Zakljucna beseda F. Matoz

FRF,rllT0:
rur$rK{sL0\TIrfA .;,'0 -05-Z0l3
Ofiil,{ll0S0}nff1'Ll|lJl,i,{5i
I
KAZENSKIODDELEK
Malitrg 6, LJUBLJANA
||K2457t2010
Ktr 169/10
PREPISZVOENEGA POSNETKA GLAVNE OBRA\'T{AVEZOPER OBDOLZENE
rcLnu,ztcoZNA, IVaNAJaNSo,wALTERJAwoLFA, IVANAiRNKovIeA IN
ANTONA KRKOVIEA Z DNE 27'5.2013
- ZAKLJUdNA BESEDA.
ob l6:31un.
snemanja
Pridetek
sODNICA: Ob 16:31 uri pridne s podajanjem zakljudnebesedeodvetnik Franci Matoz.
Izvolite.
sodisde,v svoji zakljudnibesedisemseielel
ODVETNIK FRANCI MATOZ: Spostovano
izogniti politidni motivaciji tega procesa,depravje nedvomnopolitidno motiviran,ampak
gledenaio, da seje toZilecv zakljudnibesedikar izdrpnov to spustilin sevedasezatekatudi
k posameznimoznadbam,ki ne spadajov zakljudnobesedo,bom sevedapoudarilnajprej
nelaj zadevv zvezi z njegovozakljudnobesedo.In sicer,dejanskotozilecpoudarja,kakoje
boja proti korupciji,pri tem pa pozablja,da se
pomimbenta procesin poudarjapomembnost
ni
j" u", p.o""r ia(el pravzaprav
z obtoZnimpredlogom,ki 5edanesdo koncadokazovanja
gospodaJanezaJanso.Pri svojem
postregelniti z enim samimdokazomzoperobdolZenega
pouaarla"l" pomembnostite zadevepozablpprav na dejstvo,da je prejSnjatoZilka,ki je
zastopalato obtozbooziromanapisalaobtoZnipredlog,gospaHrastarjeva,vloZila_obtoZni
predl-ogtudi zoper gospodaErjavca,ki pa je dosegelsvoj epilog z oproslilnosodbo in to
pravno-odnooprostilnosodbo.Takoda, kot samje vedkat poudarilv zakljudnibesedi,da v
nakljudjan" u"i;a.", tudi obrambav nakljudjane verjamein sevedaenakausodakot je bila
predloga,ki je popolnoma
obtoznegapredlogazopergospodaErjavca,bo tudi tegaobtoZnega
neutemeljen.
JanezuJan5iodita
predlogaVrhovnodrZavnotoZilsftoobdolZenemu
GledesamegaobtoZnega
po
storitevkaznivegadejanjasprejemanjadaril za nezakonitoposredovanje prvemodstavku
zakonika.V obtoZnempredlogusvoj oditekgradi,da naj bi dejanje
269. dlenaKazenskega
in sicertako,daje zadrugesprejel obljubonagrade,
ZagoZnom,
storil v sostorilstvu z JoLetom
da seopravikaksnouradnodejanje.Iz opisav tenorju
da bi izkoristilsvoj vpliv in posredoval,
Slran1 oo 19
v l-lub'ja{i.Mal;lrg6 1000l.jtilrl?na
Okiain0soCiace
si
[email protected]
e-po5la lnfo-kazeoski
tel: i01) 2393900,faks:(01)2393E01.
Kazenskioddelek,
obtoibe izaaja,da naj bi obdolzeni.IvanJansakot predsednikvlade RepublikeSlovenijein
predsednikstrankesDS, bil seznanjen,
da je bilo ioLetuzagolnu s straniReija Niittynena,
vodje prodajefinske druZbePatriaVehiclesoy preko Hansawolfganga nieata in preko
walterj.awolfL v dasupripravna izvedbopostopkaoddajenarodila,uup-n"n*uu" za nakup
pehotnihbojnih vozil 8x8 predlagano,da naj stori naslednje,vlada ilepublike
Slovenrle
imenuje in predlagalokalnegazastopnika,zagotovipolitidno podporo in pa podporona
MORSz namenom,da bo patriaizbranakot najugodnejiiponudnik.oelanjena.jbi po
obtozbi
JanezJan5astoril tako,daje spremlja.l
pripraveza iziedbopostopkaoddujenurodilu,uup.r"
naraveza nakupbojnih vozil 8x8, postopeknadzorovalin bil obvesden,
da naj se frnskemu
podjedu-Patriavehiclesoy predlagalokalnegazastopnika,ki bo izbran za najugodnejsega
ponudnika.v nadaljevanju
obtoznega
predlogatozilsdo navaja,daje v neugoto"vlj"enem
dasu
med 10.8.2005in 22.8.2005na neugotovljenem
kaju in na neugotovljenkomunikacijski
nadin od Reija Niittynenapreko Jozetazagoina,ta pa preko walierja wolfu, tu pa seveda
preko HansawolfgangaRiedla_zastrankoSDS sprejelobljubonagradepladiia proviztje
za
prodajopo pogodbi,ki je bila dogovorjenav 4,2 %oprovizili za wilteria wolfa kot poseben
bonus,ta paje bila vkljudela v 7,5 o/oprovizijoza druiboRuc. c.pruu strankaSDi ni bila
upravidena
do te provizije.Ze v temdelu,sevedatenorjaobtozbe,sevidi natandnost
tozilstva
pri izdelavi tegaobtoZnega
predlogain modifikacijele-tega.2e v tem delu navaja,daje bila
obljubanagradevkljudenav provizijoza prodajopo pogodbi,sevedatoZilstvosu.o ,r", aa ni
bilo, da ta provizija,tudi po dopisovanju
vsehaktet'evte zgodbe,ni bila vkljudenav polodbo
za prodajo,anpakza zastopanje,
kot seje imenovalaoziromaza svetovanje.
Na to opo.iluzgolj zaraditega,kakotoZilstvo_
lahkotnoseveda,
dajev obtoznipredlogposame"n"d'ik.1", ki
so popolnomaneresnidne.
Provizijapa naj bi bila obljubljenazato,ker so v druZbipatria...ker
so sev druZbiPatriazavedali,da debodo...da tudi, debodoponudilinajboljsepehotnobojno
vozilo, da brezpolitidnepodporevladajodestrankein lokalnegazastopnika,
ki uzivapodporo
vladajodestrankev postopkuoddajenarodilazaupnenaravene bodo uspeli.zato naj bi po
trditvahtozilstvav nadaljevanjuIoLe zagoienkot vplivna osebnost,
.r. ,*o v politiki, kot
direktor HSE, bivsi ministerza gospodarstvo,
dlan sDS in bivsi dlan oziromapredsednik
organovstranke,temvedtudi kot bivsi direktor Direktorataza logistiko Mons'... tudi na
MORSter tudi kot sodelavec
in prijateljJanezaJansa...
JanezaJanse-.,obdolZeniJanezJanba
pa kot predsednik
VladeRepublikeSlovenije,predsednik
strankeSDSin kot biv3iminislerza
obramboter r.plivnaosebnost,
predlagaladruZbipatriataksnegalokalnega
-bozastopnika,ki bo
uzival podporovladajodestrankeoziromavlade RepublikeSlovenijein
dobii pouubilot
oddaji ponudbeza nakup 8-kolesnikov8x8, vplivala pri tistih osebahna naoRs, ti so
sodelovale.
v postopkupregledain ocenjevanjaprispelihponudb,da bi bil njihov lokalni
za-stopnikizbran kot najugodnejii ponudnikin vplivala na tiste osebe,ki sL na MoRS
odlodalev postopkuoddajenarodila,tako da bi po kondanempostopkuoddajenarodilaz
-vozil
lokalnim zastopnikombila sklenjenapogodbao dobavi pehotnih
gxg. Nadaljuje
toZilstvov svojemkonfuznemobtoZnempredlogu,tako kotle bila tudi konfuznazakljudna
besedatozilstva,da je dal JanezJansaJoleru Zagolnu navodilo,da od Reija Niittynena
zahteva30 % predpladiloobljubljeneprovizije,karje ta dne22.g.,zopetna neugotovljenem
krajl in na neugotovljenkomunikacijskinadin preko walterja wolfa, ta pa p-reko"Hansa
wolfganga Riedla od Reija Niittynenatudi zahteval.Nakar je Joze Zagizei dne 1.9. v
prostorihHSE za lokalnegazastopnikapredlagaldruzboRotisd.o.o.In daj- neugotovljenega
dne po 8.9.2005potrdil, da je druZbaRotis zastopnikoziromatokalni industJjskipartner
Patrie.ToZilstvonadaljujein v zakljudnibeseditudi poudarja,daje bilo obdolZenlmuJanezu
Jansi.in JoLetnzagoznujasno, da postopekoddajenarodilase ni zakryuden,
ker se ni bila
sklenjenapogodbain ker JoZeZagozen...in kerje Joie zagolenprekowalterjawolfa, ta pa
Stran2 od 19
OkfajnosodiSae
v Ljubtani.lrleiin! 6, 100Ct..j!btjana
Kazenskicddelek.tel (01)2393800,faks lOti Z:e:eCi e-pogtarinfolka?enski.ojl€)sodisce
si
preko-.Hansa
wolfganga Riedla od predstavnikovdruzbepatria vehicles oy se ni prejel
pogodbe,v kateribi bila dolodenaze prej obrjubljena30 %... obljubljeno
30 % predpiadiloin
-l
obljubljenaprovizija,je JoZe zagoLendne .7., 6.7., |
.i ., ri .7. in )l .l .zooa nu
neugotovljenem
kraju v Slovenijiprekowalterjawolfa, ta pa prekoHansawolfganga
Riedla
9d RerjaNiittynenavedkratzahteval30 % predpladilo,v kirji izvrjni direktorFuir?"u"itk
Hulkkonen,zatokerje bila pogodba...ter pogoauase ni bila rtt"r,;"na
trai f.irta'in pi.no
privolil.
Glede samegakaznivegadejanja,ki si ga, po moji oceni, seveda
tozilstvo tudi kot je v
zakljudnibesedipredstavilo,povsemnapadnopredstivlja,je potrebnopue
pou"autinurt.onl..
Tozilstvotudi v zakljudnibesedipoudarja,da naj bi uito taznivo dejanje
izvrsenooaiu nuein,
da bi sePatriipreko,sevedaobdorLenega
|anezaianse
in preko JoLitaZagoina,l.woitgungu
Riedla,predlagallokalni zasropnikin da to naj bi bil lokalni zastopnik
arizua ifoii" o.o.o.pri
tem vrhovnitozilectudi v zakljudnibesedipoudari,da sevedani pomembno,
k^j ;; j" p*".
naprejdogajalov zveziz vprivanjemna uradneosebe,ki so vodilepostopek,'ampakL*1uei,
da ie zgolj to, da bi, de bi seveda,ampakobtoZbategane dokazuje,
da ee'ti u p..otugun
lokalni zastopnik,bi Le bilo izvrsenokaznivodejanjJ.Kar seveda
ni res. Kaznivo delanle
sprejemanjada'dlza nezakonito
posredovanjepo p*"- odstavku269. ilena Kazenskega
zakonikastori, kdor zaseari za koga drugegaierja ali sprejmenagrado,
darilo ali'kakino
drugokorist ali obljubooziromaponudbotaksnekoristi,ai ti rztoriiit
svoj poroza.lali r.ptiv
in posredoval,da se opravi ali ne opravi kakjno uradnodejanje.Torej
a.jrtuo"j", au :"
potrebno_
izkodstiti svoj poloZajin vpliv in posredovati,da se opravi uti n.'op*.,ii-La.s.ro
uradnodejanje.TegatoZilstvov zakljudnibesediin tudi v svoji obsirni argurnentaciji
brez
dokazovsevedaniti ne pojasni,niti ne pove. objekt kazensktpruun"gu
v"arstvaoditanega
kaznivegadejanjaje pravilna uporabapooblastil oziroma konkretno izvajanje
oblastne
funkcije pri opravljanjuuradnihpostopkov.v konkretnemprimeru,kot sem
ie poudaril,iz
obtoznegaakta splohne izhaja,da oddajanarodilaza nakuppehotnegabojnega
vozila gxg s
straniuradnihosebMoRS ni bila izpeljanapravilnoin v skiadus poilastiri
riadnih oseu,ti
so v postopkusodelovale.
Se_-ved.
