לתקנון - Jobbing

‫תנאי שימוש בשרות ‪Jobbing‬‬
‫כללי‬
‫ברוך הבא לשרות למציאת עבודה ) ‪ Jobbing‬להלן" ‪ -‬השרות)‪ .‬מטרת תנאי שימוש אלו הינה להבהיר‬
‫את היחסים בין ‪ HRVision‬בע"מ ‪,‬שמשרדה הרשום נמצא ברחוב עלמון ‪ ,1‬גבעת זאב ‪,‬שהינה הבעלים‬
‫והמפעילה של השרות ) להלן" ‪ -‬החברה) לבין כל אדם המשתמש באתר ובשירותיו ‪ ,‬באופן ישיר או‬
‫עקיף ) להלן" ‪ -‬המשתמש")‪.‬‬
‫לידיעתך ‪ -‬גלישה באתר וכל שימוש בשרות או בחלק מהם) לרבות רישום לאתר ומילוי פרטים‪(,‬‬
‫יהווה הסכמה מצדך להתקשר ולהיות מחויב לתנאי שימוש אלה בינך לבין ‪ HRVision .‬אם אינך‬
‫מסכים לאיזו מהוראות תנאי השימוש ‪,‬אינך מורשה לגלוש באתר ‪,‬להשתמש בו או לעשות שימוש‬
‫בשירותיו בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר ‪,‬אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה‪.‬‬
‫השימוש באתר‬
‫השימוש בשרות מוגבל למשתמשים מעל גיל ‪ .11‬הנך מצהיר בזאת כי אתה מעל גיל ‪ ,11‬וכי ידוע לך‬
‫שהשימוש באתר מותר לך על‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫השימוש בשרות כרוך ומותנה בהליך רישום ואימות ‪,‬המחייב הכנסת פרטים אישיים ומידע אודותייך‪,‬‬
‫ובכלל זה בין היתר תחום והיקף העבודה שהיית מעונין בו ‪,‬השכלתך ‪,‬אזור מגורייך ‪,‬ידיעותייך‬
‫בשפות ‪,‬וכולי‪ ,‬שאותם עלייך למלא באופן מלא ומהימן ‪,‬כפי שיפורט בהמשך‪.‬‬
‫החברה שומרת על זכותה להתאים ו‪/‬או להשעות ו‪/‬או להפסיק ו‪/‬או לשנות את השרות או את שרותיו‬
‫או חלק מהם בכל עת ולכל היקף של זמן ‪,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי ‪,‬לרבות הרשאות גישה ‪,‬זמינות‬
‫של פעילויות ותכנים שונים ‪,‬שעות פעילות ‪,‬תוכן ‪,‬וכן תוכנות ו‪/‬או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר או‬
‫לשירותיו ‪.‬החברה שומרת על זכותה להגביל פעילויות מסוימות ו‪/‬או גישה לאתר ו‪/‬או לשרות כולם או‬
‫מקצתם ‪.‬בכל מקרה ‪,‬ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה ‪,‬לא תישא החברה‬
‫באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור‪.‬‬
‫השימוש באתר ובשירות הינו לשם שימוש בשירותים המוצעים באתר בלבד ‪,‬ואין לעשות בשירותים‬
‫או במידע הכלול באתר כל שימוש אחר בכלל ושימוש למטרות מסחריות בפרט‪.‬‬
‫קניין רוחני‬
‫החברה הינה הבעלים הבלעדי של כל זכויות הקניין הרוחני הקיימות והעתידיות באתר ובתכניו‪,‬‬
‫לרבות ‪,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור ‪,‬בעיצובו ‪,‬תוכנו ‪,‬עריכתו ‪,‬אופן הצגתו ועריכתו של כל המידע‬
‫הכלול בו ‪,‬וכן בכל תוכנה ‪,‬קובץ גרפי ‪,‬טקסט ‪,‬קוד מחשב )בכל צורה שהיא) ‪,‬או כל חומר אחר הכלול‬
‫בו או השייך לו ;ובנוסף לכך בסימניו המסחריים ‪,‬הפטנטים ‪,‬הסודות המסחריים ‪,‬והמדגמים) בין שהם‬
