PUBLIKACIJA ŠOLE Šolsko leto 2014/2015

Z ZNANJEM DO ZVEZD
PUBLIKACIJA ŠOLE
Šolsko leto 2014/2015
Ime in priimek
Naslov
Razred
Razrednik
Domači telefon
Telefon očeta
Telefon matere
E-mail
Osnovna šola Marije Vere
VSEBINA
Vizija........................................................................... 4
Podatki o šoli ............................................................... 5
Organizacija dela na šoli ............................................... 9
Šolski zvonec ............................................................... 12
Odsotnost od pouka...................................................... 13
Interesne dejavnosti ..................................................... 13
Dodatni in dopolnilni pouk ............................................. 13
Tekmovanja ................................................................. 15
Več jezikov znaš, več veljaš ........................................... 17
Kulturna šola ................................................................ 19
Šolsko kulturno-umetniško društvo ................................. 21
Učimo se z zadnjico ...................................................... 22
ŠŠD Prvak .................................................................... 23
Zdrav življenjski slog ..................................................... 25
Tečaji plavanja in šola v naravi ....................................... 26
Ostali tečaji .................................................................. 26
Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci .......................... 27
Diferenciacija in nivojski pouk ........................................ 28
Projekti in programi ...................................................... 29
Prednostne naloge in projekti ........................................ 29
Sodelovanje s starši ...................................................... 29
Šolska svetovalna služba ............................................... 31
Šolska knjižnica ............................................................ 32
Šolska prehrana ........................................................... 33
Jutranje varstvo............................................................ 35
Podaljšano bivanje ........................................................ 35
Varstvo učencev 1. razreda v času počitnic ..................... 36
Prilagajanje šolskih obveznosti ....................................... 36
Zdravstveno varstvo ...................................................... 37
Prevoz in varna pot v šolo ............................................. 37
Pohvale in priznanja ...................................................... 38
Izvleček iz vzgojnega načrta .......................................... 40
Hišni red ...................................................................... 42
Izjava staršev ............................................................... 47
2
Osnovna šola Marije Vere
Spal sem in sanjal,
da je življenje radost.
Prebudil sem se in videl,
da je življenje dolžnost.
Delal sem in glej:
dolžnost je bila radost.
(Rabindranath Tagore)
Pozdravljeni!
Pred vami je publikacija OŠ Marije Vere za šolsko leto 2014/15, v
kateri so zbrane osnovne informacije v zvezi z organizacijo in
delovanjem šole, hkrati pa predstavlja pomoč pri načrtovanju,
usklajevanju in spremljanju naših šolskih dejavnosti.
Draga učenka, dragi učenec!
Šola je ustvarjalen življenjski prostor, v katerem se marsikaj
dogaja. Publikacija naj ti služi kot vodnik skozi šolsko leto, v
katerega si sproti beleži vsakodnevne zanimivosti in jih pokaži
svojim staršem, učitelju, razredniku.
Spoštovani starši!
Potrudili se bomo, da se bodo vaši otroci v šoli dobro počutili ter
si v sproščenem in prijateljskem vzdušju pridobili čim več znanja
in izkušenj za življenje.
Cenjene sodelavke, cenjeni sodelavci!
V novo šolsko leto vstopamo z željami, da bi bilo čim bolj
uspešno. S kakovostnim vzgojnim delom in dobrimi medsebojnimi
odnosi bomo skrbeli za vsestranski razvoj vsakega posameznika.
Prepričana sem, da bomo tudi v letošnjem šolskem letu kreativni,
polni dobrih idej in elana za doseganje zastavljenih ciljev.
Violeta Vodlan, ravnateljica
3
Osnovna šola Marije Vere
VIZIJA
Učenci, delavci šole in starši vzajemno gradimo varno in
vzpodbudno okolje v zanimivi in kakovostni šoli.
Poslanstvo naše šole je:
V medsebojnih odnosih smo iskreni in spoštljivi. Učencem
posredujemo znanje s sodobnim, kakovostnim in inovativnim
pristopom ter jih vzgajamo za življenje.
Z različnimi aktivnostmi razvijamo
učence v samostojne,
uspešne, kritične in zadovoljne osebnosti. Spodbujamo potrebo
po gibanju in zdravem življenju.
Človek, ki nima vizije, ne bo nikdar veliko pričakoval in se ne bo lotil pomembnih dejanj.
(Woodrow Wilson)
4
Osnovna šola Marije Vere
PODATKI O ŠOLI
Ime šole:
OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE
Sedež šole: Ljubljanska 16 a, 1241 Kamnik
Telefonske številke in zaposleni:
Ravnateljica:
Pom. ravnateljice:
Poslovna sekretarka:
Računovodkinja:
Zbornica:
Socialna delavka:
Knjižnica:
Kuhinja:
Fax:
Violeta Vodlan
Jožica Senica Zabret
Mateja Debevc
Milena Štrajhar
učitelji
Helena Sternad
Andreja Vukmir
Stane Žurbi
01 830 31 42
01 830 31 43
01 830 31 40
01 830 31 47
01 830 31 41
01 830 31 45
01 830 31 44
01 830 31 46
01 830 31 48
E-naslov ravnateljice:
[email protected]
E-naslov tajništva:
[email protected]
E-naslov kuhinje:
[email protected]
Spletna stran šole: http://www.os-marijevere.si
Transakcijski račun šole: SI56 0124 3603 0654 813
TRR šolskega sklada: SI56 0124 3603 0654 813
sklic: SI00 02031999
Davčna številka: 52634876
Matična številka: 5268931
5
Osnovna šola Marije Vere
USTANOVITELJ
Ustanoviteljica šole je Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.
ŠOLSKI PROSTOR
Šola prevzema odgovornost za učence v prostorih šolske stavbe
in na zunanjih površinah, ki so opredeljeni v aktu o ustanovitvi
šole, v času pouka in drugih dejavnostih po letnem delovnem
načrtu.
ŠOLSKI OKOLIŠ
OŠ Marije Vere zajema KS Duplica, KS Šmarca in KS Volčji Potok z
naselji, ulicami, cestami: Bazoviška, Črnivška, Dobajeva,
Groharjeva, Jakopičeva, Jamova, Jelovškova, Klavčičeva,
Meninska, Prvomajska, Rudniška, Slatnarjeva, Šipkova, Gubčeva,
Habjanova, Jeranova, Šmarska, Obrtniška, Orehova, Primoževa,
Sončna, Štajerska, Matije Blejca, Domžalska, Ljubljanska,
Bistriška, Grintovška, Kamniška, Nožiška, Koroška, Pibernikova,
Poljska, Radomeljska, Mengeška, Kolenčeva, Zelena pot, Mala in
Nova pot, Pot iz vasi, Bakovnik, Perovo, Rudnik pri Radomljah,
Drnovo, Gmajna, Gornji Log, Spodnji Log, Stegne, Trata in Trg
padlih borcev.
SVET ŠOLE
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni
mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki občine Kamnik
(Dragica Požek, Ivanka Učakar, Nada Pustotnik), pet
predstavnikov šole (Mateja Debevc, Sabina Suhoveršnik, Urška
Brožič, Jana Rovšek in Mojca Fuchs Lukežič) in trije predstavniki
staršev (Damijan Budja, Magdalena Kužnik in Robert Prosen).
Predsednica sveta šole je Mojca Fuchs Lukežič.
SVET STARŠEV
Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega
predstavnika. Oblikuje se zato, da starši lahko organizirano
uresničujejo svoje interese v šoli. Volitve v svet staršev izvedemo
na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku.
6
Osnovna šola Marije Vere
RAVNATELJICA
Ravnateljica je pedagoški in poslovodni organ šole. Pri
pedagoškem vodenju in drugih nalogah ji veliko pomaga
pomočnica ravnateljice, ki dopolnjuje delo s poukom.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
strokovni aktivi in razredniki.
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Obravnava vsa
splošna pedagoška in organizacijska vprašanja, odloča o vzgojnih
ukrepih, sprejema mnenja o napredovanju strokovnih delavcev v
nazive in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Oddelčni učiteljski zbor
sestavljajo učitelji, ki poučujejo v
oddelku. Obravnava VIZ-problematiko v oddelku, oblikuje
