Zgibanka - kliknite tukaj za prenos (PDF)

1
DELAJMO SKUPAJ!
VRNIMO LJUDEM
ZAUPANJE V
OBČINO NAKLO
ZDRAVKO CANKAR
kandidat za župana
Kandidat stranke DeSUS s podporo stranke SMC
VRNIMO
LJUDEM ZAUPANJE V LJUDI
www.desus-naklo.si1
www.desus-naklo.si
Delajmo skupaj!
Spoštovane volivke in volivci!
Oktobra letos bo preteklo že 20 let, ko je bila ustanovljena Občina Naklo in ko smo
prvič volili člane Občinskega sveta in župana. Verjeli smo, da se bo Slovenija pospešeno razvijala v uspešno in socialno državo, ki bo vsakomur zagotavljala pogoje za človeka dostojno življenje. Družbenopolitične, gospodarske in finančne razmere pa so prav
v zadnjih letih razgalile vse šibkosti naše mlade države, tako da se danes nahajamo v
težkih družbenoekonomskih razmerah in v času neizprosnega kapitalizma.
V tem obdobju smo se v stranki DeSUS zavzemali za pravičnost in poštenost ter finančno disciplino na vseh področjih našega dela. V sedanjem štiriletnem obdobju so
naši štirje člani v Občinskem svetu Občine Naklo dejavno sodelovali pri sprejemanju
odločitev, pomembnih za razvoj Občine Naklo. Moč odločanja v Občinskem svetu je
odvisna tudi od župana in števila svetnikov, katerih vloga in funkcija je bistvenega
pomena za sprejete odločitve, ki bi vedno in vselej morale biti naravnane zgolj in samo
v korist občanom.
Stranka DeSUS s svojimi člani in simpatizerji na letošnjih lokalnih
volitvah kandidira s svojim kandidatom za župana Občine Naklo, kakor tudi z listo kandidatov za člane Občinskega sveta, pri čemer se
predvsem zavzemamo za:
- odločanje o skupnih stvareh,
- družbeno in osebno pravičnost ter poštenje,
- finančno disciplino in
- medgeneracijsko povezanost in pomoč.
Ta načela in usmeritve iz programa stranke izhajajo tudi iz našega slogana DELAJMO SKUPAJ, ki predstavlja temelj odločanja na
občinski ravni.
Drage volivke in volivci, vabim vas, da na oktobrskih volitvah
podprete našega kandidata za župana Občine Naklo, kakor
tudi kandidate za Občinski svet, s čimer boste omogočili, da
bomo lahko uspešno zastopali vaše interese.
Karl Erjavec,
predsednik DeSUS
Težka ekonomska in socialna problematika ter vse bolj omejena finančna sredstva, s
katerimi bo v naslednjem mandatnem obdobju razpolagala Občina Naklo nas silijo, da
bomo morali v tem obdobju skrbeti za učinkovito, gospodarno in ekonomsko upravičeno uporabo materialnih in finančnih sredstev, pri tem pa nadaljevati vse projekte oz.
aktivnosti, ki pomenijo skladen, enakomeren in celovit razvoj Občine Naklo.
Predstavljamo vam program našega dela, v katerem navajamo nekaj prioritetnih
ciljev, ki so po našem mnenju najpomembnejši za prihodnost občine in ki jih bomo
lahko zadovoljivo in uspešno realizirali le skupaj z vami – občani Občine Naklo, županom Zdravkom Cankarjem in kandidati za svetnike v Občinskem svetu Občine
Naklo iz liste DeSUS.
Občinska samouprava
Sedanja organiziranost občinske samouprave ni zadovoljiva, saj je celotna aktivnost
odločanja vezana na Občinski svet, medtem ko je funkcija in vloga odborov in komisij
minimalna, še manj pa je upravičena funkcija in vloga vaških skupnosti, ki jih po sedanji zakonodaji imenuje Občinski svet.
Statut Občine Naklo je potrebno ustrezno spremeniti oz. dopolniti s tem, da bi uvedli krajevne skupnosti Naklo (za Naklo, Strahinj, Cegelnico, Okroglo, Polico, Žeje,
Malo Naklo), Duplje (za Spodnje Duplje, Zgornje Duplje, Zadrago) in Podbrezje (za
Podbrezje, Bistrico, Gobovce) s sveti krajevnih skupnosti, ki bi jih neposredno volili
občani z območja posamezne skupnosti. Krajevna skupnost bi v okviru statutarnih
pooblastil samostojno razpolagala z delom finančnih sredstev iz občinskega proračuna ter se hkrati prek svojega predsednika KS s svojimi pobudami in predlogi vključevala v občinski svet.