‫רשומים ובין שאינם רשומים (של השרות ו‪/‬או הכרוכים בהפעלתו ו‪/‬או בשירותיו ‪,‬לרבות אך מבלי‬
‫לגרוע מכלליות האמור ‪,‬בתוכנות ‪,‬קבצים גראפיים ואחרים ‪,‬קודי מחשבים ‪,‬טקסטים ‪,‬תכנים ו‪/‬או כל‬
‫חומר אחר הכלול בו ) להלן" ‪ -‬המידע")‪.‬‬
‫המידע הנו רכושה הבלעדי של החברה ‪,‬אין להעתיק ‪,‬לפרסם ‪,‬להפיץ ‪,‬להציג בפומבי ‪,‬לתרגם או‬
‫למסור לצד שלישי את המידע או כל חלק ממנו בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש‪.‬‬
‫קישור לאתר‬
‫אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ‪,‬תכנים גזעניים ‪,‬תכנים מפלים או תכנים המנוגדים לחוק ) או‬
‫המעודד למה מהאמור ( לא יכלול קישורים לאתר בין במישרין ובין בעקיפין ‪.‬ביצוע קישור לאתר בידי‬
‫צד שלישי מכל סוג שהוא יפנה אך ורק לעמוד הפתיחה של השרות כאשר אין לשנות ‪,‬לסלף או‬
‫להסתיר בכל דרך שהיא את כתובת השרות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הגבלת אחריות‬
‫השירותים ‪,‬החומרים והמידע באתר ניתנים לשימוש" כמות שהם (‪ )AS IS‬וככל שיהיו זמינים (‪)AS AVAILABLE‬‬
‫בהתאם להחלטת החברה מעת לעת ושיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬ללא ערבון או אחריות‬
‫כלשהם‪ .‬לא תהיה לך כל טענה ‪,‬תביעה או דרישה כלפי החברה ‪,‬מפעילי השרות ‪,‬עובדיהם או מי‬
‫מטעמם ‪,‬בגין השימוש באתר ‪,‬בשירותים והמידע ‪,‬לרבות ‪,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור ‪,‬בגין תוכנם‪,‬‬
‫צורתם ‪,‬טיבם ‪,‬תועלתם ‪,‬נזקיהם ‪,‬מגבלותיהם ‪,‬התאמתם לצרכיך ‪,‬לאישיותך ‪,‬או התגובות שיעוררו‪.‬‬
‫השימוש בשירותים בחומרים ובמידע יהיה תמיד על אחריותך הבלעדית והמלאה ‪.‬בשום מקרה‪,‬‬
‫החברה ‪,‬מפעילי השרות ‪,‬או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף ‪,‬כספי או אחר‪,‬‬
‫שייגרם לך ‪,‬למי למטעמך או לצד שלישי ‪,‬כתוצאה מהשימוש ו‪/‬או ההסתמכות בהם או בכל אתר או‬
‫דף חיצוני אחר שאליו תגיע כתוצאה מהשימוש באתר‪.‬‬
‫ידוע לך ‪,‬שייתכנו ליקויים ‪,‬טעויות ו‪/‬או אי דיוקים באתר‪ ,‬במידע ובשירותים ו‪/‬או בדרך העברתם ‪,‬וכי‬
‫החברה ומפעילי השרות ‪,‬לרבות מנהליהם ‪,‬עובדיהם או מי מטעמם ‪,‬לא יישאו בכל אחריות לכך‪.‬‬
‫יובהר ‪,‬כי אין כל ערבון או הבטחה לכך שהמידע באתר יהיה נכון ‪,‬עדכני או שלם ויתכן שהשרות יכיל‬
‫אי דיוקים או שגיאות כלשהם‪.‬‬
‫החברה ומפעילי השרות אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו ‪,‬יינתנו כסדרם או בלא הפסקות‪,‬‬
‫יתקיימו בבטחה וללא טעויות ‪,‬ויהיו חסינים מפני גישה בלתי‪-‬מורשית למחשבי השרות או מפני נזקים‪,‬‬
‫קלקולים ‪,‬תקלות או כשלים ‪ -‬והכל ‪,‬בחומרה ‪,‬בתוכנה ‪,‬בקווי ובמערכות תקשורת ‪,‬אצל החברה או‬
