Klicka Här för tidsplan 26 mars

MUDO&NTAShimsaSöndag26mars2017
(FörmedlemmariFarsta,Värmdö,Sickla&Nacka)
Plats: NackaTaekwondoAcademy,Griffelvägen17,Nacka
MedlemmarsomdeltagitKIDS-kurs:
Kids7-9år: VittbälteupptillGultbältemed2grönastreck
(Gröntbälteochuppåtgraderarsig25marsiNacka)
10år+: VitttillBlåttmed2rödastreckgraderarsiglördag25marsiNacka
Ävenmedlemunder10årsomdeltagitiMINIOR/UNGDOM-kurs
Vänligenhållregistreringstiderna.Vidsenregistreringriskerarnimissagraderingen
Kl.08:30-08:50 Registreringförallasomskagraderaskl.09:00
Kl.09:00-10:15 Kids6-9år Gultbältemed1-2grönastreck
Kl.10:15
MUDOUppvisning
kl.09:45-10:15 Registreringförallasomskagraderaskl.10:30
kl.10:30-12:00 Kids6-9år Gultbälte(ingagrönastreck)
Kl.12:50-13:10 Registreringförallasomskagraderaskl.13:20
Kl.13:20-14:45 Kids6-9år Vittbältemed1-2gulastreck
Kl.14:15-14:45 Registreringförallasomskagraderaskl.15:00
Kl.14:45
MUDOUppvisning
Kl.15:00-16:30 Kids6-9år HeltVittbälte(ingagulastreck)
Tidernaärpreliminära-Nästagruppstartarsåfortgruppeninnanärklar.Vänligenvarpåplatsigodtid,
minst30minförregistrering,ombyteochuppvärmning.
VadärShimsa?
Shimsaärkoreanskaförgradering/bältesprovochärkursprovetsomelevengörvidslutetpåvarjekurs(termin).Den
ordinariekostnadenär450kr(ingårgraderingstillfälle,certifikat,ev.krossbrädorochstreck/bälte).IMUDO
Academyskursavgiftingårettgraderingstillfälleperkursupptill5gup(blåttbältemed2rödastreck).Frånröttbälte
graderarmansigpåMUDOBlackBeltCampsomgestvågångeromåret.
FörVittupptillGultbältemedtvågrönastreckärkravengrundläggandeochdetprimärasyftetärattuppmuntra,
motiveraochgeinspiration.Medlemmarnafårförförstagångenträffamedlemmarfrånandraanläggningaroch
instruktörernageruppvisningariavanceradtaekwondo.
Vilkengruppgällerförmig? Manskakommatilldentidochgruppfördengradenmanharjustnu.
Exempel: 6-9årsomharvittbälteutangulasteckskakommakl.13:45
6-9årsomhargultbälteutangrönastreckskakommakl.10
FörVitt-Gultbälteräckernormalt1lektion/veckaförattlärasigkravenförsingrad.Frångröntbälterekommenderas
minsttvåträningariveckanmedminst75%närvaroförattuppnåstabilutvecklingochtillräckligkunskapfören
Shimsa.Taalltidkontaktmedtränarenvidfrågoromgraderingen.
•
•
•
Restgradering
Förmedlemsomgörsinterminsgraderingärrestgraderingstillfällenakostnadsfria.
Förmedlemsomgörenkompletterandeomgraderingär
kostnaden200kr.
Tillrestgraderingkrävsföranmä[email protected]
Vänligenskriv”OmgraderingförXX(namn)”irubrikfältet
Datum
Lör1april
Tors13april
Tors13april
Restgraderingstillfällen
Tid
Plats
Kl.16:00 Vasastan,Västmannagatan52
Kl.09:00 Vasastan,Västmannagatan52
Kl.14:00 Nacka,Griffelvägen17