במדבר 1. במדבר 2. .א .ב .ג .ד במדבר 3. .א .ב .ג במדבר .ד במדבר 4. .א .ב .ג

‫‪ .1‬בספר במדבר‪ ,‬פרק י"ט עוסקת התורה בדיני פרה אדומה וטומאת מת‪.‬‬
‫מהי הסיבה ֶ ָ ָר ָה זו נכתבה כא במרכזו של חומש במדבר )ולא בפרשיות בספר ויקרא העוסקות בטומאה‬
‫וטהרה(? ֲענֵה לפי פרש אחד שלמדת‪.‬‬
‫‪ .2‬בספר במדבר‪ ,‬פרק י"ט‪ ,‬מדובר על מצוות "פרה אדומה"‪.‬‬
‫א‪ .‬מהי המטרה לשמה משתמשי‪ $‬ב"פרה אדומה"?‬
‫ב‪'ְ .‬ת‪%‬ב בקצרה שלושה תנאי‪ $‬הצריכי‪ $‬להתקיי‪ $‬בפרה בכדי שיוכלו להשתמש בה כ"פרה אדומה"‪.‬‬
‫ע)ד(‪.‬‬
‫ג‪'ְ .‬ת‪%‬ב בקצרה מה עשו בכדי להכי את הפרה ְליִ ָ‬
‫ֲדת ְ‪/‬נֵי יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל ְל ִמ ְ ֶמ ֶרת ְל ֵמי נִ ָ‪-‬ה ַח ָ‪+‬את ִהוא" )פסוק ט(‪.‬‬
‫ד‪" .‬וְ ָהיְ ָתה ַלע ַ‬
‫ַה ְס ֵ‪/‬ר‪ ,‬לפי אחד הפרשני‪ $‬שלמדת‪ ,‬את הסיבה שהמי‪ $‬שמזי‪ $‬על אד‪ $‬שנטמא נקראי‪ֵ " $‬מי נִ ָ‪-‬ה"‪.‬‬
‫‪ .3‬בספר במדבר‪ ,‬פרק י"ט‪ ,‬מדובר על דיני אד‪ $‬שנטמא בטומאת מת ועל הדר‪ 0‬להיטהר מטומאה זו‪.‬‬
‫א‪'ְ .‬ת‪%‬ב שלוש דרכי‪ $‬באמצעות יכול אד‪ $‬להיטמא בטומאת מת‪.‬‬
‫ת)ח ֲא ֶר ֵאי ָצ ִמיד ָ ִתיל ָע ָליו ָט ֵמא ה)א" )פסוק טו(‪.‬‬
‫ב‪" .‬וְ כֹל ְ' ִלי ָפ ַ‬
‫ַה ְס ֵ‪/‬ר את הדי הכתוב בפסוק זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬מהי המגבלה המוטלת על אד‪ $‬שנטמא בטומאת מת ולא נִ ְט ַהר?‬
‫ד‪ .‬ציי‪ ,‬על פי הכתוב בבמדבר‪ ,‬י"ח‪ ,‬מגבלה נוספת המוטלת על כה שנטמא ולא נטהר‪.‬‬
‫‪ .4‬בספר במדבר‪ ,‬פרק י"ט עוסקת התורה בדיני אד‪ $‬שנטמא בטומאת מת‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה ימי‪ $‬דרושי‪ $‬לאד‪ $‬שנטמא בטומאת מת כדי להיטהר מטומאתו?‬
‫ֶפ ַה ִהוא ִמ‪ָ .ְ ִ5‬ר ֵאל" )פסוק יג(‪.‬‬
‫‪3‬ד‪ֲ $‬א ֶר יָמ)ת וְ לֹא יִ ְת ַח ָ‪+‬א‪ ...‬וְ נִ ְכ ְר ָתה ַה‪ֶ 4‬‬
‫ֶפ ָה ָ‬
‫ֵע ְ‪ֵ /‬מת ְ‪/‬נ ֶ‬
‫ב‪'ָ " .‬ל ַה‪ֹ4‬ג ַ‬
‫‪ַ 0%7‬ה ָ‪ָ 6‬הל" )פסוק כ(‪.‬‬
‫ֶפ ַה ִהוא ִמ ְ‬
‫"וְ ִאי ֲא ֶר יִ ְט ָמא וְ לֹא יִ ְת ַח ָ‪+‬א וְ נִ ְכ ְר ָתה ַה‪ֶ 4‬‬
‫)‪ (1‬על איזה מקרה מדברי‪ $‬פסוקי‪ $‬אלה‪ ,‬ומהו דינו של אד‪ $‬זה?‬
‫)‪ (2‬מהי הסיבה לעונש חמור זה?‬
‫ג‪ .‬ציי שלושה דברי‪ $‬שצרי‪ 0‬לעשות אד‪ $‬שנטמא בטומאת מת בכדי ְל ִה ַ‪ֵ +‬הר‪.‬‬
‫ד‪'ְ .‬ת‪%‬ב שלושה סוגי אנשי‪ $‬הנטמאי‪ $‬כתוצאה מעיסוק בפרה אדומה או מעיסוק במי‪ $‬שנעשו ֵמ ֶא ְפ ָר(‪.‬‬
‫ַעת ִ‪ְ 7‬ט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב" )פסוק כב(‪.‬‬
‫ֶפ ַה‪ֹ4‬ג ַ‬
‫ה‪" .‬וְ ַה‪ֶ 4‬‬
‫)‪ (1‬על איזה אד‪ $‬מדובר במשפט זה?‬
‫)‪'ְ (2‬ת‪%‬ב שני הבדלי‪ $‬הלכתיי‪ $‬בי דיני טומאתו של אד‪ $‬זה לדיני טומאתו של אד‪ $‬שנטמא ישירות ממת‪.‬‬
‫‪%7‬רה ֲא ֶר ִצ)ָה ה' ֵלאמֹר" )במדבר‪ ,‬פרק י"ט‪ ,‬פסוק ב(‪.‬‬
‫‪" .5‬זֹאת ‪:‬ח ַ‪6‬ת ַה ָ‬
‫ח‪%‬קה ִמ ֶ=‪ ִ4‬י"‪.‬‬
‫‪3‬מ ְר ִ‪7‬י ֶא ְח ָ' ָמה וְ ִהיא ְר ָ‬
‫)פ ְ ַ ְ ִ‪7‬י‪ַ " ,‬‬
‫>ל ִ‪7‬י ִ‬
‫‪=:‬ה ָח ַק ְר ִ‪7‬י וְ ָ ְ‬
‫‪3‬מר ְלֹמֹה‪ָ ָ :‬ר ָה ֶל ָ ָרה ֲאד ָ‬
