Hur ser en bra vd-agenda ut i ett ägarlett företag?

Att lyckas som vd i ägarledda företag
- Hur ser en bra vd-agenda ut i ett ägarlett
företag?
2017-03-08
1
Föreläsare
Annika Hall – Grant Thornton
Mattias Nordin – Grant Thornton
Agneta Olsson – Chair AB
Jonas Carpvik- Sventings bil AB, Gästföreläsare 8/3
Johan Hörnberg – Lindahl, Gästföreläsare 23/3
Åsa Sånemyr – Hope Stockholm AB, Gästföreläsare 6/4
Niklas Harging – Extraktor AB, Gästföreläsare 6/4
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Bilderna hämtas på nätet
www.grantthornton.se/vdkurs
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
4
Seminarieserie med en röd tråd…..
• Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas som vd i ägarledda
företag?
• Hur ser en bra vd-agenda ut i ett ägarlett företag?
• Vilket ansvar har en vd?
• Erfarenheter från vd-arbete i ägarledda företag
Gå samtliga och få ett intyg!
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
5
Vd-agendan i ägarledda bolag blir speciell
•
•
•
•
•
•
•
•
Kulturell förståelse
Behov av tydliga roller och ansvar
Relationer med ägare och styrelse
Samverkan med styrelseordföranden
Hantera ekonomiska förutsättningar
Hantera kompetensbrist
Anpassa efter verksamhetens förutsättningar
Mandat att forma egen ledningsgrupp
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Dagens agenda
Hur skapas en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, vd och
styrelse?
Vilka frågor bör vd ha på sin agenda?
Hur påverkas styrelsearbetet av vd:s agenda?
Hur hanterar vd relationen till ägarna?
Hur sker en bra samverkan med styrelsens ordförande?
Hur fördelas strategiarbetet mellan ägare, styrelse och vd?
Vilka är de vanligaste vd-fällorna?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
7
Ny extern vd – ställer extra krav på att rätt uppgift
utförs av rätt roll!
Ägarna
Styrelsen
Vd
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Ägaren/ägarna ansvarar för:
• Att det finns en dokumenterad
ambition med bolaget, ett
ägardirektiv
• Att ägarfrågor – antal ägare, köpoch sälj av aktier, utdelningar,
ägarkonflikter avgörs i ägarforum
• Att styrelsen samt vd får tillgång
till relevant information för att
kunna göra sitt jobb
• Att arbeta med och genom
styrelsen – inte kringgå styrelsen
eller vd
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
9
Styrelsen/styrelseordföranden ansvarar för:
• Att arbeta genom vd – inte
kringgå
• Att ge vd tydliga instruktioner och
befogenheter
• Att det finns en tydlig förväntan
på vd – ett vd-uppdrag
• Att vd har tillgång relevant
information
• Säkerställa en god coachning av
vd mellan mötena
• Att vd:s arbete löpande
utvärderas
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Vd ansvarar för (i relation till styrelsen):
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
•
Den dagliga driften och
förvaltningen
•
Att styrelsens beslut genomförs
enligt beslut och instruktioner
•
Att bolaget verkar i enlighet med
gällande lagstiftning
– ofta ett solidariskt ansvar med
styrelsen
•
Att styrelsen får den rapportering
och det beslutsunderlag som
efterfrågas
11
Vilka styrmedel och verktyg har styrelsen i relation till
vd?
Formellt
Ägardirektiv
Ägarpolicy
Svensk kod för
bolagsstyrning
Börsregler i övrigt
Branschregler
Vd instruktion
Rapportinstruktion
Attestordning
Styrelsebeslut
inklusive strategi
Vd avtal
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Informellt – Regler
Informellt – Kultur
Vd uppdrag
Ekonomiska
målsättningar
Verksamhetsmålsättningar
Ägarmålsättningar
Bonus –
belöningsmodell
Kultur
Värderingar
Varumärke
Employerbrand
Karriär inom
bolagsgrupp
Olika grupper och intressenter som ska samverka
Styrelsen som ett
team
Styrelse
+ vd +
Ägare
Styrelse
och vd
Styrelse och
vd/ledningsgrupp
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Speciella förutsättningar
• Finns vd till för styrelsen – eller finns styrelsen till för vd?
• Är styrelsen operativ – eller strategisk?
• Hur mycket förstår styrelsen – egentligen?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Var går den formella gränsen mellan styrelsens och
vd:s ansvar?
