Parshat Tetzaveh: Purim and The Essence of the Incense

‫‪Rabbi Robby Charnoff‬‬
‫‪Shir Klali on the Parsha‬‬
‫‪OU-JLIC at Queens College‬‬
‫‪Parshat Tetzaveh:‬‬
‫‪Purim and The Essence of the Incense Alter‬‬
‫‪ (1‬שמות פרק כט ‪ -‬ל‬
‫(לח) וְ זֶה אֲ ֶשר ַּתעֲ ֶשה עַּ ל הַּ ִּמזְבֵּ חַּ כְ בָ ִּשים בְ נֵּי ָשנָה ְש ַּניִּם לַּּיוֹם ָת ִּמיד‪( :‬לט) אֶ ת הַּ כֶבֶ ש הָ אֶ ָחד ַּתעֲ ֶשה בַּ ב ֶֹקר וְ אֵּ ת‬
‫הַּ כֶבֶ ש הַּ ֵּשנִּ י ַּתעֲ ֶשה בֵּ ין הָ עַּ ְרבָ יִּם‪( :‬מ) וְ עִּ ָשרֹן ֹסלֶת בָ לּול בְ ֶשמֶ ן כ ִָּתית ֶרבַּ ע הַּ ִּהין וְ נֵּסֶ ְך ְר ִּב ִּעית הַּ ִּהין ָייִּן ַּלכֶבֶ ש‬
‫יח נִּ יח ַֹּח ִּא ֶשה לַּיקֹ וָ ק‪:‬‬
‫הָ אֶ חָ ד‪( :‬מא) וְ אֵּ ת הַּ כֶבֶ ש הַּ ֵּש ִּני ַּתעֲ ֶשה בֵּ ין הָ עַּ ְרבָ יִּם כְ ִּמנְ חַּ ת הַּ ב ֶֹקר ּוכְ נִּ ְסכָּה ַּתעֲ ֶשה לָּה לְ ֵּר ַּ‬
‫(מב) ֹעלַּת ָת ִּמיד לְ ֹדר ֵֹּתיכֶם פֶ ַּתח אֹ הֶ ל מוֹעֵּ ד לִּ פְ נֵּי יְקֹ וָ ק אֲ ֶשר ִּאּוָ עֵּ ד ָלכֶם ָש ָמה לְ ַּדבֵּ ר אֵּ לֶיָך ָשם‪( :‬מג) וְ נֹ עַּ ְד ִּתי ָש ָמה‬
‫לִּ בְ נֵּי י ְִּש ָראֵּ ל וְ נִּ ְק ַּדש בִּ כְ ב ִֹּדי‪( :‬מד) וְ ִּק ַּד ְש ִּתי אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹעֵּ ד וְ אֶ ת הַּ ִּמזְ בֵּ ַּח וְ אֶ ת ַאהֲ רֹן וְ אֶ ת בָ נָיו אֲ ַּקדֵּ ש לְ כַּהֵּ ן לִּ י‪:‬‬
‫אתי אֹ ָתם מֵּ אֶ ֶרץ‬
‫ֵּאֹלהים‪( :‬מו) וְ י ְָדעּו כִּ י אֲ נִּ י ְי ֹקוָ ק אֱ ֹלהֵּ יהֶ ם אֲ ֶשר הוֹצֵּ ִּ‬
‫ִּיתי לָהֶ ם ל ִּ‬
‫(מה) וְ ָשכַּנְ ִּתי בְ תוְֹך בְ נֵּי י ְִּש ָראֵּ ל וְ הָ י ִּ‬
‫ִּמ ְצ ַּריִּם לְ ָשכְ נִּ י בְ ת ֹוכָם אֲ נִּ י ְי ֹקוָ ק אֱ ֹלהֵּ יהֶ ם‪ :‬פ‬
‫ָארכ ֹו וְ ַּא ָמה ָר ְחב ֹו ָרבּועַּ י ְִּהיֶה וְ ַּא ָמ ַּתיִּם קֹ ָמת ֹו‬
‫ית ִּמזְ בֵּ חַּ ִּמ ְקטַּ ר ְקט ֶֹרת עֲ צֵּ י ִּש ִּטים ַּתעֲ ֶשה אֹ ת ֹו‪( :‬ב) אַּ מָ ה ְ‬
‫(א) וְ עָ ִּש ָ‬
‫ית ל ֹו זֵּר זָהָ ב ָס ִּביב‪:‬‬
‫ית אֹ ת ֹו זָהָ ב טָ הוֹר אֶ ת גַּג ֹו וְ אֶ ת ִּקיר ָֹתיו סָ בִּ יב וְ אֶ ת ַּק ְרנֹ ָתיו וְ עָ ִּש ָ‬
‫ִּממֶ ּנּו ַּק ְרנֹ ָתיו‪( :‬ג) וְ ִּצפִּ ָ‬
‫ָשאת‬
‫ּוש ֵּתי טַּ בְ עֹת זָהָ ב ַּתעֲ ֶשה ל ֹו ִּמ ַּתחַּ ת לְ זֵּר ֹו עַּ ל ְש ֵּתי צַּ לְ ע ָֹתיו ַּתעֲ ֶשה עַּ ל ְשנֵּי ִּצ ָדיו וְ הָ יָה לְ בָ ִּתים לְ בַּ ִּדים ל ֵּ‬
‫(ד) ְ‬
‫ית אֹ ָתם זָהָ ב‪( :‬ו) וְ נ ַָּת ָתה אֹ ת ֹו לִּ ְפנֵּי הַּ פָ ֹרכֶת אֲ ֶשר עַּ ל אֲ רֹן‬
‫ית אֶ ת הַּ בַּ ִּדים עֲ צֵּ י ִּש ִּטים וְ ִּצפִּ ָ‬
‫אֹ ת ֹו בָ הֵּ מָ ה‪( :‬ה) וְ עָ ִּש ָ‬
‫הָ עֵּ דֻ ת לִּ פְ נֵּי הַּ כַּפֹ ֶרת אֲ ֶשר עַּ ל הָ עֵּ דֻ ת אֲ ֶשר ִּאּוָ עֵּ ד לְ ָך ָשמָ ה‪( :‬ז) וְ ִּה ְק ִּטיר עָ לָיו ַאהֲ רֹן ְקט ֶֹרת ַּס ִּמים בַּ ב ֶֹקר בַּ ב ֶֹקר‬
