Navodila za uporabo ROBUST

UNIVERZALNI DROBILNIK
ROBUST
SD 06 IN SD 09
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE
Stran 1 od 59
ROBUST d.o.o.
Arja vas 104
3301 Petrovče
Slovenija
T:
+386 (0)3 703 87 96
F:
+386 (0)3 703 88 07
www.robust.si
[email protected]
© Avtorske pravice ROBUST d.o.o. januar 2015.
Opomba: Pridržujemo si pravico do morebitnih napak in odstopanj v tisku. Zanje se vam že vnaprej opravičujemo. Vse navedbe tehničnih
podatkov so podvržene stalnemu razvoju, zato niso obvezujoče za dobavo. Slike so simbolne narave in zaradi razvojnih sprememb ter
izboljšav ne odražajo vedno dejanskega stanja.
Stran 2 od 59
VSEBINA
1
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA............................................................................................................................. 5
1.1
1.2
1.3
1.4
2
TEHNIČNI PODATKI .................................................................................................................................................. 10
2.1
2.2
2.3
3
OPIS DELOVANJA DROBILNIKA ...................................................................................................................................... 21
NAČIN DELA Z DROBILNIKOM ....................................................................................................................................... 21
VKLOP DROBILNIKA ................................................................................................................................................. 22
6.1
6.2
6.3
7
KONTROLA SMERI VRTENJA MOTORJA ............................................................................................................................ 18
KONTROLA VAROVALNIH ELEMENTOV ............................................................................................................................ 19
KONTROLA DELOVANJA HIDRAVLIČNO VODENEGA PRITISKALA .............................................................................................. 20
DROBLJENJE ............................................................................................................................................................ 21
5.1
5.2
6
RAZKLADANJE S PREVOZNEGA SREDSTVA......................................................................................................................... 13
POSTAVITEV DROBILNIKA ............................................................................................................................................ 14
ODVAJANJE ZDROBLJENEGA MATERIALA ......................................................................................................................... 15
PRIKLOP DROBILNIKA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE ................................................................................................................ 16
PRVI ZAGON DROBILNIKA........................................................................................................................................ 17
4.1
4.2
4.3
5
OSNOVNI PODATKI IN OPREMA .................................................................................................................................... 10
OPCIJSKA IN DODATNA OPREMA ................................................................................................................................... 11
OPIS ELEMENTOV DROBILNIKA ..................................................................................................................................... 12
PREDPRIPRAVA DROBILNIKA ................................................................................................................................... 13
3.1
3.2
3.3
3.4
4
DOLOČITEV NAMENA UPORABE ...................................................................................................................................... 5
UKREPI ZA PREPREČEVANJE NEVARNOSTI .......................................................................................................................... 6
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA ZA DELO ........................................................................................................................ 8
NALEPKE Z VARNOSTNIMI OPOZORILI (PIKTOGRAMI) ............................................................................................................ 9
OPIS ELEMENTOV KRMILNE OMARICE ZA UPRAVLJANJE IN NADZOR DELOVANJA ......................................................................... 22
AVTOMATSKI NAČIN DELOVANJA .................................................................................................................................. 23
PRIKAZI NA EKRANU KRMILNIKA OB AVTOMATSKEM NAČINU DELOVANJA DROBILNIKA ................................................................. 24
PREGLED IN UPORABNIŠKE NASTAVITVE NAČINA DELOVANJA DROBILNIKA ........................................................... 25
7.1
7.2
7.3
PREGLED NASTAVLJENIH VREDNOSTI .............................................................................................................................. 25
NASTAVITVE PARAMETROV DELOVANJA DROBILNIKA .......................................................................................................... 27
ROČNI NAČIN DELOVANJA ........................................................................................................................................... 31
8
NAPAKE IN ODPRAVA .............................................................................................................................................. 33
9
REDNI PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE KOMPONENT DROBILNIKA ................................................................................ 36
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
10
PRED VSAKOKRATNIM ZAGONOM DROBILNIKA JE POTREBNO: ............................................................................................... 36
PO PRVIH 10 (DESETIH) URAH OBRATOVANJA JE POTREBNO: ............................................................................................... 36
VZDRŽEVANJE IN MENJAVA GLAVNIH LEŽAJEV DROBILNIKA ................................................................................................... 37
DEMONTAŽA GLAVNIH LEŽAJEV .................................................................................................................................... 37
MONTAŽA GLAVNIH LEŽAJEV ....................................................................................................................................... 38
MAZANJE GLAVNIH LEŽAJEV ........................................................................................................................................ 39
