Varför nya stadgar? - Sköldkörtelföreningen

Sköldkörtelföreningen10jan2017
Varförnyastadgar?
Föreningensårsmöte2016beslötattutvecklaföreningensorganisationochverksamhetföratt
möjliggöraförföreningenattsökastatsbidragfrånSocialstyrelsen.
FördettakrävsettSköldkörtelförbundmedföreningariminsttiolänellerregioner.
Menattutvecklaorganisationenäringetsjälvändamål–ejhelleratterhållastatsbidrag.
Närmaremedlemmarna–Djuparegemenskap.
Genomattskaparegionalverksamhetkommerförbundetnärmaremedlemmarna.Vikan
täckastörredelenavlandetmedverksamhetochökamedlemsnyttan.Dettagermöjlighettill
möten,föreläsningarochsocialsamvaropåhemmaplan.
Effektivintressepolitik.
Hälso-ochsjukvårdbedrivsfrämstilandstingen.Förattpåverkasjukvårdendär
medlemmarnabormåstevidärförvararegionaltorganiserade.Riksföreningenförsöker
påverkariksdag,regeringochnationellaaktörersåsommyndighetermm,menharlitet
inflytandeirespektivelandsting.
Starkarefinansieringgerstyrkaochuthållighet.
Förattbedrivaverkningsfullverksamhetbehövsresurserochkontinuitet.Ettstatsbidragger
enekonomiskgrundattståpåförattskapanödvändigabasresurser.Omföreningenbliren
erkändstatsbidragsberättigadorganisationmöjliggördettaocksåattvåraregionalaföreningar
kanfåbidragfrånsinalandstingellerregioner.
RäckerdetintemednätverkellerFacebookgrupper?
Förattfåföreningsbidrag,somförvårdeltotaltkankommaatträknasisjusiffrigabelopp,
måstemanbildaföreningarmedstyrelserochårsmötenmm.Dettakrävsävenförattfå
bättreinflytandesomintresseorganisation.
Minimaladministrationochhjälpmedlathundar.
Detgällerdockatttillenbörjanhållanedpåföreningsadministrationentillettminimum.Vad
somkrävsienföreningärettårligtårsmöte,enstyrelsemedminsttreledamöterochtvå
ersättareochenrevisor.Årligenmåsteenskriftligredovisningöververksamhetenskrivas,
revisornrevideraochskrivasinberättelse.Beslutsprotokollmåsteförasöverstyrelsemöten
ochårsmöte.Riksföreningenkommeratthjälpatillmedstartenavföreningarna,med
normalstadgarsamtmedlathundarochmallarförattförenklaarbetetsålångtdetgår.
Villduhjälpatill?
Ivarjelänellerregionbehövervica6-10personerförattdraigång.Dukansketyckeratt
dennauppgiftverkarintressant.TaisåfallkontaktmedSköldkörtelföreningenvia
[email protected]öfpå070-2803465.