‫יטיב ֹו אֶ ת הַּ ֵּּנרֹת י ְַּק ִּט ֶירּנָה‪( :‬ח) ּובְ הַּ עֲ ֹלת ַאהֲ רֹן אֶ ת הַּ ֵּּנרֹת בֵּ ין הָ עַּ ְרבַּ יִּם י ְַּק ִּט ֶירּנָה ְקט ֶֹרת ָת ִּמיד לִּ ְפנֵּי יְקֹ וָ ק‬
‫בְ הֵּ ִּ‬
‫ַאחת‬
‫ּומנְ חָ ה וְ נֵּסֶ ְך ֹלא ִּת ְסכּו עָ לָיו‪( :‬י) וְ כִּ פֶ ר ַאהֲ רֹן עַּ ל ַּק ְרנֹ ָתיו ַּ‬
‫לְ ֹדר ֵֹּתיכֶם‪( :‬ט) ֹלא ַּתעֲ לּו עָ לָיו ְקט ֶֹרת ז ָָרה וְ ֹעלָה ִּ‬
‫בַּ ָשנָה ִּמ ַּדם חַּ טַּ את הַּ כִּ פ ִֻּרים ַאחַּ ת בַּ ָשנָה ְיכַּפֵּ ר עָ לָיו לְ ֹדר ֵֹּתיכֶם קֹ דֶ ש ָק ָד ִּשים הּוא לַּיקֹ ָוק‪ :‬פ‬
‫‪ (2‬שולחן ערוך אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבקר סימן ו‬
‫סעיף א כשיצא מבית הכסא יברך‪ :‬אשר יצר את האדם בחכמה‪ . . .‬הגה‪ :‬ועוד יש לפרש שמפליא לעשות במה ששומר רוח‬
‫האדם בקרבו‪ ,‬וקושר דבר רוחני בדבר גשמי‪ ,‬והכל הוא ע"י שהוא רופא כל בשר‪ ,‬כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו (דברי עצמו)‪.‬‬
‫‪ (3‬משנה ברורה סימן ו‬
‫(ו) דבר רוחני ‪ -‬ובכוונת כתוב דהנשמה נהנית מרוחניות המאכל והגוף נהנה מגשמיות המאכל‪ ,‬ומכח זה‬
‫קשורים זה בזה ע"י המאכל [מ"א]‪:‬‬
‫‪ (4‬משלי פרק יג‬
‫(כה) צַּ ִּדיק אֹ כֵּל לְ שֹבַּ ע נַּפְ ש ֹו ּובֶ טֶ ן ְר ָש ִּעים ֶת ְחסָ ר‪ :‬פ‬
‫‪ (5‬תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד א‬
‫לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד נשמה‪ :‬מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם ‪ -‬אף נשמה מלאה את‬
‫כל הגוף; מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה ‪ -‬אף נשמה רואה ואינה נראית; מה הקדוש ברוך הוא זן את‬
‫כל העולם כלו ‪ -‬אף נשמה זנה את כל הגוף; מה הקדוש ברוך הוא טהור ‪ -‬אף נשמה טהורה‪. . .‬‬
‫‪ (6‬תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מג עמוד ב‬
‫אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב‪ :‬מנין שמברכין על הריח ‪ -‬שנאמר‪( :‬תהלים ק"נ) כל הנשמה תהלל יה‪ ,‬איזהו‬
‫דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו ‪ -‬הוי אומר זה הריח‪.‬‬
‫‪ (7‬בראשית פרק ג‬
‫(ו) וַּ ֵּת ֶרא הָ ִּא ָשה כִּ י טוֹב הָ עֵּ ץ לְ מַּ אֲ כָל וְ כִּ י ַּתאֲ וָ ה הּוא לָעֵּ י ַּניִּם וְ נ ְֶחמָ ד הָ עֵּ ץ לְ הַּ ְשכִּ יל וַּ ִּת ַּקח ִּמ ִּפ ְרי ֹו וַּ תֹאכַּל וַּ ִּת ֵּתן גַּם‬
‫ישּה ִּעמָ ּה וַּ ּיֹאכַּל‪:‬‬
‫לְ ִּא ָ‬
‫‪ (8‬תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד ב‬
‫אמר רבא‪ :‬מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי‪.‬‬
‫תלמוד בבלי מסכת חולין דף קלט עמוד ב‬
‫המן מן התורה מנין? (בראשית ג') המן העץ‪ ,‬אסתר מן התורה מנין? (דברים ל"א) ואנכי הסתר אסתיר‪ ,‬מרדכי‬
‫מן התורה מנין? דכתיב (שמות ל') מר דרור ומתרגמינן‪ :‬מירא דכיא‪.‬‬