Sedanje število podžupanov nikakor ne opravičuje njihovega dela in funkcije ̶ zadostoval bi le en podžupan, kar je vsekakor dovolj za velikost in obseg njegovega dela v
Občini Naklo.
Občinsko upravo je treba racionalizirati s tem, da bi skrajšali in poenostavili sedanje
administrativno-tehnične postopke.
Gospodarstvo in kmetijstvo
Gonilna sila vsakega napredka ter hkrati temelj za uresničevanje vseh družbenih,
socialnih, kulturnih in drugih interesov v občini je razvita gospodarska dejavnost. V
Občini Naklo je kar nekaj večjih gospodarskih družb, še več pa manjših podjetnikov in
obrtnikov. Za njihov nadaljnji razvoj občina ni ustvarila dovolj dobrih pogojev, kar še
posebej velja za industrijsko-obrtno cono - z mirno dejavnostjo. Njen pospešen razvoj bi nadalje lahko razvijali s tem, da bi občina poleg domačih poiskala tudi zunanje
potencialne investitorje (tudi na območju sedanje Gradbinčeve betonarne na Polici),
www.desus-naklo.si3
4www.desus-naklo.si
ki bi bili pripravljeni investirati v odkup zemljišč, ki sodijo v njen kompleks, s čimer bi
si zagotovili svoje poslovne prostore, občina pa bi vložila potrebna sredstva v infrastrukturo (električno, vodovodno in ostalo potrebno telekomunikacijsko napeljavo ter
prometno povezavo). V te aktivnosti je potrebno vključiti Združenje podjetnikov.
Tudi kmetijsko dejavnost je potrebno še naprej krepiti in razvijati z občinskimi
subvencijami s tem, da bi pri razvoju malih kmetij spodbujali dopolnilne dejavnosti
(kmečki turizem,dopolnilne dejavnosti, ekološko pridelavo hrane ter druge aktivnosti,
ki delno že potekajo prek delovanja kmečkih združenj).
Izgradnja infrastrukture je pogoj za kakovostno življenje v občini, zato se bom zavzemal za pospešitev le te in to v vseh krajih občine.
Za nadaljnji razvoj občine je nujno potrebno sprejetje novega občinskega prostorskega načrta, saj bomo le tako omogočili uresničitev želja in potreb občanov.
Šolstvo
Posebno skrb in odgovornost bomo posvetiti izgradnji, obnavljanju in vzdrževanju šolskih prostorov in vrtcev. Potrebna je izgradnja športno-kulturnega turističnega centra
v Malem Naklem poleg sedanje osnovne šole (idejni projekt je priložen v brošuri) ter
izgradnja oz. obnova športnega igrišča ob šolah in vrtcih v Dupljah in Podbrezjah. Potrebno je razširiti in poglobiti sodelovanje z Biotehniškim centrom v Strahinju z
vidika njegovega razvoja in promocije v Sloveniji in EU.
Zdravstvo in sociala
Čeprav je sedanja oblika zdravstvene in socialne dejavnosti zadovoljivo rešena, bi bilo
potrebno razširiti določene aktivnosti tudi na tem področju. Poleg širitve sedanjega
obsega dela zdravstvene ambulante v okviru ZD Kranj, bi bilo nujno zagotoviti tudi
zobozdravstvene storitve in fizioterapijo, psihoterapijo, zasebne ambulante
itd., zlasti zaradi sosedstva Doma starejših občanov. Izvajanje teh dejavnosti bi bilo
z minimalnim finančnim vložkom občine možno v sedanjem objektu, v katerem so že
zdravstvena in očesna ambulanta ter lekarna.
