KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämnden Sammanträde

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad
2017-02-28
Byggnadsnämnden
Sammanträde 2017-03-09 klockan 13:00
Stadshuset, Kungsbackarummet
Ärende
1.
Beteckning
Val av justerare och tid för
justering
Förslag
Ordinarie: Kent Wallin (SD)
Ersättare: Per Nordström (MP)
Digital signering den 17 mars 2017
2.
Anmälan om jäv
3.
Ändringar av
föredragningslistan
Förvaltningsärenden
4.
Svar till
kommunrevisionen
angående revisionsrapport
- Granskning av
Kungsbacka direkt
Hanna Ståhl, VC
administrativa avd/tf. VC
bygglovschef och
Ludwig Reismer,
verksamhetsrevisor,
Ernst & Young AB
Mujesira Mesinovic
Plan & Bygg
Direkt:0300-838107
[email protected]
BN/2017:8
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag på svar till
kommunrevisionen angående vilka åtgärder
som kommer att genomföras efter
revisionen av samarbetet med Kungsbacka
direkt.
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (6)
Ärende
5.
Beteckning
Information från
förvaltningen
Förslag
Byggnadsnämnden antecknar informationen
i protokollet.
Revisionsrapport ”Granskning av
samverkan i
lokalförsörjningsprocessen och ingångna
hyresavtal”, Ulrika
Granfors, fastighetschef
och Anders Juhlin,
projektsamordnare,
förvaltningen för Service.
6.
Underlag till
kommunbudget 2018
BN/2017:47
Katerina Landin,
enhetschef stab &
utveckling och
Malin Larsson, controller
7.
Yttrande till Riksdagens
ombudsmän-EXTRA
ärende
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna
följande dokument och överlämnar detta till
kommunstyrelsen:
-Underlag till kommunbudget 2018
-Investerings- och avskrivningsplan med
tillhörande behovsanalys.
2007-0764
Byggnadsnämnden avger nedanstående som
sitt yttrande till Riksdagens ombudsmän i
ärende dnr 7437-2016.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerat.
Planärenden
8.
Bångsbo 4:1>2 - Ansökan
om planbesked
PL/2016:81
Byggnadsnämnden beslutar att avslå
ansökan om planbesked för Bångsbo 4:1>2.
9.
Onsala-Hallen 2:74 och
2:4 - Ansökan om
planbesked
PL/2016:92
Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningen att upprätta förslag till
detaljplan för Onsala-Hallen 2:74 och 2:4
samt genomföra samråd och granskning.
Syftet med detaljplanen är att skapa en mer
ändamålsenlig bostadstomt.
Detaljplanen upprättas då plankostnadsavtal
har tecknats.
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (6)
10.
Ärende
Beteckning
Förslag
Lunna 9:43 - Ansökan om
planbesked
PL/2016:94
Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningen att ändra detaljplan för V64
och genomföra samråd och granskning.
Syftet med detaljplaneändringen är att skapa
moderna och mer ändamålsenliga
bestämmelser gällande byggrätterna inom
planområdet för V64.
Kostnader i planarbetet tas ut i efterhand
genom planavgift i samband med att
bygglov beviljas.
11.
Släps-Kullen 1:214 Ansökan om planbesked
PL/2016:82
Byggnadsnämnden beslutar att avslå
ansökan om planbesked för Släps-Kullen
1:214.
12.
Aranäs 15 - Ansökan om
planbesked
PL/2016:74
Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningen att upprätta förslag till
detaljplan för Aranäs 15 och genomföra
samråd och granskning.
Uppdrar till förvaltningen att vid
detaljplanarbetet beakta/utreda
tillgängligheten till gården för fotgängare.
Syftet med detaljplanen är att skapa
bostäder och lokaler i centrum.
Detaljplaneuppdraget kan med fördel slås
ihop med det uppdrag om detaljplan som
finns för Aranäs 14 och 9.
Detaljplanen upprättas då plankostnadsavtal
har tecknats.
13.
Kläppa 1:4>5 - Ansökan
om planbesked
PL/2017:6
Byggnadsnämnden beslutar att avslå
ansökan om planbesked för Kläppa 1:4.
