משנה - Daf Yomi Test

‫פסחים דף ט‬
1 ‫ זאגט‬the ‫משנה‬:
‫– אין חוששין שמא גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקום‬
After finishing ‫בדיקת חמץ‬, we need not worry that a weasel
would bring ‫ חמץ‬from an unsearched area into the searched
Chametz-free room,
‫– דאם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף‬
For then there would be no end to the concerns, as we would
always have to worry that ‫ חמץ‬was brought from one ‫ חצר‬to
another - or even from one city to another.
1
‫אין חוששין שמא גיררה חולדה‬
‫מבית לבית וממקום למקום‬
We need not worry
wea
a sel would bring ‫חמץ‬
into the searched area.
‫דאם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר‬
!‫אין לדבר סוף‬
The ‫ גמרא‬deduces:
‫ – הא חזינא דשקל חיישינן ובעי בדיקה‬if we actually see the weasel
bring the ‫ חמץ‬in, we have to assume the ‫ חמץ‬is still there, not
eaten, and do ‫ בדיקה‬again.
2 The Gemara asks from a ‫ משנה‬in ‫ אהלות‬which says;
‫ מדורות העכו"ם טמאים‬The homes of ‫ עכו"ם‬are ‫טמא טומאת מת‬, because they bury
stillborn fetuses there.
‫ וכל מקום שחולדה וחזיר יכולין להלוך אין צריך בדיקה‬If weasels or pigs are prevalent in their homes, it is ‫טהור‬. We
can assume that the ‫ טומאה‬is no longer there, because they
have already been consumed by the animals?
:‫משנה‬
‫הא חזינא דשקל‬
‫חיישינן‬
‫ובעי בדיקה‬
2
:‫משנה‬
‫וכל מקום‬
‫שחולדה וחזיר‬
‫יכולין להלוך‬
‫אין צריך בדיקה‬
‫מדורות‬
‫העכו"ם‬
‫טמאים‬
They bury
stillborn fetuses
there
We assume the ‫טומאה‬
has been consumed
by the animals
3
3 The ‫ גמרא‬offers two answers:
First,
‫א"ר זירא לא קשיא הא בבשר והא בלחם‬
‫– בבשר לא משיירא בלחם משיירא‬
We assume the ‫ חולדה‬will consume the entire flesh and not
leave anything. However, it will leave some of the bread.
1
‫א"ר זירא לא קשיא‬
‫והא בלחם‬
‫בלחם משיירא‬
‫הא בבשר‬
‫בבשר לא משיירא‬
But will LEAVE
some bread
It will consume
the ENTIRE flesh
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 9 - 1
‫פסחים דף ט‬
4 Second, ‫ רבא‬answers;
The case of the fetus is
‫ ספק וספק‬We are dealing with a ‫ספק טומאה‬.
We never knew with certainty that the fetus was there. We
are ‫ מחמיר‬because of a possible ‫טומאה‬. Therefore, a ‫ספק אכילה‬
- the possibility that the animals consumed it, is sufficient to
counter the ‫ספק טומאה‬.
4
‫ספק וספק‬
If the fetus
was there
The ‫ גמרא‬challenges this rule that a ‫ ספק‬solution does not
solve a ‫ ודאי‬problem:
First - the ‫ ברייתא‬says that when a ‫ – חבר‬a person trusted
regarding ‫ – תרומות ומעשרות‬dies, we can assume that ‫תרומות‬
‫ ומעשרות‬have been taken from his produce, even though it
seems that they were ‫ודאי טבל‬, and it is only a ‫ ספק‬whether it
was resolved?
‫וודאי‬
We saw the weasel
bring the ‫ חמץ‬in
It might have
eaten the ‫חמץ‬
5
:‫ברייתא‬
When a ‫ חבר‬dies
We can assume ‫תרומות ומעשרות‬
have been taken from his produce
‫ספק‬
‫טבל‬
6
Second, ‫ ספק וספק הוא‬This Braisa is speaking of ‫ספק טבל‬.
It is not certain that the produce was ever ‫טבל‬, because a
person can bring his produce into his house while still in its
shell to avoid the ‫חיוב תרומות ומעשרות‬. Therefore, even if we
consider it a ‫ ספק‬whether he tithed, it’s sufficient to counter
the ‫ספק טבל‬.
Review
Dedicated By:
‫ספק‬
‫אין ספק מוציא מידי ודאי‬
‫ודאי‬
6 The ‫ גמרא‬gives two answers to this question:
First, ‫ התם ודאי וודאי הוא דודאי מעשרי‬Based on
‫– חזקה על חבר שאין מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן‬
The assumption - that everything that comes from a ‫ חבר‬has
already been tithed - is so strong, that it is a ‫ ודאי‬that it has
been tithed.
If the animals
consumed it
Our case of ‫ חמץ‬is
However, our case of ‫ חמץ‬is
‫ ספק וודאי‬We are dealing with ‫ודאי חמץ‬. We saw the weasel bring the
‫ חמץ‬in. Therefore,
‫ אין ספק מוציא מידי ודאי‬the ‫ ספק אכילה‬- that it might have eaten the ‫ חמץ‬- is not strong
enough to resolve the definite problem.
5
2
‫רבא‬
The case of the FETUS is
DafHachaim.org
whether it was
resolved
1
‫התם‬
‫ודאי וודאי‬
‫טבל‬
‫הוא‬
‫דודאי מעשרי‬
‫חזקה על חבר‬
‫שאין מוציא מתחת ידו‬
‫דבר שאינו מתוקן‬
2
‫ספק וספק‬
‫טבל‬
‫ הוא‬Tithed
Pesachim 9 - 2
‫פסחים דף ט‬
7 The second challenge to the rule of ‫ אין ספק מוציא מידי ודאי‬is
from a ‫ ברייתא‬that tells the story of a ‫ שפחה‬who threw a fetus
into a pit, and the Chachamim relied on the possibility that a
small animal dragged it away?
7
‫אין ספק מוציא מידי ודאי‬
:‫ברייתא‬
A ‫ שפחה‬threw a fetus into a pit
the ‫ חכמים‬relied on the possibility
that a small animal dragged it away
8 The ‫ גמרא‬offers two answers similar to the earlier ones:
First, ‫ ספק וספק הוא‬- the case could be where it was not certain
that it was an actual fetus that she had thrown into the ‫בור‬, so
it was only a ‫ ספק‬problem, for which a ‫ ספק‬solution suffices.
8
1
‫ספק וספק‬
If it was ‫הוא‬Animal dragged
an actual fetus
it away
Second, ‫ ודאי וודאי הוא‬- It was certainly a fetus - but it is also a
certainty that the animals at least dragged it away from there,
even if it is not a certainty that they consumed it.
2
‫ודאי וודאי‬
‫הוא‬
It was
Animal dragged
certainly a fetus
it away
It’s not a certainty
that they consumed it
9 ‫– ומי אמרינן אין חוששין שמא גררה חולדה‬
How can our ‫ משנה‬say that we are not concerned that a ‫חולדה‬
dragged ‫ חמץ‬into the checked room, if the ‫ משנה‬on ‫ 'דף י‬says;
‫ומה שמשייר יניחנו בצנעה כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו‬
After ‫בדיקת חמץ‬, any remaining ‫ חמץ‬must be stored in a safe
place so that he will not need to do another ‫בדיקה‬. It seems
that we are concerned that a ‫ חולדה‬will take it?
9
‫ומי אמרינן‬
‫אין חוששין שמא גררה חולדה‬
:‫משנה‬
‫ומה שמשייר יניחנו בצנעה‬
‫כדי שלא יהא צריך‬
‫בדיקה אחריו‬
It seems, we ARE concerned
a ‫ חולדה‬will take it?
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 9 - 3
‫פסחים דף ט‬
10 The ‫ גמרא‬offers 3 answers:
First, ‫– הא בארבעה עשר הא בשלשה עשר‬
On ‫ ערב פסח‬we have to be concerned that the ‫חולדה‬, realizing
that ‫ חמץ‬is not readily available, will hide the ‫חמץ‬. On the
thirteenth, since there is plenty of available ‫ חמץ‬the ‫ חולדה‬will
consume it immediately.
10
1
‫הא‬
‫הא‬
‫ רבא‬rejects this answer;
‫– !?וכי חולדה נביאה היא‬
It’s beyond a ‫’חולדה‬s ability to know when ‫ חמץ‬will be readily
available.
‫בשלשה עשר‬
‫בארבעה עשר‬
‫ חמץ‬IS available
the ‫ חולדה‬will consume it
‫ חמץ‬is NOT available
The ‫ חולדה‬will hide it
‫רבא‬
!?‫וכי חולדה נביאה היא‬
11 Instead, Rava answers that the ‫ משנה‬on ‫ דף י‬recommends
hiding the ‫ חמץ‬just in case we would actually see a ‫ חולדה‬take
it, in which case we would definitely have to be concerned
about it.
11
‫ רב מרי‬answers that the ‫ משנה‬only says that the ‫ חמץ‬should be
put away in a safe place after ‫בדיקה‬, just in case we collected
ten pieces and only find nine the next day, which would
clearly be a problem.
12 The daf concludes with the first three of ten cases of ‫ספיקות‬
relating to ‫ חמץ‬that we compare to ‫ משניות‬about issues of
‫ כשרות‬or ‫טומאה וטהרה‬:
‫– תשע ציבורין של מצה ואחד של חמץ‬
If there are nine piles of ‫מצה‬, and one pile of ‫חמץ‬, and we saw
a mouse take a piece from one of the piles into the house, it is
comparable to
12
‫ תשע חניות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה‬A group of ten stores - nine of which sell only kosher meat
and one sells non-kosher meat - and a person bought meat in
one of the stores, and does not remember in which store he
bought it.
‫ ספיקו אסור‬- the meat is forbidden, because
‫– כל קבוע כמחצה על מחצה דמי‬
any doubt that arises in a fixed location is treated like an even
‫ספק‬, and ‫ספיקא דאורייתא לחומרא‬.
Similarly, in the case of the ‫ חמץ‬he would have to make
another ‫בדיקה‬.
Although, generally, as in the following case, we follow the
majority, as the posuk says; ‫אחרי רבים להטות‬.
However, the Gemara in ‫ כתובות‬learns from a Posuk that ‫קבוע‬
is an exception ‫ – כל קבוע כמחצה על מחצה דמי‬It is always considered a 50/50
‫ספק‬.
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
2
‫רבא‬
Just in case
we would actually see
a ‫ חולדה‬take it
h
Whic we would definitely
have to be concerned
3
‫רב מרי‬
Just in case
we collected 10 pieces
and only find 9 the next day
Which would clearly
be a problem
‫ ספיקות‬relating to ‫חמץ‬
‫תשע חניות‬
‫כולן מוכרות בשר‬
‫שחוטה‬
‫ואחת מוכרת‬
‫בשר נבלה‬
‫תשע‬
‫ציבורין‬
‫של מצה‬
‫ואחד‬
‫של חמץ‬
A person bought meat
IN one of the stores
- which store?