Na področju sociale načrtujemo nujno razširitev oz. dograditev mansardnih prostorov sedanjega Doma starejših občanov, s čimer bi zagotovili povečanje kapacitet za oskrbovance ter izboljšanje bivalnih in socialnih pogojev, hkrati pa popolno
osamosvojitev tega doma od sedanje organizacijske enote Doma starejših občanov
Preddvor. Prepričani smo, da mora Dom starejših občanov biti samostojen zavod z
možnostjo nudenja popolne zdravstvene in dnevne oskrbe vseh uporabnikov (lastna
kuhinja, zdravstvena in fizioterapevtska dejavnost idr.), kar bi opravičilo materialna in
finančna sredstva, ki jih za dejavnost tega doma namenja občina.
www.desus-naklo.si5
Okolje in ekologija
Urejeno ter prijetno bivalno in delovno okolje je trajna naloga ne samo občine, ampak
tudi vseh njenih prebivalcev. Za tako okolje je potrebno poleg že znanih dejstev (čistilne akcije, čisto in urejeno gradbeno okolje ...) aktivirati tudi druge organe in službe.
V primeru naravnih nesreč, poplav in požarov se aktivirajo zgolj prostovoljna gasilska
društva v občini, nimamo pa odbora za zaščito in reševanje. V njem bi natančno opredelili posamezne naloge in odgovornosti članov ter izdelali načrt delovanja v
primeru kakršnih koli akcij reševanja ter zaščite premoženja in ljudi v naši občini. Za
urejeno, varno in zdravju neškodljivo okolje bi morali še bolj poskrbeti tudi s Prometno
varnostjo (urejene pešpoti, pločnikov,kolesarskih stez in prilagoditev cestne ter prometne infrastrukture za potrebe invalidov in otrok). Nujna je izgradnja pločnikov od
krožišča Polica do Naklega, v Podbrezjah, Dupljah itd. Pri tem bo treba vzpostaviti tudi
dejansko stanje meja za vsa občinska zemljišča, saj marsikatero še ni vpisano v zemljiško knjigo v korist Občine Naklo in je zato še vedno formalno-pravno v zasebni lasti.
V Občini Naklo nikakor ne smemo pozabiti na ekološko področje. Prizadevati si
moramo, da bi iz občine odstranili vse dejavnosti, ki onesnažujejo okolico in so škodljive zdravju. Od glavnih onesnaževalcev (podjetja Dinos in Cestnega podjetja Kranj) bi
morali zahtevati dosledno izvajanje njihovih obveznosti do občine.
Družbena dejavnost
Med družbeno dejavnost uvrščamo vse tiste oblike in vsebine dela, ki jih na področju kulture, turizma, športa in drugih društvenih in ostalih oblik dela v naši občini
opravljajo številna društva, klubi, združenja ter drugi civilno-pravni subjekti.
Številna kulturna, turistična in športna društva poleg glasbenih, pevskih, plesnih,
športno- rekreacijskih in drugih aktivnosti promovirajo našo občino tako v Sloveniji kot
v tujini. Te oblike dejavnosti je treba podpirati tudi v prihodnje, pri čemer je potrebno
skrbeti zlasti za vzdrževanje in obnovo sakralnih kulturnih spomenikov ter objektov, v
katerih ta društva delujejo ter jih občani koristijo, oz. zgraditi nove v okviru že omenjenega programa našega dela.
Kranjska klobasa, bi morala postati najbolj prepoznavno blago Občine Naklo in ne
samo v Sloveniji temveč tudi v svetu. Vsi poznamo zgodbo o nastanku kranjske klobase
(Franz Jožef - 1892 leta, s prihodom v Naklo navdušen nad postreženo klobaso).
Železniški muzej na prostem, pri obstoječi lokomotivi v Naklem. Tudi EU sredstva,
smo za namen ureditve in postavitve muzeja pridobili in ga je potrebno v čim krajšem
času urediti.
Posebno pozornost je potrebno nameniti prostovoljnim gasilskim društvom, ki so
aktivna pri vseh oblikah raznolikih dejavnosti naše občine. Izrazita skrb in odgovornost
6www.desus-naklo.si
gasilcev se kaže pri reševanju premoženja, življenja ter drugih oblik zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, zato je potrebno gasilskim društvom nameniti več
sredstev iz občinskega proračuna, hkrati pa si prizadevati, da bodo gasilci imeli tudi
ustrezno pravno varstvo v okviru zdravstvene in delovno-pravne zakonodaje.
Pestra aktivnost naših krajanov se kaže tudi v drugih klubih in društvih, kot so na primer Društvo upokojencev, Konjeniško društvo, Rdeči križ, Medobčinsko društvo invalidov, Društvo kmečkih žena, Lovske družine idr., katerih aktivnosti in
vsebino dela je treba podpirati tudi v prihodnje.
