Nas vestnik november 2012

Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:52 Pagina 1
NAÆ VESTNIK
Leto XXXVII - Æt. 11
Lahko je brati krasne in pomenljive nasvete, težko pa jih je udejanjiti,
uresniåiti v vsakdanjem, konkretnem življenju. Velikokrat posamezni
pojmi zahtevajo poglobljeno in strokovno obravnavo, v naših uvodnikih jih ponujamo le v razmišljanje in vzpodbudo.
Zamejski Slovenci se nahajamo v vrtincu sedanjega åasa, ki vsaj trenutno nikomur ne obeta kaj dobrega in lepega, niti bolje zasidranim,
kaj pa šele navadnim ljudem. Sedanjost je zagonetna, prihodnost ni
prav niå rožnata. Preteklost je obravnavana razdvojeno. Preteklost je
za levico drugaåna, kot jo vidijo tisti, ki se ne strinjajo s leviåarskim
pojmovanjem.
Rad bi izpostavil neizpodbitno dejstvo: zaveden ålovek ne more zaobiti potrebe po odgovornosti. Pred doloåenimi odgovornostmi ne
smemo ostati pasivni.
Tudi naši predniki, “naši oåetje”, ki so živeli sicer v popolnoma drugaånih razmerah, so doživljali težke preizkušnje. Kaj nam niso lahko
še danes za zgled? Vrednote identitete in zavednosti imajo tudi danes
isto veljavo. V koliko meri je prav, da jih zanemarjamo, da pozabljamo na “ svoje oåete” in na vse, kar bi morali hraniti, ohraniti in potem
izroåiti naslednjim rodovom? Navsezadnje gre za bistveno vprašanje:
biti ali ne biti.
Nimamo lepih zgledov v Sloveniji. Pisali smo o neštetih naših somešåanih, ki so se umaknili. Naši politiki se zadnje åase ukvarjajo
predvsem z materialnimi problemi, s kroniånim nespoštovanjem rednega dodeljevanja prispevkov naši skupnosti ob bolj ali manj jasnem
antagonizmu. Kaj pa klic k osebni odgovornosti in zavzetosti?
V vsaki skupnosti je ålovek otrok svojega åasa,
dolžan pa je ohraniti dedišåino svojih oåetov in jo
izroåiti naprej. Tukaj ne
gre za kak sentimentalizem ali ne vem kaj. V igri
je zavest naroda, ki se zaveda svoje odgovorne naloge. Poglejmo na Srbe,
poglejmo na Jude, poglejmo na Hrvate in jasno
nam bo, da mi zaostajamo. Ni jih veliko, kakor
nas ni veliko, toda kako si
prizadevajo.
Politiki so odpovedali,
imamo Borisa Pahorja,
Lojzeta Rebulo, klicarja v
teh negotovih in meglenih åasih.
Imamo svojo vest! Imamo
åetrto božjo zapoved!
dj
Trst, november - listopad 2012
ALI SMO
BOLJ
OTROCI
SVOJEGA
CˇASA KOT
PA OTROCI
SVOJIH
“OCˇETOV”?
NAÆ VESTNIK
november - listopad 2012
Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:53 Pagina 2
2
duhovnost
POGAN JE ZAUPAL
KRISTUSU
Poznamo zgodbo, kakor jo je opisal
evangelist Matej. Hudo bolan
služabnik nekega rimskega stotnika
je zelo trpel in stotnik se je zanj tako
zavzel, da je stopil na pot in poiskal
Jezusa, da bi služabniku pomagal.
Zanimiv je dialog med Jezusom in
stotnikom, ker nam ponovno jasno
pokaže, da se Jezus ni strinjal s formalno in ošabno vero izraelskih
cerkvenih zastopnikov. Stotnik ni izpovedal niåesar glede vere in je razumel, da ima Jezus posebno moå.
Enostavno je Jezusu povedal, kaj se
doma pri njem dogaja. “Gospod,
moj služabnik leži doma hrom in
hudo trpi.“ Besede, ki so polne zaupanja v Jezusovo razumevanje in
njegovo moå. Kratek je Jezusov odgovor: ”Pridem in ga ozdravim.”
Sledijo stotnikove besede, ki jih je liturgija Katoliške cerkve “ovekoveåila” v svetem bogoslužju: “Gospod,
nisem vreden, da prideš pod mojo
streho ...” Vsak otrok pozna te bese-
de. Vsak dan jih slišimo pri sv. maši.
Stotnik je primerjal svojo oblast z Jezusovo. Åeprav je bil pogan, je slutil, da ni bilo potrebno, da bi Jezus
osebno prišel na njegov dom, da bi
služabnika ozdravil. Zadostovala je
Jezusova beseda za ozdravljenje, kar
iz daljave.
Tokrat ni v ospredju åudež, temveå
vera neznanega åloveka, ki je verjel
v Jezusovo moå in je Jezusu govoril
odkritosråno in iskreno, z velikim
upanjem in zaupanjem. Jezus ga je
pohvalil: “V Izraelu nisem našel tolikšne vere.” Ni dodal nobene besede v zvezi z bolnikom, samo to:
“Pojdi in kakor si veroval, naj se ti
zgodi!”
Bolnik je ozdravel, nov vernik je stopil v množico božjega ljudstva.
Velika šola za nas, posebej v tem letu vere: za nas, vernike iz otroških
let, ko se moramo vpraševati, ali je
naša osebna vera tako iskrena in jasna kakor stotnikova.
KOLEDAR
Nedelja, 11. novembra – 32. navadna nedelja
Nedelja, 18. novembra – 33. navadna nedelja
Sreda, 21. novembra – Marijino darovanje; M.B. zdravja
Åetrtek, 22. novembra – sv. Cecilija, zavetnica cerkvenih pevcev
Nedelja, 25. novembra – praznik
Kristusa Kralja
Nedelja, 2. decembra – 1. adventna nedelja
Sobota, 8. decembra – Brezmadežno spoåetje Device Marije
Nedelja, 9. decembra – 2. adventna nedelja
POKOJNI DUHOVNIKI
12. novembra 1960 Franc Malalan
18. novembra 1967 Jože Vidmar
15. novembra 1968 Jože Gracar
2. novembra 1971 Jakob Ukmar
26. novembra 1978 Ivan Vreåar
15. novembra 1980 Jože Gregor (v ZDA)
8. novembra 1982 Ludvik Šavelj
14. novembra 1991 Jože Jamnik
16. novembra 1991 Marij Hrvatin
22. novembra 1997 p. Božidar Rumpler
OBVESTILA
V nedeljo, 18. novembra, ob 16.
uri bo hvaleœnica v stolnici sv. Justa.
Obred bo vodil nadškof Giampaolo
Crepaldi. Pel bo ZPZ pod vodstvom
Edija Raceta.
V sredo, 21. novembra, praznik
Matere Božje zdravja, sv. maša v
cerkvi sv. Marije Velike ob 16. uri.