‫מדרש רבה‪ַ " :‬‬
‫)מה‬
‫ל‪%‬מר‪ַ :‬מה ַה ִ= ְצוָה ַה@ֹאת ַ‬
‫ע‪%‬ל‪ $‬מ‪%‬נִ י )מקניטי‪ֶ ($‬את יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל‪ַ ,‬‬
‫רה'‪ְ .‬ל ִפי ֶ ַה ָ? ָט וְ ‪:‬א=‪%‬ת ָה ָ‬
‫רש"י‪' " :‬זֹאת ח ַת ַה ָ‬
‫יה"‪.‬‬
‫>ח ֶר ָ‬
‫ֵרה ִהיא ִמ ְ‪ָ A‬פנַי‪ֵ ,‬אי ְל ָ‪ְ 0‬ר)ת ְל ַה ְר ֵהר ֲ‬
‫יכ ְ‪ַ 'ָ 0‬תב ָ‪: ' (/‬ח ָ‪6‬ה'‪Bְ ,‬ז ָ‬
‫ַ‪ַ +‬ע‪ $‬יֵ ָ‪ְ ?(/‬ל ִפ ָ‬
‫המדרש ורש"י מתייחסי‪ $‬לחוסר ההגיו שבמצוות "פרה אדומה"‪.‬‬
‫ְ'ת‪%‬ב דבר אחד לא הגיוני הקיי‪ $‬במצווה זו‪.‬‬
‫באזוב בהכנת אפר הפרה ובשימוש בו?‬
‫‪ֵ .6‬אילו שני שימושי‪ $‬נעשו ֵ‬
‫שמיִ ‪.($‬‬
‫‪ .7‬במספר מצוות בספר במדבר כותבת התורה כי התנהגותו של אד‪ $‬מחייבת אותו בעונש כרת )מיתה בידי ַ‬
‫ְ'ת‪%‬ב מהו הדבר העלול לגרו‪ $‬לעונש כרת בכל אחד מהמקורות הבאי‪:$‬‬
‫‪ (1‬פרק ט'‪ ,‬יג‬
‫‪ (2‬פרק ט"ו‪ ,‬ל‪C‬לא‬
‫‪ (3‬פרק י"ט‪ ,‬יג‬
‫‪1‬‬
‫במדבר‬
‫‪ַ " .8‬ו ָ‪5‬בֹא) ְבנֵי ִי ְ! ָר ֵאל ָל ָה ֵע ָדה ִמ ְד ַ‪/‬ר ִצ ַ‪/‬ח ֶֹד ָה ִרא‪) "...%‬במדבר‪ ,‬פרק כ'‪ ,‬פסוק א(‪.‬‬
‫א‪ .‬רש"י‪ָ ' " :‬ל ָה ֵע ָדה'‪ֵ ,‬ע ָדה ַה ְ‪ֵ E‬ל ָמה‪ָ 'ְ ֶ ,‬בר ֵמת) ֵמ ֵתי ִמ ְד ָ‪/‬ר‪ ,‬וְ ֵא‪ְ ָ )A‬ר) ְל ַח‪ ִ5‬י‪."$‬‬
‫מהי הכפילות בלשו הפסוק אליה מתייחס רש"י‪ ,‬וכיצד מסביר רש"י כפילות זו?‬
‫ֲ‪.‬ה א‪ %‬נְ ב)‪3‬ה ַרק ַ‪Eָ /‬נָה ָה ִרא‪%‬נָה‬
‫‪%7‬רה ְ' ָלל )‪ַ $‬מע ֶ‬
‫*ר ָ( ִעי)‪ .‬וְ ִה‪ֵ4‬ה ֵאי ַ‪ָ /‬‬
‫ב‪ .‬ראב"ע‪(ַ ' " :‬ח ֶֹד& ָה ִרא&‪&ְ (ִ ,'%‬נַת ָה ְ‬
‫>ר ָ‪ִ /‬עי‪."$‬‬
‫)ב ְנַת ָה ְ‬
‫)ב ְ‪E‬נִ ‪ָ5‬ה ִ‬
‫ַ‬
‫כיצד נית להוכיח כי האירועי‪ $‬המתוארי‪ $‬בפרק כ' התרחשו בשנה הארבעי‪ $‬ליציאת מצרי‪?$‬‬
‫‪ .9‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ'‪ ,‬פסוקי‪ $‬א‪C‬יג מסופר על מות מרי‪ $‬ועל בעיה של חסרו במי‪ $‬שנוצרה לבני ישראל‪.‬‬
‫ַ‪ֵ 6ָ 7‬בר ָ‪ .$‬וְ לֹא ָהיָה ַמיִ ‪ָ $‬ל ֵע ָדה" )פסוקי‪ $‬א‪C‬ב(‪.‬‬
‫ַ‪ָ 7‬מת ָ‪ִ $‬מ ְריָ‪ $‬ו ִ‬
‫א‪" .‬ו ָ‬
‫מה נית ללמוד מהעובדה שנוצרה לע‪ $‬ישראל בעיה של חסרו במי‪ $‬מיד אחרי מ‪%‬ת ִמ ְריָ‪?$‬‬
‫ב‪ .‬בפסוקי‪ $‬ב‪C‬ה מתוארת תגובת הע‪ $‬על החסרו במי‪ $‬שנוצר אחרי מות מרי‪.$‬‬
‫)‪ (1‬כיצד הגיב הע‪ $‬על החסרו במי‪?$‬‬
‫)‪ֵ (2‬אילו שני אירועי‪ $‬שהתרחשו בעבר ה‪ $‬מזכירי‪ $‬בדבריה‪ ,$‬ומדוע ה‪ $‬מזכירי‪ $‬אירועי‪ $‬אלו?‬
‫ג‪ .‬מה הייתה תגובת משה ואהרו על תלונת הע‪?$‬‬
‫‪ .10‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ'‪ ,‬מסופר על בעיה של חסרו במי‪ $‬שנוצרה לבני ישראל‪.‬‬
‫א‪ .‬מה הצטוָה משה לעשות בכדי לפתור את ְ‪ָ /‬ע ַית הצמא?‬
‫ב‪ .‬במה שינה משה ממה שציווה עליו ה' בעניי הוצאת המי‪ $‬מהסלע?‬
‫ג‪ .‬במה מאשי‪ $‬ה' את משה ואהרו בפרשת "מי מריבה"?‬
‫ד‪ .‬מהו העונש שקיבלו משה ואהרו בגלל התנהגות‪ $‬בפרשת "מי מריבה"?‬
‫יבה ֵאינ‪ִ %‬מ ְת ַ ְר ֵס‪'ָ /ַ $‬ת)ב"‪.‬‬
‫>הרֹ ְ‪ֵ /‬מי ְמ ִר ָ‬
‫ה‪ .‬רמב" כותב על חטא ֵמי מריבה‪ַ " :‬ה ֵח ְטא ְ‪/‬מ ֶֹה וְ ֲ‬
