Språkintyg

INTYG ─ SPRÅKNIVÅ
Ansökan avser sommarkurser för utländska svenskstuderande 2017.
Fylls i av den sökandes lärare i svenska.
För bedömning av språkkunskaperna hänvisar vi till Europarådets sexgradiga nivåskala (se
http://www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Europeiska-referensramen-for-sprak/ eller länk på SI:s
webbplats). För sommarkurserna förutsätts att studenten, när kursen börjar, generellt ligger på den kunskapsnivå
som intygas nedan. Detta för att undervisningsgrupperna ska bli så väl sammanhållna som möjligt.
DEN SÖKANDES NAMN:
UNIVERSITET/HÖGSKOLA:
DEN SÖKANDE STUDERAR SVENSKA SOM:
HUVUDÄMNE
BIÄMNE
EXTRA ÄMNE
Språkfärdigheter enligt
Europarådets nivåskala:
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Hörförståelse:
Läsförståelse:
Muntlig interaktion:
Muntlig produktion:
Skriftlig färdighet:
ÖVRIGT AV VIKT FÖR BEDÖMNINGEN AV DEN SÖKANDE
En rangordning av sökande studenter (max 3–4) från samma institution ska bifogas. Rang-ordningen kommer att
användas för urvalet av stipendieplatser/friplatser som finansieras av SI.
.........................................................................................
Ort och datum
.........................................................................................
E-post
Skicka detta intyg till [email protected]
...........................................................................
Namn