Maševal bo mag. Božo Rustja.
V nedeljo, 25. novembra, bo po
maši, ob 10.30 v cerkvi v Škednju
pogovor z budistiåno redovnico Malvino Salvio.
V petek, 14. decembra, bo v Marijanišåu govoril dr. Jože Bajzek
staršem in vzgojiteljem.
Sobota, 3. novembra 2012. Verska skupina pri Sv. Ivanu v Trstu se je vrnila v popravljeno cerkev.
LETO VERE 2012-2013
LETO VERE IN DVE OBLETNICI.
Benedikt XVI. je proglasil leto vere
ob dveh izredno važnih obletnicah,
in sicer ob 50.obletnici 2. vatikanskega cerkvenega zbora in ob 20letnici objave Katekizma Katoliške
cerkve.
2. vatikanski vesoljni cerkveni zbor
je nepriåakovano napovedal papež
Janez XXIII. 25. januarja 1959 in ga
z veliåastno slovesnostjo ob prisotnosti veå kot 2000 škofov in predstavnikov tudi drugih verstev odprl 11. oktobra 1962. Zbor je
zakljuåil papež Pavel VI. 8. decembra 1965. Ta koncil velja kot najveåji verski dogodek v 20. stoletju.
Vidni sadovi tega izrednega zborovanja v Rimu znani širši javnosti
so: obredi v cerkvi niso veå v latinskem jeziku, marveå v jeziku ljudstva, duhovniki mašujejo skupaj,
somaševanje, in zaåela se je veliko
veåja odprtost do drugih verstev,
zaåel se je dialog z oddaljenimi.
Cerkev se je tako odprla svetu. Pomembno je ovrednotenje laikov, ki
niso v službi klera, ampak imajo v
Cerkvi svoje mesto, svojo vlogo in
nalogo. Sadove tega zbora lahko
zedinimo tudi v treh besedah: posodabljanje, kar je papež Janez
XXIII. posebej poudarjal v znamenju velike odprtosti, ovrednotenje božje besede in dialog. Tri besede, ki zaobjamejo vso novost in
prizadevnost udeležencev. Vse to
beremo v uradnih dokumentih: v
štirih konstitucijah, v devetih odlokih in treh izjavah in poslanicah.
S koncilom je bilo poudarjeno, da
Cerkev ni neka “popolna družba”,
zaprt tempelj, namenjen katoliškim
vernikom, je božje ljudstvo na poti
v teku zgodovine, kateri na razne
naåine pripadajo ali so k njej naravnani bodisi katoliški verniki bodisi drugi, ki verujejo v Kristusa,
bodisi konåno prav vsi ljudje, ki jih
božja milost kliåe k zveliåanju.
Cerkev je torej poklicana, naj se
vkljuåi “v testo” åloveške zgodovine, vodi dialog z vsemi in je blizu
vsakemu åloveku, kjer ta živi, dela,
ustvarja prihodnost, trpi in umira.
Naj se odpravi kvarna povezanost
med tronom in oltarjem, hierarhija
ni nad ljudstvom, vkljuåuje se v
notranjost božjega ljudstva, cerkvena avtoriteta ni birokratiåno telo,
ampak je v službi in za priåevanje.
Leto vere naj osvetli vse ideje koncila in naj pripomore k skorajšnjemu uresniåenju.
Škofje in ostali predstavniki se niso
zbrali v Rimu pod papeževim vodstvom z namenom, da bi koga obsojali, da bi obsojali herezije ali
proglašali resnice, prevladovala je
ideja dialoga s svetom, iskanja
naåina, kako oznanjati evangelij sodobnemu svetu, ki se je spremenil.
Iskre resnice so tudi izven Katoliške cerkve, tudi v nekršåanskih
cerkvah in celo med neverniki.
Skratka s tem koncilom se je spremenil obraz Cerkve.
Marsikje pa smo ostali še na polovici poti, šibka stran je v poglavju
laikov, kjer se ni še uveljavila soodgovornost, ostaja še pogum za
reformo hierarhije, manj je birokracije in diplomacije. Nekateri še postavljajo ovire na tej poti, nad nami
pa je božji duh, ki je vodil to zborovanje.
LETO VERE
OVIRA
Prva ovira za napredek v veri tiåi v
nas samih. Preveå podlegamo tisti
lenobi, zaradi katere se ne premaknemo in živimo svoje kršåanstvo v
tradicionalnem okviru, po stari navadi, kakor so nas nekoå uåili.
Spremenimo svoje življenje, zavzemajmo se za res novo, boljše, odloånejše, vredno kršåanskega
življenja
Zmaguje v nas tista samozadostnost, zaradi katere ne åutimo potrebe, da bi poslušali kaj dobrega, da
bi se za nekaj zavzeli, se spremenili.
Leto vere nam daje priložnost za
iskreno izpraševanje vesti glede
doživljanja svoje vere. Preverimo
raven svoje brezbrižnosti, oddaljenosti.
RAZLOG ALI KRIVDA
Vemo, da so cerkve v glavnem prazne in se dalje praznijo. Kot živi
udje Cerkve se sprašujemo, kje je
razlog tega osipa.
Morda so zato krivi tisti veniki, ki sicer hodijo v cerkev , a se izven nje ne
obnašajo zgledno. Nemalokrat slišimo tak komentar:« Kaj bom šel v cerkev, da bom tak kakor on ali ona?«
Navadno obsojamo ljudi, ki so zapustili Cerkev. Pri vernikih je odsotna verodostojnost. Hodimo v
cerkev in potem si uredimo svojo
vero in živimo v stalnem kompromisu z vsem. Pravi vernik se smatra za živega, kakor se je smatral
apostol Pavel, ki se je vztrajno po
duhovni poti dvigal in širil vero.
FRANCOSKI ŠKOF
Pojem božjega ljudstva je v polnosti besede Cerkev z vsemi kršåenimi verniki; toda božje ljudstvo je
tudi judovski narod, ki v svojih sinagogah ali templjih bere božjo besedo v Svetem pismu, ki ga imenujejo Torah; božje ljudstvo so tudi tisti, ki verujejo v osebnega Boga so,
na åloveški ravni, bolj moralni kot
nekateri verniki; božje ljudstvo so
tudi »pogani« brezverci, ki ne verujejo v Boga, Bog pa jih je ustvaril
in od njega dobivajo življenje; torej
so vsi ljudje božja last in njegovo
ljudstvo.
msgr. Dubois, francoski škof
KATOLIŠKI KATEKIZEM
Katoliški katekizem je izšel leta
1993.
Namen izdaje je organiåna in sintetiåna predstavitev bistvene in temeljne vsebine katoliškega nauka,
vere in morale, v luåi 2. cerkvenega
zbora in tradicije Katoliške cerkve.
