12. redna seja - Občina Šentilj

1
032-1/2010-002-329
20. 6. 2013
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Šentilj, ki je bila dne 13. 6. 2013 z začetkom ob 18.
uri, v sejni sobi občine Šentilj, na Maistrovi ul. 2, v Šentilju.
Prisotni člani občinskega sveta:
Alenka Ahman, Janko Bauman, Bojan Belna, Jožef Ferk, Karl Gajzler, Jožef Hamler, Aleš
Hauc, mag. Darko Krajnc, Dragica Kraner, Vesna Kupčič, Kristijan Kvas, Marta Muster,
Tomaž Pregl, Branko Roj, Hilda Romič (prišla pri točki 5) in Viktor Vajngerl.
Odsotni člani občinskega sveta:
Štefan Gosnik in Matej Jurak.
Ostali prisotni:
Edvard Čagran, župan, Renata Trajbar Kurbus, direktorica občinske uprave, mag. Nives
Erznožnik in Petra Pucko, višji svetovalki, predsedniki odborov krajevnih skupnosti – Jelka
Weldt (KS Ceršak), Branko Herman (KS Šentilj), Ivan Škofič (KS Velka), Aljoša Horvat (KS
Sladki Vrh) in člana nadzornega odbora, Jože Nekrep in Marjan Kikl.
K TOČKI 1
Otvoritev, pozdrav in potrditev sklepčnosti.
Župan je začel sejo in pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 15 članov občinskega
sveta in povedal, da sta svojo odsotnost opravičila Matej Jurak in Štefan Gosnik, Hilda
Romič pa sporočila, da bo prišla malo kasneje.
K TOČKI 2
Obravnava in potrditev zapisnikov 11. redne seje ter 7., 8. in 9. dopisne seje.
Župan je predlagal razpravo o zapisnikih 11. redne ter 7., 8. in 9. dopisne seje občinskega
sveta ter potrditev zapisnikov.
Razpravljal ni nihče.
SKLEP 148:
Soglasno se potrjujejo zapisniki 11. redne ter 7., 8. in 9. dopisne seje občinskega sveta
občine Šentilj.
(ZA sklep je glasovalo vseh 15 prisotnih članov).
K TOČKI 3
Potrditev dnevnega reda
Renata Trajbar Kurbus je na podlagi 31. člena Poslovnika o delu občinskega sveta predlagala
spremembo predlaganega dnevnega reda in sicer, da bi se za 16. točko dnevnega reda uvrstila
nova točka – »Sklep o spremembah in določitvi Sklepa o določitvi cen programov javnih
vrtcev na območju občine Šentilj.« Podala je obrazložitev predlaganega sklepa, župan pa
2
predlagal, da se glasuje o predlogu, ki ga je direktorica občinske uprave podala.
Pripomb na predlagano spremembo ni imel nihče, prav tako nihče ni razpravljal.
Sprejet je bil
SKLEP 149:
Občinski svet soglaša, da se na dnevni red seje za točko 16, uvrsti nova točka: »Sprejem
Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na
območju občine Šentilj.«
(ZA sklep je glasovalo vseh 15 prisotnih članov občinskega sveta).
Župan je predlagal potrditev dnevnega reda s sprejeto dopolnitvijo. Sprejet je bil
SKLEP 150:
Soglasno (16 prisotnih) se potrjuje naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev, pozdrav in potrditev sklepčnosti.
2. Obravnava in potrditev zapisnikov 11. redne seje ter 7., 8. in 9. dopisne seje.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Obravnava Zaključnega računa proračuna občine Šentilj za leto 2012.
5. Obravnava poročila župana o uporabi proračunske rezerve
6. Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za trgovski objekt v naselju
Sladki Vrh
7. Predlog Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne
kanalizacije
8. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene opravljanja javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju
Občine Šentilj
9. Potrditev letnega poročila Mariborskega vodovoda, javnega podjetja, d.d.
10. Obravnava Predloga Odloka o ustanovitvi Turistično informacijskega centra
Občine Šentilj – 1. obravnava
11. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o tržnem redu v občini
Šentilj
12. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju
mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v občini Šentilj
13. Predlog Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Šentilj
14. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra za k.o. Zg. Velka
15. Obravnava in sprejem predinvesticijske zasnove in investicijskega programa za
dozidavo k zdravstvenemu domu Maribor – objekta za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino
16. Sprejem sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine
Šentilj
17. Tekoče informacije.
18. Pobude in vprašanja.
19. Razno.
(ZA sklep je glasovalo vseh 15 prisotnih članov občinskega sveta).