A mouse took a piece
FROM one of the piles
into the house
‫ספיקו אסור‬
‫צריך בדיקה‬
‫כל קבוע‬
‫כמחצה על מחצה דמי‬
‫ספיקא דאורייתא‬
‫לחומרא‬
‫כל קבוע‬
‫כמחצה על מחצה דמי‬
Pesachim 9 - 4
‫פסחים דף ט‬
13 ‫– פירש ואתא עכבר ושקל‬
If a piece was separated from one of the piles, and the mouse
took it from there, it is comparable to
‫ ובנמצא הלך אחר הרוב‬If a piece of meat was found in the general area outside the
stores, we follow the majority, and the meat is permitted. We
assume it came from the majority - one of the nine kosher
stores, because, the doubt arose when it was no longer in the
fixed location.
Similarly, in the case of the ‫ חמץ‬he would not have to make
another ‫בדיקה‬, because we assume that it was ‫ מצה‬from one of
the nine piles that was carried into the house.
14 ‫שני ציבורין אחד של מצה ואחד של חמץ ולפניהם שני בתים אחד בדוק‬
‫– ואחד שאינו בדוק‬
If there are two piles, one ‫ חמץ‬and one ‫מצה‬, and a mouse takes
a piece from one of the piles into the house that was already
searched and a piece from the other pile into the house that
was not yet searched, we can assume the ‫ חמץ‬went into the
unsearched house.
13
‫ובנמצא‬
‫פירש‬
‫ואתא עכבר‬
‫ושקל‬
If a piece was found
outside the stores
If a piece was separated
‫מותר‬
‫אין צריך בדיקה‬
{9 kosher stores}
{9 piles ‫}מצה‬
‫הלך אחר הרוב‬
‫הלך אחר הרוב‬
14
‫שני ציבורין‬
‫אחד של מצה ואחד של חמץ‬
‫ולפניהם שני בתים‬
‫אחד בדוק ואחד שאינו בדוק‬
A mouse takes...
a piece from
and a piece from
one pile
the other pile
into one house
into the other house
We can assume
the ‫ חמץ‬went into
the unsearched house
15 This is comparable to where ‫ חולין‬and ‫ תרומה‬fall into boxes of
‫ חולין‬and ‫ תרומה‬respectively, the box of ‫ חולין‬remains ‫ מותר לזר‬permitted to be eaten by a non-Kohen ‫ שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה‬We assume that the ‫ חולין‬fell into the ‫ חולין‬- and the ‫ תרומה‬fell
into the ‫תרומה‬.
Here too, we assume that the ‫ מצה‬was taken into the searched
house, and the ‫ חמץ‬was taken into the unsearched house, and
there is no need for another ‫ בדיקה‬of the already searched
house.
15
‫ חולין‬and ‫תרומה‬
fall into
boxes of ‫ חולין‬and ‫תרומה‬
respectively
‫מותר לזר‬
‫שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו‬
‫ותרומה לתוך תרומה נפלה‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 9 - 5
‫פסחים דף ט‬
16 The Gemara at first questions this comparison:
Perhaps we can only make this assumption in a case of
‫ תרומה דרבנן‬- as Rashi explains - ‫ בזמן הזה‬- after the ‫חורבן בית‬
‫ המקדש‬- the obligation of ‫ תרומות ומעשרות‬is only Rabbinic and we can be more lenient in an ‫איסור דרבנן‬.
But regarding
‫ חמץ דאורייתא‬- we cannot make this assumption.
However, the Gemara concludes that ‫ בדיקת חמץ‬is also only
‫ מדרבנן‬‫ דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה‬- because nullifying the ‫ חמץ‬is
sufficient.
16
Perhaps only in a case of
‫תרומה דרבנן‬
‫בזמן הזה‬
‫בדיקת חמץ‬
‫דמדאורייתא‬
is also
‫מדרבנן‬
‫בביטול בעלמא‬
‫סגי ליה‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 9 - 6
‫פסחים דף י‬
1 Our Shiur began with additional cases of ‫ ספק‬relating to ‫חמץ‬
that we compare to other Halachos.
1
Additional cases of ‫…ספק‬
Relating to ‫חמץ‬
‫– צבור אחד של חמץ ולפניו ב' בתים בדוקין‬
We have a pile of ‫חמץ‬, from which we see a mouse take a
piece into one of two homes that were both searched already,
but we do not know into which home it was taken.
2 This case can be compared to
‫ – שני שבילין אחד טמא ואחד טהור‬Two paths, one of which is ‫טמא‬,
and two people each walked in one of the paths.
‫ נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורין‬If they each ask a ‫ שאלה‬separately, they are both declared
‫טהור‬, based on
‫ – ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור‬Any doubt about ‫טומאה‬
that arises in a ‫רשות הרבים‬, we assume to be ‫טהור‬.
‫ בבת אחת טמאין‬- If they both ask at the same time, we have to
declare them ‫טמא‬, because they cannot both be ‫טהור‬.
‫ עליו ועל חבירו‬- If one of them asks on behalf of both them,
there is a ‫מחלוקת תנאים‬.
‫ רבי יוסי מדמי ליה לבת אחת‬- It’s like when they ask together. We
have to declare them ‫טמא‬, because they cannot both be ‫טהור‬.
‫ רבי יהודה מדמי ליה לזה אחר זה‬- It’s like when they ask
separately.
Rashi explains, that the ‫ חכם‬tells him you are ‫טהור‬, based on
‫ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור‬.
He will understand that the same applies to his friend. Of
course, the ‫ חכם‬cannot say you are both ‫טהור‬.
‫בדוקין‬
2
Compared to…
…‫צבור אחד של חמץ‬
‫ולפניו ב' בתים‬
‫בדוקין‬
‫שני שבילין‬
‫אחד טמא ואחד טהור‬
‫טמא‬
‫טהור‬
…‫נשאלו‬
‫עליו‬
‫ועל חבירו‬
‫רבי יהודה‬
‫מחלוקת‬
‫רבי יוסי‬
‫מדמי ליה מדמי ליה‬
‫לבת אחת לזה אחר זה‬
‫ חכם‬tells him
you are ‫טהור‬
‫רש"י‬
‫וזה‬
‫זה‬
‫בפני עצמו בפני עצמו בבת אחת‬
‫טמאין‬
‫טהורין‬
‫ספק טומאה‬
‫ברשות הרבים‬
‫ספיקו טהור‬
He will understand,
same applies to his friend
Of course…The ‫ חכם‬cannot say
you are both ‫טהור‬
3
The same ‫ הלכה‬would apply to these houses. Since ‫בדיקת חמץ‬
is ‫מדרבנן‬, a ‫ ספק‬is ‫פטור‬.
The ‫ הלכה‬will depend on whether the ‫ שאלה‬was asked about
both houses separately or simultaneously.
3
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
The same ‫ הלכה‬would apply
to these houses. Since…
‫ בדיקת חמץ‬is ‫מדרבנן‬,
A ‫ ספק‬is ‫פטור‬
All depends whether
the ‫ שאלה‬was asked
separately or
simultaneously
Pesachim 10 - 1
‫פסחים דף י‬
4 ‫– ספק על ספק לא על‬
If we are not sure whether the mouse went into a house, this
can be compared to
‫ הנכנס לבקעה בימות הגשמים‬One who enters a plain full of fields where one of the fields
was ‫טמא‬, but the person does not know which field he had
entered.
Now, during the growing season a field is a ‫רשות היחיד‬,
because people may not use it as a shortcut, because they
might trample the produce. Generally,
‫ ספק טומאה ברשות היחיד טמא‬Any doubt about ‫ טומאה‬that arises in a ‫רשות היחיד‬, we assume
to be ‫טמא‬.
However, in this case
‫ רבי אליעזר מטהר‬- this person is ‫טהור‬.
‫ שהיה רבי אליעזר אומר ספק ביאה טהור ספק מגע טומאה טמא‬‫ ספק טומאה ברשות היחיד ספיקו טמא‬does not apply when we are
not certain if the person even entered the field. It applies only
where he certainly entered the field, but we do not know
whether he touched the ‫טומאה‬.
‫ וחכמים מטמאין‬- This person is ‫טמא‬, because ‫ספק טומאה ברשות‬
‫ היחיד טמא‬applies even in ‫ספק ביאה‬.
4
‫ספק על ספק לא על‬
Unsure whether the mouse
went into a house
Compared to…
‫הנכנס לבקעה בימות הגשמים‬
One of the
FIELDS
During
growing season…
‫טמא‬
PERSON
WHICH FIELD
he entered
‫רשות היחיד‬
SHORTCUT
Might trample
the produce
…‫וחכמים מטמאין‬
Generally…
‫ספק טומאה ברשות היחיד‬
‫ספיקו טמא‬
However…
…‫רבי אליעזר מטהר‬
‫ספק טומאה ברשות היחיד טמא‬
EVEN ‫ספק ביאה‬
‫ספק ביאה טהור‬
‫ספק מגע טומאה טמא‬
In our case…
In our case of ‫ חמץ‬where ‫ בדיקת חמץ‬is clearly only a ‫חיוב דרבנן‬,
we would certainly be lenient.
‫ בדיקת חמץ‬is only ‫מדרבנן‬,
We would certainly be lenient
5
‫– על ובדק ולא אשכח‬
If we saw the mouse go into the house with ‫ חמץ‬- we searched
and did not find any ‫ חמץ‬- this would be subject to the ‫מחלוקת‬
‫ רבי מאיר ורבנן‬about a case where we know of the presence of
‫טומאה‬. R’ Meir says;
‫ – לעולם הוא בטומאתו עד שיודע לך הטומאה היכן היא‬it remains ‫טמא‬
until we know clearly where the ‫ טומאה‬went - while the ‫חכמים‬
hold that once we have done a thorough search we can
assume the ‫ טומאה‬is gone.
The same ‫ מחלוקת‬would apply to ‫ חמץ‬that we cannot find.
5
‫על ובדק‬
‫ולא אשכח‬
Searched, but DIDN’T find any ‫חמץ‬
Subject to… ‫מחלוקת‬
Where we know of
the presence of ‫טומאה‬
‫חכמים‬
‫רבי מאיר‬
Once we have done a
‫לעולם הוא בטומאתו‬
THOROUGH SEARCH
‫עד שיודע לך הטומאה‬
‫היכן היא‬
Can assume
‫טומאה‬
IS GONE
Same ‫ מחלוקת‬would apply to
‫ חמץ‬that we cannot find
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 10 - 2
‫פסחים דף י‬
6 ‫– על ובדק ואשכח‬
If we saw the mouse bring ‫ חמץ‬into the house, and then we
find the ‫ חמץ‬- this is subject to the ‫ מחלוקת‬regarding
‫ שדה שנאבד בה קבר הנכנס לתוכה טמא‬If the place of a known grave was forgotten, the entire field is
considered ‫טמא‬.
‫נמצא בה קבר הנכנס לתוכה טהור שאני אומר קבר שאבד הוא קבר שנמצא‬
‫ דברי רבי‬If a grave was found, we assume it is the lost ‫קבר‬, and the rest
of the field is ‫טהור‬.
‫ רבן שמעון בן גמליאל אומר תיבדק כל השדה כולה‬We must still check the rest of the field, perhaps this is
another ‫קבר‬.
The same ‫ מחלוקת‬would apply to this ‫ חמץ‬that we found.
