občanov občine Trebnje št. 67 / november 2011

Aktualno
občanov občine Trebnje
št. 67 / november 2011
Ragle navduševale zamejske Slovence v Argentini
18. oktobra 2011 se nam je Raglam izpolnila dolgoletna želja, obisk Argentine. Z veliko lastnega
truda in pomoči bližnjih, prijateljev, dobrotnikov,
donatorjev, Občine Trebnje in Urada Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu nam je uspelo
uresničiti sanje. Projekt smo poimenovali Razgled po Sloveniji.
Naš glavni namen gostovanja je bil ponesti ljudsko glasbeno dediščino, za katero menimo, da je
mladine so nas prijazno sprejeli. Z njimi smo
preživeli prijetne večere ob pogovoru in odličnem mendoškem vinu. Pripravili smo delavnice
za otroke, mladino in odrasle, večerni koncert in
sodelovali pri slovenski sveti maši.
Delavnici za otroke smo v sodelovanju s tamkajšnjimi učiteljicami izvedli v slovenskih šolah.
Otroci so bili veseli, ker se je pouk odvijal malo
drugače kot ponavadi in ker smo se večino časa
ena temeljnih podlag narodne, jezikovne in kulturne identitete, med Slovence, ki živijo v Argentini, ter jih na ta način spomniti, da se v njihovih
spominih skrivajo dragoceni zakladi. Njihovo
veselje ob poslušanju slovenske besede, glasbe ali
samo ob pogovoru je težko opisati. Vsaka slovenska beseda zanje pomeni stik s slovenskim,
slovenstvom. Ponosno povedo, da so Slovenci.
Prav neverjetno pa je, kako so tudi vse naslednje
generacije, ki so se rodile v Argentini, prav tako
zavedne. Med njimi je več takih, ki se vračajo v
Slovenijo. Veliko staršev iz mešanih zakonov svoje otroke ob sobotah redno pošilja v slovenske
šole, njihovi neslovenski starši pa se tudi želijo
učiti slovenskega jezika. V slovenskih domovih
prirejajo tudi športne, literarne in zabavne večere.
Slovenske skupnosti so zelo žive, utečene in povezane. Nas niso sprejeli samo kot Ragle, ampak
kot Slovenke, Slovence.
V Mendozi je slovenska skupnost zaradi manjšega števila še bolj povezana kot v Buenos Airesu.
Vodstvo Društva Slovencev v Mendozi si je za
nas vzelo ogromno časa. Tudi člani mendoške
igrali ali učili preproste ljudske pesmice in preizkušali preprosta ljudska glasbila, ki jih bodo lahko
tudi sami izdelali.
Delavnica z mladino je bila prijeten zaključek
tridnevnega druženja v Mendozi. Večina se ne
ukvarja z ljudskim izročilom, po njihovih besedah
tudi ne s folkloro, zato smo jim s pomočjo zvočnih primerov poskušali razložiti značilnosti ljudske glasbe in pokazati razlike z narodnozabavno
glasbo ter drugimi načini priredb ljudske glasbe.
Starejše smo povprašali o pesmih, ki jih še pojejo,
in o tistih, ki so jih peli doma. Naše terensko snemanje je starejše in vodstvo skupnosti navdušilo
za projekt zbiranja gradiva v naslednjih mesecih,
ki ga želijo zbrati v pesmarici. Bolj aktivnega odziva si ne bi mogli želeti.
Naslednji postanek je bil v pokrajini Entre Rios
v mestu Parana, kjer živi razpršena skupnost potomcev Slovencev, ki sicer ne poznajo več jezika,
se pa zavedajo svojih korenin in so veseli vsake
pozornosti matične domovine. Zbrani so v Slovenskem društvu Triglav Parana, kjer so nam tudi
priredili veličasten sprejem. V Parani je bil koncert na katoliški univerzi.
S programom smo nadaljevali in zaključili v Buenos Airesu. Priredili smo dva koncerta v domu
svetega Vincencija, za starejše v Slovenski vasi
ter v Rožmanovem domu za starejše v San Justu, ki ju vodi slovenska skupnost in kjer zadnja
leta preživlja lepo število Slovencev. Obiskali
smo še radijsko oddajo 'Okence v Slovenijo' na
radiu Splendid z Mirkom Vasletom. V Slovenski vasi smo v sodelovanju z Društvom Slovenska
vas priredili tudi delavnico za otroke, koncert in
potovanje zaokrožili s sodelovanjem pri slovenski
sveti maši.
S koncertom Čarobna Slovenija smo skušali
predstaviti staro ljudsko glasbo v vsej raznolikosti in čim več oblikah. Ragle smo pele in igrale (s starimi inštrumenti) pesmi in viže iz vseh
slovenskih pokrajin. Slovenci so bili povsod zelo
zadovoljni, ker jim vsaka kapljica slovenstva veliko pomeni. Presenečeni smo bili nad številnim
obiskom in nad nepričakovano pozitivnim odzivom občinstva.
Na splošno so bili vsi Slovenci v Argentini, ki
smo jih obiskali, zadovoljni in veseli našega obiska. Predvsem starejšim smo zbudili nekaj spominov, ki so jih delili z nami. Za to in za vse lepo
smo jim neizmerno hvaležni.
Ragle
Obvestilo uredništva
Tokratna številka Glasila občanov je namenjena predstavitvam kandidatov in kandidatnih list za volitve v Državni zbor, in sicer je
imela vsaka lista oziroma kandidat na voljo
eno četrtino strani. Vrstni red predstavitev je
bil izžreban na uredniškem svetu Glasila občanov. Proti plačilu se je del prostora namenilo tudi strankam in posameznikom, ki so
s svojim oglasom podprli kandidaturo posameznega kandidata oziroma liste. Predstavitve in podpore kandidatom niso lektorirane.
Aktualno
Uveljavljanje socialnih transferjev po 1. 1. 2012
S 1. 1. 2012 se bosta začela uporabljati nova zakona na področju socialnovarstvenih prejemkov, to
sta Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialnovarstvenih prejemkih.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(ZUPJS) kot bistveno novost v sistemu uveljavljanja socialnih transferjev prinaša »enotno
vstopno točko« ‒ center za socialno delo, uvaja
enotna merila in pogoje za uveljavljanje posameznih pravic, enotna je tudi opredelitev materialnega položaja vlagateljev z upoštevanjem premoženja (nepremičnin, vozil, denarnih sredstev).
Upoštevanje premoženja vlagateljev
omogoča pravičnejše razdeljevanje socialnih transferjev in zagotavlja pomoč
socialno najbolj ogroženim.
ZUPJS tako ureja 4 pravice:
– otroški dodatek, denarno socialno
pomoč, varstveni dodatek in državno
štipendijo,
ter 9 subvencij oz. oprostitev:
– znižanje plačila za programe vrtcev, subvencijo malice za učence in
dijake, subvencijo kosila za učence,
subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu
pravic družinskega pomočnika, subvencijo najemnine stanovanja, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno
ogrožene osebe in pravico do plačila
prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje.
Pomembna sprememba, ki jo prinaša
ZUPJS, je upravičenost do otroškega
dodatka in štipendije, in sicer do otroškega dodatka bodo starši upravičeni za
otroke do dopolnjenega 18. leta starosti,
pravico do štipendije pa bodo dijaki in
študentje lahko uveljavljali z dopolnjenim 18. letom starosti.
Pri ugotavljanju upravičenosti do posamezne pravice se upoštevajo dohodki,
zmanjšani za plačane prispevke in davke (neto
dohodki). Zakon oz. pravilnik natančno določa
tudi, katero premoženje se upošteva in katero ne.
Predvsem pomembna je velikost stanovanja, v
katerem oseba živi. V kolikor velikost stanovanja
občanov občine Trebnje
Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje
Namestnica odgovornega urednika: mag. Valerija
Jarm
Številko uredila: mag. Valerija Jarm
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan
Kamin, Leon Lobe, Gorazd Marinček, mag. Igor
Teršar, Ivanka Višček, Nino Zajc, Valerija Jarm
Lektorica: Marjeta Kmetič
2
presega predpisan normativ, se presežek upošteva
kot premoženje.
Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) pa na novo vsebinsko ureja pravico do denarne socialne pomoči in pravico do varstvenega dodatka, ki sta bili do sedaj opredeljeni v
Zakonu o varstvenem dodatku. Ukinja pravico
do državne pokojnine in varstvenega dodatka po
ZVD. Dosedanji prejemniki državne pokojnine
in varstvenega dodatka bodo lahko, če bodo izpolnjevali pogoje, prejemali denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Center za socialno
delo bo preračune opravil po uradni dolžnosti in
vsem dosedanjim prejemnikom v treh mesecih
po uveljavitvi zakona izdal odločbe. Pomembno
je, da bo pravica do varstvenega dodatka od 1. 1.
2012 tako kot denarna socialna pomoč podvržeGrafična realizacija: Present, d. o. o., Ljubljana
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave,
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov
v skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško
politiko. Priporočamo, da posamezni prispevki naj
ne obsegajo več kot 1.000 znakov s presledki ter
fotografijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij,
pripetih v programu Word, zaradi slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki političnih strank in
neodvisnih list ne smejo presegati 750 znakov s
presledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo
si pridržuje tudi pravico, da neprimerne in žaljive
vsebine ne objavi. V Glasilu občanov se brezplačno
objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za pokojnimi
občankami ali občani občine Trebnje. Spominskih
na omejitvi dedovanja. Prejemnikom varstvenega dodatka v času življenja tega prejemka ne bo
treba vračati, če bodo po smrti zapustili določeno premoženje, in tudi njihovi dediči ne bodo
socialno ogroženi, bodo pa dediči premoženja ta
prejemek morali vrniti oziroma se bo zapuščina
za ta znesek omejila. Prejemniki varstvenega
dodatka, ki so lastniki nepremičnine, te v času
prejemanja varstvenega dodatka ne smejo odtujiti (prodati, podariti …) ali obremeniti. Če
trenutni upravičenci varstvenega dodatka ne bi
želeli več prejemati, morajo to do 31. 12. 2011
sporočiti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Vse navedene pravice se uveljavljajo na
enotni vlogi na centru za socialno delo,
kjer imate stalno prebivališče, od 1. 12.
2011 dalje. Vloga bo objavljena na spletni strani MDDSZ, na portalu e-uprava, lahko jo boste kupili tudi v knjigarnah od 20. novembra 2011.
V decembru 2011 morajo vlogo oddati:
• tisti, ki želijo s 1. 1. 2012 uveljaviti
znižanje plačila vrtca za leto 2012;
• tisti, ki imajo pravico do otroškega
dodatka priznano samo do 31. 12.