Ker pa je pomembno, da ste naše občanke in občani informirani o delu občinske
uprave o dejavnostih naših društev in posameznikov, bom poskrbel za redno izdajo
občinskega glasila.
KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE NAKLO IN NOSILEC LISTE
STRANKE DeSUS ZA KANDIDATE SVETA OBČINE NAKLO
1. Zdravko Cankar, Glavna cesta 31, Naklo, roj. 1968.
Po poklicu sem kmet in obrtnik, saj poleg kmetovanja na svoji kmetiji dolga leta
opravljam tudi obrtno dejavnost. Aktivnost mojega dela je usmerjena predvsem v delo gasilskih društev, konjeniškega društva, nogometnega kluba in delo na področju
turistično-kulturne dejavnosti. Svoj prosti čas rad namenim izdelovanju in zbiranju
železniških maket. V sedanjem mandatu Občinskega sveta sem aktivno deloval na področju gospodarske, obrtne in turistično-kulturne dejavnosti, nekaj časa sem opravljal
tudi funkcijo podžupana. Tudi v mandatu, ki prihaja, želim s svojim delom in ustvarjalnostjo v funkciji župana delati v korist vseh občanov Občine Naklo, kakor tudi vseh
članov Občinskega sveta ter vseh vas krajanov Občine Naklo, saj bomo le s sloganom
DELAJMO SKUPAJ uspeli izpeljati zastavljene cilje in naloge, ki smo jih določili v
svojem programu.
2. Mag. Helena Krampl Nikač, Stara cesta 31, Naklo, roj. 1965.
Magistrirala sem na Fakulteti za podiplomske in državne študije. Poklicno pot sem
začela v javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Brdo, kjer sem kot poslovna sekretarka sodelovala na vseh področjih zavoda, od kadrovanja, izobraževanja,
gostinstva in turizma. Aktivno sem se vključevala v evropske projekte in nadaljevala
poklicno pot v Centru za evropsko prihodnost. Pot me je vodila v gospodarske vode,
kjer sem zaposlitev dobila v skupini GBD in se spoznala s podjetništvom ter si pridobila
izkušnje. Sedaj opravljam delo svetovalke za turizem in delo bibliotekarke. V politiki še nisem aktivno sodelovala. Z odličnim izobraževanjem, znanjem in izkušnjami,
ohranjanjem kulturne in naravne dediščine, trajnostnim razvojem, bomo lahko razvijali
www.desus-naklo.si7
podjetništvo, obrt in turizem ter tako poskrbeli za razvoj in napredek naše občine.
DELAJMO SKUPAJ in skupaj bomo izpeljali zastavljene cilje in naloge.
3. Ing. Peter Hkavc, Spodnje Duplje 37 a, Duplje, roj. 1947.
Po poklicu sem varnostni inženir. V tem mandatu sem član Občinskega sveta Občine
Naklo. Kot podpredsednik društva upokojencev Naklo sem aktiven predvsem na področju športne aktivnosti starejših našega društva. Z vzorom, aktivnostjo in modrostjo
bomo uresničevali zastavljene cilje DELAJMO SKUPAJ. Posebno skrb bomo namenili
starejšim občanom za dostojno življenje in mlajšim pomagali pri uresničevanju njihovih življenjskih ciljev.
4. Tea Burgar, Gorenjska cesta 26, Naklo, roj. 1973.
Zaključeno imam srednjo komercialno šolo v tujini. Že dvajset let sem zaposlena v
navtičnem podjetju Seaway Yachts, d. o. o., kjer delam kot prodajni referent.
Za sodelovanje in podporo bodočemu županu sem se odločila zato, ker verjamem v
boljšo prihodnost naše občine. Predvsem si želim boljšo prihodnost za naše otroke,
DELAJMO SKUPAJ.
5. Vinko Ušeničnik, Okroglo 21, Naklo, roj. 1948.
Po poklicu sem gradbeni in strojni tehnik. Sem član Občinskega sveta Občine Naklo in
predsednik Društva za zdravo življenje Naklo, kjer se intenzivno zavzemamo za boljše
pogoje življenja naših občank in občanov, zato je predlagana umestitev železniške
proge skozi Naklo nesmiselna in škodljiva tako za kmetijstvo in gospodarstvo, kot tudi
za naše krajane.
Ustanovitev krajevnih skupnosti v Občini Naklo pomeni povezati občane z vseh krajev
v občini. Tako bi bili tekoče seznanjeni s problematiko in jo uspešneje reševali. Potrebno je zagotoviti tudi boljše sodelovanje med društvi in Občino Naklo. DELAJMO
SKUPAJ in skupaj nam bo uspelo.
