Anna Fouganthines presentation

Välkomna!
Anna Fouganthine, Fil Dr Specialpedagogik
[email protected]
Vad jag tänkt prata om…
Uppdragsbeskrivning:
• Varför screenar vi alla elever?
• Vad är det för skillnad mellan screening och
utredning av lässvårigheter?
• Hur kan lärare använda sig av läsdiagnoserna?
• Hur kan screeningarbetet användas för att höja
kvaliteten?
Rutiner idag
Läsdiagnosplan
• Åk
• Test
• Syfte
• Förväntat resultat – lägst stanine 4
• Analys och handlingsplan (slutsatser och åtgärder)
• Redovisning till UKK (kvalitetsdokument)
Läsdiagnos - Vad är läsning?
Varför screenar vi alla elever?
• Kvalitetsäkring?
• Pedagogisk vägledning?
• Skifte av fokus, från svårigheter till styrkor!
”Viktigt att man har syftet klart för sig och
vet vad man gör med de elever som fastnar i
nätet”.
Organisationsnivå
Ca 20 % av eleverna i en årskull är i behov av särskilt
stöd i någon form.
• Vad behöver de för hjälp?
• Hur ska insatserna se ut?
- Insatser behöver alltid utvärderas
Handlingsplanen ska beskriva rutiner
Screening
Elevers
behov
Intervention
Utvärdering
God effekt
Mindre
effekt
Uppföljning
Dålig effekt
Utredning
”Forskning har vistat att lärare som noga
följer elevers läsutveckling med formella
och informella metoder är mer
framgångsrika än lärare som inte ägnar
tid, engagemang och kraft år detta”
”Om testning och bedömning genomförs
utan att det har någon pedagogisk
innebörd är testningen meningslös eller
till och med skadlig”
(Myrberg, 2006)
Exempel på innehåll i en handlingsplan
• Strategier för elevers läs- och skrivutveckling
• Rutiner för det förebyggande arbetet
• Rutiner för tidiga insatser
• Rutiner för screeningarbetet
• Rutiner för utredningsarbetet
• Rutiner för det särskilda stödet
Kvalitetssäkring
• Handlingsplan och en organisation för det särskilda
stödet
• Hög lärarkompetens, kont. fortbildning
• Flexibilitet
• Metoder
• Specialpedagogiskt synsätt
Undervisning
OM läsning
LÄSNING
M
L = A x F
Läsning = avkodning x förståelse x
motivation
Vad karaktäriserar skolor som lyckas
• Hög andel ”time-on-task”
• Hög ”intesity of instruction”
• Höga förväntningar på eleverna
• Lärare förklarar varför saker ska göras
• Lång planeringshorisont i undervisningen
• Mycket lärarsamarbete
• Mycket lärarfortbildning
• Mindre klasser
• Högt nyttjande av skolbibliotek
Success for All
Olika
träningsprogram
för olika åldrar
och syften.
Tillhörande
manualer för
lärare
Vilka utgångspunkter har vi haft
vid testkonstruktion?
• Individualtest
• Lättadministrerat
• Snabbt att genomföra
• Muntligt
• Fånga in flera fonologiska aspekter
Vilka fonologiska områden täcker
testet in?
1.
2.
3.
4.
Fonetisk perception (eftersägning av nonord)
Fonologisk kodning (syntes av fonem, läsning av nonord)
Lexikal åtkomst (läsning ord, ordmobilisering)
Fonologiskt minne (repetera färger framlänges och
baklänges)
5. Fonologisk medvetenhet (spoonerismer)
6. Fonologisk ordmobilisering (snabb benämning av
färger/bokstäver)
7. Alfabetet (automatisering och laborering av
bokstavsordning)