‫אצל מי מספקיה ‪.‬החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות) ובאופן מפורש דוחה מעליה אחריות(‬
‫לעדכון אתר זה כדי לשמור על עדכניות המידע ‪,‬או כדי להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע‬
‫כלשהו שפורסם ‪.‬בהתאם לכך ‪,‬עליך לוודא שכל המידע המפורסם מדויק ושלם ‪,‬לפני קבלת החלטה‬
‫כלשהי הנוגעת לשירותים ‪,‬מוצרים או עניינים אחרים כלשהם המתוארים באתר זה‪.‬‬
‫החברה ‪,‬מפעילי השרות ‪,‬לרבות מנהליהם ‪,‬עובדיהם או מי מטעמם אינם אחראיים לכך שהשרת‪,‬‬
‫באמצעותו עובד השרות ‪,‬יהיה נקי מוירוסים או מכל דבר אחר העלול לפגוע במחשב האישי ו‪/‬או כל‬
‫חומרת אחרת שבה אתה גולש) מכל סוג שהוא (ו‪/‬או של צד שלישי כלשהו ‪.‬הינך מבין ומסכים ‪,‬כי‬
‫במקרה של הורדה או קבלה באופן אחר של חומרים ‪,‬מידע ‪ ,‬מוצרים ‪,‬תוכנות ‪,‬תוכניות או שירותים‬
‫ו‪/‬או מידע ‪,‬אתה עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך בלבד ‪,‬ואתה האחראי‬
‫הבלעדי לכל נזק העלול להיגרם ‪,‬לרבות אובדן נתונים או נזק למערכת המחשב ו‪/‬או חומרת הגלישה‬
‫שלך‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ‪,‬ידוע לך שמפעילי השרות ‪,‬החברה ‪,‬לרבות מנהליהם ‪,‬עובדיהם או‬
‫מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות ‪,‬ליקוי ‪,‬תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של‬
‫מפעילי השרות ‪,‬החברה ו‪/‬או מי מטעמם‪.‬‬
‫הגבלת חבות‬
‫בכל מקרה לחברה לא תהיה חבות כלפי צד שהוא ‪,‬בגין כל נזק ישיר ‪,‬עקיף ‪,‬אינצידנטלי ‪,‬מיוחד או‬
‫תוצאתי ‪,‬מכל סוג שהוא ‪,‬הנוגע לאתר ‪,‬לשירותיו ‪,‬או לכל שימוש שהוא באתר או בכל אתר או משאב‬
‫המקושר ‪,‬הנגיש או המופנה דרך השרות ‪,‬או בגין שימוש בחומרים ‪,‬מידע ‪,‬מוצרים או שירותים‬
‫כלשהם ‪,‬הורדתם או גישה אליהם) בכל דרך שהיא ‪(,‬לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור ‪,‬אובדן‬
‫רווחים ‪,‬הפרעה למהלך העסקים ‪,‬אובדן חסכונות או אובדן תוכניות או נתונים אחרים ‪,‬גם אם החברה‬
‫הועמדה באופן מפורש על דבר האפשרות לנזקים כאמור ‪.‬הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה‬
‫שהיא ‪,‬חוזית ‪,‬נזיקית או כל עילה משפטית אחרת‪.‬‬
‫שינויים באתר ו‪/‬או בשירותיו‬
‫החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את השרות ‪,‬תוכנו ‪,‬השירותים המוצעים בו ‪,‬היקפם וזמינותם‬
‫ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה המוחלט ‪.‬לא תהיה לך כל טענה ‪,‬תביעה ו‪/‬או דרישה בגין‬
‫ביצוע שינויים כאמור ו‪/‬או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם‪.‬‬
‫החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את סוג המידע והשירותים הניתנים במסגרת‬
‫‪2‬‬
‫השרות ‪,‬ובכלל זה על ידי הוספת שירותים ‪,‬עדכונם ו‪/‬או הפסקתם ‪,‬או הפסקה מוחלטת של פעילות‬