Viri katekizma so Sveto pismo,
cerkveni oåetje, liturgija, magisterij
Cerkve. Je podlaga vseh katekizmov, ki bodo izšli v posameznih
državah.
Knjiga je namenjena odgovornim
za katehezo, najprej škofom, preko
njih vsem duhovnikom in katehetom.
NAÆ VESTNIK
leto vere 2012-2013
november - listopad 2012
Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:53 Pagina 3
3
verske skupnosti
BUDIZEM V TRSTU
ˇ center Sakya Kunga Choling v Trstu
Tibetanski budisticni
stalna, ker jo sestavljajo sestavine, ki se stalno spreminjajo. Druga plemenita resnica: bolna narava življenja se
ohranja in spodbuja z željami
in žejo. Tretja izhaja iz prvih
dveh. Åetrta kaže pot spoznavnega, etiånega in predvsem
meditativnega življenja.
Budizem nima velikih sveåanih
ceremonij, veå pa manjših pod
razliånim imenom.
NAÆ VESTNIK
november - listopad 2012
Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:53 Pagina 4
4
Ani Sherab Choden (Malvina Savio) redovnica in predsednica budistiånega centra
Sakya Kunga Choling v Trstu z menihom
Budizem je vera, ki jo je osnoval Buda; je religija in filozofija
obenem. Njegovo bistvo so
štiri plemenite resnice, štiri
šole ali tradicije, kakor jih je
izrazil Buda.
Buda, princ Siddharta Gautama, se je rodil v severni Indiji
v 6. stoletju pred Kristusom.
Star 35 let je bil deležen izrednega rasvetljenja, stanja
popolne in globoke modrosti.
Od tedaj je znan kot Buda
(prebujen, razsvetljen). Razodel je svoje štiri življenjske
resnice, to je pot, ki åloveka
reši trpljenja. Ustanovil je samostan za moške in tudi ženske, kar tedaj ni bilo pojmljivo. Umrl je leta 483 pred Kristusom.
Prva plemenita resnica: življenje je trpljenje, vse v življenju
se spreminja v trpljenju in v
njem konåuje. Oseba je ne-
V Trstu se nahaja tibetanski
budistiåni center, ki je nastal
leta 1989 v ulici Marconi 34 v
zasebnem stanovanju voditeljice-redovnice Malvine Savio
(Sherab Choden).
Pred leti je bila Malvina Savio
edina budistiåna redovnica v
Evropi, såasoma so se ji pridružili redovnica v Nemåiji,
menih na Holandskem in redovnica v Angliji.
Najvišji verski in državni poglavar budizma ali dalajlama (pomeni ocean modrosti) ima
Menihi šole Sakya v Rajpuru v Indiji
Blaženi Kenchen Sherab Gyaltsen Amipa
Rimpochè, ustanovitelj budizma v Trstu
svoj uradni sedež v Dharamsali v severni Indiji. Kitajci so zasedli Tibet in onemogoåili budizmu vsak razvoj, celo obstoj v
Tibetu. Sedanji budistiåni dalajlama ali vrhovni poglavar je
Njegova ekscelenca Tenzin
Gyatso, 14. naslednik. Leta
Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:53 Pagina 5
1989 je dobil Nobelovo nagrado za mir. Zbežal je iz Tibeta,
svojega naravnega kraja, da je
rešil svoje življenje pred Kitajci, ki so zasedli Tibet.
Tržaški dalajlama obenem
ustanovitelj budizma v Trstu je
blaženi Kenchen Sherab Gyaltsen Amipa Rimpoche, rojen v
Tibetu. Po kitajski zasedbi Tibeta je leta 1959 pribežal v
Indijo in ima sedaj svoj sedež
v Rikonu (Zürich) v Švici.
Obiåajno dvakrat v letu prihaja
v Trst, da spregovori svojim
vernim, on je “uåitelj” ali vodja redovnice Malvine.
Notranjost budistiånega templja Sakya Kunga Choling v ul. Marconi 34 v Trstu. Na steni visijo tanki gobelini s podobo Bude za meditacijo. V tempelj moraš vstopiti bos.
Odlomkih iz budistiånih svetih knjig
jo se v ostale religije, po njih
mnenju naj bo vsakdo dosleden v svoji veri, verujejo pa v
reinkarnacijo.
Glavna vrlina budizma je ljubezen, predvsem soåutna ljubezen, izredno soåutje do soåloveka. Važno je tudi prisluhniti
vesti, notranjemu glasu. Za
budizem niso samo ena nebesa, temveå jih veå.
Budisti posebno åastijo Jezusa – Budisattva – smatrajo ga
za izredno bitje, ki je imel veliko ljubezen in soåutje do vsakega åloveka.
Budizem daje velik pomen meditaciji, zbranosti, tišini, spoznavanju svetih resnic, za åimveåjo pomoå bližnjemu. Uåi veliko spoštovanje do umrlega,
za katerega molijo 49 dni po
smrti. Malvina ni vodila v
Trstu nobenega pogreba, paå
pa v Benetkah. Po budistiånem obredu je poroåila par
na Tržaškem.
Redovnica Malvina, nekdanja
operna pevka, vodi tržaško budistiåno skupnost. Rada in prisråno sprejme vsakogar na
svojem domu in prijeten je pogovor z njo.
Dušan Jakomin
NAÆ VESTNIK
Samostan Sakya v Rajpuru v Indiji
Patriarh tržaškega središåa,
Njegova svetost Sakya Trizin,
živi v Indiji.
Sedaj so v Tibetu le menihi, o
katerih imajo budisti v izgnanstvu le malo novic, sumijo pa,
da so jim Kitajci pridružili, na
svojo pobudo, nove menihe,
da bi jih ohranili kot zanimivost za izbrane turiste, katerim dovolijo, da obišåejo Tibet.
Ves nauk budizma je v 84.000
knjigah, imenjujejo jih Kanjurtenjur, veljajo kot budistiåni
kanon.
Napisani budistiåni nauk ima
svoj zaåetek v Sri Lanki v jeziku pali, kasneje v sanskritu, v
Tibetu je prešel iz sanskrita v
tibetanski jezik.
Za budizem so vsi dnevi sveti,
obiåajno pa se verniki prilagodijo krajevnim navadam. Budizem ima veå ritualov. Tržaška
redovnica ob sredah zbere
svojih okrog sto vernikov na
svojem domu. Uporablja razne
rituale v glavnem v tibetanskem jeziku, delno spregovori
tudi v italijanšåini; versko
sreåanje traja okrog eno uro.
V torkih pa vodi poseben
teåaj.