VZDRŽEVANJE IN MENJAVA REDUKTORJA ........................................................................................................................ 40
DEMONTAŽA REDUKTORJA .......................................................................................................................................... 40
MONTAŽA REDUKTORJA ............................................................................................................................................. 40
VZDRŽEVANJE HIDRAVLIKE ...................................................................................................................................... 42
SERVISNI IN VZDRŽEVALNI POSEGI OBRABLJIVIH ELEMENTOV ................................................................................ 43
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
MENJAVA ALI OBRAČANJE REZILNIH NOŽEV ................................................................................................................. 43
MENJAVA ALI OBRAČANJE ČISTILNIH NOŽEV ................................................................................................................ 44
MENJAVA ALI OBRAČANJE REZILNIH LETEV .................................................................................................................. 44
MENJAVA ALI OBRAČANJE SEKUNDARNIH REZILNIH LETEV ............................................................................................... 45
MENJAVA SITA .................................................................................................................................................... 46
SPREMEMBA POLOŽAJA NASTAVLJIVIH LETEV SITA ......................................................................................................... 46
Stran 3 od 59
10.7
10.8
10.9
10.10
PREGLED NOVILON TESNIL PRITISKALA ....................................................................................................................... 47
ZAMENJAVA NOVILON TESNIL PRITISKALA ................................................................................................................... 48
PREGLED IN NASTAVITEV STRANSKIH VZDOLŽNIH NOVILON VODIL PRITISKALA ...................................................................... 50
ZAMENJAVA STRANSKIH VZDOLŽNIH NOVILON VODIL PRITISKALA ...................................................................................... 51
11
SEZNAM OBRABNIH IN REZERVNIH DELOV .............................................................................................................. 51
12
ODSTRANITEV DROBILNIKA ..................................................................................................................................... 56
13
DOKUMENTACIJA V PRILOGI................................................................................................................................... 56
14
IZJAVA O SKLADNOSTI ............................................................................................................................................. 57
15
GARANCIJSKA IZJAVA .............................................................................................................................................. 58
Uvod
Spoštovani kupec!
Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom našega drobilnika.
Prepričani smo, da boste z njim zadovoljni in ga boste dolgo uporabljali.
Pri predaji drobilnika Vas je prodajalec seznanil z osnovami uporabe in vzdrževanja. Te prve
informacije so samo uvod v podrobno spoznavanje funkcij in primernega ravnanja z drobilnikom, ki
vam jih posredujemo v teh Navodilih za uporabo in vzdrževanje.
Navodila za uporabo in vzdrževanje so sestavljena tako, da se izčrpno seznanite z vsemi potrebnimi
aktivnostmi za varno delo z drobilnikom in njegovim vzdrževanjem.
Pred vsakokratnimi večjimi vzdrževalnimi posegi ali menjavo izrabljenih ali poškodovanih komponent
drobilnika, se nujno posvetujte z dobaviteljem.
Ta navodila so narejena za dva modela drobilnikov, ROBUST 60 in ROBUST 90. Možne so manjše
razlike, v osnovi pa je varnost in način dela pri obeh modelih enak.
Varnostne oznake, uporabljene v teh navodilih
Naslednje varnostne oznake in opozorilne oznake so namenjene temu, da vas opozorijo na možne
nevarnosti za zdravje ali življenje osebja. Upoštevajte vsa varnostna opozorila, ki sledijo tem oznakam
v izogib možnim poškodbam ali celo smrti.
NEVARNOST!
Ta znak opozarja na veliko in takojšnjo nevarno situacijo, katera, če
se je ne izognete, lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.
OPOZORILO!
Ta znak opozarja na potencialno nevarno situacijo, katera, če se je
ne izognete, lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.
PREVIDNOST!
Ta znak opozarja na potencialno nevarno situacijo ali postopek,
katera, če se je ne izognete, lahko povzroči manjšo poškodbo ali
poškodbo opreme.
Stran 4 od 59
1 Splošna varnostna navodila
1.1
Določitev namena uporabe
Drobilnik ROBUST je namenjen enostavnemu, ekonomičnemu in učinkovitemu drobljenju različnega
lesa, lesenih ostankov, palet (vključno z žeblji in sponkami), ivernih plošč, furnirjev, MDF-plošč,
kartonaže, različne plastike in podobnih materialov.
Drobilnik ni namenjen drobljenju kovin, večjih, debelejših in trših od žebljev, kakršni se običajno
uporabljajo pri izdelavi lesenih palet.
V drobilniku so za namen uporabe drobljenja vgrajeni noži. Posledično je lahko naprava nevarna za
obratovanje in vzdrževanje, v kolikor se ne upošteva vseh varnostnih navodil.
Drobilnik je namenjen postavitvi na enaki višini kot posluževanje. Postavitev na nižji nivo ni dovoljena
brez izvedbe potrebnih dodatnih predpriprav in posegov, usklajenih s proizvajalcem opreme.
Pred uporabo naj vse osebje, ki je na kateri koli način vključeno v delovanje drobilnika, pozorno
preberite navodila in prepričajte se, da jih je pravilno razumelo.
Vsaka raba izven tega okvira velja kot nenamenska. Proizvajalec ne jamči za škodo, ki izvira iz
nenamenske rabe. V tem primeru nosi tveganje uporabnik sam.
Uporabljajte samo originalno opremo in nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec. Lastne
predelave na drobilniku in uporaba neoriginalnih nadomestnih delov izključujejo jamstvo oziroma
garancijo izdelovalca za škodo, ki nastane v zvezi s tem.
Vedno se ravnajte po splošno veljavnih varnostno tehničnih predpisih in po predpisih o preprečevanju
nesreč pri delu.
Stran 5 od 59
1.2
Ukrepi za preprečevanje nevarnosti
Drobilnik je skonstruiran in narejen tako, da ga lahko varno uporabljate, vendar kljub temu obstojijo
nekatera tveganja za poškodbe ali poslabšanje zdravja, katera pa se bistveno zmanjšajo ob
doslednem upoštevanju pričujočih varnostnih navodil.
Vrsta nevarnosti
Aktivnost
Zdrs, padec ali premik
predmetov
Razlaganje in
transportiranje
drobilnika ali
njegovih
komponent
Možne
posledice
Resne
poškodbe,
nevarnost za
življenje
Preventivni ukrepi