‫מהו החטא של משה ואהרו בפרשת "מי מריבה"‪ ,‬ומדוע חטא זה כל כ‪ָ 0‬חמ)ר? ֲענֵה לפי פירוש אחד שלמדת‪.‬‬
‫‪ .11‬בדרכ‪ָ $‬לאר‪ F‬עברו ישראל ליד עמי‪ $‬שוני‪.$‬‬
‫‪3‬כי‪ִ $‬מ ָ‪ֵ 6‬ד ֶאל ֶמ ֶל ְ‪ֱ 0‬אד‪) "$%‬במדבר‪ ,‬פרק כ'‪ ,‬פסוק יד(‪.‬‬
‫א‪" .‬וַ‪ַ ְ ִ5‬לח מ ֶֹה ַמ ְל ִ‬
‫מה הייתה מטרתו של משה בשליחת המלאכי‪ $‬למל‪ 0‬אדו‪?$‬‬
‫ב‪'ְ .‬ת‪%‬ב שני נימוקי‪ $‬באמצעות‪ $‬מנסה משה לשכנע את מל‪ 0‬אדו‪ְ $‬ל ֵה ָענ‪%‬ת לבקשתו‪.‬‬
‫ג‪ .‬מה הייתה תגובתו של מל‪ 0‬אדו‪ $‬לבקשת משה?‬
‫ד‪" .‬וַיְ ָמ ֵא ֱאד‪ $%‬נְ תֹ ֶאת יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל ֲעבֹר ִ‪ְ /‬גב‪:‬ל‪ַ ,%‬ו‪ֵ5‬ט יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל ֵמ ָע ָליו" )פסוק כא(‪.‬‬
‫מדוע בני ישראל לא נלחמי‪ $‬באדו‪ $‬שיצא מול‪ $‬ע‪ $‬צבאו?‬
‫‪ .12‬בספר במדבר מסופר על החלפת המנהיגי‪ $‬שהוציאו את ַע‪ $‬ישראל ממצרי‪.$‬‬
‫א‪ .‬מי החלי‪ H‬את אהרו בתפקידו‪ ,‬ומהו המעשה שביטא את העברת ההנהגה מאהרו למחליפו?‬
‫ב‪ .‬מי החלי‪ H‬את משה בתפקידו‪ ,‬ומהו המעשה שביטא את העברת ההנהגה ממשה למחליפו?‬
‫>הרֹ ְל ִֹי‪ $‬י‪ֹ $%‬ל ֵ(ית ִי ְ! ָר ֵאל" )פסוק כט(‪.‬‬
‫ג‪" .‬וַ‪ְ ִ5‬ב') ֶאת ֲ‬
‫מהי הסיבה שכל ע‪ $‬ישראל בכו על מות אהר?‬
‫במדבר‬
‫‪2‬‬
‫‪ .13‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"א מסופר על הכנעני מל‪ 0‬ערד שבא להילח‪ $‬בישראל‪.‬‬
‫>הרֹ‬
‫ט‪%‬בי‪ָ $‬ע ְמד) ְליִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל‪ ,‬וְ ֵא‪ֵ )A‬ה‪ :$‬מ ֶֹה‪ֲ ,‬‬
‫ָסי‪ִ $‬‬
‫א‪%‬מר‪ְ :‬ל ָֹה ַ ְרנ ִ‬
‫ה)דה ֵ‬
‫י‪%‬סי ְ‪ַ /‬ר ִ‪/‬י יְ ָ‬
‫א‪ .‬גמרא )תענית ט‪ַ " :(.‬ר ִ‪/‬י ֵ‬
‫>הרֹ‪,‬‬
‫)מ‪ֵ /ְ .‬אר ‪ְ /ִ C‬זכ)ת ִמ ְריָ‪ַ ,$‬ע=)ד ָענָ ‪ְ /ִ C‬זכ)ת ֲ‬
‫ָד‪ ,$‬וְ ֵא‪ֵ )A‬ה‪ֵ /ְ :‬אר‪ָ ,‬ענָ ָ‬
‫)מ ְריָ‪ .$‬וְ ָלֹ ַמ ָ‪7‬נ‪%‬ת ט‪%‬ב‪%‬ת נִ ְ‪7‬נ) ַעל י ָ‬
‫ִ‬
‫>ח ָריו‪" :‬וְ לֹא‬
‫)כ ִתיב ֲ‬
‫ַ‪ָ 7‬מת ָ‪ִ $‬מ ְריָ‪) "$‬במדבר כ'‪ ,‬א(‪ְ ,‬‬
‫ֶא ַמר‪" :‬ו ָ‬
‫ָמ ‪ְ /ִ C‬זכ)ת מ ֶֹה‪ֵ .‬מ ָתה ִמ ְריָ‪ C $‬נִ ְס ַ‪ָ Aְ 7‬קה ַה ְ‪ֵ /‬אר‪ֱ 4ֶ ,‬‬
‫ֲרד" )במדבר כ"א‪ ,‬א(‪ַ .‬מה‬
‫ֶא ַמר‪" :‬וַ‪ַ ְ ִ5‬מע ַה ְ' ַנעֲנִ י ֶמ ֶל ְ‪ 0‬ע ָ‬
‫*הרֹ‪ִ / %‬נ ְס ַ ְ‪2‬ק‪ַ 0‬ע ְננֵי ַה ָבד‪ֱ 4ֶ ,‬‬
‫ָהיָה ַמיִ ‪ָ $‬ל ֵע ָדה"‪ֵ ...‬מת ֲ‬
‫>הרֹ וְ נִ ְס ַ‪Aְ 7‬ק) ַענְ נֵי ַה ָ'ב‪%‬ד‪ ,‬וְ ַכ ָ‪I‬ב)ר נִ ְ‪7‬נָה ל‪ְ %‬ר)ת ְל ִה ָ‪ֵ A‬ח‪/ְ $‬יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל"‪.‬‬
‫מ)עה ָ ַמע? ָ ַמע ֶ ֵ=ת ֲ‬
‫ְ‪ָ E‬‬
‫לפי גמרא זו‪ ,‬מהו הקשר בי מות אהרו המתואר בסו‪ H‬פרק כ' למלחמת הכנעני המתוארת בפרק כ"א?‬
‫יה‪) "$‬פסוק ב(‪.‬‬
‫ָדי וְ ַה ֲח ַר ְמ ִ‪7‬י ֶאת ָע ֵר ֶ‬
‫ֹאמר‪ִ :‬א‪ָ $‬נתֹ ִ‪ֶ 7ֵ 7‬את ָה ָע‪ַ $‬ה@ֶה ְ‪/‬י ִ‬
‫ֶדר ַלה' ַו‪ַ 5‬‬
‫ב‪" .‬וַ‪-ַ ִ5‬ר יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל נ ֶ‬
‫ַה ְס ֵ‪/‬ר את משמעות הנדר הנזכר בפסוק זה‪.‬‬
‫ָחה ְ ָר ִטית ַ‪ַ +ֶ /‬בע‪,‬‬