Takokot so v tem postopkuizpovedaletakopridapogralc,
pa tudi Matek,predvsern
pa Karl Erjavec,sepotrdi,da neizbraniponudniksistemskatehnika
j9 v
postopku
sproZilvse sodnepostopke,tudi upravni,po, in du je b neuspelenin
letn
nikoli ni bilo, sevedaniti dvoma,da bi bil p;stopekizbirenajugodnejsega
ponuanita?eaen
zal<onito,,
strokovnoin pravilno in to predvsemzato,ker je bil ratria 6otjsi ponudnik p.uu
tako iz obtoZnegaakta ne i\ai1,
la bi kdorkoli vprivalbziroma vsa.lpostusalupr*ti
uradneosebeMORS, ki so kakorkoli
"u
sodelovalepri oddaji narodilaia nakup p.t o,n.gu
bojnega.
vozila 8x8. Ne gledena pomanjkanjeoditkav obtoZnemaktu v tej ,-".i,'pu ,o
ur"
pride,.ki semjih Zeprej na5tel,pa jih ie enkratponovim,to je... torej <u.t p.juu.i,
Uut"t,
Po.qrajc,Grubar,torej vse osebe,ki so sodelovalev tem uradnempostopku,
vsakrsno
vplivanjena njih, ostrozavrnilo...zavmile,seved,zaslisanajebila tudi prleug"n"iut
Gutman
in pozneje5egospodDolinar,ki je prav takoostrozavmil vsakrsnovplivanjeiziroma
seved,
o takemvplivanju niso niti slisali, da bi bilo govora.Torej kljub silosni"oznadbi
moznega
storilca,kdor lahkoto kaznivodejanjestori,le oseba,ki ima tak poioZajali vpliv,
da iahko
posredujepri posamezniuradni.osebiv zvezi s posameznim
uradnimdejanjem,pri tem pa m
nujno,da ima oseba,ki nezakonitoposreduje,
tudi samastatusurad.,eosie. Kljut temu,daje
glede.-tega,kaznivegadejanja zelo skopa judikatura, pa iz odlodbe v.troun"gu .oorseu
Republikeslovenijepod opr.sL I Ips 73D010jasnoizhaja,da storilectegakazni.,re"ga
aelanla
mora izkoristiti svoj poloZajali svoj vpliv, torej, da gledena pravilnoulorabo -ulriairr"gu
prava,je potrebnoza izvt itev tegakaznivegadejanjadejanskoizkoristitisvoj poloZaj
ali svoj
vpliv in ne zadosda
zgolj navedba,daje osebapoloZajali vpliv imela,kar bom polu.iit tual u
Sii"n 3 oC f9
Okrajnosodiidev L,;ub,jaoi,
t!,lqti
trg 6, 100eLjub!rna
Ka?enski,rddelek.
iel.(01)2393800faksr{0ttZlglaOi e-poile inlolkazenski
[email protected]
$i
nadaljevanju v zveziz zas.ovorol. temje
nujnopoudariti,da seobdolZenemu
JanezuJansi
fri
niri ne odita,da je izkoris-tir.uo.;p"rozu;
uri [ii; tr";; j" vplival na katerokoliuradnoosebo,
uradni
postopek,
nitidabif"rnsii tpii*ti. ct"a".'upo.u.,;t*j" ,"r1",i,t,
Il]: ",oouu
i,
grede
na pomanjkanjekraja,dasain nadinastoritvekaznivega
dejanja,,"'g*,i-ii?*i-,
a"
smo5evednopri tako imenovanem
miselnemdetiktu,kot semze vedkratpoudaril.Tudi
danes
je toZilstvose skricevalona to, da ne gre
zatuto i-.nouuni miselnidelikt,pri tem pa samo
v
zakljudnibeseditem svqjim mislim aao s"
lliioo
-gorpoou
in ustuaritoie vedji miselni detikt,
kajti vsakatreda beseda,d" r..,r" roti^, p."aui.*
"ee:o
Lamesida,tozitcaiamesiea;e
||t*$Ufiilh[
verjame,
misli,nikjerpani bilosev-eda
nikakrsnega
aot-u o i^rliui t"gu
V nadaljevanju seveda pri sami strukturi tega
kaznivega dejanja je potrebno poudariti, da
tega
kaznivega
d";unlu
ou$.otiJor"e!"i
,,i"iii.j*ti"r.
::':,T::1:::.1'1"."
oir#+i^ r"r*"
prr ryeJ rnterven'a oziromamu njegov poloiaj
le sam po sebi o_ogoeu'porlo,uuil", to
uradno
in tudi vpliv na to uradnoosebo.obaolzenj ianez
_osebo
Jania,r.""i
or,ir"a"it'sos i,
kot bivsi ministerza obrambo,takega
vpliva r"g*;;;;;
konkretnouradnoosebooziromana
osebeMORS, ki so sodelo.vale.v
lostopku prlgfeaain ocerrlerrania
prispelihponudbin na
osebe'ki so na MoRS-u odlodareu posLpt, oaiu;.;uurr.gu
narodila,
zagotovoniimel. Kot
predsednikvlade Republike
gospod
i#.,
.ie'
r-su
nadeloma
zagotovoimel nek
-sroven'ije
vpliv na delovanjecelotnedrzavne
upruu","tu.pu n" po-"ni, daje imel vpliv na konkretne
odloditvekonkretnih*udrtl^""1* rl
O*t"*rr ,ijaq"':ivnega naroiila...v postopkuoddaje
zatpneganarodiraza nakuppehotnega
bojnegavoziL drs. pii t.;
prlirJ"i"1.,ru, *
ga je pokazaldokaznipostopek,in, ri...,- p.iu
";'gr.
,f..-.-be
pravil,
karje
tudi gospod
-r*uJi
Janjav svojem-zagovoru.poydar!1,
viuau n"puuriti" Slovenijev tem primerupa seveda,
{a1e,z
splohpaSepredsednik
vlade,njodlodal
o nie"m".,'u.pJ1"il1" h;ranjJ";ilfi;**"
na Ministrstvoza obrambo'.vseto so potrdile
vse iasri.anepride, tako predvsemgospod
Erjavec,
ki je o temodlodal
in pogodbo
rudipoapiruiin'poaprJJirai,tli'"-iffi
iu *ai
seveda,Pograjc,Matek, cruuai in tako naprej.
i,.i i* r, toZ'ec Lamesid,kar bom srcer
poznejetudi v zakljudni besedipovsemnep.avilno
,t tiru.j. nu prido Grubarja,ki naj bi
povedal,ker je bir dlan medresorske
vladneLomisije,au 1" , ,.,n sevedavlada imera
neka
v.pliv na sam postopek.To enostavnone.arzi. ro*e;e
ou pomanjkanju,sevedakonkretnih
^*-"gu
dokazov,se tozilec Lamesidptav v zvezi tega
sevedi zaenesklicevaiinu aoioec"
zakona.Iaz imampri roki, sevldafi. ElenZaiona
o tur*rt e. postopku,ki pravi,da sodiSde
in drzavni organi,ki sodelujejov kazenskem
morajo po resnici in popolnoma
f"riil;,
'plr.;r""
"tem
ugotoviti dejstva,pomembnaza izdajozakonite
odili.. pri
morajo
preizkusitiin ugotovititakodejstva,ki obdorz".r"u
"rJ" ki so mu
ob..."n1u1.10,kot tudi dejstva,
v
se1ed,a,
to citiramzgolj zaraditega,ter bi tozilstvov svoji
veriki vneminedvomnov
flrlsr
pnmem, da bi imelo kakrSenkolidokaz o
tem, da je vlada m"ru r.ut s"Joii'uiiii"nu ,u
postopekob sklicevanjuna dolodbezakona,tahko
pridobilovsezapisnikeo seji vlade,seveda,
vsakr5naaktivnostpredsednika
vladein r"'n" ui it&uru zgolj k citiranjuzakonskih
dorodb.
Takokot seje zdai,pa ne popornomu.
n.por.runo.'-[.] ,.r bo kasneje
se
pozneje
v svoji
zakljuini besedise vmir k temu,sklicujem tz.
eie.r,tateregasevedatoZilstvoje oditnov
tem postopku v celori prezrlo. Kajti ni "aprikazalo
vseh okoliidin, r.i ui ;d;ol;;."eu
razbremenilo,.
5e manj pa ni. prikazaiookolisdin,ki ui obaoE"n""
i-i"u
,"
zatekadejanskosamok svoiim ocenamin k svoji
miselni zgodbi,ki"ir".Jr".
je nam povsemtu1a.
Torej,da.nadaljujem gledesimega.kaznivegadej;ja.
;;j-;nsko je JanezJansadejanskoimel
vpliv na konkretneuradneosebe,da bi dejisko gosp;i;",
Jansaimel vpliv na konketne
uradneosebev konkretnemuradnem.posLpmo"Oai:"
n._"e
-" ila, rz obtoin[.[a;;;;;
izhaja To je v zakljudni besediposkusarnu n.t
""
iutin
dolodbamizakonapad gospod
Sifar 4 0d 19
Kazens*
oodelck,
,elfiii#iii'l,l:'?J?l!$i;li ?:J:l,x'ii#illens,
r4soa,sce
olr
si
LameSidpoudariti Sicerje respomo, je
da bil JanezJan.av tistemdasu
zaradisvolevloge
predsednika
vladev Reoubriti srweni;i
kar
pa
po
drugi
stranine pomeni,kot
je bilo Ze navedeno,
"p]fu"" "*tq
da.je.imet.npfi;;i;;L;;;uradne
osebe,
ki
so tako ali arugade
sodetovalev posropku
bojnega
vozila 8x8, kar pa je za
"a1--":;yj1i".r";;;;;;*ga
oiitano kaznivo diianie
bistvenoin kot sem z" r"eu"t poudar',
pa bom potem se v
nadaljevanju,ravno-nisprotnodokazujejo
izpoueai'i."t
ki;;
ril";';"#iortopru
zaslisane,
predvsem
.p.ie,
* t::l::lf:.lr'.,,iuirffi1".r'vr"i",
i"s,"j;"i;;"r,"".;"1
svolttzpovedikot priia. opisalprisrojnosri
o,:.
vladein portop.r.in]!; i;_ ;.##'rrl
"
postopekopisaletako,kot.gaje u.uo,"u ..tott
rugouo- Jfi.ur tudi gospodJanez
podkupovanjugre za dvostransr..
Jan.a.Torei,pri
*r."tq
svoji tipologiji oditanokaznivo..A.:"r.1. iri e"i"ir," p*riloma udelezeniobe strani.po
p'"_i"j ;;;;;"j"
pri
remnemorem.
pred
ennadarj
ujemsev
edao.r_; i',Ti:;lfilf
JedanesroZilecv svoiizakljudni
:""T#ilTilfl
:
l:
besedirako
eur.po;;rt"LJi;'oiti'ii*"1"r,:"r"
takov Avstriji,kjerje bila sodbanap*i
"n.--u".
rrop";i,
p"u.rll.inrk". v obtoznici,
da.ienaaktivni
z: ufftovljSlo_,.
a1;".u'o
a.:un;'.'ri.,'*r",
*0";
:,"Y:,b1y
treba
pa
to usotovitise na
ie
pasrvnr
straniv Sloveniji.
Vesiasje poudarjat
," a,ig" o
,iT
namenoma
ustvarja
oblurek.
dav Avsrriji
s.*J".."rr.i,'ilii::fir:i: 'p"rri"i
iffll,:"*fl;
razglasilo'ni bilo nikakrsnega
govorao tem,da ui ti-toir poat-uini""i:
i*0"0,
,.g"p",r.x,
i:x'.eli'*il'#13;J#:-:-r-:,darjanjem ".**i,i*li'i"roll.#],u"u,.,,.u
j
*#*.:ru1#"{$;;jilfff
r;;#1trli#rii,;"nT!n?j::tll
ravno.
tisto,
r* t"ai..[-i" tuor
nazaeetr<u
sG;:;,J?diT!:XT"ffi:.:ilgih.:ffi;
da ustvarjamedijskivtis. da gr.eza nek
miselniij,tt, on pa ustvarjasevedartis
o tem,daje
2e vse odlodeno'da ie bilo ia"e"r"
z"-r al#il;r":"
itev'ni
dokazi
na Finskemin da
Slovenija-oru ruro-s" eospodaJaneza
J-* *-ti"r-"
je
krivo
in
vse
narejeno.
Torei,med
storilcem ristim, ki obljubi podkup"ii"-"ri
ffi,1t
;;
sprejme,
mora
.1o
biri dolodena
povezanost
m na storildevistranipomenizavesto tem,
ia
zeli.nekoga
podkupiti
ali
mu obljubi
nagradona shanidajalcapodkupnin.,pu ruun*j.,
ti'*Ji
,uts"r,
namen
iaa,a.V
konkretnem
pnmerunaj bi vez medReijomNiittyner".
i" oda"lzriil llgr-or Jan50bila vzpostavljena
i"$t*T;ilff
,t:lil,iil"iiixffi
i*li':'h?'[],'",.i,'."jt*xJ;"
irlffi
bojnega
vozira8x8 snreier
prekl iozerai:,ii"2" . ii"":..bi.ro obrjubo
sprejer
od warrerja
wolfa'walterworfpanaiui ,o our.;uuo
,p..ii
n."."
t"rr*anga
fuedla.
srednji
pana;bi
obljubosprejerod ReiiaNiittvn*"". r'{.i;J-" "o
;.;;;
ni
potrebno,
da
bi
storilec
takega
kaznivega
dejanjain oi'"":n1lyrtr"
ir*i" ;;d;;;;",
stik,
vendar
pa
pri
konkretnem
oditkupanajbi bilo to deianje.storjeno
s posredovanjem
treh
oseb
ali
je setotiko
stirih
oseb,
bolj pomembno,
da obstaiaio
t"*it"triiJ-i"J"'i,"iui."uaorzeni
sprejel
taksno
obryuuo
nagrade,
izrecnoarivsajs koakludent;t-F"j"i;;;'l"i*"
je
kot
ro
toZilstvo
v
dokaznem
postopku
predstav'o'v dokaznem
postopku
namred
toiilstv_o
nr navedro
nedejanja,
neenega
dokazao tem.kdaj.kje in na kakiennaein
b; j;;
pozneje
seu"'n ii's.f i.,. ourozirsrvo.
""j u*r"'-oi'#i1J:"rlli*""#,-r'ffJil.i.,1
"i v tistemdasuvedeti,na"kate.em
gospodaJanezaJan.e
sestankuali kdaj je bil, bi to seveda
brez teiav lahko pridobilo. v okviru a"t-""u"ooruu v zvezi, bo natandnotudi
pojasnjeno,kako so tako imenovani.robisri
"".." g"spoda
a"t"uiri1..
JanezaJansev medsebojni
Lar mi j.e,po eni strani,deni sevedato n*'".,o.u,
je tozilstvoilev te tako
fTllkaciji
da
rmenovanezarote,kajti, kot je gospod
JanezJan5av svr.
tozilstvo
vprasalo,
e"-irii, aui. pot.,nonz,t"ui"r,io"ui:i;f-, ff::: ij:'_.#il5;.f
Siran5 od tg
Kazenski
ocde
,er,
ieli;lff.r"rlffi:;lf
?i?i!$:!l?