Obratovanje
Resne
poškodbe
Zlom ali odlom ter
izmet rezilnih nožev
Ureznine, povzročene
na nožih ali kontra
letvah
Stisk ali zlom zaradi
priprtja
Menjava
nožev,
nastavitve
nožev ali konta
letev
Zapiranje
pokrovov in
vrat drobilnika
Poškodbe
prstov in rok
Obratovanje
Resne
poškodbe
Poškodba ali pretrg
klinastih jermenov




Poškodbe
prstov in rok




Obratovanje
Nenadno puščanje
hidravličnih cevi
Padec zaradi
spotikanja ob kable in
druge predmete

Vse aktivnosti
Resne
poškodbe oči in
odkritih delov
telesa, opekline
Resne
poškodbe




Obratovanje
Resne
poškodbe




Izmet obdelovancev
Obratovanje
Ureznine in
zmečkanine zaradi
Resne
poškodbe,
nevarnost za

Upoštevajte varnostne napotke v
navodilih
Nikoli se ne gibajte v območju, ki bi
vam lahko, zaradi zdrsa ali padca,
povzročilo poškodbe
Uporabljajte osebna zaščitna
sredstva
Vijaki so trdno privijačeni in
zavarovani z lepilom proti odvitju
Nizko število vrtljajev rotorja
Drobite izključno ustrezne materiale
Upoštevajte varnostne napotke v
navodilih
Uporabljajte osebna zaščitna
sredstva
Zagotovite odsotnost drugih oseb
med zapiranjem vrat ali pokrovov
Uporabljajte osebna zaščitna
sredstva
Vsi elementi pogona in prenosa so
v zavarovanem ohišju
Nikoli ne onemogočajte delovanja
varnostnih naprav
Hidravlični pogon je popolnoma
zaprt v ohišju
Uporabljajte osebna zaščitna
sredstva
Vzdržujte neovirane prehode okrog
drobilnika
Električne kable vgradite skladno s
predpisi
Smer sile drobljenja nasprotna
vstopni odprtini
Višina roba vstopnega lijaka 1800
mm od tal
Drobite izključno ustrezne materiale
Uporabljajte osebna zaščitna
sredstva
Izvedba vstopnega lijaka po EN 294
onemogoča poseg, razdalja je večja
od 850 mm
Stran 6 od 59
življenje
posega z roko v
področje drobljenja od
zgoraj


Vse aktivnosti
Poškodbe zaradi
posega s prsti v
področje drobljenja
skozi sito
Resne
poškodbe prstov




Obratovanje
Zmečkanine zaradi
posega z roko v
področje pritiskala od
zgoraj
Resne
poškodbe



Vse aktivnosti
Resne
poškodbe



Poškodbe zaradi
zagozditve med
jermenski prenos
drobilnika


Vse aktivnosti
Posredni ali
neposredni kontakt z
električnim tokom
Resne
poškodbe,
nevarnost za
življenje






Obratovanje
Izmet predmetov
zaradi eksplozije,
požar
Resne
poškodbe,
nevarnost za
življenje



Obratovanje
Obolenja zaradi
vdihavanja prahu
Obolenja
dihalnih organov



Obratovanje
Poškodbe sluha
Poslabšanje
sluha, glavoboli,
zmanjšanje
ravnotežja,
orientacije in
koncentracije


Nikoli ne posegajte v drobilni
prostor
Upoštevajte varnostne napotke v
navodilih
Sito popolnoma zaprto v ohišju
Vgrajeno je varnostno stikalo
Nikoli ne onemogočajte delovanja
varnostnih naprav
Upoštevajte varnostne napotke v
navodilih
Izvedba vstopnega lijaka po EN 294
onemogoča poseg, razdalja je večja
od 850 mm
Nikoli ne posegajte v območje
delovanja pritiskala
Upoštevajte varnostne napotke v
navodilih
Izvedba to onemogoča, pogon je
popolnoma zaprt, potrebno je orodje
Vgrajeno je varnostno stikalo
Nikoli ne onemogočajte delovanja
varnostnih naprav
Gred je zaprta v ležajnem ohišju
Odprtine pokrova so manjše od 8
mm.
Izvedba v skladu z EN 60 204-1
Ločena je ozemljitev naprave
Pokrite in označene so sponke, ki
so pod stalno napetostjo.
Elektro omarica mora biti med
obratovanjem zaprta
Uporabljajte le originalne varovalne
elemente
Le usposobljeno osebje lahko
posega v električne instalacije
Drobite izključno ustrezne materiale
Nikoli ne drobite materialov, ki lahko
eksplodirajo (npr. pločevinke z
vnetljivimi snovmi, spreji ipd.)
Uporabljajte osebna zaščitna
sredstva
Vgradite odsesovalne naprave
Uporabljajte zaščitne maske, če je
potrebno
Pri čiščenju uporabljajte sesalec, ne
izpihujte
Ustrezno zaščitite emisije hrupa v
okolico
Uporabljajte osebna zaščitna
sredstva proti hrupu
Stran 7 od 59
Splošna varnostna navodila za delo
1.3

