3
K TOČKI 4
Obravnava Zaključnega računa proračuna občine Šentilj za leto 2012.
Člani občinskega sveta so zaključni račun prejeli že s koncem meseca marca, z vabilom za
sejo pa k tej točki še poročilo Nadzornega odbora, ki je opravil pregled zaključnega računa.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljal ni nihče. Sprejet je bil
SKLEP 151:
Občinski svet Občine Šentilj sprejme Zaključni račun Občine Šentilj za leto 2012, kot je
predlagan.
(ZA sklep je glasovalo vseh 15 prisotnih članov občinskega sveta).
Prišla je članica občinskega sveta, Hilda Romič. Župan je ugotovil, da občinski svet nadaljuje
sklepanje s 16. člani.
K TOČKI 5
Obravnava poročila župana o uporabi proračunske rezerve.
Gradivo je bilo prisotnim posredovano v pisni obliki z vabilom, župan pa je na podlagi
priloženih fotografij dal še krajše pojasnilo o porabi proračunske rezerve pri čemer je šlo za
nujno sanacijo plazov, ki so jih povzročile naravne nesreče (LC Ploderšnica, LC Srebotje,
izdelava geotehničnih raziskav z izdelavo poročila za plaz na JP ob lovski koči na Vranjem
Vrhu in ob stanovanjskem objektu na Zgornji Velki 117 ter sanacija ceste pri Javerniku).
Razpravljal ni nihče.
K TOČKI 6
Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za trgovski objekt v naselju Sladki
Vrh.
Gradivo so člani in vabljeni prejeli v pisni obliki z vabilom. Krajši uvod je podal župan, mag.
Nives Erznožnik pa je podala dodatno obrazložitev h gradivu. Povedala je, da je bil osnutek
odloka obravnavan na seji sveta v mesecu februarju, predlog usklajen z željami in pobudami
najbližjih sosedov objekta, opravljena je bila javna razgrnitev, nosilci urejanja prostora so
svoja mnenja k predlogu podali, tako, da v bistvu ni več nobenih ovir, da se odlok sprejme, na
kar bo lahko investitor pristopil k pridobitvi gradbenega dovoljenja. Opravičila se je tudi za
pomanjkljivost v gradivu, kjer je prišlo do tega, da je bila kopirana vsaka druga stran.
(Prisotnim je bil nato razdeljen popravljen izvod odloka).
Razpravljal ni nihče. Sprejet je bil
SKLEP 152:
Občinski svet Občine Šentilj sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za trgovski objekt v naselju Sladki Vrh.
Odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne
veljati osem dni po objavi.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
K TOČKI 7
Predlog Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije.
Gradivo so člani in vabljeni prejeli v pisni obliki z vabilom, mag. Nives Erznožnik pa je
podala še krajšo pojasnilo.
4
Razpravljal je Viktor Vajngerl. Odgovor mu je dala mag. Erznožnikova.
Sprejet je bil
SKLEP 153:
Občinski svet občine Šentilj sprejme Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javne kanalizacije.
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati osmi dan po
objavi.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
K TOČKI 8
Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene opravljanja javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentilj.
Gradivo so člani in vabljeni prejeli v pisni obliki z vabilom, mag. Nives Erznožnik pa je
podala še dodatno obrazložitev.
Župan je povedal, da je predlog obravnavala in sprejela predhodno že tudi komisija za
komunalo.
Razpravljala sta Hilda Romič in Jožef Ferk. Pojasnila na njuna vprašanja sta podala mag.
Erznožnikova in župan.
Sprejet je bil
SKLEP 154:
Občinski svet Občine Šentilj sprejme sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja,
omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE
v Občini Šentilj.
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati 15 dan po objavi,
uporablja pa se od 1. 8. 2013 dalje.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
K TOČKI 9
Potrditev letnega poročila Mariborskega vodovoda, javnega podjetja, d.d.
Gradivo je bilo posredovano v pisni obliki z vabilom, mag. Nives Erznožnik pa je podala še
krajšo pojasnilo.
Razpravljal ni nihče. Sprejet je bil
SKLEP 155:
Občinski svet Občine Šentilj potrjuje Letno poročilo Mariborskega vodovoda, javnega
podjetja, d.d. za leto 2012.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
K TOČKI 10
Obravnava Predloga Odloka o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine
Šentilj – 1. obravnava.
