Vårdlinjer mellan psykiatri och primärvård för området psykisk ohälsa

Datum 2017-03-10
Upprättare
VC Elin Rosengren, VC Robert Hill
Uppdragsansvarig
Britt-Inger Norrström och utsedd styrgrupp
Vårdlinjer mellan psykiatri och primärvård för området psykisk ohälsa
Uppdragsgivare
Divisionschef Roger O Nilsson, Division Primärvård-Medicin-Psykiatri
Bakgrund
Under slutet av 2015 påbörjades samverkansarbetet mellan primärvård-psykiatri
utifrån uppdragsdirektivet Utveckla den psykiatriska verksamheten inom
specialistvården och primärvården, v.g. se bilaga 1 för denna uppdragsbeskrivning.
Uppdraget har en styrgrupp som samordnas av Britt-Inger Norrström och där gruppens
medlemmar är VC Elin Rosengren, VC Susanne Cliffoord, VC Robert Hill, samt
chefläkare Mats Rosengren och Börje Svensson. I korthet är målet med ovan nämnda
uppdrag följande:
•
•
•
Att genomföra en nulägesanalys
Med denna analys som grund utveckla så kallade vårdlinjer i linje med en
stegvis vård.
Ta fram en plan för implementering och utvärdering med sikte på en
permanent utvärderings- och samverkansgrupp mellan PV och VUP
Aktuellt uppdrag rör punkt 2 och är således ett deluppdrag till det övergripande
uppdraget.
Syfte samt
mål för uppdraget
1.
Att upprätta en modell för stegvis vård, så kallade vårdlinjer, för patienter med
psykisk ohälsa, innehållande riktlinjer både för bedömning och omhändertagande.
Vårdlinjerna ska ta i beaktande både de stora patientgrupperna men också de mer
komplexa ”gråzonspatienterna”. D.v.s. de med flera diagnoser och påverkad
funktionsnivå. Vårdlinjerna ska också främja ett optimalt resursutnyttjande.
2.
Att sammanställa de innehållsfrågor, så som egenvårdsmaterial, protokoll,
utvärderingsinstrument etc., som nästkommande utvecklingsgrupp bör jobba
vidare med för att vidareutveckla den stegvisa modellen.
Datum 2017-03-10
Behovsspecifikation
Vårdlinjerna behöver utformas så att de utgör enkla beslutsstöd i vardagen för
klinikerna. De bör dock inte bara adressera de enklare diagnos/patientgrupperna utan
även de mer komplexa fallen.
Analysen pekar på att vårdlinjerna bör baseras på en tydlig stegvis vård som hakar i
varandra på ett resurseffektivt sätt. Vårdlinjerna ska ange vad som bör göras när
(indikation) och av vem för att underlätta en adekvat bedömning och diagnostik,
prioritering och ett stegvist omhändertagande.
Styrgruppen ser följande grovskissade modell men där vi önskar att aktuell
arbetsgrupp både värderar och vidareutvecklar denna:
1. Egenvård
2. Kort psykologisk rådgivning (ges inom ramen för alla HC och av behandlare i
arbetskläder och med hög tillgänglighet). Kan mynna ut i fortsatt EGENVÅRD ev.
delta i föreläsning/psykoedukation stöd på nätet
3. KBT på INTERNET (ges frikostigt istället för som idag med förbehåll och
begränsning)
3. GRUPP KBT (sker samordnat mellan flera HC om litet område)
4. Individuell KBT manualbaserad (ges mindre frikostigt än idag för de enklare
tillstånden KBT grupp och eget arbete först och som en självklarhet till de
individer med lite mer krävande/måttliga tillstånd som kräver manualbaserad
KBT)
5. Remiss till särsk. psykoterapi inom ramen för PV(?)
5. När och hur remiss/överföring till psykiatrin?
6. Vilka insatser bör specialistpsykiatrin tillhandahålla utifrån tanken om stegvis
vård?
7. När blir återremittering aktuell och vad bör då överföringen innehålla?
Nivå 3:
Specialistpsykiatri
Diagnostik
Behandling
Nivå 2:
Fördjupad
bedömning/behandling i
primärvård
Terapi, läkemedel
Nivå 1:
Basnivå primärvård – första bedömning/brief
intervention el motsvarande/hänvisning
2 (3)
Specialistpsykiatrisk
öppen- och
heldygnsvård
Länsgemensamma
Behandlingsenhet(er) i
primärvård alt sker
samordnat mellan flera hc
om litet område
Samtliga HC-integrerade
i teamen.
Datum 2017-03-10
Avgränsningar i
uppdraget
Eventuellt material (ex. egenvårdsmaterial, val av specifika KBT-protokoll och
utvärderingsinstrument) som skulle kunna behöva tas fram/upprättas ingår inte med
nödvändighet i aktuellt uppdrag. Det kommer förläggas till den mer kontinuerliga
utvecklingsgruppen (se nedan under rubrik Vad blir nästa steg…).
Implementeringsarbetet av upprättade vårdlinjer ingår inte heller i aktuellt uppdrag.
Vad blir nästa steg
när detta uppdrag
är slutfört?
När vårdlinjerna är definierade och beslutade om så ser styrgruppen att nästa steg är att
tillsätta en utvecklingsgrupp som får ett fortlöpande uppdrag att vidareutveckla arbetet
mellan PV och VUP med fokus på processutveckling, metodval, KBT-manualer,
utvärderingsinstrument, samverkan, samt kompetensförstärkning. Inledningsvis bör
denna grupps arbete fokuseras på just att fylla på innehållet i vårdnivåerna ytterligare.
Exempelvis att definiera egenvårdsmaterial, vilka behandlingsprotokoll som ska
användas, vidareutveckla inklusions- och exklusionskriter för vissa typer av insatser.
Sammankallande
och arbetsgrupp
Britt-Inger Norrström, Oscar Nises, Barbro Vestin, Ulf Axelsson, Thomas Drost,
Joel Oras
Tid för uppdragets
genomförande
Start: 2017-01-?
Avstämningspunkter etapper,
avrapportering och
kommunikation
Vi behov till styrgruppen bestående av Britt-Inger Norrström och där gruppens
medlemmar är VC Elin Rosengren, VC Susanne Cliffoord, VC Robert Hill, samt
chefläkare Börje Svensson och Mats Rosengren.
Färdigt senast: 2017-05-31
Rapportering vid
avslut
3 (3)