Pri delu je potrebno obvezno uporabljati osebna zaščitna sredstva (rokavice, primerna
prilegajoča oblačila, obutev ter zaščito za glavo in obraz).
Pred zagonom drobilnika vedno preverite, da v njem ni materiala, ki bi lahko povzročil njegovo
okvaro.
Vedno preverite vse varnostne in zaščitne elemente drobilnika.
Drobilnik oziroma njegovo brezhibno delovanje je potrebno preveriti pred vsako uporabo,
vsekakor pa najmanj enkrat na delovni dan. Pomanjkljivosti je potrebno strokovno odpraviti.
Kadar drobilnik ni v obratovanju, preprečite nepooblaščenim osebam njegov zagon.
Drobilnik smejo uporabljati, z njim ravnati in ga vzdrževati le osebe, ki so za to usposobljene,
poučene o nevarnostih ter stare najmanj 18 let oziroma kot določa nacionalna zakonodaja
V drobilnik ne vlagajte kovinskih predmetov, večjih od žebljev, ali drugih večjih, nezdrobljivih
predmetov, ki bi ga lahko poškodovali.
V drobilnik ne vlagajte visoko abrazivih predmetov ali izdelkov.
V drobilnik vlagajte le kose, ki po velikosti ustrezajo odprtini drobilnega prostora.
Dolžino vloženih kosov prilagodite višini zalogovnika, da ne pride do izmetavanja kosov.
Svarilne in opozorilne tablice na drobilniku dajejo pomembne napotke za varno obratovanje.
Upoštevajte jih zaradi vaše varnosti!
Drobilnik uporabljajte, ko so nameščene vse varovalne naprave in je zavarovan proti premiku!
V kolikor se med drobljenjem materiala ustvarja prah, naj bo zagotovljeno ustrezno
odsesavanje.
Hidravlični elementi so pod visokim tlakom.
Drobljenje naj izvaja samo ena oseba. Prepovedano je zadrževanje drugih oseb med
drobljenjem v neposredni okolici drobilnika.
Prepovedana je premostitev varnostnih elementov drobilnika.
Vzpenjanje na drobilnik med njegovim obratovanjem je prepovedano.
Poseganje v območje drobljenja med obratovanjem je prepovedano.
Nikoli ne posegajte z roko ali s prsti v odprtine sita, hladilne odprtine motorja, med jermenice in
jermene, v območje gibanja pritiskala ali območje vodil pritiskala.
Vklop in obratovanje drobilnika brez zaščitnih pokrovov je prepovedano.
Uporabniku ni dovoljeno spreminjati tovarniških nastavitev.
Posebno pozornost posvetite kontroli pritegnjenosti vseh vijačnih zvez, saj se zaradi vibracij
lahko zrahljajo in povzročijo poškodbe osebja ali naprave.
Redno preverjajte nivo olja, stanje hidravličnih cevi in delovanje električnih komponent.
Vsak uporabnik naprave mora prevzeti odgovornost za upoštevanje varnostnih opozoril, kot so
opisana v teh navodilih.
Vse trenutno ali potencialno nevarne situacije kot tudi vse nepravilnosti na drobilniku je
potrebno takoj javiti odgovornim osebam.
Dolgo in skrbno smo preučevali pomembnost varnosti in pri načrtovanju in izdelavi drobilnika je bila
naša glavna skrb varnost operaterja. Od vas, kot kupca, pričakujemo dosledno upoštevanje naših
varnostnih napotkov in s tem bo operater resnično varen pri delu.
Stran 8 od 59
1.4
Nalepke z varnostnimi opozorili (piktogrami)
Prepovedan poseg v nevarno področje!
Vzpenjanje prepovedano!
Preberi in upoštevaj navodila za
uporabo!
Izklopi napravo in zavaruj vklop
preden začneš z vzdrževalnimi
posegi.
Zahtevana osebna zaščitna sredstva
(zaščita glave in obraza, zaščitne
rokavice, zaščitna obutev in oblačila)
Smer vrtenja elektromotorja.
Stran 9 od 59
2 Tehnični podatki
Model
Premer rotorja (mm)
Delovna dolžina rotorja (mm)
Število vrtljajev rotorja /min
Število rezilnih nožev
Odprtina za polnjenje (mm)
Volumen vstopnega lijaka (m3)
Premer odprtin v situ (mm)
Moč glavnega motorja (kW)
Moč motorja hidravlike (kW)
Napetost (V)
Frekvenca (Hz)
Varovanje (A)
Dimenzije DxŠxV (m)
Teža (kg)
Kapaciteta (m3/h)*
SD 06
270
650
95
2 x 14
930 x 650
0,7
10÷50
15/18,5/22
1,5
400
50
Min.32
2,00 x 1,35 x 1,78
1555
3÷5
SD 09
270
870
95
2 x 19
930 x 870
0,8
10÷50
18,5/22
1,5
400
50
Min.63
2,00 x 1,60 x 1,78
1860
4÷7
*
kapaciteta drobilnika je odvisna od vrste in velikosti materiala za drobljenje, doziranja ipd., ter od
premera odprtin v situ.
2.1
Osnovni podatki in oprema
V dobavi standardne opreme je vključeno:















Stikalna omara z elementi krmiljenja, varnostno STOP tipko in opozorilnim semaforjem
Ključ za zagon in krmilni panel z ekranom na vratih stikalne omare
Dodatna varnostna STOP tipka na ohišju drobilnika
Povezovalni kabli med drobilnikom in stikalno omarico
Inteligentni krmilni sistem BOVER_BASIC
Pogonski sklop (elektromotor, reduktor, jermenski prenos)
Vsipni lijak
Hidravlično pritiskalo
Robustni in prilagodljivi dvoredni ležaji
Kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi
Kaljeni čistilni noži
Kaljene rezilne letve z dvema rezilnima robovoma
Sito
Blažilci tresljajev z možnostjo pritrditve v tla
Prašno barvana konstrukcija (standard ROBUST – RAL 6017, RAL 7024)
Stran 10 od 59
2.2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Opcijska in dodatna oprema
Nadgradnja obstoječega vsipnega lijaka (prilagoditev potrebam in željam uporabnika)
Korito za priključitev na sistem za odsesavanje
Polžni transporter za iznos granulata
Transportni trak za iznos granulata
Nad tračni magnetni ločevalnik
Sito za spremembo izhodne granulacije materiala
Močnejši pogonski motor (18 kW ali 22 kW)
Inteligentni krmilni sistem BOVER_CLASIC, ki zajema BOVER_BASIC ter dodatno tri izbirne
načine delovanja
Inteligentni krmilni sistem BOVER_PREMIUM, ki zajema BOVER_KLASIC ter dodatno
brezstopenjsko nastavitev hitrosti hidravličnega pritiskala in razširjen krmilnik za integracijo
zunanjih naprav z drobilnikom
Sekundarna rezilna letev iz HARDOX-a nad rotorjem
Nastavljive lomilne letve sita za enakomernejši granulat
Zobata letev pritiskala
Stran 11 od 59
2.3
Opis elementov drobilnika
Slika 1
1
2
3
4
5
Ohišje
Vsipni lijak
Rotor
Reduktor
Elektromotor
6
7
8
9
10
Sito
Pritiskalo
Hidravlični agregat
Stikalna omarica
Pokrovi
Stran 12 od 59
3
3.1
Predpriprava drobilnika
Razkladanje s prevoznega sredstva
NEVARNOST!
Obstoj velike nevarnosti prevrnitve in/ali zdrsa tovora z vilic
viličarja. Razkladanje in transport opravite s povečano previdnostjo,
da ne pride do resnih poškodb ali celo smrti.
Slika 2








S prevoznega sredstva postavite drobilnik na ravna in trdna tla.
Pri razkladanju naj se uporablja viličar ustrezne nosilnosti (min. 3 t) s podaljšanimi vilicami.
Teža drobilnika je cca 1555 kg (SD 06) oz. 1860 kg (SD 09).
Vilice naj bodo nameščene med izreze pod drobilnikom (Sl. 2).
Pri razkladanju pazite, da ne poškodujete drobilnika z vilicami ali teleskopom.
Pazite, da ne pride do zdrsa drobilnika z vilic viličarja.
Upoštevajte težišče drobilnika (Sl. 2).
V kolikor je drobilnik v embalaži, le-to odstranite.
Stran 13 od 59
3.2









