Klicka här för tidsplan 25 mars

MUDO&NTAShimsalördag25mars2017
Plats: NackaTaekwondoAcademy,Griffelvägen17,Nacka
MedlemmarfrånallaMUDOochNTAanläggningarmedföljandeålderochgrader:
Kids7-9år GröntupptillBlåttmed2rödastreck(AllabarnsomgåttKIDS-kurserna)
10år+ AllanivåerupptillBlåttmed2rödastreck. (Ävenbarnunder10årsomdeltagiti
MINIOR-kurserna)
Förallafrån10årochäldre.
Förhandsbekräftelsesenast20marskrävstilldennagradering!
Röd-SvartbältareharseparatgraderingpåMUDOBlackBeltCampsomgesaugusti2017
Vänligenhållregistreringstiderna.Vidsenregistreringriskerarnimissagraderingen
Kl.08:50-09:05 Registreringförallasomskagraderaskl.09:15
Kl.09:15-10:30 Kids7-9år Gröntbälte(utanblåstreck)
Kl.10:10-10:30 Registreringförallasomskagraderaskl.10:45
Kl.10:30
MUDOUppvisning
Kl.10:45-12:00 Kids7-9år Gröntbältemed1-2blåstreck
Kl.12:00-12:50 Lunch
kl.12:50-13:05 Registreringförallasomskagraderaskl.13:15
kl.13:15-14:15 10-17år VittbälteupptillVittmed2gulastreck
kl.13:30-14:00 Registreringförallasomskagraderaskl.14:15
kl.14:15-15:15 10-17år GultbälteupptillGultmed2grönastreck
kl.14:45-15:15 Registreringförallasomskagraderaskl.15:30
Kl.15:15
MUDOUppvisning
kl.15:30-16:30 10-17år GröntbälteupptillGröntmed2blåstreck
Kl.15:45-16:15 Registreringförallasomskagraderaskl.16:30
Kl.16:30-17:30 7-17år
BlåttbälteupptillBlåttmed2rödastreck
Kl.16:50-17:20 Registreringförallasomskagraderaskl.17:30
Kl.17:30-19:30 18år+
VittupptillBlåttmed2rödastreck
Tidernaärpreliminära.
Nästagruppstartarsåfortgruppeninnanärklar,såvarpåplatsigodtid,minst30mininnanertidsåni
hinnerbytaomochvärmaupp.
Restgradering
• Förmedlemsomgörsinterminsgraderingär
restgraderingstillfällenakostnadsfria.
• Förmedlemsomgörenkompletterandeomgradering
ärkostnaden200kr.
• Tillrestgraderingkrävsföranmä[email protected]
Vänligenskriv”OmgraderingförXX(namn)”irubrikfältet
Datum
Restgraderingstillfällen
Tid
Plats
Lör1april
Tors13april
Tors13april
Kl.16:00
Kl.09:00
Kl.14:00
Vasastan,Västmannagatan52
Vasastan,Västmannagatan52
Nacka,Griffelvägen17
VadärShimsa?
Shimsaärkoreanskaförgradering/bältesprovochärkursprovetsomelevengörvidslutetpåvarjekurs(termin).Den
ordinariekostnadenär450kr.Ikostnadeningårgraderingstillfället,certifikat,ev.krossbrädorochstreckellerbälte.I
MUDOAcademyskursavgiftingårkostnadenochettgraderingstillfälleupptill5gup(blåttbältemed2rödastreck).
FrånröttbälteärdennakostnadsepareradochelevengraderarsigocksåpådespeciellatillfällenaMUDOBlackBelt
Campsomgestvågångeromåret.
FörVitt-Gultbälteräckernormalt1lektion/veckaförattlärasigkravenförsingrad.Frångröntbälterekommenderas
minsttvåträningariveckanmedminst75%närvaroförattuppnåstabilutvecklingochtillräckligkunskapfören
Shimsa.Taalltidkontaktmedtränarenvidfrågoromgraderingen.