?;:g:r].iiJlillersr.
c,;16s.aisce
s;
hvalili, pa je sevedajasno odvrnil, da ni on Zrten ampak Zrtev so tisti, ki v to verjamejo brez
dokazov.Torej toZilstvo se oditku, daje obdolZeniJanezJan5astoril kaznivo dejanje zatekak
posameznimindicom. Iz odlodbe Vrhovnega sodi5da,ki jo tudi primeroma navajam, in sicer
gre za opr, i't. Kp 4/2006 izhaja seveda,da tak5no sklepanje na podlagi tak5nih indicov ne
zadostuje za izdajo obsodilne sodbe. Ce sodiSdeugotavlja dejstva na podlagi posrednih
dokazov, indicov, ko se iz znatega dejstva sklepa o resnidnosti drugega in 5e nadalje,
naslednjeganemanega dejstva in pri tem ne more z gotovostjo, sevedaugotoviti krivde, se
Steje,da so vsa ta dejstva neobstojeda.Pri tem bi samo zgolj zaradi razumevanjapomena
oditka iz obtoZnegapredloga, ko toZilstvo operira s seveda, neznanim krajem, neznanim
dasom in seveda,neznanim nadinom komunikacijskih, kot ga oni imenujejo, opozoril 5e na
eno sodboVrhovnega sodi5daRepublike Slovenije,in gre... sicer gre za sodbolps 153/2012z
dne 1.3.2012,je bila izdana v zvezi s popravo krivic. Gre za sodboVrhovnegasodi5da,kjer je
pad razveljavilo sodboVoja5kegasodi5da,sevedagre za vojaSkomariborskovojno sodiSde,ko
je bil obdolZenispoznanza kaznivo dejanje, ker je kot izdajatelj in urednik veleizdajalskega
dasopisa,kot so ga oni imenovali Svoboda, s propagandozastrupljal slovensko ljudstvo v
Prekmurju. Pri tem v opisu tega kaznivegadejanjaje takrat toZilstvo sevedanavajalo,kako je
ta osebaveleizdajalecSlovencev,kako je ustanovil kultumo druStvo,kako je bil predsednik
tega druStva,kako je bil celo dlan Zupanijske zakonodajneoblasti, organizator,okajni vodja
stranke in vse... vse podobno in podobno. Nehote se mi preslika podobnost med oditki
predsednik stranke, predsednik vlade in vse ostalega,kar zraven tega spada,kot da bi bral
dana5nji obtoZni predlog, ki je pred menoj. Ampak, kar je pa pomembno, da je Vrhovno
sodi5deprav v tej sodbi v zvezi s popravo krivic odlodilo in sevedato sodbo odpravilo kot
nezakonitoin poudarilo naslednje,da v primeru... v primeru, daje obtoZnicaoziroma obtoZni
predlog tako splo5en in da so oditki tako sploSni, brez stika s posameznimi konkretnimi
ravnanji, sevedaobdolZenemuni omogodenaprimema obrambain brez tega, da bi sevedabilo
navedeno jasno opisano konkretno ravnanje, ne pa, da je neugotovljenega dne zoper
neugotovljeneosebe na neugotovljen nadin in tako dalje, storil kaznivo dejanje, sevedatak
oditek ni dopusten in sevedaLe iz razloga zmotne uporabe materialnegaprava je Vrhovno
sodiSdetakSnosodbo odpravilo 2e zaradi tega, ker pravi, da s tak5nim opisom sevedain s
pomanjkanjembistvenih izvrSitvenihdejanj, ne more biti storjenokaznivo dejanje in tak opis.
kot je bil takrat in tak opis, kot je danesv obtoznempredlogu, ne pomeni kaznivegadejanja.
Nedvomno paje poleg tega, sevedatudi obdolZenemuves daskr5enapravica do obrambe,saj
kot je tudi sam v zagovorupovedal,povejte kdaj, kje in na kak nadinje dejanjestoril in potem
vam bo lahko komaj pojasnil, kdaj, kje se je takat nahajal. Sevedabom v nadaljevanjutudi
glede rokovnika, ki ste ga v zakljudni besedi...rokovnika gospoda Zagoina uporabili, tudi
pojasnil, kaj se je tiste dneve dogajalo in kako se seveda dokazuje te zadeve. Torej, de
ponovim, v identidnem opisu dejanja in v zelo, zelo podobnih oditkih kaznivega dejanja,je
Vrhovno sodiSde1.3.2012s to sodbo popravilo krivico, ki jo je takrat sodi5dezagre5ilo.Jaz
menim, da bi sodi5dene glede na ureditev v Zakonu o kuenskem postopku, ki dopuSdain je
dopuSdalotakrat, sevedavloZitev obtoZnegapredloga brez vsakr5negadokaza,moralo v teku
tega postopkapostopek Ze davno zakljuditi in sevedaobdolZenegaoprostiti obtoZbe,tako pa
izhajamo vzlrajno, vztrajno posku5alona nek nadin sanirati tako pomanjkanje dokazov, kot
pomanjkanje posameznihkonkretnih oditkov,vendar seveda,nekaj karje neugotovljenegadne
na neugotovljennadin in v neugotovljenemdasu,se enostavnotudi s strani sodisdaob uporabi,
seveda 17. dlena, ne da ved sanirati. In ni bilo mogode sanirati, zato smo 3e vedno pri tem
ostali.
Ne bom se spu5dal v utemeljenost ekskluzije dokazov, kajti dejstvo je, da z gospodom
JanezomJan5onisva, bi rekel, izlodala dokazo%ker enostavnoteh dokazov ni bilo. Tako kot
Slran6 od 19
OkrajfosodiSc€v L.lrb!ani,Melilrg6, 100CLjrbliaoa
Ka?enskioirdelek,lell (01) 2393800,faks: {01) 2393801 s-poilo: [email protected]
sem pripravljal to zakljudno besedo,pa sem tudi rekel, da jo bom podal kar ustno, sem bil v
dilemi, ali se naj opredelim do vsakega elektronskegasporodila, tako kot se je ob5imo
opredeljevalo toZilstvo v svoji zakljudni besedi. Pa vendar se do teh elektronskih sporodil,
razenpotem, ko bom navajal zakaj so neverodostojna,enostavnonisem mogel opredeliti, zato
ker to niso elektronskasporodila,v katerih bi imel gospodJanezJania kakrsnokoli vlogo ali bi
kakorkoli sodelovalv njih. Ampak to so elektronskasporodilalobistov, ki dvigajo svojo ocno,
ki so pa popolnoma, popolnoma neverodostojne.Sevedapa toZilstvo na podlagi tega razvije
svoj miselni konskukt z namenom seveda,da zadneta postopek in SkodujegospoduJanezu
Jan5i,tako kot mogode pred 25. leti. Glede samegadejanskegastanjapa je treba povedati, da
je bil ta dokazni postopek ob5iren. Mislim, da je danes 49. obravnava in poleg seveda
obdolZenih,je bilo zasli5anihkar 34 prid, in sicer naj na5tejemsamotiste, ki so pomembnepo
l. todki obtoZbe,in sicer Marija Badovinac Cmkovid, Franc Bobinac, Zdenko Pavdek,Marko
KryZanowski, Edna Kemc, Emil Czemetz,Marko Grubar, Bojan Pograjc, Miha Matek, Veijo
Vartiainen, Raimo Rummukainen, Christian Ivanovsky, Hans Peter Wilhelmer, Wolfgang
fuedl, TuomasKorpi, Pauli Rumbin, Andrey Mladenov,Jorma Wiitakorpi, Heikki Hulkkonen,
ki je bil dva dni na dveh obravnavah zasli5an, Reijo Niittynen, ki je bil kar na sedmih
obravnavah,Karl Erjavec, Boris Sovid, Marija Zagoien, Jure Cekuta,Albin Gutman, Goran
Vidrih, Alojz Stejner,Mihael Turin, Konrad Javomik, Damij an Dolinar, Matija Krkovid, JoZe
Zupandid,SuzanaRepasin Rudolf Leban. Izvedeni so bili pa tudi Stevilni listinski dokazi. Po
mnenju obrambe,sevedaje bilo zasli5anjevedino prid nepotrebno.Dejstvo paje, da imajo vse
zasli5anepride en skupni imenovalec.Vsi so zanikali kakr5enkoli stik ali kontakt, naj bo to
neposredni ali posredni, kot je gospod Janez Jan5apovedal, z gospodom Janezom Jan5o.
Nihde, sevedani vedel o tem, okoli5dini, da bi imel kakr5enkolistik, kje pa Se,da bi govoril o
konkretnem ravnanju ponudbe, nagrade ali sprejemu obljube nagrade. Nikakr5nega stika.
Torej, obdolZeni Janez JanSaje v svojem zagovoru na zadetku te obravnave povedal, da z
nikomer od obdolZenih, pa tudi z nikomer od omenjenih v obtoZnem predlogu v zvezi s
Patrio, ni govoril, niti ni bil v nikakr5ni posrednikomunikaciji z njimi v zvezi sParrio. Zato ni
mogel sprejetinikak5ne obljube nagrade.Z nabavooklepnih vozil, to je bilo Ze sliSanotudi v
zakljudni besedi toZilstva, 8-kolesnikov za potrebe Slovenske vojske se je prvid sredal kot
poslanec v DrZavnem zboru, ko je v DrZavnem zboru na predlog Vlade Antona Ropa, se
sprejemal dolgorodni in srednjerodninadrt opremljanja Slovenskevojske in v tem nadrtuje
tudi pisalo, da bo Slovenija za potrebe Slovenske vojske kupila 130 ali 135 oklepnikov.
Povedal je, da je vlada Toneta Ropa podala... prodala odlodujod deleZ drZavnegapodjetja
Sistemske tehnike, ki je izdelovala oklepnike za Slovensko vojsko in to podjetju Viator
Vektor, ki je bil osebni...,ki je bil v lasti osebnegaprijatelja Antona Ropa, gospodaZdenka
Pavdka.Nekaj za tem, nekaj mesecevza tem pa je Viator Vektor prodal deleZtega podjetja za
bistveno vi5jo ceno ameri5kemupodjetju GeneralDynamics. Istodasnos tem ali pa sodasnos
tem, se je pa dogajalo 5e to, da je bila sprejeta odloditev, da bo Slovenija kupila 135
oklepnikov in prvid v zgodovini DrZavnegazbora seje zgodilo, daje v nekem konceptualnem
dokumentu,gre za resolucijo,bilo navedenotodno StevilooroZij, ki bodo kupljena, torej todno
Stevilooklepnikov. Presenetljivo,namesto,da bi toZilswo razmi5ljalo o tem, da je bilo nekaj s
tem ravnanjemnarobe,kajti v nadaljevanjubom povedal 5e,daje bilo podpisanotudi pismo o
nameri med takratno vlado in Sistemskotehniko. Ne. ToZilstvonaredi obratno,v svoji miselni
logiki v zakljudni besedi celo poudari, da je to okoli5dina,ki kaZe na to, da je pozneje Janez
Jan5apa le sodeloval v postopku, zato ker je bil pa v DrZavnem zboru seznanjen,da bo
kupljenih 135 oklepnikovin kotje sampoudaril,daje to bilo dudno,da seje to prvid zgodilo,
to pa kaZe na njegovo zavest, poznavanjepredpisov in kako je on, sevedav nadaljevanju
vedel, da bo treba zlorabiti svoj poloZajin vplivati na koga s tem, koje v DrZavnemzboru bilo
6hao 7 o.i 19
Okrajnosodi$ce!, Lj!h,jani.Mal,lrg6, 1000!-jubljana
(azenskioddeJek,
[email protected]
1el (01)2393800,faks:(01)2393801,e-poateiirfo-kazenski
to sprejeto Tako nekako so zvenelebesede,gospod
Lamesid,ko ste zadelpoudarjatito
odloditev,ko je bila sprejetav D1'av.ne1_
zboiu,'ampakgorpod Ju,'", l_S"l"l-.r":"_
zagovorupoudarilnekaj drugega.Da je bilo dudno,da seje
to prvid zgodilo,da je bilo to
navedenov taksnemdokumentuv DrZavnemzboruin to prav zaraditega,
ker seje predhodno
dogajalaprodajaSistemske.tehnike
in odlodujodega
delezaod drZavei-nto, tato tot steretti
vi, korupcijskopod mizo ali kakorbi temusedajJ zadnjihdasih javnosti
v
u.enui ,.tri, poa
mizo seje padprodaldeleZtega.podjetja,kotje sampo*da
u svojemzagovoruin kerje bilo
to v taksnemdokumentuLe zapisano
in terle uita poznejepodpisanaozir"oma
je poznqeuito
podqisanotudi pismo o nameri,torej, da bo Sisiemskatehnikadelanskotuai'to
naroelo
izvedla,je sevedase prodar.dereZtegapodjetjapoznejeGeneral
-zgoryi
Dynamicsupo znatnovisji
ceni.Ampak, seveda,tozilstvuto stuzr
tot semrekel, kot obratnokot okolisdina,ki
kaie, daje bil JanezJansas rem seznanjen.
No...,ko so bila iospodulrr"^J*si"p*a"e
posamema_
elektronskasporoda o tem, da naj bi vlada imeia odlodilen
"""
upiiu'"u irui.o
ponudnikain lokalnegazastopnika,tudi...pa tudi je njegova
strankaSDS,je sevedato.;asno
zanikal,ker to ni resin pojasnil,kot semze prej poudarii da
sevlada, t".'ni utuu4utuin au
je,bila odloditevo nakupusprejetaZe v easuprejinje
vlaie. S tem narodilomseni ui<varjalin
bila je odloditevv celotiv rotah ministraErjavca,ki gaje dejansko
takototje tuJi rertito in
kot je. prida Erjavec potrdil, na koncu ,u,no ,"^u-nii s tem,
da bo podpisalpogodboz
najboljsimponudnikom.Korespondenco,
v kateriseposameznikisklicujejo.ru ..,rd.i"?."" u
Sloveniji,je osebnovidel selep:zngierna policiji ob zakljudku.unauti,
[o:"lii'ioi,uury"n
na r'govor. Skatka, s temi osebamini imernikakrsnega
neposrednega
niti posrednega
Glede_
sredanja,kajti eno izmed.elektronskihsporodil,ii gu uo- tuai pornJ;.-.iffi.;. stika.
ulo
tudi glede.samegasredanjav hisi mariborsk
e[a inpana.Gledesredanjav hisi mariboiskega
zupana'ki.se naj bi zgodilo 25.2006in gajeludi ioZilstvov
obtoznipredloguvrstilo kljub
temu,da bi vsakemumoralobiti jasno,da ie tako sredanjeni
moglo ,goaruJa-put u ,uo;r
silni, kakonajjo imenujem,ihti, da podkrepito obtoznico,
je tuoi ti argriment'"p"iJir",
,"t"
-nitot
kot tisti argumentgledeelektronskega.sporodila
Marije Baiovinac,ti
,i;ii;;;i-,
p"
je bilo v o!!o3rel nredtogr zat4eno,aale uit poslan.