• Aktiebolagslagen en vägledning (kap 8)
• Styrelsen har alltid det slutgiltiga ansvaret – ibland solidariskt
med vd
• Vd företräder verksamheten i löpande förvaltningsärenden
• Skriftlig vd-instruktion krävs i publika bolag – rekommenderas
även i privata bolag när vd finns
• Styrelsen måste bestämma var gränsen går mellan operativa
och strategiska frågor och beslut – skapa en tydlig
ansvarsfördelning och finna en bra balans
När styrelsen inte litar på vd:n ska den inte ta över de operativa
frågorna – här bör vd:n bytas ut
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
15
Vikten av en vd-instruktion
•
•
•
•
•
•
•
•
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Beskrivning av vd:s befogenheter
Befattningsbeskrivningen i
anställningsavtalet
Möjlighet att kräva skadestånd av vd
när befogenheterna överskridits
Viktigt att inte endast täcka in de
formella aspekterna och gränserna –
skapa tydligt gränssnitt mellan
operativa och strategiska frågor
Sekretessfrågan – tydliggöra vd:s roll i
informationsgivning internt och externt
Agerande vid kris viktigt att hantera
Skyddar inte företaget mot
godtroende tredje man
Det är skillnad på vd-instruktion och
vd-uppdrag!
16
Vikten av rapportering
• Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation (ABL
8 kap.)
• Detta kräver att styrelsen löpande erhåller rapporter från vd
• Bara skyldighet att rapportera det styrelsen frågar efter
• Viktigt att rapportinstruktionen (skriftlig) präglas av styrelsens behov av
underlag och information – prioritera omfattning/innehåll
- Ekonomiska rapportering och prognoser
- Information från verksamheten
- Beslutsunderlag
- Omvärldsanalyser och konkurrentbevakning
- Status vs beslut och pågående större projekt
- Incidentrapportering
• Vd:s månadsbrev och månadsbokslut är i normalfallet tillräckligt –
lägsta nivå är kvartalsuppföljning
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
17
Dagens agenda
Hur skapas en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, vd och
styrelse?
Vilka frågor bör vd ha på sin agenda?
Hur påverkas styrelsearbetet av vd:s agenda?
Hur hanterar vd relationen till ägarna?
Hur sker en bra samverkan med styrelsens ordförande?
Hur fördelas strategiarbetet mellan ägare, styrelse och vd?
Vilka är de vanligaste vd-fällorna?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
18
Styrelsens huvuduppgifter bör även prägla
vd-agendan – men med tydlig rollfördelning
•
•
•
•
•
•
•
Ägarna med på tåget
Värderingar och kultur
Strategi och framtid
Riskhantering och hållbar utveckling
Information och transparens
Kontroll och formalia
Tillsätta/avsätta vd
I en idealvärld tar styrelsen ansvar för VAD-frågorna
och vd för HUR-dimensionen
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
19
Många företag saknar strategisk planering
Hur många av de
tillfrågade vd:arna tyckte
att de strategiska frågorna
diskuterades tillräckligt ofta
i styrelsen?
Varför är det så?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
20
Vd kartlägger riskscenarier – styrelsen prioriterar och
tar ansvar för beslut
•
•
•
•
•
•
•
Affärsrisk – nya samarbetspartners, nya marknader, nya produkter och nya
intressenter
Hållbar utveckling – förväntningarna i samhället ökar hela tiden på att företag
ska ta vara mer ansvarstagande
Finansiell risk – stora investeringar och omfattande avtal påverkar likviditeten
och soliditeten
Legal risk – kontroll på rättigheter, varumärken och patent samt inverkan av nya
och befintliga lagar och regler
Kompetens- och resursrisk – behov av nyckelpersoner och kompetens inom
olika områden, succession
Driftsrisk – förändring av verksamheten kan t. ex. medföra utökat behov av nya
försäkringar
Informationsrisk – krishantering, media drev, känslig information i fel händer
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
21
Vd och styrelse delar på ansvaret för
informationsgivningen
•
•
•
•
•
•
Styrelsen har det yttersta ansvaret
Den dagliga kontakten delegeras normalt till vd
Samverkan ordföranden/vd viktig
Kommunikationspolicy en del av styrelsens arbetsordning
Kris kräver speciella rutiner
Säkerställ sekretessen – avtala om tystnadsplikt
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
22
Dagens agenda
Hur skapas en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, vd och
styrelse?
