חוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, *2012—ב"

‫חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)‪,‬‬
‫התשע"ב—‪*2012‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.1‬‬
‫בחוק זה —‬
‫"הטבות" — כל אחד מאלה‪ :‬השבת תמורה‪ ,‬כרטיס טיסה חלופי‪ ,‬פיצוי כספי ושירותי‬
‫סיוע;‬
‫"השבת תמורה" — כמשמעותה בסעיף ‪(3‬א)(‪;)2‬‬
‫"חבילת תיור" — צירוף של שני שירותי סוכנות נסיעות לפחות‪ ,‬ובהם הזמנה או מכירה‬
‫של כרטיס טיסה;‬
‫"חניית ביניים" — שהות ביעד ביניים לשם טיסת המשך ליעד הסופי;‬
‫"טיסה" — טיסה הממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה‪ ,‬לרבות טיסה הכוללת‬
‫חניית ביניים;‬
‫"טיסה שבוטלה" — כל אחת מאלה‪ ,‬ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו‬
‫כטיסה שבוטלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫טיסה שלא התקיימה;‬
‫(‪ )2‬טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס‬
‫הטיסה או באיחור שנקבע לפי סעיף ‪(6‬ח);‬
‫"יעד סופי" — היעד הנקוב בכרטיס הטיסה בטיסה ישירה‪ ,‬או — בטיסה הכוללת חניית‬
‫ביניים — היעד האחרון הנקוב בכרטיס הטיסה;‬
‫"כרטיס טיסה" — אישור בדבר התחייבות להטיס נוסע שהנפיק מפעיל טיסה‪ ,‬מארגן או‬
‫מי שהסמיכו לכך‪ ,‬אף אם האישור הונפק כחלק מחבילת תיור; לעניין זה‪" ,‬אישור"‬
‫— לרבות במסר אלקטרוני;‬
‫"כרטיס טיסה חלופי" — כמשמעותו בסעיף ‪(3‬א)(‪;)3‬‬
‫"מארגן" — אדם השוכר קיבולת בכלי טיס‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬להובלת נוסעים וכבודתם‪,‬‬
‫לצורך מכירתה לאחרים;‬
‫"מפעיל טיסה" — מפעיל כלי טיס לשם הובלת נוסעים וכבודתם‪ ,‬בתמורה‪ ,‬ממדינת‬
‫ישראל‪ ,‬אליה או בשטחה;‬
‫"נותן שירותי סוכנות נסיעות" — מי שנותן בתמורה‪ ,‬או שלא בתמורה אך דרך קבע‪,‬‬
‫שירות משירותי סוכנות נסיעות;‬
‫"פיצוי כספי" — כמשמעותו בסעיף ‪(3‬א)(‪ )4‬או (‪ ,)5‬לפי העניין;‬
‫"עילה מזכה" — עילה המזכה נוסע בקבלת הטבות כאמור בסעיפים ‪ 5‬עד ‪;9‬‬
‫"רשות שדות התעופה" — רשות שדות התעופה שהוקמה לפי חוק רשות שדות התעופה‪,‬‬
‫התשל"ז—‪1977‬‏‏‪;1‬‬
‫"שירותי סוכנות נסיעות" — כהגדרתם בחוק שירותי תיירות‪ ,‬התשל"ו—‪1976‬‏‏‪;2‬‬
‫"שירותי סיוע" — שירותים לנוסע המנויים בסעיף ‪(3‬א)(‪;)1‬‬
‫"השר" — שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים‪.‬‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪414‬‬
‫התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשע"ב (‪ 21‬במאי ‪ ;)2012‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק‬
‫הכנסת — ‪ ,413‬מיום ג' בחשוון התשע"ב (‪ 31‬באוקטובר ‪ ,)2011‬עמ' ‪.6‬‬
‫ס"ח התשל"ז‪ ,‬עמ' ‪.182‬‬
‫ס"ח התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪.228‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2360‬ח' בסיוון התשע"ב‪29.5.2012 ,‬‬
‫לזכאותזכאי‬
‫תנאיםמזכה‪,‬‬
‫זכאי עילה‬
‫מזכה‪,‬לגביה‬
‫שמתקיימת‬
‫לגביה עילה‬
‫שמתקיימתלטיסה‬
‫כרטיס טיסה‬
‫לטיסה‬
‫שהונפק לו‬
‫כרטיס טיסה‬
‫שהונפק(א)לו נוסע‬
‫תנאים (א)‬
‫לזכאותנוסע ‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫להטבות‬
‫להטבות‬
‫(‪)Check-in Counter‬‬
‫‪)Check-in‬‬
‫(‪ Counter‬הבידוק‬
‫במועד בדלפק‬
‫הבידוק‬
‫התייצב‬
‫במועדאםבדלפק‬
‫התייצב חלקן‪,‬‬
‫אם כולן או‬
‫להטבות‪,‬‬
‫להטבות‪ ,‬כולן או חלקן‪,‬‬
‫כאמור לאותה טיסה‬
‫טיסה‬
‫בידוק‬
‫לאותה‬
‫כאמורדלפק‬
‫בידוקהוקצה‬
‫ואם לא‬
‫דלפק‬
‫התעופה‪,‬‬
‫בשדההוקצה‬
‫הטיסהואם לא‬
‫התעופה‪,‬‬
‫מפעיל‬
‫בשדה‬
‫של מפעיל הטיסה של‬
‫סעיף ‪8‬ג(א‪ )1‬לחוק רישוי‬
‫לפירישוי‬
‫לחוק‬
‫הטיסה‬
‫מפעיל‪8‬ג(א‪)1‬‬
‫מטעם סעיף‬
‫הטיסה לפי‬
‫שמונה‬
‫מפעיל‬
‫מטעם אדם‬
‫במועד לפני‬
‫התייצבשמונה‬
‫לפני אדם‬
‫— התייצב במועד —‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫להתייצב במועד כאמור‪ ,‬אם‬
‫כאמור‪ ,‬אם‬
‫מחויב‬
‫במועד‬
‫אינו‬
‫להתייצב‬
‫ואולם נוסע‬
‫מחויב‬
‫אינו‪1‬‏ ‪,‬‬
‫התשכ"ג—‪963‬‬
‫ואולם נוסע‬
‫התעופה‪,‬‬
‫התשכ"ג—‪1963‬‏ ‪,‬‬
‫שירותי התעופה‪ ,‬שירותי‬
‫לכךבמועד שנקבע לכך‬
‫התייצבות‬
‫— שנקבע‬
‫במועד‬
‫במועד"‬
‫התייצבות‬
‫"התייצבות‬
‫במועד" —‬
‫"התייצבותקטן זה‪,‬‬
‫בוטלה; בסעיף‬
‫קטן זה‪,‬‬
‫הטיסה‬
‫הטיסה בוטלה; בסעיף‬
‫שירותי סוכנות נסיעות‪,‬‬
‫נסיעות‪,‬‬
‫סוכנותנותן‬
‫המארגן או‬
‫שירותי‬
‫הטיסה‪,‬‬
‫או נותן‬
‫מפעיל‬
‫המארגן‬
‫הטיסה‪ ,‬ידי‬
‫הנוסע על‬
‫מפעיל‬
‫לידיעת‬
‫והובא ידי‬
‫והובא לידיעת הנוסע על‬
‫המועד המתוכנן להמראת‬
‫להמראת‬
‫לפני‬
‫המתוכנן‬
‫משלוש שעות‬
‫לפני המועד‬
‫שעותיותר‬
‫להתייצב‬
‫משלוש‬
‫יידרש‬
‫יותר‬
‫להתייצבלא‬
‫ובלבד שהנוסע‬
‫ובלבד שהנוסע לא יידרש‬
‫מועד ההמראה האמור‪.‬‬
‫האמור‪.‬‬
‫לפני‬
‫ההמראה‬
‫דקות לפחות‬
‫‪ 90‬מועד‬
‫לפני‬
‫כאמור —‬
‫מועד לפחות‬
‫‪ 90‬דקות‬
‫נקבע‬
‫כאמור —‬
‫מועדואם לא‬
‫הטיסה‪,‬‬
‫הטיסה‪ ,‬ואם לא נקבע‬
‫(ב)‬
‫יהיה זכאי להטבות —‬
‫להטבות —‬
‫זכאינוסע לא‬
‫יהיה (א)‪,‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫נוסע לא‬
‫האמור‬
‫אף (א)‪,‬‬
‫עלקטן‬
‫בסעיף‬
‫על אף האמור(ב)‬
‫נותן שירותי סוכנות‬
‫סוכנות‬
‫המארגן או‬
‫הטיסה‪,‬שירותי‬
‫מפעילאו נותן‬
‫המארגן‬
‫מאת‬
‫הטיסה‪,‬‬
‫הודעה‬
‫מפעיל‬
‫מאתקיבל‬
‫הודעה אם‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪ )1‬אם קיבל‬
‫והואכרטיס הטיסה‪ ,‬והוא‬
‫הונפק לו‬
‫הטיסה‪,‬‬
‫שאליה‬
‫מזוכרטיס‬
‫אחרת לו‬
‫לטיסה הונפק‬
‫העברתושאליה‬
‫אחרת מזו‬
‫בדבר‬
‫לטיסה‬
‫נסיעות‬
‫נסיעות בדבר העברתו‬
‫בכרטיס הטיסה המקורי;‬
‫המקורי;‬
‫נקוב‬
‫הטיסה‬
‫בכרטיסשהיה‬
‫נקוב במועד‬
‫שהיההסופי‬
‫במועדליעדו‬
‫הגיע ליעדו הסופי הגיע‬
‫כרטיס הטיסה נרכש‬
‫נרכש‬
‫הטיסהאם‬
‫תשלום או‬
‫כרטיס‬
‫בלא‬
‫הטיסהאם‬
‫תשלום או‬
‫בלאכרטיס‬
‫הטיסהאת‬
‫אם קיבל‬
‫(‪ )2‬אם קיבל את(‪)2‬כרטיס‬