Torejgledesamegategu...eir1u'zs.e.,
ki ga v. sMS Riedl posilja_Niittynenu pou" Janez Jansa
sevedanikoli ni b v hisi
mariborskega
Zupanain daje bil v tem.dasuzupangospodSovidinje to dejanG
n"-ogoee
in da senikoli ni sestalne z wolfom, niti z nikomeiv iej nezi.
v zvezi elektronskihsforodil
092, kot jih vrhovni tozilec imenujedoc-, 074.docpove, da
nikoli od iugoznu^ni'p.r: a
nikakrsnegaMemoranduma
o lobistih in da se n" po^u z wolfom in ga.ie"prvil ,r.Jur nu
sodisdu.zatoni nenjegovprrjatelj,ne znanec,kot sepisev teh sporod pove,
ih.
da ni res,kar
je v dokumentu
l2r.doc,da...-indanid,kar sepisev dokumentu
r59, 170,1g1,ni res,ampak,
dagre dejanskoza korespondenco_
med lobisti,ki so dvigovarisvojo cenos tem, aa'sov tetr
elektronskihsporodilihopisovali,kako naj bi imeli nekaio zuezo
i takratnimpiedsednikom
vlade' torej gospodomJanezomJanio. Ni tudi res, tako kot je
v enem t.ri iotr-.n,ou
navedeno,.da
bi.se opredeljevaldo.kateregakoli
podjeda,da bi bil Rotis tisti, r.i ui uii u"r:
prijazentej vladi,pa bi bil viator vektor tisii, ki g; jeir"b;
usraviti,ker financiraLDS. Ni res.
Ni se opredeljevalv dasu,ko je predsedovat
vtiai in tudi zdaj ne do nobenegapoaiitia,za
nJegaso bila vsa enakain tako se je tedaj obnasalavlada. seveda
pu tJo ?ii'tJo,'to :.
povsemirelevantno,ker vladakot kolektivniorgan,on pa kot predsednik,
takratni odlodalao
nidemerv zxezis tem,karje v tem obtoznempredloguzapisano.
Z gospodomZagoznom
sep
v teh letih verjetnosredalgledena funkciji, t<ista;fi i-"ta. Nitotipu
na stiri odi. Sicerpa v
tem dasukot predsednikvradeje jasnoimel koledarzavsakdan,sajje
bil uurou-u or"tu in.,,
ZeJelopojasniti, zakateri koli konkretniaaturn,taal naj bi se sredal
s
PllO:l 9i arr
l:zjl:tyo
KomerKoh
kdal naj bi sprejelto obljubonagrade,ki jo toZilstvovednokot lajnaponavlja
in
Siran B c4 tg
^a7.1ir
O L r a r " os o 4 . s c ( , \ , j , a t . , n r \ l r h V o 6 l j o u t . , . . c r t { . t n
o o o p r - r 1 F rl 1 l . 2 3 0 r 0 j 0 i r . 9 , n 1 r : . 9 ' B 0 t
e . p o s r a , , : t n . t a z . , , : s o^ .l i j c ( o o . . , J es l
ponavljaoziroma,kdo nai.bi.mujo darin kje
naj bi sedobila,bi sevedato z lahkotopojasnil.
Kajti kot varovanaosebaje imel v vsem,# t""r u"l"z"ne
vse svojepremikein vse svo1e...
svojagibanja'To.semze nu rue.*u pouJiit, ,uto
,"- takratprebralta 17. dlen
If9^' ].u
zKP'
Torei pravi, po resniciin popolnoma.orulo tozitrtuo,
ali ste ugotoiili fo resnici?ali
drzi rokovnikZa*"t"t ,"^r,::T]anki reszgodili?atile
tito tezto pridobitiin navestidarum,
bi seto reszgod o in potemsevedipreveriti,Lajti to
yj
sevednoobstajain tudi sodisde
|daj
5evednolahkoto ugotovi,breite?av.Into bibilo
za vasprieatovati, Ee,;;;';i"rni"o
in
po,poln:ugotovitevdejstev,ki..so v_tem;rostopku
pomembni,ampakspomnilvas bom na
nekajdrugega,da ko je bir.zaslisanKarl Erjavec
od'Je*a, sevedatudi v kogu oseb,ki bi
morebiti lahko bili storilci rega.kaz.nwegi dejanja.
Ker je bil poznejetudi neutemerjeno
obtozenin preganjan,,ker
je takokoristilos-"itu*i.;i.-ou;"tuoi tukaj, je
ko b zaslisankot prrda
lasno povedal,da tudi njemu.v elektronskihsporodiliilseje oditaro,da je
bil na Dunajuna
sestanku'da seje dobil z Riedlomin z ostalimiin
da kako"sotpri".ri
,"
mu Je pa v enemelektronskem
"J":"g",'ir""iur"sporodilu,ki ga bom tudi poznejenavedel,
oditalo,
je
kako
do
njega.el cekuta,pa se predstavilkot agent"patrie,
o"l: .r takoj poklical Zagoina,pa mu
referiral,ZagoLe.n
j" pa
po nuu"dbuh,.u"du,
,po.oeit-n?JO[,nu."oit
TleT
,,paniko,joj, kaj se pa zdaj
dogaja,moramotiti U"fj"l"kt.on.df,'
previdni...No, ampak,kaj je bilo
pomembno?
Erjavecje reker-povedarsemkriminaristo'm.
da sembil u-ouunu'ol.Lu.ca 1.
moje gibanje.spremrjano
i4
*
nu
dan
in
da
nu:
poizv"ro,
de sembil resna Dunaiutakrat
lll:
rneesemresimelkakrsenkoli
kontakt.
Inje rekeltrii r"., t"to:"
lT JJ"lo" *:"
to dalopreveriti
in ugoroviti,
""kliili
dene,bi bil medobdoize.i-i.r*.; dd;i;;ift;,
;;'gorpoau
Erjavca
ste oditnougotovili,,dana Dunajuni u pa Ja-se
z nikomerni sredal,pa da kljub
,
vasimnavedbamiz elektronskihsporod ko...istih
elektronskihsporodil,u t ut".ii iri-ru1u,
,
ou
naj bi sesredal.?a steto preverili;pa oditno,seveda,gospod
Erjavecni birve( zanimivza ta
ker nj bilo potrebe.Za gospodaJanso,ki 6i pa turrr.o
po
ry:tp:k'
ststemZev predkazenskem
porjorky,pa tudi pozneje,
"rt;;lljud"'nu
"nak
pa tudi sodisee,
-ur"r.
uil" r"i*l i" p..r*'",
ni
qa.seyedl dutilotepotrebi.zakajiezr* i,"[.
dajtekonkretne
izkazalo.,url. ,r,n p"i"iur.
l"
datume,konkretenEas,kdaj *; ui tu; siorrt,pa bo brez
te*ayemoiugotoviti,
deneugotovi.
poresntci
ti, p"p"ri"_" it;;J#;,lff,*uo
11*.gu"l storil.Ampak,
v kalnemin uprizarjas
nek miselnideril.,,ti g^i":-rto
v stvarnosrini. Ravnotako,
li!.a!s prej,
kot.sem
poudarilgledesamegapismao n
gospodaRopa,bivsegap*ir"a"iu
vladepred 2004,ko za tozilstvoseveda,oditnon. "ri.u
u"r;u r"+.dlenUstaveRepublikeSlovenije,
ki govori o enakostipredzakonom.
in ima v svoji aotdlui tuar ne gledena politidnoali drugo
prepridanje.Tako, da toliko o tej enakostipa
o tem, tuto pfrotno-u'i.'p"
.".ri"i *
ugotavljajodejstva.Sevedase,.samo.ne,
kadarje obtoZenJanezJania.r*".;, totl" ,.rugo*Jlnez Jansapovedal,da tudi, deje z gospodomzagoinom
go.sn-od
kdajkoli kadarkolibil na
kakrinemkolisestanku,r*.:.
qu ne spomin]a,'pravipa, da nedvomnoni bil na Stiri odi,
obstajajozapisnikiin zabele2ke,
ker takratje i pr"a..'a"it vladein o. ,..;" , r.o-'*uano
sredalna kakrinemkorisredanju,.lajbo to v zveii gorpod-rtuu
ali desarkoli, so obstajale
zabelelkein zapisniki in de toZilstvobi zatrtevatoloiasnilo
za
r;
pojasnjeno'Seveda,TonetaKrkovida poznaiz oru-oruo.litu"nih konkret"; &;,
"*
dasov,to;. poriuui;ui'norro
slovenskovojsko.se sreda,da staobd-olzena
meaosa-o'svo.litelji,
ker a."url"rz
r*" * ui
naslonobenihorajdevalnih
okolisdindanes.In je , nli*.oa"touul, ko je bil tudi
minister
za
obrambo'potempa seje '. nepogostovidevata,ieZno,kukor.1.
naposameznih
proslavah
inje
od leta 2004 do 2008 tudi komuniciralz njim, r.u"au
tuai u -.ri u.t..-rlii"a"g"ot""
proslav,ki jih je bilo ta das veliko, predvsempa
v ziezi z obletnicamio.u*o.-uo.;itu".
Z:e.3..1!2t semrekel,pozna,sai et-anSOS,Uif efun
.ie
izvr.ilnegaodbora,doklerniso v
;"
strankisDS spremenilistatutin je bil gledena n *"rio
v HSE, razreienfunkcii v stranki
Stran9 oC 19
,;"J:L:,lJ|jiilleisk,
Kazensk,
or,da,ek,
ref;i;iit:",11i:;ii:'?ltlrSiiX?
[email protected],sce
s;
SDS' saj je stranftatakratprvic uvedlanezdruZljivost
funkcij v strankiin v gospodarstw.
Ravno
zaradi
tega,dasenebi rakioditkip.J""i"li.'z
oi#;" uii]i"ni.,if; ixrjru*
poslovnihodnosihgledena^funkcije,ti .,u;*t
"
lp.""r; a", te funkcije se pa nikakor niso
"p.,t
nana5ale
na poselv zvezi s patrio. Fincevi,
iJ rr.
pozna
cekute,
nikolisenobeden
,'i_rgtarir-pri
n;";r1"ff:J,i"n#""1t"tJ:?iffitfi,T
Sloveniji primeren
lokalni.partner.NJ.utr."
predsednikafinskegaparlamenra,o
demerobstojauradnazabeliZkain govorila .;"-i.il
.i"';;;;
dobremgospodarskem
sodelovanju
Slovenijein Finske.vsi, ki so pisallta
so
zavajari
ponudnika
na tem
narodilu,sa-iso sepostoDkinab;v v dasu,
"l"kilrku:;;-dila,
ko ro r"""aJir.topili v NATO, ko smopristopili
v
NAT'' so se spremeniii rri
;"
vradna
pgpebna
komisija,
gospod
Lamesid'vi ste se na to
"-""i".-rr;l"d;h
".
posebna
uruanuL,nr.iju, ki pa je b'a sesiavlenaiz
.sklicevai,
ministrovin tamje predsednikvladelarko n"por."Jno
,oau"rur, rrrit";" ,"J"roruip.i i"riri
in se v ro tudi rtikal. Ali paje kar poapisal
pa poznejehotel Sepogodbo.Z
fis,no-;;;".,,
nastopomvladegospodaJa_neza
Jansepa so veljaladrugapravila.vlaia in pJriJiit
uruo"
ni imel nobenihkonkretnihali formainih-oi"or,i.o'a.rovati
postopkih,
v
je
vse
bilo z
zakonomin s pravili urejenoin preneseno
na M.RS. Ko je gospoduJanezuJansisodnica
predodilaelektronska
sporodila,kjerje omenjen,;"S.
kot prej pojasnil,da o njih
ne ve nid, da so neresnidna,
"ntrut.
"ouf.o
da z nikomer
niti
neposredno
fror."a""
ni bil v nikakrsni
komunikacijiin ko se ga povprasao elektronski'h
"iti
sf"."eililr, r t"r*il, ,. i&'^:Lmoznosti
sestanka,torej organizacijesestankaz njim in s patrio
ali s predstavnikipatrie,pove, da se
praviz tehmailovvidizadre€a
lobisrov,
li soseprej;;;ir, f"t# t"r#. *?i,
oi". o,
nobenega
nisosmeliorganizirati,niso.uspelinotan"guo.g*rzlrarl
rn so seopravidevaliin si z
dramatidnostjo,
kar bi tozilstvosevedaieklo, u ,uo]i ruir.;ueni
besedije povedalodruga.e,
zakajbi pa navajali,da senekajkomplicira,;pi;i;
so tudi pridepoznejeizpovedovale,
de pa sevedabi sroza lazna.sporodiia.
Ja.prav zaradidramatrinosti
in zaraditega,da so si
dvigovali.cene..In.to
je povedai
tudigospod
Janeri-s". cr.J. i.r.r""ri.i"r,ui"rrii-p"^ri, o"
ena Stevilkanaj bi pripadalaqleasell]<u.vlade,da je
to pae mogode,drugaSrevilkaje bila
deZuma.
Stevilkaglavnegatajni.tva SDS,ki jo je
Fovq da ii;" gorp*i n,"af
Zeleloditnozeloverikozasluziti,kot izhajaiz oor.u'n""to.,,
"turif,-upo.uUit.
in to poudarjam
, i" rirlin"ir*, u,
jih pa ni imel in daje pa go.spod
Riedt bil,nagnjenU ,"*r", pa k pretiravanju,pa k pisanju
laznihdejstev,kar toZilstvosev.eda
spregleda,
ful" to v a'vstrijskiobtoznici,pa tudi v sodbi,ki
je pa tudi v
:: ,"1.".i39i navajare,
pa,iu si ;e izmisfif ug.ntuOOi,pu ni'Uii fu.",
iailil,.Le
Bond'bilje samo007.po niegovo.
