MUDO Academy Shimsa 2017 Vintertermin Tisdag 14 mars

MUDOAcademyShimsa2017Vintertermin
Tisdag14mars
Plats: MUDOVasastan,Västmannagatan52.Portkod:6836
MedlemmarsomdeltagitKIDS-kurs:
Kids7-9år: VittbälteupptillGultbältemed2grönastreck
(Gröntbälteochuppåtgraderarsig25marsiNacka)
VitttillBlåttmed2rödastreckgraderarsiglördag25marsiNacka
10år+:
Ävenmedlemunder10årsomdeltagitiMINIOR/UNGDOM-kurs
Tider
Kids6-9år(EndastföreleversomgåttKIDS-kursmedVittbälteupptillGultbältemed2grönastreck
kl.16:00–16:20–Registreringförallasomskagraderaskl.16:30
kl.16:30–17:30–Kids6-9år–Heltvittbälte(födda2009-2011)
kl.17:00–17:20–Registreringförallasomskagraderaskl.17:30
kl.17:30–18:30–Kids6-7år–Vittbältemed1gultstreck(födda2011-2010)
kl.18:00–18:20–Registreringförallasomskagraderaskl.18:30
kl.18:30–19:30–Kids8-9år–Vittbältemed2gulastreck(födda2009-2007)
kl.19:00–19:20–Registreringförallasomskagraderaskl.19:30
kl.19:30–20:30–Kids7-9år–Gultbältemed1-2grönastreck
Tidernaärpreliminära
Vänligenhållregistreringstiderna.Vidsenregistreringriskerarnimissagraderingen
Nästagruppstartarsåfortgruppeninnanärklar,såvarpåplatsigodtid,minst20mininnan.
Restgradering
Restgraderingstillfällen
Datum
Tid
Plats
• Förmedlemsomgörsinterminsgraderingär
Sön26mars Kl.9-16:30 Nacka,Griffelvägen17
restgraderingstillfällenakostnadsfria.
• Förmedlemsomgörenkompletterandeomgradering Lör1april Kl.16:00 Vasastan,Västmannagatan52
Tors13april Kl.09:00
Vasastan,Västmannagatan52
ärkostnaden200kr.
Tors13april
Kl.14:00
Nacka,Griffelvägen17
• Tillrestgraderingkrävsföranmä[email protected]
Vänligenskriv”OmgraderingförXX(namn)”irubrikfältet
VadärShimsa?
Shimsaärkoreanskaförgradering/bältesprovochärkursprovetsomelevengörvidslutetpåvarjekurs(termin).Den
ordinariekostnadenär450kr(ingårgraderingstillfälle,certifikat,ev.krossbrädorochstreck/bälte).IMUDO
Academyskursavgiftingårettgraderingstillfälleperkursupptill5gup(blåttbältemed2rödastreck).Frånröttbälte
graderarmansigpåMUDOBlackBeltCampsomgestvågångeromåret.
FörVittupptillGultbältemedtvågrönastreckärkravengrundläggandeochdetprimärasyftetärattuppmuntra,
motiveraochgeinspiration.Medlemmarnafåriblandförförstagångenträffamedlemmarfrånandraanläggningar
ochvidtidgerinstruktörernauppvisningariavanceradtaekwondo.
Vilkengruppgällerförmig? Manskakommatilldentidochgruppfördengradenmanharjustnu.
Exempel: 6-9årsomharvittbälteskakommakl.16:30
8-9årsomharvittbältemed2gulastreckskakommakl.18:30
FörVitt-Gultbälteräckernormalt1lektion/veckaförattlärasigkravenförsingrad.Frångröntbälterekommenderas
minsttvåträningariveckanmedminst75%närvaroförattuppnåstabilutvecklingochtillräckligkunskapfören
Shimsa.Taalltidkontaktmedtränarenvidfrågoromgraderingen.