‫השרות ‪,‬ללא צורך בהודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מבדקי ההתאמה באתר‬
‫לאחר רישומך לאתר ומילוי פרטייך והעלאת קורות חיים ‪,‬תוכל לבצע מבדקי התאמה ‪,‬שתוצאותיהם‬
‫המעובדות המותאמות ישלחו כמות שהם על ידי החברה למעסיקים פוטנציאלים שיקבעו על ידי‬
‫המשתמש מראש ‪,‬הכל בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה ) להלן "מבדקי ההתאמה")‪ .‬מובהר בזאת כי תוצאות‬
‫המבדקים ישלחו אך ורק למעסיקים פוטנציאלים אליהם פנה המשתמש‪ ,‬ולא לשום גורם אחר‪.‬‬
‫יובהר כי שירות מבדקי ההתאמה אינו כולל יעוץ‪ ,‬הצעת עבודה או מתן שירותים כלשהם למשתמש‬
‫או לכל אדם ‪,‬ומבלי לגרוע מן האמור אין בו כדי להציע שירותי השמה למשתמש ו‪/‬או לצד שלישי‬
‫כלשהו ואינו הופך את החברה למציעה של מקומות תעסוקה למשתמש ו‪/‬או לצד שלישי או לחברת‬
‫כוח אדם‪.‬‬
‫כל המשרות שיובאו לידיעת המשתמש באתר) לרבות כל מידע או פרט לגביהם ( נמסרו על ידי‬
‫מעסיקים או גורמים שלישיים לידי החברה כמות שהם )‪ (as is‬ואין לחברה כל אחריות לגביהם ‪.‬ובכלל‬
‫זה ‪,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור ‪,‬אין החברה אחראית לרלוונטיות של ההצעות ‪,‬תנאיהם או לזמינותם‪.‬‬
‫החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות ) ובאופן מפורש דוחה מעליה אחריות( להצעות העבודה‬
‫המפורסמות באתר ועל אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש לבחון את הצעות העבודה‬
‫הקיימות באתר‪.‬‬
‫ככל ותתבצע עסקה או ייכרת הסכם בעקבות השימוש באתר היא תסוכם אך ורק בין הצדדים‬
‫המעוניינים ‪.‬החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין העסקה הנ"ל ‪.‬ואולם ‪,‬אין באמור כדי למנוע‬
‫מהחברה את האפשרות לגבות עמלה בשיעור שתקבע מגורם שלישי שיציע משרה באתר‪.‬‬
‫ביצוע מבדקי ההתאמה מותנה בהשלמה מלאה ומהימנה של הליך הרישום והגשת קורות חיים‪,‬ו‪/‬או שאלון סינון‪ ,‬וכן כל‬
‫מרכיב אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪.‬‬
‫במידה והשלמת את הליך הרישום במלואו ‪,‬תוכל לבצע את מבדקי ההתאמה בכל זמן שתבחר לנכון‪.‬‬
‫ואולם ‪,‬יובהר כי השתתפות במבדקי ההתאמה הינה חד פעמית ולא תהיה לך אפשרות לבצע את‬
‫המבחנים פעם נוספת במשך ‪ 11‬חודשים מיום ביצוע המבדק‪ .‬לאור האמור לעיל ‪,‬אתה מצהיר בזאת כי אתה יודע‬
‫שניתנת לך הזדמנות אחת בלבד לביצוע מבדקי ההתאמה ‪,‬בזמן הנתון לבחירתך ‪,‬וכי לאחר הפעלת מבדקי ההתאמה‬
‫על ידך לא ניתן יהיה להפסיקם באמצע ‪,‬או להמשיכם לאחר מכן‪.‬‬
‫אתה מתחייב ומסכים לשמור על יושר וטוהר מידות ‪,‬מהימנות והגינות בביצוע מבדקי ההתאמה‬
‫ובהעברת כל מידע ‪,‬פרט או מסמך אחר לחברה‪.‬‬
‫אתה מתחייב ומסכים בזאת לגלות לחברה מיוזמתך על כל הפרה של תנאי השימוש ו‪/‬או על ביצוע‬