‫אם כן הכרטיס הונפק‬
‫הונפק‬
‫הכרטיסאלא‬
‫אםאוכןבעקיפין‪,‬‬
‫במישרין‬
‫בעקיפין‪ ,‬אלא‬
‫אולציבור‬
‫ניתן‬
‫במישרין‬
‫מיוחד שלא‬
‫לציבור‬
‫בתעריף‬
‫בתעריף מיוחד שלא ניתן‬
‫מפעיל טיסה או מארגן‪.‬‬
‫מארגן‪.‬‬
‫הטבותאושל‬
‫למתן טיסה‬
‫בתכניתמפעיל‬
‫הטבות של‬
‫חברותו‬
‫למתן‬
‫מתוקף‬
‫בתכנית‬
‫לו מתוקף חברותו לו‬
‫ההטבות לפי חוק זה הן‪:‬‬
‫חוק זה הן‪:‬‬
‫‪ .3‬לפי (א)‬
‫ההטבות ההטבות‬
‫סוגי (א)‬
‫‪.3‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סוגי ההטבות‬
‫תשלום‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫בלאלהלן‪:‬‬
‫כמפורט‬
‫שירותי סיוע‬
‫בלא תשלום‪,‬‬
‫שירותי סיוע (‪)1‬‬
‫זה — מזון ומשקאות);‬
‫ומשקאות);‬
‫ההמתנה (בחוק‬
‫זה — מזון‬
‫לזמן‬
‫(בחוק‬
‫בהתאם‬
‫ההמתנה‬
‫ומשקאות‬
‫בהתאם לזמן‬
‫(א) מזון ומשקאות(א) מזון‬
‫לילהאםאחד או יותר או אם‬
‫יותר או‬
‫שהייה של‬
‫נדרשתאחד או‬
‫של לילה‬
‫שהייה אם‬
‫בבית מלון‬
‫נדרשת‬
‫אירוח‬
‫מלון אם‬
‫(ב) אירוח בבית (ב)‬
‫לינה);זה — שירותי לינה);‬
‫שירותי(בחוק‬
‫שתכנן הנוסע‬
‫(בחוק זה —‬
‫מהשהייה‬
‫ארוכההנוסע‬
‫שהייהשתכנן‬
‫מהשהייה‬
‫נדרשת‬
‫נדרשת שהייה ארוכה‬
‫שוהה שבו הנוסע שוהה‬
‫הנוסע המלון‬
‫התעופה לבית‬
‫המלון שבו‬
‫שדה‬
‫לבית‬
‫התעופה בין‬
‫שירותי הסעה‬
‫(ג) שירותי הסעה(ג)בין שדה‬
‫במרחקבמקום אחר במרחק‬
‫לשהות‬
‫אחר‬
‫הנוסע‬
‫במקום‬
‫לשהותבחר‬
‫(ב)‪ ,‬ואם‬
‫הנוסע‬
‫בחרמשנה‬
‫בפסקת‬
‫(ב)‪ ,‬ואם‬
‫כאמור‬
‫כאמור בפסקת משנה‬
‫פסקת משנה — שירותי‬
‫שירותי‬
‫באותה‬
‫משנה —‬
‫כאמור‬
‫פסקת‬
‫באותההזמן‬
‫כאמור בפרק‬
‫התעופה‪,‬‬
‫הזמן‬
‫משדה‬
‫סבירבפרק‬
‫סביר משדה התעופה‪,‬‬
‫זה — שירותי הסעה);‬
‫הסעה);‬
‫שירותי(בחוק‬
‫התעופה‬
‫לשדה —‬
‫(בחוק זה‬
‫מקום‬
‫התעופה‬
‫בין אותו‬
‫לשדה‬
‫הסעה‬
‫הסעה בין אותו מקום‬
‫דוארפקסימיליה או דואר‬
‫באמצעות‬
‫פקסימיליה או‬
‫משלוח הודעה‬
‫באמצעות‬
‫טלפון‪ ,‬וכן‬
‫שיחותהודעה‬
‫שתימשלוח‬
‫טלפון‪ ,‬וכן‬
‫(ד) שתי שיחות (ד)‬
‫תקשורת);— שירותי תקשורת);‬
‫שירותי(בחוק זה‬
‫— הנוסע‬
‫בחירת‬
‫(בחוק זה‬
‫אלקטרוני לפי‬
‫אלקטרוני לפי בחירת הנוסע‬
‫ששולם כל תשלום ששולם‬
‫טיסה‪ ,‬לרבות‬
‫תשלום‬
‫כרטיס‬
‫לרבות כל‬
‫ששולם בעד‬
‫כרטיס טיסה‪,‬‬
‫בעדבסכום‬
‫תמורה‬
‫ששולם‬
‫השבת‬
‫(‪ )2‬השבת תמורה(‪)2‬בסכום‬
‫והכל חובה אחרים‪ ,‬והכל‬
‫ותשלומי‬
‫אחרים‪,‬‬
‫מסים‬
‫חובה‬
‫היטלים‪,‬‬
‫ותשלומי‬
‫אגרות‪,‬‬
‫מסים‬
‫ובכלל זה‬
‫היטלים‪,‬‬
‫הטיסה‪,‬‬
‫כרטיסאגרות‪,‬‬
‫ובכלל זה‬
‫בעד כרטיס הטיסה‪,‬בעד‬
‫התמורהלנוסע את התמורה‬
‫מארגן ישיב‬
‫לנוסע את‬
‫טיסה או‬
‫ישיב‬
‫מפעיל‬
‫מארגן‬
‫קטןאו(ב);‬
‫טיסה‬
‫סעיף‬
‫מפעיל‬
‫להוראות‬
‫קטן (ב);‬
‫בכפוף‬
‫בכפוף להוראות סעיף‬
‫הנסיעות כאמור בסעיף ‪,15‬‬
‫בסעיף ‪,15‬‬
‫סוכנות‬
‫שירותכאמור‬
‫הנסיעות‬
‫סוכנות נותן‬
‫שהנוסע או‬
‫שירות‬
‫מהיום‬
‫או נותן‬
‫ימים‬
‫שהנוסע‬
‫בתוך ‪21‬‬
‫בתוך ‪ 21‬ימים מהיום‬
‫העניין‪ ,‬פנה אליו בכתב;‬
‫לפיבכתב;‬
‫לפי העניין‪ ,‬פנה אליו‬
‫הדומים ככל האפשר‬
‫האפשר‬
‫בתנאים‬
‫הנוסע‪,‬ככל‬
‫הדומים‬
‫בתנאיםשל‬
‫ליעד הסופי‬
‫הנוסע‪,‬‬
‫חלופי‬
‫הסופי של‬
‫כרטיס טיסה‬
‫חלופי ליעד‬
‫(‪ )3‬כרטיס טיסה (‪)3‬‬
‫ביותר שניתן‪ ,‬או במועד‬
‫במועד‬
‫המוקדם‬
‫שניתן‪ ,‬או‬
‫ובמועד‬
‫ביותר‬
‫המוקדם לו‬
‫המקורי שהונפק‬
‫הטיסה ובמועד‬
‫שהונפק לו‬
‫כרטיס‬
‫המקורי‬
‫לתנאי‬
‫לתנאי כרטיס הטיסה‬
‫מקומות פנויים בטיסה;‬
‫בטיסה;‬
‫פנויים של‬
‫מקומותלקיומם‬
‫של ובכפוף‬
‫הנוסע‪,‬‬
‫לקיומם‬
‫בתיאום עם‬
‫הנוסע‪ ,‬ובכפוף‬
‫מאוחר יותר‬
‫מאוחר יותר בתיאום עם‬
‫אתאו מארגן ישלם את‬
‫טיסה‬
‫ישלם‬
‫מפעיל‬
‫הראשונה;מארגן‬
‫בתוספת טיסה או‬
‫הראשונה; מפעיל‬
‫כספי כאמור‬
‫בתוספת‬
‫כאמור פיצוי‬
‫(‪ )4‬פיצוי כספי (‪)4‬‬
‫נותן שירותי סוכנות‬
‫סוכנות‬
‫שהנוסע או‬
‫מהיוםשירותי‬
‫ימיםאו נותן‬
‫שהנוסע‬
‫בתוך ‪45‬‬
‫מהיום‬
‫לנוסע‬
‫ימים‬
‫האמור‬
‫בתוך ‪45‬‬
‫הפיצוי‬
‫הפיצוי האמור לנוסע‬
‫הפיצוי ישולם במזומן‪,‬‬
‫במזומן‪,‬‬
‫בכתב;‬
‫ישולם‬
‫הפיצויאליו‬
‫העניין‪ ,‬פנה‬
‫לפיבכתב;‬
‫אליו‬
‫פנה‪,15‬‬
‫בסעיף‬
‫העניין‪,‬‬
‫כאמור‬
‫הנסיעותלפי‬
‫הנסיעות כאמור בסעיף ‪,15‬‬
‫הנוסע—במפורש ובכתב —‬
‫לכךובכתב‬
‫במפורש‬
‫הנוסעהסכים‬
‫בהמחאה‪ ,‬ואם‬
‫הסכים לכך‬
‫ואםאו‬
‫בנקאית‬
‫בהמחאה‪,‬‬
‫בהעברה‬
‫בהעברה בנקאית או‬
‫עמו; כפי שהוסכם עמו;‬
‫שהוסכם אחר‬
‫באמצעי תשלום‬
‫תשלוםאואחר כפי‬
‫באמצעינוסעים‬
‫בהמחאות‬
‫בהמחאות נוסעים או‬
‫‪3‬‬
‫ס"ח התשכ"ג‪ ,‬עמ' ‪.104‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2360‬ח' בסיוון התשע"ב‪29.5.2012 ,‬‬
‫‪415‬‬
‫(‪ )5‬פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה‪ ,‬כאמור בתוספת השנייה;‬
‫מפעיל טיסה או מארגן ישלם את הפיצוי האמור לנוסע בתוך ‪ 21‬ימים ממועד‬
‫הטיסה‪ ,‬במזומן‪ ,‬בהעברה בנקאית או בהמחאה‪ ,‬ואם הסכים לכך הנוסע במפורש‬
‫ובכתב — בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עמו‪.‬‬
‫(ב)‬
‫לעניין השבת תמורה —‬
‫(‪ )1‬נרכש כרטיס טיסה לטיסה הכוללת חניית ביניים אשר מופעלת על ידי אותו‬
‫מפעיל טיסה‪ ,‬והתקיימה עילה מזכה בקטע מהטיסה — יהיה הנוסע זכאי לקבל‬
‫את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה גם אם קטע מהטיסה התקיים‬
‫בפועל ובלבד שהנוסע לא הגיע ליעד הסופי; הגיע הנוסע ליעד הביניים בטיסה‬
‫כאמור והחליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה‪ ,‬יהיה זכאי‬
‫לקבל ממפעיל הטיסה‪ ,‬בלא תמורה‪ ,‬גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא‪ ,‬נוסף‬
‫על השבת התמורה;‬
‫(‪ )2‬נרכש כרטיס טיסה הלוך ושוב‪ ,‬לרבות כרטיס טיסה הלוך ושוב לטיסה‬
‫הכוללת חניית ביניים‪ ,‬והתקיימה עילה מזכה בטיסה הלוך מנקודת המוצא‬
‫— יהיה הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה;‬
‫התקיימה עילה מזכה בטיסה בחזרה מהיעד לנקודת המוצא — יהיה הנוסע זכאי‬
