U-Cystin, kvalitativ, Malmö (NPU04782)

Gäller from
Medicinsk service
Revision
Sida
10
1(1)
2016‐07‐14
Godkänd av: Charlotte Becker 112292
Metodbeskrivning
U-Cystin, kvalitativ, Malmö
Gäller för
MA
Klinisk kemi
U-Cystin, kvalitativ, Malmö (NPU04782)
Bakgrund, indikation och tolkning
I Sverige är ca 1/2500 individer homozygota för defekt återresorption av cystin, ornitin, lysin och arginin i njurtubuli. Ungefär hälften av dessa individer bildar urinvägskonkrement bestående av rena cystinkristaller. Många har recidiverande sten med nedsatt njurfunktion som resultat. Ca 1-4 % av alla patienter med njursten har rena cystinstenar. Därför bör ev. cystinuri undersökas hos patienter med
njursten och hos släktingar till patienter med känd cystinuri.
Analysprincip
Oxiderade disulfider, cystin och homocystin, reduceras med natriumcyanid. Natriumnitroprussid får
reagera med cystein och homocystein och ger urinen röd-lila färg vid positivt resultat (Brand´s test).
Referensintervall
Negativ
Metodkarakteristika
Interferenser och felkällor
Hyperaminoaciduri och homocystin kan ge positivt utslag.
Ackreditering
Metoden är inte ackrediterad.
Referenser
T.L. Perry et al, The Canadian Medical Association Journal 1966 Jul 16; 95 (3):89-95.
Tietz Texbook of Clinical Chemistry. Tredje uppl. kapitel 19, sid 473 (Carl A Burtis, Edward R
Ashwood, red).
Utarbetad av
Dokumentförvaltare
Ann-Christin Mårtensson 111421
Dokument id
C-1066
Original lagras elektroniskt! Användaren ansvarar för att gällande revision används.