6
‫על ובדק‬
‫ואשכח‬
Then we FIND ‫!חמץ‬
Subject to… ‫מחלוקת‬
‫שדה שנאבד בה קבר‬
‫הנכנס לתוכה טמא‬
…‫נמצא בה קבר‬
‫רשב"ג‬
‫תיבדק‬
‫כל השדה כולה‬
‫רבי‬
‫הנכנס לתוכה טהור‬
Perhaps this is
another ‫קבר‬
‫שאני אומר‬
‫קבר שאבד‬
‫הוא קבר שנמצא‬
Same ‫ מחלוקת‬would apply to
this ‫ חמץ‬that we found
7 ‫ – 'הניח ט' ומצא י‬If he left nine pieces of ‫ חמץ‬in the house and
then found ten pieces.
In a similar case of ‫ מעשר שני‬money and finding more money
–
‫ רבי‬holds all of it must be used as ‫ מעשר שני‬money, because
we assume the original money to be here, plus some
additional money. Here too, he need not make another ‫בדיקה‬,
because all his 9 pieces are here with an additional piece of
‫חמץ‬.
‫ חכמים‬hold ‫ הכל חולין‬- all the money is regular money, because
we assume somebody came along, took the entire ‫מעשר שני‬
money and left other money instead. Here too, he must make
another ‫בדיקה‬, because his original 9 pieces are possibly
missing.
7
9 '‫הניח ט‬
Similar case of ‫ מעשר שני‬money
10
'‫ומצא י‬
and finding more money
‫חכמים‬
‫רבי‬
ALL ‫מעשר שני‬
‫הכל חולין‬
Took
Left
ENTIRE OTHER
‫ מעשר שני‬money
Original & Additional
money
money
Here too…
Here too…
NEEDS ANOTHER needs NO OTHER
‫בדיקה‬
8 ‫ – הניח י' ומצא תשע‬if ten pieces of ‫ חמץ‬were left in the house
and only nine were found, is subject to the same ‫מחלקות‬.
According to ‫רבי‬, he only has to search for one piece, because
we assume the original pieces are here - only one was taken.
According to the ‫ חכמים‬he must look for all 10 pieces, because
we assume all were switched for these 9 pieces.
‫בדיקה‬
8
9
'‫ומצא ט‬
Same…
‫חכמים‬
Must search for
10
‫מחלוקת‬
ALL TEN
All were switched
'‫הניח י‬
‫רבי‬
Only search for
ONE PIECE
Only 1 was taken
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 10 - 3
‫פסחים דף י‬
9
Finally ‫ – הניח בזוית זו ונמצא בזוית אחרת‬if ‫ חמץ‬was left in one
spot and found in another, it is subject to a ‫ מחלוקת‬in a similar
situation regarding ‫טומאה‬.
According to the ‫ רבנן‬he must make a new ‫בדיקה‬, because we
are concerned that a mouse took the original piece and we
cannot be certain that this is that piece.
According to ‫רבן שמעון בן גמליאל‬, no ‫ בדיקה‬is required, because
we assume that the person absent-mindedly moved it, and it
is indeed the same piece.
9
‫הניח‬
‫בזוית‬
‫זו‬
‫ונמצא‬
‫בזוית‬
‫אחרת‬
Subject to
a similar…
‫… מחלוקת‬regarding
‫טומאה‬
‫רשב"ג‬
Requires
‫רבנן‬
Make a
NO ‫בדיקה‬
NEW ‫בדיקה‬
the PERSON
absent-mindedly
moved it
a MOUSE
took the original
piece
Assume
it’s the same piece
10 ‫ – אמר רבא עכבר נכנס וככר בפיו‬if we see a mouse go into a house
with a piece of ‫ חמץ‬and then find crumbs, ‫צריך בדיקה‬. It must
be elsewhere - the mouse did not eat it, because mice do not
typically leave crumbs.
In the same situation with a ‫ תינוק‬- a child, ‫ אין צריך בדיקה‬- We
assume the child ate it, and left crumbs.
Uncertain if
it’s the same piece
10
…‫אמר רבא‬
‫עכבר נכנס וככר בפיו‬
We find crumbs
‫תינוק‬
11 ‫– בעי רבא עכבר נכנס וככר בפיו ועכבר יוצא וככר בפיו מהו‬
Rava asks; what is the ‫ הלכה‬when a mouse goes into the house
with a loaf and then leaves the house with a loaf? What about
if they were clearly different mice? What if a mouse went in
and a weasel came out with a loaf? What if a weasel comes
out with both a mouse and a loaf?
In all these cases, do we say ‫ אין צריך בדיקה‬- because
‫ היינו האי דעל והיינו האי דנפק‬- we assume it’s the same loaf ‫ או דילמא אחרינא הוא‬- or it’s a different loaf?
‫ תיקו‬- All remain unresolved.
‫עכבר‬
‫אין צריך בדיקה‬
‫צריך בדיקה‬
Child ate it,
and left crumbs
Mice don’t typically
leave crumbs
11
…‫בעי רבא‬
…‫עכבר נכנס וככר בפיו‬
?‫…ועכבר יוצא וככר בפיו מהו‬
What if…
…they were clearly different mice?
…a mouse went in & a weasel came out?
…a weasel comes out with both
a mouse and a loaf?
Do we say…
‫צריך בדיקה‬
‫או דילמא‬
‫אחרינא הוא‬
It’s a different loaf!
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
‫אין צריך בדיקה‬
‫היינו האי דעל‬
‫והיינו האי דנפק‬
It’s the same loaf
!‫תיקו‬
Pesachim 10 - 4
‫פסחים דף י‬
12 ‫ – בעי רבא ככר בשמי קורה‬when a loaf is on top of a beam, do we
have to get a ladder to take it down because it might fall
down and someone might eat it? What if it was deep in a ‫?בור‬
What if it was in a snake’s mouth? Again we end in ‫תיקו‬.
12
…‫בעי רבא‬
?‫ככר בשמי קורה‬
A loaf on top of a beam…
Do we have to get a ladder
to take it down?
If it falls down
someone might eat it!
What if…
…it was deep in a ‫?בור‬
…in a snakes mouth?
!‫תיקו‬
13 ‫ זאגט‬the ‫משנה‬:
‫– ר' יהודה אומר בודקין אור י"ד ובי"ד שחרית ובשעת הביעור‬
According to the conclusion of the Gemara, all agree that we
do only one ‫ בדיקה‬- preferably on the evening of the
fourteenth. If he did not do it then, he should do it in the
morning - if not, in the sixth hour when engaged in burning
the ‫חמץ‬.
The ‫ חכמים‬add the afternoon of the fourteenth - according to
Rashi.
According to Tosfos, the ‫ חכמים‬add the afternoon, plus all
Yom Tov, and even after Yom Tov, so that he does not eat
‫ חמץ‬on Yom Tov, or ‫חמץ שעבר עליו הפסח‬.
13
:‫משנה‬
…‫ר' יהודה אומר… בודקין‬
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
‫ובשעת‬
‫הביעור‬
‫רש"י‬
Add the…
Afternoon of
the 14th
‫ ר' יהודה‬thinks it is best not to do ‫ בדיקה‬in the afternoon or
during ‫פסח‬, because if he finds ‫ חמץ‬he might come to eat it.
‫ובי"ד‬
‫שחרית‬
‫חכמים‬
‫אור י"ד‬
'‫תוס‬
‫רבי יהודה‬
Add the…
Afternoon of
the 14th,
All Yom Tov
& After
Yom TOV
If he
finds ‫חמץ‬
he might
So he doesn’t
eat it!
eat ‫ חמץ‬on Yom Tov
OR…
‫חמץ שעבר עליו הפסח‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 10 - 5
‫פסחים דף יא‬
1 In the previous ‫ דף‬we established that ‫ רבי יהודה‬holds that one
may not do ‫ בדיקת חמץ‬after ‫ חמץ‬becomes ‫אסור‬, out of a
concern that he might inadvertently eat the ‫ חמץ‬while
handling it. The Gemara asks from ‫איסור חדש‬, regarding
which the Mishnah says;
‫ משקרב העומר יוצאין ומוצאין שוקי ירושלים שהם מלאים קמח וקלי‬After the ‫ קרבן עומר‬was brought, flour and toasted grain were
readily available in the marketplaces of ‫ירושלים‬. Obviously,
the flour was harvested, ground and sifted before ‫ פסח‬when
‫ חדש‬was still ‫אסור‬.
‫ רבי מאיר‬says;
‫ שלא ברצון חכמים‬- The ‫ חכמים‬indeed did not approve.
However, ‫ רבי יהודה‬says;
‫ ברצון חכמים היו עושין‬- They did this with the approval of the
‫חכמים‬. Apparently, according to ‫רבי יהודה‬, the ‫ חכמים‬were not
concerned that they might eat ‫ חדש‬while handling it.
The ‫ גמרא‬offers three answers, of which two are rejected.
1
2 ‫ אביי‬answers;
‫– חדש בדיל מיניה חמץ לא בדיל מיניה‬
People are used to keeping away from ‫ חדש‬all winter, and
will not eat from it, but people are not used to keeping away
from ‫ חמץ‬throughout the year, and they might very well
forget and eat from it.
2
‫רבי יהודה‬
One may not do ‫בדיקת חמץ‬
after ‫ חמץ‬becomes ‫אסור‬
He might inadvertently eat the ‫…חמץ‬
‫איסור חדש‬
:‫משנה‬
‫משקרב העומר‬
‫יוצאין ומוצאין שוקי ירושלים‬
‫שהם מלאים קמח וקלי‬
‫רבי מאיר‬
‫שלא‬
‫ברצון חכמים‬
‫ חכמים‬were not concerned
1st
‫אביי‬
‫חדש בדיל מיניה‬
‫חמץ לא בדיל מיניה‬
‫ דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא‬In the case of ‫חדש‬, R’ Meir said the ‫ חכמים‬were indeed
concerned that they might eat from it - but they do allow
doing ‫ בדיקת חמץ‬after ‫זמן איסורו‬, because
‫ !?הוא עצמו מחזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מיניה‬Since he’s involved in getting rid of the ‫חמץ‬, it’s unlikely that
he will forget and eat it.
3 The ‫ גמרא‬asks two questions on ‫’אביי‬s distinction between
‫ בדיל מיניה‬and ‫לא בדיל מיניה‬.
First - in ‫ מסכת שבת‬the Mishnah says;
‫לא יקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמן ויתננה על פי הנר בשביל‬
‫– שתהא מנטפת‬
One may not make a hole in an eggshell, fill it with oil and
place it over a lamp so that it will drip oil into the lamp. We
are concerned that he might remove some oil from the
eggshell for other use - and reducing the supply of oil will
either diminish the flame, or cause the fire to go out earlier,
which is considered ‫ מכבה‬- extinguishing.
‫ ורבי יהודה מתיר‬R’ Yehudah permits it - for he is not concerned that one will
remove oil on Shabbos from the lamp extension, even
though
‫ לא בדילי מיניה‬- people are not used to keeping away from oil?
‫רבי יהודה‬
‫ברצון חכמים‬
‫היו עושין‬
‫דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא‬
‫הוא עצמו מחזר עליו לשורפו‬
!?‫מיכל קאכיל מיניה‬
3
‫אביי לא בדיל מיניה‬
‫ויתננה על פי הנר‬
‫בשביל שתהא מנטפת‬
1
‫בדיל מיניה‬
‫לא יקוב אדם שפופרת‬
‫של ביצה וימלאנה שמן‬
Might remove oil
from the eggshell
‫מכבה‬
‫ורבי יהודה מתיר‬
Even though
‫לא בדיל מיניה‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 11 - 1
‫פסחים דף יא‬
4 The Gemara answers;
4
‫ – התם משום חומרא דשבת מבדל בדילי‬The severity of ‫ הלכות שבת‬is
so great that ‫ בדילי מיניה‬- people will stay away from it.