‫על) ְ‪ַ /‬ה ְ‪ָ B‬‬
‫ג‪ .‬פירוש "העמק דבר"‪" :‬וְ ָהיְ ָתה ָ‪/‬זֶה ַ' ָ)נָה ִמ ַה ָ‪"/ָ 6‬ה ְל ַל ְ‪ָ 4‬ד) ִמ ְל ָח ָמה ֶ‪ֶ 6‬ר ְ‪ֲ 5‬ה ִליכת ָ‬
‫ַ'ה) יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל ְל ִפי ָח ֶרב" )פס' כד(‪ַ ,‬היְ נ) ְ‪ִ /‬מ ְל ֲחמ‪%‬ת‬
‫ֶדר‪ ...‬וְ ֵכ ְ‪ִ /‬מ ְל ֲחמ‪%‬ת ִסיח‪ %‬וְ ע‪%‬ג ְ' ִתיב‪ַ " :‬ו‪ֵ 5‬‬
‫וְ ַה ְצ ָל ָחה ַעל יְ ֵדי ְ‪ִ 7‬פ ָ‪A‬ה וְ נ ֶ‬
‫ֲ‪.‬ה נֵס ַעל יְ ֵדי מ ֶֹה"‪.‬‬
‫נ‪%‬י ִל ְפ‪ַֹ B‬ע ‪ַ ,%/‬נע ָ‬
‫נ)פה‪ַ .‬רק ֶאת ע‪%‬ג ְ‪ַ /‬ע ְצמ‪ֹAֶ ,%‬א ָהיָה ְ‪/‬כ ַֹח ֱא ִ‬
‫ְ‪ָ 7‬‬
‫מהו הדבר המאפיי את מלחמות ישראל המתוארות בפרק כ"א?‬
‫‪ .14‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"א מסופר שה' הביא על הע‪ $‬נחשי‪C$‬שרפי‪.$‬‬
‫א‪ .‬מה היה החטא של ישראל שבגללו ה' העניש אות‪ $‬בנחשי‪ $‬השרפי‪ ,$‬ומה גר‪ $‬לישראל לחטוא בחטא זה?‬
‫ָב ְ‪) "0‬פסוק ז(‪.‬‬
‫ֹאמר)‪ָ :‬ח ָטאנ) ִ'י ִד ַ‪ְ /‬רנ) ַבה' ו ָ‬
‫ב‪ַ " .‬ו‪ְ 5‬‬
‫)‪ (1‬מה גר‪ $‬לישראל להודות שה‪ $‬חטאו?‬
‫)‪'ְ (2‬ת‪%‬ב שני דברי‪ $‬שעשה משה בכדי לפתור את בעית הנחשי‪.$‬‬
‫ָח ְמ ַח‪ֶ5‬ה?! ֶא ָ‪A‬א ִ‪ְ /‬ז ַמ ֶ‪ָ .ְ ִ5‬ר ֵאל ִמ ְס ַ‪ִ 'ְ 7‬לי‬
‫ָח ֵמ ִמית א‪ %‬נ ָ‬
‫ג‪ .‬במשנה במסכת ראש השנה )פרק ג'‪ ,‬ח( כתוב‪" :‬וְ ִכי נ ָ‬
‫יה‪ַ Eָ /ַ ֶ $‬מיִ ‪ָ $‬הי) ִמ ְת ַר ְ ִאי‪."$‬‬
‫)מ ַ ְע ְ‪ִ /‬די‪ֶ $‬את ִל ָ‪ַ $/‬ל ֲא ִב ֶ‬
‫ְ' ַל ֵי ַמ ְע ָלה ְ‬
‫מהו הקושי אליו התיחסה המשנה‪ ,‬וכיצד עונה המשנה על קושי זה?‬
‫‪ .15‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"א‪ ,‬פסוקי‪ $‬יז‪C‬כ מסופר על ישראל ששרו את שירת הבאר‪.‬‬
‫א‪ .‬מהו התוכ המרכזי של שירת הבאר?‬
‫)בנֵי יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל'‪ ,‬וְ ע‪%‬ד ֶ‪ֹA‬א ָר)‬
‫ָיר מ ֶֹה ְ‬
‫ֶא ַמר '‪3‬ז י ִ‬
‫>חר ֶ‪ֹA‬א נ ֱ‬
‫ירה ַה@ֹאת'‪ֵ .‬מ ַ‬
‫ָיר ִי ְ! ָר ֵאל ֶאת ַה ִ‪ָ E‬‬
‫ב‪ .‬כלי יקר‪3' " :‬ז י ִ‬
‫>חר‬
‫ֹ&ה‪ָ ֶ ,‬ח ְז ָרה ַה ְ‪ֵ /‬אר ִ‪ְ /‬זכ)ת‪ַ %‬‬
‫ירה ז ַעל מ ֶ‬
‫‪9‬מר‪ָ &ִ 0‬‬
‫>ר ָ‪ִ /‬עי‪ַ ְ ,$‬מע ִמינָ( ֶ& ְ(נֵי ִי ְ! ָר ֵאל ְ‬
‫ירה ַה@ֹאת ִ‪ְ /‬ת ִח ַ‪A‬ת ְ‬
‫ַה ִ‪ָ E‬‬
‫ר)ה‬
‫ר)ה ָ‪ִ .‬רי‪ָ 'ָ $‬‬
‫ֶא ַמר‪ֵ /ְ ' :‬אר ֲח ָפ ָ‬
‫ירה ז‪ %‬וְ נִ ְז ַ'ר מ ֶֹה‪ֱ 4ֶ ,‬‬
‫)מ ַ‪ַ +‬ע‪ $‬זֶה לֹא נִ ְז ְ' ָרה ִמ ְריָ‪ָ ִ /ְ $‬‬
‫יתת ִמ ְריָ‪ִ .$‬‬
‫ֶ ָ ְס ָקה ְ‪ִ /‬מ ַ‬
‫ֶא ַמר‪'ִ " :‬י ָ‪ֶ $‬ח ְל ַקת ְמחֹ ֵקק ָספ)" )דברי‪ $‬ל"ג‪ ,‬כא(‪.‬‬
‫יבי ָה ָע‪ְ /ִ $‬מח ֵֹקק'‪ ,‬וְ ֵאי ' ְמח ֵֹקק' ֶא ָ‪A‬א מ ֶֹה‪ֱ 4ֶ ,‬‬
‫נְ ִד ֵ‬
‫)‪'ְ (1‬ת‪%‬ב שתי תמיהות שמעלה ה"כלי יקר" על שירת הבאר‪.‬‬
‫)‪ (2‬כיצד מיישב ה"כלי יקר" תמיהות אלו?‬
‫‪ .16‬בספר במדבר‪ ,‬פרקי‪ $‬כ'‪C‬כ"א מסופר שע‪ $‬ישראל פונה לעמי‪ $‬שוני‪ $‬בבקשות‪.‬‬
‫א‪'ְ .‬ת‪%‬ב מה ביקש משה ממל‪ 0‬אדו‪ $‬ומסיחו מל‪ 0‬האמורי‪ ,‬וציי שני דברי‪ $‬שהבטיח לה‪ $‬משה בבקשתו‪.‬‬
‫ב‪ .‬מה עשה מל‪ 0‬אדו‪ $‬בתגובה לבקשת משה‪ ,‬ומה עשה סיחו?‬