Gradivo je bilo posredovano v pisni obliki z vabilom. Dodatna pojasnila je podala Petra
Pucko.
5
.
Razpravljal ni nihče. Sprejet je bil
SKLEP 156:
Občinski svet občine Šentilj sprejme Odlok o ustanovitvi turistično informacijskega
centra občine Šentilj v prvi obravnavi.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
V skladu z določilom petega odstavka 83. člena župan predlaga, da se prva in druga
obravnava predloga združita, saj na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga
odloka v prvi obravnavi. Občinski svet se je strinjal s predlogom župana. Sprejet je bil
SKLEP 157:
Občinski svet Občine Šentilj sprejme Odlok o ustanovitvi turistično informacijskega
centra Občine Šentilj.
Odlok začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu Občine Šentilj, objavi
pa se v Medobčinskem uradnem vestniku.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
K TOČKI 11
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o tržnem redu v občini Šentilj.
Gradivo je bilo poslano v pisni obliki z vabilom. Renata Trajbar Kurbus je podala še krajšo
obrazložitev. Župan je dodal, da tržnica v Šentilju ni zaživela v takšnem obsegu, kot smo si v
začetku predstavljali, zaradi tega se je občina tudi odpovedala zaračunavanju najema prostora,
kar bo morebiti prispevalo k večji udeležbi ponudnikov na tržnici.
Razpravljal ni nihče. Sprejet je bil
SKLEP 158:
Občinski svet občine Šentilj na podlagi 3. in 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 24/2008), 8. in 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje
trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/2009) in 16. člena Statuta Občine Šentilj
(MUV, št. 26/2009 in 23/2010), sprejme odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
tržnem redu v Občini Šentilj, kot je predložen.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
K TOČKI 12
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju
mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v občini Šentilj.
Gradivo je bilo posredovano članom občinskega sveta in vabljenim v pisni obliki z vabilom.
Dodatna pojasnila je podala Renata Trajbar Kurbus.
Razpravljal ni nihče.
6
Sprejet je bil
SKLEP 159:
Občinski svet Občine Šentilj na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list, št. 3/07-UPB2, 23/07 in 41/07) in 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/2009
in 23/2010), sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
subvencioniranju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Občini Šentilj, kot je
predložen.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
K TOČKI 13
Predlog Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Šentilj.
Gradivo je bilo posredovano članom občinskega sveta in vabljenim v pisni obliki z vabilom.
Dodatna pojasnila je podala Renata Trajbar Kurbus.
Razpravljal ni nihče. Sprejet je bil
SKLEP 160:
Občinski svet Občine Šentilj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št.
26/2009 in 23/2010) in Odloka o proračunu Občine Šentilj (MUV, št. 6/2013) sprejme
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Šentilj, kot je predložen.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
K TOČKI 14
Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra za k.o. Zg. Velka.
Gradivo je bilo posredovano članom občinskega sveta in vabljenim v pisni obliki z vabilom.
Dodatna pojasnila je podala Renata Trajbar Kurbus.
Razpravljal ni nihče. Sprejet je bil
SKLEP 161:
Občinski svet Občine Šentilj na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve ter odločb ustavnega sodišča RS), 82. člena Zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in dopolnitve), 8. člena Odloka o občinskih cestah
(MUV, št. 34/99) in 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/2009 in 23/2010)
sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Zgornja Velka (parc. št. 656/4), kot je
predložen.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
K TOČKI 15
Obravnava in sprejem predinvesticijske zasnove in investicijskega programa za
dozidavo k zdravstvenemu domu Maribor – objekta za fizikalno in rehabilitacijsko
medicino.
Gradivo je bilo posredovano z vabilom v pisni obliki. Dodatna pojasnila je podala Renata
Trajbar Kurbus.
Razpravljal ni nihče.
7
Sprejet je bil
SKLEP 162:
Občinski svet Občine Šentilj potrjuje dokumenta »Predinvesticijska zasnova in
Investicijski program za investicijo: »Dozidava k zdravstvenemu domu – objekt za
fizikalno in rehabilitacijsko medicino«.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
K TOČKI 16
Sprejem sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Šentilj.
Za sprejem predlaganega sklepa je bila pri 3. točki predlagana dopolnitev dnevnega reda,
gradivo pa razdeljeno na seji.