Budizem spoštuje vse religije
in nasprotuje misijonarskemu
delovanju, po pravilih ne pridobivajo novih vernikov, ne vtika-
november - listopad 2012
verske skupnosti
5
NAÆ VESTNIK
november - listopad 2012
Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:53 Pagina 6
6
razno
SMO V ÅASU RAZPRAV
TRŽAŠKE ŠKOFIJSKE SINODE
11. oktobra 2012 je nadškof Giampaolo Crepaldi
slovesno odprl Tržaško sinodo
Slovesen zaåetek je bil v åetrtek, 11.
oktobra 2012, prav na dan, ko je zjutraj na trgu sv. Petra v Rimu Benedikt XVI. odprl leto vere in ob 50letnici 2. vatikanskega cerkvenega
zbora. Slovesen je bil prihod v tržaško stolnico zveåer ob 19. uri. Zbrali
smo se, kot še nikoli, na dvorišåu
gradu sv. Justa duhovniki in vsi »sinodalni oåetje«, to je predstavniki
vsega verskega živjenja v tržaški
škofiji. Duhovniki, paramenti so bili
rdeåe barve, smo se zbrali ob škofu,
ki je prebral, vedno na grajskem
dvorišåu, prvo molitev in nagovoril
prisotne. Nato smo krenili proti stolnici in stopali ob špalirju mladih z
prižganimi baklami v rokah ob petju
litanij vseh svetnikov. Prosili smo
svetnike, posebej tržaške, naj nam
bodo ob strani na zaåetku in v nadaljevanju bodoåih odgovornih razprav.
Nadškof Giampaolo Crepaldi je v
cerkvi tako zakljuåil svojo homilijo:
“Predragi, procesijo, ki nas je z gradu sv. Justa dovedla v stolnico, so
požlahtnile litanije vseh svetnikov.
Molitev, ki vsebuje koncilski klic, ki
je splošno vabilo k svetosti, h kateri
so vabljeni vsi verniki. Svetniki so v
polnem prepriåanju vstopili skozi
Slovesna procesija z dvorišåa gradu sv. Justa proti stolnici.
vrata vere, s svojo priprošnjo in
zgledom svojega življenja kažejo
brezbožnemu ali nasprotniku lepoto
evangelija in obåestvo s Kristusom,
in vabijo nas, vernike, veåkrat
mlaåne, naj prepriåano živimo svojo
vero, upanje in ljubezen in naj ponovno odkrijemo »okus« božje besede in zakramentov, posebej evharistijo, kruh življenja. Klic k svetosti
naj nas vodi k temu, da gledamo z
vso ponižnostjo na svojo åloveško
šibkost, ne samo, na naše osebne in
skupne grehe, ki so velika ovira za
evangelizacijo. Ne moremo govoriti
o evangelizaciji ali misijonstvu brez
resniånega in odloåilnega spreobrnjenja.
Sprava z Bogom in s sosedom, ki je
glavna pot vsakega oznanjevanja,
vsakega misijonskega prizadevanja,
bo tudi poglavitna pot za našo sinodo.”
Na koncu maše je škof poklonil
vsem prisotnim posebno knjižico, ki
je namenjena sinodalnim rapravam.
SLOVENSKI ÅLANI TRŽAŠKE
ŠKOFIJSKE SINODE
Anton Bedenåiå, Marij Gerdol, Metod Lampe, Ivo Miklavc, Franc Pohajaå, Rafko Ropret, Žarko Škerlj,
Jože Špeh, Maks Suard, Franc
Vonåina.
S. Gabrijela Koncilja.
Sergij Pahor, Nada Petaros, Tomaž
Simåiå, Franc Mozetiå, Ivica Švab,
Aldo Stefanåiå, Marjan Kravos, Stojan Pahor, Andrej Štekar, Aleksander De Luisa.
Nadškof Giampaolo Crepaldi vodi slovesno bogoslužje v stolnici sv. Justa.
BESEDE
NAPISANE OKROG LETA 434
O napredku v resnicah kršåanskega nauka
V številnih razpravah, ki so se v teku
stoletij zbrale glede katoliškega nauka, je posejanih nešteto biserov, ki
veljajo za vse åase. Koliko je izreåenega in napisanega. Božji duh
vodi svojo Cerkev in vzbuja v razliånih dobah izredne osebnosti, ki
so kot klicarji v svojem åasu. Zakaj
naj bi ostali ti biseri skriti ali namenjeni samo nekaterim?
V letu vere, ko smo poklicani, da oživimo ta božji dar v sebi, je prav, da
se obogatimo z njimi in da se obenem opremo na te besede.
Eden izmed tolikih klicarjev je bil sveti Vincencij Lerinski, åigar besede so
še kako tudi danes primerne, sodobne. O tem svetniku znamo bore malo. Rodil se je na severu Francije ali
morda v Belgiji. Po razbrzdani mladosti je stopil v samostan na otoku Lerins blizu Cannesa v Franciji, zato je
znan kot Vincencij Lerinski. Iz tega
samostana je izšlo veliko število škofov, svetnikov in pisateljev. Pred
smrtjo je Vincencij napisal knjigo, v
kateri je razodel svoje globoko teološko znanje, svojo zdravo modrost.
Sveti Robert Bellarmino je oznaåil to
Vincencijevo delo kot »zlato knjigo.«
Knjiga je izšla leta 434. V njej avtor
beleži bogata pravila, ki naj bi se jih
držali, åe želimo v celoti živeti po
evangeljski poslanici. Izstopa kanon
pravoverstva, kjer se poudarja moå
vere, ki naj dozoreva in napreduje v
razumevanju kršåanskih resnic, znanosti in modrosti. Vincencij je umrl v
samostanu okrog leta 450.
Berimo njegove besede:
Ali v Kristusovi Cerkvi in njenem nauku ne sme biti nobenega napredka? Seveda, in sicer vedno veåji naj
bo.
Zelo bi se zameril Bogu, kdor bi ljudem ne privošåil napredka. Verski
nauk mora napredovati, spreminjati
pa se ne sme. Bistvo napredka je
notranja obogatitev, a kar se spreminja, se prevraåa v drugo.
Posamezniki vseh åasov kakor Cerkev skozi stoletja morajo neprestano
rasti in napredovati v umnosti, vednosti in modrosti. Toda kršåanski nauk mora ostati v svojem redu nedotaknjen, da verske resnice ostanejo
iste po vsebini in pomenu.
Vera naj posnema zakonitost, ki velja v naravi. Telesni udje rastejo, se
razvijajo in izpopolnjujejo, a ostanejo
vedno isti. V åloveku je velika razlika
med cvetoåo mladostjo in starostno
zrelostjo. Toda oseba, ki se je postarala, je istovetna z nekdanjim mladostnikom. Spremenijo se življenjske
razmere in okolišåine, åloveška narava in oseba pa sta vedno isti.
Majhni so dojenåkovi udje, mladeniåevi so mnogo veåji, a so popolnoma isti. Kolikor jih ima otrok, toliko
jih bo imel mož. Åe se nekaj razvije
šele v zrelejši dobi, je bilo v telesu
kakor v kali že od zaåetka. Vse, kar
imajo pozneje straråki, so že prej
imeli kot otroci.