‫התם משום חומרא דשבת‬
Regarding a bucket whose rope snapped, ‫ רבי יהודה‬would not
allow tying it, even in a bow. The ‫ גמרא‬explains that the reason
‫ ר' יהודה‬forbids tying a bow is not because he is concerned that
he might tie a knot, but because ‫ רבי יהודה‬holds
A bucket whose
‫בכור‬
‫ – עניבה גופא קשירה הוא‬Tying a bow is an actual violation of the
rope snapped
‫שאחזו דם‬
‫ מלאכה‬of ‫קושר‬.
‫רבי יהודה‬
‫רבי יהודה‬
Regarding ‫בכור שאחזו דם‬, which requires bloodletting - ‫רבי יהודה‬
does not allow it even in a place where it will not cause a
‫עניבה גופא‬
One might do it in a place
‫קשירה הוא‬
blemish, lest one do it in a place where it will be a ‫מום‬, even
where it will be a ‫מום‬
though a ‫ בכור‬is ‫בדילי מיניה‬
The ‫ גמרא‬explains that since ‫ – אדם בהול על ממונו‬people
generally are anxious about losing their money or possessions,
we are especially concerned that in an effort to make sure his
animal doesn’t die, the ‫ כהן‬might do the bloodletting in a spot
that will make a ‫מום‬.
5
5 The next ‫ משנה‬quotes three opinions about when ‫ חמץ‬becomes
‫ אסור‬on ‫ערב פסח‬:
Rashi explains, as per the Gemara ‫ מדאורייתא‬Chametz becomes ‫ אסור באכילה ובהנאה‬only after - ‫חצות‬
When ‫ חמץ‬becomes ‫ אסור‬on ‫ערב פסח‬
12 noon. However, the ‫ חכמים‬prohibited the ‫ חמץ‬earlier, because
‫רש"י‬
people might be mistaken about the precise time.
Before proceeding, it must be pointed out that when the ‫משנה‬
refers to hours of the day it refers to ‫שעה זמניות‬. It considers
‫אסור באכילה ובהנאה‬
each hour to be 1/12th of the time between morning and night,
regardless of the amount of minutes in each hour. For the sake
of brevity, we will explain the ‫ משנה‬as if the day and night are
Earlier
After ‫חצות‬
equally long, when each hour is 60 minutes, and midday is at 12
noon.
6 Zugt di Mishnah;
‫– רבי מאיר אומר אוכלים כל חמש ושורפין בתחלת שש‬
R’ Meir holds that ‫ חמץ‬may be eaten through the first five hours
of the day - until 11AM, and then burned in the sixth hour 11am to 12 noon.
6
In other words;
Until 11AM it is ‫מותר באכילה ובהנאה‬.
After 11AM it is ‫אסור באכילה ובהנאה‬.
‫– רבי יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש‬
R’ Yehuda holds that ‫ חמץ‬may be eaten only through the first
four hours - until 10AM. During the fifth hour, 10 to 11AM, it
‫רבן גמליאל אומר‬
‫רבי יהודה אומר‬
‫רבי מאיר אומר‬
may not be eaten, but we do not burn it until after 11am. As
Rashi explains; during the fifth hour ‫ חמץ‬is ‫ אסור באכילה‬but ‫מותר‬
‫אוכלים כל חמש אוכלין כל ארבע חולין נאכלין כל ארבע‬
‫מותר באכילה‬
‫מותר באכילה‬
‫מותר באכילה ובהנאה‬
‫ בהנאה‬- for example, he may feed it to his animals. At the
‫חמש‬
‫כל‬
‫ותרומה‬
‫חמש‬
‫כל‬
‫ותולין‬
beginning of the sixth hour it becomes ‫ אסור בהנאה‬as well.
‫מותר באכילה‬
‫אסור באכילה מותר בהנאה‬
‫רבן גמליאל אומר חולין נאכלין כל ארבע ותרומה כל חמש ושורפין בתחלת‬
‫ושורפין‬
‫ושורפין‬
‫ושורפין‬
‫ – שש‬R Gamliel holds that regular food may only be eaten
‫בתחלת שש‬
‫בתחלת שש‬
‫שש‬
‫בתחלת‬
‫אסור בהנאה‬
‫אסור באכילה ובהנאה‬
‫אסור באכילה ובהנאה‬
through the first four hours, but ‫ תרומה‬may be eaten through the
fifth hour. Rashi explains;
‫דאסור להפסיד קדשים בידים‬
‫ דאסור להפסיד קדשים בידים כל זמן שיכול לאכלן‬- One may not
‫כל זמן שיכול לאכלן‬
destroy ‫ תרומה‬if it can be eaten. Therefore, the ‫ חכמים‬allowed
‫ תרומה‬to be ‫ מותר באכילה‬for an additional hour.
Review
Pesachim 11 - 2
Dedicated By:
‫מבדל בדילי‬
‫אדם בהול על ממונו‬
‫חמץ‬
our ‫משנה‬
DafHachaim.org
‫פסחים דף יא‬
7 ‫ רבי יהודה‬adds; Two ‫ חלות תודה פסולות‬were placed on a bench
in the ‫הר הבית‬.
‫ כל זמן שמונחות כל העם אוכלין‬As long as both were there, all would continue to eat ‫חמץ‬.
‫ ניטלה אחת תולין לא אוכלין ולא שורפין‬When one was removed, people stopped eating, but did not
burn it yet.
‫ ניטלו שתיהן התחילו כל העם שורפין‬When the second one was removed, all would begin burning
their ‫חמץ‬.
8 The ‫ גמרא‬cites a ‫ משנה‬in ‫סנהדרין‬, which on the following Daf
will be compared to our ‫משנה‬. The ‫ משנה‬in ‫ סנהדרין‬discusses
the issue of two witnesses who contradict each other’s
testimony about the timing of the event that they witnessed.
‫ רבי מאיר‬would accept a discrepancy of one hour as a mistake
by one of them, but would not accept a discrepancy of two
hours. He considers that a contradiction, and
‫ עדותן בטלה‬- their testimony is not valid.
‫ רבי יהודה‬would accept a discrepancy of even two hours, and
‫ עדותן קיימת‬- their testimony is valid.
7
‫רבי יהודה אומר‬
Two ‫ חלות תודה פסולות‬were
placed on a bench in the ‫הר הבית‬
‫ניטלו שתיהן‬
‫התחילו כל העם‬
‫שורפין‬
‫לא אוכלין ולא שורפין‬
8
We will review ‫’אביי‬s explanation in the following Daf as part
of the complete discussion about the reasoning of this
Machlokes.
‫ניטלה אחת‬
‫תולין‬
‫כל זמן שמונחות‬
‫כל העם אוכלין‬
‫ סנהדרין‬in ‫משנה‬
2 witnesses who contradict
each other about the timing…
‫רבי יהודה‬
‫עדותן‬
‫קיימת‬
‫עדותן‬
‫קיימת‬
‫רבי מאיר‬
‫עדותן‬
‫בטלה‬
‫עדותן‬
‫קיימת‬
9
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 11 - 3
‫פסחים דף יב‬
1 In the previous Daf the ‫ גמרא‬compares our ‫ משנה‬with a ‫משנה‬
in ‫ סנהדרין‬which discusses the issue of two witnesses who
contradict each other’s testimony about the timing of the
event that they witnessed.
1
our ‫משנה‬
‫רבי יהודה אומר‬
‫אוכלין כל ארבע‬
‫ותוליןכל חמש‬
‫ושורפין בתחלת שש‬
2 ‫ רבי מאיר‬would accept a discrepancy of one hour as a mistake
by one of them, but would not accept a discrepancy of two
hours. He considers that a contradiction, and
‫ עדותן בטלה‬- their testimony is not valid.
‫ רבי יהודה‬would accept a discrepancy of even two hours, and
‫ עדותן קיימת‬- their testimony is valid.
3 ‫ אביי‬and ‫ רבא‬disagree as to what the reasoning of each side of
the ‫ מחלוקת‬is.
‫רבי מאיר אומר‬
‫אוכלים כל חמש‬
‫ושורפין‬
‫בתחלת שש‬
2
‫משנה סנהדרין‬
Two witnesses that contradicted each other
‫רבי יהודה‬
One
Hour
Two
Hours
One
Hour
Two
Hours
‫עדותן‬
‫קיימת‬
‫עדותן‬
‫קיימת‬
‫עדותן‬
‫קיימת‬
‫עדותן‬
‫בטלה‬
‫ אביי‬and ‫רבא‬
3
‫ אביי‬says that–
‫ רבי מאיר‬holds ‫– אין אדם טועה ולא כלום‬
People do not err in the time of day at all. However, a one
hour discrepancy can be explained by an event that occurred
ON the hour, which is essentially the very end of the
previous hour AND the very beginning of the next hour, and
they are each referring to the same time - one way or the
other respectively.
‫רבי מאיר‬
disagree as to their reasoning
The begining of
the next hour
The event
occurred
on the hour
The end
of the previous
hour
‫אביי‬
‫רבי מאיר‬
‫אין אדם טועה‬
‫ולא כלום‬
One hour
discrepancy
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 12 - 1
‫פסחים דף יב‬
4 ‫ ר' יהודה‬holds ‫– אדם טועה בחצי שעה‬
people can err by up to a half hour, and a discrepancy in
testimony of two hours can be explained by an event that
happened in the middle of an hour where each witness made
a mistake of a half hour in each direction.
4
Off by
half hour
The event
occurred
in middle
of an hour
Off by
half hour
An alternate version of ‫ אביי‬says that according to ‫רבי מאיר‬
people will make very minor mistakes while according to ‫רבי‬
‫ יהודה‬people will make mistakes of an hour and a little bit.
‫ רבא‬rejects Abaye‘s ‫פשט‬, because it would mean that we
would convict somebody according to ‫ רבי יהודה‬when there is
a two hour discrepancy, even though it may actually be a
difference of almost three hours. One witness may have been
referring to the BEGINNING of the third hour, and the other
to the END of the fifth hour, a difference of almost three
hours - certainly a contradiction. How can we execute
somebody based on testimony that might be contradictory?
After all, the rule is –
‫– ושפטו העדה והצילו העדה‬
We must do whatever we can to try to justify saving the
person and NOT killing him?
5
6 Instead ‫ רבא‬suggests a different understanding of the ‫מחלוקת‬:
‫לדברי ר"מ אדם טועה שתי שעות חסר משהו‬
‫– לדברי ר' יהודה אדם טועה שלש שעות חסר משהו‬
R’ Meir holds people can be off by just under two hours, and
once the discrepancy between the witnesses is two full hours
we can no longer accept the testimony.
‫ ר' יהודה‬holds people can be mistaken by up to slightly under
three hours, and we can still accept a discrepancy of two
hours.
