טופס העברה למיטב

‫את הטופס החתום יש להעביר למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן‪" :‬החברה") בהתאם להנחיות המפורטות באתר האינטרנט של החברה ‪www.meitavdash.co.il‬‬
‫הנדון‪ :‬בקשה להעברת כספים ‪ -‬קופת גמל‬
‫לכבוד‬
‫שם הגוף המנהל‬
‫מספר מס הכנסה‬
‫שם קופת הגמל המעבירה‬
‫מצ"ב בקשתו של העמית שפרטיו מפורטים להלן להעברת כספים מחשבונו אצלכם כמפורט להלן‪ .‬בהמשך לבקשה‪ ,‬אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית‪.‬‬
‫לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות‪ ,‬אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת‪.‬‬
‫‪ .1‬פרטי העמית‬
‫מספר ת‪.‬ז‪ / .‬ח‪.‬פ‪.‬‬
‫שם העמית‪:‬‬
‫*‬
‫לא פעיל בקופ"ג המעבירה‪.‬‬
‫עמית פעיל‬
‫כתובת‪:‬‬
‫עמית שכיר‬
‫עמית עצמאי‬
‫מעמד בקופ"ג המעבירה*‪:‬‬
‫‪ .2‬בקשת העברה‬
‫את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני מספר‬
‫ש"ח מתוך הכספים ‪/‬‬
‫סכום של‬
‫‪ .2.1‬אני מבקש להעביר*‬
‫לזכות חשבון מספר‬
‫בקופת הגמל (שם קופת הגמל המעבירה)‬
‫עצמאי ‪ -‬בהתאם לסעיף ‪ - 190‬כספי ירושה‪/‬כספי פיצויים‬
‫שכיר‬
‫עצמאי‬
‫בקופה המסומנת להלן שבניהול החברה (להלן "הקופה המקבלת") במעמד*‪:‬‬
‫מס' מ"ה‬
‫מס' חשבון הבנק‬
‫של הקופה‬
‫‪%‬‬
‫מיטב דש גמל‪-‬מסלול כללי‬
‫‪874‬‬
‫‪%‬‬
‫דש גמל‬
‫‪552‬‬
‫‪20-461-416373‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב דש גמל‪-‬מסלול שקלי‬
‫‪876‬‬
‫‪%‬‬
‫דש גמל זהב‬
‫‪551‬‬
‫‪20-461-416365‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב דש גמל‪-‬מסלול מדדי‬
‫‪875‬‬
‫‪%‬‬
‫דש גמל פלטינה‬
‫‪600‬‬
‫‪20-461-571034‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב דש גמל‪-‬מסלול מניות‬
‫‪877‬‬
‫‪%‬‬
‫דש גמל אג"ח ממשלתי‬
‫‪1386‬‬
‫‪20-461-282948‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב דש גמל‪-‬מסלול אג"ח (ללא מניות)‬
‫‪1235‬‬
‫‪%‬‬
‫דש גמל אג"ח כללי‬
‫‪2030‬‬
‫‪20-461-393987‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב דש גמל‪-‬מסלול שוהם כהלכה‬
‫‪767‬‬
‫‪%‬‬
‫דש גמל מניות‬
‫‪2031‬‬
‫‪20-461-393995‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב דש גמל‪-‬מסלול טווח קצר‬
‫‪948‬‬
‫‪%‬‬
‫דש גמל שקלי קצר‬
‫‪2050‬‬
‫‪20-461-411268‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב דש גמל‪-‬מסלול אג"ח ‪85‬‬
‫‪1236‬‬
‫‪%‬‬
‫דש גמל חו"ל‬
‫‪2051‬‬
‫‪20-461-411217‬‬
‫החלק ב‪%-‬‬
‫מס' מ"ה‬
‫שם הקופה‪/‬המסלול‬
‫מס' חשבון הבנק‬
‫של הקופה‬
‫‪12-532‬‬‫‪380983‬‬
‫שם הקופה‪/‬המסלול‬
‫החלק ב‪%-‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב גמל חכם‪-‬מסלול מירון‬
‫‪111‬‬
‫‪%‬‬
‫דש תגמולים‬
‫‪103‬‬
‫‪12-509-400000‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב גמל חכם‪-‬מסלול מתן‬
‫‪223‬‬
‫‪%‬‬
‫דש תגמולים אג"ח כללי‬
‫‪2026‬‬
‫‪12-509-401988‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב גמל חכם‪-‬מסלול בין ‪ 40‬ל‪50-‬‬
‫‪1246‬‬
‫‪%‬‬
‫דש תגמולים מניות‬
‫‪2027‬‬
‫‪12-509-403271‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב גמל חכם‪-‬מסלול עד ‪40‬‬
