11202/16 kh/ss 1 DG E 2 A 1. Den 30 januari 2013 lade

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 14 juli 2016
(OR. en)
11202/16
Interinstitutionella ärenden:
2013/0028 (COD)
2013/0029 (COD)
2013/0013 (COD)
TRANS 299
CODEC 1059
I/A-PUNKTSNOT
från:
till:
Rådets generalsekretariat
Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)/rådet
Föreg. dok. nr:
Komm. dok. nr:
10915/16 TRANS 280 CODEC 1022
5960/13 TRANS 35 CODEC 209
5985/13 TRANS 36 CODEC 216
6015/13 TRANS 41 CODEC 228
Ärende:
Fjärde järnvägspaketet (marknadspelaren)
a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för
inrikes persontrafik på järnväg.
b) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt
järnvägsområde vad gäller öppnandet av marknaden för inhemsk
persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen
c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för
järnvägsföretagens redovisning
– Politisk överenskommelse
1.
Den 30 januari 2013 lade kommissionen fram det fjärde järnvägspaketet, som består av sex
lagstiftningsförslag som syftar till att undanröja de kvarvarande hindren för fullbordandet av
ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.
11202/16
kh/ss
DG E 2 A
1
SV
Lagstiftningspaketet har förhandlats fram inom ramen för två pelare: en teknisk pelare och en
marknadspelare. Marknadspelaren består av förslaget till direktiv om ändring av direktiv
2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (styrningsdirektivet),
förslaget till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av
marknaden för inrikes persontrafik på järnväg (kollektivtrafikförordningen) och förslaget till
förordning om upphävande av förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler
för järnvägsföretagens redovisning (redovisningsförordningen).
2.
Europaparlamentets omröstning vid första behandlingen ägde rum under den sjunde
valperioden, vid plenarsammanträdet den 26 februari 2014.
3.
Utskottet för transport och turism (TRAN) utsåg den 13 oktober 2014 David-Maria Sassoli
(IT-S&D) till föredragande för styrningsdirektivet, Wim van de Camp (NL-EPP) till
föredragande för kollektivtrafikförordningen och Merja Kyllönen (FI-GUE/NGL) till
föredragande för redovisningsförordningen för Europaparlamentets åttonde valperiod.
4.
Arbetet med den tekniska pelaren har slutförts och de antagna texterna har publicerats (EUT L
138, 26.5.2016).
5.
I december 2014 och oktober 2015 nåddes en allmän riktlinje om de tre ärendena inom
marknadspelaren.
6.
Vid de informella trepartsmötena med Europaparlamentet nåddes den 19 april en
övergripande överenskommelse om kompromisstexterna till dessa tre lagstiftningsförslag.
Coreper godkände de rättsliga bestämmelserna den 27 april 2016 och ställde sig bakom en
motsvarande anpassning av skälen den 6 juli 2016.
7.
Europaparlamentets TRAN-utskott röstade för kompromissförslagen den 12 juli 2016. Genom
tre skrivelser till ordföranden i Coreper I daterade den 13 juli 2016 bekräftade ordföranden för
TRAN-utskottet överenskommelsen inför en tidig överenskommelse vid andra behandlingen.
11202/16
kh/ss
DG E 2 A
2
SV
8.
Coreper uppmanas att godkänna den politiska överenskommelsen och överlämna
kompromissförslagen till rådet för antagande.
9.
Rådet uppmanas att anta en politisk överenskommelse om det fjärde järnvägspaketets
marknadspelare enligt dokument 10731/16, 10733/16 och 10853/16.
11202/16
kh/ss
DG E 2 A
3
SV