2011 in imajo v družini še mladoletne
otroke;
• lahko jo oddajo tudi tisti, ki bodo za
otroka do 18. leta starosti s 1. januarjem ostali brez štipendije, da se na
novo odmeri višina otroškega dodatka.
Vse ostale pravice, ki so že priznane na
podlagi sedanjega zakona, se iztečejo s
koncem obdobja, za katerega so že priznane, in ni potrebno oddajati novih
vlog.
Ko bo center za socialno delo prvič odločal o katerikoli pravici po novem zakonu, bo preveril tudi, ali ste upravičeni in
v kolikšni višini do vseh drugih pravic in
subvencij, do katerih ste takrat upravičeni na podlagi drugih odločb. Pravice iz
javnih sredstev se po novem zakonu v tem primeru priznajo z dnem, ko začne veljati tista pravica,
zaradi katere je center odločal po novem zakonu.
Center za socialno delo Trebnje
objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu s sprejetim
cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripravljeni
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih:
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če
kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice
glede uporabe fotografij in tekstov v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov: [email protected] ali jih v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov,
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno, za
občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je
četrtek, 8. december 2011. Prispevki, ki bodo prispeli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji
številki, če bodo še aktualni.
št. 67 / november 2011
Aktualno
Drage občanke, spoštovani občani!
Vprašanja, ki so si jih neprenehoma zastavljali mnogi ustvarjalci in snovalci raznovrstnih vizij, so bila:
»Od kod prihajamo? Kdo smo? Kam gremo? Kaj je
bilo pred nami? Kako se je oblikoval svet, ki je danes
naš svet, in kolikšna je veličina tistih, ki so zaznamovali naše okolje, podobe in zgodovino? Koliko jim
dolgujemo? Še pomembneje pa je ‒ na kakšen način
bomo mi sami del te zgodbe in kakšen bo svet po našem odhodu?«
Dr. Alojzij Šuštar trka na našo vest in zavest vseh
Trebanjcev.
Ko se je pred tedni razplamtela razprava, v kateri
so nekateri nasprotovali preimenovanju, sem bil zelo
užaloščen. Sprašujem se, kaj je s temi ljudmi, da ne
želijo priznati veličine našega rojaka in se z aktom
obeleženja trga ali ulice pokloniti velikanu slovenskega naroda.
V KD Trebnje so zapisali med drugim:
»Alojzij Šuštar je umrl na praznik sv. Petra in Pavla, 25. junija 2007. Od njega se je poslovilo ogromno ljudi. Čeprav je želel skromen pogreb, je ta
prerasel v veličastno slovo in spomin, ki ne bo nikoli
zamrl. Vsi govorniki na pogrebu so izpostavili, da je
bil pokojni nadškof človek dialoga, prizadeval se je
za spoštovanje človekovih pravic, za narodno spravo, za nastanek in mednarodno priznanje slovenske
države, za medsebojno razumevanje in sožitje ter da
je za čas svojega življenja postal simbol dobrote in
modrosti. Najgloblje nadškofovo sporočilo je bilo po
besedah nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše
v simboliki pšeničnega zrna v njegovem škofovskem
grbu. Kajti to zrno je bilo posejano, vzklilo je in rodilo. Letina pa je bogatila najžlahtnejšo dediščino
slovenskega naroda. Kardinal Martini, nekdanji
predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc, ga
je označil za očeta naroda.
Pokojni nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar je
pustil neizbrisljive sledi kot človek, duhovnik, visok
cerkveni dostojanstvenik v Trebnjem, Ljubljani,
Rimu, Švici ter ponovno v Ljubljani. Skozi vse
življenje je bil povezan in navezan na svojo družino, posebej na mater. To je kazal tudi s pogostimi
obiski doma na Grmadi in z družinskimi srečanji.
Krščanske vrednote, ki jih je pridobil doma v okviru
družine, so mu bile vodilo v življenju in pri vseh
odločitvah, ki jih je sprejemal. V tem smislu je ravnal
tudi v času demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije.
Občani občine Trebnje smo lahko izredno ponosni na
našega rojaka, ki je s svojim delovanjem zaznamoval celotno Slovenijo, in ga uvrščamo ob bok ostalim
našim velikim osebnostim našega naroda.«
ZDAJ je čas in trenutek, da razmislimo, kam gremo
in kako bomo tja prišli. Ker gre za našo prepoznavnost ‒ za katero pa si moramo prizadevati. Osebnost
Alojzija Šuštarja nam daje evropsko prepoznavnost
in iz njegove duhovne in narodnozavedne dediščine
se lahko veliko naučimo.
Zaključuje se gradnja vrtca
Gradnja vrtca na Režunovi ulici se kljub izredno
kratkim izvedbenim rokom in zahtevnosti bliža
koncu. Podjetje Trimo gradi energetsko varčen
objekt, saj bo letna poraba energije med 25 in
35 kilovatnimi urami na kvadratni meter. Ovoj
stavbe je zelo dobro izoliran in dosega standard
nizkoenergijske gradnje, na fasadi je vgrajen tudi
najnovejši sistem QbissAir, ki ga proizvajajo v
Trimu. Na strehi je vgrajene do 40 centimetrov
toplotne izolacije, vgrajena okna imajo trislojno
zasteklitev. V stavbi je vgrajenih več naprav za
pripravo zraka in mehansko prezračevanje prostorov z rekuperacijo. V igralnicah so vgradili nizkotemperaturno talno ogrevanje, s katerim bodo
doseženi prihranki energije in toplotno ugodje. V
vrtcu se bo ogrevalo na biomaso.
Dela na objektu se bodo zaključila v nekaj dneh,
v notranjih prostorih so v zaključni fazi dela polaganja keramike, izvaja se beljenje, v teh dneh pa
bodo podjetja urejala zunanjost poslopja. Izvajalci
Drage občanke in občani, predlagamo kompromisni predlog, da se del Kidričeve ulice od križišča do
Simončičeve ulice poimenuje Trg Alojzija Šuštarja, preostali del pa ostane Kidričeva ulica. Tako bi
strogi center Trebnjega sestavljali trije trgi: Baragov, Goliev in Šuštarjev trg.
Vse dobromisleče občane prosim za podporo kompromisni ideji. Stopimo skupaj in počastimo spomin in
delo našega rojaka dr. Alojzija Šuštarja!
Na takšno pot spomina in kulture pozivam vse, ki bi
želeli negotovo vprašanje, kam gremo, zamenjati s
trdno in optimistično vizijo.
Alojzij Kastelic
del se zdaj posvečajo posegom na dvorišču, kot so
gradnja pešpoti in ureditev zunanjih teras ter ureditev zunanje ploščadi, ki bo služila kot neke vrste
»igralnica na prostem«. Po izjavah izvajalcev bodo
zaključna gradbena dela na objektu končana do
konca novembra, v začetku decembra bodo izdelali projektno dokumentacijo za tehnični pregled
in izvajali končna zaključna dela v objektu. V
tem času bomo objekt v celoti opremili. Če nam
bo vreme naklonjeno, bo urejena tudi vsa okolica
s pripadajočimi igrali. Po izjavah odgovornega izvajalca, ki je Trimo Trebnje, in dobaviteljev opreme pričakujemo, da bo lahko nov vrtec sprejel
prve malčke v začetku prihodnjega leta.
Občinska uprava Občine Trebnje
Foto: Trimo Trebnje
Drsališče 2011
Konec leta je tu in Občina Trebnje bo tudi
letos v sodelovanju z Mercatorjem postavila
drsališče – za veselo druženje in rekreacijo
mladih in manj mladih. Prvič si boste lahko
nadeli drsalke v soboto, 3. decembra 2011,
takoj po otvoritveni slovesnosti, ki se bo pričela ob 11. uri.
Brezplačna izposoja drsalk in ledena ploskev
vam bosta na voljo do 4. 1. 2012. Drsališče
bo obratovalo vsak dan od 10. do 20. ure.
Zagotovili smo pester animacijski program.
Vljudno vabljeni.
Občinska uprava Občine Trebnje
št. 67 / november 2011
3
CA!
Predstavitev list in kandidatov za volitve v DZ
Želim si ...
Enostavno državo: Manj posvečanja papirjem,
več človeku.
Pravično družbo: Sprejemanje in razumevanje
drugačnosti – drugačnost nas bogati.
Ženske so zakon: Ob uspešnem moškem ali
uspešni ženski stoji ženska.
Nova delovna mesta: Delo krepi, bogati in daje
vrednost človeku – začnimo spet verjeti v to.
Obljube izpolnimo: Samo sanje so premalo …
Kar delam, delam dobro in s srcem.
Slovenska ljudska stranka, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana
Hvala za zaupanje.
www.lds.si
Slovenija je pred hudo preizkušnjo, zato potrebuje
odločno in trdno vlado. Cilj Slovenske Demokratske
Stranke je narediti pravično državo za vse
državljane.
Kot poslanec sem pomagal pri ustanovitvi občine
Mirna, si prizadeval za dokončanje avtoceste in
rešitev deponije Globoko. Za hitrejši razvoj
celotnega območja potrebujemo povezavo
avtoceste z dolino Mirne proti Sevnici.
Prepričan sem v zmago Slovenske Demokratske
Stranke. S pametnimi rešitvami bomo povrnili delu
čast, Slovencem ponos, zanamcem pa boljše
življenje.
Vaš kandidat za poslanca SDS
Zvonko Lah
Taja
BORŠTNAR
www.radovanzerjav.si
Silvester Prpar
4
št. 67 / november 2011
Predstavitev list in kandidatov za volitve v DZ
Longar GlasiloObčanov.pdf 1 11/15/2011 1:57:42 PM
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
DEMOKRATIČNA STRANKA
DELA - DSD
Drage volilke, spoštovani volilci –
bodite sprememba, bodite TRS!
Vrsto let se srečujemo na Ekološki
kmetiji Marinček pod ruševinami
gradu Kozjek, na sobotni tržnici
v parku, na prireditvah ekoloških
kmetovalcev, na dogodkih, povezanih z razvojem in
varovanjem okolja in ne nazadnje, na straneh Glasila občanov.
Prizadevam si za trajnostni razvoj, za tak napredek,
ki bo koristil še vnukom in ne le meni zdaj. Preveč
smo posegali v naravo in okolje, čim prej moramo to
popraviti. Kar se da hrane in energije moramo sami,
prijazno do okolja, pridobiti zase na svoji zemlji. Blaginjo, socialno varnost in pravičnost uživajmo vsi, ne
le izbranci, in ne v škodo drugih. Človek je pred kapitalom!