Dodatna pojasnila je podala Renata Trajbar Kurbus. Razpravljal ni nihče. Sprejet je bil
SKLEP 163:
Občinski svet Občine Šentilj potrjuje in sprejema Sklep o spremembah in dopolnitvah
sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Šentilj.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se objavi v
Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.
(ZA sklep je glasovalo vseh 16 prisotnih članov občinskega sveta).
K TOČKI 17
Tekoče informacije
Župan je v nadaljevanju podal nekaj aktualnih informacij, kot sledi:
- Problematika Palome. Dejal je, da je zadovoljen, da se o trenutni situaciji in težavah v
Palomi ne piše na veliko v časopisih in objavlja v ostalih medijih, saj bi to lahko
sprožilo še večjo zaskrbljenost med zaposlenimi, prav tako pa bi se lahko odražalo na
samo poslovanje podjetja. Paloma namreč že dva meseca posluje brez predsednika
uprave, funkcijo predsednika pa začasno opravlja direktor komerciale, ki se za
reševanje nastale situacije zelo trudi. Občasno zaustavljanje proizvodnih strojev je
posledica likvidnostnih problemov, zaradi katerih podjetje ne more redno plačevati
surovin, ki jih za proizvodnjo potrebujejo. Povedal je, da ga je vršilec dolžnosti
predsednika uprave je o problemih obvestil, prav tako pa poskuša najti možne rešitve
in pomoč preko poslanca DZ in drugih, ki bi lahko kakor koli pripomogli k izboljšanju
situacije. Na ta način nam je uspelo dobiti zagotovilo za čim prejšnji razgovor pri
ministru za gospodarstvo, ki bi naj bil konec tega meseca. Občina je o zaskrbljujoči
situaciji pisala na Vlado RS in pristojna ministrstva in predlagala, da se aktivno
vključijo v reševanje situacije, saj podjetje naročila za proizvodnjo ima (v večini za
tuja tržišča), vendar nimajo sredstev za nabavo surovin. Problem predstavlja tudi
dejstvo, da bo novi predsednik uprave v podjetje prišel šele v začetku meseca avgusta.
Dejal je, da se moramo zavedati, da je problem Palome zaskrbljujoč, zato moramo v
občini napeti vse moči in izkoristiti vsako možnost, da jim pomagamo iz trenutne
krize.
o Mag. Darko Krajnc je dejal, da po njegovem mnenju v Palomi ni problem
samo v direktorju. Meni, da je tako, da bi lahko v to podjetje prišel kateri koli
direktor, pa ne bi uspel stvari urediti. Po njegovem mnenju je glavni problem
namreč sam management v podjetju, ki vedno znova uspeva, da se direktorja
8
o
o
o
o
o
o
zamenja, ker se mogoče dotakne stvari, ki jih pa nekateri ne želijo spremeniti.
Verjetno pa je del problema tudi v malo preveliki režiji, predvsem pa »moč«
nekaterih ljudi v podjetju. Očitno se ne zavedajo, da bo toliko časa, ko bo
podjetje v domači lasti in bodo tudi ljudje, ki ga bodo vodili domači, obstajala
tudi družbena in okoljska odgovornost do ljudi in teh krajev. V primeru, da bo
lastništvo prešlo v tuje roke pa se bo vse to še kako spremenilo. Kakor hitro se
bodo v poslovanju pojavile »rdeče številke«, bodo tuji lastniki podjetje pač
zaprli. Tega se bi morali v Palomi zavedati tisti, ki imajo »moč«. Bolj pa se
bodo morali vključiti v reševanje krize tudi delavci in njihovi predstavniki.
Menil je še, da se občina, predvsem pa politični funkcionarji naj ne bi preveč
vtikali v te zadeve, ker lahko to še bolj poslabša situacijo. Pri Palomi gre
namreč za podjetje s tradicijo saj ima letos 140 let obstoja in bi bila sramota, če
bi propadla, predvsem glede na to, da proizvajajo izdelke, ki se bodo vedno
potrebovali. V Palomi so po njegovem mnenju potrebne sveže marketinške
ideje in pozitivna zagnanost za nadaljevanje dela.
Branko Roj je dejal, da ima Paloma po njegovih informacijah zaposlenih
približno 300 režijskih delavcev, kar je glede na skupno število 750 zaposlenih
precej zaskrbljujoče.