-..no Izmislil,i .i.
ooz in koie po.n.;L".u^'p"ri)nut
nu
Dunajuzaro..dasi je auigoir
"g*t'u
^ o-sy". frrz"'i.
,r"g"r. da ima se enegaagenra007,
podagenta
in ker si.je hotelSe,polpro..ntuo.dlo proJ,",1o.ro
1" ,..ni"u l, iol. f3t4rno, au
jeo07 agentizmiSljen.Torej,kot sem
2e od zaeetlarekerna vprasanjevrhovnegadrzavnega
toZilca'gospodaFerlinca,ali je torej z(ev lobistidnezarote,
Jepovedar,on ni Zrtev,ampakso
Zrtvetisti,ki to verjamejoo.b.g"li:rj'oie zagoiei,o tut"i.-.j.
uii" J*", ret'"verito
govora s strani tozilstvav zakljudnibesedi,jaz
sem imel ves das obdutek,au t- iu- u
nadaljevanjutudi poudaril, da vrhovni toz;r". p.ipir,ri"
obrambi nekaj, kar se sploh ni
dogajalo.V svojem strahupred nedokazanimi
tf :ffr:"'rlif."i
;';;;;"_
predlogu,pa tudi izrekelv zakrjudni,besear.na
"ULzUl"_i
raeun
gospoda Janizai-s"Ii""
poffiu, au
bo obrambapa mogodeposkusara
zdai,ko je gospod'i^["z"bolan, ker v postopkuni in ker
ni podal zagovora'sprevrhikivdo nagosp-o
ai zigorna"ns tem razbremeniti
gospodaJaneza
Janso celo tako daledgre, da pravi,ja, saj mogo-ee
bo obrambabi celo poskuiara irtvovatt
Zagoinaza viSjeinterese.
Ta visji i;reresna.jii .esen-gospoda
JanezaJanso.spostouuni
gospodFerlinc,kdo vasje tega.ucir,zrtvovanjaza
visje inierise? Iaz ie karn"tu;llir"^
nu
tem svetu,pa tegane poznam,da bi se takozrtvovalo"nekoga
v imenun"nr, visiih int"r"ruu.
S t r a ri 0 . d l g
Okralnosodigaev t_jubljanj,
l,trtjtrg 6, j000
..
'"-: t_jLrbl]rna
Krz€nekiodd4Jek.
ret (0j) 2393s0c faki lrlrt z:g;eoi eirrcLiaienskt{[email protected]
_.i
Upam samo, da vas niso zrtvovali za nek visji interes. Torej, gospod ZagoZen svo3ega
zagovora ni podal, saj je na zadetku obravnave povedal, da bo podal obsiren zagovor in
zavmil vse oditke iz obtoznicedo konca glavne obravnave,ko bo predlagaldokaze,vendarpa
je bil ial, iz tega postopka izloten zaradi hude bolezni in sevedani sposobenobravnavanja,
kerje res hudo zbolel. Je pa med postopkomaktivno sodeloval,pa dajal posameznepripombe
k posameznimdokazom, ki so se izvajali in sevedazanikal vse oditke iz obtoZbe.ObdolZeni
Walter Wolf, poglejte, kaj o njem povedati?Naj bi bil pomodnik, kakorkoli je zgledal sme5en,
pa mogode duden, na tej glavni obravnavi je pa povedal nekaj, kar je res in 100 % drli.
Vedkratje rekel, toZilstvo, dajte dokaz, kaj semjaz naredil, s kom sejaz govoril, kaj semjaz
naredil. In tudi na obravnavi je pad zanikal storitev kaznivega dejanja. Vse, kar je bilo
navedenov obtoZbi,je sevedana svoj nadin pripisal toZilki, katere moZ je bil dlan Udbe,
hudodelsko komunistidne zdruLbe,ki ga sedaj neutemeljenopreganja. Rekel je pa, da ni
mogel biti pomodnik nikogar in ni mu jasno, da kako si lahko pomodnik pri sprejemuobljube
nagrade.Kako naj nekomu pomaga sprejeti obljubo nagrade?Rekel je, kar vse tudi po eni
strani pove, vsi so imeli svoje telefone in so lahko sami komunicirali, nihde ni potreboval
njega in gospodaJanezaJanSenikoli ni videl do takrat, ko je prvid pri5el na sodi5de.Gospoda
Zagoina pozna iz osamosvojitvenih dasov, ko je na svoje stroSke organiziral delegacijo
Slovenije, ki je potovala za piznutje takat v Kanado,Izrael, Riedla papad poznain je z njim
prijatelj Ze ved kot 30 let, Krkovida ne pozna in gaje prvid videl na glavni obravnavi. Povedal
je 5e,kar sicer ni za citirati, da so pad oditki iz obloLbeneumni, da naj toZilstvo neha,kdo je
komu kaj rekel, pisal, ampak naj pove, kaj je on rekel in kaj je on pisal. In tako je tudi
odgovarjal na skoraj vsa vpra5anjatoZilstva in na vsako vpraSanjetoZilstvaje povedal, da na.;
pojasni, kaj je on naredil, ne kaj so drugi rekli. Y zvezi s sestankomna Dunaju 20.1.2005,ko
naj bi se sestalz Riedlom, Zagoinom in Niittynenom, kot opisuje to dokument 079, nekako
smiselno odgovori, da tam ni bil, sploh pa ne v zstezis Patrio. V zvezi dokumentom 083, da
naj bi on posredovalDosje ZagoZnu,toZilswo pa nadaljuje in danes zatiqe, da potem naj bi
ga pa ZagoLenposredovalJan5i,pa pove, da ni res, da ga je Riedl poklical, da mu je povedal,
da ima dobregaklienta, kerje Selstranod Steyrjain da potrebujepartnerjav Sloveniji in daje
on predlagal Crnkovidevo firmo. To je edinkrat,ko seje pogovarjal z Reidlom o tej zadevi,z
ZagoZnompa Riedlom se ni pogovarjal in besedaJan5ani bil nikoli v nobenempogovoru.
Glede oditkov, da je bil v telefonski zvezi z Riedlom, pove, da naj pogledajo telefone,da on
nima s Patrio nid in da ni nid naredil in ga ne zanima,kaj govori Riedl ali Niittynen. Y zvezi z
nakazilom denarja,kjer se naj bi zgodbaza(,ela,po mnenju, sevedaobrambe,pa seje zadela
tam, ko je gospodDrago Kos Selna Finsko, izvozil nezakonitodokaze,ki jih niti ni bilo, bile
sta dve vizitke in tam zaradi uZaljenosti,ker Sistemskatehnika, kerje bil odvetnik njegov brat
in ni dobila posel, naredil zgodbo, pa verjetno sevedamu je to 5e kdo svetoval, kako naj jo
tudi pripravi. In tam seje zadela.Ampak on pravi v zvezi denarjain nakazila RHG, da je pai
prodal kamione v Mehiko in Kanado in da ni dedekMraz in da zato ne dela zastonj in da mu
tisti tudi ni kaj pladal. Zanika, da bi organiziral sestanekna HSE 1.9,2005, ta famozni
sestanek,ki je bil milijonkrat ponovljen, ker naj bi padla odloditev kondna, po mnenju
toZilstva, pa po zatrjevanju toZilstva, ta kljudna odloditev, da bo Rotis zastopnik Patrie v
Sloveniji in takrat naj bi se celo zgodilo in tega procesain takat so bila vsa kazniva dejanja
kar naenkrat storjenain dokondana.No, za 1.9.2005pove, da je sme5no,da bi on organiziral
sestanek,potem pa ga tam ne bi bilo. In z Zagoinom da sta se vedkrat pogovarjala, t:udi z
drugimi zadevami,tako kot je toZilstvo samo povedalo,da mu je urejal drpalko za hiSo,da je
hotel kupiti Lelezamov Ru5ah,ampak da ga je oditno tako dobro podkupil Zagoina, da mu
potem ni uspelo kupiti Lelezame,ne in mu je on ni prodal. Niittynena je videl enkrat, ko je
pri5el na Dunaj, od $ pa v Zagreb, ni imel sestankaz njim, ni bil na sestankuz Riedlom in
Slran 11od l9
Mellng 6, 1C00LjLrbljana
Okrijno sodiSc€v l..jubljrni.
faksr(0112393801.
oj,[email protected]
Kazenskioddelek,
lel: (01)23938C0,
e-poaloiin{o-kazenski
takodaljein takodalje.i:f:li:
po_u;
nadaljujem
o z dokaznim
postopkom,
ryU
19: in potemseveda
ki pa v celotipotrjujezagovor
obdolzenega
gospoda
Janeza
Janse.
Takoje, kot
semrekelLe pre.i,IanezJansaptvedil, o" r ei"rt"'i,?t
io oziromanjenimipredstavniki
posrednikini nikoli posredno,
ari
i" na;nt-; p.
komunicirar.
Ni
rmel
vpliva
postopek.
na
nti sev posropellr-r:#:,, ri
".'p"*.a""
*il,:
r" :o_ "Erjauca,
.*;;;;.*"i..ir#_*
brt s slrani rakrarnega
:"
ministraza obrambro
Karra "1.,. g".p"a" r-i"'E;;;;"
,u*"
seznanjen,
je
da priSlodo podpisa
, *jU"fjsir'p"nudnikom.Nikoli ni sprejel
goqodbe
nobene
obljubenagrade.
To ootriuiejovsi iist]nskid"k# l;;;;^srisane
pride.
\rnou""'#irr,,n,.
pu
tudi v teh famoznihnwerodostojnih,nuiiih
;' a'"t-q a" je gospodJanezJansasprejer
obljubo nagrade'Torei, prida
ki j; fi';"rii
vodja tr^enja,v koncemu,se
neposredno
s slovenskim,,.:fgi.vuiiuin".r,
,.
ut, ,uJf. iil zanj zadolLen
Niitrynen.Ve, da je
Suuf
Patria imela pogodboz Riedlom za tr*e\e
v sloveniji in na Hrva.kem in ko so se
mu
predodilaelektronskasporod'a t".-, du
ou.;ui ,. o-biubilastranka,da naj bi se obljubila
9
nagradastrankiSDS,zatoda bi imela
fu,.iu iugotouf;"iiuspehna razpisu,le_tapa
nai bi bila
vkljudenavj... v a,5 % pro:::ij? iz pogodbe
o zastopaniu
riJRHffi;;,*';Jro
L ,"_
ne ve nid' Da se nikoli o tem ni pogovarjar
in da ne ve o nikakrsnidenamipodporistranki
"
SDS in da o tem ni niti slisal. ptiia nui'no
nu-L'l"in"n,
je
ki
sodelovil samo v fhzi
pogajanjs predstavnikioodjeljl Rotis,
p"g;;i;
Riedlom,
ve,
da je ta porodatin
sodelova.l
z Niittynen,
"
ri pa;e rl ..roti.ve
ooloioi-*
;;
v"
p.."jf
;
;";;i
r]ir,iiij *"ar,
po pogodbi,ne ve pa nid o tem,da"bi Riedlprivizij"
o"iif
s"
z
drugimi.
Ve
samo
za Lebana,
ki
je porodilo'..,ki je pladilotudi sprejer
ir t":" ,r?"i,riri:ske obtoZniceo tej tako imenovani
podkupnini'Povsemobidainoje, pravi on,"daje
ratria izbralalokalnegazastopnika,saj je
lokalni zastopnikzelopomembl"- po-oi'r, a.'zuui,
i.;i nurtopuio.Za JanezaJanso
ni nikoli
sliSalin r" ne rpomni, da bi ga tair*"ii,pbh
;;;j;l
tudi znotrajparrie.Ko pa se mu
predodijoposamezna
elektronskasporodilarn o n; rovi vsebinine ve
nid, de pa jih je kdaj
prejel v vednost-odkogadrys9e1,pa dejansko jih
,.
n" spominjain jih ne komentira.Jasno
povepa, da ni sli5arin ni veder.okakrinikoli
obljubinagradegospoduJanezuJansiari stranki
SDS V postopkuje b a kar sedemdni, ne sedemari, plra*,
v postopkuje bil zaslisana
tako
imenovanaglavnaprida,kerje bila samoen o-, rr
riJ*
w"lfgang Riedl.Glavna,zakai?Ker
'rro
od njeganaj bi vedinoteh eGktronskih.po.oe
nu-naslovNiittynenain ostalih,ki pa na
vpra5anjasodisdani Zelel odgovarjati,saj je izt<oriJii
tako imenorrani;;;il";ij'r.p",
samoobtozbo,
je pa na izrecno.
vprasanj
e sodnicenu ton.u, tam,kjerje odgovarjalpovedal,da
z lanezomJansoni imel nikoli nobenega.
stika.niedtje iii sicerze zasliiantudi po avstrijskih
preiskovalnih
organih.pa tudi na Dunaju,ker;. tuii ..t"r sam,
da ,. u
,iiii.q"
iz.yavo' jo je darpredsodisiemn.aDungjl. vendarpa.
""
po .oi.. .n.n; ".loii
.ki
r-r.".il,' ,. ,,".
izpovedbene moreuporabiti,,
ker seje tukaj"sfiiceJ nilrivilegij zopersamoobtozbo,
ampak
tudi v primeru' da bi iz teh njegovegatugouoruali
iz avstrlst<esodbeizhajalo karkoli
obremenilnega
za gospodalaneialansi, pu i. i"rtu;u,uilo toZilstvoprineslo
sem.ToZilstvo
pa zdajsamovehemenmo
zatrjuje.takokot .o nekate.ir.di.ji, pour.* napaino.v
Avstrijiso
ugotovili.daje na aktivnistranibiro podkupovanje,
zdajje L.uu pu s. ,'srou.ni.ii're;i"ri,i,
pasivnistrani.Ampakne povido, daje uil .,,ig.i ieban
9u1" ",
pu C"kutu, p"i*E iu,,s,
m to-odgovarja,ker drugade,de bi en samstaveko tet
"" ko;i;dnska
uit, ui bih aanes,.uk;
obloznica,.kot
je
bilaavstrijska
obtoZnica,
kotsovsi;rdek;;i;;;il;;;ti;td'i
,",
spisu verjemitein to dvakratpoddrtanoin petkrat razinnozeno.
se prej pa bi bila v vseh
medijih' Torei,toliko o Riedlu' ruo1l rorri roaiut"zeiiu patrii
v
vehicelsoy pove,daje
bil za celotenpostopekodgo.voren
Niittyne in ou .i. ffiu porodal.pove, da se ni nikoli
pogovarjalo JanezuJansi ali potrebahnl"gou.