Vilka frågor bör vd ha på sin agenda?
Hur påverkas styrelsearbetet av vd:s agenda?
Hur hanterar vd relationen till ägarna?
Hur sker en bra samverkan med styrelsens ordförande?
Hur fördelas strategiarbetet mellan ägare, styrelse och vd?
Vilka är de vanligaste vd-fällorna?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
23
Det är viktigt för en styrelse att använda tiden rätt på
mötena
• Formalia/kontroll kontra framtid
• Operativt kontra strategiskt
• Vd:s arbete påverkar väsentligt styrelsearbetets inriktning,
fokus och prioriteringar
• Vd:s behov och förväntningar på styrelsen behöver
tydliggöras – och vice versa
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
24
Hur säkrar vd att styrelsen inte blir operativ?
• Vd rapport med regelbundenhet
• Bra och korrekt ekonomisk rapportering
– Rätt (få) nyckeltal
– Prognoser – resultat och likviditet
• Hög kvalitet på beslutsunderlag – känslighetsanalyser
• Löpande avstämningar med SO
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Dagens agenda
Hur skapas en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, vd och
styrelse?
Vilka frågor bör vd ha på sin agenda?
Hur påverkas styrelsearbetet av vd:s agenda?
Hur hanterar vd relationen till ägarna?
Hur sker en bra samverkan med styrelsens ordförande?
Hur fördelas strategiarbetet mellan ägare, styrelse och vd?
Vilka är de vanligaste vd-fällorna?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
26
Förståelse för de speciella förutsättningarna i
ägarledda företag
• Ägarna verksamma i bolaget – acceptans avgörande för
vd:s framgång
• Begränsade personella resurser – brist på erfarenhet och
kunskap
• Begränsade finansiella resurser
• Ofta beroendekultur
Detta ställer särskilda krav på vd:s arbete och agerande!
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
27
Lägg tid och kraft på att skapa en gemensam grund
• Se till att rollerna ägare, styrelse och vd är både
tydliggjorda och ordentligt genomdiskuterade – både teori
och praktik
• Red ut och fördela både ansvar och arbetsuppgifter
• Håll regelbundna informella möten
• Involvera gärna SO i dessa möten – särskilt viktigt när
extern SO
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
28
Ansvarsfördelning i bolag med aktiv huvudägare
• Bra vattendelare
– Handlar om ägarnas bästa
– ägarmöten
– Handlar om vad/vad inte
bolaget ska göra –
styrelsemöte
– Handlar om hur bolaget
ska göra det – operativt
möte/vd
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
IKEA
Ägare
Möblera det
Svenska
folkhemmet
Styrelse
Styra om
produktion från
Ryssland till
Canada?
VD
Ny serie, form,
färg namn
Var diskuteras att
lägga ner bokyllan
Billy?
29
Dagens agenda
Hur skapas en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, vd och
styrelse?
Vilka frågor bör vd ha på sin agenda?
Hur påverkas styrelsearbetet av vd:s agenda?
Hur hanterar vd relationen till ägarna?
Hur sker en bra samverkan med styrelsens ordförande?
Hur fördelas strategiarbetet mellan ägare, styrelse och vd?
Vilka är de vanligaste vd-fällorna?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
30
Välj ordförande med omsorg
• En extern styrelseordförande är ofta en grundförutsättning
för att en ny vd ska fungera
• Säkerställ att ni delar bilden av nuläge och önskat läge
• Lägg tid och kraft på att säkra att ni delar värderingar,
ledarfilosofi och att ni kan känna ömsesidig respekt
• Förstår ni varandra?
• Delar ni syn på hur samarbetet ska ske?
• Ta egna referenser
–
–
–
–
Stämmer ord och handling?
Ärlighet och rakhet
Tydlighet
Erfarenhet från andra vd:ar som han/hon varit SO för
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
31
Hur kan vd arbeta för att skapa en bra relation med
styrelsens ordföranden?