14.
Släps-Kullen 2:219 Antagande av detaljplan
PL/2015:28
Byggnadsnämnden beslutar att anta
detaljplan för Släps-Kullen 2:219 inom
Släp, upprättad 2017-02-02.
KUNGSBACKA KOMMUN
4 (6)
15.
Ärende
Beteckning
Förslag
Vallda 10:20 - Antagande
av detaljplan
PL/2016:27
Byggnadsnämnden beslutar att anta
detaljplan Vallda 10:20 i Vallda inom
Kungsbacka kommun, upprättad jan 2017.
Under granskningstiden inkom inga
synpunkter som kräver någon revidering av
detaljplanen.
Bygglovsärenden
16.
Flamsnäs 1:62 2011-5917
Enbostadshus, nybyggnad,
Ölmevalla, Ö 41
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja
bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
17.
Hålan 1:102 Föreningsverksamhet på
bollplan, Släp, Sp 131
2014-1229
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja
bygglov för användning av bollplan för
föreningsverksamhet.
18.
Häcklehagen 1:13 Ridhus, nybyggnad,
Onsala, utom plan
2016-1407
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja
bygglov för nybyggnad av ridhus.
19.
Korndal 1:19 Enbostadshus, garage,
nybyggnad, Älvsåker,
utom plan
2016-1229
Byggnadsnämnden beslutar att avslå
ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus med komplementbyggnad på
fastigheten Korndal 1:19.
20.
Heberg 3:9 Komplementbyggnad,
nybyggnad, Vallda, utom
plan
2014-1300
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja
bygglov.
21.
Voxlöv 1:4 - Nybyggnad
2016-0341
konferensanläggning Tölö,
utom plan
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja
bygglov för nybyggnad av
konferensanläggning.
Strandskydd
KUNGSBACKA KOMMUN
5 (6)
22.
Ärende
Beteckning
Förslag
Buera 5:18 Strandskyddsdispens,
Vallda, utom plan
2016-1956
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja
dispens från rådande strandskydd med stöd
av 7 kap 18 c §, miljöbalken.
Hela fastigheten får tas i anspråk som
tomtplats vilket redovisas på bifogad
situationsplan med tomtplatsavgränsning.
23.
Häcklehagen 1:13 Strandskyddsdispens,
Onsala, OP155
2016-0489
Byggnadsnämnden beslutar att avskriva
ärendet, då förvaltningen anser att
åtgärderna inte är dispenspliktiga.
24.
Lerberg 16:1 Strandskyddsdispens,
Älvsåker, utom plan
2016-1369
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja
dispens från rådande strandskydd med stöd
av 7 kap. 18 c §, miljöbalken, för
nybyggnad av tre enbostadshus med
tillhörande komplementbyggnad.
Den yta som får tas i anspråk som tomt är
markerad på bifogad situationsplan/karta, se
bilaga 1.
Villkor
Plan för återställning efter genomförda
gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram
tillsammans med biologisk kompetens.
Entreprenörer eller andra som utför
åtgärderna ska informeras om villkor som är
förenade med dispensen och övriga
försiktighetsmått som krävs.
Tillsynsärenden, förelägganden och avgifter
Ärenden mellan nr 25-30 om tillsyn, förelägganden och avgifter innehåller en mängd
personuppgifter och kan därför inte publiceras på webbplatsen, p.g.a. PUL (personuppgiftslagen).
31.
Anmälan av
delegeringsbeslut
Byggnadsnämnden godkänner
redovisningen av delegeringsbeslut från
arbetsutskottet 2017-02-08 och 2017-02-22.
Redovisning av beslut fattade med stöd av
tjänstemannadelegering under perioden
2017-02-01--2017-02-28 godkänns.
KUNGSBACKA KOMMUN
6 (6)
32.
Ärende
Beteckning
Förslag
Redovisning av inkomna
skrivelser 2017-02-01-2017-02-28
2017-0001
Byggnadsnämnden antecknar informationen
i protokollet.
Thure Sandén
Mujesira Mesinovic
Ordförande
Sekreterare