.tr*i". ,menjeni so b i sicer razridni
sodelavciRiedla' ampakni bilJ govora o'Iitezu lunsi
uii plad u njegovi stranki.Tudi ne
Stfan lZ od 19
..
Okrajnosrdi{ae v Ljublani.MaJ;trgO,1000
t.jubtjana
Kazenskt
o{:Jde'ek,
tet:(01)2393s00
faks:trirl :lsssoi, ;"poif, iriiilaleosr<t.ollpsocrisce
si
spomnise, da bi bilo kakrsnokolizadeva
s politiko. Tudi o tem ne ve, da naj bi
_povezana
vlada_predlagalalokalnegazastopnika.Ko
sem mu vsa elektronskasporodilapreiodi, v
katerihseomenjagospodJanezaJaniaali stranka,zanika,da bi kaj o temvedel
ali bi bit s tem
seznanjen.
PridaPauliRumbinje bil v Patriiod leta2002do 2003kot vodja trlenjain j e vedel
povedatisamoto, da je Le prej Riedl delarza patrio. Nid ni vedel povedati
o"forJ-""n ,
elektronskihsporodilih,niti o tem, da bi bila JanezuJanii ali komurkoliponujena'nag'rada
ali
"h
9. !l 9iP kak5nokoli vplivanjepri izbiri lokalnegazastopnika.JormaMitakorpi, .;" tit
izvrsni.direktor koncemapoudarispet,da so vse zadevetekle preko Niittynena,da je
uit
seznanjen,
da so za lokalneg^a
pu.tl:.j.u izbrariRotis,ampakto zato,kerje imel dovoljenleza
delo na podrodjuoroZjav Slovenijiin da je tudi v tem konteksturazumelvsa elelitronska
sporodilao tem, da moravladaodobritilokalnegapartnerja.Torej,pri njemuje b a dejansko
predstava,da je lokalni partnerv Sloveniji potreben,zato kei mora imet-idovoljen;e
za
poslovanjez oroLjemin se_veda
z
zaupnimi
podatki.
pove
In
tudi,
da
Lpladilo
predpladilaRiedlu po pogodbini lavnanje
prida Hulki<onen,
bilo nid neobidajnega.
ki je bil izvrsni
direktor Patrie vehicles oy smiselnopove, kot vse prejsnjepride. Da je Ldevo vodil
Niittynen,da so zastopnikaRotis potrebovali zaradilicenci, da so Rotis izbrali izkljudnona
Patrii,da vladani nikogarpredlagalain Rotisso izbrali zaraditega,ker sougotovili,"dugr. ,u
srednje malo podjetje,ki se bo laZje odzivarona razpis. K-o so mu p'adpredodili vsa
elektronskasporodila,je potrdil, da so Zeleli dosedipii vladi to, da bodo enakopravno
obrauravalivse in da lahkovsi enakopravno
nastopajoni trgu in da bodoimeli pad.oznort
uspetina razpisu.Pove,da so seresZelelisestatiz gospodomJanezomJanso,ampakto zato,
da bi se.izpeljalrazpis,kajti vedeliso, da naj bi Zepredtem bilo podpisanopismoo namerr
medprej3njovladoin Sistemsko
tehnikoin so Zelelipaddosedi,aa ui ie tatrat priblodo tega,
da bi seopravilrazpis,kjer bi imeli enakomoZnostkot vsi ostali.ReijoNiittynen,kije bil pa
res sedem...na sedmihobravnavah
zasliSan
in od katereganaj bi biloozirorna,katerije vodil
ta poselv sami Patrii vehiclesoy, je prisel v patrio 2004in Le takratje bil Riedl ielal za
Patrio Poveenako,kot semprej povedal,da je bil seznanjen
s tem, da je imela Sistemska
tehnikaZepismoo nameri,da seje res Zagoienpredstavil,Lo seje z njimi sestal,kot lastnik
majhnegapodjetjaTER, povedal,da ni vedaktivenv politiki. poznejeje celo izvedel,da naj
bi si JanSone bila tako blizu in da so dolgo dasakolebalimed tem, ali se povezejoz AC
Intercarali Rotisomin da sestanek1.9.2005v prostorihHSE je bil. zagoiinje predstavil
dl tudi emkovidje obsirnopredstavilRotis,ne drLijopaposredna
.-tt"p*Ju i, .urto,,
lgtll
Riedla,daje bil lokalni zastopnikpredlagans stranivlade ali Zagoina,prav talo odlodit.r,nu
Patrii,kdo bo lokalni zastopnik,ni bila sprejeta1.9.Takratso imeli podpirurropismoza AC
Intercarin kot tudi pozneje,tudi z Rotisompodobno,ampakdo deCembra
2005 ni bilo nid
odlodenoin tako dalje in tako dalje. Govori, da je pad Riedl zelo rad ustvarjaldramatidne
situacije,da je poudaril svoje sposobnosti,zveze in se s tem delal pomembnegav tem
projektu.Da samni imel zadostiinformacij,da bi ocenilresnidnostspoiodilRiedlalda ie to
ugotovil, na primer,da dejanskoustvarjatake situacijein da je dostikratneresniden,
ko je
Zago\en povedal,da ni imel vpliva v politiki, da ni ved aktiven,da je direktor *ulhrr"gu
podjetja,pa je potem Riedl iz_teganaredil povsemdrugo zgodbo.iudi ni drZalojda je
zagozennastopalkot predstavnikJansevestranke,v gla'nem bilo je cel kup netodnosiiv teh
sporodilih,kot na primer,daje bil zagolentajnikstranke,pa poslanec,depravto ni bilo resin
v vezi s_estanka
v Mariborupravtakopove,da padni todnainformacijuv 0g0.do".Nid ne ve o
kontaktihZagoLnaz Jan5o,oni so vesdasimeli samov mislih,da seslovenskivladi oredstavi
projekt Patrie in prednostza gospodarstvo.
Izbira Rotisa,torej je bila izkljudno odlodit"u
Patrie,slovenskavladani imelanid pri tem in ne Jansi,ne nikomui,prekonikogarnjemu,niti
strankiSDSni bila ponujenapodpora.so se pogovarjalizgolj neformalttoz i4ladenourmo
$frar t3 0d i9
kfalnoso.1l5iev tjnbljrnj,Malttrg5, 100CLj!bljana
Ka2enskr
oddoje(,1rt:i01):393800 faksr(01t 23938C1,
e,polta:iofo,kazenski
[email protected]€
6i
tem, da bi... ali je dovoljeno dajati uradno podporo tudi politidnim strankamv Sloveniji in so
ugotovili, da to pad ni dovoljeno oziroma, da to ni dopustno,so pad s tem prenehali, vse je
ostalo na nivoju pogovorov.Nikakr5nih podatkov o tem ni imel, ali Rotis podpira predsednik
vlade JanezJan3a,niti ni bil v nobenih stikih, da ne preobSimopovzemamto, kar je ta prida
povedala.
No, ampak,karje pa pomembno,to, kar sem na zadetkupoudaril, torej, samoposredovanjeali
pa vplivanje na uradne osebeMORS. Tam, kjer je toZilstvo, na koncu bilo tudi, bom rekel,
najbolj pomanjkljivo v svoji dokazni oceni, medtem, ko je bilo zelo ob5imo pri teh
elektronskih sporodilih v zvezi z izbiro Rotisa. Torej, sodi5deje v dokaznem postopku
zasli5alotudi usluZbenceMinistrstva za obrambo,ki so sestavljalikomisijo za ocenoprispelih
ponudb na razpisu, in sicer uvodne skupine,Pograjca,potem Matka, pomeje 5e Grubarja.Vsi
so povedali, da so delo opravili strokovno, da so izbrali najbolj3egaponudnika in to je bil
Rotis oziroma Patria. Danes sem v zakljudni besedi toZilstva, gospoda Ferlinca mislim da,
prvid sli5al,daje povedal,od kar tedeta proces,daje Rotis zastopal,daje bil v bistvu izbran
Rotis, kerje zastopalPatrio. Ves dasdo zdaj je vedno govoril, daje bila Patria,Rotis pa ni nid
delal. In vsi so povsemjasno opisali, daje bilo delo razdeljenostrokovno,da nihde ni vplival,
da ni niti posku5alvplivati na njih, daje v tej zadevi sodelovalopri pripravi tako kriterijalnega
modela kot razpisnedokumentacijepreko 150 oseb,v glavnem, vsi v celoti potrdijo zagovor
Jan5e,vsi povedo, daje bilo delo popolnomaneodvisnood vlade in vlade o svojem delu niso
obve3dali. O vsem je odlodala strokovna komisija, ki je ocenjevala ponudbe, pripravljala
porodila, pripravila tudi tako imenovani kriterij alni model in nikoli v nobenem postopku ni
bilo ugotovljeno, da so ravnali nezakonito, ampak kljub temu, da, kot sem Ze uvodoma
povedal, da je Sistemska tehnika uporabila vsa pravna sredstva, so bila vedno potrjena...
potrjene njihove odloditve kot zakonite. Ni zanemarljivo, da je nad njimi bedel tako
imenovani strokovni svet, ne vlada, strokovni svet, ki je vse odloditve preverjal in jih tudi
sproti potrjeval. To je potrdila tudi zasli5anaprida general Albin Gutman, ki je od zadetka
vodil ta strokovni svet. Sele,ko je odloditve komisije potrdil strokovni svet, so Sledo ministra
Erjavca, ki pa je..., ki je pozneje sprejel svojo odloditev. Tako je ravnal tudi poznejSivodja
strokovnegasveta, to je gospod Steiner,ki je bil tudi tukaj zasli5ankot prida. In oba tako,
Gutman kot Steinersta potrdila, da so bile odloditve v tem razpisu strokovnein pravilne in da
je bil izbran najbolj5i ponudnik. Zanikala sta kakrSnokolivedenjeo tem, da bi kdo vplival na
kogarkoli oziroma jasno povedala,da na njih ni nihde vplival. S predsednikomvlade, torej z
gospodom JanezomJan5onihde o tem ni govoril, niti mu ni porodal. Enako potrdi zasliSana
prida, tedanji minister gospod Karl Erjavec, ki pove, da se Janez Jan3aza razpis sploh ni
zanima| da je bila izvedba razpisa v celoti v njegovi pristojnosti. Celo motilo ga je, da
predsednikvlade ni spremljal razpisain se zanj ni zanimal, kotje toZilstvo ves daspoudarjalo,
pri tako velikemposlu,270,278.milijonov paje skorajnemogodeverjeti,da sepa predsednik
vlade ne bi zanimal ali pa kaj. Ja, prida Karl Erjavec, ki je bil odgovoren za ta posel in
nikakr5negarazloga, sevedatoZilstvo nima, da mu ne bi verjelo in tega tudi v svoji zakljudni
besedini navedlo,je jasno potrdil, da se gospodJanezJan5aza razpis sploh ni zanimal in daje
bilo vse v njegovi pristojnosti in da ga je celo to motilo. Celo povedal je takrat, ko je bil
zasli5ankot prida, da podobno kot sedaj,koje bil gospodJanezJan5apredsednikvlade, glede
NLB-ja in vardevalcev.Da, dejanskoje on zadevo takrat na zadetku vodil in ga je samo
obve5dal.Ve, da je z gospodomJanezomJan5ov zvezi z razpisom za oklepnike 8x8 govoril
samo dvakrat, in sicer,prvid, ko je 5el ven sklep o zadetkupostopkain 5e enkrat v prisotnosti
svojega drZavnegasekretarjaFrancija Znidar3ida,ko ga je seznanil z rezwltatomrazpisa in
seznanilgaje tudi s tem, kdoje najbolj5i ponudnik. Kot je na izrecno vpra5anje,Karl Erjavec
kot prida povedal, kak5naje bila reakcija gospodaJanezaJan5etakrat, ko gaje o tem seznanil,
$tralr id od '19
Okrajnoscdiaiev Lj bltni. Maiitrg 6. 1000Li,rbljana
(azenrkioddeiik.lel: (01)2393ECO,
faks:i01) 2:)93801,
si
e-po,[email protected]
Je povedaldobesednotako, da je komentiralsamo:
,,Ja,saj je bil razpis,komisije so to
ugotovile'ne?Ni kai. takoje, niiai, u,".?"
iot;;;;javcu seje takratpredodiltudi odirek
iz
naiUigospod
Janez.l-su
,urpir.p',..rr;"r.
ganadziral.
nanjvplivat.
191"..t9:.'i:::,a.a
karje
bryavec
rzrecno
in iasno
je povedar,
.',pri*r.p"r,"pi.lnlnuor,*r,
Jasno
au
lunsi
;i
ni
11r-k_al
gaspremljal.