Pridružil sem se gibanju in stranki somišljenikov – Stranki za trajnostni razvoj TRS, da bi skupaj imeli večji vpliv
na dogajanje in odločitve v državi. Aktivne državljane se vidi in sliši. Naš program ( www.gibanje-trs.si,
facebook ) je pot do pravičnosti in blaginje.
Pridružite se nam, glasujte za svojo in svojih vnukov
prihodnost!
Gorazd Marinček
št. 67 / november 2011
Spoštovane volivke in volivci
Demokratična stranka dela odpira pot v
parlament tistim, ki delajo. Sami bodo lahko
preprečili izkoriščanje in soodločali o svoji
prihodnosti, v kateri pripada zaposlenim
pravičen delež ustvarjene nove vrednosti.
DSD ima naslednja izhodišča delovanja:
spoštovanje dela in znanja; pravična delitev; ohranitev solidarnosti; socialna in
pravna država; skrb za ohranitev okolja
znotraj vseh načrtov razvoja; zahtevamo
spoštovanje človekovih pravic, enakost pred zakonom in enakost med spoloma; terjamo postopno uvajanje neposredne demokracije; zahtevamo delovanje pravne države; red, varnost
in pravičnost. Podpirali bomo razvoj podjetništva in drobnega gospodarstva ter kmetijstva. Podpiramo subvencioniranje
predšolskega varstva otrok, ki jim vpis v vrtec ni bil omogočen.
Na področju zdravstva zagovarjamo javni interes in nasprotujemo nadaljnji privatizaciji.
Kot predsednik DSD in vaš dosedanji poslanec sem doslej odgovorno opravljal svoje poslanstvo: v Državnem zboru sem branil
interese vsega ljudstva za lokalno raven pa zahteval sredstva za
dograditev doma starejših občanov, sopodpisal amandmaje za
proračunska sredstva pri drugih investicijah ter pospešil dograditev ceste Čatež-Moravče. Hvala za vaše zaupanje in podporo
na volitvah 4.12.2011.
Mag. Franc Žnidaršič
5
Vrstni red list kandidatov za volitve v DZ
Vrstni red list kandidatov za volitve poslancev v DZ,
4. volilni okraj VI. volilne enote (sedež Trebnje)
1. SMS ZELENI
mag. ŠTEFAN VELEČIČ, roj. 1957, TREBNJE
poklic: MAG. ORG. VED
2. ZELENI SLOVENIJE
IGOR ROT, roj. 1980, BOROVNICA
poklic: TRGOVEC
3. STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS
GORAZD MARINČEK, roj. 1952, DOLENJE SELCE
poklic: SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA
4. LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA
dr. MARTA BON, roj. 1962, LJUBLJANA
poklic: DOKTORICA KINEZIOLOŠKIH ZNANOSTI
5. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
TAJA BORŠTNAR, roj. 1987, MIRNA
poklic: UNIV. DIPL. SOCIALNA DELAVKA
6. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
ZVONKO LAH, roj. 1958, HRASTJE PRI MIRNI PEČI
poklic: STROJNI TEHNIK
7. DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
JOŽEF PRESKAR, roj. 1949, NOVO MESTO
poklic: UNIV. DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA
8. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
IVANKA KIRM, roj. 1959, LITIJA
poklic: MEDICINSKA SESTRA
9. STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si)
EVA ŠTROK, roj. 1993, LJUBLJANA
poklic: DIJAKINJA
10. GIBANJE ZA SLOVENIJO
UROŠ PIKL, roj. 1973, MOKRONOG
poklic: UNIV. DIPL. PRAVNIK
11. DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD
mag. FRANC ŽNIDARŠIČ, roj. 1940, TREBNJE
poklic: MAG. MEDIC. ZNANOSTI
12. SD - SOCIALNI DEMOKRATI
MITJA JERAS, roj. 1975, MEDVEDJEK
poklic: ELEKTROTEHNIK-ELEKTRONIK
13. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
DONJA HUDOKLIN, roj. 1979, STRAŽA PRI NOVEM MESTU
poklic: DIPL. EKONOMIST
14. SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SILVESTER PRPAR, roj. 1954, DOBRNIČ
poklic: DIPL. EKONOMIST
15. ZARES - SOCIALNO LIBERALNI
BOŽO RAJŠEK, roj. 1986, TREBNJE
poklic: EKONOMSKI TEHNIK
16. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
MATJAŽ LONGAR, roj. 1965, VIKRČE
poklic: UNIV. DIPL. EKONOMIST
6
št. 67 / november 2011
Dogodki
25. Razhodnja na Čatežu
Na Čatežu pod Zaplazom se je na sobotni jubilejni Razhodnji, zaključku 25. pohoda po Levstikovi poti od Litije do Čateža, zbrala velika
množica pohodnikov in drugih obiskovalcev.
Lepo novembrsko vreme na Martinovo soboto je
na pohod zvabilo po oceni Rudija Bregarja kar
25.000 pohodnikov iz vse Slovenije in tudi tujine. Na cilju, na Čatežu, se je kot običajno ob
Noč ima svojo moč
Zadnjo oktobrsko soboto so nas skozi zadimljen
čarobni vrt čarovnice s Čateža popeljale v skrivnostno, s pajčevino prepredeno dvorano kulturnega doma. Skrivnost se je stopnjevala s še bolj
skrivnostno glasbo, vse dokler je ni nadomestil legendarni Jacksonov Thriller, ki je na oder pripeljal člane skupine P.L.I.N., ki so za uvod odplesali
ples s trupli in magično obarvanimi rokavicami.
Večer v prepolni dvorani se je stopnjeval in bil
pravzaprav ves čas poln humorja, petja in plesa.
Spoznali smo čarovnice na človeški pojedini, vedeževalce s skrivnostnimi, nadzemeljskimi sposobnostmi, roparje in policaje, niso manjkale niti plesalke vročega
nočnega kluba. Tudi tokrat so P.L.I.N.-ovci vpletli v svoj repertoar aktualne
politične in gospodarske probleme in
spet dokazali, da so znova in znova
zmožni preseči pretekle nastope. Prek
videozaslona se je pridružila tudi mlada
mamica Ina, članica, ki se je posvetila
materinstvu in je kljub obilici dela dokazala, da ji humorja ne primanjkuje.
13. uri na vaškem trgu začela zaključna prireditev
Razhodnja, na kateri so imeli slavnostni nagovor
župani občin Litija, Gabrovka in Trebnje ter slavnostni govornik Tone Partljič, ki je povedal, da so
pohodniki s tolikšno udeležbo pokazali, da smo
narod pohodnikov, vzdržljivi in vztrajni in da če
ne bomo imeli avtov, bomo pa hodili peš kakor
Levstik. Zaključna prireditev Razhodnja je potekala po scenariju in režiji Luke
Bregarja. Na njej so nastopili:
KUD Občinski pihalni orkester Trebnje z dirigentom
Primožem Kravcarjem in trebanjske mažoretke s trenerko
Vajo Šeničar, moški pevski
zbor vinogradnikov s Čateža
pod vodstvom Barbare Leben
in mešani pevski zbor Kres s
Čateža pod vodstvom Katje
Jarm, plesna skupina Ajda iz
Trebnjega z mentorico Tanjo Korošec, Klub frajtonaric
Tomaža Primca ter dramska
skupina Plin s Čateža, ki je
Več kot uspešno jo je nadomestil Aljaž, ki mu
režiser in tekstopisec Luka dodeljuje vidne vloge.
Večer so popestrili tudi novi člani skupine, ki so
bili izbrani na oktobrski avdiciji. Prikazali so nekaj svojih veščin in na koncu nastopili v skupni
točki.
Jesensko dogajanje na Čatežu se je stopnjevalo
s tečajem cirkuških veščin, prireditvijo pred petindvajseto Razhodnjo, ki je z nostalgijo obujala
spomine na predvojno čateško gledališko življenje, z razstavo rezbarskih del in kamnitih skulptur ter s sodelovanjem na sami Razhodnji. Desetega decembra bomo dodali še zadnji biserček
Vabilo na srečanje starejših krajanov KS Štefan
V mesecu novembru pripravljata Krajevna skupnost Štefan in TŠKD Štefan prvo srečanje sta-
rejših krajanov, ki so v tekočem letu dopolnili 70
in več let. Upamo, da bo v prihodnosti postalo
to srečanje tradicionalno. Trenutno imamo v naši
krajevni skupnosti kar 55 oseb, ki so stare 70 ali
več let.
Srečanje starostnikov se bo odvijalo v nedeljo, 27.
11. 2011, ob 14. uri v prostorih Gostilne Mišič.
Člani TŠKD Štefan pripravljamo za povabljence kratek kulturni program in pogostitev za vse
udeležence. Vabljeni so vsi krajani KS Štefan, ki
so stari nad 70 let, da se udeležijo tega dogodka,
na katerem se bodo poveselili s sokrajani.
Pridite, ne bo vam žal!
med drugim tudi zaključila 25. prireditev z novo
himno Razhodnje. Nastopi različnih talentov so
se vrstili že pred osrednjo prireditvijo, po njej pa
je nastopil še humorist Vinko Šimek in ansambel Zidaniški kvintet, ki je pohodnike in zbrane
zabaval do noči. Prav gotovo pa je imel naporno
vlogo tudi Matej Mlakar, ki je v rokah držal niti
celodnevnega dogajanja na Čatežu kot informator in moderator osrednje prireditve in martinovanja po njej.
M. F.
Za srečo s svečanim prižiganjem novoletnih lučk
na Čatežu. S tem bomo zapluli v leto, namenjeno
praznovanju petnajste obletnice delovanja KUD
Popotovanje Frana Levstika Čatež.
Če vas zanima še več, kliknite na www.kudcatez.
si.
Matej Mlakar
Bilo je na Čatežu nekoč
Bilo je na Čatežu nekoč je bil delovni naslov prireditve na predvečer tradicionalnega
pohoda od Litije do Čateža. V tamkajšnjem
kulturnem domu je KUD Popotovanje Frana
Levstika Čatež s sekcijami pripravilo razstavo
dveh domačih umetnikov: kamnoseka Ivana
Pirnovarja in Marjana Bajca, ki ustvarja iz
lesa, zadnje čase pa tudi slika na platno. Režiser Luka Bregar je predstavil film, s katerim
je predstavil gledališko dogajanje na Čatežu
nekoč. Spomine sta v filmu obujala gospa Zofija Globočnik in Ignac Miklič. Gospa Zofija
je bila prisotna tudi na prireditvi in smo njen
gledališki talent začutili v živo tudi ob njeni
uvodni recitaciji in v klepetu z moderatorjem
večera Matejem Mlakarjem. Prireditev so popestrili dramska skupina Plin z odlomkom iz
Levstikovega dela ter pevke in pevci mešanega pevskega zbora Kres pod vodstvom Katje
Jarm, ki so prireditev popestrili s pesmimi, ki
so jih peli dedki in babice v tem kraju.