6. Ing. Sabinka Mali Košir, Cegelnica 24, Naklo, roj. 1980.
Po poklicu inženirka informatike. Delam v podjetju Iskra Kranj.
»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju
do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne
drugič do krova in pravega kova poskusi: vnovič in zopet in znova.« (Tone Pavček)
V prihajajočem mandatu se bomo zavzemali za dobro ljudi v občini, zato DELAJMO
SKUPAJ, da bo občina dostopna in prijazna vsem ljudem in bo znala prisluhniti vsem
predlogom in težavam občanov ter, kot pravi Tone Pavček, skupno reševati probleme.
8www.desus-naklo.si
7. Univ. dipl. ing. Gorazd Pikec, Glavna cesta 66, Naklo, roj. 1965.
Sem univerzitetni diplomirani inženir strojništva, na delovnem mestu direktorja
vzdrževanja v večjem mednarodnem podjetju ter član Občinskega sveta Občine Naklo. Prosti čas posvečam športu in ribištvu, sem tudi predsednik Nadzornega odbora
ribiške družine.
Zavzemal se bom za ohranitev prvovrstnih kmetijskih zemljišč. Z ugodnostmi bi bilo
treba privabiti podjetnike v industrijsko cono v Naklem, kjer bi se vršile okolju prijazne
dejavnosti. Moja prioriteta je tudi izgradnja športnega parka z letnim bazenom ter
omogočiti potniškemu in turističnemu vlaku po stari trasi dostop do Naklega. Za napredek občanov in Občine Naklo preudarno in vztrajno, zato DELAJMO SKUPAJ.
8. Teja Jovan Černilec, Glavna cesta 26, Naklo, roj. 1964.
Po študiju računalništva in informatike sem nekaj časa poučevala, sedaj pa se na radiu
ukvarjam s trženjem oglasnega prostora. Zavzemala se bom, da bo delo v svetu in v
občinski upravi pošteno in transparentno. Le tako si bomo pridobili zaupanje ljudi.
DELAJMO SKUPAJ in skupaj bomo zadovoljni.
9. Dipl. ing. Uroš Renko, Strahinj 121b, Naklo, roj. 1980.
Diplomiral sem iz računalništva, po poklicu sem programer, ker me tehnologija in
znanost zanimata že od malih nog. Aktiven sem na področju izboljšav delovnih postopkov in preusmerjanja podjetij iz običajnih v elektronsko podprte delovne procese.
Opravljam prostovoljno delo v Nogometnem klubu Naklo, kjer sem se seznanil z delovanjem društev v Občini Naklo. V prihajajočem mandatu želim s svojim delom poenostaviti postopke dela v okviru občinske uprave, kjer je to zakonsko dovoljeno in mogoče
za korist vseh občanov Občine Naklo. DELAJMO SKUPAJ.
10. Slavka Jelenc, Zgornje Duplje 90, Duplje, roj. 1948.
Po poklicu sem vzgojiteljica predšolskih otrok, sedaj v zasluženem pokoju. Kot predsednica KUD Triglav Duplje in ženskega pevskega zbora Dupljanke sem vseskozi aktivna na kulturnem področju, kot tajnica Društva upokojencev Naklo pa mi je v veliko
veselje tudi delo z upokojenci, ki smo vedno radi aktivni. DELAJMO SKUPAJ in skupaj
bomo uspešnejši in veselje v očeh posameznikov bo neizmerno.
11. Janez Štilec, Cegelnica 38, Naklo, roj. 1943.
Pokojnino sem si prislužil v podjetju Iskra Kranj. V svojem bogatem družbeno koristnem življenju sem bil dolgoletni trener mlajših nogometašev v Nogometnem klubu
Naklo. Še vedno sem aktiven gasilec, predvsem pa predsednik folklorne skupine v
Društvu upokojencev Naklo. Rad organiziram ali pa sodelujem pri različnih kulturnih
dogodkih v občini in drugje. DELAJMO SKUPAJ in skupaj bomo veseli.
www.desus-naklo.si9
12. Nada Oblak, Gorenjska cesta 23, Naklo, roj. 1962.
Po poklicu sem kuharica. Kot vodja kuhinje vem, da mora biti ekipa složna, se med
seboj razumeti, tako da DELAJMO SKUPAJ za dobro vseh.