‫לא מהימן ו‪/‬או הוגן ו‪/‬או אמין של מבדקי ההתאמה‪.‬‬
‫אתה מתחייב ומסכים לבצע את המבחנים אך ורק בכוחות עצמו ורק תוך שימוש במידע העומד‬
‫לרשותך במבדקי ההתאמה עצמם ‪.‬אסור לך להיעזר או להסתייע באף אדם או גורם‪.‬‬
‫אסור לך באיסור חמור לעשות שימוש במבדקי ההתאמה בכלי עזר ו‪/‬או במכשור ו‪/‬או במידע המצוי‬
‫ברשת האינטרנט או בכל מקום אחר מכל סוג או מין שהוא ‪.‬ובכלל זה ‪,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור‪,‬‬
‫בספרים) מכל סוג ‪(,‬אתרי אינטרנט ‪,‬מחשבונים ‪,‬סרגלים ‪,‬עזרים ויזואלים או טכניים ‪,‬וטלפונים ניידים‪.‬‬
‫חל איסור מוחלט לבצע את מבדקי ההתאמה עבור משתמש או כל אדם אחר שאינו אתה‪ .‬התחזות‬
‫לאדם אחר בביצוע מבדקי ההתאמה או סיוע בכל צורה שהיא לאחר לבצע את מבדקי ההתאמה‬
‫‪3‬‬
‫תהווה הפרה חמורה ויסודית של תנאי שימוש אלה‪.‬‬
‫החברה תהא רשאית לעשות שימוש בכל אמצעי טכנולוגי או כל אמצעי אחר שתבחר על פי שיקול‬
‫דעתה כדי להבטיח את טוהר המידות ורמת האמינות והמהימנות של מבדקי ההתאמה ושל‬
‫המשתמש ‪,‬מבלי ליידע על כך את המשתמש מראש ‪.‬אתה מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש‬
‫בכל אמצעי שתבחר כאמור‪.‬‬
‫אתה מצהיר כי ידוע לך כי לאחר השלמת מבדקי ההתאמה תזומן למבחן אימות ‪ ,‬שיתבצע במשרדי‬
‫המעסיק הפוטנציאלי‪ ,‬בזמן שיקבע על ידו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל דרך שיבחר לנכון‪ .‬מבחן האימות יכלול‬
‫ביצוע מבחן תמציתי של השאלות עליהן נשאלת במבדקי ההתאמה (להלן" – מבחן האימות")‪.‬‬
‫כל הנתונים ‪,‬המסמכים וכל מידע או נתון אחר שיועבר על ידך ‪,‬ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור ‪,‬קורות חיים ‪,‬‬
‫פרטי המשתמש ‪,‬תוצאות מבדקי ההתאמה ‪,‬עיבוד תוצאות מבדקי ההתאמה‪ ,‬וכל מידע או נתון אחר שנמסר על ידך‬
‫ישמרו במאגר המידע של החברה ) להלן "מאגר המידע")‪ ,‬על פי הפרוט הבא‪:‬‬
‫‪ ‬תוצאות הגלם של המבדקים ישמרו במשך ‪ 11‬חודשים‪ ,‬ואז ימחקו ממאגר המידע באופן יזום על ידי החברה‪.‬‬
‫‪ ‬תוצאות ניתוח המידע עבור המעסיק הפוטנציאלי ישמרו במאגר המידע ככל שהמעסיק ככל שהמעסיק ירצה‬
‫לשומרן‪.‬‬
‫הינך זכאי לקבל את חוות הדעת בדיוק כפי שנמסרה למעביד למעט פרטים אשר עלולים לחשוף סודות מקצועיים של‬
‫המעסיק הפוטנציאלי או סוד מסחרי של החברה‪.‬‬
‫עם סיום מבדק ההתאמה תוכל ליצור קשר עם החברה‪ ,‬ולהגיע למשרדיה לצורך עיון בתוצאות חוות הדעת‬
‫שהועברה למעסיק‪.‬‬
‫עצם השימוש באתר ובשירותיו מהווה הסכמה מצדך שהחברה תהא בעלים ‪,‬ותכלול ותשמור את‬
‫הנתונים והמידע שהעברת שנשמרו במאגר המידע ותעשה בהם שימוש לטובת לקוחותיה‪ ,‬מבלי לגרוע מכלליות‬