‫לקבל את מחצית התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; לעניין כרטיס טיסה‬
‫כאמור לטיסה הכוללת חניית ביניים — התקיימה העילה המזכה בטיסה הלוך‪,‬‬
‫והנוסע הגיע ליעד הביניים‪ ,‬ובשל העילה המזכה החליט שלא לטוס ליעדו הסופי‬
‫המקורי עקב העילה המזכה‪ ,‬יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה‪ ,‬בלא תמורה‪ ,‬גם‬
‫כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא‪ ,‬נוסף על השבת התמורה;‬
‫(‪ )3‬הונפק לנוסע כרטיס טיסה כחלק מחבילת תיור‪ ,‬יחושב מחירו‪ ,‬בהתאם‬
‫למרחק הטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה‪ ,‬לסוג הטיסה ולסוג מחלקת השירות‬
‫שבה טס הנוסע בטיסה‪ ,‬הכל כמפורט בתוספת השלישית‪ ,‬אלא אם כן הוכח כי‬
‫שולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה;‬
‫(‪ )4‬בכפוף להוראות פסקאות (‪ )1‬ו–(‪ ,)2‬נוסע לא יהיה זכאי להשבת תמורה אם‬
‫בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי או אם בחר לטוס בטיסה שהתקיימה בה עילה‬
‫מזכה‪ ,‬ובלבד שאם הוצע לו כרטיס טיסה לטיסה משדה תעופה אחר והוא קיבל‬
‫הצעה זו — יהיה זכאי גם להחזר ההוצאות בשל הסעה לאותו שדה תעופה‪.‬‬
‫(ג)‬
‫בסעיף קטן (ב) —‬
‫"חניית ביניים" — שהות ביעד ביניים‪ ,‬במשך ‪ 24‬שעות לכל היותר‪ ,‬לשם טיסת המשך‬
‫ליעד הסופי;‬
‫"כרטיס טיסה הלוך ושוב" — כרטיס טיסה לטיסה הממריאה מנקודת מוצא ליעד מסוים‬
‫וכן לטיסה מאותו יעד בחזרה לנקודת המוצא‪ ,‬ובלבד שהטיסות מופעלות על ידי‬
‫אותו מפעיל טיסה;‬
‫"מפעיל טיסה" — מפעיל הטיסה שהנפיק את כרטיס הטיסה‪ ,‬לרבות מארגן או מי‬
‫מטעמם‪.‬‬
‫אחריות מפעיל‬
‫טיסה ומארגן‬
‫‪416‬‬
‫‪.4‬‬
‫יראו מפעיל טיסה או מארגן שהנוסע מקבל ממנו שירות‪ ,‬אף אם אין בינו ובין הנוסע‬
‫הסכם‪ ,‬כמי שמבצע מטעם מי שהנוסע התקשר עמו בהסכם את החובות המוטלות‬
‫לפי חוק זה‪.‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2360‬ח' בסיוון התשע"ב‪29.5.2012 ,‬‬
‫להטיס נוסע‬
‫סירוב‬
‫להטיס נוסע‬
‫לרבות‬
‫טיסה‪,‬‬
‫כרטיס‬
‫לרבות‬
‫שהונפק לו‬
‫כרטיס טיסה‪,‬‬
‫להטיס נוסע‬
‫שהונפק לו‬
‫המסרב‬
‫נוסע‬
‫מארגן‬
‫להטיס‬
‫טיסה או‬
‫מפעילהמסרב‬
‫או מארגן‬
‫טיסה (א)‬
‫סירוב (א)‬
‫מפעיל ‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫בטיסה‬
‫בטיסה‬
‫ויבדוק אם יש ביניהם‬
‫ביניהם‬
‫בטיסה‬
‫אם יש‬
‫הרשומים‬
‫הנוסעיםויבדוק‬
‫הרשומים בטיסה‬
‫תחילה אל‬
‫הנוסעים‬
‫יתר‪ ,‬יפנה‬
‫רישום אל‬
‫בשלתחילה‬
‫בשל רישום יתר‪ ,‬יפנה‬
‫נוסע למפעיל הטיסה‬
‫הטיסה‬
‫למפעילאותו‬
‫שתוסכם בין‬
‫בתמורה נוסע‬
‫בטיסה בין אותו‬
‫שתוסכם‬
‫מקומו‬
‫בתמורה‬
‫לוותר על‬
‫בטיסה‬
‫המוכן‬
‫מקומו‬
‫נוסע‬
‫נוסע המוכן לוותר על‬
‫מוזמנים בכלי טיס‪ ,‬שאישר‬
‫טיס‪ ,‬שאישר‬
‫מקומות‬
‫רישוםבכלי‬
‫מוזמנים‬
‫יתר" —‬
‫מקומות‬
‫"רישום‬
‫רישום‬
‫קטן—זה‪,‬‬
‫יתר"‬
‫בסעיף‬
‫"רישום‬
‫למארגן;‬
‫קטן זה‪,‬‬
‫או למארגן; בסעיף או‬
‫על קיבולת כלי הטיס‪.‬‬
‫הטיס‪.‬‬
‫העולה‬
‫קיבולת כלי‬
‫מטעמם‪ ,‬במספר‬
‫העולה על‬
‫במספרמי‬
‫מארגן או‬
‫מטעמם‪,‬‬
‫מיטיסה‪,‬‬
‫מפעיל‬
‫מפעיל טיסה‪ ,‬מארגן או‬
‫לוותר על מקומו בטיסה‬
‫בטיסה‬
‫הסכים‬
‫ולאמקומו‬
‫להטיסו על‬
‫הסכים לוותר‬
‫מארגן סירב‬
‫להטיסו ולא‬
‫טיסה או‬
‫סירב‬
‫שמפעיל‬
‫נוסעמארגן‬
‫טיסה או‬
‫(ב) נוסע שמפעיל(ב)‬
‫הטיסה או מהמארגן‬
‫מהמארגן‬
‫לקבלאוממפעיל‬
‫הטיסה‬
‫ממפעילזכאי‬
‫לקבלקטן (א)‪,‬‬
‫בסעיף‬
‫זכאי‬
‫כאמור‬
‫קטן (א)‪,‬‬
‫מוסכמת‬
‫בתמורהבסעיף‬
‫בתמורה מוסכמת כאמור‬
‫בחירת הנוסע — השבת‬
‫לפיהשבת‬
‫וכן —‬
‫הנוסע‬
‫הראשונה‪,‬‬
‫בתוספת בחירת‬
‫הראשונה‪ ,‬וכן לפי‬
‫כספי כאמור‬
‫בתוספת‬
‫כאמורופיצוי‬
‫שירותי סיוע‬
‫שירותי סיוע ופיצוי כספי‬
‫אוי‪.‬כרטיס טיסה חלופי‪.‬‬
‫חלופ‬
‫תמורה‬
‫תמורה או כרטיס טיסה‬
‫טיסהלנוסע כרטיס טיסה‬
‫שהציע‬
‫כרטיס‬
‫מארגן‬
‫לנוסע‬
‫טיסה או‬
‫שהציע‬
‫מפעיל‬
‫מארגן‬
‫קטןאו(ב)‪,‬‬
‫טיסה‬
‫בסעיף‬
‫מפעיל‬
‫האמור‬
‫אף (ב)‪,‬‬
‫עלקטן‬
‫(ג) על אף האמור(ג)בסעיף‬
‫הפיצוי הכספי שהנוסע‬
‫שהנוסע‬
‫הכספיסכום‬
‫במחצית את‬
‫להפחיתהפיצוי‬
‫רשאיאת סכום‬
‫במחצית‬
‫הצעה זו‪,‬‬
‫להפחית‬
‫רשאיקיבל‬
‫והנוסע‬
‫הצעה זו‪,‬‬
‫חלופי‪ ,‬והנוסע קיבלחלופי‪,‬‬
‫‪(6‬ד)‪ ,‬ובלבד שהאיחור‬
‫שהאיחור‬
‫כאמור בסעיף‬
‫בנסיבות ובלבד‬
‫בסעיף ‪(6‬ד)‪,‬‬
‫למעט‬
‫כאמור‬
‫בנסיבותקטן‪,‬‬
‫אותו סעיף‬
‫למעט‬
‫הוראות‬
‫סעיף קטן‪,‬‬
‫אותולו לפי‬
‫זכאי לו לפי הוראותזכאי‬
‫יעדלנחיתה באותו יעד‬
‫המקורי‬
‫המועדבאותו‬
‫לנחיתה‬
‫לעומת‬
‫המקורי‬
‫הנוסע‬
‫המועד‬
‫לעומת של‬
‫ביעד הסופי‬
‫הנחיתההנוסע‬
‫הסופי של‬
‫במועד‬
‫במועד הנחיתה ביעד‬
‫הוא כמפורט להלן‪ :‬הוא כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ק"מ;עולה על ‪ 2,000‬ק"מ;‬
‫‪2,000‬אינו‬
‫הטיסה‬
‫מרחק על‬
‫אינו עולה‬
‫הטיסה— אם‬
‫מרחק שעות‬
‫אם ארבע‬
‫שעות) — עד‬
‫עד ארבע (‪1‬‬
‫‪2,000‬עלק"מ ואינו עולה על‬
‫ואינועלעולה‬
‫ק"מעולה‬
‫הטיסה‬
‫מרחק‪2,000‬‬
‫עולה על‬
‫הטיסה— אם‬
‫מרחקשעות‬
‫אם חמש‬
‫שעות) — עד‬
‫(‪2‬‬
‫(‪ )2‬עד חמש‬
‫‪ 4,500‬ק"מ;‬
‫‪ 4,500‬ק"מ;‬
‫(‪)3‬‬
‫ק"מ‪.‬עולה על ‪ 4,500‬ק"מ‪.‬‬
‫הטיסה‬
‫מרחק‪4,500‬‬
‫עולה על‬
‫הטיסה— אם‬
‫מרחק שעות‬
‫עד שש שעות(‪ —)3‬אםעד שש‬
‫הנוסעבריאותו של הנוסע‬
‫בשל מצב‬
‫בריאותו של‬
‫טעמי ביטחון‪,‬‬
‫בשל מצב‬
‫ביטחון‪ ,‬בשל‬
‫יחולו אם‬
‫טעמי‬
‫זה לא‬
‫בשל‬
‫סעיף‬
‫הוראותאם‬
‫זה לא יחולו‬
‫(ד) הוראות סעיף(ד)‬
‫הנוסע בטיסה‪ ,‬או אם אין‬
‫אתאם אין‬
‫בטיסה‪ ,‬או‬
‫ניתן להטיס‬
‫הנוסע‬
‫את לא‬
‫הטיסה‪,‬‬
‫להטיס‬
‫בבטיחות‬
‫לפגיעהלא ניתן‬
‫חששהטיסה‪,‬‬
‫בבטיחות‬
‫לפגיעה בשל‬
‫או‬
‫או בשל חשש‬
‫מסמכי נסיעה נאותים‪.‬‬
‫נאותים‪.‬‬
‫בידיו מסמכי נסיעהבידיו‬
‫ממפעיל טיסה או ממארגן‬
‫לקבל ממארגן‬
‫טיסה או‬
‫ממפעילזכאי‬
‫נוסע יהיה‬
‫זכאי(ד)‪,‬לקבל‬
‫יהיהקטן‬
‫נוסעסעיף‬
‫הוראות‬
‫אף (ד)‪,‬‬
‫עלקטן‬