M. F.
KS Štefan in TŠKD Štefan
št. 67 / november 2011
7
Dogodki
TŠKD Štefan praznoval 1. obletnico
delovanja
Na sončno nedeljo, 23. 10. 2011, smo člani in
simpatizerji Turističnega, športnega in kulturnega društva Štefan na »Pavlinovem hribu« nad
Belšinjo vasjo praznovali 1. obletnico delovanja
našega društva.
Pričeli smo z zborom ob 14.30 pred Gostilno
Mišič, od koder je večja skupina odšla na voden
pohod na »Pavlinov hrib«, kjer sta vse udeležence
pričakala pečen kostanj in pokušina mošta. Navedeni kraj praznovanja smo izbrali zato, ker je to
najlepša razgledna točka krajevne skupnosti. Vsi
zbrani smo se strinjali, da smo v preteklem letu
veliko postorili in da bomo z udejstvovanjem v
društvu še naprej nadaljevali.
V mesecu decembru pa člani TŠKD Štefan
pripravljamo še tradicionalni zimski pohod po
obronkih KS Štefan, ki bo v nedeljo, 18. 12. 2011.
Tako kot lansko leto bomo tudi letos sodelovali
pri tradicionalnem blagoslovu konj na štefanovo,
ki bo potekal pred podružnično cerkvijo sv. Štefana v vasi Štefan.
Tudi letos bomo člani TŠKD Štefan v sodelovanju z domačini pripravili silvestrovanje na prostem pred Gostilno Mišič. Vljudno vabljeni!
Leon Lobe
Foto: Marko Šalehar
Dr. Komac v
romskem naselju
Inštitut za narodnostna vprašanja je v okviru
projekta ESS »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki
romske skupnosti« izvedel mednarodno konferenco, ki je bila 21. oktobra 2011 v Ljubljani.
Program konference z naslovom »Formalno
in neformalno izobraževanje Romov: različni
modeli in izkušnje« je zajemal zanimiva predavanja domačih in mednarodnih strokovnjakov.
V soboto, 22. oktobra 2011, pa smo bili v
romskem naselju Hudeje deležni obiska vodje
projekta ESS dr. Mirana Komaca s sodelavci
in z udeleženci konference iz tujine. Tako smo
imeli priložnost izmenjati izkušnje pri delu
z Romi s področja kulture in izobraževanja
s strokovnjaki iz Italije, Romunije, Bosne in
Hercegovine, s Švedske, Hrvaške, iz Srbije in
Makedonije. Veseli smo, da so se odločili ravno za nas.
Vida Hočevar
Srečanje starejših letos rekordno
Tudi letos smo člani Turističnega društva Trebnje
organizirali srečanje starejših občanov KS Trebnje. Pri srečanju nam je, tako kot lansko leto, priskočil na pomoč OZRK Trebnje. 5. 11. 2011 smo
pripravili zabavni program za kar 118 občanov, ki
štejejo nad 70 let. Da je bilo druženje polno smeha, so dodatno poskrbeli povezovalec programa
Luka Bregar, ansambel Nika in Brankina klapa.
Pri zabavnem programu so sodelovali tudi sami
udeleženci, saj so se lahko udeležili tekmovanja
Trebnje ima talent.
Zbrane je v imenu organizatorja pozdravila pred-
sednica TD Trebnje Biserka Sitar, ki je bila navdušena nad odzivom in udeležbo. Prav tako pa so
zbrane pozdravili Mojca Mihevc iz OZRK Trebnje, podžupanja občine Trebnje Nada Pepelnak
ter predsednik KS Trebnje David Klarič. Občina
Trebnje in KS Trebnje vsako leto tudi finančno
podpreta srečanje. S pomočjo podjetij in posameznikov v občini pa smo starejše razveselili tudi s
srečelovom.
Ponovno smo dokazali, kako malo je potrebno, da
obogatimo vsakdanjik našim občanom.
Gasilke na izletu
TD Trebnje
Komisija za članice pri Gasilski zvezi Trebnje
je predzadnjo oktobrsko soboto organizirala
izlet za 71 prijavljenih gasilk iz društev trebanjske gasilske zveze. Pod vodstvom Jožeta
Kukmana in njegove pomočnice Joži Štrempfelj je celodnevni program izleta obsegal ogled
katedrale v Gornjem Gradu, Mozirskega gaja,
rimske nekropole v Šempetru, muzeja v velenjskem gradu ter obisk Prostovoljnega gasilskega društva Velenje.
M. F.
8
št. 67 / november 2011
Dogodki
Gasilska sobota za gasilsko mladino
V mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti ‒ je
tudi Mladinska komisija Gasilske zveze Trebnje
organizirala dejavnosti za gasilsko mladino. V soboto, 22. oktobra 2011, se je v Kulturnem domu
Trebnje zbralo prek 200 mladih. Ogledali smo si
animirani pustolovski film V višave, ki prikazuje
čustveno zgodbo o medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju med starejšimi in mlajšimi.
Po končanem ogledu smo se razdelili v skupine
in se tako lažje organizirali za nadaljnje delo pri
gasilskem domu v Trebnjem. Gasilci PGD Trebnje so nam pripravili sedem zanimivih predstavitev, kjer smo lahko videli: novo gasilsko vozilo
GVC 16/25, prikaz gašenja z gasilnikom, požar
v kuhinji in gašenje, predstavitev opreme za posredovanje pri nevarnih snoveh, reševanje s platformo Bronto TD32, tehnično reševanje gasilcev
v prometni nesreči, prek projekcije Varna hiša pa
smo spoznali nevarnosti vžiga v hišah. Na vsaki
točki so se skupine zadržale po petnajst minut in
nato prehajale s točke na točko.
Gasilci PGD Trebnje so se zelo potrudili in nam
tako razkazali čisto novo gasilsko vozilo GVC
16/25. Vozilo je bilo prava paša za otroške oči,
saj je opremljeno po najnovejših standardih.
Prikazali so postopek tehničnega reševanja pri
avtomobilskih nesrečah in vključili tudi otroke
za boljše razumevanje. Gasilci PGD Trebnje pa
imajo tudi vso potrebno opremo za reševanje pri
nesrečah z nevarnimi snovmi. Tudi to opremo so
otrokom pokazali do potankosti. Še bolj pa so bili
otroci navdušeni nad platformo Bronto TD32,
saj so gasilci uspeli vse otroke popeljati v višave.
Veliko pa smo se tudi izobraževali, saj so nam ga-
silci prikazali, kako pravilno in nepravilno gasimo
požar v kuhinji, ko nam zagori posoda z oljem.
Nad rezultati smo bili vsi presenečeni, saj lahko
kanček vode povzroči še večji požar. Podučili pa
smo se tudi o gasilnikih in o njihovem delovanju.
V gasilskem domu pa smo spoznali, kje vse lahko
v stanovanjski hiši zagori zaradi človeške malomarnosti ali pa nepazljivosti.
Kljub hladnemu vremenu je bila to zelo topla sobota, predvsem zaradi gasilcev PGD Trebnje, ki
so nam ves čas prijazno nudili topel čaj.
Srečanje mladih je tako zelo hitro minilo in odzivi otrok so bili zelo pohvalni in navdušujoči.
V imenu Mladinske komisije GZ Trebnje bi se
tako rada zahvalila PGD Trebnje za gostoljubnost
in še posebej vsem gasilcem, ki so aktivno sodelovali na vseh predstavitvenih točkah, ter Župniji
Trebnje za gostoljubje v času ogleda filma.
Mojca Praznik,
članica Mladinske komisije GZ Trebnje
Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
Predzadnjo oktobrsko nedeljo je trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
gostila regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi
in godcev ljudskih viž za izbrane skupine na območnih srečanjih Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki jih je izbrala dr. Urša Šivic. V avli Centra
za izobraževanje in kulturo Trebnje je nastopilo
14 skupin: Vaški pevci KUD Mavrica Šentrupert,
ljudske pevke iz Cerkelj ob Krki, Društvo invalidov občine Brežice, ljudske pevke Čebelice DPŽ
Mirna Peč, ljudske pevke Šmarjetke, ljudski pevci
z Vrhka pri Tržišču, ljudski pevci Vaški zvon iz
Prečne, Koledniki iz Bušeče vasi, Fantje artiški
iz KUD Oton Župančič Artiče, ljudski pevci iz
Globokega, ljudski pevci Kapelski pubje, ljudski
pevci Fantje z vasi, ljudski pevci iz Boštanja, Janez Pezdirec s pevci iz Bele krajine in ljudski godec Janko Balkovec - Jazo.
Celotno srečanje, ki ga je povezovala Simona
Zorc Ramovš, sta strokovno spremljala selektorica za državno srečanje gospa Jasna Vidakovič in
dr. Bojan Knific, strokovni svetovalec za folklorno dejavnost pri JSKD.
Po prireditvi je bila za vse nastopajoče organizirana malica v prostorih trebanjske godbe, ki so jo
pripravile pridne roke Društva podeželskih žena,
krajevni odbor Trebnje. S trebanjskega regijskega
srečanja je gospa Vidakovič za državno srečanje,
ki je potekalo 19. novembra v KC Šentjernej, izbrala Vaške pevce
iz Šentruperta in
ljudske pevce Kapelski pubje.
Pevke in pevci so
bili navdušeni in
hkrati
počaščeni s tako lepim
obiskom, kar bolj
redko doživijo na
takšnih
nastopih. Zato se zahvaljujemo vsem
obiskovalkam in
obiskovalcem tudi
v imenu organizatorja prireditve.
Zahvaljujemo pa
se tudi vsem, ki so
srečanje omogočili: Javnemu skladu
Ribič Pepe ponovno na obisku v Trebnjem
Januarja letos smo gostili ribiča Pepeta v okviru
otroškega abonmaja in je bilo za nekatere prav
neprijetno in veliko solz se je ulilo po mladih licih,
št. 67 / november 2011
ker nekateri niso mogli v prenapolnjeno dvorano trebanjskega kulturnega doma. Da bi žalostne
otroke pomirili, smo obljubili, da bomo ribiča
Pepeta ponovno povabili. In
to se je zgodilo s pomočjo
Krajevne skupnosti Trebnje
v času krompirjevih počitnic
v športni dvorani Osnovne
šole Trebnje. Dobro uro so
otroci peli in plesali skupaj
z gostom, nekateri pa so se
zabavali tudi po svoje v veliki
dvorani.