Postavitev drobilnika
Prostor, kjer bo postavljen drobilnik, naj bo pokrit, da bo drobilnik zaščiten pred neposrednimi
vremenskimi vplivi.
Zagotovite prezračevanje ali odsesavanje prahu, v kolikor bo drobilnik postavljen v zaprtem
prostoru.
Tla pod drobilnikom naj bodo zadosti trdna za prenos obremenitve, katera je cca. 2500 N na eno
podporno nogo (6x ali 8x 0,8 dm2). Blažilniki tresljajev omogočajo pritrditev drobilnika v tla ter na ta
način onemogočijo premikanje drobilnika med obratovanjem.
Tla pod drobilnikom naj bodo vodoravna in ravna, neravnost naj ne presega 5 mm.
Predvidite zadosti prostora okoli drobilnika za vnos, posluževanje in vzdrževanje.
Prostor naj bo dovolj osvetljen za varno delo.
Temperatura v prostoru naj bo med +5 in +40 0C.
Relativna vlaga v zaprtem prostoru naj bo med 15 in 70%, pri višji relativni vlažnosti je potrebno
napravo dodatno antikorozijsko zaščititi (kovinske dele, elementi v tropski zaščiti ipd.).
Drobilnik ne sme obratovati v bližini močnih statičnih prebojev ali magnetnih polj, ker lahko pride do
napak v delovanju krmilnika.
POMEMBNO:
Drobilnik ni opremljen za poglobljeno postavitev!
Slika 3
Stran 14 od 59
V primeru, da je zgornji rob vsipnega lijaka oddaljen od dostopne površine manj kot 1800 mm (Sl.3),
se šteje postavitev drobilnika kot poglobljena postavitev. Takšna postavitev terja dodatne varnostne
ukrepe za zaščito operaterjev pred možnimi poškodbami.
V primeru poglobljene postavitve se predhodno dogovorite s proizvajalcem o ustrezni opremljenosti
naprave.
3.3
Odvajanje zdrobljenega materiala
Drobilnik je pripravljen za odvajanje zdrobljenega materiala skozi izstopno odprtino pod sitom
drobilnika. Odvajanje zdrobljenega materiala se lahko izvede kot prosto padajoče, z vijačnim
transporterjem, s tračnim transporterjem ali z odsesavanjem. V ta namen ima drobilnik na izstopni
odprtini pripravljeno prirobnico z izvrtinami premera 12 mm (Sl.4), kar omogoča pritrditev ustrezne
naprave za iznos zdrobljenega materiala. Vijačni ali tračni transporter naj imata min. kapaciteto 10
m3/h.
Slika 4
V kolikor se bo za iznos zdrobljenega materiala uporabilo odsesavanje, naj bo cevni priključek
zunanjega premera 160 mm (SD 06) oz. 200 mm (SD 09). Potrebna min. hitrost zraka za odsesavanje
je 28 m/s, kapaciteta pretoka zraka pa min. 2000 m3/h.
Električni priklop dodatnih naprav v elektro omarici z opremo BOVER_BASIC ni predviden, možnost
priklopa in krmiljenja je potrebno dogovoriti s proizvajalcem ob naročilu.
Opremo za iznos zdrobljenega materiala je možno v vsakem času naročiti pri proizvajalcu drobilnika.
Stran 15 od 59
3.4
Priklop drobilnika na električno omrežje
Slika 5
OPOZORILO!
Priklop drobilnika na električno omrežje lahko izvede le strokovno
usposobljena oseba. Priklop naj se izvede po priloženi vezalni
shemi.
NEVARNOST!
NEVARNA NAPETOST! Dotikanje elementov pod napetostjo lahko
povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Vsa dela na električnih
elementih naprave naj opravlja le za to strokovno usposobljena
oseba.
Drobilnik za učinkovito delovanje potrebuje zadostno moč pogonskega motorja, za kar pa je potrebno
zagotoviti zadosti energije. Za lažji zagon motorja je vezava izvedena na način zvezda/trikot. Med
delovanjem prihaja do kratkotrajnih povečanih odjemov toka iz električnega omrežja. Da ne pride do
poškodb inštalacij jih je potrebno ustrezno varovati. V ta namen izberite ustrezne preseke kablov,
glede na inštalirano moč in dolžino kablov, ter ustrezno varovanje pred preobremenitvijo omrežja.
Stran 16 od 59
Pri izbiri elementov naj bo v pomoč spodnja tabela (Tabela 1), upoštevaje lokalne značilnosti
električnega omrežja, pravilen izbor pa naj določi strokovno usposobljena oseba.
Tabela 1
SKUPNA
PRIKLJUČNA
MOČ
VAROVANJE s talilnimi
varovalkami
karakteristike D
VAROVANJE z
nastavljivim
odklopnikom
POTREBEN PRESEK
DOVODNEGA KABLA
Min.
Priporočeno
Min.
Priporočeno
Min.
Priporočeno
16,5 kW
32A
50A
30A
40A
5x6 mm2
5x6 mm2
20 kW
50A
63A
40A
50A
5x6 mm2
5x10 mm2
23,5 kW
63A
80A
50A
60A
5x10 mm2
5x16 mm2
Pred priklopom zagotovite ustrezen priključek, ki bo zadostoval za skupno instalirano moč drobilnika,
razvidno iz tehničnih karakteristik.
Stikalna omarica naj od drobilnika ne bo oddaljena več kot 5 m, v kolikor ni pritrjena na drobilnik.
Pri oddaljeni vgradnji stikalne omarice na bo njen spodnji rob od tal odmaknjen min. 1 m.
Nameščena naj bo na lahko dostopnem in pred zunanjimi vplivi zavarovanem mestu.
Drobilnik je potrebno pravilno ozemljiti. Po priklopu je potrebno opraviti ustrezne meritve.
Zaradi varnosti je na drobilniku že serijsko vgrajena dodatna varnostna tipka za izklop v sili.
Električne kable za povezavo med drobilnikom in stikalno omarico zaščitite pred poškodbami (npr.
kabelski kanal, zaščitna cev ipd.), prav tako zaščitite operaterja pred dotikom kablov in mu omogočite
neoviran prehod.
4 Prvi zagon drobilnika
OPOZORILO!