6
5
Two hour
discrepancy
‫רבא‬
‫רבי יהודה‬
‫אדם טועה‬
‫בחצי שעה‬
A THREE hour
discrepancy
ebody
How can we execute somtha
t
ony
tim
tes
on
based
might be contradictory
Two hour
discrepancy
‫ושפטו העדה והצילו העדה‬
Review
Dedicated By:
‫רבי יהודה‬
‫אדם טועה‬
‫בחצי שעה‬
DafHachaim.org
‫לדברי ר' יהודה‬
‫אדם טועה‬
‫שלש שעות‬
‫חסר משהו‬
‫רבא‬
‫לדברי ר"מ‬
‫אדם טועה‬
‫שתי שעות‬
‫חסר משהו‬
Pesachim 12 - 2
‫פסחים דף יב‬
7 Considering that people make such significant mistakes in
the time of day, the ‫ גמרא‬questions how to understand the
‫ משנה‬in ‫ סנהדרין‬about the ‫ – שבע חקירות‬the seven critical
questions that we ask ‫ עדים‬in order to determine the time and
place of the event they are testifying about. The ‫ משנה‬says;
‫– חקירות אמר אחד מהן איני יודע עדותן בטלה‬
If one of the witnesses cannot answer even one ‫חקירה‬
question, such as to the hour of the day, the testimony is
rejected because it is
‫– עדות שאי אתה יכול להזימה‬
Testimony that can never make them ‫עדים זוממין‬. The other
‫ עדים‬cannot claim
‫ עמנו הייתם‬You were with us elsewhere at that time, because they can
always say we erred, it must have been 2 or 3 hours earlier or
later.
7
8 The ‫ גמרא‬answers that when accepting their answers about
the hour, we allow for a window of four hours according to '‫ר‬
‫מאיר‬, since the mistake could have been made two hours in
either direction, and six hours according to ‫ ר' יהודה‬since the
mistake could have been made by three hours in either
direction. In other words, as Rashi explains, the ‫ מזימין‬will
have to say that you were with us elsewhere for that entire 4
or 6 hour period. We do not, however, allow for an error that
would put the event back to before sunrise or after ‫חצות היום‬,
since
‫ – בין יממא ללילי לא טעו אינשי‬people would not confuse days
with nights, and
‫ – בה' חמה במזרח ובז' חמה במערב‬the sun is in the eastern part of
the sky in the fifth hour and the western part in the seventh
hour.
8
9 The ‫ גמרא‬now explains the opinions of ‫ רבי מאיר‬and ‫רבי יהודה‬
in our ‫ משנה‬about when we have to stop eating ‫חמץ‬, in light of
their opinions regarding ‫ עדות‬about how much of a mistake
people are likely to make in judging the hour of the day.
9
‫שבע חקירות‬
Seven critical questions to determine
the time and place of the event
‫חקירות‬
‫אמר אחד מהן איני יודע‬
‫עדותן בטלה‬
‫עדות שאי אתה יכול להזימה‬
They can say we erred
it must have been 2 or 3 hours
earlier or later
We allow for a window of...
According to
According to
6 hours
4 hours
‫ר' יהודה‬
‫ר' מאיר‬
3 hours
in either direction
2 hours
in either direction
We do not allow
for an error that would put
the event back to
before sunrise or after ‫חצות היום‬
‫בין יממא ללילי‬
‫א‬
‫לא טעו ינשי‬
According to ‫אביי‬, regarding ‫עדות‬, R’ Meir holds that either
there is no mistake at all - or a minimal mistake of the time,
whereas regarding ‫ חמץ‬we must stop eating a full hour before
‫חצות‬. Similarly, regarding ‫ עדות‬R’ Yehuda holds that the
mistake can be either by a half hour or a full hour, whereas
regarding ‫ חמץ‬we must stop two hours earlier.
‫חמף‬
‫בה' חמה במזרח‬
‫מע‬
‫ובז' חמה ב רב‬
‫אביי‬
‫עדות‬
Stop eating
One hour
before ‫חצות‬
‫רבי מאיר‬
‫אין אדם‬
‫טועה‬
‫ולא כלום‬
Stop eating
Two hours
before ‫חצות‬
‫רבי יהודה‬
‫אדם‬
‫טועה‬
‫בחצי שעה‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 12 - 3
‫פסחים דף יב‬
10 The reason for the difference is
‫ חמץ לכל מסור‬,‫– עדות מסורה לזריזים‬
People who are coming to testify are more precise in noting
the time of occurrence, since they know that they will be
questioned about the timing. Therefore, we only allow for a
smaller error.
However, ‫ איסור חמץ‬is relevant to everybody, and we are
concerned that people in general might misjudge the time in
greater amounts.
10
11 ‫ רבא‬explains that ‫ רבי מאיר‬who allows for two hour mistakes by
‫עדות‬, still only requires stopping to eat ‫ חמץ‬one hour earlier,
because nobody would confuse the fifth hour -when the sun is
to the east - with the seventh hour of the day - when the sun is
to the west. However, R’ Meir does not allow eating ‫ חמץ‬in the
sixth hour, because the end of the sixth hour and the beginning
of the seventh hour CAN be confused, because the sun is too
close to the top if its arc.
11
‫חמץ‬
‫לכל‬
‫מסור‬
Similarly, ‫ ר' יהודה‬who allows for almost a three hour mistake
by ‫עדות‬, would only require stopping to eat ‫ חמץ‬two hours
earlier on ‫ערב פסח‬, because people certainly won’t confuse the
fourth hour with the seventh hour, because of the location of
the sun.
12 The ‫ גמרא‬asks that according to this logic ‫ ר' יהודה‬should allow
eating ‫ חמץ‬even in the fifth hour, which is also never confused
12
with the seventh hour?
The ‫ גמרא‬offers three answers:
First - ‫ – חמץ לכל מסור‬we expect bigger mistakes with ‫ חמץ‬than
with ‫ עדות‬since the laws of ‫ חמץ‬are for everybody, unlike ‫עדות‬
which people prepare for.
Second - Indeed, the ‫ איסור דרבנן‬to eat ‫ חמץ‬in the fifth hour is
not because of concern for misjudging the time, but rather
because ‫ ר' יהודה‬wants people to have an extra hour to gather
wood, since he holds
‫ – אין ביעור חמץ אלא שריפה‬the only acceptable way to destroy
‫ חמץ‬is through burning it.
Finally - ‫ – גזירה משום יום המעונן‬we are concerned for bigger
mistakes on cloudy days when the sun cannot be seen.
However, a possible cloudy day is not enough reason to forbid
‫ חמץ‬in the fourth hour because ‫ – זמן סעודה לכל היא‬the fourth
hour is the time that everybody eats their meals, so everybody
knows when it is.
Review
Dedicated By:
The reason
for the
difference:
DafHachaim.org
‫חמף‬
‫רבא‬
‫עדות‬
‫מסורה‬
‫לזריזים‬
‫עדות‬
Stop eating
One hour
before ‫חצות‬
‫רבי מאיר‬
Stop eating
Two hours
before ‫חצות‬
‫אדם טועה רבי יהודה‬
‫שלש שעות‬
‫חסר משהו‬
‫אדם טועה‬
‫שתי שעות‬
‫חסר משהו‬
Nobody would confuse
5th hour - sun is East
7th hour - sun is West
‫ר' יהודה‬
should allow
even in the
5th hour?
1
‫חמץ‬
‫לכל מסור‬
We expect
bigger
mistakes
2
3
‫ר' יהודה‬
‫גזירה‬
‫משום‬
‫יום המעונן‬
an extra hour
to gather wood
‫אין ביעור חמץ‬
‫אלא שריפה‬
However,
the 4th hour
‫זמן סעודה‬
‫לכל היא‬
Pesachim 12 - 4
‫פסחים דף יג‬
1 ‫ – אמר רב נחמן אמר רב הלכה כרבי יהודה‬Rav Nachman says in the
name of Rav that we pasken like ‫ רבי יהודה‬in our ‫ משנה‬on ‫דף‬
‫ י"א ע"ב‬that ‫– תולין כל חמש‬
During the fifth hour of ‫ערב פסח‬
- 10 to 11AM - ‫ חמץ‬may not be eaten, but we do not burn it
until after 11am. As Rashi in the Mishnah explains; during
the fifth hour ‫ חמץ‬is ‫ אסור באכילה‬but ‫ מותר בהנאה‬- for example,
he may feed it to his animals.
1
‫אמר רב נחמן‬
‫אמר רב‬
‫רבי יהודה אומר‬
‫הלכה‬
‫כרבי יהודה‬
‫אוכלין כל ארבע‬
‫ותולין כל חמש‬
‫ושורפין בתחלת שש‬
2
2 The ‫ גמרא‬explains why ‫ רב‬did not Pasken like the other
opinions in the ‫משנה‬:
Rav did not Pasken like ‫ רבי מאיר‬who holds that the ‫ חמץ‬may
still be eaten in the fifth hour, even though it seems that a ‫סתם‬
‫ משנה‬follows the opinion of ‫ רבי מאיר‬- as the very first ‫ משנה‬of
the second Perek states;
‫– כל שעה שמותר לאכול מאכיל‬
As long as one may eat ‫חמץ‬, he may feed it to his animals,
which implies that when it’s ‫ אסור‬for him to eat the ‫חמץ‬, it is
also ‫ אסור‬for him to feed it to his animals.
‫סתם משנה‬
follows ‫רבי מאיר‬
‫רבי מאיר אומר‬
‫אוכלים כל חמש‬
‫ושורפין‬
‫בתחלת שש‬
‫כל שעה‬
‫שמותר לאכול‬
‫מאכיל‬
3
3 However, the ‫ גמרא‬explains that this ‫ סתם משנה‬actually
follows the opinion of ‫ רבן גמליאל‬who holds that only ‫תרומה‬
may be eaten in the fifth hour, and the Mishnah is teaching
that as long as a ‫ כהן‬is permitted to eat ‫ חמץ‬of ‫תרומה‬, regular
‫ חמץ‬may be fed to animals.
This ‫סתם משנה‬
follows ‫רבן גמליאל‬
‫רבן גמליאל אומר‬
‫חולין נאכלין כל ארבע‬
‫ותרומה כל חמש‬
‫ושורפין בתחלת שש‬
‫כל שעה‬
‫שמותר לאכול‬
‫מאכיל‬
As long as it’s permitted
to eat ‫ חמץ‬of ‫תרומה‬
regular ‫חמץ‬
may be fed to animals
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 13 - 1
‫פסחים דף יג‬
4 Rav also did not Pasken like ‫ רבן גמליאל‬even though he seems
to be a ‫ – מכריע‬a compromise approach, which we generally
follow - because in reality ‫ רבן גמליאל‬is not considered a ‫מכריע‬,
because he makes a distinction between ‫ תרומה‬and ‫חולין‬
which neither ‫ רבי יהודה‬nor ‫ רבי מאיר‬even mentioned.
4
Pasken like ‫רבן גמליאל‬
who seems to be a
‫מכריע‬
a compromise approach?