‫(ה)סעיף‬
‫(ה) על אף הוראות‬
‫פיצוי כספי לפי סעיף‬
‫קטן‪,‬סעיף‬
‫סעיףלפי‬
‫באותוכספי‬
‫כאמור פיצוי‬
‫סעיף קטן‪,‬‬
‫ביטחון‬
‫באותו‬
‫טעמי‬
‫כאמור‬
‫ביטחוןבשל‬
‫טעמילהטיסו‬
‫שסירב‬
‫שסירב להטיסו בשל‬
‫שהתקיימו בו כל אלה‪:‬‬
‫ובלבדאלה‪:‬‬
‫(ב)‪,‬בו כל‬
‫שהתקיימו‬
‫קטן‬
‫קטן (ב)‪ ,‬ובלבד‬
‫מועד ההמראה הנקוב‬
‫הנקוב‬
‫ההמראהלפני‬
‫שעות לפחות‬
‫שלוש מועד‬
‫לפחות לפני‬
‫התעופה‬
‫שעות‬
‫לשדה‬
‫שלוש‬
‫הגיע‬
‫התעופה‬
‫לשדה הוא‬
‫(‪ )1‬הוא הגיע (‪)1‬‬
‫מועד הטיסה המתוכנן;‬
‫המתוכנן;‬
‫הטיסה או‬
‫בכרטיסהטיסה‬
‫בכרטיס הטיסה או מועד‬
‫ובתום הבדיקה נמצא‬
‫נמצא‬
‫לגביו‪,‬‬
‫הבדיקה‬
‫שנערכה‬
‫ובתום‬
‫הביטחונית‬
‫שנערכה לגביו‪,‬‬
‫הביטחוניתבבדיקה‬
‫שיתף פעולה‬
‫בבדיקה‬
‫פעולה הוא‬
‫(‪ )2‬הוא שיתף (‪)2‬‬
‫כי ניתן להטיסו; כי ניתן להטיסו;‬
‫(‪)3‬‬
‫הנסיעה שלו תקינים‪.‬‬
‫תקינים‪.‬‬
‫הנסיעה) שלומסמכי‬
‫(‪3‬‬
‫מסמכי‬
‫שבוטלה‬
‫טיסה‬
‫טיסה‬
‫ממפעיל‬
‫לקבל‬
‫טיסה‬
‫ממפעילזכאי‬
‫שבוטלה‪ ,‬יהיה‬
‫זכאי לקבל‬
‫לטיסה‬
‫טיסהיהיה‬
‫שבוטלה‪,‬‬
‫לטיסהכרטיס‬
‫שהונפק לו‬
‫כרטיס טיסה‬
‫לו נוסע‬
‫שהונפק(א)‬
‫טיסה (א)‬
‫שבוטלהנוסע ‪.6‬‬
‫‪.6‬‬
‫מהמארגן הטבות אלה‪:‬‬
‫או מהמארגן הטבותאואלה‪:‬‬
‫שירותי סיוע;‬
‫(‪)1‬‬
‫שירותי סיוע; (‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫הנוסע; לפי בחירת הנוסע;‬
‫טיסה חלופי‪,‬‬
‫כרטיסבחירת‬
‫חלופי‪ ,‬לפי‬
‫תמורה או‬
‫השבתטיסה‬
‫השבת תמורה(‪)2‬או כרטיס‬
‫(‪)3‬‬
‫הראשונה‪.‬בתוספת הראשונה‪.‬‬
‫כספי כאמור‬
‫בתוספת‬
‫כאמור פיצוי‬
‫פיצוי כספי (‪)3‬‬
‫כאמור בסעיף קטן (א)(‪,)2‬‬
‫חלופי(א)(‪,)2‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫כאמור טיסה‬
‫חלופי כרטיס‬
‫טיסה לנוסע‬
‫שהציע‬
‫כרטיס‬
‫לנוסעמארגן‬
‫טיסה או‬
‫שהציע‬
‫מפעיל‬
‫(ב)מארגן‬
‫(ב) מפעיל טיסה או‬
‫הכספי שהנוסע זכאי‬
‫זכאי‬
‫הפיצוי‬
‫שהנוסע‬
‫הכספיסכום‬
‫במחצית את‬
‫להפחית הפיצוי‬
‫רשאיאת סכום‬
‫במחצית‬
‫הצעה זו‪,‬‬
‫להפחית‬
‫קיבל‬
‫רשאי‬
‫והנוסע‬
‫והנוסע קיבל הצעה זו‪,‬‬
‫הנחיתה ביעד הסופי של‬
‫הסופי של‬
‫במועד‬
‫שהאיחורביעד‬
‫ובלבד הנחיתה‬
‫(א)(‪,)3‬במועד‬
‫שהאיחור‬
‫סעיף קטן‬
‫הוראותובלבד‬
‫קטן (א)(‪,)3‬‬
‫סעיף לפי‬
‫לו לפי הוראות לו‬
‫להלן‪ :‬הוא כמפורט להלן‪:‬‬
‫באותו יעד‬
‫כמפורט‬
‫לנחיתה‬
‫יעד הוא‬
‫המקורי‬
‫המועדבאותו‬
‫לנחיתה‬
‫לעומת‬
‫המקורי‬
‫הנוסע‬
‫הנוסע לעומת המועד‬
‫(‪)1‬‬
‫ק"מ;עולה על ‪ 2,000‬ק"מ;‬
‫שאינו‬
‫‪2,000‬‬
‫במרחק‬
‫עולה על‬
‫שאינו היא‬
‫במרחקהטיסה‬
‫שעתיים — אם‬
‫הטיסה היא‬
‫עד שעתיים —(‪)1‬אם עד‬
‫(‪)2‬‬
‫ק"מ;עולה על ‪ 4,500‬ק"מ;‬
‫שאינו‬
‫‪4,500‬‬
‫במרחק‬
‫עולה על‬
‫שאינו היא‬
‫במרחקהטיסה‬
‫שעות — אם‬
‫הטיסה היא‬
‫אםשלוש‬
‫שעות — עד‬
‫עד שלוש (‪)2‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2360‬ח' בסיוון התשע"ב‪29.5.2012 ,‬‬
‫‪417‬‬
‫(‪)3‬‬
‫עד ארבע שעות — אם הטיסה היא במרחק העולה על ‪ 4,500‬ק"מ‪.‬‬
‫(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי‬
‫כאמור בתוספת הראשונה‪ ,‬אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי הנוסע קיבל ממפעיל‬
‫הטיסה‪ ,‬מהמארגן או מנותן שירותי סוכנות הנסיעות הודעה על כך —‬
‫(‪)1‬‬
‫‪ 14‬ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה;‬
‫(‪ )2‬בין שבעה ל–‪ 14‬ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה‪ ,‬ומפעיל‬
‫הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר‬
‫שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי‪ ,‬ומועד נחיתתה ביעד‬
‫הסופי הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד;‬
‫(‪ )3‬פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה‪ ,‬ומפעיל‬
‫הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר‬
‫שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי‪ ,‬ומועד נחיתתה ביעד‬
‫הסופי הוא לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד‪.‬‬
‫(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו אם הנוסע סירב לטוס בטיסה חלופית שהוצעה לו‬
‫בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם המצטרף אליו לטיסה לפי הודעת הנוסע‪ ,‬או משום‬
‫שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון‪ ,‬דת או מגבלה רפואית‪.‬‬
‫(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג)‪ ,‬נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי‬
‫כספי כאמור בתוספת הראשונה‪ ,‬אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד‬
‫מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו‪ ,‬וגם אם היה עושה‬
‫כל אשר ביכולתו — לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;‬
‫(‪)2‬‬
‫הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות;‬
‫(‪)3‬‬
‫הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג‪.‬‬
‫(ו) מפעיל טיסה או מארגן המודיע לנוסע על טיסה שבוטלה יציג לפניו חלופות‬
‫להגעה ליעד הסופי‪.‬‬
‫(ז) חובת ההוכחה בדבר מתן ההודעה לנוסע על טיסה שבוטלה תחול על מפעיל‬
‫הטיסה או על המארגן‪.‬‬
‫(ח) השר‪ ,‬בהסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה‪ ,‬רשאי להגדיל או להפחית את‬
‫מספר השעות הנקוב בהגדרה "טיסה שבוטלה"‪ ,‬ובלבד שלא ישנה את מספר השעות‬
‫ביותר מארבע שעות לעומת המספר הנקוב כאמור; הפחית השר את מספר השעות‪,‬‬
‫יקבע הוראות התאמה לעניין הטבות בשל טיסה שהמריאה באיחור‪.‬‬
‫טיסה שהמריאה‬
‫באיחור‬
‫‪.7‬‬
‫(א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של שעתיים לפחות‬
‫מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה‪ ,‬זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מזון ומשקאות‬
‫ושירותי תקשורת‪.‬‬
‫(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה‬
‫באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה זכאי‬