13. Tomaž Finžgar, Podbrezje 64a, Naklo, roj. 1969.
Moj osnovni poklic je mizar in rad delam z lesom. Tudi drugo delo mi ni tuje in rad
poprimem za vsako. DELAJMO SKUPAJ in skupaj bomo zmogli.
14. Anton Markič, Krakovo 35, Naklo, roj. 1941.
Izučil sem se za orodjarja in kmalu ustanovil svoje podjetje, kjer sem se tudi upokojil.
Svoje znanje sem predal sinu, ki danes uspešno vodi podjetje dalje. Še vedno sem
aktiven v Lovski družini Udin boršt, kjer sem bil dolga leta tudi predsednik. Sem član
Lovske zveze Slovenije in Ribiške družine.
Želim si boljšega sodelovanja z občani, zato DELAJMO SKUPAJ. Zavzemal se bom, da
bo naš župan bolj dostopen, da bo seznanjen s problematiko ljudi in da bo enakomerno zastopal področja in ljudi v občini.
15. Bor Pristavnik, Temniška ulica 7, Naklo, roj. 1982.
Po poklicu sem ekonomski gimnazijski maturant. Večino časa namenjam športu, predvsem tenisu, ki mi je prirasel k srcu že v otroštvu in še danes sem kot trener aktiven
v tem športu.
Kot prostovoljec sem aktiven v Nogometnem društvu Naklo in Športnem društvu Naklo. Rad se odzovem na vsako športno in delovno povabilo. DELAJMO SKUPAJ, bodimo
športno aktivni in življenje bo bolj zdravo in lepše.
Naši kandidati za župana in Občinski svet so
zagotovilo za uspešno delo Občine Naklo v bodoče.
Drage volivke in volivci! Vabimo vas, da na lokalnih volitvah za župana in kandidate
Občinskega sveta Občine Naklo podprete našo listo, saj nam boste le tako omogočili,
da bomo lahko z vašim sodelovanjem in skupnim delom uspešno zagotovili interese
občine.
Spoštovane občanke in občani Občine Naklo, veseli bomo vaših vprašanj in
predlogov, z veseljem bomo na njih tudi odgovorili.
040 13 12 13 - Zdravko ali po e-pošti:
[email protected] oz. [email protected]
Hvala za vaš glas!
10www.desus-naklo.si
Janez Štilec
Nada Oblak
Tomaž Finžgar
Anton Markič
Bor Pristavnik
3
VRNIMO LJUDEM ZAUPANJE V LJUDI www.desus-naklo.si
Zdravko Cankar
mag. Helena Krampl Nikač
ing. Peter Hkauc
Tea Burgar
Vinko Ušeničnik
ing. Sabinka Mali Košir
univ. dipl. ing. Gorazd Pikec
Teja Jovan Černilec
dipl. ing. Uroš Renko
Slavka Jelenc
Kandidati ZA OBČINSKI SVET
www.desus-naklo.si11
Kandidat stranke DeSUS s podporo stranke SMC
DeSUS, demokratična stranka upokojencev Slovenije,
Občinski odbor Naklo
Vas vabi
na predstavitev kanidata za župana Občine Naklo
Zdravka Cankarja
in kandidatov liste DeSUS za Občinski svet
torek, 30. 9. 2014, ob 19. uri
V GASILSKEM DOMU DUPLJE
sreda, 1. 10. 2014, ob 19. uri
V DOMU JANEZA FILIPIČA V NAKLEM
V petek, 3. 10. 2014, vse občane in občanke od 9. ure dalje
vabimo na druženje s kandidati liste DeSUS, ki bo nasproti
trgovine Mercator v Naklem.
Pogostili vas bomo s kranjsko Naklansko klobaso!
Spoštovane občanke in občani Občine Naklo,
veseli bomo vaših vprašanj in predlogov,
z veseljem bomo na njih tudi odgovorili.
040 13 12 13 - Zdravko ali po e-pošti:
[email protected] oz. [email protected]
Zdravko
Cankar, kandidat za župana Občine Naklo
12www.desus-naklo.si
www.desus-naklo.si
Naročnik: DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova 6/VI, 1000 Ljubljana Slovenska ljudska stranka, Beethonova 4, Ljubljana
ponedeljek, 29. 9. 2014, ob 19. uri
V DOMU KULTURE PODBREZJE