‫האמור‪ ,‬אתה מסכים ומאשר לחברה למטב את הנתונים‪ ,‬לעבד אותם ‪,‬לגבות אותם בכל דרך ובכל מדיה‪.‬‬
‫מבצעים ופרסים‬
‫החברה תהיה רשאית לערוך ו‪/‬או לחדול מלערוך ‪,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי ‪,‬בכל דרך ואמצעי‬
‫שתבחר לנכון ‪,‬מבצעים ו‪/‬או תחרויות ולחלק ו‪/‬או לחדול מלחלק פרסים למשתמשי האתר) להלן‬
‫יקראו לשם הנוחות בלבד כולם יחד" – מבצעים "ו‪/‬או" מבצע ‪"(,‬וזאת מבלי ליתן כל הודעה מראש‬
‫ו‪/‬או בכלל בעניין ‪.‬ככל שתחליט החברה ‪,‬כאמור לעיל ‪,‬על קיום מבצע ‪,‬אזי יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬
‫החברה תהיה רשאית להתנות תנאים ולקבוע הוראות נוספות ‪,‬בכל דרך שתבחר ועל פי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי ‪,‬בעניין המבצע במסגרת הוראות שיפורסמו על ידה באתר ו‪/‬או באמצעות קישור )‪ (link‬ו‪/‬או‬
‫הפנייה בדרך אחרת שתוצב באתר‪.‬‬
‫אין בהוראות הקבועות בעניין המבצע בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת הקבועה בתנאי שימוש אלה‪.‬‬
‫תנאי לזכייה בפרס הנו עמידה בכל תנאי שימוש אלה ובכל תנאי אחר או כל הוראה אחרת שנקבעה‬
‫על ידי החברה ‪,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫מובהר בזאת ‪,‬כי החברה תהיה רשאית שלא להעניק את הפרס אם הושג על ידי משתמש שלא כדין‬
‫ו‪/‬או בניגוד להוראות שימוש אלה ו‪/‬או כל הוראה אחרת שנקבעה על ידי החברה‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה על פי הוראות שימוש אלה) וכל הוראה אחרת בעניין(‪ ,‬מובהר כי‬
‫בחירת הזוכים הנה סופית ‪,‬חלוטה ומחייבת ואינה ניתנת לתביעה ו‪/‬או לערעור‪.‬‬
‫החברה תהיה רשאית לפרסם ברבים ‪,‬בין באתר ‪,‬ובין בכל אמצעי תקשורת אחר) לרבות מודעות‪,‬‬
‫פרסומות ‪,‬עיתונים ‪,‬טלוויזיה או אינטרנט ‪(,‬וללא הגבלת זמן ‪,‬את שמותיהם ו‪/‬או פרטיהם ו‪/‬או‬
‫תמונותיהם של הזוכים ‪,‬ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור ‪,‬את שמם המלא) שם פרטי ושם‬
‫משפחה)‪ ,‬אזור מגוריהם ‪,‬וכן את מקום העבודה הנוכחי ו‪/‬או שאליו התקבלו באמצעות השימוש‬
‫באתר ‪,‬הכל ‪,‬בכל דרך ואמצעי שתבחר החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הפרסים שיחולקו כאמור ‪,‬הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה ו‪/‬או להסבה לכל אדם אחר שאינו‬
‫הזוכה בפרס‪.‬‬
‫החברה תהא רשאית להחליף את הפרס ‪,‬בפרס חלופי שווה ערך וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫השתתפות קטין במבצע וכן הענקת פרס לקטין מותנית בהסכמת נציגו כהגדרתו בחוק הכשרות‬
‫המשפטית והאפוטרופסות ‪,‬התשכ"ב ‪ - 8691 ,‬אשר יחולו עליו כל תנאי שימוש אלה על כל חלקיו וכל‬
‫הוראה אחרת שנקבע על ידי החברה ‪,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫ככל שהמשתמש מסר פרטים שאינם נכונים ו‪/‬או מדויקים – החברה אינה מחויבת להעניק לו את‬
