6492/17 ADD 1 1 GIP 1B

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 7 mars 2017
(OR. en)
6492/17
ADD 1
PV/CONS 7
COMPET 108
IND 42
RECH 48
ESPACE 13
UTKAST TILL PROTOKOLL
Ärende:
3519:e mötet i Europeiska unionens råd (konkurrenskraft: inre
marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) i Bryssel den
20 februari 2017
6492/17 ADD 1
1
GIP 1B
SV
PUNKTER FÖR OFFENTLIG ÖVERLÄGGNING 1
Sida
LAGSTIFTNINGSÖVERLÄGGNINGAR
A-PUNKTER (6236/17 PTS A 10)
1.
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 19/2013 om
tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i
handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia
och Peru, å andra sidan, och om ändring av förordning (EU) nr 20/2013 om tillämpning av
den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om
upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Centralamerika, å andra sidan [första behandlingen] .................................................. 3
B-PUNKTER (6536/17 OJ CONS 7 COMPET 79 IND 31 RECH 32 ESPACE 11)
4.
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella
myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen [första
behandlingen] ............................................................................................................................... 4
8.
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och
marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system,
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon [första
behandlingen] ............................................................................................................................... 5
9.
Övriga frågor ................................................................................................................................ 5
c)
Aktuella lagstiftningsförslag
i)
Tjänstepaket
ii) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av
gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden
[första behandlingen]
*
*
1
*
Överläggningar om unionens lagstiftningsakter (artikel 16.8 i fördraget om Europeiska
unionen) samt andra offentliga överläggningar och offentliga debatter (artikel 8 i rådets
arbetsordning).
6492/17 ADD 1
2
GIP 1B
SV
LAGSTIFTNINGSÖVERLÄGGNINGAR
A-PUNKTER
1.
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 19/2013
om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för
bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och om ändring av förordning (EU) nr
20/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen
för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och
dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan [första
behandlingen]
=
Antagande av lagstiftningsakten
PE-CONS 61/16 COMER 138 WTO 371 COLAC 107 CODEC 1925
Rådet godkände Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen, och den föreslagna
akten har antagits i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt. (Rättslig grund: artikel 207.2 i EUF-fördraget).
Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen
"Europaparlamentet, rådet och kommissionen är överens om vikten av ett nära samarbete för
att övervaka genomförandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan 2 såsom ändrat genom
anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,
å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till
avtalet 3, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 av den 15 januari 2013
om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i
handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia
och Peru, å andra sidan 4 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 20/2013 av
den 15 januari 2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och
stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan 5.
De har i detta syfte kommit överens om följande:
2
3
4
5
EUT L 354, 21.12.2012, s. 3.
EUT L 356, 24.12.2016, s. 3.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 av den 15 januari 2013 om
tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i
handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Colombia och Peru, å andra sidan (EUT L 17, 19.1.2013, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 20/2013 av den 15 januari 2013 om
tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i
avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (EUT L 17, 19.1.2013,
s. 13).
6492/17 ADD 1
3
GIP 1B
SV
–
Kommissionen ska på begäran från Europaparlamentets ansvariga utskott rapportera till
utskottet om alla specifika frågor som rör Colombias, Ecuadors eller Perus uppfyllande
av sina åtaganden om handel och hållbar utveckling.
–
Om Europaparlamentet utfärdar en rekommendation om inledande av en
skyddsundersökning kommer kommissionen noggrant att undersöka om villkoren enligt
förordning (EU) nr 19/2013 eller förordning (EU) nr 20/2013 för att på eget initiativ
inleda en undersökning är uppfyllda. Om kommissionen anser att villkoren inte är
uppfyllda kommer den att lägga fram en rapport för Europaparlamentets ansvariga
utskott med en förklaring av de omständigheter som är relevanta för inledandet av en
sådan undersökning.
–
Kommissionen kommer före den 1 januari 2019 att göra en bedömning av situationen
för unionens bananproducenter. Om en allvarlig försämring av situationen på unionens
marknad för bananer eller för unionens bananproducenter skulle konstateras, kan en
förlängning av mekanismens tillämpningsperiod övervägas i samförstånd med
avtalsparterna.
Kommissionen kommer att fortsätta att göra en regelbunden analys av situationen på
marknaden och situationen för unionens bananproducenter efter det att
stabiliseringsmekanismens tillämpningsperiod löpt ut. Om en allvarlig försämring av
situationen på marknaden eller situationen för unionens bananproducenter skulle konstateras,
kommer kommissionen, med hänsyn till banansektorns betydelse för de yttersta
randområdena, att tillsammans med medlemsstaterna och berörda parter undersöka
situationen och besluta huruvida lämpliga åtgärder bör övervägas. Kommissionen skulle även
kunna sammankalla till särskilda uppföljningsmöten med medlemsstaterna och berörda parter.
Kommissionen har utvecklat statistiska verktyg för att underlätta övervakningen och
bedömningen av hur bananimporten och situationen på unionens bananmarknad utvecklas.
Kommissionen kommer att fästa särskild vikt vid att se över formatet för
importövervakningsuppgifterna för att säkerställa att regelbundet uppdaterad information
finns tillgänglig i användarvänlig form."
B-PUNKTER
4.
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de
nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av
konsumentskyddslagstiftningen (första behandlingen)
Interinstitutionellt ärende: 2016/0148 (COD)
=
Allmän riktlinje
6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT
19 IND 34 CODEC 197
6190/17 CONSOM 41 MI 120 COMPET 90 TELECOM 36 JUSTCIV 25 DIGIT
20 IND 35 CODEC 198
9565/16 CONSOM 126 MI 393 COMPET 333 TELECOM 102
JUSTCIV 149 DIGIT 57 IND 114 CODEC 763 IA 30
+ ADD 1
Rådet antog den allmänna riktlinjen om den föreslagna förordningen som återges i 6190/17
och som utgör en grund för inledandet av förhandlingarna med Europaparlamentet.
6492/17 ADD 1
4
GIP 1B
SV
8.
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och
marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system,
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon [första
behandlingen]
Interinstitutionellt ärende: 2016/0014 (COD)
=
Lägesrapport
5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140
5712/16 ENT 20 MI 45 CODEC 103
+ REV 1 (sl)
+ REV 1 ADD 1
+ ADD 1
+ ADD 1 REV 1 (en)
Rådet hade en diskussion om förslaget och noterade ordförandeskapets lägesrapport.
9.
Övriga frågor
c)
Aktuella lagstiftningsförslag
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)
i)
Tjänstepaket
=
Information från kommissionen
Rådet noterade kommissionens föredragning. Flera delegationer gjorde inlägg.
ii)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av
gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre
marknaden [första behandlingen]
Interinstitutionellt ärende: 2015/0284 (COD)
=
Information från ordförandeskapet
Rådet noterade informationen från ordförandeskapet om den fullständiga politiska
överenskommelsen som uppnåddes vid trepartsmötet den 7 februari 2017 av
medlagstiftarna och som godkändes av Coreper I den 15 februari 2017 i syfte att
nå en överenskommelse vid första behandlingen om detta viktiga ärende.
6492/17 ADD 1
5
GIP 1B
SV