‫רבי יהודה אומר‬
‫רבן גמליאל אומר‬
‫אוכלין כל ארבע‬
‫ותולין כל חמש‬
‫ושורפין‬
‫בתחלת שש‬
‫חולין נאכלין כל ארבע‬
‫ותרומה כל חמש‬
‫ושורפין‬
‫בתחלת שש‬
‫רבי מאיר אומר‬
‫אוכלים‬
‫כל חמש‬
‫ושורפין‬
‫בתחלת שש‬
He makes a distinction
between ‫ תרומה‬and ‫חולין‬
which neither ‫ רבי יהודה‬nor ‫רבי מאיר‬
mentioned
5
The ‫ גמרא‬then finds other ‫ תנאים‬that seem to Pasken like ‫רבי‬
‫ יהודה‬that ‫ חמץ‬may not be eaten in the fifth hour:
First - ‫– רב דאמר כי האי תנא‬
Rav paskens like ‫ רבי יהודה‬because he holds like ‫ר' אלעזר ברבי‬
‫ יהודה איש ברתותא‬who said in the name of ‫ רבי יהושע‬that when
‫ ערב פסח‬falls on ‫ שבת‬we burn all ‫ חמץ‬- even ‫ תרומה טהורה‬- on
Friday ‫ י"ג ניסן‬- the thirteenth day of Nissan, with the exception of two meals worth which may be eaten through the
FOURTH hour on ‫שבת ערב פסח‬.
The ‫ חכמים‬disagree and say that ‫ תרומה טהורה‬should not be
burned - rather the entire ‫ תרומה טהורה‬be left for ‫ שבת‬- perhaps
guest will arrive who will eat it.
6 However, the ‫ גמרא‬points out that perhaps when the Gemara
says;
‫ – קבעו הלכה כרבי אלעזר בן יהודה‬it may only mean that we
Pasken like him
‫ – לבער‬to burn all the ‫ תרומה טהורה‬before ‫שבת‬, except for the
two meals, but not regarding how long the ‫ תרומה‬may be
eaten ‫ערב פסח‬.
5
Other ‫ תנאים‬that Pasken like ‫רבי יהודה‬
1st
‫רב דאמר כי האי תנא‬
When ‫ ערב פסח‬is on ‫שבת‬
‫חכמים‬
‫תרומה טהורה‬
‫ר' אלעזר ברבי יהודה‬
‫ רבי יהושע‬- ‫איש ברתותא‬
Burn even
should NOT be
burned
‫תרומה טהורה‬
Perhaps guest
will arrive
Except for 2 meals
which may be eaten
through the 4th hour
on ‫שבת‬
on Friday
6
‫קבעו הלכה כרבי אלעזר בן יהודה‬
‫לבער‬
But not regarding how long
the ‫ תרומה‬may be eaten
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 13 - 2
‫פסחים דף יג‬
7 Second - ‫– ואף רבי סבר להא דרב נחמן‬
Rebbe also Paskened like ‫ ר' יהודה‬in a case where somebody
was watching ‫ חמץ‬for another person and it was slowly
getting ruined - Rebbe ruled for him to wait until the fifth
hour to sell the ‫חמץ‬, presumably to a non-Jew since at that
time a Jew may no longer eat it.
However, the ‫ גמרא‬says that maybe ‫ רבי‬meant to sell it to a
Jew, and he holds like ‫ רבי מאיר‬that it may still be eaten during
the fifth hour.
7
2nd
‫ואף רבי סבר להא דרב נחמן‬
Somebody was watching ‫חמץ‬
for another person
and it was getting ruined
Wait until the
5th hour
to sell the ‫חמץ‬
Maybe ‫ רבי‬meant to
sell it to a Jew
8 The reason he suggested selling it, rather than eating it and
reimbursing the owner, was to avoid
‫ – חשדא‬the appearance of wrongdoing - as we learned in a
Braisa
‫ואין מוכרין לעצמן‬.....‫אין פורטין לעצמן‬...‫ גבאי צדקה‬‫ גבאי צדקה‬may not make change or sell to themselves,
because they might be accused of reducing its value. As the
‫ פסוק‬says;
‫ והייתם נקיים מה' ומישראל‬You should be clean in the eyes of Hashem and in the eyes of
other Jews. We must avoid any behavior that causes
suspicion of doing an ‫עבירה‬, even if we are not actually doing
an ‫עבירה‬.
8
Why did he suggest selling it
rather than
eating it and reimbursing the owner?
To avoid ‫חשדא‬
:‫ברייתא‬
...‫גבאי צדקה‬
‫ ואין מוכרין לעצמן‬...‫אין פורטין לעצמן‬
‫והייתם נקיים מה' ומישראל‬
9 The Gemara next returns to that which the Mishnah said;
‫ועוד אמר ר' יהודה שתי חלות‬... Two loaves of ‫ חלות תודה פסולות‬were placed on a bench in the
‫ הר הבית‬to inform the people when ‫ חמץ‬becomes ‫ אסור‬on ‫ערב‬
‫פסח‬:
The ‫ גמרא‬explains that the loaves were not left ‫ על גב האיצטבא‬on the bench where nobody would be able to see it, but ‫על גג‬
‫ – האיצטבא‬on the roof over the benches where it was clearly
visible.
9
...‫ועוד אמר ר' יהודה שתי חלות‬
Two ‫חלות תודה פסולות‬
were placed on a bench
in the ‫הר הבית‬
to inform the people
when ‫ חמץ‬becomes ‫אסור‬
The ‫ גמרא‬explains:
NOT
RATHER
‫על גב האיצטבא‬
‫על גג האיצטבא‬
Nobody would see it
Where it was
clearly visible
On the bench
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
On the roof
over the bench
Pesachim 13 - 3
‫פסחים דף יג‬
10
10 The ‫ משנה‬refers to these loaves as ‫ פסולות‬- disqualified.
‫ – אמאי פסולות‬what about them was ‫?פסול‬
The ‫ גמרא‬raises three possibilities:
‫שתי חלות של חלות תודה‬
‫פסולות‬
?‫אמאי פסולות‬
11 First - ‫– אמר רבי חנינא מתוך שהיו מרובות נפסלות בלינה‬
A ‫ קרבן תודה‬cannot be brought on ‫ פסח‬because the ‫קרבן‬
involves ten loaves of ‫חמץ‬. It may not be brought ‫ערב פסח‬
either, becauset
‫– אין מביאין קדשים לבית הפסול‬
We may not bring a ‫ קרבן‬at a time when the time frame within
which it can be eaten is reduced, because it‘s likely that the
‫ קרבן‬will not be eaten in its entirety, and the leftovers will
become ‫ פסול‬as ‫נותר‬. The ten loaves of ‫ חמץ‬of a ‫קרבן תודה‬
brought ‫ ערב פסח‬may only be eaten until ‫חצות‬, whereas a ‫קרבן‬
‫ תודה‬brought all-year-round may be eaten all day and the
following night.
Therefore, most people who were obligated in a ‫קרבן תודה‬
would bring them ‫ י"ג ניסן‬‫ ומתוך שהן מרובות נפסלות בלינה‬Since there were so many, they could not all be eaten, and
some became ‫ פסול‬as ‫נותר‬.
Some of these loaves were used for the demonstration.
12 Second - ‫– משום רבי ינאי אמרו כשירות היו‬
R’ Yanai says they were actually ‫ כשר‬loaves, but were called
‫ פסול‬because
‫ שנשחט עליהן הזבח ונשפך הדם‬the blood was spilled before they could sprinkle it on the
‫מזבח‬. Therefore, these loaves cannot become fit to eat
without ‫זריקת הדם‬. They cannot be redeemed either, because
the ‫ שחיטה‬rendered them ‫קדושת הגוף‬. Since they will anyway
be burned, they may be used for the demonstration.
11
1
‫אמר רבי חנינא‬
‫מתוך שהיו מרובות‬
‫נפסלות בלינה‬
‫ קרבן תודה‬cannot be brought on
‫פסח‬
‫ערב פסח‬
Because of the
10 loaves of ‫חמץ‬
The time frame
is reduced to ‫חצות‬
‫ קרבן תודה‬would be brought on
‫י"ג ניסן‬
‫ומתוך שהיו מרובות‬
‫נפסלות בלינה‬
12
2
‫משום רבי ינאי אמרו‬
‫כשירות היו‬
?‫ואלא מאי קרי להו פסולות‬
‫שנשחט עליהן הזבח ונשפך הדם‬
The blood was spilled
before they could sprinkle it on the ‫מזבח‬
They cannot be
Eaten
without
‫זריקת הדם‬
They cannot be
Redeemed
the ‫ שחיטה‬rendered them
‫קדושת הגוף‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 13 - 4
‫פסחים דף יג‬
13 Third - ‫– תנא משום רבי אלעזר אמרו כשירות היו‬
R’ Elazar holds the loaves were completely kosher.
Tosfos explains that they were used for the demonstration as
follows:
R’ Elazar holds like ‫ רבן גמליאל‬that ‫ תרומה‬and ‫ לחמי תודה‬may
be eaten the entire fifth hour. They would remove the first
loaf at the beginning of the fifth hour - when it can still be
eaten - to indicate that ‫ חולין‬may no longer be eaten. They
would then remove the second loaf toward the end of the
fifth hour - when it can still be eaten quickly - to indicate that
the sixth hour is approaching, and all ‫ חמץ‬must be burned.
13
14 Finally, ‫ אבא שאול‬teaches in a ‫ ברייתא‬that they did not use
loaves at all. Rather,
‫– שתי פרות היו חורשות בהר המשחה‬
The sign was that two cows would be plowing on ‫הר הזיתים‬.
When one cow was removed it was a sign that ‫ חמץ‬may no
longer be eaten - When both were removed ‫ חמץ‬must be
burned.
14
3
‫תנא משום רבי אלעזר אמרו‬
‫כשירות היו‬
Remove
the second loaf
Can be eaten
quickly
Remove
the first loaf
It can be eaten
‫רבן גמליאל אומר‬
‫חולין נאכלין כל ארבע‬
‫ותרומה כל חמש‬
‫ושורפין‬
‫בתחלת שש‬
:‫ברייתא‬
‫אבא שאול‬
They did NOT use loaves
RATHER:
‫שתי פרות היו חורשות‬
‫בהר המשחה‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 13 - 5
‫פסחים דף יד‬
1 Our Shiur began with what is known as the ‫ סוגיא‬of
‫ ר' חנינא סגן הכהנים‬- which deals with many ‫ הלכות‬of ‫ טומאה‬and
‫טהרה‬.
1
‫ר' חנינא סגן הכהנים‬
Dealing with ‫ הלכות‬of
‫ טומאה‬and ‫טהרה‬
‫ זאגט‬the ‫משנה‬:
‫רבי חנינא סגן הכהנים אומר‬
‫מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף‬
‫את הבשר שנטמא בוולד הטומאה‬
‫עם הבשר שנטמא באב הטומאה‬
‫– אע"פ שמוסיפין טומאה על טומאתו‬
tIn all the days of the ‫ בית המקדש‬the ‫ כהנים‬would not refrain
from burning ‫ קדשים‬meat that became ‫ טמא‬from a ‫ולד הטומאה‬
- rendering it ‫ טמא‬on a lower level, with ‫ קדשים‬meat that
became ‫ טמא‬from an ‫ אב הטומאה‬- rendering it ‫ טמא‬on a higher,
even though the meat on the lower level of ‫ טומאה‬will
become ‫ טמא‬on a higher level by its contact with the other
meat during the burning process.
2 The ‫ גמרא‬asks; the meat that became ‫ טמא‬from a ‫ ולד הטומאה‬is
a ‫שני לטומאה‬, and the meat that became ‫ טמא‬from an ‫אב‬
‫ הטומאה‬is a ‫ראשון לטומאה‬,
‫– מאי מוסיף טומאה על טומאתו איכא‬
What increase in ‫ טומאה‬is there? Contact with the ‫ראשון‬
would only make it a ‫שני‬, which it already is?!