‫‪1245‬‬
‫‪%‬‬
‫דש תגמולים שקלי קצר‬
‫‪2052‬‬
‫‪12-509-434568‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב גמל חכם‪-‬מסלול בין ‪ 50‬ל‪60-‬‬
‫‪1247‬‬
‫‪%‬‬
‫דש תגמולים חו"ל‬
‫‪2053‬‬
‫‪12-509-441246‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב גמל חכם‪-‬מסלול ‪+60‬‬
‫‪1248‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫מיטב גמל חכם‪-‬מסלול אג"ח ב'‬
‫‪1249‬‬
‫‪%‬‬
‫איפקס סלע תגמולים‬
‫‪31-46‬‬‫‪693197‬‬
‫‪747‬‬
‫איפקס תגמולים כללי‬
‫‪12-509-400914‬‬
‫‪1272‬‬
‫‪12-509-402917‬‬
‫‪%‬‬
‫איפקס עוז תגמולים‬
‫‪1273‬‬
‫‪12-509-402933‬‬
‫‪%‬‬
‫איפקס תגמולים אג"ח ממשלתי‬
‫‪2019‬‬
‫‪12-509-406149‬‬
‫‪%‬‬
‫איפקס תגמולים מניות‬
‫‪2020‬‬
‫‪12-509-406130‬‬
‫‪ .2.2‬אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים‪ ,‬הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי‪ ,‬ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף ‪(23‬ד)‬
‫לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)‪ ,‬התשס"ה‪ ,2005-‬לחברה‪.‬‬
‫‪ .2.3‬ידוע לי כי החל במועד הקובע תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא‪ ,‬לרבות בשל חבות ביטוחית‪ ,‬הנובע מהכספים שהועברו לקופה המקבלת‪.‬‬
‫‪ .2.4‬אני מצהיר‪ ,‬כי למיטב ידיעתי‪ ,‬במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים האלה‪:‬‬
‫‪ )1‬לא קיים צו עיקול על חשבוני אצלכם במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ )2‬לא קיים שיעבוד שנעשה כדין על חשבוני אצלכם במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ )3‬לא קיימת בחשבוני אצלכם יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה‪.‬‬
‫ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לחברה‪.‬‬
‫לידיעתך‪ ,‬בקשת העברה זו ניתנת לביטול תוך ‪ 18‬ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה‪ .‬ביטול ייעשה על‪-‬ידי חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקופה‬
‫המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים)‪ .‬העברת הטופס אפשרית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בפקס‪ ,‬בדואר או בדוא"ל‪.‬‬
‫‪ .2.5‬לגבי עמית‪-‬שכיר פעיל בלבד‪-‬‬
‫ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ‪ 120-‬ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה לקופה המקבלת כספים‪ ,‬אלא אם כן אודיע לחברה כי לא יופקדו בשלי כספים‬
‫לקופה המקבלת בתוך התקופה האמורה‪ .‬כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור‪ ,‬אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל‪.‬‬
‫אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המקבלת בתוך ‪ 120‬ימים ממועד' חתימתי על בקשה זו‪.‬‬
‫חתימת העמית‬
‫‪ .2.6‬חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב‪ ,‬ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫חתימת העמית (אם העמית אינו קטין)‬
‫בהעברת חשבון קטין‪/‬חוסה‪ ,‬יש להחתים את ההורה‪/‬ים או האפטרופוס (רצ"ב צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור)‪.‬‬