‫להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי‪ ,‬לפי בחירתו; נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי‬
‫לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת ובחר לקבלו‪ ,‬זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי‬
‫הסעה; ואולם המריאה הטיסה באיחור כאמור בשל שביתה או השבתה מוגנות‪ ,‬יהיה‬
‫הנוסע זכאי להשבת תמורה וכן למזון ומשקאות ולשירותי תקשורת‪ ,‬בלבד‪.‬‬
‫‪418‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2360‬ח' בסיוון התשע"ב‪29.5.2012 ,‬‬
‫שמועדשעות‬
‫טיסהמחמש‬
‫שעותביותר‬
‫מחמשהוקדם‬
‫המראתה‬
‫ביותר‬
‫שמועד‬
‫לטיסההוקדם‬
‫המראתה‬
‫שמועדטיסה‬
‫לטיסהכרטיס‬
‫שהונפק לו‬
‫נוסעטיסה‬
‫לו)כרטיס‬
‫שהונפק (א‬
‫טיסה (א)‬
‫שמועד נוסע ‪.8‬‬
‫‪.8‬‬
‫המראתה הוקדם‬
‫המראתה הוקדם‬
‫מנותןמהמארגן או מנותן‬
‫הטיסה‪,‬‬
‫ממפעיל או‬
‫הטיסה‪,‬כךמהמארגן‬
‫הודעה על‬
‫ממפעיל‬
‫וקיבל‬
‫שעות‪,‬כך‬
‫הודעה על‬
‫משמונה‬
‫וקיבל‬
‫יותר‬
‫שעות‪,‬‬
‫ולא יותר משמונה ולא‬
‫הנקוב בכרטיס הטיסה‪,‬‬
‫הטיסה‪,‬‬
‫הטיסה‬
‫בכרטיס‬
‫הנקובמועד‬
‫הטיסה לפני‬
‫מ–‪ 14‬ימים‬
‫פחותמועד‬
‫הנסיעותלפני‬
‫מ–‪ 14‬ימים‬
‫סוכנות‬
‫שירותפחות‬
‫שירות סוכנות הנסיעות‬
‫בחירתו‪.‬חלופי‪ ,‬לפי בחירתו‪.‬‬
‫לכרטיס טיסה‬
‫חלופי‪ ,‬לפי‬
‫תמורה או‬
‫לכרטיס טיסה‬
‫או להשבת‬
‫זכאי‬
‫תמורה‬
‫יהיה זכאי להשבת יהיה‬
‫הוקדם ביותר משמונה‬
‫משמונה‬
‫המראתה‬
‫שמועדביותר‬
‫לטיסה הוקדם‬
‫המראתה‬
‫טיסה‬
‫שמועד‬
‫לטיסהכרטיס‬
‫שהונפק לו‬
‫כרטיס טיסה‬
‫לו נוסע‬
‫(ב) נוסע שהונפק(ב)‬
‫אלה‪:‬זכאי להטבות אלה‪:‬‬
‫להטבותיהיה‬
‫זכאי קטן (א)‪,‬‬
‫בסעיף‬
‫יהיה‬
‫כאמור‬
‫כך (א)‪,‬‬
‫עלקטן‬
‫בסעיף‬
‫הודעה‬
‫כאמור‬
‫וקיבל‬
‫שעות‪,‬כך‬
‫שעות‪ ,‬וקיבל הודעה על‬
‫כאמור בסעיף ‪(6‬ה)(‪)1‬‬
‫‪(6‬ה)(‪)1‬‬
‫בנסיבות‬
‫בסעיף‬
‫למעט‬
‫כאמור‬
‫הראשונה‪,‬‬
‫בנסיבות‬
‫בתוספת‬
‫הראשונה‪ ,‬למעט‬
‫כספי כאמור‬
‫בתוספת‬
‫כאמור פיצוי‬
‫(‪ )1‬פיצוי כספי (‪)1‬‬
‫ו–(‪;)2‬‬
‫ו–(‪;)2‬‬
‫(‪)2‬‬
‫בחירתו‪.‬חלופי‪ ,‬לפי בחירתו‪.‬‬
‫כרטיס טיסה‬
‫חלופי‪ ,‬לפי‬
‫תמורה או‬
‫השבתטיסה‬
‫השבת תמורה(‪)2‬או כרטיס‬
‫בתנאי‬
‫הנקובה‬
‫שינוי מזו‬
‫ברמה גבוהה‬
‫למחלקההנקובה‬
‫גבוהה מזו‬
‫ברמהנוסע‬
‫העברת‬
‫למחלקה‬
‫מארגן על‬
‫העברתאונוסע‬
‫מפעיל טיסה‬
‫מארגן על‬
‫החליט‬
‫טיסה או‬
‫מפעיל(א)‬
‫שינוי (א)‬
‫בתנאי החליט ‪.9‬‬
‫‪.9‬‬
‫כרטיס הטיסה‬
‫כרטיס הטיסה‬
‫כאמור‪.‬בשל העברה כאמור‪.‬‬
‫תשלום נוסף‬
‫מהנוסע העברה‬
‫נוסף בשל‬
‫ידרוש‬
‫תשלום‬
‫מהנוסע לא‬
‫שהונפק לו‪,‬‬
‫ידרוש‬
‫הטיסה‬
‫לו‪ ,‬לא‬
‫בכרטיס‬
‫בכרטיס הטיסה שהונפק‬
‫ברמה נמוכה מזו הנקובה‬
‫הנקובה‬
‫למחלקה‬
‫נמוכה מזו‬
‫ברמהנוסע‬
‫העברת‬
‫למחלקה‬
‫מארגן על‬
‫העברתאונוסע‬
‫מפעיל טיסה‬
‫מארגן על‬
‫החליט‬
‫טיסה או‬
‫(ב) החליט מפעיל(ב)‬
‫בתנאי כרטיס הטיסה‪,‬‬
‫הטיסה‪,‬‬
‫כרטיסשינוי‬
‫כספי בשל‬
‫בתנאי‬
‫פיצוי‬
‫שינוי‬
‫לנוסע‬
‫ישלםבשל‬
‫פיצוי כספי‬
‫שהונפק לו‪,‬‬
‫הטיסהלנוסע‬
‫לו‪ ,‬ישלם‬
‫בכרטיס‬
‫בכרטיס הטיסה שהונפק‬
‫הטיסה ששילם הנוסע‬
‫הנוסע‬
‫כרטיס‬
‫ששילם‬
‫ממחיר‬
‫הטיסה‬
‫כשיעור‬
‫כרטיס‬
‫שיחושב‬
‫בסכוםממחיר‬
‫כשיעור‬
‫השנייה‪,‬‬
‫שיחושב‬
‫בתוספת‬
‫כאמורבסכום‬
‫כאמור בתוספת השנייה‪,‬‬
‫הטיסהבעד כרטיס הטיסה‬
‫כרטיסששולם‬
‫בעדלמחיר‬
‫השווה‬
‫ששולם‬
‫בסכום‬
‫למחיר‬
‫ביניים —‬
‫חנייתהשווה‬
‫בסכום‬
‫כוללת‬
‫ביניים —‬
‫הטיסה‬
‫חניית‬
‫ואם הטיסה כוללתואם‬
‫למחלקה ברמה נמוכה יותר‬
‫נמוכה יותר‬
‫הנוסע‬
‫ברמה‬
‫הועבר‬
‫למחלקה‬
‫הנוסע שבה‬
‫הועברהטיסה‬
‫שבין מרחק‬
‫ביחס שבה‬
‫מוכפלהטיסה‬
‫כשהואמרחק‬
‫כשהוא מוכפל ביחס שבין‬
‫מחבילת תיור — יחושב‬
‫כחלקיחושב‬
‫תיור —‬
‫הטיסה‬
‫מחבילת‬
‫כרטיס‬
‫כחלק‬
‫נרכש‬
‫הטיסה‬
‫הכולל;‬
‫כרטיס‬
‫הטיסה‬
‫נרכש‬
‫מרחק‬
‫הכולל;‬
‫כאמור ובין‬
‫כאמור ובין מרחק הטיסה‬
‫הוראות סעיף ‪(3‬ב)(‪.)3‬‬
‫‪(3‬ב)(‪.)3‬‬
‫זה לפי‬
‫סעיף‬
‫הוראותקטן‬
‫לעניין סעיף‬
‫זה לפי‬
‫הטיסה‬
‫סעיף קטן‬
‫כרטיס‬
‫לעניין‬
‫מחיר כרטיס הטיסהמחיר‬
‫כרטיס‬
‫הנפקת‬
‫שמועד‬
‫טיסה‬
‫שמועדכרטיס‬
‫טיסהלנוסע‬
‫כרטיסינפיקו‬
‫לכך לא‬
‫לנוסע‬
‫שהסמיכו‬
‫מי ינפיקו‬
‫אולא‬
‫לכך‬
‫מארגן‬
‫שהסמיכו‬
‫מיטיסה‪,‬‬
‫מפעיל‬
‫מארגן או‬
‫טיסה‪( ,‬א)‬
‫הנפקת (א)‬
‫כרטיסמפעיל ‪.10‬‬
‫‪.10‬‬
‫טיסה לטיסה‬
‫טיסה לטיסה‬
‫הטיסה‬
‫כך‬
‫ובשל‬
‫מראש‬
‫הטיסה‬
‫אישרה‬
‫כך‬
‫ובשל‬
‫התעופה‬
‫מראש‬
‫שדות‬
‫אישרה‬
‫שרשות‬
‫התעופה‬
‫המועד‬
‫שדות‬
‫אינו‬
‫שרשות‬
‫בו‬
‫הנקוב‬
‫המועד‬
‫הטיסה‬
‫אינו‬
‫בו‬
‫הנקוב‬
‫הטיסה‬
‫שמועדיה לא‬
‫שמועדיה לא‬
‫אושרו מראש‬
‫מראש‬
‫כאמור‪ ,‬אלא אם כן —‬
‫כן —‬
‫הנקוב‬
‫אלא אם‬
‫במועד‬
‫כאמור‪,‬‬
‫להמריא‬
‫הנקוב‬
‫אמורה‬
‫במועד‬
‫היתה‬
‫להמריא‬
‫היתה אמורה לא‬
‫אושרו לא‬
‫ממפעיל הטיסה‪ ,‬מהמארגן‬
‫שאושרמהמארגן‬
‫הטיסההטיסה‪,‬‬
‫ממפעיל‬
‫מועד‬
‫שאושר‬
‫הודעה על‬
‫קיבלהטיסה‬
‫הנוסעמועד‬
‫הודעה על‬
‫(‪ )1‬הנוסע קיבל (‪)1‬‬
‫לפחות לפני אותו מועד;‬
‫חודשיםמועד;‬
‫לפני אותו‬
‫שלושה‬
‫לכך‪,‬לפחות‬
‫חודשים‬
‫שהסמיכו‬
‫שלושה‬
‫לכך‪,‬ממי‬
‫או ממי שהסמיכו או‬
‫הטיסה הנקוב בכרטיס‬
‫בכרטיס‬
‫מועד‬
‫הנקוב‬
‫בדיעבד את‬
‫מועד הטיסה‬
‫אישרה‬
‫התעופהאת‬
‫שדותבדיעבד‬
‫אישרה‬
‫רשות‬
‫התעופה‬
‫(‪ )2‬רשות שדות (‪)2‬‬
‫הטיסה‪.‬‬
‫הטיסה‪.‬‬
‫(ב)‬
‫נסיעות שאינו מארגן‪.‬‬
‫מארגן‪.‬‬
‫סוכנות‬
‫שאינו‬
‫שירותי‬
‫נסיעות‬
‫סוכנותנותן‬
‫יחולו על‬
‫שירותי‬
‫זה לא‬
‫נותן‬
‫סעיף‬
‫הוראות על‬
‫זה לא יחולו‬
‫הוראות סעיף(ב)‬
‫לדוגמה‬
‫פיצויים‬
‫לדוגמה‬
‫תלויים‬
‫שאינם‬
‫פיצויים‬
‫תלויים‬
‫טיסה‬
‫שאינם‬
‫כרטיס‬
‫פיצויים‬
‫שהונפק לו‬
‫לנוסעטיסה‬
‫לפסוקכרטיס‬
‫שהונפק לו‬
‫לנוסערשאי‬
‫המשפט‬
‫לפסוק‬
‫רשאי בית‬
‫המשפט (א)‬
‫פיצויים(א)‬
‫בית ‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫אםשקלים חדשים‪ ,‬אם‬