Za izvedbo dogodka je imela
velike zasluge Krajevna skupnost Trebnje s predsednikom ter člani in članicami
Sveta KS Trebnje ter tajnico
Martino Kastelic, saj se vsi
RS za kulturne dejavnosti, Občini Šentrupert in
Občini Trebnje, KUD OPO Trebnje in CIK-u
Trebnje.
M. F.
skupaj močno prizadevajo in si želijo, da bi bilo v
našem kraju čim več dogodkov za mlade in manj
mlade, da bi vsi skupaj kar najlepše in kakovostno
preživljali čas kljub nenaklonjenim časom. Da bi
bil dogodek še bolj zanimiv, se je predsednik David Klarič dogovoril z Gostilno in pizzerijo Šeligo, Hotelom Opara ter Picerijo Čriček - Hom,
da so pripravili ugodno ponudbo pic. Gostincem
se prisrčno zahvaljujemo za pripravljenost za sodelovanje in ugodno ponudbo.
V imenu organizatorjev se zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi projekta: Občini Trebnje, Osnovni šoli Trebnje in njeni Podružnični šoli Dolenja
Nemška vas, hišniku Franciju Avguštinčiču in
njegovim vnukom, skrbniku svetlobe in zvoka
gospodu Jožetu Brcarju, pomočnikoma Boštjanu
Roglju in Urbanu Gabrijelu, prevozniku Branetu
Megliču ter Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Trebnje.
M. F. v imenu KS Trebnje,
ZKD Trebnje in JSKD, OI Trebnje
9
Dogodki
Trebanjska zdravnica po dolgotrajnem oživljanju rešila življenje
V Zdravstvenem domu Trebnje smo imeli prejšnji
mesec primer uspešne intervencije, ki je bila že na
meji nemogočega.
V eno izmed perifernih splošnih ambulant je prišel 44-letni moški, ki je pri delu začutil bolečino v
prsnem košu. Sprejela ga je naša mlada specialistka
družinske medicine Marijana Šekli. Seveda je takoj posnela EKG (zapis delovanja srca), ki pa ni
bil povsem tipičen. EKG je po faksu poslala v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer so ocenili,
da ni potrebna nujna preiskava, s katero ugotovijo,
ali so zamašene srčne žile, ki jih po potrebi tudi
razširijo. V takšnih primerih se pacienta pošlje v
regijsko bolnišnico. Če pa bi šlo za sum, da so zamašene srčne žile, se pacienta pošlje v Ljubljano,
ker regijske bolnišnice ne izvajajo širitve srčnih žil.
Zdravnica se je kljub temu odločila, da pacienta
pošlje v Ljubljano. Prevzela ga je doktorica medicine Katarina Žirovnik Kuster in ga z reševalnim
vozilom pospremila v ljubljanski klinični center.
Ko so že bili v Ljubljani, je pacientu nenadoma zastalo srce. Ekipa je takoj začela z oživljanjem. Pacient je dobil tako močan mišični krč, da ga sprva
dr. Kustrova ni mogla intubirati (gre za vstavitev
cevke za dihanje). To ji je uspelo šele po injiciranju
zdravila za sprostitev mišic. Težav pa kar ni hote-
lo biti konec ‒ srčni zastoj je trajal kljub stalnemu
oživljanju in številnim električnim defibrilacijam.
Ko je že kazalo, da je vse zaman, se je vendarle
vzpostavil srčni utrip. Takoj nato so nadaljevali s
prevozom v klinični center, kjer so mu uspešno
razširili srčne žile. Verjetnost, da bo pacient preživel dolgotrajni zastoj srca, je bila zelo majhna, da
pa ne bo čutil nobenih posledic, pa zgolj teoretična. Pa vendar se je zgodilo prav to. Po nekaj tednih
je zapustil bolnišnico in nima prav nobenih težav.
Kostanjev pohod 2011
žilo tako, kot je v letošnjem letu. V sodelovanju z
gozdarji in športnim društvom bomo s skupnimi
močmi pot verjetno markirali že do naslednjega
leta. Kajti želim si, da bi se pohodniki na to pot
odpravili tudi druge dni v letu. Pot je res lepa in
vredna potepanja po njej. Primerna je za pohodnike vseh starosti in ne glede na kondicijsko
pripravljenost.
Pohoda se je udeležilo 114 oseb, tako da je ideja
o veselem pohodu po »luštni poti z dobro jedačo«
uspela bolj, kot sem pričakovala. Vsi pohodniki
so se zjutraj prijavili na startnini kljub temu, da
ni bila obvezna, kar me še toliko bolj veseli. Večer
smo zaključili s kmečko pojedino in živo glasbo.
Pohod sta vodila Grega Kovačič in njegov oče
Jože Kovačič, oba člana PD Trebnje in izkušena
planinska vodnika, za kar se jima iz srca zahvaljujem. Dogajanje pa je v objektiv fotoaparata
ujel Brane Praznik. Ob tej
priložnosti se tudi njemu
iz srca zahvaljujem. Iskreno se zahvaljujem tudi
Alojziju Kastelicu, županu
občine Trebnje, ki nas je
počastil s svojo udeležbo
na pohodu.
Zadnjo oktobrsko nedeljo smo na Turistični
kmetiji Kazina priredili »Kostanjev pohod«.
Namen pohoda je občudovanje kulturne in naravne dediščine naših krajev, ki je vsekakor premalo obiskana glede na lepoto in bogastvo, ki
ju skriva radovednim očem. V ta namen je bila
pripravljena zloženka, ki jo je bilo možno dobiti
pred pohodom. Pripravil jo je g. Brane Praznik,
zbiralec zgodovinskega gradiva o naših krajih,
umetnik, pisatelj, novinar in nenazadnje človek
z velikim srcem, voljo in dušo. Traso pohoda in
okolico je opisal na zanimiv, pristen način, kar je
razveselilo in navdušilo prav vsakogar, ki je zloženko dobil v roke. Želimo si, da bi pohod postal
tradicionalen in bi potekal vsako zadnjo nedeljo
v oktobru ter da bi nam čim večkrat vreme slu-
Zdenko Šalda, dr. med.
ZD Trebnje
Špela Ostanek
Društvo podeželskih žena Tavžentroža Trebnje in Kmetijsko gozdarski
zavod Novo mesto vabita na društveno razstavo kruha iz različnih vrst žita.
Kruh je nekoč veljal za največjo srečo in bogastvo, zato so ga naši predniki cenili bolj, kot ga cenimo
danes. Pomanjkanje kruha pa je povzročalo bedo, revščino in vojne. Tako je kruh krojil usodo ljudi, jih
delil na bogate in revne, na site in lačne, na gospodarje in podložnike.
Vabimo vas, da si ogledate razstavo kruha, ki so jo pripravile članice Društva podeželskih žena
Tavžentroža iz Trebnjega, in obudite spomine na »praznik« iz otroštva, ko je vaša mama pekla kruh v
krušni peči, v petek, 25. novembra 2011, od 10. do 16. ure
in v soboto, 26. novembra 2011, od 8. do 16. ure v prostorih Baragove galerije v Trebnjem.
Slovesna otvoritev razstave in podelitev priznanj s kulturnim programom bo
v petek, 25. novembra 2011, ob 10. uri.
Vljudno vabljeni!
10
Srečnemu koncu je botroval splet okoliščin. Prva
okoliščina je bila odločitev dr. Šeklijeve, ki je kljub
mladosti v slogu najizkušenejših zdravnikov odredila prevoz v Ljubljano. Druga okoliščina pa je
bila, da je bolnika spremljala dr. Kustrova. Njena
prisebnost, znanje in spretnost so bili odločilni.
Seveda je tudi ekipa, ki so jo sestavljali zdravnica, medicinska sestra Marjeta Gorenc in reševalec
Sandi Pust, ves čas delovala usklajeno. Večletno
prizadevanje Zdravstvenega doma Trebnje po čim
boljši strokovni usposobljenosti za nudenje nujne
medicinske pomoči je obrodilo sadove. Obnovitveni tečaji nudenja nujne medicinske pomoči
potekajo redno, stalna so tudi druga izobraževanja. Vsak primer naknadno temeljito analiziramo
in izpopolnjujemo pristop do nudenja nujne medicinske pomoči. Ker se zavedamo, da je izredno
pomembno, da čim prej pridemo na kraj dogodka,
smo dodatno zaposlili reševalce in kupili dovolj
veliko število reševalnih vozil. Sedaj je eden izmed
reševalcev določen samo za nujne intervencije. Za
ta korak smo se odločili zavestno, čeprav imamo
sedaj iz dejavnosti nujne medicinske pomoči izgubo, ki jo krijemo iz drugih dejavnosti zavoda.
GALERIJSKA PALETA
Galerija likovnih samorastnikov
Trebnje vas v decembru vabi na naslednje dogodke:
–Otvoritev razstave Naivna in marginalna
umetnost Srbije, 1. 12. 2011, ob 18. uri.
Razstavo bo pripravil Muzej naivne in marginalne umetnosti iz Jagodine v Srbiji kot del
mednarodne izmenjave z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. V Trebnjem bodo predstavili 40 izjemno kakovostnih del naivne in
marginalne umetnosti 31 srbskih avtorjev iz
zbirke muzeja. Med njimi bodo svetovno znana imena, kot so npr.: Sava Sekulić, Emerik
Feješ, Ilija Bosilj Bašičević, Dušan Jevtović,
Ferenc Kalmar, Milanka Dinić, Janko Brašić,
Florika Puia, Pal Homonai in drugi. Mnoge
med njimi obiskovalci Galerije likovnih samorastnikov Trebnje že poznajo, saj njihova
dela razstavlja tudi trebanjska galerija, druge
ustvarjalce pa bodo obiskovalci srečali prvič.
Drugi del dogodka se bo zgodil v obliki razstave v začetku leta 2012 v Muzeju naivne in
marginalne umetnosti v Jagodini, ko bodo razstavljeni slovenski likovni samorastniki iz naše
zbirke.
– Dan odprtih vrat v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, 3. 12. 2011, od 10. do 18. ure.
Ob dnevu, ko se spominjamo rojstva našega
največjega pesnika Franceta Prešerna, Slovenci
že nekaj časa z različnimi dogodki počastimo
veseli dan kulture. V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje bo zato ves dan na voljo brezplačen ogled začasne in stalne razstave.
–Vodstvo po razstavi Naivna in marginalna
umetnost Srbije, 3. 12. 2011, ob 19. uri.
Po razstavi bo vodila direktorica Muzeja naivne
in marginalne umetnosti gospa Nina Krstić.