‫שם אפוטרופוס ‪1‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‪.‬‬
‫חתימה‬
‫שם אפוטרופוס ‪2‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‪.‬‬
‫חתימה‬
‫* חובה לסמן אפשרות אחת‬
‫תאריך‬
‫לשימוש החברה‬
‫בהמשך לבקשתו של העמית שפרטיו רשומים מעלה להעביר כספים בקופת הגמל אצלכם לקופת גמל שבניהול החברה‪ ,‬אני מצהיר בזה כי המועד הקובע לגבי העמית העובר כמפורט‬
‫להלן‪ ,‬כהגד'רתו בתקנות הוא נכון‪ .‬המועד הקובע‪:‬‬
‫מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ‬
‫תאריך‬
‫מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ‬
‫שם החותם וחתימתו‬
‫מערך קשרי לקוחות‪ :‬אפעל ‪ ,35‬קרית אריה‪ ,‬פ"ת (מגדל אדגר)‬
‫קבלת קהל בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪08:30-17:30‬‬
‫מענה טלפוני בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪ 08:00-20:00‬וביום ו' ‪08:30-12:30‬‬
‫חתימת החברה המנהלת‬
‫‪01.10.3.11.13G‬‬
‫פרטי התקשרות וכתובת למשלוח דואר‪:‬‬
‫יהודה הלוי ‪ ,23‬ת"א ‪[email protected] | 65136‬‬
‫טלפון ‪( *3366‬שלוחה ‪ | )3‬פקס ‪03-7903333‬‬
‫טבלת קידוד – קופות גמל‬
‫מ"ה‬
‫מס' מס הכנסה‬
‫שם קופה‬
‫מיטב דש גמל מסלול אג"ח (ללא מניות)‬
‫‪1235‬‬
‫‪512065202-00000000000874-1235-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול אג"ח ‪85‬‬
‫‪1236‬‬
‫‪512065202-00000000000874-1236-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול כללי‬
‫‪874‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0874-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול מדדי‬
‫‪875‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0875-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול שקלי‬
‫‪876‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0876-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול מניות‬
‫‪877‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0877-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול שוהם כהלכה‬
‫‪767‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0767-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול טווח קצר‬
‫‪948‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0948-000‬‬
‫דש תגמולים‬
‫‪103‬‬
‫‪512065202-00000000000103-0103-000‬‬
‫דש תגמולים אג"ח כללי‬
‫‪2026‬‬
‫‪512065202-00000000000103-2026-000‬‬
‫דש תגמולים מניות‬
‫‪2027‬‬
‫‪512065202-00000000000103-2027-000‬‬
‫דש תגמולים שקלי קצר‬
‫‪2052‬‬
‫‪512065202-00000000000103-2052-000‬‬
‫דש תגמולים חו"ל‬
‫‪2053‬‬
‫‪512065202-00000000000103-2053-000‬‬
‫דש גמל‬
‫‪552‬‬
‫‪512065202-00000000000552-0552-000‬‬
‫דש גמל זהב‬
‫‪551‬‬
‫‪512065202-00000000000552-0551-000‬‬
‫דש גמל פלטינה‬
‫‪600‬‬
‫‪512065202-00000000000552-0600-000‬‬
‫דש גמל אג"ח ממשלתי‬
‫‪1386‬‬
‫‪512065202-00000000000552-1386-000‬‬
‫דש גמל אג"ח כללי‬
‫‪2030‬‬
‫‪512065202-00000000000552-2030-000‬‬
‫דש גמל מניות‬
‫‪2031‬‬
‫‪512065202-00000000000552-2031-000‬‬
‫דש גמל שקלי קצר‬
‫‪2050‬‬