‫הפרס או את המתנה‪.‬‬
‫החברה לא תהיה אחראית או מחייבת בשום מצב לספק פרס חליפי‪.‬‬
‫יובהר ‪,‬כי בחירת זוכה תתבצע בהתאם לשיקולים השמורים והידועים לחברה ‪,‬והיא אינה תלויה‬
‫בגורל באופן ישיר או עקיף ‪,‬ובהתאם ‪ -‬אינה מהווה בשום דרך ו‪/‬או אופן" הגרלה "ו‪/‬או" משחק אסור"‬
‫‪.‬ו‪/‬או" הימור ‪",‬כהגדרתם בחוק העונשין ‪,‬תשל"ז‪8611-‬‬
‫החברה תהיה רשאית ‪,‬על‪-‬פי שיקול דעתה הבלעדי ‪,‬לשנות ו‪/‬או לתקן את תנאי המבצע ;לבטל את‬
‫המבצע ;או להוסיף תנאים והוראות נוספים ‪,‬בכל עת ‪,‬מכל סיבה שהיא ‪,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫מובהר ‪ ,‬כי המשתמש באתר ו‪/‬הם הנושאים באחריות להתעדכן בתנאי המבצע‪.‬‬
‫מובהר ‪,‬כי המשתתף במבצע עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו המלאה והבלעדית וכי החברה ו‪/‬או‬
‫מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים ‪,‬מכוח כל עילה משפטית שהיא ‪,‬לכל נזק ‪,‬אובדן ‪,‬פגיעה ‪,‬הפרה‬
‫הפסד והוצאה ‪,‬ישירים או עקיפים ‪,‬מכל מין וסוג שהוא ‪,‬שייגרמו למשתמש באתר ‪,‬במישרין או‬
‫בעקיפין ‪,‬לרבות ‪,‬אך לא רק ‪,‬נזקים מחמת תאונות ‪,‬מחלות ‪,‬גניבות ‪,‬אובדן של כל נכס ‪,‬עגמת נפש‬
‫ו‪/‬או לכל החלטה ופעולה ‪ -‬עסקית ‪,‬כלכלית ‪,‬כספית או אחרת ‪ -‬אשר יקבל ו‪/‬או יעשה המשתמש‬
‫באתר בהסתמך על ההשתתפות במבצע וכי כל אחריות ו‪/‬או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על‬
‫המשתמש באתר בלבד‪.‬‬
‫המשתמש באתר מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את החברה ‪,‬המפקח על התחרות ו‪/‬או המבצע‬
‫)במידה וישנו (עובדיהם ו‪/‬או מי מטעמם מכל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה הקשורה במישרין או‬
‫בעקיפין למבצע ‪.‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתמש הרוצה להשתתף במבצע‬
‫מצהיר ומתחייב כי כל תקלה ‪,‬שיבוש ‪,‬איחור ‪,‬שינוי וכדומה בין אם בשליטת החברה ובין אם לאו ‪,‬לא‬
‫ייחשבו להפרה של תנאים אלה ולא יזכו בכל סעד‪ ,‬זכות או תרופה‪.‬‬
‫שונות‬
‫החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר מזמן לזמן ‪,‬בהתאם לשיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫אתה תשפה את החברה ‪,‬עובדיה ‪,‬מנהליה ‪,‬בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ‪,‬הפסד ‪,‬אבדן‬
‫רווח ‪,‬תשלום או הוצאה שייגרמו להם ‪ -‬ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט ‪ -‬עקב הפרת תנאי‬
‫שימוש אלה‪.‬‬
‫על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ‪.‬לבית המשפט בעל הסמכות העניינית בירושלים‬
‫תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ביחס לתנאי שימוש אלה‪.‬‬
‫‪5‬‬