בסיס מידע ממוחשב לאתרי עתיקות ימיים וחופיים בישראל

‫בסיס מידע ממוחשב לאתרי עתיקות ימיים וחופיים בישראל‬
‫ד"ר אהוד גלילי‪ ,‬רשות העתיקות‬
‫בחמשת העשורים האחרונים נערכו מחקרים ארכיאולוגיים תת‪-‬ימיים וחופיים רבים לאורך חופי ישראל‪.‬‬
‫מחקרים אלה חשפו מגוון ממצאים עתיקים‪ ,‬ביניהם שרידים של כלי שיט‪ ,‬מטעני ספינות ‪ ,‬נמלים‪,‬‬
‫מעגנים‪ ,‬מתקני חוף שונים ושרידי יישובים שהציף הים בעשרת אלפי השנים האחרונות‪ .‬בתקופה זו‬
‫הצטבר מידע רב על אתרי העתיקות התת‪-‬ימיים והחופיים‪ .‬מידע זה פורסם בחלקו בכתבי עת מדעיים‬
‫ואחרים‪ ,‬וחלק ניכר ממנו טרם פורסם ומופיע בריכוזי מידע של גופים ומוסדות שונים‪ .‬המידע מפוזר‬
‫ובלתי זמין לציבור‪ ,‬וחלקו נמצא בדוחות צלילה‪ ,‬כתוב בכתב יד‪ ,‬בסגנונות שונים ובשיטות רישום שונות‪.‬‬
‫הביקוש הרב לשטחים בחוף ובים למטרות פיתוח‪ ,‬בנייה למגורים‪ ,‬הקמת תשתיות ולצרכים שונים‬
‫אחרים גורם ללחצי פיתוח גדולים באזור החוף‪ .‬כדי לשמר את השרידים העתיקים ולהעמיד לרשותם של‬
‫גופי תכנון מוסדיים ופרטיים מידע זמין ואמין לגבי העתיקות בחוף ובים‪ ,‬רוכז כל המידע הקיים והוכן‬
‫בסיס מידע ממוחשב‪ .‬פרויקט זה הוכן בשיתוף פעולה בין רשות העתיקות‪ ,‬משרד ראש הממשלה )שהכין‬
‫מסמך מדיניות ממשלתי למצוקי החוף( ורשות הטבע והגנים )שהכינה מסמך מדיניות רט"ג בחוף ובים(‪.‬‬
‫לצורך זה נערך מיפוי ‪ GIS‬מפורט של אתרי העתיקות הימיים והחופיים לחוף הים התיכון של ישראל‪.‬‬
‫המיפוי מתבסס על מידע ארכיאולוגי שהצטבר במשך כ‪ 50-‬שנה‪.‬‬
‫מסד הנתונים הוכן בשתי רמות פירוט‪ :‬האחת כוללת את כל האתרים הידועים ובה כ‪ 600-‬מכלולים‬
‫ארכיאולוגיים )מסד נתונים שטרם פורסם(‪ ,‬והאחרת‪ ,‬ובה כ‪ 226-‬מכלולים ארכיאולוגיים‪ ,‬מפרטת את‬
‫האתרים החשובים‪ ,‬שיש להשקיע מאמץ אכיפתי לשמרם באתרם על קרקעית הים‪ .‬המכלולים‬
‫הארכיאולוגיים סווגו לחמש קטגוריות עיקריות‪) :‬א( יישובי חוף; )ב( מתקני חוף חצובים ובנויים )בריכות‬
‫חצובות לגידול דגים ורכיכות‪ ,‬מתקנים חצובים להפקת מלח‪ ,‬מחצבות(; )ג( ספינות טרופות ומטענים; )ד(‬
‫מעגנים ונמלים; )ה( יישובים פרהיסטוריים שהציף הים )ראו נספח ‪.(1‬‬
‫שכבת האתרים החופיים והימיים החשובים הוכנה על בסיס תשע מפות סקר ימי של רשות העתיקות‪.‬‬
‫גבולותיהן של מפות הסקר ומספרי המפה מצורפים במפתח המפות המלווה את כל השכבה )איורים ‪.(2 ,1‬‬
‫בשכבה מופיעים האתרים בקובץ הניתן לקריאה בתוכנות ‪ ,ArcGIS‬שאותם אפשר להשליך על מפה או על‬
‫אורטופוטו לנוחיות המשתמש‪ .‬המכלולים הארכיאולוגיים מופיעים כנקודות או כפוליגונים‪ .‬ליד כל מכלול‬