Karl Gajzler je menil, da je za Palomo največji problem v tem, da jim
direktorje »postavlja« politika in da ti potem nimajo pravega čuta do podjetja
in odločnosti za doseganje uspehov, kar bi bilo povsem drugače, če bi bil
direktor iz domačega kraja. Prepričan je, da je v domačem okolju veliko
mladih, sposobnih in ustrezno izobraženih kadrov, ki bi lahko vodili podjetje
na takšen način, da bi bilo v korist podjetja in ne v lastno korist, kot se to vse
preveč dogaja v zadnjih letih.
Župan je poudaril, da je povsem jasno, da se občina v politiko poslovanja in
vodenja ne želi vtikati, vsekakor pa se moramo zavedati, da gre za prihodnost
750 ljudi in njihovih družin, ki pa se tikajo občine. Zaradi tega mora tudi
občina iskati variante in rešitve, s katerimi bi lahko pomagala podjetju, da
posluje naprej.
Karl Gajzler je za primerjavo navedel kako je bilo v primeru Palome Horgen iz
Ceršaka. Lastnik, ki je bil Švicar je dogovoril prodajo izdelkov v domači Švici,
pri nas pa ministri dajejo koncesije za prodajo higienskih papirjev svojim
prijateljem, ki potem te izdelke uvažajo in prodajajo na domačem trgu, pa tudi
ne po bistveno ugodnejših cenah. To je po njegovem mnenju področje, kjer bi
se pa lahko vključila politika in država. Druga stvar pa je področje ekologije.
Paloma bi morala imeti določene ugodnosti tudi z vidika skrbi za okolje, saj
predeluje velike količine odpadnega papirja, namesto, da bi bila za to
nagrajena, pa plačuje še račune za odvoz odpadkov podjetju Saubermacher.
Viktor Vajngerl je bil mnenja, da mora Paloma »pospraviti« pri sebi. Po
njegovi oceni imajo zelo zgrešeno kadrovsko politiko, saj imajo npr.
povprečno starost zaposlenih 51 let. Za ilustracijo je povedal, da je tudi sam
dal trikrat prošnjo za zaposlitev, pa nikoli ni dobil odgovora. Možno pomoč
občine vidi na področju marketinga, da se Paloma promovira v okviru
promocije občine.
Bojan Belna je dejal, da se strinja z razpravo predhodnikov, da pa bi bilo po
njegovem mnenju prav, da bi župan javno povedal, kaj pa je občina naredila
pozitivnega za podjetje Paloma v primeru zemljišča v Šentilju. V času, ko je
bilo Palomi najtežje tako od njih nismo zahtevali vrnitev zemljišča, čeprav ni
prišlo do gradnje proizvodnega obrata v Šentilju.
9
o Župan je dejal, da je občina v primerih razvoja gospodarskih družb tista, ki
mora poskrbeti za infrastrukturne pogoje, da se lahko podjetja na njenem
območju razvijajo. V primeru Palome je bilo zaradi tega stavbno zemljišče v
središču Šentilja po zelo ugodni ceni prodano Palomi, ki bi ga v primeru, da se
gradnja ne realizira morala v določenem roku občini vrniti. Zaradi nastalih
okoliščin občina tudi ni vztrajala na tem, da se zemljišče vrne, saj ga je
podjetje obremenilo s hipoteko in bi zahteva občine po vrnitvi zemljišča lahko
resno ogrozila obstoj podjetja. Podobna situacija se je zgodila tudi v Ceršaku,
kjer je občina za gradnjo novega obrata Paloma Horgen odkupila velik del
zemljišč od kmetov (cca. 2 ha), pripravljeni so bili idejni načrti, projekti, itd…
za gradnjo, potem pa ni prišlo do realizacije, pa še danes na občini ne vemo kaj
je bilo temu razlog.
Župan je nadaljeval z naslednjimi tekočimi informacijami:
- Vodovod Pesnica – Šentilj. Gre za velik projekt, v katerega je vključenih trinajst
občin. Pri realizaciji projekta prihaja do precejšnih zamud, saj se vedno znova kje
zatakne zaradi precej ostrega nadzora porabe evropskih sredstev s strani državnih
institucij. Projekt je za našo občino, kakor tudi za ostale, zelo velikega pomena, saj bo
to vodovodno omrežje zagotavljalo dobavo pitne vode za celotno občino vse do Trat
in dalje do sosednjih občin.