‫ג‪ .‬מהו ההבדל בי תגובת ישראל על יציאתו של מל‪ 0‬אדו‪ $‬ע‪ $‬צבאו לקראת‪) $‬במדבר‪ ,‬פרק כ'( לתגובת‪ $‬על‬
‫יציאת סיחו וצבאו לקראת‪) $‬במדבר‪ ,‬פרק כ"א(‪ ,‬ומהי סיבת ההבדל?‬
‫>רנֹ" )פסוק כו(‪.‬‬
‫>רצ‪ִ %‬מ‪ָ5‬ד‪ַ %‬עד ְ‬
‫ד‪'ִ " .‬י ֶח ְ‪ִ %/‬עיר ִסיחֹ ֶמ ֶל ְ‪ָ 0‬ה ֱאמ ִֹרי ִהוא‪ ,‬וְ ה)א נִ ְל ַח‪ֶ /ְ $‬מ ֶל ְ‪ 0‬מ‪3%‬ב‪ ...‬וַ‪6ַ ִ5‬ח ֶאת ָ'ל ְ‬
‫ַה ְס ֵ‪/‬ר מה באה התורה לנמק בפסוק זה‪.‬‬
‫ה‪ .‬כיצד נכבשה העיר יעזר?‬
‫ירא אֹת‪) "%‬פסוק לד(‪.‬‬
‫ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹה‪> :‬ל ִ‪ָ 7‬‬
‫ו‪ַ " .‬ו‪ֶ 5‬‬
‫מדוע משה רבנו היה זקוק לעידוד של ה' לא ְל ַפ ֵחד דווקא במלחמה זו נגד עוג מל‪ 0‬הבש?‬
‫‪3‬‬
‫במדבר‬
‫בשטי‪.$‬‬
‫‪ .17‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"ה מתואר חטא ע‪ $‬ישראל ִ‬
‫‪%/‬תינ) ז"ל"‪.‬‬
‫ֵצר ָה ָרע ָל ֵצאת ֵמ ָר ָעה ֶאל ָר ָעה‪'ְ ,‬מ‪ֵ ֶ %‬ה ִעיד) ַר ֵ‬
‫א‪ .‬על פסוקי‪ $‬א‪C‬ג כותב ספורנו‪ְ -ַ 0ְ 'ָ ֶ " :‬ר'‪ֶ %‬ל י ֶ‬
‫בשטי‪.$‬‬
‫ְ'ת‪%‬ב שלושה שלבי‪ $‬בהתדרדרות ישראל בחט‪ִ $3‬‬
‫ב‪" .‬וְ ִה‪ֵ4‬ה ִאי ִמ ְ‪/‬נֵי יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל ָ‪/‬א" )פסוק ו(‪.‬‬
‫)‪ (1‬מה היה חטאו של ה"איש" עליו מדובר בפסוק זה‪ ,‬ומה גר‪ $‬לו לחטוא?‬
‫)‪ (2‬מיהו ה"איש" עליו מדובר בפסוק זה‪ ,‬וכיצד הוא נענש?‬
‫בשטי‪ $‬היו מספר תגובות‪.‬‬
‫‪ .18‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"ה כתוב כי לחטא הע‪ִ $‬‬
‫א‪ .‬מה היו שתי תגובותיו של ה' לחטא של הע‪?$‬‬
‫בשטי‪?$‬‬
‫ב‪ .‬מה הייתה תגובתו של משה על חטא הע‪ִ $‬‬
‫בשטי‪ $‬משה לא הגיב‪ ,‬ומהי הסיבה שמשה לא הגיב על חטא זה?‬
‫ג‪ .‬על איזה חטא שנעשה ִ‬
‫מ‪%‬עד" )פסוק ו(‪.‬‬
‫ד‪" .‬וְ ֵה ָ=ה ב ִֹכי‪ַ ֶ $‬תח א ֶֹהל ֵ‬
‫על מי מדובר בפסוק זה‪ ,‬ומה גר‪ $‬לה‪ $‬לבכות?‬
‫ה‪ .‬מהו ההבדל בי תגובת משה והע‪ $‬למעשהו של ִז ְמ ִרי ֶ‪ָ /‬סל)א לבי תגובתו של פינחס ב אלעזר למעשה זה?‬
‫‪ .19‬בשני מקרי‪ $‬המתוארי‪ $‬בספר במדבר מתואר אד‪ $‬שעצר מגֵפה של ה' בע‪.$‬‬
‫א‪ .‬מה גר‪ $‬להענשת הע‪ $‬המתוארת בפרק י"ז‪ ,‬מי עצר מגפה זו‪ ,‬ובאיזה אמצעי הוא השתמש לעצירת המגפה?‬
‫ב‪ .‬מה גר‪ $‬להענשת הע‪ $‬המתוארת בפרק כ"ה‪ ,‬מי עצר מגפה זו‪ ,‬ומהו המעשה שגָר‪ $‬לעצירת המגפה?‬
‫‪ .20‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"ה‪ ,‬פסוקי‪ $‬ו‪C‬טו מתואר מעשהו של פינחס הכוה והשכר שהוא קיבל על כ‪.0‬‬
‫>הרֹ ַה'ֹ ֵה ֵה ִיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְ‪/‬נֵי יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל" )פסוק יא(‪.‬‬
‫א‪ִ " .‬ינְ ָחס ֶ‪ֶ /‬א ְל ָעזָר ֶ‪ֲ /‬‬
‫מה עורר את חמת ה'‪ ,‬ואיזו פעולה של פינחס השיבה את חמתו של ה'?‬
‫ב‪ .‬בנוגע לשכר שקיבל פינחס ב אלעזר כתובי‪ $‬בתורה שני פסוקי‪:$‬‬
‫יתי ָ&ל)" )פסוק יב(‪.‬‬
‫‪ִ " (1‬הנְ נִ י נ ֵֹת ל‪ֶ %‬את ְ( ִר ִ‬
‫על)" )פסוק יג(‪.‬‬
‫>ח ָריו ְ( ִרית ְ ה;ַת ָ‬
‫ַרע‪ֲ %‬‬
‫)לז ְ‬
‫‪" (2‬וְ ָהיְ ָתה ‪ְ %A‬‬
