Instruktioner: Ansökan Agenda 2030 och de Globala målen

Instruktioner: Ansökan Agenda 2030
och de Globala målen
Regeringen har avsatt särskilda medel för kommunikationsaktiviteter om
Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling. Pengarna
förmedlas via Sida som avsatt en ansökningspott på sammanlagt 4 500 000
kr för 2017. Ansökt belopp ska uppgå till mellan 50 000-300 000 kr.
Under 2017 kommer två ansökningsperioder att genomföras.
 Ansökningsomgång 1: 24 februari-29 mars
 Ansökningsomgång 2: 1 augusti-1 september
Sida ger normalt svar inom två veckor efter att ansökningsperioden gått ut.
Ni kan söka medel för:
 Framtagande av produkter
 Extra personal
 Konsultstöd
 Arvode till externa föredragshållare och moderator
Ni kan inte söka medel för:
 Kostnader för befintlig personal
 Administrativa kostnader
 Aktiviteter som redan ingår i er ordinarie verksamhet
 Aktiviter där huvudsyftet är egen profilering, insamlingskampanjer,
eller har kommersiella syften
 Aktiviteter som kommer att genomföras även utan dessa medel,
dvs. där det finns annan möjlig finansiering
Kommunikationsaktiviteterna måste genomföras och slutrapporteras senast
1 december. Beviljade medel betalas ut i efterskott mot rekvisition och
uppvisande av kvitton på utlägg. Även dessa måste inkomma till Sida
senast 1 december1. OBS! Det är inte möjligt att få pengar i förskott.
Endast juridiska personer registrerade i Sverige kan ansöka.
1
I undantagsfall kan delar av medlen rekvireras i januari 2018. Uppge i
ansökan om detta är nödvändigt för att aktiviteten ska kunna genomföras,
samt hur stor del av budgeten som berörs.
Syftet med kommunikationsaktiviteterna är att alla i Sverige ska känna till
de Globala målen för hållbar utveckling, kunna engagera sig och bidra till
en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar global utveckling. De sökta
medlen ska därför bidra till nya eller förstärkta kommunikationsaktiviter
och/eller samarbeten som annars inte skulle bli av.
Aktiviteten ska bidra till ett eller flera av följande mål med koppling till
Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling:
 Öka kännedomen om de Globala målen
 Bidra till fördjupad kunskap om agendan och/eller målen
 Öka engagemanget så att fler bidrar till att målen nås
 Väcka opinion kring något eller några av målen i agendan
 Påverka politiker och/eller andra beslutsfattare
 Öka samarbetet mellan olika parter och aktörer
 Granska och analysera genomförandet av Agenda 2030
 Specifika mål för aktiviteten
Ansökningarna bedöms bl.a. utifrån följande:
 Relevans: Vilka mål som täcks in och hur de ska nås
 Vilka troliga effekter som insatsen ger
 Kostnadseffektivitet
 Vilka målgrupper och hur många personer som nås
 Marknadsföringen
 Vilken uppföljning som planeras och hur den ska genomföras
Ansökan ska hållas kortfattad och vid behov begär Sida in kompletteringar.
Inför slutrapporteringen tillhandahåller Sida en uppföljningsmall.
Ni som söker medel förbinder er att utgå från demokratiska värderingar där
alla människor behandlas lika och med respekt; oavsett religion, politisk
åsikt, kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet, funktionsvariation – ingen ska diskrimineras.
Eftersom Sida gör en samlad bedömning, där målet är att få en bredd av
aktörer, målgrupper, geografisk spridning osv, har vi inte möjlighet att
kommentera orsaker till att enskilda ansökningar fått avslag. Det är heller
inte möjligt att överklaga beslut om fördelning av medel. Sida förbehåller
sig rätten att använda och fritt sprida resultaten av aktiviteterna.
Vv skicka eventuella frågor till [email protected]
www.sida.se