Information gällande ansökan att börja förskoleklass det år barnet

1 (1)
Dnr: Diarienr
Till vårdnadshavare
Barn- och utbildningsförvaltning
Information gällande ansökan att börja förskoleklass det
år barnet fyller fem år
Barn bosatta i Sverige ska erbjudas förskoleklass från hösten det år de fyller sex
år. Barn får tas emot tidigare (9 kap 5 § skollagen). Efter ansökan från
vårdnadshavare görs en bedömning om det är lämpligt för barnet att börja
förskoleklass det år barnet fyller fem år. En förutsättning är att det finns plats
på den skola vårdnadshavare önskar att barnet ska gå på. Barnet ska ha
möjlighet att delta i den inskolning till förskoleklass som görs under
vårterminen och i och med detta kunna börja förskoleklass vid höstterminens
start.
Skriftlig ansökan, undertecknad av båda vårdnadshavarna, med motivering till
varför barnet ska börja förskoleklass ett år tidigare ska skickas/lämnas till barnoch utbildningsförvaltningen senast den 31 mars inför kommande läsår. Ett
pedagogiskt utlåtande från förskolechef på den förskola där barnet har sin
nuvarande placering ska bifogas ansökan. Av utlåtandet ska det framgå om det
är lämpligt att barnet börjar i förskoleklass ett år tidigare utifrån barnets
förutsättningar, både ur socialt och pedagogiskt hänseende. Beslut fattas av
grundskolechef. Om beslutet är ett avslagsbeslut kan det överklagas till
förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Ovanstående ansökan och beslut
gäller ansökan till kommunal skola i Varbergs kommun.
Gäller ansökan kommunal skola i annan kommun eller fristående skola i
kommunen eller i annan kommun kontaktas den aktuella skolan. Beslut fattas
av huvudmannen för den aktuella skolan.
Vid eventuella frågor inför ansökan kontakta kommunikatör barn- och
utbildningsförvaltningen tel. 0340-88 849 eller 076-109 73 20.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Varbergs kommun
Barn- och
utbildningsförvaltning
432 80 Varberg
Norrgatan 25
TELEFON
0340-880 00
TELEFAX
0340-69 70 46
ORGANISATIONSNUMMER.
212000-1249
E-POSTADRESS
[email protected]
WEBBPLATS
www.varberg.se