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 07/34
82 106, [email protected]
Andrejka Vabič Nose
št. 67 / november 2011
Šolstvo
Mesec šolskih knjižnic
2011
ŠOLSKE KNJIŽNICE OPOLNOMOČAJO
UČENCE ZA ŽIVLJENJE
1. oktobra 2011 je bila odprta prenovljena Podružnična šola Dobrnič. Tega dne se je predstavila tudi
šolska knjižnica v novem prostoru z novo opremo
in knjižnim gradivom, ki je bilo shranjeno eno leto
(v času gradnje nove šole) v škatlah. V knjižnici
so sedaj knjige zopet postavljene tako, kot je treba,
posebej pa so izpostavljene knjige za bralno značko, novitete, priporočeno strokovno gradivo za
učitelje, posebna vitrina pa je urejena z gradivom
pomembnih rojakov, ki jih vpisuje dobrniška šola v
svojo rastočo knjigo.
Knjižnica je odprta dvakrat tedensko, in sicer v
ponedeljek po pouku in v petek pred poukom. V
knjižnici izvajamo tudi bibliopedagoške ure tako
kot na ostalih podružnicah in centralni šoli.
V tednu otroka (od 17. do 21. oktobra) smo po šolskem radiu posredovali Poslanico ob tednu otroka.
Učence smo tudi na ta način povabili v šolsko knjižnico, v dobro družbo.
Lepa beseda
V oktobru smo za učence 7. in 8. razreda pripravili dve posebni uri, ko nas je obiskala Novomeščanka Vladimira Grahek. Učencem 7. razreda
je pripovedovala o Franu Levstiku in njegovem
Martinu Krpanu.
Učenci naše šole berejo za bralno značko. Mnogi
si sposojajo knjige v šolski knjižnici ali pa v Knjižnici Pavla Golie Trebnje. Priporočilni seznami so
jim v pomoč in učenci večkrat kar sami poprosijo
za nasvet, kaj naj si izberejo. Izbor prilagodimo
učenčevim sposobnostim in željam. Učitelji vodijo
o prebranih knjigah pogovore z učenci. Zato velja
sporočilo pisatelja Slavka Pregla, da je pomembno
deliti razmišljanje o prebranem s prijatelji, starši in
z mentorji; in vse to se dogaja tudi v šolski knjižnici.
Za učence 7. razreda smo v sklopu projekta Rastem s knjigo izvedli kulturni dan in se povezali
v kraju s Knjižnico Pavla Golie Trebnje. Tako so
učenci kot razred v spremstvu učiteljev obiskali
splošno knjižnico, se seznanili z uporabo Cobissa,
iskali knjižno gradivo in spoznali domoznansko
zbirko. V kraju so se sprehodili mimo hiše, v kateri se je rodil Pavel Golia, in obiskali pomembne
kulturne spomenike. Ob zaključku kulturnega dne
so prejeli knjigo Dese Muck Blazno resno o šoli.
V oktobru smo povabili v goste Miro Grahek,
bibliotekarko, ki je učencem 7. razreda predavala
o pisatelju Franu Levstiku in njegovem Krpanu,
učencem 8. razreda pa je predstavila v sliki in besedi Slovar najlepših slovenskih besed.
Učence je v mesecu oktobru čakala tudi knjižna
uganka, vezana na pesnika Kajetana Koviča, s katero smo obeležili njegovo 80-letnico rojstva.
O knjigi je osmošolka Brina napisala tudi svojo
pesem.
Učenci so gostji prisluhnili in se zamislili, ob izboru najlepših slovenskih besed pa so tudi sami
začutili moč in sporočilnost posamezne besede.
Nastja Gašperšič iz 8. razreda pa je po končanem
srečanju prinesla na lističu napisano svojo najlepšo besedo: ATI – ker me ima rad, se z mano
poheca in mi pomaga, če je treba.
Obisk vrtičkarjev v Domu
starejših občanov Trebnje
Knjiga je kakor napev,
knjiga je kakor odmev.
Z nami svoje skrivnosti deli,
kar sveti se od zanimivosti.
Ne berejo je radi vsi,
to pa knjigo razžalosti.
V domišljiji nam vihar zbudi,
nov svet pokaže mi.
Ko žalosten je svet in siv,
v knjigi spet barvit je, zanimiv.
Ko knjigo zaprem,
razmišljati začnem …
Brina Kotar, 8. b
Tako živi šolska knjižnica OŠ Trebnje. Z bralci in
izposojevalci rastemo in se »opolnomočamo« za
življenje.
Mojca Bahun in Maja Ule, knjižničarki OŠ Trebnje
Ob dnevu starejših – 1. oktobra – smo se otroci
iz skupin Medvedki, Levčki in Navihančki iz
Vrtca Trebnje odpravili na obisk v dom starejših
občanov. Predstavili smo se s kulturnim programom, ki je varovance razveselil in jim polepšal
dan. Otroci so z veseljem nastopili in se predstavili s pesmicami in plesom. Ob zaključku
našega srečanja smo še skupaj zapeli ljudsko Mi
se ‚mamo radi in zarajali. Skupaj smo preživeli
prijetno urico in ugotovili, kako malo je potrebno za srečo malih in velikih. Obljubili smo, da
se bomo še srečali.
Otroci in strokovni delavci Vrtca Trebnje
Učenci so ob branju Levstikovega besedila začutili samozavest in krepost Slovenca, kakršnega je
predstavljal Martin Krpan.
Učencem 8. razreda pa je Vladimira Grahek
predstavila Slovar najlepših slovenskih besed.
Učencem smo omogočili kulturni uri v sklopu
letošnjega branja za bralno značko in ker želimo,
da bi se vanjo vključilo čim več učencev, jih tudi
družimo skupaj in vsem ponujamo lepo besedo.
Planinski pohod na Trebni vrh
Meglenega jutra v soboto, 8. 10. 2011, smo se z
avtobusom odpeljali do Občin. Tam so se nam
pridružili še mladi planinci iz Novega mesta in
okolice. Ko smo izstopili iz avtobusa, je veter
takoj švignil do naših obrazov in nam pordečil
noske in lica. Da nas ne bi zeblo v ušesa, smo si
takoj nadeli kape ali kapuce ter se odpravili na
pot. Pot nas je peljala mimo Grmade, rojstnega
kraja ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja.
Kmalu smo prispeli do obeležja 15. poldnevnika. Nekaj časa smo še ostali na razgledni
točki, kjer nam je razgled preprečila megla, se
fotografirali in se nato povzpeli do najvišje točšt. 67 / november 2011
Mojca Bahun, učiteljica OŠ Trebnje
ke – Trebnega vrha. Tam smo si žigosali dnevnike ter se nato podali proti
planinskemu domu. V domu nas je že čakal topel planinski čaj in slastne
hrenovke z gorčico, ki jih je pripravil g. Rudi Grmovšek. Malica se je zelo prilegla in tudi pogreli
smo se. Nato smo se posladkali še s sladicami in
pečenim kostanjem. Na velikem travniku poleg
doma smo se pomerili v štafetnih igrah (v teku v
prevelikih gumijastih škornjih in skakanju v vrečah). Po vsaki končani igri pa je sledilo iskanje
sladkega zaklada. Čas je prehitro minil in morali
smo se po drugi poti vrniti v dolino. Pri gradu
so nas že čakali starši. Zadovoljni in dobre volje
smo jim takoj razložili, koliko zanimivega smo
doživeli na tem pohodu.
Tjaša Peterle
11
Šport
[email protected] Club Trebnje praznoval
10-letnico delovanja
V soboto, 22. oktobra 2011, je klub obeležil 10 let
delovanja. Ob tej priložnosti je dopoldne organiziral dan odprtih vrat na vadišču Blato, popoldne
pa je bilo osrednje praznovanje s kulturnim programom. Prisotni so bili župan občine Trebnje
Alojzij Kastelic, član predsedstva Golf zveze Slovenije Franci Gerbec, predsednik golf kluba Grad
Otočec Stane Miklavčič, predstavnika osnovnih
šol Trebnje in Veliki Gaber ter člani kluba in simpatizerji golfa. Program je povezovala Maja Kos.
Predsednik Ralf Pančur je pozdravil goste in vse
prisotne. Župan je čestital klubu za uspešno delo
v tem obdobju in poudaril, da tudi golf pridobiva
na pomenu in je prava dopolnitev ostalim športom v občini Trebnje.
Osrednji govornik Janez Marn, ki je bil prvi predsednik kluba, je kronološko predstavil začetke delovanja kluba. Začetki niso bili lahki, saj je bil ta
šport do sedaj na našem območju zelo slabo poznan. Z odprtjem vadišča je bilo delo lažje, saj so
člani lahko pridobivali dovoljenja za igro doma.
V tem obdobju je pridobilo dovoljenje prek 80
udeležencev. Klub letno organizira po 5‒7 turnirjev po različnih igriščih po Sloveniji. Člani pa
se udeležujejo tudi turnirjev, ki jih organizirajo
NK Trebnje
gre v zimsko
ligo
Člani Nogometnega kluba Trebnje smo več kot
zadovoljni z dosežki igralcev selekcije U-8 in selekcije U-10, ki so jih dosegli v jesenskem delu
lige MNZ Ljubljana. Ob zaključku jesenskega
dela so igralci in igralke selekcije U-8 osvojili 3.
mesto, medtem ko so igralci selekcije U-10 osvojili 6. mesto. V tem času se je število igralcev in
igralk nogometa v NK Trebnje zelo povečalo,
zato smo se odločili, da povečamo število nastopajočih ekip v zimski ligi. Tako bomo v prihajajoči zimski ligi pod taktirko MNZ Ljubljana
nastopali v Ljubljani s kar 4 ekipami, in sicer z
dvema ekipama v selekciji U-8 in z dvema ekipama v selekciji U-10. Prav tako se naši igralci
v selekciji U-8 udeležujejo nogometnih turnirjev,
saj so pred kratkim sodelovali na turnirju v Trbovljah in bili pri tem uspešni, saj so premagali kar
12
drugi klubi. Veliko je bilo aktivnosti, povezanih z
učenjem golfa učencev iz Osnovne šole Trebnje,
saj je 15 otrok tudi pridobilo dovoljenje za igro.
Na Osnovni šoli Trebnje in Osnovni šoli Veliki
Gaber je pridobilo licenco za vaditelja golfa 8
učiteljev, ki bodo v bodoče poučevali osnove golfa
na omenjenih šolah.
Lastnik vadišča Tone Zaletel je predstavil vadišče,
njegovo izgradnjo in poudaril, da je vzdrževanje
vadišča strokovno in finančno zelo zahtevno. Gospod Franci Gerbec pa je poudaril, da Golf zveza
Slovenije podpira delovanje klubov, predvsem pa
daje poudarek razvoju otroškega in mladinskega
golfa. Čestital je ob praznovanju, za dosežene
uspehe v tem obdobju ter zaželel uspešno delo
tudi v prihodnje. Gospod Stane Miklavčič je
poudaril dobro sodelovanje njihovega kluba z lastniki igrišča na Otočcu. Predstavnika osnovnih
šol, vaditelja golfa Sašo Kolar in Matjaž Lavrih,
sta poudarila, da se bosta zavzemala, da se bo čim
več otrok vključevalo v tečaj golfa na šolah.