‫‪10,000‬‬
‫חדשים‪,‬‬
‫יעלה על‬
‫שקלים‬
‫שלא‬
‫‪10,000‬‬
‫בסכום‬
‫לדוגמה)‪ ,‬על‬
‫פיצוייםשלא יעלה‬
‫לדוגמה)‪—,‬בסכום‬
‫(בסעיף זה‬
‫פיצויים‬
‫בנזק (בסעיף זה — בנזק‬
‫מאלה‪:‬ביודעין אחד מאלה‪:‬‬
‫אחדנעשה‬
‫מצא כי‬
‫מצא כי נעשה ביודעין‬
‫(‪)1‬‬
‫מפעיל טיסה או מארגן —‬
‫או) מארגן —‬
‫מפעיל טיסה (‪1‬‬
‫בניגוד להוראות סעיף ‪;5‬‬
‫סעיף ‪;5‬‬
‫להטיסו‪,‬‬
‫להוראות‬
‫שסירב‬
‫בניגוד‬
‫לנוסע‬
‫להטיסו‪,‬‬
‫הטבות‬
‫שסירב‬
‫לא נתן‬
‫(א) לא נתן הטבות(א)לנוסע‬
‫(ב)‬
‫בניגוד להוראות סעיף ‪;6‬‬
‫סעיף ‪;6‬‬
‫בוטלה‪,‬‬
‫להוראות‬
‫שטיסתו‬
‫בניגוד‬
‫לנוסע‬
‫בוטלה‪,‬‬
‫הטבות‬
‫שטיסתו‬
‫לא נתן‬
‫לא נתן הטבות(ב)לנוסע‬
‫באיחור‪ ,‬בניגוד להוראות‬
‫להוראות‬
‫המריאה‬
‫שטיסתו בניגוד‬
‫לנוסע באיחור‪,‬‬
‫המריאה‬
‫הטבות‬
‫שטיסתו‬
‫לנוסע נתן‬
‫הטבות) לא‬
‫(ג‬
‫(ג) לא נתן‬
‫סעיף ‪;7‬‬
‫סעיף ‪;7‬‬
‫טיסתו הוקדם‪ ,‬בניגוד‬
‫בניגוד‬
‫הוקדם‪ ,‬של‬
‫ההמראה‬
‫טיסתו‬
‫שמועד‬
‫לנוסע של‬
‫ההמראה‬
‫הטבות‬
‫שמועד‬
‫לנוסע נתן‬
‫(ד) לא‬
‫(ד) לא נתן הטבות‬
‫להוראות סעיף ‪ ;8‬להוראות סעיף ‪;8‬‬
‫הטיסה כאמור בתוספת‬
‫בתוספת‬
‫כרטיס‬
‫כאמור‬
‫בתנאי‬
‫הטיסה‬
‫כרטיסשינוי‬
‫כספי בשל‬
‫בתנאי‬
‫פיצוי‬
‫שינוי‬
‫בשלנתן‬
‫כספי לא‬
‫(ה) לא נתן פיצוי (ה)‬
‫בכרטיסמזו הנקובה בכרטיס‬
‫נמוכה יותר‬
‫הנקובה‬
‫ברמה‬
‫למחלקה מזו‬
‫נמוכה יותר‬
‫שהועבר‬
‫לנוסע ברמה‬
‫למחלקה‬
‫השנייה‪,‬‬
‫השנייה‪ ,‬לנוסע שהועבר‬
‫‪(9‬ב);להוראות סעיף ‪(9‬ב);‬
‫בניגוד‬
‫סעיף‬
‫שלו‪,‬‬
‫להוראות‬
‫הטיסה שלו‪ ,‬בניגודהטיסה‬
‫ספר החוקים ‪ ,2360‬ח' בסיוון התשע"ב‪29.5.2012 ,‬‬
‫‪419‬‬
‫(‪ )2‬מפעיל טיסה‪ ,‬מארגן או מי שהסמיכו לכך הנפיק לנוסע כרטיס טיסה שמועד‬
‫הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש‪ ,‬ובשל כך‬
‫הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור‪ ,‬בניגוד להוראות סעיף‬
‫‪ ,10‬והיא בוטלה או המריאה בפער העולה על שעתיים מהמועד הנקוב באותו‬
‫כרטיס טיסה‪.‬‬
‫(ב) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה‪ ,‬יתחשב בית המשפט‪ ,‬בין השאר‪,‬‬
‫בשיקולים המפורטים להלן‪ ,‬ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנוסע עקב ביטול הטיסה‬
‫או השינוי במועד המראתה או בתנאיה‪:‬‬
‫(ג)‬
‫(‪)1‬‬
‫אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;‬
‫(‪)2‬‬
‫עידוד הנוסע למימוש זכויותיו;‬
‫(‪)3‬‬
‫היות ההפרה הפרה חוזרת;‬
‫(‪)4‬‬
‫חומרת ההפרה ונסיבותיה;‬
‫(‪)5‬‬
‫שווייה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה‪.‬‬
‫אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של נוסע להטבות בשל אותה הפרה‪.‬‬
‫חישוב מרחקים‬
‫‪.12‬‬
‫המרחקים הנקובים בחוק זה יחושבו בהתאם למרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על‬
‫פני משטח כדורי‪.‬‬
‫עדכון סכומים‬
‫‪.13‬‬
‫הסכומים הנקובים בחוק זה יעודכנו ב–‪ 1‬בינואר בכל שנה (בסעיף זה — יום העדכון)‬
‫בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי‪ ,‬ויעוגלו לסכום הקרוב‬
‫שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; המנהל הכללי של משרד התחבורה התשתיות‬
‫הלאומיות והבטיחות בדרכים יפרסם את הסכומים המעודכנים בהודעה ברשומות‬
‫ובאתר האינטרנט של המשרד; בסעיף קטן זה —‬
‫חובות יידוע וגילוי‬
‫‪.14‬‬
‫"המדד החדש" — המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;‬
‫"המדד הבסיסי" — המדד שפורסם בחודש ינואר ‪;2012‬‬
‫"מדד" — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫(א)‬
‫(‪ )1‬מפעיל טיסה או מארגן יציג במקום שבו הוא מקבל קהל‪ ,‬מודעה המפרטת‬
‫את זכות הנוסע להטבות במקרה של סירוב להטיסו בטיסה‪ ,‬עיכוב טיסה‪ ,‬הקדמת‬
‫טיסה או ביטולה (בסעיף זה — מידע לנוסע)‪ ,‬במקום הנראה לעין ובאותיות‬
‫ברורות וקריאות‪.‬‬
‫(‪ )2‬מפעיל טיסה‪ ,‬מארגן ונותן שירותי סוכנות נסיעות המציעים כרטיסי טיסה‬
‫למכירה יפרסמו מידע לנוסע באתרי האינטרנט שלהם‪ ,‬אם קיימים‪ ,‬באופן בולט‪.‬‬
‫(‪ )3‬בעל רישיון להפעלת שדה תעופה לפי חוק הטיס‪ ,‬התשע"א—‪2011‬‏‪ ,4‬יציב‬
‫בכל שדה תעופה שהוא מפעיל שילוט המציג מידע לנוסע‪ ,‬במקום הנראה לעין‬
‫באותיות ברורות וקריאות‪.‬‬
‫(‪ )4‬השר רשאי לקבוע הוראות לעניין מידע לנוסע‪ ,‬ובכלל זה לעניין נוסח‬
‫המודעות והשילוט כאמור בסעיף קטן זה‪.‬‬
‫(ב) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה‪ ,‬זכאי לקבל‬
‫ממפעיל הטיסה או מהמארגן מסמך המפרט את זכותו להטבות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪420‬‬
‫ס"ח התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.830‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2360‬ח' בסיוון התשע"ב‪29.5.2012 ,‬‬
‫מקום פרטים בדבר מקום‬
‫ימסור לו‬
‫בדבר‬
‫טיסה‪,‬‬
‫פרטים‬
‫כרטיס‬
‫ימסור לו‬
‫טיסה‪,‬לנוסע‬
‫המנפיק‬
‫כרטיס‬
‫מארגן‬
‫לנוסע‬
‫טיסה או‬
‫המנפיק‬
‫מפעיל‬
‫או מארגן‬
‫(ג) מפעיל טיסה (ג)‬
‫שירותילחוק רישוי שירותי‬
‫רישוי ‪8‬ג(א‪)1‬‬
‫הוראות סעיף‬
‫‪8‬ג(א‪ )1‬לחוק‬
‫שמונה לפי‬
‫הוראות סעיף‬
‫לפי של מי‬
‫התעופה‬
‫שמונה‬
‫בשדה‬
‫של מי‬
‫הימצאו‬
‫הימצאו בשדה התעופה‬
‫זכויותיהם בהתאם להוראות‬
‫בהתאם להוראות‬
‫לממש את‬
‫זכויותיהם‬
‫אתלנוסעים‬
‫סיוע‬
‫לממש‬
‫לנוסעיםלשם‬
‫התשכ"ג—‪,1963‬‬
‫לשם סיוע‬
‫התעופה‪,‬‬
‫התעופה‪ ,‬התשכ"ג—‪,1963‬‬
‫כאמור תחול גם על נותן‬
‫פרטיםעל נותן‬
‫תחול גם‬
‫למסור‬
‫כאמור‬
‫החובה‬
‫פרטים‬
‫למסורעמו;‬
‫ההתקשרות‬
‫דרכיהחובה‬
‫ובדברעמו;‬
‫ההתקשרות‬
‫חוק זה ובדבר דרכיחוק זה‬
‫את הפרטים ממפעיל‬
‫ממפעיל‬
‫הפרטיםשקיבל‬
‫טיסה‪ ,‬ובלבד‬
‫שקיבל את‬
‫ובלבדכרטיס‬
‫טיסה‪,‬לנוסע‬
‫שמוכר‬
‫כרטיס‬
‫נסיעות‬
‫לנוסע‬
‫סוכנות‬
‫שמוכר‬
‫שירותי‬
‫שירותי סוכנות נסיעות‬
‫טיסה או מהמארגן‪.‬טיסה או מהמארגן‪.‬‬
‫שירותינותן‬
‫מנותןסיוע של‬
‫סוכנות‬
‫סוכנות‬
‫לבקש‬
‫שירותי‬
‫מנותן נוסע‬