‫או פוליגון מופיע מספר של מפת הסקר ומספר המכלול )ראו מפה לדוגמה‪ ,‬איור ‪ .(3‬בטבלה המצורפת לכל‬
‫שכבת מידע גיאוגרפי מופיעים פרטים של המידע הארכיאולוגי‪ ,‬כמו התקופה וסוגי הממצאים שהתגלו‬
‫באתר‪ ,‬מידע גיאוגרפי ונקודות הציון של המכלול ועומק המים שבו נמצא האתר‪.‬‬
‫יש לציין כי בשכבת האתרים הימיים והחופיים המובאת כאן לא מופיעה תפרוסת האתרים המוכרזים‬
‫של רשות העתיקות שעליהם חל חוק העתיקות ושבגינם חלה חובה לקבל אישור בכתב מרשות העתיקות‬
‫לפני כל התערבות הגורמת להפרת הקרקע‪ .‬מידע על תפרוסת אתרים אלה‪ ,‬המסומנים בבסיס המידע של‬
‫רשות העתיקות בפוליגונים מרובעים‪ ,‬אפשר למצוא בילקוט הפרסומים וברשות העתיקות‪.‬‬
‫חשוב להדגיש כי שכבת האתרים הימיים והחופיים המובאת כאן אינה כוללת את כל האתרים‬
‫והמכלולים הארכיאולוגיים הקיימים לאורך החוף ובים‪ .‬השכבה מציגה את האתרים החשובים בלבד‪,‬‬
‫לצורכי מידע שישמש את הגופים העוסקים באכיפה ובשמירה על המשאבים ולצורכי תכנון במגזר הציבורי‬
‫והפרטי‪ .‬שרידים של כלי שיט טרופים ומטענים )קטגוריה ג לעיל( מסומנים בדרך כלל בבסיס המידע רק‬
‫כשקיים גוף עץ של ספינה או חלק ניכר ממטענה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫עוד נציין כי שכבת העתיקות בחוף ובים המובאת כאן לא נוצרה על בסיס מדידות מדויקות של‬
‫האתרים בשטח‪ ,‬ולכן מיקום המכלולים המסומנים בסיגנל נקודתי ואלה המסומנים על ידי פוליגונים‬
‫נעשה בקירוב‪ .‬שכבות האתרים החופיים והימיים החשובים מכילות מידע בסיסי לגבי כל אתר )מכלול‬
‫ארכיאולוגי(‪ .‬כמו כן‪ ,‬לכל מכלול ארכיאולוגי מצורף מידע מתוך אתרי רשות העתיקות המוכרזים )מספר‬
‫ההכרזה בילקוט הפרסומים(‪ .‬מספר התת‪-‬אתר הוא ייחודי בכל מפת סקר‪ ,‬לכן ייתכנו אותם מספרי תת‪-‬‬
‫אתר כשמדובר במפות סקר שונות‪.‬‬
‫נוסף על המידע הארכיאולוגי והגיאוגרפי המוצג בבסיס המידע‪ ,‬לכל מכלול ארכיאולוגי נקבעו ערכיות‬
‫מדעית‪-‬ארכיאולוגית וחשיבות‪/‬פוטנציאל תיירותיים‪ .‬דרגת הערכיות או החשיבות של האתרים נקבעה על‬
‫פי הערכה של פוטנציאל האתר להכשרתו כאתר תיירות או לתצוגה מונומנטאלית‪ ,‬על פי חשיבותו מבחינה‬
‫מדעית ומבחינת נדירותם של השרידים הארכיאולוגיים שנתגלו בו ופוטנציאל לגילויים נוספים‪ .‬הערכיות‬
‫מוצגת על פי ארבע דרגות המוצגות בצבעים שונים )ראו מפה לדוגמה‪ ,‬איור ‪.(3‬‬
‫‪2‬‬
‫מפתח מפות סקר‪ ,‬חוף הים התיכון של ישראל – גיליון צפוני‬
‫‪3‬‬
‫מפתח מפות סקר‪ ,‬חוף הים התיכון של ישראל – גיליון דרומי‬
‫‪4‬‬
‫תצלום אוויר מיושר של אזור נהרייה עם סימון המכלולים‬
‫הארכיאולוגיים הימיים והחופיים לדוגמה‬
‫‪5‬‬
‫נספח ‪ :1‬סוגי אתרי עתיקות ימיים וחופיים בחופי ישראל‬
‫‪6‬‬