Brez dvoma je napredek nekaj naravnega. Zakon rasti razodeva åudovito
božjo modrost, ki je položila v otrokovo telo zametke, iz katerih naj se razvijejo vse oblike odraslega åloveka.
Ko bi se ustroj åloveškega telesa
pozneje tako spremenil, da ne bi bil
veå podoben svoji vrsti, ako bi bil na
primer kak ud dodan ali okrnjen, bi
propadlo celo telo, se iznakazilo in
pohabilo. Ista pravila veljajo tudi za
razvoj resnic kršåanskega nauka, ki
se skozi stoletja poglablja, v teku
åasa oplaja in v vseh dobah znova in
znova pomlaja.
Naši predniki so že od zaåetka vsejali v njivi svete Cerkve seme kršåanske vere. Bilo bi kriviåno in neprimerno, ako bi mi, njihovi sinovi, pobirali
ljuljko podtaknjene zmote namesto
pristne pšenice åiste resnice.
Rajši povsem pravilno in dosledno
odklanjajmo neskladja med prvotnim
in sedanjim naukom. Pobirajmo tisto
zrnje åiste resnice, ki so ga vsejali in
je dozorelo. V kolikor pa se je v teku
åasa razvilo in naraslo, ga z veseljem gojimo tudi danes.
V božičnem času se
vrstijo v cerkvah
božični koncerti.Ne
spreminjajmo cerkve v
koncertno dvorano.
Cerkev ostaja vedno,
v vsakem času in v
vsakem trenutku kraj
zbranosti in molitve.
NAÆ VESTNIK
zanimivost
november - listopad 2012
Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:53 Pagina 7
7
malu
pol-
ateinaom
Novi
o in
anioga
kev
mu
ozof
NAÆ VESTNIK
november - listopad 2012
Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:53 Pagina 8
8
aktualnosti
V OBJEMU RAZVOJA
41
Spomin in zahvala
Praznik vseh svetih in dan spomina
na pokojne me vedno znova potegneta v premišljevanje o življenju onkraj
življenja, o tistemu bivanju, ki zagotovo obstaja, vendar ga naša znanost
še ni razvozlala in dokazala, in iskreno povedano upam tudi, da ga ne bo
nikoli, saj bi v tistem trenutku ålovek
prevzel vlogo Boga.
V teh dneh stopajo v ospredje grobovi, ki so naši spomeniki dragim rajnim in zadnje zemeljsko bivališåe telesa. Onkraj groba pa je mnogo veå
kot samo kamen ali kup zemlje, ki
pogosto lahko predstavlja pregrado
boleåine in loåi živ spomin s pokojnim. Pravi spomin je v nas in ta ne
potrebuje spomenikov, sveå, rož …
Ali ste kdaj pomislili, da bi namesto
žalosti in smrti, 1. novembra, dali
prostor hvaležnosti? Hvaležnost za
eksistenco drage osebe, ne glede na
to, ali je bilo njeno življenje dolgo ali
kratko, hvaležnost, da smo jo lahko
spoznali, hvaležnost za vse, kar smo
dobrega in lepega skupaj doživeli in
åesar smo bili deležni. Zahvala je
naåin spominjanja s pozitivnimi åustvi, kjer se žalost razgubi v poplavi dobrega. Zahvala je vezivo vsakega odnosa in vsake åloveške skupnosti.
Vprašanje smrti je najprej vprašanje
bivanja. Ali se bivanje sploh lahko
kdaj konåa? Åe verujemo v obstoj živega Boga, ki je veåen in je gospodar
življenja in smrti, potem lahko verujemo v bivanje onkraj smrti. Åeprav se
telo ”ustavi”, njegovo bistvo gre naprej in skupaj z Božjim duhom v isti
sapi, kakor dih, biva in je prisotno.
Življenje se ne konåa z grobom, ampak se nadaljuje v drugem åasu, v
drugaånih okolišåinah, v drugi obliki.
Smrt je torej samo drugaåna dimenzija bivanja, ki ni veå vezana na telo
in na to stvarnost. Biti hvaležen za
življenje (lastno in drugih) pomeni
spoštovati bivanje kot obstoj. Vzor tega je odnos ålovek-Bog, saj je ålovek
lahko izpolnjen in dopolnjen le v sobivanju v Bogom kot tistim, ki nas
usposablja za vsakršen odnos.
Hvaležnost je odliåna terapija za so-
dobnega åloveka, ki – izropan vsakega spomina, žrtev potrošniške miselnosti, prežet z zaskrbljenostjo zaradi
zelo negotove prihodnosti – potrebuje
nekaj svetilk upanja. Ravno upanje
daje življenju smisel, saj pozitivno
razmišljanje o prihodnosti pomeni, da
”jutri” lahko prinaša dobro priložnost.
Od tukaj dalje je potreben drugaåen
pogled, ki ga bomo težko zasledili v
oglaševalskih letakih veleblagovnic,
saj ni tako poceni in v ”akciji”, kakor
je to sedaj moderno. Drugaåen pogled pa gre nekako tako: niå mi ne
pripada, vse je zastonjski dar, ki bogati moje bivanje. To daje življenju
smisel, to nas odpira odpira obåutku
hvaležnosti do vsakogar, ki ga sreåamo, åetudi nam ni vedno simpatiåen
ali po volji. Tu se zaåne duhovna svoboda, ki nas lahko pripelje do duševne svobode. O tej pa bi lahko govorili
strokovnjaki za duševne bolezni v luåi
napovedi, da bo v nekaj desetletjih
najpogostejša bolezen v Evropi ravno
depresija.
Telo in duša nista loåena pojma, ampak prepletena in v samem bistvu povezana. Vsak od njiju oznaåuje åloveka kot celoto, zato sta temelj našega bivanja. Ko telo ”ugasne”, duša živi naprej, torej samo jedro ålovekove
osebnosti nadaljuje bivanjsko pot.
Kakor telo oznaåuje åloveka v vidnem, fiziånem svetu, tako ga duša
zaznamuje v nevidnem, presežnem
ali metafiziånem.
Ljudje smo bitja odnosa, kar nakazuje tudi težnja sodobne družbe, ki
skuša to razumeti preko komercializacije åustev: velike in dramatiåne
družinske zgodbe hitro obkrožijo svet,
moåna sta izpostavljenost åustev na
vseh podroåjih in iskanje odgovorov
na domnevne mistiåne pojave. Odnos
ni predmet trgovine, zato ga lahko
gradimo le preko srånosti, hvaležnosti in spomina. Tudi s tistimi, ki so
odšli pred nami v veånost, odnos ohranjamo s hvaležnostjo in spominom.
Oni živijo naprej.
Aljoša Vodopivec
 Vedno veå ljudi se zaveda, kako nesmiselno je zadnje dni oktobra pustu
podobno rajanje ob praznovanju noåi
åarovnic (Halloweena). Potrošništvo je
popaåilo ta dan in ga spremenilo v nesmiselno zabavo, predvsem pa v vir zaslužka za trgovce.