‫‪512065202-00000000000552-2050-000‬‬
‫דש גמל חו"ל‬
‫‪2051‬‬
‫‪512065202-00000000000552-2051-000‬‬
‫איפקס תגמולים כללי‬
‫‪747‬‬
‫‪512065202-00000000000747-0747-000‬‬
‫איפקס סלע תגמולים‬
‫‪1272‬‬
‫‪512065202-00000000000747-1272-000‬‬
‫איפקס עוז תגמולים‬
‫‪1273‬‬
‫‪512065202-00000000000747-1273-000‬‬
‫איפקס תגמולים אג"ח ממשלתי‬
‫‪2019‬‬
‫‪512065202-00000000000747-2019-000‬‬
‫איפקס תגמולים מניות‬
‫‪2020‬‬
‫‪512065202-00000000000747-2020-000‬‬
‫מיטב גמל חכם מסלול מירון‬
‫‪111‬‬
‫‪512065202-00000000001245-0111-000‬‬
‫מיטב גמל חכם מסלול מתן‬
‫‪223‬‬
‫‪512065202-00000000001245-0223-000‬‬
‫מיטב גמל חכם מסלול עד ‪40‬‬
‫‪1245‬‬
‫‪512065202-00000000001245-1245-000‬‬
‫מיטב גמל חכם מסלול בין ‪ 40‬ל‪50-‬‬
‫‪1246‬‬
‫‪512065202-00000000001245-1246-000‬‬
‫מיטב גמל חכם מסלול בין ‪ 50‬ל‪60-‬‬
‫‪1247‬‬
‫‪512065202-00000000001245-1247-000‬‬
‫מיטב גמל חכם מסלול ‪60+‬‬
‫‪1248‬‬
‫‪512065202-00000000001245-1248-000‬‬
‫מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ב'‬
‫‪1249‬‬
‫‪512065202-00000000001245-1249-000‬‬
‫‪01.10.3.11.13K1‬‬
‫מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ‬
‫מערך קשרי לקוחות‪ :‬אפעל ‪ ,35‬קרית אריה‪ ,‬פ"ת (מגדל אדגר)‬
‫קבלת קהל בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪08:30-17:30‬‬
‫מענה טלפוני בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪ 08:00-20:00‬וביום ו' ‪08:30-12:30‬‬
‫פרטי התקשרות וכתובת למשלוח דואר‪:‬‬
‫יהודה הלוי ‪ ,23‬ת"א ‪[email protected] | 65136‬‬
‫טלפון ‪( *3366‬שלוחה ‪ | )3‬פקס ‪03-7903333‬‬
‫הודעת עמית על ביטול בקשת העברה‬
‫לכבוד‬
‫שם הגוף המנהל של הקופה ‪ /‬הקרן המעבירה‬
‫שם הקופה ‪ /‬הקרן המעבירה‬
‫בהמשך לבקשתי להעברת כספים מקופת גמל ‪ /‬קרן השתלמות‪:‬‬
‫שם הקופה ‪ /‬הקרן המעבירה‬
‫מספר חשבון בקופה ‪ /‬הקרן המעבירה‬
‫לקופת גמל ‪ /‬קרן השתלמות‪:‬‬
‫שם הקופה ‪ /‬הקרן המקבלת‬
‫מספר מ"ה של הקופה ‪ /‬הקרן המקבלת‬
‫אני מודיע‪/‬ה בזאת כי בקשתי מבוטלת‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪ ,‬היום‬
‫שם העמית‬
‫מספר תעודת זהות‬
‫חתימה‬
‫ולגבי עמית נתון לאפוטרופסות ‪ -‬שם האפוטרופוס וחתימתו‬
‫לידיעתך‪ ,‬בקשת העברה ניתנת לביטול תוך ‪ 18‬ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה‪ ,‬על ידי חתימה על טופס זה‬
‫והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים)‪ .‬העברת הטופס אפשרית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בפקס‪ ,‬בדואר או במייל‪.‬‬
‫‪01.10.3.11.13B‬‬
‫מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ‬
‫מערך קשרי לקוחות‪ :‬אפעל ‪ ,35‬קרית אריה‪ ,‬פ"ת (מגדל אדגר)‬
‫קבלת קהל בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪08:30-17:30‬‬
‫מענה טלפוני בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪ 08:00-20:00‬וביום ו' ‪08:30-12:30‬‬
‫פרטי התקשרות וכתובת למשלוח דואר‪:‬‬
‫יהודה הלוי ‪ ,23‬ת"א ‪[email protected] | 65136‬‬
‫טלפון ‪( *3366‬שלוחה ‪ | )3‬פקס ‪03-7903333‬‬