‫– אמר רב יהודה הכא בולד ולד עסקינן‬
R’ Yehuda explains that when the ‫ משנה‬speaks of meat that
had become ‫ טמא‬from a ‫ולד הטומאה‬, it was actually referring
to meat that had become ‫ טמא‬from a ‫ שני‬and is therefore a
‫שלישי‬. Contact with the ‫ ראשון‬will increase its ‫ טומאה‬to the
level of a ‫שני‬.
3 The ‫ גמרא‬questions how the ‫ קדשים‬meat can become ‫טמא‬
from other ‫ קדשים‬meat at all, considering that there is a
principle of
‫ – אין אוכל מטמא אוכל‬solid foods cannot be ‫ מטמא‬other solid
foods - liquid cannot be ‫ מטמא‬other liquid. ‫ טומאה‬of food can
only be transmitted in alternating fashion - solid to liquid liquid to solid.
‫ סוגיא‬of…
:‫משנה‬
…‫רבי חנינא סגן הכהנים אומר‬
‫מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף‬
‫עם הבשר שנטמא‬
‫באב‬
‫הטומאה‬
‫שני ראשון‬
‫את הבשר שנטמא‬
‫בוולד‬
‫הטומאה‬
‫אע"פ שמוסיפין טומאה על טומאתו‬
2
‫אמר רב יהודה‬
‫הכא בולד ולד עסקינן‬
‫ראשון‬
‫שלישי‬
‫שני‬
Contact with the ‫ראשון‬
will increase its ‫טומאה‬
to a ‫שני‬
‫ טמא‬from an ‫ טמא‬from a
‫ולד הטומאה אב הטומאה‬
‫שני‬
‫ראשון‬
‫מאי מוסיף טומאה‬
?‫על טומאתו איכא‬
3
How can ‫ קדשים‬MEAT become ‫טמא‬
from other ‫ קדשים‬MEAT?
!‫אין אוכל מטמא אוכל‬
!
!
SOLID LIQUID
SOLID LIQUID
SOLID LIQUID
LIQUID SOLID
NOT ‫מטמא‬
IS ‫מטמא‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 14 - 1
‫פסחים דף יד‬
4 The ‫ גמרא‬gives three possibilities:
First - perhaps the rule that food cannot be ‫ מטמא‬other food
applies only to ‫חולין‬, or -according to one opinion - to ‫ תרומה‬as
well. But in ‫ קדשים‬food CAN be ‫ מטמא‬other food.
4
Second - perhaps there was some liquid on the meat which
also becomes a ‫ראשון‬, and it is the liquid that is ‫ מטמא‬the
other meat.
1st
Perhaps…
2nd
Perhaps…
‫ חולין קדשים‬There was
LIQUID
FOOD FOOD
on the meat
Becomes a
‫מטמא מטמא‬
FOOD FOOD
According to
one opinion
EVEN ‫תרומה‬
Finally, maybe the ‫ הלכה‬that food cannot be ‫ מטמא‬other food
is only on a ‫ דאורייתא‬level, but ‫ מדרבנן‬food can be ‫ מטמא‬other
food.
‫ראשון‬
3rd
Perhaps…
FOOD FOOD
‫מטמא‬
‫מטמא‬
the other meat
FOOD FOOD
‫מטמא‬
The Mishnah continues;
‫הוסיף רבי עקיבא ואמר‬
‫מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק‬
‫את השמן שנפסל בטבול יום‬
‫– בנר שנטמא בטמא מת‬
R’ Akiva adds that the ‫ כהנים‬would light oil of ‫ תרומה‬that had
become ‫ טמא‬from a ‫ טבול יום‬- who has the status of a ‫ שני‬rendering the oil a ‫שלישי‬, in a ‫ נר‬that had become ‫ טמא‬from a
‫ טמא מת‬- who is an ‫ אב הטומאה‬- rendering the lamp a ‫ראשון‬.
This would raise the oil from a ‫ שלישי‬to a ‫שני‬.
5
6 The ‫ גמרא‬asks; ‫ – היינו הך‬R’ Akiva does not seem to be adding
anything to that which ‫ ר' חנינא סגן הכהנים‬had already taught,
that a ‫ שלישי‬may be raised to a ‫?!שני‬
6
5
:‫משנה‬
…‫הוסיף רבי עקיבא ואמר‬
‫מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק‬
‫בנר שנטמא‬
‫את השמן שנפסל‬
‫בטמא מת‬
‫בטבול יום‬
‫ראשון לטומאה‬
‫שלישי לטמא‬
?‫היינו הך‬
‫רבי עקיבא‬
‫רבי חנינא‬
‫סגן הכהנים‬
a ‫ שלישי‬may be raised
to a ‫!שני‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 14 - 2
‫פסחים דף יד‬
7 ‫– אמר רב יהודה הכא בנר של מתכת עסקינן‬
We are dealing with a metal lamp, which when it touched an
‫אב הטומאה‬, does not become merely a ‫ראשון‬, but an ‫אב הטומאה‬,
based on the principle
‫ – חרב הרי הוא כחלל‬metal objects that touch a dead body or
something that became ‫ טמא‬from a dead body, become ‫טמא‬
on the SAME level as the item from which it became ‫טמא‬.
The ‫ חידוש‬of ‫ רבי עקיבא‬is therefore that the ‫ שלישי‬may be
burned with an ‫אב‬, raising it two levels of ‫ טומאה‬to a ‫!ראשון‬
7
‫אמר רב יהודה‬
‫הכא בנר של מתכת עסקינן‬
‫אב הטומאה‬
‫שלישי לטומאה‬
‫חרב הרי הוא‬
‫בנר של מתכת‬
‫כחלל‬
level as
Becomes ‫ טמא‬on the SAME
‫ט‬
‫מא‬
it
what made
The ‫…חידוש‬
Raising it TWO levels of ‫!טומאה‬
‫ראשון לטומאה‬
8 ‫אמר רבא שמע מינה קסבר רבי עקיבא טומאת משקין לטמא אחרים‬
‫– דאורייתא‬
Rava points out that ‫ ר"ע‬clearly holds that liquids have the
ability to be ‫ מטמא‬other things on a ‫ דאורייתא‬level. This is a
Machlokes later in the Perek ‫דף ט"ז ע"א‬. Otherwise there
would be no ‫ חידוש‬in allowing the ‫ שמן‬to become a ‫ראשון‬
‫לטומאה‬, because even as a ‫ראשון לטומאה‬, since it is a liquid, it
would not be able to be ‫ מטמא‬anything else ‫מדאורייתא‬, as it
was not able to be ‫ מטמא‬as a ‫שלישי‬. This would not be
considered an increase in ‫טומאה‬.
We cannot say that the ‫ חידוש‬is in allowing it to become a
‫ראשון‬, and it will now be able to be ‫ מטמא‬other things ‫מדרבנן‬
which it could not do as a ‫שלישי‬, because the oil would
become a ‫ ראשון מדרבנן‬even if the ‫ נר‬was only a ‫ראשון‬, based
on the principle of
‫ כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה‬A ‫ שני‬which can disqualify ‫ תרומה‬makes all liquids a ‫ראשון‬.
It must be that ‫ ר"ע‬assumes that when the oil becomes a ‫ראשון‬
from the ‫נר מתכת‬, it can now be ‫ מטמא‬other things ‫מדאורייתא‬.
8
‫שלישי לטומאה‬
‫שמע מינה‬
‫קסבר רבי עקיבא‬
‫טומאת משקין לטמא אחרים‬
…‫אמר רבא‬
‫דאורייתא‬
The ‫…חידוש‬
‫ ראשון‬LIQUID
‫מטמא‬
other
things…
We
cannot The ‫…חידוש‬
say
LIQUID
‫מטמא‬
other
things…
Because…
OIL
Becomes a
‫ראשון‬
EVEN if…
‫נר‬
Was a
‫ראשון‬
…
on
Based
‫כל הפוסל את התרומה‬
‫מטמא משקין להיות תחלה‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 14 - 3
‫פסחים דף טו‬
1 Our Shiur began with the Gemara continuing to explain the
Mishnah.
‫אמר רבי מאיר מדבריהם למדנו ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח‬
–
R’ Meir said that he learned from the words of previous ‫תנאים‬
that one may burn ‫ חמץ‬of ‫ תרומה טהורה‬together with ‫תרומה‬
‫ טמאה‬on ‫ערב פסח‬. However, R’ Meir did not state which
earlier opinion he was referring to.
1
‫אמר רבי מאיר‬
‫תרומה‬
‫תרומה‬
‫טמאה‬
The ‫ גמרא‬offers five possibilities:
‫טהורה‬
‫מדבריהם למדנו‬
‫ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח‬
2 It cannot be that ‫ רבי מאיר‬was based on ‫ר' חנינא סגן הכהנים‬
permitting the burning of ‫ קדשים‬that was on a lower level of
‫ טומאה‬with ‫ קדשים‬that was on a higher level of ‫טומאה‬, because
in ‫’ר' חנינא סגן הכהנים‬s case both items were already ‫טמא‬,
whereas ‫ רבי מאיר‬permits burning ‫ תרומה טהורה‬with ‫תרומה‬
‫טמאה‬.
2
It cannot be…
‫רבי חנינא סגן הכהנים‬
‫קדשים‬
‫באב‬
‫הטומאה‬
‫שני ראשון‬
‫וולד‬
‫הטומאה‬
Both items were already ‫טמא‬
3 It cannot be based on ‫ רבי עקיבא‬permitting the burning of ‫פסול‬
oil in a ‫נר טמא‬, because in that case the oil is already ‫פסול‬,
whereas ‫ רבי מאיר‬permits burning ‫ תרומה טהורה‬with ‫תרומה‬
‫טמאה‬.
3
It cannot be…
‫רבי עקיבא‬
‫בנר שנטמא‬
‫בטמא מת‬
‫את השמן שנפסל‬
‫שלישי לטמא‬
‫בטבול יום‬
‫ראשון לטומאה‬
the oil is already ‫פסול‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 15 - 1
‫פסחים דף טו‬
4 It may be that ‫ רבי מאיר‬understood that ‫ר' חנינא סגן הכהנים‬
permitted burning ‫ קדשים‬that was only ‫ טמא מדרבנן‬with ‫קדשים‬
that was ‫טמא מדאורייתא‬, because in something that is already
‫טמא מדרבנן‬, the ‫ רבנן‬were lenient in allowing to transmit to it a
higher level of ‫טומאה דרבנן‬. It cannot become ‫טמא מדאורייתא‬,
because one food cannot be ‫ מטמא‬another food ‫ מדאורייתא‬only ‫מדרבנן‬.
4
It may be…
‫רבי חנינא סגן הכהנים‬
‫קדשים‬
‫טמא‬
‫טמא‬
‫מדאורייתא‬
‫מדרבנן‬
Food cannot be ‫מטמא‬
another food - ‫מדאורייתא‬
5
‫ רבי מאיר‬learned from there that ‫ תרומה טהורה‬may be burned
with ‫תרומה טמאה‬. Since the ‫ תרומה‬is ‫ אסור מדרבנן‬- albeit not
because of ‫ טומאה‬but because it is ‫ חמץ‬in the sixth hour - it no
longer needs to be guarded from the ‫ טומאה דרבנן‬transmitted
from one food to another.