Celopove,
danavpra.anje,iut
oUoute[;"
je..6ffi;;;;iu
imel
in
ko.u
je porodalo tem,daje imerjasenobdut"et,
a" g"rp"Jlir", ez Jan'astem sprohni seznanjen.
ob
taksnemdejanskemstaniu,kot ga taze izvede'n
;"k;
postopekje vedkot jasno,da gospod
JanezJansani storil kaznivega'dejanj",
ki;;;;
v obtoZbiin da je dejanskoceloten
postopeksprozenproti niemubrezdoiazov
in kot semz" rek"t, po mnenjuobrambe,tudi
iz
politiinih motivov'ToZilitvo se v obtozbi
sklicujena veliko steviloelektronskihsporodil,
jih je posiljalRiedl Niittynenuin
ki
v.katerihp*air.i", au:" JanezJansaz razpisomseznanjen,
oaga spremljain nadzirater.da podpirapatrio.
vs! r. inr.y*,;lnujri
p"i.#..
pir""i"
dobil od wolfa, le ta od zagoLna,nikut"."
oa zupan.a't-euana,
cekute,da so ta elektronska
sporodila
le poskus
lobistov,
korje gospod
lun", i*sl ,-""1;""")ll]i::.:1:i"i
da
j,?
sositi dvigari nu'ueu'
opiiovanja
il;"X#ff:?""'H
i?l?ilifilll
""'o Niittynena,E{t^*","u"" pograjca,
zasli.anjaprideMladenova,
i;;;"
Matka,Grubariain vseh
ostalih'Nikakrsnegadokaza.ni,da bi bil
d.rp;:;;;J-sa
v
kakrjnemkoli
stiku v zvezi z
razprsomNasprotno.
Vsepriie. kot sempoudarir.
prieajoo tem.da seza to sprohni zanrmar.
Torej' takoso vserrdi.vernzirstua
or,ut. n.poop.t.i'i"i":
v vsejzadevije, da ko
tozilstvo nima dokazovin mu zmanjkujeargumentov i. najhujse.
in ko_pridemodo zakrjudnebesede,
zadne"'postaneZaljivo,postane_
sevedade3anJko
zatekasek, bomjaz rekel,nekimpavsalnim
ocenarn,predvsempa k temu,,da zadneuiorabrjati
primerjavo,-ri,ro" i"r;# i"'J"a'^"u"-,
zadevami'Da bi nared o l'tis na sodisie,seveda,
nedopusten
r.,tisna sodisde,kakoje sedaj
pomembno,da se tukar odloii za obsodilno
rooio l.r-i^.a. celo, bom rekel jaz, moralno
o pomembnosti,
kakoje o.L" L."p"i:"
zatreti,
kakotarcztiradruLbo
filf::
in
KaKoJe ta9:yryrji,
proces zelo, zelo.vrh in najbolj pomemben.
Ampak tega dejansko ni in toZ'stvo
zadelspolitiko...
rpotiiito"pi_"-#'not.t,""u.aunazaietkudaje
I3:5:,:i",:t
bilpritisk
pa
Javnosrr, senistemosliustrezno
odzivati,pamiselnid;ikt, ;; A;;"pd,
_k"
iu oon.u
vi operirares takimi n"a"gru1q a":;;i.1;iili
besedi,
jL
zal
'r'.ir""i"i
mi
pobegnilo,
se
opravidujem,
pri obtezevalnih
okolisdinah,
.irrn', J'us"ir.q
iiu1"
...
pogrejte,
rrgovrno
1,,,"i
z oroLjem.
tozilec,prosimuur,uii i-ui" kakrsenkoli
dokaz
ali
samo
Zarite?
{.)tehzadevah
soteklisodni
tl e;.ri..n"51,1:.i.-pravno
drZavo
pravosodje.
in
porem
T^rl:tlj
bostemoldalo takihzadevah,
kerveste,kaksniso ttiti rzriLrreh
postopkov.
Drugade
pa
tudi
vi
ne spostujete
tisto,na kar sevi sklicujete.
ror"1,."u"aau svojizakrjudni
besedisetoz'stvo
sklicujena maile,ki naj bi posredno"tazati
na'vpteteriost
gospoda
Janeza
Jansein celotno
zgodbogradijonatem.daie delovall*"r.1*lu
fr"r.o-2agozna.
Kot
sem
ze
prejrekel,celo
takodaleigreto2irstvo
nuion.r. augorpoauZrgJ!r".
tl
g"
seveda
ni
veav tempostopku
je hudozboter.
prikazuje
nekakoraki-r.", a"rJ"JJ"gi. *ulr." eio".r..*"ro.i+ii'., in
samni upalnarediti,kerboqnedaj,dabi si pakdo
*; irz""i uparsamkaj narediti,brez",,
da
bi gospod
JanezJansa
"
za toledel,paa" ui-ir1.
ior",,
t
*
bo
najtezja
naloga
sodisda
v tem postopku.jenedvomno,da bostemorali "i-"rl
sodnicaocemtrve.odostojnost
teh elektronskih
sporodil,gledena ro, dajih swedanisteizroeili,
amfat io na podragivsehokolisdin,ki jih je
prineselta dokaznipostooek.zdaj pa,.dane
boo,.;;-,'e ,;- rekel,dane bompo posameznih
mailih' ker semi reinionozdi nepolebno,du
," b;;;;;"d
nedem,desarni. Ampakvseeno,
gledena to, daje toZilstvotakoobsimo
, ,".Iriio seoperiraroin je ze od reta2007
dalje se operira s temi maili in s katicami
"i,".rJ"
l, p""prta, bom navedersamo nekaj o
verodostojnosti
teh sporod'. Bom zadel...uo- ruo"r ilni-, t".
ste ga vi prej...vi tudi med
drugim izpostavili,in sicerje lro za dokument
osl.i";
10.5.2005.Dokument imanaz,
Stfan i5 .id 19
Okralnosodisaev I.,,irbfzini.
Matitrg6 1CoCLiubiiana
Ka?enski
oddetek.
terr{01)2393800
fek; fri| :le'iaOi
iiioliui"n.roto;1prooi."u*i
"-po*tu,
seveda,,Lobbyingin Slovenia",torej Lobiranjev sloveniji,oznadencelo kot stevedkratpre.y
poudarili,da so te maili niso kar tako,pa te dokumenti,da nekateriso bili celo zaupni,kar
kaZena pomembnost,
kakoje teklakomunikacijamedposamemimideleZnikitegakaz-rrrvega
dejanja.Poglejte,tudi ta ima spodajoznakostrogozaupno,torejje bil zelo,zeli tajen.zakaj
ga pa poudarjam?Prej ste v zakljudnibeseditoZilstvopoudarili,da seje 1g. maja cekuta
sre(alz zagoinom,ko ste opisovaliudelezbogospodaZagolnav tem kamivem dejanju,kar
je izhajaloiz rokovnika.V isri sapiste povedalitudi 20.5.2009,naj bi se po tem rokovniku
sredalz gospodom...
ZagoLenz gospodomJanezomJansoin kot semZerekeJ,namesto.da bi
enostavnoSlipreveritidatumegospodaJanezaJan5e,kerje bil varovanaoseba,stesezatekali
k rokovnikugospodazagoLna.5.3.2005naj bi zagoLenbil z Riedlomin tako napreiin tako
naprej.zakaj ta dokument?Poglejte,kljub temu,da naj bi setakrarlg. maja,pa zo.s.ioot, t<o
raj.bi zagoLentudi potem predal Dosje gospoduJanezuJansi,vsi sestajali,pa bili zelo
aktivni, pa vsi bi Ze vse vedeli,pa iskali moZnosti,kako priti do lokalnegazastopnika,kako
sevedapriti do vpliva,je dokument,kot pravim,nastal,v katerempise,poglejte,de gledate
kjerje predstavitev,
ki naj bijo padpredstavil,pripraviltudi cekum,pa
Tprej, v nadaljevanju,
kjer naj bi bilo porodilo,kjer pravi, da premierpo volitvah naj bi bil lanez Jansa.premier
je 10.5.2005.
ToneRop.Ta dokument
Mislim,da ta, ki je to napisal,pa tisti,ki je to bral,je
res zrtev zarote,ampakkaksnedruge,ne lobistidne.Torej,toliko o verodostojnosti,
recrmo
dokumenta093.doc,pa rokovnikagospodaZagoina,ki si je v tistem dasupisal, kako se
dobivas cekuto in z vsemi,glej ga zlomka,edino,kar so bili sposobnisprodutiratije to, da
gospodJanezJansa5eni bil premiertakrat,depravvsi vemo,daje Le zdale(,bil in tomislim,
da, de ne, me bo gospodJanezJan5apopravil, mislim, da Le enih 7 mesecev.Toliko o
verodostojnostitega dokumenta.No, obrambares ne more mimo tega, da se ne dotakne
sporodilategamaila, ki je bil Ze toliko v javnosti,pa zandi kateregazopermenetudi med
drugim tedenek postopekin to je 133a.doc,ki ga je sestavilaMarija Bidovinac dmkovid
8.9.2005in naj bi bil poslanRiedlu.Danesje vrhovnidrZavnitoZileqkondnorekel,da ni bil
poslan,ker do zdaj v obtoznicije bilo, da je bil poslan,pa vmes,ko je gospodcrnkovid
parkratpopravil,da ni bil poslan,seje kar na tem vztrajalo,danesje pa kononov zakljudni
besedipovedal,da ni bil poslan,ampakglej ga hudida.Namesto,da bitak mail umaknii.ker
ni bil poslan,ne, obratno.Pa saj ravnoto kaZe,kakoprefinjeno,nadrtnoso izwsevalikazniva
dejanja, ker so samomed sebojsi pisali,niso pa ven poslali.Ampak notri so pa napisali,da
morajoprej uskladitise 3e s premierjem,torej z gospodomJanezomJanso,da se morajose
prej uskladitiin potembo pa sevedazadevaprimemaza posiljanje.Torej,s tem mailom,ki ni
bil nikoli poslanin kateri...okoli kateregaje bilo toliko, bom rekel, v javnosti polemike,
obtoZbna radungospodaJanezaJanse,ki je bil v obtoZnem
predloguprikazankot en kqudnih
dokazov,danesugotovimo,da sevedani Sel,ampak,da je vseenooteZevalen
in da vseeno
dokazuje,da so seusklajevalis premierjem.No, Zeiz samegakazenskega
spisain ovadbe,kar
zdajtudi ni ved spomoje, da padta mail ni sel,da seje pridaMarija Badovinacimkovid na
glavni obravnaviopravidilaza zlorabonjegovegaimenain povedala,daje hotelanareditir4is
na Riedla.vendarpa tegamaila,kot pravi,resni nikoli poslala.Dne 25j.2006 je tako Riedl
poslalNiittynenuSMS sporodilo
, iz kareregaizh$a,da bo wolf priselna Dunajin tudi dobil
kopijo ter se bo naslednjidan sredals premierjemin dr. zagoinom v hili mariborskega
Zupana,torej s premierjemJanezomJansoin dr. Zagoinom.Govorimpad Ze o naslednjem
mailu, ki je eden od dokazov.Torej, zasli5anaprida Boris Sovid, ki je bil tedaj iupan
Maribora,je bil tudi na tej obravnavizaslisaninje sevedazanikaltakosredanje.
Uporabiloom
kar njegovkomentartega zapisa,in sicerje povedal,da ko so ga novinarjiprvid vprasalio
tem,denaj bi serestakratdobil v Mariboruz gospodomJanezomJan5o,Wolfom,ZagoLnom,
v njegovihiSi,je rekel,ja, pa napi5ite5e,daje v predsobiigral Elvis presleyna kitar;, kerje
StrariSod 19
Okfajnosodi{ie v t_jublani.
L,latitrg6, 10C0Lj.jblana
Kazenski.ddflek, telr(01)2393800faks {01)23!3801,e-pcila: inio-i(azeiskt
[email protected]$ce
!i
to ravnotoliko verjetno,kotj.e.bilo.to sredanje,
ki gatoZilstvo
opisujev obtoZnem
predloguin
ki je bilonapisano
v mailu,kije oziroma
v ws, ti g"l" nira i"riiiNruivr*". ,Tiuo,.,"".
je pridapovedala,
da nimahiSe.datakega
sredanj"aUl", p*"a"i j;';il';", iul" ,."f
stanovanje,
pa so ga takratpleskali,pa je uit ravnopri
"i mami, tako aa"se
v stanoGu to ni
moglo biti' No, to kaze na.verodosiojnost
sporodilin pa tudi na verodostojnost
toz stva,
kaksnetrditve postavljav obtozbi,kaj-zat{uje.Ker kot iem
rekel,vse t",luil. ,ut j"""ro,
vkljudno..z rokovnikom gospodaiagoiou, pa z njegovim
i zabereLkami
v outrooku o
morebirnihsestankih
ali kosilih,pa naj bo to v ribiski kooi ati kje aruge, uiio in je'.s"
v"ono,
ie
tudi danes,preverljivo.Enakovelja zi dokument1g0.doc, gu.i.
ti
fr"di po.lul lrii;,,i,'""r, u
kateremnavaja,kot sem Ze prej enkratpovedal,da se je
Jure cekuta rgtu.it p.r-'-inrrt.u
Erjavcu,mu dal vizitko in se.predstavilkot predstavnikpatriie,
nakarje ministerErjavec
poklical Zagotna,ki,j:
p.oklical
Walterja
Wolfa
in t"t" A"f;.. l*"tu naj bi
::..ydoT1
Riedl.rekel,da naj se drZi pravii in"",:
tri pikice, ker ta dokume.rtse potem,l"J"r;";". r*s""
dogodek,kot je opisanv tem,elektronskem
sporoeilu,je zaslisana
pridaKarl Erjavecoznadir
za popolnoneresnicoin izmisrjotino.povedalleto, kar"sem
ze uvodomapoudarii,da so mu .u
mail in 5enekatere...
nekateradru,gaelektronsi<a
sporodilakazafinminuiirtiln I":. p"*aa,
da so to samelaZi in da se ni-sredalz nikomer.rato nal bi sepo
aotu-"nto ooi.ioi, ,."rut
2l '12'2004z Niittynenomin,Riedlomna.Dunaju.rato pise
Riedl v sporodilu067,ko pravi,
da ga je Jure cekuta obvestil,da je potrjensestanek .inirtro.
ra'obramboE;;;;".
,u
Dunaju21.12.2004.Erjavectak sestanek"
oznadiza neumnost
in ponovnopoudari,da je bil,
kot semze povedal,varovanaoseba,daje od kiminalistov zahtival,
du s" pr"u".i us" in au
bodo videli, da nikoli ni bil na takem siedanjuin takih sestankih.
