ומדיניות פרטיות באתר שימוש ותנאי תקנון . בו האמור כל את עצמו על

‫תקנון ותנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות‬
‫‪ .1‬כל הגולש באתר ייחשב כמי שקרא תקנון זה וקיבל על עצמו את כל האמור בו‪.‬‬
‫‪ .2‬הוראות תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של פילטונה‬
‫ללא הודעה מראש‪ .‬הנוסח המחייב של התקנון הוא זה המפורסם באתר פילטונה‪.‬‬
‫‪ .3‬האתר נועד לספק לציבור הרחב מידע אודות פעילויותיה ומוצריה של פילטונה‪ .‬פילטונה‬
‫עשויה להפעיל במסגרת האתר קבוצות צ'אט ובלוגים וכד' במסגרתם יתאפשר לגולשים‬
‫להציג שאלות ו‪/‬או להביע דעה ו‪/‬או להעלות ו‪/‬או לפרסם מידע‪ .‬מסירת מידע כאמור מאת‬
‫הגולשים יהיה על אחריותם בלבד‪.‬‬
‫‪ .4‬פילטונה עושה מאמצים רבים על מנת שהמידע המוצג באתר יהיה מדויק נהיר וברור‪,‬‬
‫ואולם על אף מאמצים אלה ייתכנו טעויות או אי‪-‬דיוקים בתכנים שיוצגו באתר ועל כן יש‬
‫לבדוק ולאמת את תוכנם בטרם עשיית שימוש בהם‪ .‬כל החלטה בדבר השימוש בתכנים‬
‫שיופיעו באתר תיעשה על אחריות הגולש בלבד ופילטונה לא תישא בכל אחריות בין ישירה‬
‫ובין עקיפה לאמור באתר‪.‬‬
‫‪ .5‬השימוש בתכנים המתפרסמים באתר לרבות תכני הגולשים כפוף‪ ,‬להוראות הבאות‪:‬‬
‫‪5.1‬‬
‫אין לעשות שימוש בתכנים המפורסמים באתר למטרות מסחריות‪ ,‬ללא‬
‫אישורה של פילטונה מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫אין להעתיק או להשתמש בסימני המסחר הקיימים באתר ללא אישורה של‬
‫פילטונה מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫אין להציג את האתר או את תכניו באתר אחר ללא אישורה של פילטונה‬
‫מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫אין ליצור קישור )‪ (Link‬בין האתר ובין כל אתר אחר ללא אישורה של‬
‫פילטונה מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪ .6‬ככל שיפורסמו באתר תכני גולשים‪ ,‬פילטונה תהא רשאית לפי שיקול דעתה להסיר ו‪/‬או‬
‫לשנות כל תוכן גולשים באתר‪.‬‬
‫הגולשים באתר מתחייבים שלא לפרסם או להציג באתר כל מידע או אמרה או‬
‫‪.7‬‬
‫תוכנה המהווים לשון הרע או פוגעניים או שיש בהם משום פגיעה בפילטונה ו‪/‬או כל מידע‬
‫אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו‪.‬‬
‫‪ .8‬פילטונה אינה מחוייבת בפרסום תכני הגולשים‪ .‬ככל שתכני גולשים יפורסמו באתר‪ ,‬יעשה‬
‫הדבר עפ"י שיקול דעתה של פילטונה‪ ,‬לרבות בקשר עם אופן‪ ,‬מיקום ומשכו של הפרסום‬
‫כאמור‪ .‬יובהר כי כי תכני הגולשים כאמור אינם מבטאים את עמדתה של פילטונה‪ ,‬ואין‬
‫בפרסומם כל ערובה לתוקפם‪ ,‬אמינותם‪ ,‬דיוקם או חוקיותם‪.‬‬
‫‪ .9‬בעת העלאת ופרסום של תכני גולשים באתר‪ ,‬לרבות מתכונים‪ ,‬על הגולש להקפיד‬
‫שתכנים אלה ופרסומם יהיו חוקיים‪ ,‬וכי יש בידיו את זכויות היוצרים ו‪/‬או כל זכות אחרת‬
‫במידע המועלה על ידו‪ .‬עצם העלאתם של תכני הגולשים לאתר מהווה אישור של הגולש‪ ,‬כי‬
‫כל הזכויות בתכנים המועלים על ידו הינם בבעלותו או כי הוא מעלה אותם תחת הרשאה כדין‬
‫לעשות כן‪.‬‬
‫‪ .10‬עצם העלאת תכני הגולשים לאתר פילטונה‪ ,‬מקנה הגולש לפילטונה הרשאה ללא‬
‫הגבלה בזמן ובמקום לעשות כל שימוש בתכנים אלה ולרבות לעבד ולערוך אותם בכל דרך‬
‫שתמצא לנכון בכל מדיה לפי שיקול דעתה‪ .‬פילטונה תהא רשאית לאפשר שימוש כאמור גם‬
‫אחרים‪ ,‬בין בתמורה ובן ללא תמורה‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬בהעלאת תכנים לאתר מוותר הגולש על‬
‫כל זכות שיש לו בתכן המועלה על ידו לאתר‪.‬‬
‫‪ .11‬הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט‬
‫בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל‪-‬אביב יפו ‪ -‬על פי‬
‫סמכותם העניינית בלבד‪.‬‬
‫‪ .12‬האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד‪ ,‬וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים‬
‫כאחד‪.‬‬
‫מדיניות פרטיות באתר‬
‫פילטונה מאמינה בשקיפות בכל הנוגע למידע הנאסף באתר ומכבדת את פרטיות הגולשים‬
‫באתר‪.‬‬
‫להלן פירוט מדיניות הפרטיות באתר בקשר עם איסוף המידע והשימושים הנעשים בו‪.‬‬
‫המידע הנאסף באתר אודות גולשי האתר מתייחס למידע שנמסר ע"י גולשי האתר באופן‬
‫פעיל כגון שם טלפון ופרטי קשר וכן מידע אשר מועלה לאתר ע"י הגולשים לעניין תוכן שיתופי‬
‫כגון מתכוני גולשים‪.‬‬
‫הפרטים אישיים שימסרו על ידי הגולשים באתר ישמשו למטרות שלשמם נמסרו הפרטים‪.‬‬
‫מובהר כי אין כל חובה במסירת הפרטים והמידע כאמור והיא וולונטרית בלבד‪.‬‬
‫אנו לא נשתמש בפרטים שמסרתם לצרכי משלוח דברי פרסומת אלא אם תאשרו לנו לעשות‬
‫כן באופן מפורש‪.‬‬
‫אם תרצו לשנות או למחוק את הפרטים האישיים שמסרתם לנו אודותיכם‪ ,‬וכן לעיין בהם‬
‫תוכלו לעשות כן באמצעות פניה למוקד שירות הצרכנים של פילטונה )בטלפון‪08- :‬‬
‫‪ (6232983‬בשעות פעילותו או באמצעות משלוח הודעה בכתב למשרדינו כמצוין באתר‪.‬‬
‫אנו מקפידים שלא לשלוח ספאם‪ ,‬ומשלוח דברי פרסומת יעשה בהתאם להוראות הדין‬
‫)לרבות הוראות חוק התקשורת )בזק ושירודים( התשמ"ב‪.(1982-‬‬
‫אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות ולתקן את מדיניות הפרטיות מעת לעת‪.‬‬
‫‪ ‬‬