‫ַה ְס ֵ‪/‬ר מהו השכר שקיבל פינחס הכתוב בכל אחד מפסוקי‪ $‬אלה‪.‬‬
‫ַק ֵרב ֶאל ֶא ָחיו ֶאת ַה ִ= ְדיָנִ ית" )פסוק ו(‪.‬‬
‫ג‪" .‬וְ ִה‪ֵ4‬ה ִאי ִמ ְ‪/‬נֵי יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל ָ‪/‬א ַו‪ְ 5‬‬
‫"וְ ֵ‪ִ $‬אי יִ ְ‪ָ .‬ר ֵאל ַה ‪'ֶ =:‬ה ֲא ֶר ‪:‬ה ָ'ה ֶאת ַה ִ= ְדיָנִ ית ִז ְמ ִרי ֶ‪ָ /‬סל)א נְ ִ‪.‬יא ֵבית ‪3‬ב ַל ִ‪ְ E‬מעֹנִ י‪ .‬וְ ֵ‪ָ $‬ה ִא ָ‪E‬ה ַה ‪'ָ =:‬ה‬
‫ַה ִ= ְדיָנִ ית ָ' ְז ִ‪/‬י ַבת צ)ר רֹא ‪:‬א=‪%‬ת ֵ‪/‬ית ‪3‬ב ְ‪ִ /‬מ ְדיָ ה)א" )פסוקי‪ $‬יד‪C‬טו(‪.‬‬
‫מדוע מזכירי‪ $‬את שמות איש ישראל החוטא והאישה המדיינית רק בפסוקי‪ $‬יד‪C‬טו ולא בחטא הנזכר בפסוק ו?‬
‫‪3‬ת ֶל ִמ ְדיָנִ י‪ִ ֶ ,$‬ה ְפ ִקיר) ַ‪/‬ת ֶמ ֶל ְ‪ִ 0‬ל ְזנ)ת‪."...‬‬
‫ֲ‪.ִ 0‬נְ ָ‬
‫ה‪%‬דיע ָ‬
‫ְ&) ָה ִא ָ<ה ַה ‪ָ 4‬ה ְוג''‪ְ ,‬ל ִ‬
‫ד‪ .‬רש"י )לפסוק טו(‪' " :‬ו ֵ‬
‫ח)ס( של האישה המדיינית?‬
‫לפי רש"י‪ ,‬מהי הסיבה להזכרת ְ ָמ( וְ יִ ָ‬
‫‪ .21‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"ו מתואר ִמ ְפ ָקד של בני ישראל‪.‬‬
‫א‪ .‬מתי נער‪ִ 0‬מ ְפ ָקד זה‪ ,‬וכמה שני‪ $‬עברו ֵמ ַה ִ= ְפ ָקד המתואר בבמדבר‪ ,‬פרק א' עד מפקד זה?‬
‫ב‪ .‬מה הייתה המטרה של ִמפקד הע‪ $‬המתואר בפרק כ"ו?‬
‫במפקד המתואר בפרק זה נפקדו )נספרו( הלוויי‪ $‬בנפרד משאר השבטי‪?$‬‬
‫ג‪ .‬מדוע ִ‬
‫‪ .22‬בספר במדבר מתוארי‪ $‬שני ִמ ְפ ָק ִדי‪ $‬של בני ישראל; בפרק א' ובפרק כ"ו‪.‬‬
‫א‪ .‬מה היה השינוי הגדול באנשי‪ $‬שנמנו במפקד שבפרק כ"ו לעומת הנמני‪ $‬במפקד שבפרק א'?‬
‫במדבר‬
‫‪4‬‬
‫ממ ְפ ָק ִדי‪ $‬אלו?‬
‫ב‪ .‬מה היה המספר הכולל של ישראל בכל אחד ִ‬
‫ג‪ .‬בטבלה הבאה מצוייני‪ $‬מספר האנשי‪ $‬בכל אחד מהשבטי‪ $‬בשני המפקדי‪ $‬המתוארי‪ $‬בספר במדבר‪.‬‬
‫ציי את שני השבטי‪ $‬שבה‪ $‬קיי‪ $‬ההבדל המשמעותי ביותר בי שני המפקדי‪.$‬‬
‫‪ .23‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"ו‪ ,‬פסוקי‪ $‬נב‪C‬נו ְמ ַצ ָוה התורה על חלוקת האר‪.F‬‬
‫א‪ .‬מי מקבל חלק בנחלת האר‪?F‬‬
‫ב‪ .‬מה ה שתי >=‪%‬ת המידה על פיה חולקו הנחלות באר‪ ?F‬בסס תשובת‪ 0‬על לשו הפסוקי‪.$‬‬
‫ג‪ .‬על פי הכתוב בהמש‪ 0‬ספר במדבר‪ ,‬אילו שבטי‪ $‬לא קיבלו את נחלת‪ $‬על פי גורל‪ ,‬ומהי הסיבה שגרמה לכ‪?0‬‬
‫‪ .24‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"ז‪ ,‬פסוקי‪ $‬א‪C‬יא מסופר על בנות צלפחד‪.‬‬
‫א‪ .‬רש"י על פרק כ"ו‪ ,‬פסוק סד כותב‪ְ " :‬ל ָכ ְ‪ 0‬נִ ְס ְמ ָכה ָ ָר ַת ְ‪/‬נ‪%‬ת ְצ ָל ְפ ָחד ְל ָכא"‪.‬‬
‫מהי הסיבה שפרשת בנות צפלחד כתובה בתורה אחרי המפקד המתואר בבמדבר‪ ,‬פרק כ"ו?‬
‫י‪%‬ס‪) "H‬פרק כ"ז‪ ,‬פסוק א(‪.‬‬
‫ַ‪E‬ה ֶב ֵ‬
‫ַ<ה ְל ִמ ְ ְחֹת ְמנ ֶ‬
‫ַ‪ְ 7‬ק ַר ְבנָה ְ‪/‬נ‪%‬ת ְצ ָל ְפ ָחד ֶ‪ֵ /‬ח ֶפר ֶ‪ְ Bִ /‬ל ָעד ֶ‪ָ /‬מ ִכיר ֶ(‪ְ %‬מנ ֶ‬
‫ב‪" .‬ו ִ‬
‫ַ‪E‬ה"‪.‬‬
‫ֶא ַמר " ֶ‪ְ /‬מנ ֶ‬
‫ַהלֹא ְ' ָבר נ ֱ‬
‫ֶא ַמר? ו ֲ‬
‫יס?'‪ָ ,‬ל ָ=ה נ ֱ‬
‫ַ<ה ֶב‪ֵ %‬‬
‫רש"י‪ְ ' " :‬ל ִמ ְ& ְ>חֹת ְמנ ֶ‬
