Dom i mål nr 7472-16 - Kammarrätten i Stockholm

KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 02
DOM
Sida 1 (5)
Mål nr 7472-16
2017-03-09
Meddelad i Stockholm
KLAGANDE
A
Ombud: Advokat Peter Danowsky
Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
Box 16097
103 22 Stockholm
Ombud: Advokat Robert Ohlsson
Nord Advokater KB
Box 17012
104 62 Stockholm
MOTPART
Revisorsnämnden
Box 24014
104 50 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 oktober 2016
i mål nr 6409-16, se bilaga A (ej medtagen här)
SAKEN
Varning enligt revisorslagen
_________________________
KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
1. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd
2. Kammarrätten avslår överklagandet.
_________________________
Dok.Id 390789
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 5
Telefon
Telefax
08-561 690 00
08-14 98 89
E-post: [email protected]
www.kammarrattenistockholm.domstol.se
Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 02
Sida 2
DOM
Mål nr 7472-16
YRKANDEN M.M.
A yrkar att kammarrätten i första hand upphäver den meddelade varningen
och i andra hand bestämmer den disciplinära åtgärden till erinran i stället för
varning. Till stöd för sin talan för han fram bl.a. följande. Förvaltningsrätten
har inte korrekt bedömt de föreliggande omständigheterna och tolkat hur en
utomstående med insikt om alla relevanta omständigheter skulle ha bedömt
frågan om hans synbara oberoende som revisor hotats. Bestämmelserna i
IESBA:s (International Ethics Standards Board for Accountants) etikkod
utgör inte någon självklar rättskälla. Revisionsklienten har stora jaktmarker
och en naturlig del av sedvanlig gästfrihet för ett sådant företag måste
bedömas i sitt sammanhang. Gästfriheten har inte på något sätt haft lyxkaraktär eller inneburit ett särskilt generöst erbjudande, särskilt inte som
avbrott i seminarieverksamheten. Han gjorde en oberoendeprövning inför
seminarierna. Med hänsyn till att det inte funnits någon prövning av en
motsvarande situation i praxis och att deltagande i seminarier med inslag av
jakt eller annan rekreation är en företeelse som förekommit under väldigt
lång tid bör någon disciplinär påföljd inte utdömas. En erinran är en
rimligare påföljd än en varning med hänsyn till att det faktiska oberoendet,
kvaliteten i revisionsarbetet eller något annat som har betydelse för
utförandet av revisionsuppdraget inte har åsidosatts. Det är uteslutande det
synbara oberoendet, inte det verkliga, som varit i fråga.
SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd och
tar upp målet till omedelbart avgörande.
Frågan i målet är om den gästfrihet, i form av jaktaktiviteter samt kost och
logi i samband med seminarier, som A har tagit del av har inneburit att hans
opartiskhet och självständighet som revisor har hotats.
KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 02
Sida 3
DOM
Mål nr 7472-16
I 21 § (numera 21 a §) revisorslagen (2001:883) finns en generalklausul
som innebär att en revisor ska avböja eller avsäga sig ett uppdrag om det
föreligger något förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för
revisorns opartiskhet eller självständighet.
Av förarbetena (prop. 2000/01:146 s. 57) framgår att med opartiskhet och
självständighet avses bl.a. revisorns ”faktiska” opartiskhet och självständighet, dvs. hans eller hennes förmåga att ta hänsyn till samtliga omständigheter som är av betydelse för granskningsuppdraget men inte ta hänsyn till
några andra. I detta ligger givetvis bl.a. att revisorn bör iaktta största
möjliga objektivitet. I kravet på opartiskhet och självständighet måste
emellertid läggas också ett krav på vad som kan beskrivas som ”synbar”
opartiskhet och självständighet. För revisionens funktion i näringsliv och
samhälle skulle det vara förödande om omgivningen saknade tilltro till
revisionen. Det är därför viktigt att det inte förekommer några omständigheter som föranleder omvärlden att ifrågasätta revisorns förmåga till
objektivitet.
Frågan om det finns anledning att räkna med att förtroendet för revisorns
opartiskhet och självständighet kan rubbas måste avgöras från fall till fall.
Det har inte ansetts vara möjligt att i lag eller förarbeten uttömmande
precisera vilka förhållanden som är ägnade att rubba förtroendet för
revisorns förmåga att iaktta opartiskhet, självständighet och objektivitet
(a. prop. s. 60).
A har deltagit i fyra seminarier som revisionsklienten har anordnat. Varje
seminarium har pågått under tre dagar och vid varje seminarium har tre
jaktpass ägt rum. Deltagarna har transporterats till sina jaktpass med
helikopter. Enligt A:s uppfattning har jaktaktiviteterna inte varit påkostade
och den gästfrihet som förevarit har inte varit särskilt överdådig till vare sig
karaktär eller belopp.
KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 02
Sida 4
DOM
Mål nr 7472-16
Kammarrätten anser att utrymmet för en revisor att ta emot gåvor eller
annan gästfrihet från en klient är ytterst begränsat. Denna ståndpunkt stöds
också av IESBA:s etikkod, vilken utgör en del av branschorganisationen
FAR:s etiska regler. Av etikkoden framgår att mottagandet av gåvor eller
gästfrihet av en revisionskund kan ge upphov till egenintresse- och vänskapshot. Om en revisor tar emot gåvor eller gästfrihet och värdet inte är
obetydligt och oviktigt, skulle de hot som uppstår vara så betydande att inga
motåtgärder skulle kunna minska hoten till en godtagbar nivå.
Kammarrätten bedömer att redan den omständigheten att A har deltagit i
jaktaktiviteter som har anordnats av en revisionsklient har medfört att
förtroendet för hans förmåga att iaktta opartiskhet och självständighet har
rubbats. Enligt kammarrätten saknar det betydelse att jakten har utgjort ett
mindre inslag i ett seminarium och att A ansåg att seminariet var till nytta i
hans arbete. Genom att låta sig bjudas på jakt har omgivningen kunnat få
uppfattningen att A:s förmåga till objektivitet har hotats. Särskilt höga krav
på oberoende måste dessutom ställas på revisorer i större bolag, och i
synnerhet på revisorer i noterade bolag (se även prop. 2000/01:146 s. 65).
Kammarrätten anser att oberoendehotet har varit av sådan art att det inte har
funnits några motåtgärder som har kunnat balansera hotet. Den oberoendeanalys som A har gjort med anledning av sitt deltagande i seminarierna
föranleder därför ingen annan bedömning.
Med hänsyn till att A har åsidosatt sina skyldigheter som revisor finns det
grund för att besluta om en disciplinär åtgärd. Enligt kammarrättens
bedömning är hans agerande så klandervärt att han ska meddelas en
varning. Överklagandet ska därför avslås.
_________________________
KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 02
Sida 5
DOM
Mål nr 7472-16
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). (Ej medtagen här)
Thomas Rolén
Marie Jönsson
kammarrättspresident lagman
ordförande
Birgitta Laestander
kammarrättsråd
referent
Hedvig Samuelsson
kammarrättsfiskal
föredragande