Ansökan - SFI - Oskarshamns kommun

Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna.
Skicka in den tillsammans med kopia på
personbevis samt etableringsplan.
Ansökan - SFI
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Gatuadress
Postnummer
Postadress (Hemkommun)
Hemland
Hemspråk
Ankomst till Sverige, datum
E-postadress
Mobilnummer
Tidigare studier – antal år – vad du läst
☐ Grundskola, antal år:
☐ Gymnasium, antal år:
☐ Universitet, antal år:
Erhållit examen: Ja ☐ Nej ☐ Fått examen validerat: Ja ☐ Nej ☐
☐ Kan du latinska alfabetet
☐ Läst engelska, antal år
☐ Annat språk:
Om du svarat Ja: Skolans namn, vilken Kommun och till vilken nivå?
Har du läst SFI tidigare
☐Ja ☐Nej
Etablering från Arbetsförmedlingen
Om du svarat Ja: Din handläggares namn och telefonnummer:
Har du etablering
☐Ja ☐Nej
Etableringsnummer:
Etableringen är giltig till:
Arbetslivserfarenheter – yrke i hemlandet
☐Har arbetat i hemlandet som:
☐ Har arbetat i Sverige som:
Yrke och antal år:
Yrke och antal år:
Mål med studierna
☐ Studera vidare
☐ Skaffa ett arbete
☐ Annat
Om något skulle hända dig på skolan, vilken kan vi kontakta:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
Underskrift:
Datum:___________________ Namn:___________________________________________________
Om ansökan är komplett ifyllt tillsammans med kopia på personbevis och etableringsbeslut kommer vi att
registrera den i vårt system. Du blir ställd i kö. Vi skickar en kallelse till upprop till dig så snart det blir en plats
ledig. Det är viktigt att du kommer på uppropet, om du uteblir så går din plats till en annan sökande.
Ifylls av Komvux/SFI
Signatur/ Administration
Ansökningsdatum
Signatur/ Ansvarig lärare
Datum
Registrerat i Extens
Datum
Avregistrering Extens - frånvaro
Datum
☐Ja ☐Nej
Komvux
Postadress: Box 708
572 28 OSKARSHAMN
☐Ja ☐Nej
Telefon expedition 0491 88 527
Besöksadress: Stengatan 21
Korridor 6
Information om behandling av personuppgifter enligt 23 och 24 §
personuppgiftslagen (1998:204, PuL) De uppgifter du lämnar
kommer att föras in i en databas för att Komvux / Oskarshamn ska
kunna administrera kurs- och betygshantering. Vissa uppgifter
kommer också att överföras till CSN och SCB.
☐ Lära mig svenska