Klicka HÄR för tidsplan Solna 16 mars

MUDOAcademyShimsa2017Vintertermin
Torsdag16mars
Plats: MUDOSolna,Hagalundsgatan21
MedlemmarsomdeltagitKIDS-kurs:
Kids7-9år: VittbälteupptillGultbältemed2grönastreck
(Gröntbälteochuppåtgraderarsig25marsiNacka) 10år+: VitttillBlåttmed2rödastreckgraderarsiglördag25marsiNacka
Ävenmedlemunder10årsomdeltagitiMINIOR/UNGDOM-kurs
Tider
Kids6-9år(EndastföreleversomgåttKIDS-kursmedVittbälteupptillGultbältemed2grönastreck
kl.17:15–17:35–Registreringförallasomskagraderaskl.17:45
kl.17:45–18:30–Kids6-9år–HeltVittbälte
kl.18:00–18:20–Registreringförallasomskagraderaskl.18:30
kl.18:30–19:15–Kids6-9år–Vittbältemed1-2gulastreck
kl.19:00–19:20–Registreringförallasomskagraderaskl.19:30
kl.19:30–20:30–Kids7-9år–GultbältetillGultmed2grönastreck
Tidernaärpreliminära
Vänligenhållregistreringstiderna.Vidsenregistreringriskerarnimissagraderingen
Nästagruppstartarsåfortgruppeninnanärklar,såvarpåplatsigodtid,minst20mininnan.
Restgradering
• Förmedlemsomgörsinterminsgraderingär
restgraderingstillfällenakostnadsfria.
• Förmedlemsomgörenkompletterandeomgradering
ärkostnaden200kr.
• Tillrestgraderingkrävsföranmä[email protected]
Vänligenskriv”OmgraderingförXX(namn)”irubrikfältet
Datum
Sön26mars
Lör1april
Tors13april
Tors13april
Restgraderingstillfällen
Tid
Plats
Kl.9-16:30
Kl.16:00
Kl.09:00
Kl.14:00
Nacka,Griffelvägen17
Vasastan,Västmannagatan52
Vasastan,Västmannagatan52
Nacka,Griffelvägen17
VadärShimsa?
Shimsaärkoreanskaförgradering/bältesprovochärkursprovetsomelevengörvidslutetpåvarjekurs(termin).Den
ordinariekostnadenär450kr(ingårgraderingstillfälle,certifikat,ev.krossbrädorochstreck/bälte).IMUDO
Academyskursavgiftingårettgraderingstillfälleperkursupptill5gup(blåttbältemed2rödastreck).Frånröttbälte
graderarmansigpåMUDOBlackBeltCampsomgestvågångeromåret.
FörVittupptillGultbältemedtvågrönastreckärkravengrundläggandeochdetprimärasyftetärattuppmuntra,
motiveraochgeinspiration.Medlemmarnafårförförstagångenträffamedlemmarfrånandraanläggningaroch
instruktörernagervidtiduppvisningariavanceradtaekwondo.
Vilkengruppgällerförmig? Manskakommatilldentidochgruppfördengradenmanharjustnu.
Exempel: 6-9årsomharvittbälteutangulastreckskakommakl.17:45
7-9årsomhargultbälteupptill2grönastreckskakommakl.19:30
FörVitt-Gultbälteräckernormalt1lektion/veckaförattlärasigkravenförsingrad.Frångröntbälterekommenderas
minsttvåträningariveckanmedminst75%närvaroförattuppnåstabilutvecklingochtillräckligkunskapfören
Shimsa.Taalltidkontaktmedtränarenvidfrågoromgraderingen.