- Problematika dotrajanih objektov in onesnaženost območja ob mejnem prehodu Trate.
Povedal je, da je Branko Roj dal pobudo, da se za reševanje situacije dotrajanih
objektov na Tratah vključi gradbeno inšpekcijo. V tej zvezi je občina vse zadevne
objekte fotografirala in foto dokumentacijo z dopisom posredovala na gradbeno
inšpekcijo. Ima tudi informacijo, da je prišlo s strani vzhodnjaških tranzitnih
potnikov, ki koristijo ta prehod do precejšnjega onesnaževanja tako bližnjega
stanovanjskega bloka, ki je že nekako javno stranišče, kakor tudi ostale okolice na
področju mejnega prehoda.
- Imenovanje ravnateljice OŠ Sladki Vrh. Povedal je, da je bilo pred časom izpeljano
imenovanje ravnateljice OŠ Sladki Vrh in da je bila ponovno za 5 letni mandat
imenovana dosedanja ravnateljica, Andreja Košti. Pozitivno mnenje je bilo
posredovano tudi s strani občine Šentilj, v tej zadevi pa se je sestala tudi Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
- Obnova broda na Muri. Opravljena so bila še nekatera manjša zaključna dela na
projektu obnove broda na Muri in izvedena slavnostna otvoritev.
- Krožišče Šentilj. Promet v križišču pri občini postaja vedno večji problem, predvsem
zaradi tovornih vozil, ki pripeljejo iz Sladkega Vrha in zavijejo proti skladišču
Palome. Projektna dokumentacija za ta projekt se zaključuje, zagotovljenih pa imamo
že tudi nekaj finančnih sredstev. Določena evropska sredstva, ki so ostala iz naslova
nerealiziranega projekta izgradnje železniškega podhoda smo preusmerili v projekt
izgradnje kanalizacije in vodovoda na Novinah (od gostilne Rajzman do Šentilja).
Izbran je že tudi izvajalec del. Računamo, da nam bodo pri tem projektu ostala
določena sredstva, ki bi jih eventualno lahko preusmerili v projekt izgradnje rondoja,
seveda ob soglasju države. V roku enega meseca bodo projekti posredovani v pregled
Direkciji RS za ceste, s katero bomo v tej zvezi morali opraviti še razgovore, tako, da
pričakujemo, da bo faza priprave dokumentacije letos zaključena.
- Koncesija za ravnanje z odpadki s podjetjem Saubermacher. Na sklep o dodelitvi
koncesije podjetju Saubermacher se je drugi ponudnik, Snaga Maribor, pritožil, a je
občina tožbo dobila, tako, da bo javno službo za področje ravnanja z odpadki
naslednjih 15 let za občino izvajalo podjetje Saubermacher. Po zakonu mora občina
10
-
-
-
-
-
-
urediti na območju občine objekt zbirališča odpadkov, ki bo na lokaciji pri Gorniku v
Selnici ob Muri. S koncesijsko pogodbo je dogovorjeno, da mora zbirališče zgraditi
koncesionar, torej Saubermacher na svoje stroške. Glede pomislekov nekaterih, češ, da
bo takšno zbirališče negativno vplivalo na okolico, zaradi smradu, itd…, je dejal, da
temu ne bo tako, saj se bodo odpadki sproti odvažali.
Projekt izgradnje kanalizacije, obnove ceste, idr. na Soplu. Projekt se zaključuje. Na
novo izgrajeno kanalizacijo je priključenih približno 55 gospodinjstev. Glede na to, da
se projekt financira z evropskimi sredstvi, se poraba teh redno kontrolira, tako smo po
enem letu dobili ponovno inšpekcijski pregled, vendar kakšnih napak niso našli, tako,
da se zaključna dela lahko nadaljujejo. Manjka še izgradnja križišča na Soplu za smer
Srebotje. Urejen bo zavijalni pas, da bo promet oz. zavijanje na tem križišču boljše
urejeno kot je to sedaj, vendar bo to dokaj zahteven poseg. Na koncu bo izvedena še
celotna preplastitev ceste.
Protiprašna ureditev cest, kar je planirano po proračunu za letošnje leto. Razpisana so
dela za izbiro izvajalca za odsek Nikl – »Polo« na Spodnji Velki, ki gre v letošnjem
letu v obnovo. Izvedla se bo tudi obnova oz. preplastitev odseka od Goloba do Zvera
na Tratah v dolžini cca. 1200 m.