‫מהו הקושי בפסוק אליו מתייחס רש"י‪ ,‬וכיצד נית ליישב קושי זה?‬
‫‪ .25‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"ז‪ ,‬פסוקי‪ $‬א‪C‬יא מסופר על בנות צלפחד‪.‬‬
‫א‪ .‬מה ביקשו בנות צלפחד ממשה‪ ,‬מה גר‪ $‬לה לבקש בקשה זו‪ ,‬וכיצד ה מנמקות את בקשת?‬
‫ָב‪."$‬‬
‫ַ‪ִ $/‬א ֵ=נ) ְלי ָ‬
‫ֶרע ‪ְ 7ִ C‬תי ֵ‬
‫ע‪%‬מד‪%‬ת‪ .‬וְ ִא‪ֵ $‬אי ַה‪ֵ ְ4‬קב‪%‬ת ֲח)ב‪%‬ת ז ַ‬
‫‪9‬בינ‪3 ,'0‬נ) ִ‪ְ /‬מק‪ְ /ֵ $%‬‬
‫ָרע ֵ&) ִ‬
‫ב‪ .‬רש"י‪ָ ' " :‬ל ָ‪4‬ה ִי@ ַ‬
‫לפי רש"י‪ ,‬מהי טענת של בנות צלפחד?‬
‫ג‪ .‬מדוע בנות צלפחד מציינות שאביה מת בחטאו?‬
‫ַק ֵרב מ ֶֹה ֶאת ִמ ְ ָ ָט ִל ְפנֵי ה' " )פסוק ה(‪.‬‬
‫ד‪ַ " .‬ו‪ְ 5‬‬
‫מדוע משה היה צרי‪ 0‬לברר אצל ה' את ההלכה במקרה של בנות צלפחד?‬
‫ה‪/ְ 'ֵ " .‬נ‪%‬ת ְצ ָל ְפ ָחד ‪ְֹ -‬ברֹת" )פסוק ז(‪.‬‬
‫מ‪%‬דה ִל ְד ָב ָריו"‪.‬‬
‫‪3‬ד‪ַ ֶ $‬ה ָ‪"/ָ 6‬ה ֶ‬
‫> ֵרי ָ‬
‫ָפה ָ‪ְ 7‬בע)‪ְ ,‬‬
‫רש"י‪(ְ %ֵ ' " :‬נת ְצ ָל ְפ ָחד ‪ְֹ 6‬ברֹת'‪ ,‬י ֶ‬
‫לפי רש"י‪ ,‬מה מוסיפות המילי‪/ְ 'ֵ " $‬נ‪%‬ת ְצ ָל ְפ ָחד ‪ְֹ -‬ברֹת" על הדי הכתוב בהמש‪ 0‬הפסוק " ָנתֹ ִ‪ָ 7ֵ 7‬ל ֶה‪ֲ $‬א ‪:‬ח@ַת‬
‫יה‪ "$‬וכו'?‬
‫ת‪ֲ 0%‬א ֵחי ֲא ִב ֶ‬
‫ַח ָלה ְ‪ְ /‬‬
‫נֲ‬
‫‪ .26‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"ז‪ ,‬פסוקי‪ $‬א‪C‬יא מסופר על הנחלה שקיבלו בנות צלפחד‪.‬‬
‫א‪ .‬בתשובת ה' למשה קיימי‪ $‬שני חלקי‪.$‬‬
‫)‪ (1‬ציי אל מי מתייחסי‪ $‬דברי ה' בפסוק ז‪ ,‬ומהו התוכ של תשובת ה' הכתובה בפסוק זה‪.‬‬
‫)‪ (2‬ציי אל מי מתייחסי‪ $‬דברי ה' בפסוקי‪ $‬ח‪C‬י‪ ,‬ומהו התוכ של תשובת ה' הכתובה בפסוקי‪ $‬אלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בספר במדבר‪ ,‬פרק ל"ו מתואר שמנהיגי שבט מנשה באו אל משה ואל הנשיאי‪.$‬‬
‫)‪ (1‬מה גר‪ $‬למנהיגי שבט מנשה ִל ְפנ‪%‬ת אל משה ואל הנשיאי‪ ,$‬ואיזו בעיה ה‪ $‬עוררו?‬
‫)‪ (2‬מהי ַה ִ= ְג ָ‪ָ /‬לה שהוטלה על נישואי כל בת היורשת נחלה )ובנות צלפחד(‪ ,‬ומהי המטרה של מגבלה זו?‬
‫ג‪ .‬עיי בבמדבר‪ ,‬פרק ל"ו‪ ,‬פסוקי‪ $‬ז‪C‬ט‪.‬‬
‫)‪ (1‬מהו הער‪ 0‬החשוב שנית ללמוד מדברי משה בפסוקי‪ $‬אלה?‬
‫)‪ (2‬כיצד עיקרו זה בא לידי ביטוי בהתנהגותו של ָנב‪%‬ת המתוארת במלכי) א‪ ,‬פרק כ"א‪ ,‬פסוקי‪ $‬ב‪C‬ג?‬
‫‪ .27‬בספר במדבר כתובות הלכות שהתחדשו רק לאחר שאנשי‪ $‬פנו אל משה בעניי הלכתי זה‪.‬‬
‫א‪'ְ .‬ת‪%‬ב בכל אחד מהמקורות הבאי‪ $‬מי פנה אל משה‪ ,‬ומהי ההלכה שהתחדשה בעקבות פנייה זו‪.‬‬
‫)‪ (1‬במדבר‪ ,‬ט'‪ ,‬ו‪C‬יד‪.‬‬
‫)‪ (2‬במדבר‪ ,‬ט"ו‪ ,‬לב‪C‬לו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫במדבר‬
‫)‪ (3‬במדבר‪ ,‬כ"ז‪ ,‬א‪C‬יא‪.‬‬
‫)‪ (4‬במדבר‪ ,‬ל"ו‪ ,‬א‪C‬ט‪.‬‬
‫ב‪ .‬עיי בבמדבר‪ ,‬פרק כ"ה‪ ,‬פסוקי‪ $‬א‪C‬ח‪.‬‬
‫ְ'ת‪%‬ב מהי ההלכה שנתעלמה ממשה במקרה זה‪ ,‬ומי הזכיר למשה את ההלכה‪.‬‬
‫ג‪ .‬עיי בבמדבר‪ ,‬פרק ל"א‪ ,‬פסוקי‪ $‬כא‪C‬כג‪ .‬מה ההלכות שנתעלמו ממשה במקרה זה‪ ,‬ומי לימד את בני ישראל‬
‫הלכות אלו?‬
‫‪ .28‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"ז מסופר על העברת ההנהגה ממשה ליהושע‪.‬‬
