Samarbete mellan BUP-klinikens

RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-03-22
29450
1 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
2017-03-15
2019-03-15
3
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Samarbete mellan BUP-klinikens
Öppenvårdsmottagningar och Akutavdelning
och Akutmottagning
Sammanfattning
Riktlinje kring övergång och samarbete mellan öppenvården,
akutavdelningen och akutmottagningen.
Bakgrund
Riktlinje behövs så patienter följs upp på ett patientsäkert sätt och akuta
patienter får ett säkert omhändertagande.
Förutsättningar
Rapportering enligt SBAR vid all rapportering till mottagningar och
avdelning. Rutiner för säkra övergångar akutenhet och öppenvård.
Genomförande
Akut patient, prio 1, där bedömning måste ske samma dag.
Patient eller anhörig söker själv till AKM (Akutmottagningen) eller
via öppenvården. Har patienten en pågående kontakt i öppenvården och den
behandlaren har tid och möjlighet, kan besöket ske där.
Kontakt tas med AKM på telefon 033-616 16 70, tillgänglig dygnet runt (på
jourtid är akutavdelningen AKM). I telefonsamtalet beslutas vem som kan
träffa patienten och när
Bedömning utförs på AKM och en planering görs, möjlighet finns för tät
uppföljning under en begränsad tid. Öppenvårdsmottagningen meddelas per
telefon snarast.
Behöver patienten skrivas in på akutavdelningen kontaktas avdelningsläkare
för diskussion om platssituationen och för information om patienten.
Akutmottagningens läkare skriver därefter in patienten och rapporterar till
avdelningen.
Behövs vårdintyg så skrivs det av primärjouren. Dagtid är det AKM:s läkare
i första hand. Läkare på öppenvårdsmottagning kan skriva vårdintyg om tid
finns, överenskommes på telefon med AKM.
Dokumentbenämning
Samarbete mellan BUP-klinikens öppenvårdsmottagningar, akutavdelning och akutmottagning
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-03-22
29450
2 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
2017-03-15
2019-03-15
3
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
På jourtid enligt riktlinje "Jourorganisation för BUP-kliniken och Barn- och
ungdomskliniken gällande patienter under 13 år” och riktlinje
”Jourorganisation för BUP-kliniken och Vuxenpsykiatriska kliniken gällande
patienter 13-18 år” när patienten är på sjukhuset.
Vårdintyg om patienten inte är på sjukhuset och vägrar komma in
frivilligt, försök i första hand ta hjälp av föräldrar, eventuellt sociala jouren
eller polisen att föra patienten till sjukhuset för en bedömning. Om inte det är
möjligt så görs en vårdintygsbedömning i hemmet. Ny patient, d.v.s. patient
som inte har ett pågående öppet vårdtillfälle, bedöms av distriktsläkare.
Pågående patient på dagtid av BUP:s läkare på AKM och på jourtid av
BUP:s bakjour.
Akuta patienter där en bedömning behövs närmaste dagarna
Öppenvården bedömer och behandlar både nya och pågående patienter.
Om öppenvårdens behandlare önskar en planerad inläggning på
akutavdelningen, vilket bara kan ske i undantagsfall, tas kontakt med
överläkare på akutavdelningen. Överläkaren tar upp ärendet på nästkommande behandlingskonferens.
Öppenvårdens behandlare kan, då läkare saknas på den egna
mottagningen, ta kontakt med akutmottagningens läkare för rådfrågning,
förnyande av recept m.m. som inte kan vänta, söks via anknytning 1670 (inte
direkt till läkare)
Vid behov av hjälp med svåra bedömningar inom öppenvården, ska det
alltid planeras och bedömas via AKM och deras akuttelefon anknytning
1670.
Konsultationer på patienter på Barn- och ungdomskliniken utförs av AKM
och regleras i särskild riktlinje ”Jourorganisation för Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomskliniken gällande
patienter under 13 år” och ”Konsultationer på inneliggande patienter”.
Barn- och ungdomskliniken faxar en remiss med begäran och ringer om det
är akut. Planeras och bedöms av AKM.
Pågående eller ny patient som är inskriven på avdelningen. Öppenvården
informeras första vardagen efter inskrivning av tjänstgörande sjuksköterska
via telefon (eller bevakning) till ansvarig behandlare eller akutansvarig i
öppenvården. Dessutom skickas bevakning till sjuksköterska och läkare på
öppenvårdsteamet.
Pågående patienter ska ha kontakt med ansvarig behandlare från
öppenvården under vårdtiden och erbjudas besök efter behov. I samband med
besöket inhämtas information från avdelningspersonal och rapporteras till
tjänstgörande sjuksköterska på avdelningen efteråt.
Dokumentbenämning
Samarbete mellan BUP-klinikens öppenvårdsmottagningar, akutavdelning och akutmottagning
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-03-22
29450
3 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
2017-03-15
2019-03-15
3
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
AKM avslutar kontakten då patienten skrivs in på avdelningen om det inte
finns en befintlig vårdplan där AKM är patientens planerade öppenvård.
Vid förändring av farmakabehandling av patient på avdelningen meddelas
ansvarig öppenvårdsläkare av avdelningsläkaren via bevakning. Vid mer
omfattande förändring tas kontakt per telefon för diskussion.
Se även riktlinje Akuta bedömningar på Barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken.
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Chefsöverläkare Lena Risö, Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, SÄS
Remissinstanser
Klinikledningen 2016-10-13
Fastställt av
Verksamhetschef Ewa Hedström
Nyckelord
Akuta patienter, samarbete mellan öppen- och slutenvård, SBAR
Länkförteckning



Akuta bedömningar på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.
SBAR-avrapportering behandlingskonferens - BUP
SBAR – icke akut situation - BUP
Dokumentbenämning
Samarbete mellan BUP-klinikens öppenvårdsmottagningar, akutavdelning och akutmottagning