• Viktigt att bygga upp en långsiktig relation med
styrelseordföranden – kräver tid och intresse
• Vd:s "enda vän" i nöden
• Ny ordföranden kräver aktivt arbete för att skapa ny relation
• Om ordföranden också är ägare uppstår nya utmaningar
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
32
Samspel med tydliga roller
• SO svarar för att det finns förutsättningar från ägare och
styrelse för vd att göra ett bra jobb
• Vd svarar för att genomför det som beslutas
• Aktiv dialog med SO när styrelsemötena planeras
• Avstämningar mellan styrelsemöten
• Vd informerar SO om;
–
–
–
–
–
Problem som uppstår – innan det är för sent
Status i beslutade frågor
Operativa större vägval
Önskade beslut
Risker som uppstår
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
33
Bra samspel med ordförande – men du svarar inför
hela styrelsen
• Styrelsen får inte bli ett rundningsmärke för vd och ordf.
– Inga färdiga beslut innan mötet
– Utnyttja styrelsen samlade kompetens
– All relevant information och underlag till samtliga i
styrelsen
– Avstämningar mellan vd och SO, som är av vikt, kan
dokumenteras i vd-brevet.
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
34
Dagens agenda
Hur skapas en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, vd och
styrelse?
Vilka frågor bör vd ha på sin agenda?
Hur påverkas styrelsearbetet av vd:s agenda?
Hur hanterar vd relationen till ägarna?
Hur sker en bra samverkan med styrelsens ordförande?
Hur fördelas strategiarbetet mellan ägare, styrelse och vd?
Vilka är de vanligaste vd-fällorna?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
35
Hinder för styrelsen att fokusera på framtida
strategiska frågor
•
•
•
•
Okunskap om hur strategifrågan bedrivs
Ostrukturerat eller passivt styrelsearbete
Otydlig process mellan ägare, styrelse och vd
Dålig ekonomisk rapportering till styrelsen – skapar oro och
fel fokus
• Dålig kvalitet på beslutsunderlag
• Vd som inte har förtroende för sin styrelse och/eller vice
versa
• Okunskap kring gruppdynamik
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
36
Ansvarsfördelningen – som en "pingpong-match"
Ägarna sätter ramarna med ett tydligt ägardirektiv
Styrelse
Huvudmännens intentioner,
initierar strategiarbetet, kallar
till strategimötet
Strategiska beslut/vägval,
Strategisk plan
Godkänner verksamhetsplan,
ger budgetdirektiv
Godkänner budget/plan
Ansvar för de långsiktiga konsekvenserna
– bevakar genomförandet
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
VD
Genomför och dokumenterar
nulägesanalys = beslutsunderlag
Färdigställer verksamhetsplan
Färdigställer budget/aktiv.plan
Ansvar för det kortsiktiga
genomförandet och de
långsiktiga konsekvenserna
37
Dagens agenda
Hur skapas en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, vd och
styrelse?
Vilka frågor bör vd ha på sin agenda?
Hur påverkas styrelsearbetet av vd:s agenda?
Hur hanterar vd relationen till ägarna?
Hur sker en bra samverkan med styrelsens ordförande?
Hur fördelas strategiarbetet mellan ägare, styrelse och vd?
Vilka är de vanligaste vd-fällorna?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
38
Vilka är de vanligaste vd-fällorna?
• Gamla alfahannen/honan i styrelsen
• Muntligt med ägaren fungerar bara i medvind
• Ägaren har en annan relation till bolagets pengar än vanliga
aktieägare
• Välj inte sida!
• Jag har mina ägare bakom mig – långt bakom mig
• Det finns inget som heter fria händer
• Skattemässigt olagliga uttag
• Kompis & släkt före kompetens
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
39
Hur ser en bra vd-agenda ut i ett ägarlett företag?
• Ett ordentligt för- och underarbete är grunden för framgång;
– Tydligt uppdrag och förväntningar, formalia på plats, tydlig roll för ägare och
tidigare vd
• Information (förtroende/trygghet), tydlighet, dokumentation
och kommunikation (önskade förändringar)
• Relation lika viktig som prestation
• Håll överenskomna roller och arbetsområden
• Split vision;
– Ha koll på ägarna, organisationen och marknaden
• Surfkänsla;
– Inte för långt före – inte för långt efter organisationen
– Steg för steg
• Identifiera och akta sig för fällorna
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Nästa seminarium, 23 Mars
Vilket ansvar har en vd?
•
•
•
•
Vilka lagar och regler gäller för vd:s arbete?
Vilken är vd:s roll?
Vilka krav ställer aktiebolagslagen?
Hur begränsas risken för personligt ansvar?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
41
Vi bjuder på
rådgivning
grantthornton.se/fritimme
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.