Odkup zemljišča v Sladkem Vrhu (Švinger in drugi lastniki). Celotno zemljišče je
odmerjeno in odkupljeno in bo namenjeno za potrebe širitve kraja, istočasno pa za
ureditev protipoplavnega nasipa, ki bo visok cca. ¾ m. Za ureditev nasipa se bo
uporabila zemlja, ki je bila za ta namen že navožena na kup ob ribniku pri Lencu.
Problematika gasilstva. Kakšnih novih informacij o tem nima, razen tega, da je
imenovan novi predsednik Gasilske zveze Slovenske gorice. Zvezi je posredoval pisno
obvestilo, da občina zveze ne bo sofinancirala vse dotlej, dokler v njej ne bo vseh
štirih občinskih gasilskih društev. Bila je tudi ideja, da bi se v okviru občine ustanovila
samostojna zveza z vsemi štirimi društvi iz občine, vendar se s tem ostala tri društva
(Velka, Ceršak in Šentilj) kljub prepričevanju niso strinjala. Situacija, takšna kot v
tem trenutku na področju gasilstva je, je vsekakor zaskrbljujoča za optimalno
zagotavljanje požarne varnosti na področju občine.
Nova pridobitev – gasilski čoln. Dravske elektrarne Maribor so gasilskemu društvu
Sladki Vrh sponzorirale nabavo novega gasilskega čolna za reševanje na vodi s
kompletno opremo za 4 gasilce.
Trg Velka. Dela na obnovi trga se izvajajo. Pred začetkom je bil opravljen tudi
razgovor z župnikom, saj je polovica zemljišča trga v lasti župnišča.
K TOČKI 18
Pobude in vprašanja
-
-
Branko Roj je v zvezi s propadajočimi objekti na Tratah povedal, da je očitno, da so se
inšpekcijske službe odzvale in si objekte ogledale. Žal pa je vse kar je bilo narejenega
z njihove strani le namestitev oranžne ograje z napisi, da se objekti rušijo in da je
približevanje prepovedano. Povedal je še, da v propadajočo klet nekateri odlagajo
razne nevarne odpadke, od azbestnih plošč, do gum, odpadnih barv, itd…
Mag. Darko Krajnc je predlagal, da bi se namesto pisnega gradiva za seje uvedlo
sistem, da bi se gradivo svetnikom posredovalo preko interneta, kar nekatere druge
občine že izvajajo. Zanimalo ga je ali ima občinska uprava podatek koliko stroškov
predstavlja izdelava fotokopij gradiva. Dejal je, da je sam okvirno preračunal, da to na
sejo stane približno 300 evrov. Menil je, da bi se vsekakor izplačalo nabaviti prenosne
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
računalnike za člane občinskega sveta in bi bili stroški zagotovo manjši. Predlagal je
tudi, da bi vsak svetnik za to prispeval dve sejnini.
Župan je dejal, da je predlog zagotovo dober in ga bo do naslednjega mandata verjetno
potrebno dejansko realizirati. Občinska uprava pa bo do naslednje seje pripravila
kalkulacijo o stroških za izdelavo pisnega gradiva.
Mag. Darko Krajnc je predlagal, da občina uredi tudi brezžični internet, ki predstavlja
zelo mali strošek. Zanimalo ga še koliko je občinska spletna stran sploh obiskana.
Renata Trajbar Kurbus je dejala, da v tem trenutku podatka o obisku spletne strani
nima, a ga bo pridobila in posredovala mag. Krajncu. Dodala je še, da društva žal ne
dajejo svojih informacij na spletno stran v tolikšni meri, kot je bilo to zamišljeno.
Mag. Darko Krajnc je dejal, da se sam odpoveduje temu, da se mu gradivo pošilja in
da bi bil bolj vesel, če bi to bilo objavljeno na spletni strani občine.
Renata Trajbar Kurbus je dejala, da bo to za naslednjo sejo urejeno.
Bojan Belna je dejal, da je dejstvo, da morajo člani občinskega sveta iti s časom
naprej, tako da se s predlogi mag. Krajnca vsekakor strinja in meni, da bi bilo prav, da
se prenosni računalniki čim prej nabavijo, vsi člani pa za uporabljanje teh usposobijo.