‫לבקש רשאי‬
‫נוסעתמורה‪,‬‬
‫השבת‬
‫רשאי‬
‫תמורה‪ ,‬או‬
‫פיצוי כספי‬
‫השבת‬
‫קבלת‬
‫כספי או‬
‫פיצוי לשם‬
‫סיוע שללשם‬
‫נותן קבלת ‪.15‬‬
‫‪.15‬‬
‫שירותי סוכנות‬
‫שירותי סוכנות‬
‫לסייע לו‬
‫מזכה‪,‬‬
‫עילה‬
‫לו‬
‫לסייע‬
‫בה‬
‫שהתקיימה‬
‫מזכה‪,‬‬
‫עילה‬
‫לטיסה‬
‫בה‬
‫שהתקיימה‬
‫הטיסה‬
‫כרטיס‬
‫לטיסה‬
‫את‬
‫רכש‬
‫הטיסה‬
‫שממנו‬
‫כרטיס‬
‫הנסיעות‬
‫את‬
‫רכש‬
‫שממנו‬
‫הנסיעות‬
‫נסיעות בקבלת‬
‫נסיעות בקבלת‬
‫שירותי הטבות‬
‫סוכנות הנסיעות‬
‫הנסיעות‬
‫סוכנותנותן‬
‫שירותי‪ ,‬יפנה‬
‫הנוסע כאמור‬
‫יפנה נותן‬
‫ביקש‬
‫כאמור‪,‬‬
‫האמורות;‬
‫ההטבותהנוסע‬
‫האמורות; ביקש‬
‫הטבות בקבלת ההטבות בקבלת‬
‫הנוסע לאותן הטבות‪,‬‬
‫הטבות‪,‬‬
‫זכאותו של‬
‫הנוסע לאותן‬
‫מטעמם‪,‬שללמימוש‬
‫למיזכאותו‬
‫למימוש‬
‫למארגן או‬
‫מטעמם‪,‬‬
‫הטיסה‪,‬‬
‫או למי‬
‫למפעיל‬
‫למפעיל הטיסה‪ ,‬למארגן‬
‫בהתאם להוראות חוק זה‪.‬‬
‫בהתאם להוראות חוק זה‪.‬‬
‫דינים‬
‫שמירת‬
‫לפיצוי‬
‫נוסע‬
‫מזכותו של‬
‫נוסעזהלפיצוי‬
‫ובכלל‬
‫דין‪,‬של‬
‫מזכותו‬
‫מהוראות כל‬
‫לגרועובכלל זה‬
‫כדיכל דין‪,‬‬
‫מהוראות‬
‫בהוראות חוק זה‬
‫איןכדי לגרוע‬
‫חוק זה‬
‫שמירת אין‬
‫דיניםבהוראות‪.16‬‬
‫‪.16‬‬
‫לפי כל דין‪.‬‬
‫לפי כל דין‪.‬‬
‫איןלטובת‬
‫התניה —‬
‫הנוסע‪.‬אלא לטובת הנוסע‪.‬‬
‫לטובתחוק זה‪,‬‬
‫הוראות‬
‫אלא‬
‫זה‪,‬על‬
‫להתנות‬
‫הוראות חוק‬
‫‪ .17‬אין‬
‫להתנות על‬
‫‪.17‬‬
‫הנוסע‬
‫התניה — לטובת‬
‫הנוסע‬
‫המוצאנוסע‬
‫תחולה על‬
‫תחולה על נוסע‬
‫והיעד‬
‫שנקודת‬
‫והיעד‬
‫בטיסה‬
‫המוצא‬
‫נוסע‬
‫שנקודת‬
‫בטיסה גם על‬
‫המחויבים‪,‬‬
‫בשינוייםנוסע‬
‫המחויבים‪ ,‬גם על‬
‫בשינויים זה יחולו‪,‬‬
‫הוראות חוק‬
‫‪.18‬יחולו‪,‬‬
‫הוראות חוק זה‬
‫‪.18‬‬
‫בטיסה‬
‫בטיסה‬
‫פנים–ארציתכאמור‬
‫כאמורכספי לנוסע‬
‫יינתן פיצוי‬
‫לאלנוסע‬
‫כספי‬
‫ואולם‬
‫פיצוי‬
‫ישראל‪,‬‬
‫מדינת יינתן‬
‫ואולם לא‬
‫בשטח‬
‫ישראל‪,‬‬
‫נמצאים‬
‫מדינת‬
‫שלה‬
‫בשטח‬
‫הסופי‬
‫הסופי שלה נמצאים‬
‫פנים–ארצית‬
‫לקבוע בין השאר נסיבות‬
‫השרנסיבות‬
‫השאר‬
‫רשאי‬
‫זהבין‬
‫לקבוע‬
‫השרסעיף‬
‫בתקנות לפי‬
‫השר;זה רשאי‬
‫שקבעסעיף‬
‫בתקנות לפי‬
‫השר;הוראות‬
‫אלא לפי‬
‫אלא לפי הוראות שקבע‬
‫לאר‪ .‬יינתן פיצוי כאמור‪.‬‬
‫כאמו‬
‫שבהן‬
‫שבהן לא יינתן פיצוי‬
‫התיישנות‬
‫התיישנות‬
‫שנים מיום‬
‫היא ארבע‬
‫זהמיום‬
‫שנים‬
‫ארבעחוק‬
‫הוראות‬
‫הפרתהיא‬
‫חוק זה‬
‫הוראותבשל‬
‫הפרתתביעה‬
‫ההתיישנות של‬
‫תקופתתביעה בשל‬
‫ההתיישנות של‬
‫תקופת‬
‫‪.19‬‬
‫‪.19‬‬
‫שנוצרה עילה מזכה‪.‬‬
‫שנוצרה עילה מזכה‪.‬‬
‫לזכאות בשל‬
‫נוסע בשל‬
‫סייג לזכאות‬
‫להטבות‬
‫סייגזכאי‬
‫להטבות יהיה‬
‫זכאימזכה‪ ,‬לא‬
‫עילה‬
‫יהיה‬
‫המקימות‬
‫מזכה‪ ,‬לא‬
‫נסיבות‬
‫בשלעילה‬
‫המקימות‬
‫לפי דין זר‬
‫נסיבות‬
‫הטבה‬
‫בשל‬
‫שקיבל‬
‫נוסעדין זר‬
‫הטבה לפי‬
‫שקיבל ‪.20‬‬
‫‪.20‬‬
‫קבלת הטבה לפי‬
‫קבלת הטבה לפי‬
‫‪.‬‬
‫ר‬
‫כאמו‬
‫שקיבל‬
‫סוג‬
‫‪.‬‬
‫מאותו‬
‫ר‬
‫כאמו‬
‫זה‬
‫שקיבל‬
‫חוק‬
‫לפי‬
‫סוג‬
‫מאותו‬
‫זה‬
‫חוק‬
‫לפי‬
‫דין זר‬
‫דין זר‬
‫התוספות‬
‫זה‪.‬התוספות לחוק זה‪.‬‬
‫לחוקאת‬
‫לשנות‬
‫התוספות‬
‫רשאי‪ ,‬בצו‪,‬‬
‫השר את‬
‫בצו‪ ,‬לשנות‬
‫שינוי השר‬
‫רשאי‪.21 ,‬‬
‫‪.21‬‬
‫שינוי התוספות‬
‫ממונה על ביצוע חוק זה‪.‬‬
‫השרחוק זה‪.‬‬
‫(א)ביצוע‬
‫ממונה על‬
‫ביצוע (א)‬
‫ותקנותהשר ‪.22‬‬
‫‪.22‬‬
‫ביצוע ותקנות‬
‫(ב)‬
‫הכלכלה של הכנסת‪.‬‬
‫הכנסת‪.‬‬
‫של ועדת‬
‫הכלכלה של‬
‫טעונים אישור‬
‫זה ועדת‬
‫חוקשל‬
‫אישור‬
‫טעוניםלפי‬
‫זה וצווים‬
‫תקנות‬
‫לפי חוק‬
‫תקנות וצווים(ב)‬
‫רישוי‬
‫תיקון חוק‬
‫התעופה‪ ,‬התשכ"ג—‪1963‬‏‏‪— 5‬‬
‫התשכ"ג—‪1963‬‏‏‪— 5‬‬
‫רישוי שירותי‬
‫התעופה‪,‬‬
‫שירותיבחוק‬
‫בחוק‬
‫רישוי ‪.23‬‬
‫‪.23‬‬
‫שירותי התעופה‬
‫‪ -‬מס' ‪)1(4‬‬
‫"טיסות" יבוא "הפעלות";‬
‫"הפעלות";‬
‫במקום‬
‫יבוא‬
‫בסעיף ‪,6‬‬
‫במקום "טיסות"‬
‫(‪)1‬‬
‫בסעיף ‪,6‬‬
‫(‪)2‬‬
‫התחבורה" יבוא "השר";‬
‫"שר"השר";‬
‫יבוא‬
‫במקום‬
‫התחבורה"‬
‫בכל מקום‪,‬‬
‫במקום "שר‬
‫מקום‪,‬בסעיף ‪,8‬‬
‫בסעיף ‪ ,8‬בכל(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫יבוא‪ :‬סעיף קטן (א) יבוא‪:‬‬
‫(א) אחרי‬
‫קטן ‪8‬ג‪,‬‬
‫בסעיף‬
‫אחרי) סעיף‬
‫בסעיף ‪8‬ג‪3( ,‬‬
‫תיקון חוק רישוי‬
‫שירותי התעופה‬
‫‪ -‬מס' ‪4‬‬
‫התחייב מבקש ההיתר‬
‫ההיתר‬
‫אם כן‬
‫מבקש‬
‫אלא‬
‫התחייב‬
‫הפעלה‪,‬‬
‫היתר כן‬
‫אלא אם‬
‫הפעלה‪,‬ייתן‬
‫המנהל לא‬
‫ייתן) היתר‬
‫"(א‪1( )1‬‬
‫"(א‪ )1( )1‬המנהל לא‬
‫בהתאםזכויותיהם בהתאם‬
‫לממש את‬
‫זכויותיהם‬
‫סיועאתלנוסעים‬
‫לממש‬
‫לנוסעיםלשם‬
‫סיוע מטעמו‬
‫לשם אדם‬
‫למנות אדם מטעמולמנות‬
‫בשדהשיהיה נוכח בשדה‬
‫נוכחמפעיל‪,‬‬
‫שהוא‬
‫שיהיה‬
‫מפעיל‪,‬טיסה‬
‫וסיוע‪ ,‬בכל‬
‫פיצוישהוא‬
‫חוקטיסה‬
‫להוראותבכל‬
‫להוראות חוק פיצוי וסיוע‪,‬‬
‫המתוכנן של הטיסה‪,‬‬
‫הטיסה‪,‬‬
‫ההמראה‬
‫המתוכנן של‬
‫לפני מועד‬
‫ההמראה‬
‫שעות לפחות‬
‫לפני מועד‬
‫לפחותשלוש‬
‫התעופה‬
‫התעופה שלוש שעות‬
‫דקות לאחר המראתה‪.‬‬
‫המראתה‪.‬‬
‫לאחרתום ‪30‬‬
‫ועד תום ‪ 30‬דקות ועד‬
‫תחול גם בשדה תעופה‬
‫בשדה(‪)1‬תעופה‬
‫גם פסקה‬
‫הוראות‬
‫לפי תחול‬
‫פסקה (‪)1‬‬
‫למנות אדם‬
‫החובההוראות‬
‫(‪ )2‬החובה למנות(‪)2‬אדם לפי‬
‫טיסהלנוסע כרטיס טיסה‬
‫שהונפק‬
‫כרטיס‬
‫ובלבד‬
‫לנוסע‬
‫לישראל‪,‬‬
‫שהונפק‬
‫טיסה‬
‫ובלבד‬
‫לישראל‪,‬לגבי‬
‫טיסהלישראל‪,‬‬
‫מחוץ‬
‫מחוץ לישראל‪ ,‬לגבי‬
‫הכוללת חניית ביניים‪.‬‬
‫ביניים‪.‬‬
‫טיסה‬
‫חניית‬
‫לרבות‬
‫הכוללת‬
‫טיסהואליה‪,‬‬
‫מישראל‬
‫לרבות‬
‫לטיסה‬
‫ואליה‪,‬‬
‫ושוב‬
‫מישראל‬
‫הלוך ושוב לטיסה הלוך‬
‫‪5‬‬
‫ס"ח התשכ"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;104‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.902‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2360‬ח' בסיוון התשע"ב‪29.5.2012 ,‬‬
‫‪421‬‬
‫(‪)3‬‬
‫בסעיף קטן זה —‬
‫"חוק פיצוי וסיוע" — חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה‬
