om verksamhet med bostadskrediter

Remissexemplar 2016-12-20
Finansinspektionens författningssamling
Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460
Föreskrifter
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2016:29)1 om verksamhet med bostadskrediter;
FFFS 2017:X
Utkom från trycket
den xx månad 2017
beslutade den xx månad 2017.
Finansinspektionen föreskriver med stöd av 12 § 1 och 12 § förordningen
(2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter att 4 kap. 2 och 3 §§
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet
med bostadskrediter ska ha följande lydelse.
4 kap.
2 § I samband med en prövning av ett företags ägare ska uppgifter och handlingar
enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:XX) om ägar-, ägarledningsoch ledningsprövning i vissa finansiella företag lämnas.
3 § I samband med en prövning av ett företags ledning ska uppgifter och
handlingar enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:XX) om ägar-,
ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag lämnas.
_______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den XX månad 2017.
ERIK THEDÉEN
Handläggare
1
Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2017 (FI dnr 15-0011).
1