Klub je ob praznovanju izdal bilten, v katerem je
prikazano delovanje kluba v tem obdobju.
Tone Zaletel
dve ekipi z visoko razliko in šele v 2. kolu priznali
premoč izkušenejši ekipi. Tudi igralci selekcije
U-10 se pripravljajo na svoj prvi nogometni turnir, ki bo 3. 12. 2011 v Trbovljah.
V bodoče se nam bodo igralci in igralke NK
Trebnje na nogometnih tekmah predstavili v novih klubskih dresih, ki jih že vsi nestrpno pričakujemo.
Leon Lobe, sekretar NK Trebnje
Največji ligaški uspehi
trebanjskih kegljačic
Krog pred koncem jesenskega dela 21. državnega kegljaškega prvenstva v 1. B državni ligi za
ženske so Trebanjke na drugem mestu ligaške
razpredelnice, kar je največji uspeh v zgodovini
kluba, ki je prav letos praznoval 40-letnico aktivnega delovanja.
Po izžrebanem razporedu, ki je določil, da prva
ekipa v prvem delu petkrat gostuje in štirikrat
igra »doma« (seveda v Ljubljani), so Trebanjke
pogumno zagrizle v trd oreh in uspele iztržiti
velik uspeh. Pod vodstvom izkušenega trenerja Nika Goleša so v osmih krogih nanizale šest
zmag in osvojile 12 točk, le dvakrat so v gosteh
morale priznati poraz (proti Miklavžu v Mariboru in Lanteksu v Celju). Do konca je na sporedu
še zaključna tekma na kegljišču Invalid na Malenškovi ulici v Ljubljani proti Gorici.
Vrhunski dosežki imajo še večjo težo, ker so doseženi brez dveh standardnih igralk (Irene Goleš,
poročene Lenart, in Dušanke Šenica), ki sta trenutno odsotni.
Trenutna analiza uspešnosti: Nika Radelj, Katja
Šribar, Slavica Hribšek, Jasmina Mišič: vse 6 : 2
(dobljeni in izgubljeni dvoboji), Milena Veber
Jarc 4 : 4, Silva Zupančič 3 : 5. Z vrnitvijo Irene
in Dušanke v drugem delu lige pa bodo Trebanjke še močnejše.
Trenutni vrstni red: 1. Lanteks Celje II: 14
(+36), 2. Trebnje I: 12 (+22), 3. Miklavž Maribor: 12 (+16), 4. Radenska Radenci: 11 (+16), 5.
Impol Slovenska Bistrica: 9 (+4), 6. Šoštanj I: 6
(-18), 7. Slovenj Gradec: 5 (-149), 8. Drava DC
Ptuj: 4 (-17), 9. Novo mesto: 4 (-29), 10. Gorica:
3 (-16).
Tudi drugi ekipi, ki igra v 2. ligi zahodne skupine
na novomeškem kegljišču Vodnjak, gre kot po
maslu. Trenutno je z desetimi točkami na visokem tretjem mestu. V prvi tekmi so tekmovalke
kot domačinke klonile z 1 : 7 proti Pivki (ki se
bori za napredovanje v višji rang), potem so nanizale pet zmag proti Medvodam s 5,5 : 2,5, Izoli
s 5 : 3, Eti Kamnik II s 4,5 : 3,5, Slaviji Štojs
Ljubljana s 5 : 3 in Kočevju s 6 : 2. Sledi še tekma,
ki bo v Litiji. Pod vodstvom trenerke in igralke Jelke Oven in s podporo vodilnih strokovnih
delavcev kluba so nadarjene kegljačice pokazale,
kako se je potrebno boriti za ugled naše občine.
Za ekipo so nastopale: Nastja Kastelic, Rozi Flisar, Lojzka Škafar, Nika Radelj (do 23. leta lahko
igra za obe ekipi), Jelka Oven, Tamara Mulh, Tatjana Pribožič, Matejka Derganc, Andreja Kokošinek, Ivanka Muljič in Pia Godnjavec.
Spodbudni rezultati naših kegljačic kažejo, da
je v Trebnjem potrebno razmišljati o postavitvi modernega kegljišča (v okviru večnamenske
športne dvorane) za športno panogo, ki je bila z
odbojko temelj športnega udejstvovanja trebanjskih občanov že pred 40 leti.
N. G.
št. 67 / november 2011
Zahvale
Niti zbogom nisi rekel,
tudi roke ne podal,
smrt te vzela je prezgodaj,
a v naših srcih boš ostal.
Truplo tvoje zemlja krije,
v hladnem grobu mirno spiš,
srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči.
Na svetu mnogo je poti,
a samo ena vodi tja, kjer boš ti,
po tej poti za teboj pridemo
mi vsi.
ZAHVALA
V 76. letu starosti nas je za vedno zapustil
naš dragi mož in oče
ZAHVALA
V 73. letu starosti nas je zapustil dragi brat in stric
Ciril Kozlevčar
z Velike Loke 22.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom,
prijateljem in znancem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob
strani, nam izrazili sožalje ter darovali cvetje, sveče in sv. maše ter
ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo izrekamo
Pogrebni službi Novak iz Žužemberka, pevcem za zapete žalostinke,
izvajalcu Tišine in župniku za lepo opravljen obred. Iskrena zahvala
g. Klemenčiču za besede slovesa. Zahvalo in hvaležnost izrekamo
zdravstvenemu osebju nujne medicinske pomoči ZD Trebnje ter
bolnišničnemu osebju UKC Ljubljana.
Vsem še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: vsi njegovi.
Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)
Milan Pečjak st.
iz Korit pri Dobrniču.
Od njega smo se poslovili 30. septembra 2011 na pokopališču
v Dobrniču. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga nosili v srcu, mu
naklonili toplo besedo, nam stali ob strani, izrekli sožalje, darovali
sveče, prispevali dar za svete maše, in vsem, ki ste ga pospremili k
večnemu počitku. Zahvala gre tudi njegovi zdravnici dr. Elizabeti
Žlajpah, patronažni sestri Majdi Gačnik, Pogrebnemu zavodu
Novak iz Žužemberka in gospodu župniku Florjanu Božnarju.
Žalujoči: žena Jožica, sin Milan
in hči Joži z družinama.
S tvojo pomočjo smo spoznali,
kako čudovito je lahko življenje,
kako so v življenju v resnici
najpomembnejše preproste stvari
in da je bistvenega pomena to,
kako ravnaš z drugimi ljudmi.
ZAHVALA
V 93. letu starosti nas je zapustila
ZAHVALA
V 76. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga žena,
mama, babi in sestra
Marija Planinšek
(6. 12. 1918 – 8. 10. 2011)
iz Zagorice pri Velikem Gabru 32.
Marija Šalehar
Blato 20, Trebnje.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom, vaščanom in znancem za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje, sveče in svete maše ter vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti in nam v teh težkih trenutkih stali ob strani.
Zahvaljujemo se gospodu Slavku za lepo opravljen pogrebni obred
in g. Tonetu Zaletelu za izrečene srčne besede ob slovesu.
Žalujoči: mož Lojze, sinova Lojze in Marko
ter hčerka Mojca z družinami in vsi ostali.
št. 67 / november 2011
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sovaščanom in krajanom za nesebično pomoč, izrečena
sožalja, darovane sveče, svete maše in molitve. Hvala vsem, ki ste se
poklonili njenemu spominu in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Posebej se zahvaljujemo župniku g. Davidu Jensterletu za opravljen
obred, Pogrebnemu zavodu Perpar za organizacijo pogreba, Društvu upokojencev Veliki Gaber in Jožici Štrempfelj za besede slovesa. Lepo se zahvaljujemo patronažnim sestram ZD Trebnje, njeni
osebni zdravnici Katarini Žirovnik Kuster in osebju DSO Trebnje
za skrb in nego v času njene bolezni. Predvsem pa hvala vsem, ki ste
cenili njeno dobroto in delo ter ste jo imeli radi. Upamo, da jo boste
skupaj z nami ohranili v lepem spominu.
Vsi njeni.
13
Zahvale / oglasi, volilna podpora
Življenje celo si garal,
z veseljem zemljo obdeloval.
Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.
V naših srcih ti naprej živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer v tišini spiš.
ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je zapustil naš dragi
Dušan Jarc, upokojenec, podpiram kandidaturo mag. Franca Žnidaršiča za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije. V dosedanjih
mandatih je kot poslanec vedno pokončno in odločno zagovarjal interese, ne samo upokojencev, temveč vseh volivk in volivcev. Poseben
poudarek je dal ohranjanju nivoja pravic na zdravstvenem, šolskem in
drugih področjih, socialno ogroženih skupin prebivalcev ter ohranjanju realne vrednosti pokojnin. Glede na to, da je v dolgih letih spoznal probleme, ki jih bo potrebno v državi reševati in da ima veliko
življenjske energije in ni bil vpleten v nikakršne afere menim, da je
po osebnostnih lastnostih in življenjskih izkušnjah zelo primeren za
poslanca Državnega zbora Republike Slovenije.
Dušan Jarc
Jože Zupančič st.
po domače ANŽURJEV ATA,
iz Martinje vasi 15, Velika Loka.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče in svete maše. Hvala osebju DSO Trebnje, še posebej Špeli in
Mojci. Hvala vsem gasilcem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti, in Branetu za poslovilne besede ob grobu. Hvala sodelavcem
Darsa, d. d., in ministrstvu za zunanje zadeve. Zahvaljujemo se tudi
gospodu župniku za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Perpar,
pevcem in izvajalcu Tišine. Hvala tudi vsem, ki ste nam kakorkoli
pomagali, pa vas nismo imenovali.
Žalujoči: vsi njegovi.
Volitve 4. decembra
Kaj lahko Vi naredite za občino Trebnje na
volitvah?
S pametno odločitvijo na volitvah boste
prispevali k uspešnosti občine Trebnje
1. Za Janšo me navdušuje vodenje v času njegove vlade, tedaj sta
vladali red in disciplina. Kot župan sem imel dostop do vseh ministrov v kratkem času, obljube so bile v veliki večini izpolnjene.
Janša je kot prvi minister odgovarjal na vse pozive in pisma, tudi
telefonsko je bil dosegljiv.
Za SDS kandidira v Trebnjem Zvonko Lah in prepričan sem, da
bo SDS velika zmagovalka teh volitev.