‫או שינוי בתנאיה)‪ ,‬התשע"ב—‪2012‬‏‪;6‬‬
‫"חניית ביניים" ו"נותן שירותי סוכנות נסיעות" — כהגדרתם בחוק פיצוי‬
‫וסיוע;‬
‫"כרטיס טיסה הלוך ושוב" — כהגדרתו בסעיף ‪(3‬ג) לחוק פיצוי וסיוע‪".‬‬
‫תחילה ותקנות‬
‫ראשונות‬
‫‪.24‬‬
‫טיסה שבוטלה‬
‫— הוראת שעה‬
‫‪.25‬‬
‫(א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ח באב התשע"ב (‪ 16‬באוגוסט ‪( )2012‬להלן — יום‬
‫התחילה)‪.‬‬
‫(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף ‪ 18‬יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך‬
‫תשעה חודשים מיום התחילה; לא הובאו תקנות כאמור עד אותו מועד‪ ,‬יחולו הוראות‬
‫חוק זה לעניין פיצוי כספי גם על נוסע בטיסה פנים–ארצית‪.‬‬
‫בתקופה שמיום התחילה ועד יום י' בטבת התשע"ה (‪ 1‬בינואר ‪ ,)2015‬יקראו את פסקאות‬
‫(‪ )1‬עד (‪ )3‬שבסעיף ‪(6‬ב) כך‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫בפסקה (‪ ,)1‬במקום "עד שעתיים" יקראו "עד ארבע שעות";‬
‫(‪)2‬‬
‫בפסקה (‪ ,)2‬במקום "עד שלוש שעות" יקראו "עד חמש שעות";‬
‫(‪)3‬‬
‫בפסקה (‪ ,)3‬במקום "עד ארבע שעות" יקראו "עד שש שעות"‪.‬‬
‫תוספת ראשונה‬
‫(סעיף ‪(3‬א)(‪))4‬‬
‫פיצוי כספי‬
‫מרחק הטיסה (בק"מ)‬
‫הסכום (בשקלים חדשים)‬
‫עד ‪2,000‬‬
‫‪1,250‬‬
‫עד ‪4,500‬‬
‫‪2,000‬‬
‫מעל ‪4,500‬‬
‫‪3,000‬‬
‫תוספת שנייה‬
‫(סעיף ‪(3‬א)(‪))5‬‬
‫פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה‬
‫השינוי בתנאי כרטיס הטיסה‬
‫‪6‬‬
‫‪422‬‬
‫השיעור ממחיר כרטיס‬
‫הטיסה ששילם הנוסע‬
‫העברה ממחלקה ראשונה למחלקת עסקים‬
‫‪60%‬‬
‫העברה ממחלקת עסקים למחלקת תיירים‬
‫‪80%‬‬
‫העברה ממחלקה ראשונה למחלקת תיירים‬
‫‪90%‬‬
‫העברה ממחלקה ראשונה או ממחלקת עסקים למחלקת‬
‫תיירים‪ ,‬בטיסה למרחק העולה על ‪ 4,500‬ק"מ‬
‫‪100%‬‬
‫ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ'' ‪.414‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2360‬ח' בסיוון התשע"ב‪29.5.2012 ,‬‬
‫תוספת שלישיתתוספת שלישית‬
‫(סעיף ‪(3‬ב)(‪))3‬‬
‫(סעיף ‪(3‬ב)(‪))3‬‬
‫תיורכחלק מחבילת תיור‬
‫שהונפק‬
‫מחבילת‬
‫כחלקטיסה‬
‫כרטיס‬
‫שהונפק‬
‫מחיר כרטיס טיסה מחיר‬
‫הטיסה בכיוון אחד (בק"מ)‬
‫(בק"מ)‬
‫מרחק‬
‫מרחק הטיסה בכיוון אחד‬
‫מעל ‪4,500‬‬
‫‪4,5004,500‬‬
‫עד ‪2,000‬מעל עד‬
‫עד ‪4,500‬‬
‫עד ‪2,000‬‬
‫מחיר (בשקלים חדשים)‬
‫מחיר (בשקלים חדשים)‬
‫הטיסה וסוג מחלקת השירות‬
‫סוגהשירות‬
‫סוג הטיסה וסוג מחלקת‬
‫‪1,5002,500‬‬
‫‪2,500‬‬
‫במחלקת ‪750 1,500‬‬
‫טיסה סדירה‪750‬‬
‫במחלקת‬
‫שכר או‬
‫סדירה‬
‫טיסת שכר או טיסהטיסת‬
‫תיירים‬
‫תיירים‬
‫‪2,000‬‬
‫סדירה במחלקת עסקים‬
‫עסקים‬
‫טיסה‬
‫טיסה סדירה במחלקת‬
‫‪3,5006,250 2,000 3,500‬‬
‫‪6,250‬‬
‫‪4,000‬‬
‫סדירה במחלקה ראשונה‬
‫ראשונה‬
‫טיסה‬
‫טיסה סדירה במחלקה‬
‫‪7,00012,500 4,000 7,000‬‬
‫‪12,500‬‬
‫ב ני מ י ן נ ת ני ה ו‬
‫ראש הממשלה‬
‫שמעון פרס‬
‫נשיא המדינה‬
‫ישראל כץ‬
‫שר התחבורה התשתיות הלאומיות‬
‫והבטיחות בדרכים‬
‫ר א וב ן ר י ב ל י ן‬
‫יושב ראש הכנסת‬
‫התשע"ב—‪*2012‬התשע"ב—‪*2012‬‬
‫המפלגות (תיקון מס' ‪,)18‬‬
‫(תיקון מס' ‪,)18‬‬
‫חוק המפלגות חוק‬
‫הוספת סעיף‬
‫יבוא‪:‬אחרי סעיף ‪ 20‬יבוא‪:‬‬
‫התשנ"ב—‪1992‬‏‏‪,1‬‬
‫אחרי סעיף ‪20‬‬
‫המפלגות‪,‬‬
‫התשנ"ב—‪1992‬‏‏‪,1‬‬
‫המפלגות‪ ,‬בחוק‬
‫בחוק‪20‬א ‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫"מסירת פרטים‬
‫מזהים ממרשם‬
‫האוכלוסין‬
‫הוספת סעיף ‪20‬א‬
‫— (א) בסעיף זה —‬
‫‪20‬א‪.‬‬
‫פרטיםבסעיף זה‬
‫"מסירת(א)‬
‫‪20‬א‪.‬‬
‫מזהים ממרשם‬
‫האוכלוסין‬
‫המפלגה מועמדי המפלגה‬
‫בחירות לבחירת‬
‫לבחירת—מועמדי‬
‫מקדימות"‬
‫בחירות‬
‫"בחירות‬
‫"בחירות מקדימות" —‬
‫ראשראש המפלגה‪ ,‬ראש‬
‫יושב‬
‫המפלגה‪,‬‬
‫ראש האלה‪:‬‬
‫מהתפקידים‬
‫האלה‪ :‬יושב‬
‫לאחד מהתפקידיםלאחד‬
‫בחירות לתפקיד אחר‬
‫לתפקידוכןאחר‬
‫בחירותהכנסת‪,‬‬
‫שר‪ ,‬חבר‬
‫הממשלה‪,‬וכן‬
‫הממשלה‪ ,‬שר‪ ,‬חבר הכנסת‪,‬‬
‫המפלגהרוב חברי המפלגה‬
‫והכל אם‬
‫חברי‬
‫המפלגה‪,‬‬
‫והכלשלאם רוב‬
‫במוסד‬
‫במוסד של המפלגה‪,‬‬
‫זכאים להשתתף בהן;‬
‫זכאים להשתתף בהן;‬
‫להירשם ובמפורש להירשם‬
‫שביקש בכתב‬
‫ובמפורש‬
‫לרבות מי‬
‫שביקש—בכתב‬
‫מפלגה"‬
‫"חברמי‬
‫"חבר מפלגה" — לרבות‬
‫כחבר מפלגה;‬
‫כחבר מפלגה;‬
‫פרטי‪ ,‬מען‪ ,‬מספר הזהות‬
‫שםהזהות‬
‫מספר‬
‫משפחה‪,‬‬
‫פרטי‪ ,‬מען‪,‬‬
‫שם— שם‬
‫מזהים"‬
‫משפחה‪,‬‬
‫"פרטים‬
‫"פרטים מזהים" — שם‬
‫האוכלוסין‪ ,‬ואם נפטר‪.‬‬
‫נפטר‪.‬‬
‫במרשם‬
‫במרשם האוכלוסין‪ ,‬ואם‬
‫(ב)‬
‫הימיםהפנים ב–‪ 75‬הימים‬
‫לפנות לשר‬
‫הפנים ב–‪75‬‬
‫לשררשאית‬
‫מפלגה‬
‫(‪)1‬לפנות‬
‫רשאית‬
‫(‪ )1‬מפלגה (ב)‬
‫ולבקש עדכון ואימות‬
‫ואימות‬
‫מקדימות‬
‫בחירותעדכון‬
‫עריכתולבקש‬
‫מקדימות‬
‫שלפני‬
‫שלפני עריכת בחירות‬
‫המפלגה בלבד‪ ,‬לשם יצירת‬
‫לשם יצירת‬
‫חברי‬
‫בלבד‪,‬‬
‫המזהים של‬
‫הפרטיםהמפלגה‬
‫הפרטים המזהים של חברי‬
‫הבחירות המקדימות‪.‬‬
‫המקדימות‪.‬‬
‫המפלגה וניהול‬
‫הבחירות‬
‫חברי‬
‫וניהול‬
‫קשר עם‬
‫קשר עם חברי המפלגה‬
‫בכתב כי עדכון ואימות‬
‫ואימות‬
‫התחייבות‬
‫תצורףכי עדכון‬
‫לבקשהבכתב‬
‫(‪ )2‬לבקשה תצורף(‪)2‬התחייבות‬
‫וכי חברי המפלגה וכי‬
‫המפלגה על‬
‫מתבקש רק‬
‫חברי‬
‫המזהים‬
‫הפרטים רק על‬
‫הפרטים המזהים מתבקש‬
‫לרבותלפי סעיף זה‪ ,‬לרבות‬
‫שנמסר‬
‫במידעזה‪,‬‬
‫לפי סעיף‬
‫שימוש‬
‫שנמסר‬
‫ייעשה‬
‫במידע‬
‫לא ייעשה שימוש לא‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשע"ב (‪ 21‬במאי ‪ ;)2012‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק‬
‫הכנסת — ‪ ,452‬מיום כ"ה באדר התשע"ב (‪ 19‬במרס ‪ ,)2012‬עמ' ‪.137‬‬
‫ס"ח התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;190‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.314‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2360‬ח' בסיוון התשע"ב‪29.5.2012 ,‬‬
‫‪423‬‬