‫י‪) "0‬פסוקי‪ $‬יב‪C‬יג(‪.‬‬
‫ֶא ַס ְפ ָ‪ֶ 7‬אל ַע ֶ= ָ‬
‫‪3‬ר‪ ...F‬וְ נ ֱ‬
‫)ר ֵאה ֶאת ָה ֶ‬
‫ֲב ִרי‪ַ $‬ה@ֶה ְ‬
‫ֲלה ֶאל ַהר ָהע ָ‬
‫ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹה‪ :‬ע ֵ‬
‫א‪ַ " .‬ו‪ֶ 5‬‬
‫‪3‬מר ל‪%‬‬
‫‪3‬ר‪ַ ?F‬‬
‫ֵרה וְ ֶא ָ'נֵס ָל ֶ‬
‫א‪%‬תי ִצ)ָה ַה ָ=ק‪ְ $%‬ל ַהנְ ִחיל‪=ָ ֶ ,‬א ‪:‬ה ְ‪ָ 7‬רה ַה ְ‪B‬ז ָ‬
‫‪3‬מר )משה(‪ִ :‬‬
‫רש"י‪ָ " :‬ל ָ=ה נִ ְס ְמ ָכה ְל ָכא? ‪ַ ...‬‬
‫ע‪%‬מ ֶדת"‪.‬‬
‫ק‪%‬מ( ֶ‬
‫ֵר ִתי ִ‪ְ /‬מ ָ‬
‫ַה ָ‪"/ָ 6‬ה‪Bְ :‬ז ָ‬
‫ֵרה אליה מתייחס רש"י? ציי את המקור בו כתובה גזרה זו‪.‬‬
‫)‪ (1‬מהי ַה ְ‪B‬ז ָ‬
‫ֵרה"‪.‬‬
‫)‪'ְ (2‬ת‪%‬ב סיבה אחת בגללה היה משה יכול להיות סבור ש" ‪:‬ה ְ‪ָ 7‬רה ַה ְ‪B‬ז ָ‬
‫ֲב ִרי‪ $‬נכתב בתורה אחרי פרשת בנות צלפחד?‬
‫)‪ (3‬מהי הסיבה שהציווי למשה לעלות להר ָהע ָ‬
‫ב‪ .‬מהי תגובתו של משה כאשר הוא שומע שהוא עומד למות?‬
‫ג‪ .‬מה נית ללמוד על משה מדר‪ 0‬תגובתו על הבשורה שהוא עומד למות?‬
‫‪73‬ה" )במדבר‪ ,‬פרק כ"ז‪ ,‬פסוק יג(‪.‬‬
‫ֶא ַס ְפ ָ‪ֶ 7‬אל ַע ֶ=י‪ָ $ַB M‬‬
‫יתה א ָֹת( וְ נ ֱ‬
‫‪" .29‬וְ ָר ִא ָ‬
‫ְ'ת‪%‬ב בקצרה‪ ,‬על פי המסופר בספר במדבר‪ ,‬שני מעשי‪ $‬שצווה ה' את משה לעשות לפני מותו ולאחר ציווי זה‪.‬‬
‫‪ .30‬בספר במדבר‪ ,‬פרק כ"ז‪ ,‬פסוקי‪ $‬יב‪C‬כג מסופר על העברת ההנהגה ממשה ליהושע‪.‬‬
‫למנות לו יורש‪ ,‬וכיצד מנמק משה את בקשתו?‬
‫א‪ .‬בעקבות ֵאילו דברי‪ $‬של ה' משה מבקש מה' ַ‬
‫ב‪ .‬ציי שתיי‪ $‬מ התכונות הצריכות להיות באד‪ $‬שמבקש משה שיתמנה כמנהיג של ע‪ $‬ישראל‪.‬‬
‫ה‪ַ %‬ע ִ‪ /‬נ)‪) "...‬פסוק יח(‪.‬‬
‫ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹה‪ַ :‬קח ְל ָ‪ֶ 0‬את יְ ‪:‬‬
‫ג‪ַ " .‬ו‪ֶ 5‬‬
‫>‪7‬ה ַמ ִ'יר"‪.‬‬
‫רש"י‪ֶ " :‬את ֶ ָ‪/‬ד)ק ְל ָ‪ֶ ,0‬את זֶה ָ‬
‫ציי שני הקשרי‪ $‬שוני‪ $‬בה‪ $‬נזכר יהושע ב נו בספר במדבר לפני דברי ה' אלו‪.‬‬
‫למנות את יהושע למילוי תפקידו‪.‬‬
‫ד‪'ְ .‬ת‪%‬ב שני דברי‪ $‬שה' ְמ ַצ)ֶה את משה לעשות בכדי ַ‬
‫ה‪" .‬וְ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַה' ֵֹה ַי ֲעמֹד" )פסוק כא(‪.‬‬
‫במה יסייע אלעזר הכה ליהושע בהנהגת הע‪?$‬‬
‫ָד ָ‪ָ 5‬ע ָליו" )פסוק יח(‪.‬‬
‫ו‪" .‬וְ ָס ַמ ְכ ָ‪ֶ 7‬את י ְ‬
‫ָדיו ָע ָליו" )פסוק כג(‪.‬‬
‫"וַ‪ְ ִ5‬סמ ְֹ‪ֶ 0‬את י ָ‬
‫מהו ההבדל בי הציווי שציווה ה' את משה בפסוק יח לבי מימוש הציווי בידי משה המתואר בפסוק כג‪ ,‬ומה‬
‫נית ללמוד מהבדל זה?‬
‫‪ .31‬בספר במדבר‪ ,‬פרקי‪ $‬כ"ח‪C‬כ"ט עוסקת התורה בדיני קרבנות התמיד והמוספי‪.$‬‬
‫רוב דיני הקרבנות בתורה כתובי‪ $‬בחומש ויקרא ודיני קרב התמיד כתובי‪ $‬בחומש שמות‪ ,‬כ"ט‪ ,‬לח‪C‬מב‪.‬‬
‫מדוע פרשת קרבנות התמיד והמוספי‪ $‬מובאת כא בחומש במדבר‪ ,‬פרקי‪ $‬כ"ח‪C‬כ"ט?‬
‫‪ .32‬מהו הסדר על פיו מסודרי‪ $‬קרבנות התמיד והמוספי‪ $‬בפרקי‪ $‬כ"ח‪C‬כ"ט?‬
‫‪ .33‬מהו הקשר בי רשימת הקורבנות הנזכרי‪ $‬בפרקי‪ $‬כ"ח‪C‬כ"ט לבי התפילות שלנו?‬
‫במדבר‬
‫‪6‬‬