 V letu vere bo veliko besed. Tudi potrebnih in pametnih. Leto vere enostavno
hoåe to: Približajmo se Kristusu!
 Kako to, da so samo kršåanski, posebej katoliški, simboli stalno zaniåevani in
pomazani brez vsake posledice? In o tem
åasopisi ne poroåajo in se ne zgražajo?
 Kadar želimo dialog, moramo vedeti, kdo smo in v kaj verujemo!
10 BOŽJIH ZAPOVEDI
IN DANAŠNJI ČLOVEK
DEVETA ZAPOVED – NE ŽELI SVOJEGA BLIŽNJEGA ŽENE
DESETA ZAPOVED – NE ŽELI SVOJEGA BLIŽNJEGA BLAGA
Obiåajno v razpravah združujemo obe
zapovedi. Tudi ti dve zapovedi sta žrtvi velike kontestacije: “Kdo se lahko
vtika v moje misli, v mojo zasebnost,
zakaj ne bi želel žene svojega bližnjega,
åe je lepa in mi ugaja, isto za drugi
spol; kdo mi lahko brani? Kdo bo odloåal, kaj naj jaz želim, saj sem vendar
svoboden? Komu škodim, åe sem nevošåljiv?” Kaj ima opravka morala z
mojimi željami? V strogo zasebne želje
pa se res ne sme nihåe vtikati.”
Tako se opraviåujemo, tako se branimo v imenu svoje osebne in nedotakljive svobode.
Tako mnogi mislijo in vztrajajo v tem
mišljenju. To gre predvsem na raåun
kršåanske morale. Toda kršåanska vera ne sloni samo na obredih, na praznovanjih praznikov in podobnem,
temveå na notranjih izbirah in odloåitvah, In to so izbire, ki jih nihåe ne
pozna, pozna pa jih le Bog. Njemu ne
“uide” nihåe. Zapoved je dal on.
Do dejanja prihajamo iz notranje odloåitve, prej mislimo, potem se obnašamo na doloåen naåin: ålovek prej
zabrede v mislih kot v dejanjih. Napaåne misli nas privedejo do napaånih
dejanj. Zato se dobro in zlo zaåenjata
v nas samih. Tam se odloåa o našem
vedenju in “åistost” naj se zaåne že tu.
Naj spomnimo na prerekanje med Jezusom in farizeji. Farizeji so poudarjali
zunanjost, tradicijo, Jezus pa srce, notranjost, vest, to, kar samo Bog bere
v nas.
Åe se vrnemo v Jezusov åas, je Jezus
smatral žensko kot osebo, otroka kot
osebo in ne kot moževa lastnino. Kar
se v tistem åasu ni upoštevalo, je prineslo kršåanstvo, ženska in otrok nista bila veå predmet ali moževa last.
Mož in žena sta eno. Judje so sovražili
Jezusa, ker je prestrigel njihovo pojmovanje in uåenje, prinesel je nekaj
popolnoma novega, in je naroåil, naj
se oznanja ta “novost”, ta novi nauk.
Deveta in deseta zapoved overovljata
vse ostale zapovedi; kdor se jih drži,
prepriåan, bo sprejel vse ostale. Dru-
gaåe nastaja velika prevara. Beremo v
Svetem pismu:”Ker mi to ljudstvo
prihaja naproti le s svojimi usti in me
åasti le s svojimi ustnicami, njegovo
srce pa je daleå od mene in mu je moj
strah le priuåena åloveška zapoved,
zato bom, glej, še naprej preseneåal to
ljudstvo, presenetljivo preseneåal, da
bo izginila modrost njegovih modrih
in se skrila razumnost njegovih razumnih.” (Izaija 29,13)
Isto lahko Bog oåita åloveku, ki se
smatra za vernika, a ni njemu blizu s
srcem, z mislijo, predvsem s ponižnostjo.
Kar nas omadežuje in oddaljuje od
obeh zapovedi in severa tudi od ostalih sta dve veliki napaki: pohlep in nevošåljivost, ki izvirata in usmerjata vsa
naša dejanja od znotraj. Blagor åistim,
ki bodo videli Boga.
Jezus je izredno opozarjal: “Varujte se
farizejskega kvasa, ki je hinavšåina.”
(Lk 12,1) In “Pazite in varujte se vsake
pohlepnosti, kajti življenje nikogar ni v
obilju iz njegovega premoženja.” Povedal je priliko o požrešnem bogatem
åloveku. “Tako je s tistim, ki sebi nabi-
ra zaklade, ni pa bogat pred Bogom.”
(Lk12,21)
Kje je v tem primeru pohlepnost?
Nikomur ni kradel. Skrbel je le zase.
Veåje oåi kot želodec, tako so ponavljali naši predniki. Bogatin je nakopiåil in se primerjal s svojim bližnjim,
katerega bi rad prekašal, pred katerim
bi rad izstopal. “Sebiåno oko se ne zadovolji s svojim deležem, hudobna kriviånost mu suši dušo.” Tako beremo v
Sirahovi knjigi.(Sir 14,8)
Åisti v srcu bodo videli Boga
Vprašanja, ki me dvigajo.
Sem vesel, kadar vidim, da je tudi sosed uspešen gospodar? Cenim razliko
talentov ali pa sem nevošåljiv? Znam
voditi samega sebe v osebnem in javnem življenju? Kupujem, kar potrebujem in ne zato, da bi se ponašal
pred bližnjim? Obåudujem bogastvo v
osebah, s katerimi živim v družini,
upoštevam, hvaležen Bogu, dar žene
in otrok? Iskreno åestitam znancu za
njegove uspehe? Znam svoje želje
urediti? Znam ukazati samemu sebi?
NAÆ VESTNIK
zapovedi
november - listopad 2012
Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:53 Pagina 9
9
duhovnost
Zvestoba Cerkvi
Predavanje g. Janeza Ferkolje pri Sv. Jakobu (stenografski zapis)
NAÆ VESTNIK
november - listopad 2012
Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:53 Pagina 10
10
Mag. Janez Ferkolj, župnik na Bledu
Papež Benedikt XVI. je 11. oktobra odprl
leto vere, ki bo, kot sama beseda pove,
trajalo vse leto. S to potezo se papež
obraåa do vseh vernikov vsega sveta in
enostavno vabi: V tem letu na poseben
naåin gojite, utrdite, poveåajte svojo vero
in jo, kot priåevalci, širite kot posamezniki in kot skupnost.
Duhovniki smo sprejeli ta klic in se
odloåili, med drugim, za posebna predavanja, ki bodo na sporedu v tem letu,
upoštevajoå veliko nevednost vernikov v
verskih zavedah. Predavanja bodo v prostorih Šentjakobskega društva v ul. Concordia 8.