program za delo z nadarjenimi učenci in tistim, ki težje
napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge
v skladu z zakonom.
Razrednik vodi delo oddelčne skupnosti učencev in oddelčnega
učiteljskega zbora. Pomaga reševati učne in vzgojne probleme
posameznih učencev, izreka vzgojne ukrepe, ureja pedagoško
dokumentacijo, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo ter
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oz.
predmetnih področij. Strokovni aktiv šole obravnava problematiko
predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje kriterije in merila
za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
VIZ-dela, usklajuje letne priprave in dneve dejavnosti ter opravlja
druge strokovne naloge.
SKUPNOST UČENCEV
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev
enega razreda. Oddelčne skupnosti se povezujejo v šolski
parlament, ki ga vodi Alenka Pavlič.
7
Osnovna šola Marije Vere
ŠOLSKI SKLAD
Na šoli od leta 1999 deluje šolski sklad. Osnovna funkcija sklada
je izboljšanje pogojev za kvalitetnejše delo v šoli, ki se jih z
rednimi sredstvi financerja ne da uresničiti. Upravljanje sklada
vodi upravni odbor (UO), ki ga sestavljajo štirje predstavniki
staršev in trije predstavniki šole. Sklad pridobiva sredstva iz
prispevkov staršev, drugih prostovoljnih prispevkov, donacij,
sponzorjev, zapuščin ipd. Z njim želimo rešiti marsikatero stisko.
Po svojih zmožnostih lahko prispevate na transakcijski račun:
SI56 0124 3603 0654 813 sklic: SI00 02031999.
Za vsak prispevek Vam bomo hvaležni.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem staršem in donatorjem, ki
so v sklad prispevali finančna sredstva.
Zaradi tistih drobnih reči,
nevsiljivih,
ljubeznivih besed:
»daj da ti pomagam«,
je svet lepši.
(neznan avtor)
8
Osnovna šola Marije Vere
ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI
Redni pouk organiziramo po veljavnem predmetniku. V šolskem
letu 2014/15 bomo realizirali 191 dni pouka (deveti razredi 184
dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in
naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije itd.
PREDMETNIK – RAZREDNA STOPNJA
PREDMET
RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
T
L
T
L
T
L
T
L
T
L
Slovenščina
6
210
7
245
7
245
5
175
5
175
Likovna umetnost
Glasbena
umetnost
Gospodinjstvo
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
1,5
52,5
1,5
52,5
1
35
2
70
3
105
3
105
3
105
Družba
Spozn. okolja
3
105
3
105
3
105
Nar. in tehnika
Matematika
4
140
4
140
5
175
5
175
4
140
Šport
3
105
3
105
3
105
3
105
3
105
2
70
3
105
2/1
70/35
35
1
35
1
35
70
2
70
2
Tuj jezik
angleščina
Neobvezni izbirni
predmet
Dopolnilni,
dodatni pouk
1
Interesne dej.
2
35
1
70
2
35
1
70
2
70
Kulturni dnevi
4 dni
4 dni
4 dni
3 dni
3 dni
Narav. dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
Tehniški dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
4 dni
4 dni
Športni dnevi
5 dni
5 dni
5 dni
5 dni
5 dni
Št. predmetov
6
6
6
8
9
Tedensko ur
pouka
20
21
22
24
26
9
Osnovna šola Marije Vere
PREDMETNIK – PREDMETNA STOPNJA
PREDMET
RAZRED
6.
7.
8.
9.
T
L
T
L
T
L
T
L
Slovenščina
5
175
4
140
3,5
122
4,5
144
Angleški jezik
4
140
4
140
3
105
3
96
Likovna umetnost
1
35
1
35
1
35
1
32
Glasbena umetnost
1
35
1
35
1
35
1
32
Geografija
1
35
2
70
1,5
52
2
64
Zgodovina
1
35
2
70
2
70
2
64
1
35
1
35
1,5
52
2
64
2
70
2
64
Domovinska in
državljanska
kultura in etika
Biologija
Naravoslovje
2
70
3
105
Kemija
Fizika
2
70
2
64
Matematika
4
140
4
140
4
140
4
128
Tehnika in
tehnologija
2
70
1
35
1
35
1,5
52,5
3
105
2
70
2
70
2
64
Gospodinjstvo
Šport
Predmet 1
2/1
66
2/1
66
2/1
64
Predmet 2
1
35
1
35
1
32
32
Predmet 3
1
35
1
35
1
Dop., dod. pouk
1
35
1
35
1
35
1
32
Interesne dej.
2
70
2
70
2
70
2
64
Kulturni dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
Narav. dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
Tehnični dnevi
4 dni
4 dni
4 dni
4 dni
Športni dnevi
5 dni
5 dni
5 dni
5 dni
Št. predmetov
11
11 + 2
13 + 2
11 + 2
Tedensko ur
pouka
26
27
27
28
10
Osnovna šola Marije Vere
IZBIRNI PREDMETI
Učencem nudimo 22 izbirnih predmetov. Te smo učencem in
staršem predstavili na roditeljskem sestanku, lahko pa so se z
njimi seznanili tudi na naši spletni strani, na kateri je bil opisan
tudi postopek izbire. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih
predmetov, pri katerih bo tudi ocenjen. V primeru, da učenec
obiskuje glasbeno šolo, je lahko oproščen izbirnih predmetov. V
šolskem letu 2014/15 so učenci izbrali spodaj navedene izbirne
predmete.
7. razred
8. razred
9. razred
Nemščina I
Likovno snovanje I
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev
Organizmi v naravi in
um. okolju
Obdelava gradiv – les
Španščina I
Nemščina II
Likovno snovanje II
Načini prehranjevanja
Robotika v tehniki
Poskusi v kemiji
Nemščina III
Likovno snovanje III
Kemija v življenju
Izbrani šport: košarka
Genetika
Šport za zdravje
Rastline in človek
Retorika
Španščina III
Računalniška omrežja
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V šol. letu 2014/15 pričenjamo z uvajanjem izbirnih predmetov v 2.
triletju. Učenci lahko izberejo eno ali dve uri izbirnih predmetov ali
pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odločijo. Ko se
učenec za izbiro odloči, mora predmet v določenem šolskem letu
obiskovati in je ocenjen. Učenci 4. razreda so si izbrali nemščino in
računalništvo.
11
Osnovna šola Marije Vere
PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE ŠESTIH IN DEVETIH
RAZREDOV
Učenci 6. razreda bodo v mesecu maju 2015 pisali nacionalni
preizkus znanja iz matematike, slovenščine in angleščine. Učenci
9. razreda bodo v mesecu maju 2015 pisali nacionalni preizkus
znanja iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta, ki ga bo
za posamezno šolo v mesecu septembru 2014 določil minister.
POPRAVNI, PREDMETNI IN RAZREDNI IZPITI
Popravni, predmetni in razredni izpiti za učence od 7. do 8.
razreda bodo od 26. 6. do 9. 7. in od 18. do 31. 8. 2015. Izpiti za
učence 9. razredov bodo od 16. 6. do 30. 6. in od 18. do 31. 8.
2015.
ŠOLSKI ZVONEC
predura
7.30 – 8.15
odmor
8.15 – 8.20
1. ura
8.20 – 9.05
1. odmor
9.05 – 9.10
2. ura
9.10 – 9.55
2. odmor
9.55 – 10.25
3. ura
10.25 – 11.10
3. odmor
11.10 – 11.15
4. ura
11.15 – 12.00
4. odmor
12.00 – 12.05
5. ura
12.05 – 12.50
5. odmor
12.50 – 12.55
6. ura
12.55 – 13.40
6. odmor
13.40 – 13.45
7. ura
13.45 – 14.30
7. odmor
14.30 – 14.35
8. ura
14.35 – 15.20
12
Osnovna šola Marije Vere
ODSOTNOST OD POUKA
Učenci so od pouka odsotni zaradi bolezni ali drugega
opravičljivega razloga. Ob takem izostanku starši učenca
najkasneje v petih dneh po ponovnem prihodu v šolo pisno
opravičijo njegovo odsotnost razredniku.
Učenci so lahko med šolskim letom od pouka odsotni do pet dni
tudi zaradi drugih razlogov. Vlogo za odobritev starši oddajo
ravnatelju vnaprej. Starši morajo o vsaki načrtovani odsotnosti
učenca obvestiti razrednika vsaj tri dni pred izostankom. Teh
dni ni moč opravičevati za nazaj. Napovedana odsotnost ni
mogoča v času zaključevanja ocen ob koncu šolskega leta, če
učenec nima zaključenih ocen iz predmetov, ki so tisti dan na
urniku.
Starši opravičila pišejo v publikacijo v za to namenjeno
rubriko.
Kadar razrednik tako presodi, lahko za daljšo ali
pogostejšo odsotnost zahteva tudi zdravniško opravičilo.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Šola organizira različne interesne dejavnosti, ki jih učenci
obiskujejo po lastni izbiri. Prijavite se v mesecu septembru.
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
DODATNI POUK
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk.
S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi
metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in
13
Osnovna šola Marije Vere
priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.
Poteka po urniku, ki je zapisan v koledarju publikacije.
DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno
razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk.
Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne
cilje. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.
Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka je objavljen na oglasni
deski.
URNIK – DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
PREDMET
DODATNI
POUK
UČITELJ-ICA
14
DOPOLNILNI
POUK
Osnovna šola Marije Vere
TEKMOVANJA
Učencem bomo omogočili tekmovanje na naslednjih področjih:
 slovenščina – Cankarjevo priznanje
 angleščina
 nemščina
 kemija – Preglovo priznanje
 fizika – Stefanovo priznanje
 logika
 matematika
 zgodovina
 geografija
 mladi tehniki, mladi raziskovalci, računalništvo
 EKO kviz
 bralna značka, angleška in nemška bralna značka, Eko bralna
značka
 športni znački Zlati sonček in Krpan
 Kaj veš o prometu
 sladkorna bolezen
 biologija
 Vesela šola, Cici vesela šola
 Znam več z Lili in Binetom
 Računanje je igra
 Astronomija
 Lefo – hitro in zanesljivo računanje
 Bober – tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti
 Kviz o Kamniku
 Festival animiranega filma
X. FESTIVAL ANIMIRANEGA FILMA
V soboto, 20. aprila 2013, je v Ljubljani potekal X. festival
animiranega filma. Na državnem tekmovanju so se predstavili
učenci, ki so svoje zgodbe povedali z animiranim filmom izdelanim z računalniškim programom Power Point. Tekmovali
so v treh starostnih skupinah, v dveh so sodelovali tudi učenci
naše šole.
15
Osnovna šola Marije Vere
V prvi skupini so sodelovali učenci 4. razreda, ki so izdelali naloge
in se z njimi predstavili: Vojaki VS Vesoljci, Dobrodošli v cirkusu in
Dogodivščine vesoljcev.
V drugi skupini je naša šola sodelovala z dvema nalogama.
Šestošolki sta predstavili Tilna, ki rad pretirava s telovadbo (Uteži
so včasih pretežke). Sedmošolki sta predstavili bonton na
humoren način (Pridiga lepe Ajde). V svoji skupini sta Ana
Strmčnik in Nuša Štrajhar osvojili 1. mesto, Maja Strle in Aja Zajc
pa sta osvojili 2. mesto.
Učenci so se med izdelavo naloge naučili veliko novega ter se pri
tem tudi zabavali. Sobotno dopoldne so uživali v izdelkih drugih
učencev in se lepo imeli. Velja povabilo k sodelovanju…
TEKMOVANJE BOBER
Bober je letni informacijski in računalniško pismenostni natečaj za
osnovnošolce in srednješolce, ki je bil prvič organiziran v Litvi
2004. Tekmovanje zdaj poteka vsako leto v oktobru v približno
desetih evropskih državah. Tekmovalna vprašanja se tematsko
navezujejo na uporabo informacijske tehnologije, njen vpliv v
družbi, logičnega sklepanja in razvoj spretnosti za reševanje
problemov.
Tekmovanje poteka na šolskem in državnem nivoju. Tekmovalci v
OŠ lahko sodelujejo v dveh kategorijah: Bobrček (učenci od 4. do
6. razreda) in Mladi bober (učenci od 7. do 9. razreda).
Šolsko tekmovanje poteka v spletnem tekmovalnem okolju. Vsak
tekmovalec ima za reševanje nalog 45 minut, po tem času pa se
tekmovalno okolje samodejno zapre in shrani rezultate
tekmovalca. Vsi tekmovalci dobijo priznanje o sodelovanju na
tekmovanju, najboljši na šolskem tekmovanju pa bronasto
priznanje.
Najboljši učenci se lahko uvrstijo na državno tekmovanje, ki
poteka v januarju.
Naloge si lahko ogledate in vadite na spletni povezavi:
http://bober.acm.si/.
Jožica Štrajhar
16
Osnovna šola Marije Vere
VEČ JEZIKOV ZNAŠ, VEČ VELJAŠ
Na šoli se zavedamo pomena tujih jezikov, zato učence
spodbujamo, da se poleg maternega jezika učijo tudi tujih
jezikov, saj je že sama globalizacija postavila učenje jezikov na
prvo mesto.
Zavedanje , da je učenje jezikov danes še kako pomembno, nas
je pripeljalo do odločitve da začnemo z integriranim poučevanjem
angleščine že v prvem razredu. V tem obdobju poteka
učenje preko igre in na spontan način, otrokom pa so
posredovane vsebine, ki so vezane na njihov doživljajski svet.
Namen zgodnjega učenja jezika je
da otrokom približamo
angleščino kot sredstvo komunikacije in ne kot šolski predmet.
V četrtem razredu se učenci, v okviru neobveznega izbirnega
predmeta, lahko vključijo k pouku nemščine.
Na predmetni stopnji imamo v okviru učenja tujih jezikov dva
izbirna predmeta – nemščino in španščino, ki sta se
dodobra uveljavila in ju učenci z veseljem obiskujejo, saj se
zavedajo, da je to njihova naložba za prihodnost.
Poleg pouka, se učenja jezikov in spoznavanje Evrope lotimo
preko manj formalnih oblik učenja.
Meseca septembra obeležimo evropski dan jezikov. Ob tej
priložnosti učitelji tujih jezikov pripravimo različne aktivnosti, ki
učence opomnijo, da nas različnost in pestrost evropskega
prostora bogati in daje možnost, da se kot narod uveljavimo
skozi našo kulturo, jezik, šport in znanost. Naše aktivnosti
vključujejo izdelovanje jezikovnih pogrinjkov, pisanje pozdravov v
evropskih jezikih, iskanje prestolnic in držav na zemljevidu,
tradicionalnih športov v posameznih evropskih državah,...
V jesenskih mesecih se osmošolci in devetošolci pripravljajo na
šolsko tekmovanje iz znanja angleškega in nemškega
jezika in ga spomladi zaključijo s tekmovanjem na državni ravni.
17
Osnovna šola Marije Vere
Vsako leto učence spodbujamo k branju knjig za bralno značko
v nemškem, angleškem ter španskem jeziku. Namen bralne
značke v tujem jeziku je, da učenec spozna in širi besedišče in
tako izboljša svojo komunikacijo in bralnonapisovalne
sposobnosti. Naš cilj je, da vsako leto pridobimo v naš bralni klub
čim več bralcev.
Pri pouku nemščine učenci z učiteljico sodelujejo v projektu Das
Bild der Anderen, kjer si dopisujejo v nemškem jeziku preko
elektronske pošte.
V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Evropska
vas, kjer učenci spoznavajo evropske države preko različnih
aktivnosti; likovnih delavnic, pevskega zbora, folklore, recitacij,…
Projekt bomo predstavili ob prazniku Evrope , 9. maja na
evropski tržnici v Radovljici.
Učenci 9. razredov bodo v letošnjem šolskem letu odšli na
strokovno ekskurzijo v London, kjer bodo obiskovali tečaj
angleščine, spoznali kulturo, način življenja pri angleških družinah
in si ogledali znamenitosti Londona.
za aktiv tujih jezikov: Tanja Slanšek Marinšek
18
Osnovna šola Marije Vere
OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE
KULTURNA ŠOLA
"Le kultura naredi, da se nenehno učimo in napredujemo."
(Blaise Pascal)
Kulturno ustvarjanje otrok ne služi le učenju in razvoju
njihovih veščin, temveč na ta način spoznavajo nove
domišljijske svetove, krepijo zavest o svojem položaju v
družbi, skrb za sočloveka, empatijo, občutek za timsko
delo, odgovornost, in ne nazadnje tudi lastno samopodobo.
S to mislijo je bil prežet tudi slavnostni zaključek natečaja
Kulturna šola 2012, ki je potekal v Osnovni šoli Vače. Tam je
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) razglasil imena 48
osnovnih šol, ki so si letos prislužile naziv »kulturna šola«, in med
njimi je bila tudi OŠ Marije Vere, ki je certifikat kulturne šole
pridobila do leta 2015.
Projekt Kulturna šola, v katerem sobivajo kultura, vzgoja in
izobraževanje in katerega glavni nosilec je JSKD, soorganizatorja
pa sta Zveza kulturnih društev Slovenije in društvo Geoss, poteka
sedmo leto, pri čemer lahko osnovne šole naziv kulturna šola
obnovijo vsaka tri leta. Namen projekta Kulturna šola je, da bi
imeli vsi učenci možnost izbirati med čim bolj kakovostnimi,
raznolikimi in brezplačnimi kulturnimi dejavnostmi, saj je naša
družba vse bolj storilnostno naravnana. S projektom Kulturna šola
želimo dvigniti kakovost in obseg aktivnega oziroma pasivnega
kulturnega udejstvovanja učencev, njihovih staršev, starih staršev
in mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega
kurikuluma.
19
Osnovna šola Marije Vere
Kulturna šola spodbuja kulturno vzgojo, omogoča
ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih,
podpira kakovostne dosežke in skrbi za izobraževanje
mentorjev.
Na OŠ Marije Vere spodbujamo ustvarjalnost učencev na različnih
umetnostnih področjih, podpiramo njihov razvoj in skrbimo za
dodatno izobraževanje učencev in mentorjev za kulturno
dejavnost. Učencem nudimo:

interesne dejavnosti na področjih kulturnega delovanja
(glasba, gledališče, improvizacija, lutke, folklora, ples,
likovna dejavnost, literatura, novinarstvo …),

izbirne predmete na področjih kulturnega delovanja (glasba,
gledališče, novinarstvo, retorika …),

pestro knjižnično dogajanje.
Kulturne programe ustvarjamo pri izbirnih predmetih in obšolskih
dejavnostih.
Naše skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in
tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju
dosežkov.
Redno prirejamo kulturne dogodke, namenjene učencem.
Pripravljamo kulturne programe za širšo javnost.
»Ne glede na predmet imajo učenci raje dejavnosti, ki jih
aktivno pritegnejo in v katerih lahko sodelujejo z
drugimi,« pravi John Goodlad.
Tega se zavedamo in temu prilagajamo naše delo. Kulturna šola
nosi močan izobraževalni naboj. Naš primarni in dolgoročni
namen je vzgajanje izobražene publike kulturnih prireditev, ki je
dandanes vse bolj primanjkuje.
20
Osnovna šola Marije Vere
Od leta 2010 na šoli deluje tudi šolsko kulturno-umetniško
društvo Verine zvezdice, katerega namen je vzpodbujati in
podpirati kulturno ustvarjanje na šoli.
Mojca F. Lukežič, kulturna koordinatorica
ŠOLSKO KULTURNO-UMETNIŠKO
DRUŠTVO (ŠKUD) VERINE ZVEZDICE
Osnovni namen ŠKUD-a Verine zvezdice, ki je bil ustanovljen leta
2010, je organizirati in spodbujati razvijanje ljubiteljskih kulturnih
in umetniških dejavnosti. V poimenovanju društva tako seveda ne
bi mogli mimo naše prve akademske igralke Marije Vere, po kateri
je poimenovana naša šola. In ker so naši kulturni ustvarjalci naši
osnovnošolci, lahko zanje rečemo, da so še zvezdice (torej Verine
zvezdice), ki bodo nekoč zagotovo zrasle v prave zvezde.
ŠKUD pokriva različna ustvarjalna področja; sem sodijo otroški in
mladinski pevski zbor, 2 dramski skupini, otroška folklorna
skupina, španske urice, klekljanje, literarno in likovno ustvarjanje,
mala improvizacijska šola, šolski mjuzikl … Znotraj društva
izhajata tudi dve šolski glasili (Podaljšanček in Novice z Duplice).
V zadnjih 4 letih se lahko pohvalimo s številnimi uspehi in
odmevnimi projekti.
Vedno se najde energija še za nekaj ustvarjalnosti in noro dobrih
idej. Toda kaj, ko nas večkrat pri tem ovira denar. Pri gledaliških
skupinah potrebujemo kostume in rekvizite, v folklorni skupini
zagotovo ne gre brez folklornih kostumov … Naš glavni vir
dohodka so trenutno članarine. Zato vas vabimo, da tudi vi
postanete del našega društva in tako prispevate k še večji
učinkovitosti in kvaliteti društva.
Vanja Hočevar, predsednica ŠKUD Verine zvezdice
21
Osnovna šola Marije Vere
UČIMO SE Z ZADNJICO, NE S PAMETJO
Če želi učenec resnično doseči uspeh, mora upoštevati naslednje
zakonitosti. Najbolje je, če si jih napiše na velik plakat in si ga
obesi v svojo sobo. Ob težavnih obdobjih naj si ga prebere in si
označi, kje tiči njegov največji problem.

Zastavi si glavni cilj, a upoštevaj tudi male. Na poti do
cilja se srečamo z mnogimi stranpotmi. Ko se naučimo
uspešno dosegati male cilje na teh stranpoteh, bomo
pripravljeni sprejeti izziv za dosego glavnega cilja.

Učimo se z zadnjico, ne s pametjo. Uspešni so tisti, ki
imajo dobre učne navade. Brez sedenja ni učenja. Tudi
najbolj bistre glave enkrat ustavijo slabe delovne navade.

Vedno dokončaj že začeto. Na pol dokončana naloga ni
nikomur v korist, je le naša slaba navada. Razvijmo navado,
da bomo vsako začeto stvar pripeljali do konca.

Poišči si prijatelje s podobnimi interesi. Skupinska
podpora je zelo vzpodbudna. Do svojih somišljenikov
oblikujemo nov odnos; če so oni poraženci, sem tudi jaz. Če
zmagujejo, bom zmagal tudi sam.

Nauči se učiti. Odvisnost od znanja nekoga drugega nas
upočasnjuje. Naučimo se spoznati svoj lastni učni stil in svoja
močna področja, preko katerih lahko usvajamo nova znanja.
Starši se ne morejo učiti namesto nas, lahko nam le stojijo ob
strani in nas vzpodbujajo.

Usklajuj svoja močna področja s svojimi interesi.
Naravni talent prebuja motivacijo, motivacija pospešuje
vztrajnost in vztrajnost je pot do cilja.

Razširi znanje o zanimivi temi. Več kot vemo o nekem
pojavu, več si želimo vedeti o njem. Na ta način bomo zagnali
svoje motorje.
22
Osnovna šola Marije Vere