Pri zagonu drobilnika se ne sme nihče nahajati v nevarnem območju
drobljenja. Preverite, da ni nikakršnih predmetov v drobilnem
prostoru ali v območju sita! Priporočamo vklop le za kratek čas.
Vsak drobilnik je dobavljen v stanju pripravljenosti za delovanje in tovarniško preizkušen. Kljub
temu pa je potrebno pred rednim obratovanjem temeljito preveriti pravilnost in ustreznost delovanja
vsakega sklopa in vseh varnostnih elementov.
Vsa dela pri prvem zagonu naj opravi le usposobljeno osebje.
Pred prvim zagonom preverite vse možne nepravilnosti ali poškodbe, ki bi lahko nastale med
transportiranjem.
Proizvajalec je že pred odpremo napolnil ohišja ležajev s potrebno količino masti, reduktor in
rezervoar hidravličnega olja pa z ustrezno količino olja. Kljub temu je potrebno pred prvim zagonom
preveriti nivoje olj.
Stran 17 od 59
4.1
Kontrola smeri vrtenja motorja
Po priklopu je potrebno preizkusiti pravilno smer vrtenja motorjev. Najlažje to storite tako, da v ročnem
načinu dela drobilnika vklopite delovanje rotorja v smer NAPREJ. Rotor se mora zavrteti v smeri
vrtenja urnega kazalca, gledano z leve strani, to je s strani, kjer je vgrajen pogonski sklop. V kolikor je
smer vrtenja napačna, TAKOJ zaustavite delovanje motorja. Spremenite smer vrtenja motorja tako, da
2 od treh priključnih žic med seboj zamenjate, npr. L1 in L2 (Sl. 6). Navodila za delo v ročnem načinu
najdete v nadaljevanju v poglavju 7.3 Ročni način delovanja
Slika 6
PREVIDNOST!
Izvedba avtomatskega zagona drobilnika brez predhodne kontrole
pravilnosti vezave in pravilnosti smeri vrtenja motorjev lahko
povzroči resne poškodbe opreme. Nepravilen zagon in
neupoštevanje teh navodil izključi vse reklamacijske zahtevke.
PREVIDNOST!
Med preizkušanjem pravilne smeri vrtenja elektro motorja rotorja je
le-tega potrebno vklopiti za čim krajši čas, da ne pride do poškodb
naprave.
Stran 18 od 59
4.2
Kontrola varovalnih elementov
Preveriti je potrebno vse varovalne elemente na način, da se simulira vklop posameznega varovanja.





Preverite tipki za izklop v sili, na stikalni omarici (A na sl.7) in na drobilniku (B).
Simulirajte izpad napetosti posamezne faze in celotnega napajanja.
Preverite delovanje varnostnega magnetnega stikala (D) tako, da odprete pokrov sita, na katerem
je nameščen aktivator stikala (C).
Preverite delovanje varnostnega magnetnega stikala (D) tudi tako, da odprete pokrov pogonskega
sklopa, na katerem je nameščeno stikalo (D).
V varnostno verigo je vključeno tudi stikalo reduktorja (E), ki je normalno sklenjeno.
Nepravilno delovanje katerega koli od teh stikal povzroči izpad varnostne verige. V tem primeru na
stikalni omarici gori rdeča luč stikala za POTRDITEV VARNOSTNE VERIGE (F).
Ko so vsa varnostna stikala sklenjena, je možno potrditi varnostno verigo (rdeča luč stikala ugasne) in
vklopiti drobilnik.
Varnostna stikala delujejo v avtomatskem in ročnem načinu dela.
Slika 7
Stran 19 od 59
4.3
Kontrola delovanja hidravlično vodenega pritiskala
Pomikanje pritiskala naprej in nazaj se izvaja s pomočjo vgrajenega hidravličnega cilindra. Hidravlični
agregat je integriran v ohišju, njegovo delovanje vodi in nadzira krmilnik (SPC - Stored Program
Control). Parametri za delovni tlak in hitrost pomika so tovarniško nastavljeni, vendar jih je možno, v
soglasju s proizvajalcem, kadarkoli spreminjati. Nastavitve delovanja hidravličnega agregata so
sledeče:



Delovni tlak
Pomik naprej
Pomik nazaj
PREVIDNOST!
cca100 bar (možno do max. 170 bar)
cca 1m/min (max.2,5 m/min)
cca 2 m/min (max.)
Spremembo delovnega tlaka in pomika naprej je potrebno izvajati izredno
previdno, saj lahko v nasprotnem primeru pride do resnih poškodb
drobilnika. Spreminjanje nastavljenih vrednosti brez soglasja dobavitelja in
posledične okvare so izključene iz garancijskih zahtevkov.
Slika 8

Delovni tlak lahko spreminjate z vijakom varnostnega ventila (C na sl. 8). Predhodno je potrebno
popustiti varovalno matico vijaka. Z obračanjem vijaka v desno (privijanjem) tlak povišujete, z
obračanjem v levo (odvijanjem) ga znižujete. Po opravljenih nastavitvah privijte varovalno matico
vijaka. Ne priporočamo večjih sprememb tlaka navzgor.

Z vijakom dušilno nepovratnega ventila (A) lahko spreminjate hitrost pomika pritiskala naprej, v
smeri proti rotorju drobilnika. Predhodno je potrebno popustiti varovalno matico vijaka. Z
obračanjem vijaka v desno (privijanjem) hitrost pomika pritiskala zmanjšujete, z obračanjem v levo
(odvijanjem) jo povečujete. Po opravljenih nastavitvah privijte varovalno matico vijaka. Ne
priporočamo večjih hitrosti od tovarniško nastavljenih.

