patientkort

Den här patienten behandlas med Zinbryta, som förknippats med fall av allvarliga
leverskador
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det
möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att
rapportera de biverkningar du eventuellt får till: www.fimea.fi
MIN LÄKARES KONTAKTUPPGIFTER
Läkarens namn:
Mottagningens telefonnummer:
MIN INFORMATION
Behandling med Zinbryta påbörjades:
Mitt namn:
Namn och telefonnummer till vårdgivaren (i nödsituationer):
DA-FI-0010a(1) I 01/2017 versionsnummer: 1,
godkännandedatum: 09/2016
Till hälso-och sjukvården
PATIENTKORT
Zinbryta (daclizumab)
150 mg subkutan injektion
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
VARFÖR HAR DU FÅTT DET HÄR KORTET
OCH VAD SKA DU HA DET TILL
VAD ZINBRYTA® ANVÄNDS FÖR
PATIENTKORT
ALLVARLIGA BIVERKNINGAR
Patientkortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till när du
behandlas med Zinbryta. Du ska alltid ha med dig patientkortet. Varje gång du får
sjukvård, även om den inte rör din MS, ska du berätta för läkaren att du behandlas med
Zinbryta och visa ditt patientkort.
Zinbryta 150 mg används för att behandla multipel skleros (MS). Zinbryta injiceras
subkutant (under huden) varje månad.
Zinbryta kan orsaka leverproblem.
Innan du använder Zinbryta ska du berätta för din läkare om du någon gång har haft
leverproblem.
INFORMATION OM TESTNING FÖR LEVERPROBLEM
HUR LÄNGE SKA DU BEHÅLLA DITT PATIENTKORT?
Leverfunktionstester
Läs bipacksedeln för mer information.
Din läkare kommer att ta blodprover för att testa din leverfunktion innan du får påbörja
behandling med Zinbryta, varje månad under behandlingens gång och under 4 månader
efter avslutad behandling.
Behåll patientkortet i 4 månader efter avslutad behandling med Zinbryta, då eventuella
biverkningar kan uppstå under den tiden.
Det är av yttersta vikt att du lämnar dessa blodprover regelbundet.
TECKEN OCH SYMTOM PÅ LEVERPROBLEM
Tecken och symtom på leverproblem
Kontakta omedelbart läkare om du upplever något av följande:
• oförklarligt illamående
• kräkningar
• buksmärta
• ökad trötthet
• förlorad aptit (anorexia)
• huden eller ögonvitorna gulnar
• mörk (tefärgad) urin.
Dessa symtom kan tyda på leverproblem. Om du utvecklar leverproblem kan din
MS-läkare avbryta behandlingen med Zinbryta eller remittera dig till en leverspecialist.
VAD SKA DU GÖRA OM DU UPPLEVER TECKEN ELLER
SYMTOM PÅ LEVERPROBLEM?
Vad du ska göra om du upplever tecken eller symtom på leverproblem
Sök omedelbart läkarvård om du upplever något av dessa tecken eller symtom på
leverproblem.
Även symtom som kan tyckas vara lindriga kan leda till allvarliga eller till och med
livshotande tillstånd om de inte behandlas.