Viktor Vajngerl je glede spletne strani občine predlagal, da bi se pod zavihkom
»kultura« vpisala kulturna društva, pod »turizem« pa turistična društva. Povedal, da je
dobil elektronsko pošto od nekoga iz Celovca. Ne ve sicer od kod je ta imel njegov
naslov, vendar je pomembno to, da mu je pisal, da je na spletni strani občine iskal
možnost za organiziranje kosila za 45 ljudi na enem kmečkem turizmu, a da žal ni
ničesar našel. Upa, da se bo to področje primerno uredilo z uvedbo TIC-a.
Vprašal je še ali je kakšna nova informacija v zvezi z bazeni v Sladkem Vrhu.
Župan je dejal, da kakšnih novih informacij nima in da je sicer še vedno aktualen en
interesent, ki pa odločitev o nakupu vedno znova odlaga oz. zavlačuje. Povedal je še,
da se bo določen prostor v stavbi na bazenih, ki gleda proti cesti, dal v najem
motorističnemu društvu, s čimer se je strinjal tudi odbor KS Sladki Vrh.
Viktor Vajngerl je vprašal ali se že ve katera območja občine se bodo lahko v
prihodnosti priključila na skupna kanalizacijska omrežja in čistilne naprave. Menil je,
da bi bilo prav, da bi ljudje čim prej vedeli ali bodo to možnost imeli, saj bodo v
nasprotnem primeru imeli zelo malo časa, da si to individualno uredijo.
Župan je dejal, da bo to znano do konca leta.
Ivan Škofič se je vrnil na problematiko propadajočih objektov na Tratah. Dejal je, da
so za »svinjarijo«, ki se dela na območju mejnega prehoda krivi tudi vsi tisti, ki imajo
tam odprte svoje trgovine in razne lokale. Dejstvo je namreč, da vsi ti prodajajo pijače
v konzervah, steklenicah in plastenkah, ki jih nekateri kupci na parkirišču že takoj
popijejo in embalažo nato odvržejo v naravo, saj te trgovine nimajo nameščenih
ustreznih zabojnikov za te odpadke. Dejal je, da so pri zadnji čistilni akciji na tem
območju ob in pod mostom nabrali 14 vreč teh odpadkov.
Župan se je strinjal, da takšno stanje ni sprejemljivo, zato bo preko podjetja
Saubermacher poskušal urediti, da bodo vsi ti lokali morali imeti tudi ustrezne
zabojnike za odpadke.
Jelka Weldt je informirala občinski svet, da je imel odbor krajevne skupnosti Ceršak
sejo, na kateri so razpravljali o enosmernem prometu oz. parkiriščih pred
stanovanjskimi bloki. Glede smradu je dejala, da je ta na območju Ceršaka malo
popustil, prav tako tudi problem z muhami.
Dejala je tudi, da je vesela imenovanja ravnateljice v OŠ Sladki Vrh in dodala, da
bosta skupaj proučili kako ukrepati glede problema neplačevanja vrtcev v obeh
zavodih.
12
-
Viktor Vajngerl je prisotne povabil na festival, ki ga njihovo društvo prireja med 28.
in 30. junijem na Zgornji Velki in na katerem bodo sodelovale tudi folklorne skupine
iz festivala Lent (iz Kolumbije, severnega Cipra, Mehike in Poljske), seveda pa bodo
nastopali tudi domačini, med njimi tudi otroci iz osnovne šole. En večer bo skupni
koncert pihalnega orkestra Ceršak z gostujočim orkestrom iz Avstrije. V sam festival
se je vključilo tudi športno društvo DTV Partizan Velka, ki bo v dopoldanskem času
prirejalo športne turnirje. Med temi bi naj bil tudi turnir v malem nogometu. Predlagal
je, da bi kot atrakcija na turnirju sodelovala tudi ekipa svetnikov, kar bi projekt
društva zagotovo še spodbudilo.
-
Župan je povedal, da je naslednji dan ob 12. uri v prosvetnem domu Šentilj
organizirana »okrogla miza«, ki jo prireja Kmetijski zavod Maribor, vabljeni pa so
tudi predstavniki kmetijskega ministrstva in Avstrijci. Tema bo problematika
kmetijstva nasploh, zapuščenih površin na mejnih območjih, itd… Povabil je člane
občinskega sveta, da se razpravi pridružijo.
Ker ni bilo več vprašanj ali pobud je župan sejo ob 19.40 uri zaključil.
Po magnetogramu izdelala:
Marjeta Nekrep
Župan občine Šentilj
Edvard Čagran