Svensk författningssamling

Svensk författningssamling
Förordning
om ändring i förordningen (2014:47) om
statsbidrag för undervisning under skollov;
SFS 2017:162
Utkom från trycket
den 7 mars 2017
utfärdad den 23 februari 2017.
Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov1 ska ha följande lydelse.
1 §2 Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivillig
undervisning som bedrivs under skollov i vissa årskurser, i vissa skolformer
och för frivillig undervisning som bedrivs under sommaren det år en elev har
avslutat årskurs 10 i specialskolan.
Syftet med statsbidraget är att elever som inte nått eller riskerar att inte nå
kunskapskraven för betyget E ska få ökad möjlighet att nå dem.
Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
4 §3 Statsbidrag lämnas för kostnader för sådan undervisning som anges i
andra stycket för en elev som behöver undervisningen för att nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen eller kurser.
Bidrag lämnas för elever som går
1. årskurs 6 eller 7 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7, 8
eller 9 i specialskolan och som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller i undervisning i anslutning till att någon av dessa årskurser har avslutats (sommarlov),
2. årskurs 10 i specialskolan och som deltar i undervisning under skollov
under läsåret eller under sommaren i anslutning till att årskurs 10 har avslutats, eller
3. i gymnasieskolan och deltar i undervisning under skollov under läsåret
eller i anslutning till att läsåret har avslutats (sommarlov).
Statsbidrag lämnas inte för undervisning som bedrivs efter att gymnasieskolan har avslutats.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före
ikraftträdandet.
1
2
3
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:479.
Senaste lydelse 2015:479.
Senaste lydelse 2016:857.
1
SFS 2017:162
På regeringens vägnar
GUSTAV FRIDOLIN
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)
2
Wolters Kluwer
Elanders Sverige AB, 2017