Gre omeniti se sforoeilo
22l doc Riedla z dne 13.4.2006,ko Riedl Niittyn"nu obvesda,des, je
da od Zupaia dobil
informacijo,da sta oddani dve ponudbi,in sicer Ravne in Rotis.
spet zaupno.obe sta
pravodasni,da se kuverte se niso odpirale,da se bodo odpirale
naslldnli
t"d"n. v irt"-patria
5e
navaja,
da
kriteriji
se
niso
pripravljeni,
je
da
pri
MoRS-u
lRorodilu
definitivno
favojizfuana.
Doda 5e,daje... da seje na laoRs-u nekakoizvedelo,pa da t
urig"ai,
K, domnevas9,daje to gospodKrkovid,daje patriatudi politidno iavorizirana,
"r.r"p";
nul uipu o'
za to poskrbel.Iz listinskedokumentacije
v spisu,fotografijoddajedokumentacl;",ti
i*r;.
sodisdevpogledalo,predvsempa iz zaslisanjapridepograjc-inMatekje bilo ugotovljeno,
da
so bile dveponudbioddanido roka,to je 10.4.2006,
daje komisijaodpiraponudio ti.q,. in da
so bili vsi ponudnikiobvesdenido_13.4.,o tem, da so njihove utog" popot.r".
ro."i, oaoalu
ponudb_je
10.4',bilajejavna,o_njejsoporodari
mediji,o iem,da sob e d'anedveponudbi,se
je vedelona vloZi5duin v medijih,komisijaje odpiralaponudbe
12.,ponudnikiso bili 13.
obvesdeni,
kljub temupa fuedr zaupnov tem-svojemma u 13.4.,uuprro.poroeiNiitiyn".ru
veselonovicoo tem, da so oddanedve ponudbiin da bodose odpirali nu.Gdnli
teden,'puso
bile Zeodprte.Pa vsi dasopisi..so
ze o ternpisali.Iz tegaje mod resnidnougot&fti, daje slo,
pa oprostitebesedam,
ampakslo_je za navadnogoljufarSepatries straniRiidla in.og"od" s"
koga,nedvomnopa ne gospodaJanezaJanra,ki je plasiralinformacije,ki sobile netodie
in si
s tem ustvaril pomembnost,pa dvigal ceno. Ko pa je bil skoraj-ze razkdt, ko ni
mogel
zoorganiziratine sestanka,
ne nid, je pa naredildramo.Enakoje storit s tem, ko je Fince
prepridevalo svojih podagentih,digavje kaksendereZ,kdo -o.u koliko razdeliti,
.ra primer
dr' zagoLen,organizacija
in takoda_lje
in tako dalje,kak procent,daje na koncukondalpri 7,5
Yo provrzije. Kot sem Ze omen , verodostojnostinjegovih podagentovin elektrinskih
sporodil, glede delitev na podagente,delitve denirja med njim in seveda, nekimi
organizacijami,ki naj bi predstavJjala
strankoSDS,pu lo.,r. prav dejstvo,da si je izmislil
agenta007 in s tem dvignil provizijo se0,5,takokot si jedvigoval cenopri vsemostalem.
In
tako kot semrekel,je bilo tudi iz obtolnicev Avstriji, ai;e uii obtozenin da si izmislil.
da
ie
titra|]i7odi9
O J , , l" . o . . : 0i . e v i . . c t , , n i l , t . l ) t 0 ( 0 1 . . r r h , . ; . , n a
Kaz.ilrr..ndd'_rr+rct f0i)21938lC, ldi.sr{0j}2393E01,e_poslar
intc-tezenski
[email protected],sce
s,
je paddvigovalcenoin dvigoval.tudiprocentna radun
agenta007.Enakosije izmislil SDSin
JanezaJanso.Saj ni imelo nikoli z dilitvami teh proviZij
ali obljubaminugruJuii e"ru*ori
nid-Pa 5e,kot sem2epoudaril,naivlost brezprimere,ki-kaze
ta dokum"nt"os3,kuko.rui.,rni
so.bili, daso cekuti, na primer,za tak dokumentcelopladevali.No, kljub
t"n,u,Jul" iozitrtrro
pri.obtozbiostalopri neugotovljenem
komunikacijskern
nadinu,paje ies trebapouiariti, kako
toZilstvoves daspostopka,pa tudi zdaj v zaklju8nibesedizamegfujedejswa.gr"
oo tukit
zlmeglj;vanj dejstev,ki je pomembno,pa ga toZilstvodanesni ni8eio, zatekloseje potem
k
rokovniku, v obtoZbipa na Simo opisuje,povezanostgospodaJanezaJan5e,
lorpodozago,inomln sicerpri sprejemanju
obljubenagradein z vplivanjemna razpistudi"stem, aa
goyd1rtl v obtoznempredlogu,je bilo poudarjeno,
kako so sev tem dasu,ko seje to dogajalo
in ko je bilo odlodilno,intenziviralitelefonskiklici medJanezomJansoin gospodomJoietom
zagoinom. In kako so bili zelo.pogosti.Danesvam je to malo ven izpidlo, potem ste pa
rokovnik uporabili,kako so bili stiki, ker ni bilo ved terefonsketomunitacrle, zatopa je
neugotovljenkomunikacijskinadin,kajti poznejeseje ugotovilo,karje gospodianez laniaLe
na zasliSanju
policiji povedal,da telefonskaltevilka 0401464-050
pripadastrankiSDS,vi ste
pa se ves das v obtoZnempredloguzatrjerari,da to stev ko on... je njegova
oziromajo
uporablja,karje povedaltudi poznejena glavniobravnavi.pa kljub t..u j"lito v obto2nem
predloguin ves dasnavajano,da ste...da seje po tej stevilki in po drugi stevilki, ki je
.;o
uporabilkot predsednikvlade,potekali stevilni spisi. Ko pa se dejansko pregledaanalize
klicev na list. 3t. 3000spisain sepogledacD in se ga odpre,pa izaija, daji zigozen v tem
dasuna Stevilko040/464-050,
torej stevilko,ki je pripadalastrankisbS, pi je gospodJanez
Jan5apovedal,da jo je tudi obdasnouporabljal,poklical 19-kratin to v 24 mesecih.Iz te
Stevilkepa so ZagoLnaklicali samoenkrat,torej linija je bila vzpostavljena
samoenkratv 24
mesecih.Torejje bil samoen kontakt,pa greza stevilkotajnistvaSDS,lorej telefonstranke.v
24 mesecihenkat. In enakoje bilo z SMS.v 24 mesecihje ZagoLen
poslil na to stevilkolg
SMS in samodva stabila vmjenain to v enemdnevu,drugadepa komunikacijeni bilo. Zdaj
pa toZilecje enkratvjavnostitudi izrekelvedkrat,ja da sajje v modemidobi komunikacii,ker
imamo vsi elektronskenaprave,ko po5iljamomaile,pa telefonein tako naprei,da je pa ja,
noro pridakovati,da bi se 5e nekdo dobival,pa s kovdkom,tako kot je rekel v zakljudni
besedi,pri5elpo denar,pa se slikal,pa tako naprej.Pa na kontakt,da bi se tako dobivaii,ko
imamopaja taksnamodemasredstva.
AmpaktoZilstvo,ali vam ni dudno,da v 24 mesecih,24
mesecih,ne samov tistih parih, ko vi trdite, da naj bi se dobivalagospodJanezJan5ain
zagozen,ni bilo kontaktatelefonskega.
Kaksenje potemta neznankomunikacijskinadin?Jaz
razumem,da ko enkrattelefonovni, kontaktani, kerje ponavadinajmodnejse
oroZjetoZilstvo
vseh postopkih,se zatedesk nemanemukomunikacijskemu
nadinu.Saj analizatelefonskih
klicev iz vsehStevilkje pokazala,da takat, ko naj bi delovalagospodJanezJaniain gospod
JoLeZagoLenkot sostorilca,ko naj bi seusklajevala,
ko naj bi sprejemalzagolennavodilain
takodalje in tako daljein, ko naj bi sespeljevalaobljubanagrade,stikapraktidnonistaimela.
In od tukajje neznankomunikacijskinadin.In, de semmalo zloben,pa ne toliko, kot je bilo
toZilstvov zakljudnibesedi,ker je bilo Zaljivo,mogodesi je pa toZilstvopredstavljalota
neznankomunikacijskinadinkljub modernidobi elektronskihnapragz dimnimi signali.Ne
vem, s dim razume neznankomunikacijskinadin. Torej, dejstvo je, da sem bil danes
preseneden,
da toZilecgospodFerlincni umaknilobtoZnega
predlogazopergospodaJaneza
Jan5o,to pa zato,ker svavderajs kolegomgovorila,pa onje govoril s kolegomMarkoviiem,
kolegaMarkovii mislim,da z gospodomFi5erjemin nekakosmosepogovarjalimi trije, daje
le zagotovljeno,
da bo gospodFi5ersigumorekel gospoduFerlincu,da bo umaknilobtoZni
predlog.Seveda,gospodFiServerjetnoo tem nid ne ve. Pa gospodFerlinctudi nid Sene ve,
ker gospodFerlinc bi bil v tem primerugospodErjavc, gospodFi3erbi bil v tem primeru
Strii 'B od 19
OkrajnosodiSce'.?L.jrltlrrl.Mrti irg 6. 1000ljrbtjana
Kazen$kioddelek,te| (01)2393800,iaks' (01)2393801,e-po6tarinfo-kazenski
[email protected]
si
I
gospodJanezJan*a,mi triie.bi bili pa te, ki
smosemedsebojpogovarjalipa dopisovali,
kako
je Ze vse urejeno'Ampak ni r3s,
ri.od.em
r"-" rpriro.iri, kakoje zelo enostav;o,ko si trije
medsebojpisejoin seposovarjajo,kako.bi...
irlo ffinu nekoga,ki lahkoo zadeviodroda.
To je isto. kot da bi ."k.r, dr.",oo se mi trije
-ia ,luo., dopisovari,izmenjavalierektronska
sporodila,pa se mogodebi bil gospodtlribernik,
tuto"'pornugospopredsednicookrajnega
sodi.da,pa nedvomnose bo injo..dobil, gospa
r'plivalana uradnoosebo,ki_otem odloia,tor:ej f..ir"ani.u okrajnegabo pa Ze nekako
na gosposodnico.ona ne bi vedelanid, gospa
sodnicane bi vederanid' tako kot Erjavecri
ri[ir gospodJanezJanbane ve nid. Mi
trije sepa lahko,ali pa stiri.epa^pise-ot*tori ".a.T
z"ii-.- pa tudi dvigamocenoali pa ne vem
kaj delamo,lahko gremoiudi. samo vederjo
zaradii"gu, pu bodo rekli, da smo storili
-na
dejanje.
s.tako
laikotnor,;o,
, luto
laznivg.
.Poglejte,
kazenski
postopek,pa brez dokazov,pu bog n" duj, ""aokaznostjonekogaspraviti v tak
ur", a"nurju,kar bi biia sJt"-n*t"on1u
faza,pa pi tem govoriti o korupciji,pa drziti.o.ufno
plaigo J ,!* Ul"'ii ."e"i!"rp"a
JanezJansabiti prvi, ki bi na to pazil,p-.i- tur,
t" ."inr"no ne gre,ker ee to zelitegospod
Ferlinc,to jaz naredimv r0 minutah.iosgem
to'maitoir-rn." prav zanima,debo toz'stvo
ravnaloenakokot v tem primeru.Ko seborno
mi meJ seuojnekajpogova{aliin en drugemu
nabijali.in obljubljali nagradotistemu,ki bo na
por."aorur. Zato pasem od zadetka
poudaril, manjka posredovanje
in vpliv in nikoli "u.
ii.," ,ur.oiti do uradnihoseb,ki so
dejanjeopravljari.poveite.tqo, r.auiin zar.al !a
gospodaKarla Erjavcaari na
ie
kateregakoli
"pri""i ""
alanakomiiiiein kdoje ru ro tut inl ouirbl"
nugrua.sprejer.
Torej.gredesamih
teh zabeleiksestankov,
h steim nuu.a.ri .'nrur.r;rei l.r"or in ki naj bi jih
imel zagozenz
Janezom
naj bo, di sijih je on r.pi.;i;ii;;;jnica,
{1.s,q *j
kot je vedkrarrekelin sretudi
vi p,oudarili,5eenkratpoudarjamin z.atotud-ip.edtagam,
se vednov zakljudnibesedilahko
predlagamin sodisdese vedno.
e]9iri
hr,ki
n!.rl
oiravi in izvede dokaze.se enkrat
poudarjamin predlagam.ie veste,kdaj naj bi
bil ta danl vi ste dali nek ruro.,rni'otuiria.;si
oziromaneznanidas,neznanikraj, pr*..it" in S"
u"ano lahko to storite,gibanjegospoda
JanezaJansev letih2004do leta2'008kot predsednika
viade Republik"si"rZru"]iirii*"t
nlegovkontakt'vsakniesov korakje zabeie2en.
rotem pa govoriteo rokovnikupa o ribi.ki
kodi. Verjetnobostez;dii potemgovoriti, da sta
se dobila,rr_vesolju.In dejstvoje, da zdaj
zakljudim,da je deJansko
obtozbuu c.toti n"aotarunuin aot-ou nikoli ni bilo jih
in
tudi
nikoli ne bo, ker tisti, ki gospodaJanezaJansop";;,
;;, da kaj takeganikoli ne bi storil.
HvalaSoDNICA: ob rB:24uri sezaktjudisnemanje
zakljudnebesedeodvetnikaMatoza.
Snemanje
zakljudenoob l g:24uri.
Zapisala:
RusmiraMEHIC Lr.
Okrajnasodnica:
BarbaraKLAJNSEK
z
Taplepisje soglasen
Sl|ar i9 cd 1J
AkrajnosodiScav t..l|Il]tjani.
Mrti trg ,, 1OCC
..
'
l-jrb,jane
Kazen$kioddetek.telr (01) 2393800 lak' { t.t zls:3gci
""pJJti,l"#'r"i""rti
[email protected]$i