Tvegaj. Tudi spodrsljaji in porazi so en element motivacije.
Spodrsljaj je učno orodje. Nihče na svetu še ni uspel, ne da bi
mu vsaj enkrat spodletelo.
mag. Katarina Kesič Dimic, spec. ped.
ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO
ŠŠD PRVAK
Kot vsako leto za vas pripravljamo raznolik izbor športnih
interesnih dejavnosti, ki vam ga bomo podrobneje predstavili v
informatorju ŠŠD Prvaka (nahaja se na šolski spletni strani).
Osnovna šola Marije Vere Kamnik ima dolgo športno tradicijo in je
ena najuspešnejših šol v občini, o čemer pričajo številni pokali in
priznanja o športnih dosežkih. Učenci so uspešni v različnih
športih, največje uspehe pa so dosegli na atletskih tekmovanjih in
v nogometu. V šolskem letu 2009/2010 smo postali državni prvaki
v malem nogometu.
V podporo šolskemu športu se je leta 1999 ustanovilo Šolsko
športno društvo Prvak. Namen društva je organiziranje športnih
dejavnosti na šoli v povezavi z zunanjimi sodelavci in skrb za
varno, raznoliko ter kvalitetno interesno športno dejavnost.
Članstvo v ŠŠD-ju je prostovoljno, prizadevamo pa si za čim večjo
vključenost otrok v interesne športne programe, ker se zavedamo
pozitivnih učinkov športne aktivnosti na zdravje in uspešen psihofizični razvoj otrok.
Na interesno športno dejavnost se učenci prijavijo preko
elektronske pošte: [email protected]
23
Osnovna šola Marije Vere
Po poslani prijavi vam bomo odgovorili, da je PRIJAVA SPREJETA.
Prijava mora vsebovati (ime in priimek, razred, izbrana športna
dejavnost npr. Tomaž Medved, 1C, športna gimnastika)
Pred pričetkom vadbe (najkasneje do konca septembra) v
tajništvu šole poravnate članarino ŠŠD, ki znaša 15 EUR.
Članarina je OBVEZNA za vse učence vključene v interesne
športne dejavnosti.
Pri izbiri športne interesne dejavnosti so na voljo brezplačne in
plačljive interesne dejavnosti.
Pri vseh se poravna članarina za tekoče šolsko leto, pri plačljivih
pa se plačuje še vadnina enkrat mesečno pri trenerjih (članarina
se upošteva in odšteje pri plačilu prve vadnine, tako da ni
dvojnega stroška).
Pričetek vadbe je v ponedeljek, 29. 9. 2014, zaključi pa se tretji
teden v maju. Vadba bo potekala po urniku, ki ga bomo objavili v
informatorju predvidoma drugi teden v septembru.
Marko Zadravec, mentor ŠŠD Prvak
24
Osnovna šola Marije Vere
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Cilj programa Zdrav življenjski slog je dodatno spodbuditi otroke k
oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne
športne aktivnosti, ki jo ponuja program. Naša želja je
zainteresiranim učencem zagotoviti več ur športne aktivnosti na
teden in odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega
načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje
ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne
vzdržljivosti).
Program Zdrav življenjski slog je podprt s strani Ministrstva za
šolstvo in šport, delno pa je sofinanciran iz Evropskega socialnega
sklada, zato je izvajanje dejavnosti znotraj tega programa
brezplačno.
Program se izvaja v času po pouku, v času pouka prostih dni ter
med počitnicami, in sicer v šolski telovadnici, na šolskem igrišču,
raznih javnih športnih objektih in v naravnem okolju.
V okviru projekta Zdrav življenjski slog se učenci seznanijo z vsaj
dvanajstimi različnimi športnimi panogami, z urbanimi športi, s
pohodniškimi in kolesarskimi izleti ter s plavalnimi, zimskimi,
jesenskimi športnimi dnevi. Učenci se seznanijo tudi s teoretičnimi
vsebinami o zdravi prehrani in pomenu zdravega načina življenja.
25
Osnovna šola Marije Vere
TEČAJ PLAVANJA IN ŠOLA V NARAVI
Naravoslovni tabor za učence 2. razreda bo od 11. do 15. maja
2015 v CŠOD Jurček v Kočevju.
Za učence 3. razreda bomo organizirali 20-urni tečaj plavanja.
Za učence 5. razreda bomo letno šolo v naravi organizirali v času
med 1. in 5. septembrom 2014 v Savudriji.
Zimska šola v naravi za učence 6. razreda bo potekla od 9. do
13. februarja 2015 na Pohorju.
Likovni tabor za učence likovnega snovanja bo organiziran od
26. do 28. septembra 2014 v CŠOD Brežanka v Fiesi.
OSTALI TEČAJI



kolesarski za učence 5. razreda
15-urni plavalni tečaj za neplavalce na predmetni stopnji
plesni tečaj za učence 9. razreda
26
Osnovna šola Marije Vere
ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI
UČENCI
Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

evidentiranje

identifikacija

seznanitev staršev
Evidentiranje učencev poteka na podlagi različnih kriterijev
(odlične ocene, izjemni dosežki, dobri rezultati na tekmovanjih)
brez testiranj in uporabe ocenjevalnih pripomočkov. Evidentirani
učenci so širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni.
Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno
obravnavo evidentiranih učencev. Na tej stopnji učitelji za
vsakega evidentiranega učenca izpolnijo ocenjevalno lestvico,
psihologi pa izvedejo z učenci test sposobnosti in test
ustvarjalnosti.
Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh
obdobjih devetletne osnovne šole. V prvi triadi se izvede
evidentiranje in seznanitev staršev. V drugi triadi (po potrebi v
tretji) pa se izvede identifikacija ter ponovna seznanitev staršev.
Za otroka, ki je bil identificiran (prepoznan kot nadarjen), se
vsako šolsko leto pripravi individualiziran program, ki je podlaga
za delo tako v sklopu pouka kot tudi izven njega, pri dodatnih
dejavnostih (raziskovalne dejavnosti, projektno delo, športne
aktivnosti, tabori), preko katerih otrok lahko razvija svoje
sposobnosti in interese.
27
Osnovna šola Marije Vere
DIFERENCIACIJA IN NIVOJSKI POUK
Pri pedagoškem delu v razredu se upošteva tudi načelo
diferenciacije: vse od prvega do devetega razreda učitelji
prilagajajo delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja
diferenciacija).
V 4., 5., 6. in 7. razredu se delo pri pouku lahko organizira kot
temeljni pouk in pouk v manjših učnih skupinah, pri čemer se
pouk v manjših učnih skupinah organizira le pri matematiki,
slovenščini in tujem jeziku in sicer največ v obsegu ene četrtine
ur, namenjenih tem predmetom (fleksibilna diferenciacija).
V 4. razredu se fleksibilno diferenciacijo lahko uvede v mesecu
aprilu.
O obsegu pouka v manjših učnih skupinah in postopkih
razvrščanja učencev za prihodnje šolsko leto so starši obveščeni
ob zaključku tekočega šolskega leta.
V 8. in 9. razredu poteka pouk pri slovenščini, matematiki in
tujem jeziku v obliki manjših učnih skupinah vse leto.
Pouk v manjših učnih skupinah bomo izvajali pri slovenščini in
matematiki v 5. razredu. V 6., in 7. razredu pa pri slovenščini,
matematiki in angleščini.
28
Osnovna šola Marije Vere
PROJEKTI IN PROGRAMI
EKO šola, Unesco šola, Zdrava šola, Veselo branje, Rastem s knjigo,
Z razvojem IKT-kompetenc do e-poučevanja, MEPI, Medgeneracijsko
druženje, Das Bild der Anderen, Dežela naravoslovja, Vsi beremo,
Razvijanje pozitivne samopodobe mladostnika, športna programa
Zlati sonček in Krpan.
PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI
Prednostne naloge šole so:
 povečati pridobivanje uporabnega znanja,
 izboljšati delovne navade,
 izboljšati učni uspeh učencev pri vseh predmetih,
 povečati sodelovanje med učitelji, učenci in starši (govorilne
ure in roditeljski sestanki),
 povečati vrstniško učno pomoč,
 zmanjšati medvrstniško nasilje,
 izboljšati kulturo prehranjevanja naših učencev,
 krepiti spoštljiv odnos učiteljev in učencev,
 povečati uporabo IKT-opreme pri pouku.
SODELOVANJE S STARŠI
Za otrokov razvoj in napredek je sodelovanje med šolo in starši
zelo pomembno. Šola sodeluje s starši na naslednje načine:
 roditeljski sestanki
 govorilne ure
 individualne ure
 sodelovanje v svetu šole
 predavanja in delavnice za starše
 šolske prireditve
 obveščanje staršev preko interneta, obvestil in oglasne deske
 dan odprtih vrat
29
Osnovna šola Marije Vere
Roditeljski sestanki bodo potekali v mesecu septembru, februarju
in maju oz. juniju. O točnem datumu posameznega sestanka
boste naknadno pisno obveščeni.
Skupne govorilne ure so vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00
do 18.00 (razen izjem, označenih na koledarju).
Z vsemi zaposlenimi na šoli lahko stopite v stik preko elektronske
pošte. Naslove lahko poiščete na spletni strani šole, odgovore pa
lahko pričakujete v treh delovnih dneh.
GOVORILNE URE: PREDMETNA STOPNJA
Učitelj
Predmet
Irena Zagožen
Helena Brezar
Darja Čermelj
Urška Brožič
Maja Drolec
Edita Gavranović
Katarina Komatar
Majda Kotar
Polona Mežnar
Gašper Kopitar
Alenka Markus
Nada Nadvešnik
Katja Schnabl
Alenka Pavlič
Mojca F. Lukežič
Matjaž Reisner
Jožica S. Zabret
Tanja S. Marinšek
Jožica Štrajhar
Katja Židan
Lenna Juhant
Marko Zadravec
LUM
SLO
MAT
MAT
SLO
ANG, NEM
BIO, GOS
ZG, ZE,ED
KEM
ANG
GUM
NAR, GOS
ŠPORT
MAT,TiT
SLO
ZG, ZE,ED
FIZ, THV
ANG
MAT, RAČ
SLO, ŠPA
ANG
ŠPORT
dan
Govorilne ure
od – do
Prostor
LVZ
Kab SL
MA2
Kab. MAT
SL2
AN2
BIO
ZGO
Kab. KEM
Kab AN1
GL
Kab. NAR
Zbornica
MA3
SLO1
ZE
FI
Kab. TJA
MAT1
Zbornica
Kab. AN
Kab. ŠV
30
Osnovna šola Marije Vere
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje
z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja
šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Svetovalna
delavka je socialna delavka Helena Sternad.
Svetovalna delavka se z bodočimi prvošolci in njihovimi starši
sreča že pri vpisu v šolo. Zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti in
oblikuje oddelke 1. razreda. Spremlja njihovo vključevanje v
oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu.
Svetovalna delavka vodi poklicno orientacijo v 7., 8. in 9. razredu
in pomaga pri vpisu na srednje šole. Koordinira tudi postopke
odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci in je članica timov za
pripravo in izvajanje individualiziranih programov za otroke s
posebnimi potrebami.
DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM
Socialna pedagoginja Mojca Nuša Svete: podpora učencem na
področju socialne integracije; pomoč na čustvenem področju;
razvijanje komunikacije in socialnih veščin.
Specialne pedagoginje Katarina Kesič Dimic, Katarina
Marinko in Ingrid Otrin : prepoznavanje specifičnih učnih težav
(SUT); pomoč pri odpravljanju SUT; priprava prilagoditev in
didaktičnih pripomočkov.
Vse strokovne delavke sodelujejo pri pripravi individualiziranih
programov (IP) za učence, ki imajo po odločbi o usmeritvi ure
dodatne strokovne pomoči (DSP).
Pri svojem delu se povezujejo s starši, učitelji, šolsko svetovalno
delavko in zunanjimi institucijami.
31
Osnovna šola Marije Vere
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je izobraževalno, informacijsko in kulturno
središče šole. Uporabniki šolske knjižnice so vsi učenci in delavci
šole. Učenci si lahko izposojajo raznovrstno gradivo. Imamo prost
pristop k izposoji. Za izposojo je odprta vsak dan od 7.45 do 8.15
in od 11.00 do 14.45.
Ta trenutek je katalogiziranih 15.590 enot knjižničnega gradiva ter
4.658 enot gradiva v učbeniškem skladu. Skupaj torej 20.248
enot knjižničnega gradiva.
UČBENIŠKI SKLAD
Knjižničarka vodi tudi učbeniški sklad. Iz učbeniškega sklada si
učenci šole izposojajo komplete učbenikov. Izposoja učbenikov
je za vse učence brezplačna. Ob izteku šolskega leta učbenike
vrnejo v knjižnico.
V sodelovanju s šolsko knjižnico potekajo med šolskim letom
različne dejavnosti:

bralna značka od 1. do 9. razreda

EKO bralna značka

Mega kviz

Rastem s knjigo

Veselo branje

Teden knjige

Čarobni dan s knjigo

Angleška bralna značka

Pravljične noči v knjižnici

Literarna ustvarjalnica

Bralnice pod slamnikom

Obeleževanje pomembnejših dni v letu
Knjige, ki jih priporočamo staršem oz. skrbnikom:
Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson: Celostni razvoj otroških možganov
Žorž, B.: Razvajenost. Rak sodobne vzgoje
Gostečnik, C.: Ne grenite svojih otrok
32
Osnovna šola Marije Vere
Juul, J.: Kompetenten otrok / Družine s kronično bolnimi otroki
Kesič Dimic, K.: Priporčnik o branju
Miller, A.: Drama je biti otrok
Good, E. P.: … in mulc si bo pomagal sam
Knjige, ki jih v branje priporočamo učencem:
Covey, Sean: 7 navad zelo uspešnih najstnikov
Erb H. Helmut: Nasilje v šoli
Kopietz Gerit, Sommer Jörg: SOS – za mularijo
Mielenhausen W. Brigitte: Kje je doma tišina
Schöberl Elizabeth: Moja starša se ločujeta
Skupina avtorjev: Dvigni glavo, zate gre
Covey Sean: 6 najpomembnejših odločitev v najstniških letih
ŠOLSKA PREHRANA
Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in
počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju
odraščanja. Ob zagotavljanju ustreznega psihofizičnega razvoja
zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v otroštvu,
vplivajo na izbiro živil in način
prehranjevanja tudi v kasnejšem
življenjskem obdobju in s tem na
zdravje v odrasli dobi. Prehrana
učencev je sestavni del življenja,
dela učencev in vsake šole. Učitelji
kot tisti, ki so najbližji učencem,
lahko največ pripomorejo h kulturi
prehranjevanja v šoli.
Dejavnosti, s katerimi želi šola
spodbujati kulturo prehranjevanja, so: nenehno izobraževanje
staršev in učencev, organizatorjev prehrane ter učiteljev
(seminarji, strokovni sestanki, sredstva javnega informiranja,
izboljšanja izobraževalnih programov); nenehna izboljšava
strokovnosti kuhinjskega osebja (strokovna izpopolnjevanja,
seminarji, delavnice); priučitev pravilnih prehranskih navad
33
Osnovna šola Marije Vere
in ustreznega odnosa do kakovostnih živil (več vključevanja
v učno-vzgojni proces z novimi vsebinami); spodbujanje
nezadostne zdravstvene prosvetljenosti (z osveščenostjo in
s pripravo raznih delavnic na to temo); priprava raznih brošur,
plakatov, člankov na temo zdrave prehrane; ogled
sejmov, prireditev z aktualnimi vsebinami na temo zdrave
prehrane.
PRIJAVA NA OBROKE
Starši oz. zakoniti zastopniki svojega otroka prijavijo na obroke
šolske prehrane pisno s prijavo učenca na šolsko prehrano. V prijavi
morajo biti natančno izpolnjene vse rubrike, sicer bomo prijavnico
zavrnili. S podpisom pogodbe se naročnik prehrane zavezuje, da bo
redno in pravočasno poravnal stroške prehranjevanja in morebitnih
zamudnih obresti.
V primeru neporavnanih obveznosti ima izvajalec pravico učencu
ukiniti ekonomski program prehrane, nastali dolg pa sodno izterjati.
Naročnik prehrane lahko prijavo kadarkoli pisno prekliče razen
malice.
ODJAVA
Šolsko prehrano (zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico) se
lahko odjavi na način, da jo za učenca odjavijo starši oziroma jo
lahko odjavi učenec sam (velja za učence od 6. − 9. razreda). Za
pravočasno odjavo se šteje odjava obroka, če se ga odjavi
zjutraj v kuhinjo, in sicer najkasneje do 8. ure. Za učenca, ki
je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri
dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi učitelj – vodja
dejavnosti. Kadar je učenec bolan oziroma odsoten daljše
obdobje, morajo starši odsotnost učenca takoj sporočiti v kuhinjo
zavoda in odjaviti prehrano.
Preden se vaš otrok po izostanku vrne v šolo, ga morate ponovno
prijaviti na prehrano. Prepozno odjavljene obroke ali sploh ne
odjavljene obroke so starši dolžni v celoti poravnati.
Odjave lahko sporočite na:
Elektronski naslov: [email protected]
ali na telefonsko številko: 01/8303146.
34
Osnovna šola Marije Vere
PLAČILO ŠOLSKE PREHRANE
Starši oz. zakoniti skrbniki dobijo položnice do 8. dne v vsakem
mesecu za pretekli mesec; do 18. v mesecu morajo biti položnice
plačane. Stroški prehrane se obračunavajo po dejanski
prisotnosti. V primeru, da obveznosti do konca meseca ne bodo
poravnane, bomo do poravnave dolga ekonomski program ukinili
brez predhodnih obvestil, saj je na položnici razvidno stanje
vaših finančnih obveznosti do šole. Za vse informacije v zvezi s
plačili lahko pokličete v računovodstvo na telefonsko številko 01
830 31 47.
JUTRANJE VARSTVO
Učenci razredne stopnje se lahko pred poukom vključijo v jutranje
varstvo od 6.00 do 8.10. V tem času bodo lahko tudi zajtrkovali,
če se bodo na zajtrk prijavili.
PODALJŠANO BIVANJE
Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda,
v katerega se učenci vključujejo takoj po pouku. V tem času
imajo kosilo in popoldansko malico. Glavni namen podaljšanega
bivanja je, da otrok v šoli poleg učenja in pisanja nalog, ob
dejavnostih za sprostitev in ustvarjalnih igrah v družbi vrstnikov
preživi tisti čas, ki bi ga sicer moral preživljati sam.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v PB
predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.
Urnik odhodov:
 takoj po kosilu
 12.55
 13.45
 14.35
 15.25–16.30 (kadar koli)
35
Osnovna šola Marije Vere
VARSTVO UČENCEV 1. RAZREDA V ČASU
POČITNIC
Društvo Počitniško varstvo Kamnik s pomočjo Občine Kamnik
letos organizira poletno počitniško varstvo.
PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec,
ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status
učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi
učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki
doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status
učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec,
ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih
tekmovanjih s področja umetnosti.
Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko
predlagajo starši učenca. Starši predložijo na obrazcu šole pisno
vlogo za pridobitev statusa do konca septembra tekočega
šolskega leta. K vlogi je potrebno priložiti ustrezna dokazila.
Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje
šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in
starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter
načini in roki za ocenjevanje znanja.
36
Osnovna šola Marije Vere
ZDRAVSTVENO VARSTVO
SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematski
zdravstveni pregledi, za učence 1., 3. in 6. (samo za deklice) razreda
je organizirano cepljenje, pri učencih 1. razreda pa se opravi tudi
pregled sluha. Preglede izvaja Slavko Novak, dr. med, spec. ped.
SISTEMATSKI ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI
Šolska zobozdravnica Anastazija Bizjak, dr. dent. med., bo opravila
sistematske preglede zob za učence 1., 3., 6. in 8. razreda.
ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Nadaljevali bomo s tekmovanjem za čiste zobe, ki poteka med učenci
slovenskih osnovnih šol. Naša šola sodeluje z medicinskima sestrama
Aleksandro Kešpert in Mileno Cerar, ki prihajata tudi na šolo.
PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO
PREVOZ
Učenci šole iz Šmarce, ki so prometno ogroženi, imajo
zagotovljen brezplačen avtobusni prevoz v šolo in domov. Za
učence iz Volčjega Potoka je urejen prevoz v šolo in domov s
kombijem.
ZJUTRAJ
Avtobus ob 7.35 Šmarca, vas – Bakovnik I (izredni)
OPOLDNE, REDNE LINIJE
Odhodi avtobusov s postaje pri pošti: 12.00, 12.20, 12.35, 13.15
(Volčji Potok), 13.30, 13.50 in 14.10.
37
Osnovna šola Marije Vere
VARNA POT V ŠOLO
Šola ima izdelan prometno-varnostni načrt. Starše prosimo, da
svoje otroke opozarjajo na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni na
poti v šolo in domov. Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po
pločniku, in sicer po levi strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka
promet.
Posebej mlajšega šolarja večkrat pospremite tudi sami do šole in
ga poučite o nevarnostih. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka
cesto. Učenci prvih in drugih razredov naj okoli vratu nosijo
rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla
odbojna telesa, npr. kresničko.
POHVALE IN PRIZNANJA
Pohvale so lahko ustne ali pisne. Kadar se učenec izkaže s
prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, je lahko
pohvaljen ustno.
Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor za aktivnosti, ki
so vezane na obdobje enega leta.
Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo, ki je neposredno
vezano na aktivnosti v okviru oddelčne skupnosti, ali za
individualno napredovanje učenca.
Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo v okviru
interesne ali druge dejavnosti.
Pisne pohvale se podeljujejo za:
 prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku,
interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole;
 bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim
šolskim letom;
 doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in
srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja;
38
Osnovna šola Marije Vere


posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti
učencev ali skupnosti učencev;
lep odnos do učencev, delavcev šole in drugih odraslih in
nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo.
Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev. Skupinske
pohvale podeljuje ravnateljica šole.
Priznanja podeljuje učencem ravnateljica šole, in sicer za delo
oz. dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k
ugledu v širši skupnosti.
Priznanja se izrekajo za:
 večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri
šolskem delu;
 doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih
učencev, ki so organizirana za področje celotne države;
 večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri
določenih interesnih in drugih dejavnostih;
 večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti
učencev šole ali v šolskem parlamentu.
Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto
nagrade za posameznega učenca določi ravnateljica v sodelovanju
z razrednikom oz. mentorjem.
VPIS V ZLATO KNJIGO
Učenci, ki razred zaključijo s samimi odličnimi ocenami, so
vpisani v Zlato knjigo. Zlata knjiga je objavljena na šolski spletni
strani.
Ljudje me pogosto sprašujejo, če poznam skrivnost uspeha in če lahko drugim
povem, kako naj uresničijo svoje sanje. Moj odgovor je … to dosežete z delom.
(Walt Disney)
39
Osnovna šola Marije Vere
IZVLEČEK IZ VZGOJNEGA NAČRTA
Prednostna naloga šole v okviru vzgojnega načrta je
izboljšanje discipline in upoštevanja šolskega reda na
naši šoli.
V ta namen so na šoli na vidnih mestih izobešena priporočila
zaželenih vedenj pri učencih.
1. VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE
Proaktivne, preventivne dejavnosti:
 Šola bo šolsko delo in življenje organizirala tako, da se bodo
otroci v šoli počutili varne, da bodo pri šolskem delu zavzeti
in ustvarjalni, da bodo prevzeli odgovornost za svoje vedenje
in sprejemali omejitve, ki jih postavlja življenje v skupnosti.
 Izvajali bomo preventivne dejavnosti za preprečevanje
zasvojenosti, nasilništva in drugih odklonskih pojavov.
 Spodbujali bomo vrstniško pomoč in solidarnost v konkretnih
šolskih situacijah in s tem krepili socialni čut in občutek za
sočloveka v stiski.
 Posebna in vsakodnevna usmeritev šole bo povečan osebni
nadzor učiteljev na mestih, kjer je pojavnost nezaželenih
oblik vedenja verjetnejša.
2. VZGOJNI UKREPI
Vzgojni ukrepi so lahko:
1. Ukinitev nekaterih pravic oz. ugodnosti
Šola lahko učencu začasno oz. trajno ukine pravice, povezane
s pridobljenimi statusi učencev ali posamezne ugodnosti.
2. Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem
problemov po oz. med poukom
Zadržanje na razgovoru, izjemoma med poukom, poteka v
dogovoru z učiteljem predmeta, ki ga ima učenec v času
zadržanja na urniku. Razgovor z učencem med oz. po pouku
lahko opravi strokovni delavec, ki je opazil kršitev učenca,
razrednik, šolski svetovalni delavec ali ravnateljica.
40
Osnovna šola Marije Vere
3. Dodatno spremstvo učenca oz. organizacija nadomestne
vzgojno-izobraževalne aktivnosti v primerih izvajanja
pedagoškega procesa izven prostorov šole
Če otrok ogroža svojo varnost oz. varnost drugih otrok, lahko
šola:

za
učenca
zagotovi
dodatnega
strokovnega
delavca/spremljevalca:

o problemu obvesti starše otroka z vzgojnimi težavami in
jih pozove, da se skupaj z njim udeležijo aktivnosti;

za učenca, ki ogroža svojo varnost oz. varnost drugih,
organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces na šoli.