2. Zelo veliko možnosti v naši občini ima tudi SLS s predsednikom
Žerjavom na čelu in s Silvestrom Prparjem v Trebnjem kot kandidatom. Silvester se je v teh mesecih izkazal kot zagnani podžupan
in delavec v javno korist.
3. Za vse tiste, ki volite z levega pola, priporočam, da podprete SD,
in sicer kandidata Mitjo Jerasa, ki je spravljiv in preudaren ter
pravi social demokrat.
DROT NA PREDČASNIH DRŽAVNOZBORSKIH
VOLITVAH PODPIRA
g. mag. FRANC ŽNIDARŠIČA,
PREDSEDNIKA DSD
Tudi na letošnjih predčasnih državnozborskih volitvah bomo podprli
kandidata, ki je Trebanjec, ker verjamemo, kljub temu, da poslanec
Državnega zbora mora delovati na državnem nivoju, pri posameznih
odločitvah, ki se nanašajo na lokalni nivo, zagovarja in zastopa interese svojega kraja. Že v preteklosti smo podpirali domačine; npr.
kandidata za poslanca v Evropski parlament g. Lojzeta Peterleta, ki
je bil tudi izvoljen.
DROT izraža podporo našemu občanu, občinskemu svetniku, aktualnemu poslancu g. Franc Žnidaršiču, predsedniku DSD.
Franc Žnidaršič se je v svojem dosedanjem delovanju v parlamentu
dokazal z zagovarjanjem državotvornih rešitev, tudi če so bile nepriljubljene. Svoja mnenja je jasno in strokovno argumentiral. Prav
tako pa je uspel zagotoviti sredstva državnega proračuna za izgradnjo
prizidka Doma starejših občanov, sopodpisal zahtevo za sredstva pri
obnovi Podružničnih šol Dobrnič in Dolenja Nemška vas ter posodobitev ceste Moravče – Čatež,…
Verjamemo, da ste občani v vseh letih njegovega političnega delovanja prepoznali njegovo skrb za državo in ljudi.
4. decembra je prihodnost v naših rokah. Udeležimo se volitev in
sooblikujmo prihodnost ter prevzemimo odgovornost za naš glas.
14
S tem naborom Občina Trebnje lahko dobi tudi tri poslance, če boste
seveda sprejeli moj izbor za možne predstavnike v parlamentu. Ta
predlog sem naredil po temeljitemu razmisleku, kdo ima možnosti za
vstop in tudi na podlagi ankete.
Vsak glas ostalim bo bil po vsej verjetnosti izničen, saj nekateri sploh
ne bodo prestopili 4% volilnega praga, drugi pa v Trebnjem nimajo
ustreznega zastopnika in možnosti za uspeh.
Dovolite, da vam zaželim vse dobro, veliko zabave ob volilnih soočanjih in decembra pravo izbiro.
Vaš župan Alojzij Kastelic
št. 67 / november 2011
Oglasi, volilna podpora
Spoštovane volivke in volivci!
SLS Radovana Žerjava je prijavljena sprejeti izzive in odgovornosti pri
vodenju slovenske države. Pri tem nas bodo vodile bogate politične
izkušnje in naslednji cilji in prioritete:
• Povečali bomo gospodarsko rast
• Izboljšali bomo učinkovitost in produktivnost javnega sektorja
• Konsolidirali bomo javne finance
• Državne investicije
• Slovenija z manj kriminala in učinkovitim bojem proti korupciji
• Slovenija bo pravna država, v katero bodo državljani verjeli
• Vsakemu državljanu bomo zagotovili dostojno življenje
• Slovenija bo povečala samooskrbo z lastno pridelavo hrane
• Izboljšali bomo kakovost okolja
• Izobraževalni sistem bo učinkovit in kakovosten
• Ustvarili bomo učinkovit in sodoben zdravstveni sistem
• Izboljšali bomo produktivnost kulture
• Moderna in učinkovitejša slovenska zunanja politika
Kandidat za poslanca Silvester Prpar se je rodil 2. 12. 1954. Otroštvo
in mladost je preživel v vasi Železno pri Dobrniču. V kmečki družini je bil
osmi otrok. Je poročen in oče dveh hčera. Po izobrazbi je diplomirani
ekonomist.
Vso svojo kariero je oblikoval v gospodarstvu. Najprej kot komercialist,
a zelo hitro se je povzpel na vodilno delovno mesto komercialnega
direktorja KZ Trebnje. Nadaljnjih deset let si je pridobival gospodarske
izkušnje kot komercialni direktor v Mercator Dolenjske. Njegova
sposobnost vodenja, organizacije dela in sodelovanja se kaže v družbi
KZ Trebnje, saj je ta glede uspešnosti tako po velikosti in rezultatih v
samem vrhu med vsemi kmetijskimi zadrugami v Sloveniji.
Poleg tega aktivno deluje pri gasilcih in drugih društvih. Je uspešen
vinogradnik, čebelar, rejec malih živali.
Veliko izkušenj ima na vseh področjih družbenega življenja, saj je bil 30
let predsednik KS Dobrnič, ki je pod njegovim vodenjem doživela velik
razvoj, sedaj pa je podžupan Občine Trebnje.
Več o posameznih ciljih in ukrepih v delovnem načrtu SLS Radovana
Žerjava lahko preberete na spletni straneh www.radovanzerjav.si
in www.sls.si.
Vse volivce vabimo na osrednje srečanje s
kandidatom za poslanca, ki bo v
četrtek, 1. 12. 2011 v parku v Trebnjem.
Vaš kandidat Silvester Prpar
Jože Korbar, predsednik OO SLS Trebnje
Slovenska ljudska stranka
Beethovnova 4
SI-1000 Ljubljana
št. 67 / november 2011
e-pošta: [email protected]
telefon: 01/241 88 20
fax: 01/251 17 41
15
Zadnja stran
Napovednik prireditev v občini Trebnje v DECEMBRU 2011
25. 11. 2011
10.00
25. 11. 2011
19.00
26. 11. 2011
26. 11. 2011
8.00–12.00
26. 11. 2011
26. 11. 2011
27. 11. 2011
18.00
20.30
28. 11. 2011
13.00–16.00
28. 11. 2011
29. 11. 2011
30. 11. 2011
30. 11. 2011
1. 12. 2011
3. 12. 2011
3. 12. 2011
17.00
18.00
9.00–16.00
19.00
18.00
8.00–12.00
3. 12. 2011
3. 12. 2011
3. 12. 2011
4. 12. 2011
10.00
18.00
19.00
4. 12. 2011
5. 12. 2011
8. 12. 2011
10. 12. 2011
12. 12. 2011
12. 12. 2011
12. 12. 2011
17. 12. 2011
17. 12. 2011
17. 12. 2011
19. 12. 2011
16.00
13.00–16.00
17.00
8.00–12.00
13.00–16.00
17.00
19.00
8.00–12.00
19.00
19.30
13.00–16.00
24. 12. 2011
25. 12. 2011
25. 12. 2011
29. 12. 2011
31. 12. 2011
8.00–12.00
18.00
18.00
8.00–12.00
Otvoritev razstave kruha iz različnih vrst žita
Razstava bo na ogled do 16.00 in 26. 11. od 8.00 do 16.00.
Koncert ansambla Zidaniški kvintet in predstavitev nove zgoščenke z Giannijem
Rijavcem
Kmečka in rokodelska tržnica
Akcija LEO kluba Trebnje: napolnimo nakupovalne vozičke in prodaja božično-novoletnih voščilnic
Pesem nas druži
Plesni večer
Akcija LEO kluba Trebnje: napolnimo nakupovalne vozičke in prodaja božično-novoletnih voščilnic
Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja
Ura pravljic
Projekcija igrano-dokumentarnega filma Sfinga in pogovor z ustvarjalci filma
Strokovno posvetovanje Poti do knjige: Vsi različni, vsi po isti poti
Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje : RK Celje Pivovarna Laško
Otvoritev razstave Naivna in marginalna umetnost Srbije
Kmečka in rokodelska tržnica
Akcija LEO kluba Trebnje: napolnimo nakupovalne vozičke in prodaja božično-novoletnih voščilnic
Dan odprtih vrat
Vodstvo po razstavi Naivna in marginalna umetnost Srbije
Gledališka predstava za odrasle: Nezakonska hči
Akcija LEO kluba Trebnje: napolnimo nakupovalne vozičke in prodaja božično-novoletnih voščilnic
Kozmetična delavnica
Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja
3. abonmajska predstava za otroke: Cifromanija
Kmečka in rokodelska tržnica ter božično-novoletni bazar
Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja
Ura pravljic
Potopisno predavanje: Pakistan
Kmečka in rokodelska tržnica ter božično-novoletni bazar
Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje : RK Šmartno Hertz Factor Banka
Mjuzikl Ljubim te – Spremeni se
Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja
Kmečka in rokodelska tržnica
Božični koncert
Dobrodelni božični koncert MePZ Strune in LEO kluba Trebnje
Novoletni koncert OPO Trebnje in trebanjskih mažoretk
Kmečka in rokodelska tržnica
Baragova galerija
Kulturni dom Trebnje
Park Trebnje
večji nakupovalni centri v Trebnjem
Kulturni dom Veliki Gaber
Galaksija Trebnje
večji nakupovalni centri v Trebnjem
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Trebnje
Galaksija Trebnje
športna dvorana OŠ Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Park Trebnje
večji nakupovalni centri v Trebnjem
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Kulturni dom Dobrnič
večji nakupovalni centri v Trebnjem
Izletniška kmetija Kazina
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Kulturni dom Trebnje
Park Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Park Trebnje
športna dvorana OŠ Trebnje
Kulturni dom Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Park Trebnje
Trebnje
cerkev sv. Lovrenca v Šentlovrencu
Trebnje
Park Trebnje
Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: OBVEŠČANJE na [email protected]
trebnje.si ali pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje).
Vabilo
Zidaniški kvintet se pripravlja na veliki koncert,
ki se bo zgodil v petek, 25. 11. 2011, ob 19. uri v Kulturnem domu Trebnje.
Vsem dobro poznana trebanjska zasedba bo tokrat v goste povabila predvsem
domače skupine. Tako bodo nastopili še ansambla Vrisk in Suha solza
ter dekliška skupina Soreline, gost pa bo tudi Gianni Rijavec,
s katerim skupina že dlje časa sodeluje.
Zidaniški kvintet bo predstavil tudi svojo prvo zgoščenko Povej mi nekaj lepega,
ki se bo po promocijski ceni prodajala skupaj z vstopnicami.
Cena vstopnice je 7 evrov, skupaj z zgoščenko pa 10 evrov.
V predprodaji jih lahko kupite v Interflashu in Papirnici Pingo.