Vem äger språket? - Region Västmanland

Vem äger språket?
Läsfrämjande, litteratur och språk är ett aktuellt och
prioriterat område i Västmanlands regionala kulturplan.
Med stöd från Kulturrådet genomförs ett läsfrämjande
projekt 2015-2017 med namnet Vem äger språket?
Projektets titel Vem äger språket? lyfter en relevant frågeställning.
Temat inkluderar det vidgade textbegreppet som även omfattar
berättande, kroppsspråk, bild- och formspråk. Vem äger språket?
vill främja olika sätt att läsa och ett interkulturellt förhållningssätt.
Syftet med Vem äger språket? är att:
skapa långsiktiga och hållbara strukturer för läsfrämjande arbete
i länet skapa samverkan mellan olika aktörer kring läsfrämjande
och språk
ge en större insikt i läsningens betydelse
öka läsandet i Västmanland genom att arbeta med olika kulturella uttryck
Målsättningar för Vem äger språket? är att:
skapa nätverk för det läsfrämjande arbetet
utveckla och genomföra modeller och metoder för läsfrämjande aktiviteter
ge inspiration till och utveckla kompetens inom läsfrämjande arbete och det vidgade
textbegreppet
Medel för läsfrämjande aktiviteter
Inom ramen för projektet kan aktörer i Västmanland söka medel för att arbeta med modeller
och metoder för läsfrämjande aktiviteter för att ge många vägar till språket.
Inom projektet är det viktigt med samverkan mellan flera aktörer. Modeller och metoder som
hittar samarbeten mellan olika aktörer prioriteras.
Tanken är att dessa projektmedel kan bli ett incitament till att koppla samman olika aktörer i
samma kommun eller i regionen.
Vem äger språkets projektledare fungerar som ett bollplank och inspiratör till de som har idéer
eller önskar support kring läsfrämjande och lässtimulans på olika sätt. Läs mer om Vem äger
språket? och alla modeller och metoder som prövas: www.vemägerspråket.se
Ansökan för medel till aktiviteter under våren/sommaren 2017 ska vara inskickad senast 15
maj. Ansökningarna beviljas fortlöpande.
Kontakt:
Cajsa Broström, Telefon: 021-17 39 11, Mobil och SMS: 072-1530627
[email protected]
regionvastmanland.se