5
‫רבי מאיר‬
‫תרומה‬
‫תרומה‬
‫טמאה‬
However, if we understand ‫ ר' חנינא סגן הכהנים‬to be speaking
of where both are ‫טמא מדאורייתא‬, of course ‫ר' חנינא סגן הכהנים‬
cannot be the source of ‫רבי מאיר‬.
‫טהורה‬
However, if we understand
‫רבי חנינא סגן הכהנים‬
Both are ‫טמא מדאורייתא‬
Of course ‫ר' חנינא סגן הכהנים‬
cannot be the source of ‫רבי מאיר‬
6 Therefore, ‫ ריש לקיש משום בר קפרא‬suggests that when ‫רבי מאיר‬
said ‫ מדבריהם למדנו‬he was not referring to ‫ ר' חנינא סגן הכהנים‬or
‫ רבי עקיבא‬who were mentioned earlier in the Mishnah. He
was referring to earlier ‫ תנאים‬in general, namely ‫רבי אליעזר‬
and ‫רבי יהושע‬.
The Gemara then seeks to find a ruling of ‫ רבי יהושע‬which
could serve as a source.
There is a Machlokes regarding ‫ תרומה‬that is ‫ספק טמא‬.
‫ רבי אליעזר‬holds it must still be guarded from becoming ‫ודאי‬
‫טמא‬.
‫ רבי יהושע‬holds there is no obligation to guard it from
becoming ‫ודאי טמא‬, and one may leave it exposed and
unprotected where it is likely to become ‫ודאי טמא‬, because it
is already unfit to be eaten.
Review
Dedicated By:
‫ריש לקיש משום בר קפרא‬
6
DafHachaim.org
‫רבי מאיר‬
‫מדבריהם למדנו‬
‫ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח‬
‫רבי אליעזר ורבי יהושע‬
‫מחלוקת‬
‫ תרומה‬that is ‫ספק טמא‬
‫רבי יהושע‬
‫רבי אליעזר‬
Needs not be guarded Must be guarded
from becoming
from becoming
‫ודאי טמא‬
‫ודאי טמא‬
Pesachim 15 - 2
‫פסחים דף טו‬
7 However, this ruling of ‫ רבי יהושע‬cannot be the source of ‫רבי‬
‫ מאיר‬in allowing to burn ‫ חמץ‬of ‫ תרומה טהורה‬together with
‫ תרומה טמאה‬on ‫ערב פסח‬, because
‫ התם גרמא בעלמא הכא בידים‬‫ רבי יהושע‬only allows causing it indirectly to become ‫טמא‬,
while ‫ רבי מאיר‬allows one to actually put them in the fire
together.
7
‫התם גרמא בעלמא‬
‫הכא בידים‬
‫אלא הא רבי יהושע‬
son
we allow a per
‫מ‬
to be ‫ טמא‬tly
ec
the ‫ תרומה‬dir
‫ – אלא הא רבי יהושע‬rather, ‫ רבי מאיר‬was based on ‫רבי יהושע‬
allowing us to catch leaking wine of ‫ תרומה טהורה‬in a ‫כלי טמא‬
in order to keep it from ruining the ‫ חולין טמאין‬it was about to
fall into. Apparently, we allow a person to be ‫ מטמא‬the ‫תרומה‬
directly, because it will not be usable anyway if it falls into
the ‫חולין טמאין‬. Similarly, ‫ רבי מאיר‬allows being ‫ מטמא‬the ‫חמץ‬
‫ של תרומה טהורה‬on ‫ ערב פסח‬when it is not usable anyway.
8 In the Mishnah ‫ רבי יוסי‬argues with ‫ רבי מאיר‬and says;
‫ אינה היא המדה‬Your ruling is not comparable to your source.
Now, in the previous ‫ פשטים‬the differences were clear, as
earlier explained by the Gemara. According to this final ‫פשט‬
R’ Yosi is arguing that ‫ ר' יהושע‬only permitted the ‫איסור דרבנן‬
of being ‫ מטמא‬the unusable ‫ תרומה‬directly because of an
otherwise
‫ – הפסד מרובה‬a significant loss of the ‫ חולין‬wine that the ‫תרומה‬
would have dripped into. In the case of burning the ‫חמץ של‬
‫ תרומה טהורה‬separately, it only would involve a
‫ הפסד מועט‬- a minor loss of having to use some more wood
for another fire.
‫תרומה‬
‫טהורה‬
‫כלי טמא‬
‫חולין‬
‫טמאין‬
‫רבי מאיר‬
‫תרומה‬
‫תרומה‬
‫טמאה‬
‫טהורה‬
8
‫רבי יוסי‬
‫אינה היא המדה‬
‫תרומה‬
‫תרומה‬
‫טהורה טמאה‬
‫תרומה‬
‫טהורה‬
‫כלי טמא‬
‫חולין‬
‫טמאין‬
‫הפסד מועט‬
‫הפסד מרובה‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 15 - 3
‫פסחים דף טו‬
9
‫– א"ר אסי א"ר יוחנן מחלוקת בשש אבל בשבע דברי הכל שורפין‬
‫ ר' יוחנן‬teaches that the ‫ מחלוקת‬of ‫ רבי מאיר‬- who allows the
burning of ‫ חמץ של תרומה טהורה‬together with ‫ תרומה טמאה‬- and
‫ רבי יוסי‬- who does not allow it, is only in the sixth hour on ‫ערב‬
‫פסח‬, when the ‫ חמץ‬is only ‫אסור מדרבנן‬, but in the seventh hour,
when the ‫ חמץ‬is ‫אסור מדאורייתא‬, even ‫ רבי יוסי‬agrees that one
may burn them together. Once the ‫ תרומה‬is disqualified
‫ מדאורייתא‬we need not guard it from becoming ‫טמא‬.
Rashi adds; ‫ אין לך טומאה גדולה מזה‬- the ‫ איסור חמץ‬is as great a
disqualification as ‫טומאה‬.
9
‫א"ר אסי א"ר יוחנן‬
‫מחלוקת בשש אבל בשבע דברי הכל שורפין‬
Burning ‫חמץ של תרומה טהורה‬
together with ‫תרומה טמאה‬
‫אסור‬
‫מותר‬
‫רבי יוסי‬
The ‫ גמרא‬points out that ‫ ר' יוחנן‬assumes that ‫ רבי מאיר‬is based
on ‫ ר' חנינא סגן הכהנים‬like the third understanding mentioned
earlier, and not based on ‫ רבי יהושע‬like the final understanding
of ‫רבי מאיר‬.
‫רבי מאיר‬
In the seventh hour
when the ‫ חמץ‬is
‫אסור מדאורייתא‬
‫רבי יוסי‬
‫מותר‬
According to ‫ ר' יוחנן‬‫ רבי מאיר‬understood ‫ ר' חנינא סגן הכהנים‬as allowing even ‫קדשים‬
that was only ‫ טמא מדרבנן‬to be burned with ‫ קדשים‬that was
‫טמא מדאורייתא‬. Therefore, ‫ רבי מאיר‬likewise permitted burning
‫ תרומה טהורה‬in the sixth hour, when it’s ‫אסור מדרבנן‬, with ‫תרומה‬
that was ‫טמא מדאורייתא‬.
‫ רבי יוסי‬understood ‫ ר' חנינא סגן הכהנים‬as allowing only ‫קדשים‬
that was already ‫ טמא מדאורייתא‬to be burned with ‫ קדשים‬that
was also ‫טמא מדאורייתא‬, but on a higher level. Therefore, ‫רבי‬
‫ יוסי‬only permits burning ‫ תרומה טהורה‬in the seventh hour,
when it’s ‫אסור מדאורייתא‬, with ‫ תרומה‬that was ‫טמא מדאורייתא‬.
‫רבי יוסי‬
‫תרומה‬
‫טהורה‬
‫אסור‬
‫אין לך‬
‫טומאה גדולה‬
‫מזה‬
‫רבי חנינא‬
‫סגן הכהנים‬
‫רבי מאיר‬
‫טמא‬
‫אסור מדרבנן‬
‫טמא מדרבנן‬
‫טמא‬
‫מדאורייתא מדאורייתא‬
‫טמא‬
‫טמא‬
‫קדשים‬
‫מדאורייתא מדאורייתא‬
‫טמא‬
‫מדאורייתא מדאורייתא‬
10 The ‫ גמרא‬attempts two proofs to support ‫’ר' יוחנן‬s point that in
the seventh hour even ‫ ר' יוסי‬would allow burning the ‫תרומה‬
‫ טהורה‬with the ‫תרומה טמאה‬:
First ‫הפיגול והנותר והטמא‬
‫בית שמאי אומרים אין נשרפין כאחת‬
‫ ובית הלל אומרים נשרפין כאחת‬The ‫ בית הלל‬allow burning ‫ פיגול ונותר‬with ‫ טמא‬- apparently,
because once something is ‫ אסור מדאורייתא‬we’re allowed to
make it ‫טמא‬.
The ‫ גמרא‬refutes this proof because ‫ פיגול‬and ‫ נותר‬are also
considered ‫טמא מדרבנן‬. Therefore, since it’s already ‫טמא‬
‫ מדרבנן‬we’re allowed to make it ‫טמא מדאורייתא‬. Whereas ‫חמץ‬
in the seventh hour, although ‫אסור מדאורייתא‬, is not ‫ טמא‬at all.
Perhaps, ‫ בית הלל‬and ‫ רבי יוסי‬would not allow making it ‫טמא‬.
‫מותר‬
‫רבי מאיר‬
‫רבי חנינא‬
‫סגן הכהנים‬
‫תרומה‬
‫טהורה‬
‫קדשים‬
10
1st
‫הפיגול והנותר והטמא‬
‫בית הלל אומרים‬
‫נשרפין‬
‫כאחת‬
Once ‫אסור מדאורייתא‬
we’re allowed to
make it ‫טמא‬
‫בית שמאי אומרים‬
‫אין נשרפין‬
‫כאחת‬
‫ פיגול‬and ‫ נותר‬d
are also considere
‫טמא מדרבנן‬
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 15 - 4
‫פסחים דף טו‬
11 Second The Gemara cites a Braisa ‫פת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם‬.... Moldy bread which is not edible
‫ ונשרפת עם הטמאה בפסח‬If it’s ‫תרומה‬, it may be burned together with ‫ טמא‬bread.
So too, ‫ חמץ‬in the seventh hour is Halachically inedible, and
may be burned with ‫ טמא‬bread!
The ‫ גמרא‬refutes this comparison
‫– שאני התם דעפרא בעלמא הוא‬
Moldy bread is physically inedible and considered like dirt,
and therefore we may allow it to become ‫טמא‬. Whereas ‫חמץ‬
in the seventh hour is only Halachically inedible, and we not
allow it to become ‫טמא‬.
11
2nd
‫פת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם‬
‫ונשרפת עם הטמאה בפסח‬
So too, ‫ חמץ‬in the 7th hour is inedible
and may be burned with ‫ טמא‬bread!
‫שאני התם דעפרא בעלמא הוא‬
‫חמץ‬
‫פת שעיפשה‬
Halachichally
Inedible!
Physically
Inedible!
Review
Dedicated By:
DafHachaim.org
Pesachim 15 - 5