V åetrtek, 25. oktobra, je bilo prvo predavanje. Povabili smo župnika z Bleda
g. Janeza, ki je govoril o zvestobi veri in
Cerkvi. Svoje predavanje je tokrat osredotoåil le na pojem zvestobe Cerkvi. Torej o Cerkvi. G. Ferkolj bo dopolnil svoje
predavanje na željo prisotnih v mesecu
januarju.
Zvestobo Cerkvi je predavatelj primerjal
zakonski ali prijateljski zvestobi, kakor je
v praksi med ljudmi, med zakonci ali prijatelji.
Umevno pride åas, ura preizkušnje v
obljubljeni zvestobi, torej v åasu, ko je
težko ali postaja dolgoåasno “sobivanje”.
Pride namreå trenutek, ko zvestoba zahteva odloåitev, ko nam kliåe, da ostanemo zvesti dani obljubi.
Cerkve ne moremo primerjati z nobeno
drugo ustanov: prikazuje se nam v dvojni
luåi: vidna in nevidna Cerkev, kot znamenje, obåestvo, skupnost, ko predstavlja
nekoga in tudi nekoga vodi. Zato Cerkve
ne moremo omejiti na Vatikan ali na neko mistiåno sfero.
Cerkev je bila spoåeta na Veliki åetrtek,
ko nam je Kristus izroåil evharistijo, rodila pa se je na Golgoti na križu, ob njegovi
smrti, ki je prinesla vsakemu zemljanu,
vernemu in nevernemu, budistu, hindujcu
in ateistu odrešenje. Na binkoštni dan, ki
ga napaåno smatramo za rojstvo Cerkve,
je Cerkev prestopila svoje zidove. Ko se
je odprla Judom in poganom, se je odprla
vsemu svetu.
Cerkev je vstala na Veliko noå.
V tem smislu vidimo nalogo Cerkve, da
prekvasi ves svet. Zato ne verujemo v
Cerkev, ampak verujemo Cerkev, (to je
tožilnik). Cerkve ne åastimo, jo gradimo.
Zato velja aksiom: en kristjan – noben
kristjan!
Cerkev je predvsem in nadvse pojem
skupnosti, obåestva. Tako nam je Kristus dal možnost, da pridemo do cilja.
Iz tega sledi, da åe hoåemo to Cerkev ljubiti, jo vzeti za svojo, jo moramo najprej
poznati, se ji približati, da se zavemo, kaj
imamo in koga imamo. Zato Cerkev ne
potrebuje nobenega oglaševanja, potebuje pa priåevanje svojih vernikov.
Pojem vidne in nevidne Cerkve
Cerkev je vidna v ljudeh, nevidna v milosti, ki jo prejmemo. Cerkev je torej živ organizem, obenem skrivnost. Iz tega sle-
di, da je Cerkev božja in åloveška. Cerkev
je svetišåe.
Zato bomo pojmovali praznik 1. novembra, praznik Vseh svetih, kot praznik Cerkve, 1. januar dan Marije kot Matere Cerkve. Zato Cerkev ne more biti grešna. Sv.
Ambrož je pravil:« Cerkev ne greši v sebi,
greši v nas.« Grešijo njeni sinovi. Cerkev
je sveta, mi smo grešniki. Cerkev je svetišåe, ima pastirje, ki pa so ljudje s svojimi vrlinami in slabostmi.
Cerkev lahko primerjamo luni, ki jo osvetljuje sonce. Kakor se luna kråi, oddaljuje,
narašåa in spet kråi, tudi izgublja svojo
moå in svetlobo. In tako v Cerkvi, ker ima
v sebi grešne ljudi
Cerkev verujemo.
Mnogi se loåijo od Cerkve, ker je ne poznajo.
Danes govorimo o inkulturaciji, kar pomeni stopiti v neki naåin življenja, a zavedajmo se, da je življenje v Cerkvi zelo preprosto, z istim razmerjem do Boga, ki
enostavno hoåe predvsem ljubezen. Biti
sam z Bogom, od njega potem stopiti k
åloveku.
Kristjan bo dosegel vrhunec svojega posebnega stanja ravno v Cerkvi.
Ne moremo s svojo slabostjo izbrisati
svetlobe Cerkve, niti ko gre za karitativna
dejanja. Cerkev je veliko veå. Naj ostaja v
našem pojmovanju jasna svetloba Cerkve, ki izžareva iz njenega ustanovitelja
Kristusa. Kršåanstvo ne obstaja brez Cerkve. In ne glejmo, koliko nas je, marveå:
toliki smo!
Tej Cerkvi gre naša zvestoba.
Predavanje v Šentjakobskem kulturnem društvu
(foto: Miloš Pahor)
SV. IVAN
V soboto, 27.oktobra 2012, je svetoivanska župnijska skupnost končno dočakala ponovno odprtje župnijske cerkve.
Slednja je bila namreč zaprta kar tri leta
zaradi nujnih vzdrževalnih del: treba je
bilo utrditi streho in strop ter preveriti
statiko celotne stavbe. Med tem časom
so Svetoivančani zahajali v bližnje gledališče, zatem v šotor, ki ga je občinska
uprava postavila na območju nekdanje
avtobusne remize. Seveda je šlo za ne-
primeren prostor, ki je sicer po eni strani omogočal večjo bližino med verniki
in duhovnikom, po drugi strani pa ni
nudil nobenega zavetja v primeru neugodnih vremenskih razmer (burja,
sneg, mraz).
SV. VINCENCIJ
Minilo­je­leto­dni,­odkar­nas­je­na­dan
Vseh­svetih­1.­novembra­za­vedno­zapustila­naša­predraga­Učka­Ščuka
Krže.­V­naših­srcih­je­pustila­veliko
Po treh letih so se cerkvena vrata ponovno odprla konec oktobra. Najprej so
v četrtek, 25.oktobra, predstavili potek
obnove, med katero so ponovno odkrili
nekdanjo poslikavo na stropu in deloma v absidi, ki so jo prekrili po drugi
svetovni vojni. Sedaj so freske ponovno
na ogled in dajejo prav poseben čar in
toplino celotni cerkvi. Ob tem so na koru postavili nove orgle, ki jih je župnija
kupila v Nemčiji: gre za veličasten inštrument, ki je prej služil svojemu namenu v Koblenzu, sedaj pa s svojimi
večtisočimi piščalmi spremlja cerkveno
življenje.
V soboto, 27.oktobra, je potekalo slovesno bogoslužje, ki ga je vodil tržaški
nadškof Crepaldi ob somaševanju številnih duhovnikov. Pred obredom sta
Aleksander De Luisa v slovenščini in
Lamberto Terzuoli pozdravila visokega
gosta v imenu obeh župnijskih skupnosti, medtem ko se je svetoivanski župnik don Fabio Ritossa spomnil dolgoletneo pričakovanje na ta dan in med prisotnimi duhovniki pozdravil g.Milana
Nemaca, slovenskega kaplana, in
g.Giannija Giursija, dolgoletnega župnika pri Sv.Ivanu, medtem ko se g.Faspod«­.­Učka­je­namreč­zelo­rada­igrala
Bacha.­Z­Jezusom,­v­prispodobi­svete
hostije,­smo­se­duhovno­povezali­z­našo­Učko­in­vsakdo­ji­je­posredoval­svoje
misli­in­želje.­
V­hvaležen­spomin­pevci­in­župljani­sv.