v primeru, da učenec vztrajno moti pouk, ga izločimo iz
razreda, da se ostalim učencem zagotovi pravica do
pouka. Učenec počaka v tajništvu, učitelj pa pokliče
starše, da pridejo ponj.
4. Individualno učenje in delo izven razreda/učne
skupine
Kadar učenec pri pouku onemogoča učenje drugih učencev ali
ogroža varnost sebe in drugih, se zanj lahko organizira
učenje in delo izven učne skupine.
5. Učenje in delo v drugi učni skupini/razredu
Učenca lahko z vednostjo in v soglasju z vodstvom in
učenčevimi starši začasno premestimo v drug razred oz. drugo
učno skupino.
6. Pogostejši kontakti s starši in poročanje o učenčevem
vedenju v šoli
Strokovni delavec se lahko v primeru večjih težav učenca na
vedenjskem področju s starši dogovori za pogostejše
(vsakodnevno, tedensko) medsebojno (osebno, pisno ali
telefonsko) informiranje.
7. Začasni odvzem naprav ali predmetov, s katerimi
učenec moti pouk ali ogroža lastno varnost in varnost
drugih
Strokovni delavec šole lahko učencu začasno odvzame napravo
ali predmet, s katerim učenec ogroža lastno varnost ali varnost
drugih, oz. onemogoča izvedbo pouka ali druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti. V kolikor obstaja utemeljena domneva,
da je predmet nevaren, šola o tem takoj obvesti policijo.
41
Osnovna šola Marije Vere
8. Prešolanje učenca na drugo šolo
Če je iz vzgojnih razlogov potrebno, lahko osnovna šola v
soglasju ali na zahtevo staršev vključi učenca v drugo osnovno
šolo, v kolikor le-ta s tem soglaša.
Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo
tudi brez soglasja staršev:
 če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje
ali zdravje učenca oziroma življenje ali zdravje drugih ali
 če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu
in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta
onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih
dejavnosti, ki jih organizira šola.
HIŠNI RED OŠ MARIJE VERE
1. ŠOLSKI OKOLIŠ IN ŠOLSKI PROSTOR
Šolski okoliš določa uredba o šolskem okolišu in zajema naselja
Šmarca, Duplica in Volčji Potok.
Šolski prostor zajemajo šolska stavba z igrišči in zelenicami,
parkirišča in izogibališče, torej okolica, ki je v neposrednem stiku
s šolo: na zahodu je zelenica s tekaško progo in igriščem, šolski
prostor omejuje pot ob železniški progi; na jugu je ograjeno
otroško igrišče, ki ga omejuje parkirišče med šolo in vrtcem; na
severu je ograjeno igrišče z zelenico, ki ga omejuje parkirišče
med šolo in bloki; na vzhodu pa je ograjeno igrišče, ki ga omejuje
parkirišče med šolo in bloki.
2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
POUK:
 jutranje varstvo se prične ob 6.00 in traja do 8.10,
 pouk se prične ob 8.20 (predure ob 7.30) in konča ob 13.40
(izbirni predmeti ob 14.05),
 podaljšano bivanje se prične ob 12.05 in konča ob 16.30.
42
Osnovna šola Marije Vere
TAJNIŠTVO:
 tajništvo ima poslovni čas od 6.30 do 14.30; uradne ure so od
7.00 do 8.30 in od 11.00 do 14.30.
RAČUNOVODSTVO:
 računovodstvo ima poslovni čas od 7.00 do 15.00; uradne ure
so od 7.00 do 8.00 in od 11.00 do 14.00.
STROKOVNE SLUŽBE:
 šolska svetovalna služba ima poslovni čas od 7.00 do 15.00
uradne ure so od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 15.00.
KNJIŽNICA:
 Knjižničarka ima poslovni čas od 7.00 do 15.00. Knjižnica je
odprta: od 7.45 do 8.15 in od 11.00 do 14.45.
TELOVADNICA:
 Odprta je od 8.00 do 23.00; urnik visi na vratih telovadnice.
RAVNATELJICA:
 Ravnateljica ima poslovni čas od 7.00 do 15.00 oz. glede na
potrebe šole od 6.00 do 20.00.
KUHINJA:
 Kuhinja ima poslovni čas od 6.00 do 14.30, sicer pripravljajo
obroke od 7.00 do 14.00.
 Zajtrk je ob 7.00; malica od 9.35 do 9.55; kosila so od 4.
šolske ure dalje (od 11.35 do 13.15) in popoldanska malica je
do 14.00.
SNAŽILKE
 Snažilke so na šoli navzoče od 5.00 do 22.00.
Vsi zaposleni so po dogovoru in v posebnih primerih na voljo
staršem tudi izven svojega poslovnega časa.
Govorilne ure so vsako leto opredeljene v šolski publikaciji; enkrat
mesečno so govorilne ure v popoldanskem času, vsak teden pa so
govorilne ure tudi dopoldan.
Starše in druge uporabnike obveščamo prek spletne strani,
oglasne deske, s publikacijo in pisnimi obvestili.
43
Osnovna šola Marije Vere
3. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA
NADZORA
NAMEN UPORABE ŠOLSKEGA PROSTORA:
 za pouk
 za druge dejavnosti šole
 za oddajo prostorov in telovadnice zunanjim uporabnikom
SKLENITEV POGODBE Z NAJEMNIKI ŠOLE:
Za najemnike prostorov veljajo pravila, ki so določena v najemni
pogodbi. Z najemniki šola sklene ustrezne pogodbe, ki
opredeljujejo obnašanje v prostorih, varovanje prostorov in
opreme ter druge obveznosti.
NADZOR IZVAJAJO:
 učitelji in drugi zaposleni
 dežurni učitelji
 varnostnik v času prireditev in v popoldanskem času, ko se
uporabnikom izdaja telovadnica in drugi prostori
4. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
VARNOST PRI DELU IN POUKU:
 učitelj poskrbi za varno in nemoteno delo
 učitelj poskrbi za pripravo delovnih strojev in površin
 učitelj poskrbi za varne pripomočke in njihovo varno uporabo
pri pouku
 v primeru, da učenec s svojim vedenjem moti izvajanje
pouka, učitelj ustrezno poskrbi za motečega učenca (ga
zaposli izven oddelka ob nadzoru drugega učitelja)
 periodično izobraževanje delavcev šole o prvi pomoči
VARNOST MED ODMORI:
 za varnost med odmori poskrbijo dežurni učitelji in seveda
učenci z umirjenim vedenjem.
UKREPANJE OB POŠKODBAH:
 ob poškodbah učitelj poskrbi za varnost poškodovanca in vseh
udeležencev
44
Osnovna šola Marije Vere




učitelj oskrbi poškodovanca
po potrebi obvesti starše in pokliče reševalno službo (112),
obvesti tajništvo, vodstvo šole
učitelj izpolni poročilo o poškodbi
VIDEONADZOR se na OŠ Marije Vere izvaja pri vhodih v šolo.
Notranjost šole je varovana z alarmnim sistemom.
5. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
UČENCI:
 v šolo pridejo 10 minut pred začetkom pouka;
 vsak posameznik skrbi za osebno higieno;
 v šolskem poslopju so učenci v copatih; preobujejo se v
garderobi;
 v telovadnici so učenci oblečeni in obuti v športno opremo
(hlače, majica, obutev z nedrsečim podplatom);
 vsak oddelek skrbi za matično učilnico;
 po uri učenci mirno zapustijo učilnico;
 med odmori se učenci mirno pripravijo na pouk;
 reditelj v vsakem oddelku poskrbi za čistočo, v dogovoru z
učiteljem pripravi pripomočke za pouk, sporoči odsotnost
sošolcev;
 v učilnici oz. jedilnici učenci mirno pojedo in pospravijo za seboj;
 po pouku gredo učenci takoj domov ali v podaljšano bivanje.
PREHRANJEVANJE:
 pred uživanjem hrane si učenci umijejo roke;
 učenci skrbijo za kulturno prehranjevanje in spoštljiv odnos
do hrane;
 prizadevamo si, da med jedjo molčimo;
 učenci za seboj pospravijo;
 iz jedilnice ne nosijo hrane;
 za red in čistočo skrbijo reditelji posameznih oddelkov in
dežurni učitelji.
45
Osnovna šola Marije Vere
ŠOLSKI PROSTOR:
 vsak posameznik poskrbi za čisto okolje; smeti se ločeno
odlagajo v koše;
 učenci s čistilnimi akcijami skrbijo za čisto okolico šole;
 vsi skrbimo za odgovoren odnos do naravnega okolja;
 učenci z zbiralnimi akcijami poskrbijo za odvoz papirja;
 učenci z zbiralnimi akcijami zbirajo stare baterije in drug
odpadni material.
REDNO DELO IN VZDRŽEVANJE:
 učitelji poskrbijo za čistočo v učilnicah;
 učitelji in učenci skrbijo za varčno rabo vode,
energije, toaletnih brisač in papirja;
 učitelji poskrbijo za varno uporabo pripomočkov;
 učitelji poskrbijo za to, da se ne dela načrtna
inventarju;
 snažilke redno skrbijo za čistočo v učilnicah
prostorih;
 hišnik opravlja redna dela v okviru vzdrževanja
popravila.
46
električne
škoda na
in drugih
in manjša
Osnovna šola Marije Vere
IZJAVA STARŠEV
Starši učenca
izjavljamo, da smo seznanjeni z vzgojnim
načrtom in s hišnim redom OŠ Marije Vere.
Podpis staršev:
Podpis učenca/ke:
47
Osnovna šola Marije Vere
PREJEM DENARJA
Za
EUR
Podpis staršev
Prevzel/-a
Datum
Podpis
KONTAKTI
Naslov
Telefon
48
Osnovna šola Marije Vere
Beležke
49
Osnovna šola Marije Vere
50
Osnovna šola Marije Vere
51
Osnovna šola Marije Vere
Publikacija Osnovne šole Marije Vere
Vsebinska zasnova:
Violeta Vodlan
Helena Sternad
Jožica Senica Zabret
Kristina Ločniškar
Lektorirala:
Maja Drolec
Naklada 580 izvodov
Kamnik, september 2014
52