Vincencija.
za zbor Ozbiå Pišåanc Irma
BARKOVLJE
praznino.­Kadar­vstopimo­v­naše
Ognjišče,­kjer­se­po­maši­zbiramo,­njena­slika,­njen­nasmeh,­nas­sprejme,­kot
da­nas­bi­hotela­pozdraviti­rekoč:
»Sem­še­tu­med­vami«,­a­žal­je­to­samo
njena­slika.­Pri­sv.­Vincenciju­smo­se­je
spomnili­na­dan­Vseh­svetih­z­mašo,
darovano­v­njen­spomin.­Med­obhajilom­je­profesor­Pegan­na­orgle­zaigral
Bachovo­skladbo­»Kristus­naš­Go-
Praznovanje rožnovenske nedelje.
Barkovljani se zelo veselijo rožnovenske nedelje s procesijo, saj je še edina, ki
se je obdržala in edina slovenska procesija v mestu. V nedeljo, 7. oktobra, je bila maša že ob 8. uri in po maši procesija
po Miramarskem drevoredu do vodometa. Mašo in procesijo je vodil msgr.
bio Gollinucci, do nedavnega svetoivanski župnik, ni mogel udeležiti slovesnosti zaradi bolezni. V imenu tržaške Občine je prisotne pozdravila odbornica Antonella Grim.
Po kratkem orgelskem nastopu nekdanjega svetoivanskega kaplana
g.Valerija je gospod nadškof najprej
blagoslovil nove orgle: prof.Andrej
Pegan, ki je bil prisoten na koru, je v
pogovoru izpostavil nekatere njihove
značilnosti (nemški sistem pedalov,
na primer) ter podčrtal njihov zvok in
visoko kvaliteto. Gospod nadškof je
nato vodil liturgijo v slovenščini, italijanščini in latinščini: tudi združeni
zbor slovenskih in italijanskih pevcev
je izvajal skladbe v teh treh jezikih. V
svoji homiliji je gospod nadškof primerjal svetoivansko župnijsko skupnost z romarji, saj so se dolgo časa počasi približevali cilju; ob tem jih je
spodbudil, naj ne pozabijo na drugo,
vseživljenjsko romanje k Bogu.
Praznovanje se je nato nadaljevalo v
prostorih blizu cerkve, kjer so domačini pripravili bogato zakusko in kjer
se je številna množica Svetoivančanov
ustavila še dalj časa.
Franc Vonåina. Pel je številni zbor pod
taktirko Aleksandre Pertot. Pri orglah je
bil maestro Giuseppe Zudini. Po maši
so z velikim belim vencem okrašeni kip
Kraljice rožnega venca postavili na voziåek. V procesiji so ga vozili ob belih in
barvanih narodnih nošah. Igrala je godba iz Trebå in sicer samo Marijine pesmi. Vreme je bilo ugodno.
Nada Martelanc
V Svetem pismu Bog govori
åloveku na åloveški naåin. Za
pravilno razlago Svetega pisma je torej treba paziti na
to, kar so åloveški avtorji v
resnici hoteli povedati, in na
to, kar nam je Bog po njihovih besedah res hotel razkriti. (Katekizem kat. Cerkve
109)
NAÆ VESTNIK
novice
november - listopad 2012
Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:53 Pagina 11
11
november - listopad 2012
Nas vestnik november 2012_Nas vestnik oktober 2009 08/11/12 09:53 Pagina 12
razno
POROKA V IZOLI
Darovali ste za Naš vestnik v evrih:
družina Žvab 40,00; Cvetka iz Ricmanj 20,00; N.N. 30,00; iz Škedenja
30.00; iz Žavelj-Štramarja 35,00; Andreja Mestek 20,00; Lojze iz Postojne; Bogdan Saksida 60,00; od Sv.
Ane 30,00; Magda Fabris 20,00; Antonia Elleri 10,00; od Sv. Jakoba
25,00; od Sv. Ivana 20,00; N.N.
50,00; družina Bizjak 70,00; družina
Grilanc-Mozetiå 50,00; družina Budin v spomin na pokojnega Emila
Budina 20,00; N.N. 250,00
Za prispevke preko banke:
NAÆ VESTNIK
Unicredit Banca s.p.a.
Trieste Servola
IT86V0200802212000003174149
Nasloviti na: Opera culturale di Servola
Causale (za): Naæ vestnik
ali Sklad msgr. Ukmarja
ALI JE NAÆ VESTNIK ZASTONJ?
12
Vpraæanje je odveå. Kdorkoli pozna danaænjo
druœbo, bo dobro vedel, da ni nobene stvari zastonj in tudi Naæ vestnik ne. Vsak mesec so novi raåuni za tisk, poæto in ostalo. Mnogi se tega
zavedajo, zato radi prispevajo za stroæke in smo
jim iz srca hvaleœni. Zaradi åedalje veåjih stroækov
naproæamo vsakega bralca, da bi pomagal kriti
stroæke vsaj z enim evrom. Hvala.
Naslov elektronske poæte:
[email protected]
Mobitel: 328.1395532
Poæta v Sloveniji: Jakomin Duæan,
poætno leœeåe, 6281 Ækofije
Slikovno gradivo poæljite na naslov:
[email protected]
NAÆ VESTNIK
6. oktobra 2012 sta se poroåila v izolski cerkvi Aljoša Novak in Irene Krulåiå. Po zaslugi novoporoåencev je potekal obred v zelo zbranem in obåutenem vzdušju. Sreånemu paru vošåimo vse najboljše. Ob novoporoåencih ki sta na sliki še Aljoša Vodopivec, in duhovnik Dušan
Jakomin.
Obiæåite nas na spletu:
www.nasvestnik.eu
Oglasite se na naslov:
[email protected]
Naæ vestnik
v digitalni izdaji
Do 8. novembra
je bilo 20.580
obiskov na spletu
meseånik
Izdajajo slovenski duæni pastirji
na Trœaækem
Prva ætevilka je izæla 3. decembra 1958
Odgovorni urednik: Duæan Jakomin
Via di Servola, 42 - 34146 Trst/Trieste
Tel. 040/830792
www.nasvestnik.eu
Registrirano na sodiæåu v Trstu ætev. 223
ISSN: 1124-6588
Ålan Zveze katoliækih tednikov v Italiji
FISC
Tiska: Tiskarna Graphart Printing srl
Ulica J. Ressel, 5 - 34018 Dolina
Tel. 040/8325150