Z vijakom dušilno nepovratnega ventila (B) lahko spreminjate hitrost pomika pritiskala nazaj, v
smeri od rotorja drobilnika. Predhodno je potrebno popustiti varovalno matico vijaka. Z obračanjem
vijaka v desno (privijanjem) hitrost pomika pritiskala zmanjšujete, z obračanjem v levo (odvijanjem)
jo povečujete. Po opravljenih nastavitvah privijte varovalno matico vijaka. Ne priporočamo manjših
hitrosti od tovarniško nastavljenih, ki je običajno maksimalna.
Stran 20 od 59
5
Drobljenje
5.1
Opis delovanja drobilnika
Tih in kompakten drobilnik deluje na način, da kaljeni rezilni noži, ki so trdno privijačeni na rotorju,
trgajo in drobijo material, katerega proti rotorju potiska hidravlično potiskalo. Drobilni prostor je brez
mehanskih ovir, kar zagotavlja tekoč proces drobljenja brez motečih zagozditev materiala in
posledično izredno visoko produktivnost. Zdrobljen material želene granulacije prehaja skozi odprtine v
situ iz HARDOX-a. Dosežena ustrezna granulacija (v odvisnosti od velikosti odprtin v situ) prehaja
skozi izstopno odprtino, preostanek pa se vrača v ponovno obdelavo. Dodajanje materiala proti rotorju
se regulira s pomočjo krmilnika, ki nadzira celotno delovanje drobilnika.
Normalna preobremenitev rotorja avtomatsko zaustavi podajanje materiala s pritiskalom, daljša ali
prevelika preobremenitev pa povzroči ustavitev rotorja, njegov kratek povratni tek (cca 3 sek.) in
ponovni normalni tek. Prepogosto obračanje smeri teka rotorja povzroči izklop drobilnika in na
semaforju se prižge rdeč utripajoč opozorilni signal. Uporabniške nastavitve delovanja je (po
predhodnem posvetu s proizvajalcem) možno spreminjati.
5.2



Način dela z drobilnikom
Po opravljenih preizkusih naj drobilnik deluje brez materiala cca 5 minut.
Pričnite z vnosom materiala za drobljenje, vendar ga vlagajte enakomerno in zmernih količinah.
Preveč materiala lahko privede do preobremenitve drobilnika.
S pomočjo Amper metra, vgrajenega na vratih krmilne omarice, nadzirajte obremenitve drobilnika.
PREVIDNOST!
Pred vklopom se prepričajte, da v neposredni bližini drobilnika ni
nepooblaščenih oseb in da v njem ni tujkov, ki bi ga lahko ovirali ali
poškodovali. Prepričajte se tudi, da je omogočen odvzem zdrobljenega
materiala, dovoz materiala za drobljenje, dovolj varnega prostora za
neovirano gibanje operaterja in nemoten dostop do krmilne omarice ter
varnostnih elementov.
POMEMBNO:
V zalogovnik lahko vnašate ne-sortiran material, vendar je potrebno paziti,
da vmes ni nikakršnih večjih kosov kovin, razen žebljev in sponk. Večji
kosi kovin ali podobnih nezdrobljivih materialov (beton, opeka, kamen…)
lahko močno poškodujejo drobilnik, takšnih poškodb garancija ne krije.
V zalogovnik drobilnika lahko vnašamo toliko materiala, kolikor ga le-ta lahko sprejme.
Ne vnašajte v drobilnik kosov, ki so večji od drobilnega prostora, da ne povzročite nepotrebnega
zastoja zaradi zagozditve materiala v zalogovniku.
Kose, ki so širši, predhodno ustrezno zmanjšajte, prav tako skrajšajte kose, ki bi lahko med
drobljenjem bili izvrženi ali bi segali nad zalogovnik, da ne pride do poškodb osebja.
NEVARNOST!
V kolikor pride do zastoja zaradi preobremenitev ali zagozdenja in je
potreben poseg v drobilnik, je nujno delovanje drobilnika zaustaviti
in zavarovati pred nenadzorovanim vklopom (izklop napetosti,
pritisk na STOP tipko, ključ v položaj 0, izvlecite ključ, označite s
tablo, da potekajo dela v napravi).
Po končanem delu se drobilnik samodejno zaustavi in preide v stanje pripravljenosti, v kolikor ga
operater ni že predhodno zaustavil.
Stran 21 od 59
6 Vklop drobilnika
6.1
Opis elementov krmilne omarice za upravljanje in nadzor delovanja
Drobilnik deluje popolnoma avtomatsko, ročni način je namenjen le za potrebe nastavitev ali
vzdrževanja. Ročni način lahko uporablja le pooblaščena in usposobljena oseba.
Pri zagonu drobilnika se ne sme nihče nahajati v nevarnem območju drobljenja.
Preverite, da ni nikakršnih predmetov v drobilniku, ki vanj ne sodijo.
Slika 9
Elementi krmiljenja in nadzora na krmilni omarici, prikazani na sl. 9:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Glavno stikalo napajanja (0-izklop, 1-vklop)
Varnostna STOP tipka (v sili pritisni, za de-aktivacijo tipko izvleci)
Vklop krmiljenja s ključem (0-izklopljeno, 1-vklopljeno)
Potrditev varnostne verige (sveti-ni potrjeno, ne sveti-varnostna veriga je potrjena)
Vklop delovanja drobilnika-zelena tipka
Izklop delovanja drobilnika-rdeča tipka
Krmilnik (SPC)
Ampermeter
Stran 22 od 59
Avtomatski način delovanja
6.2
Normalni način dela z drobilnikom je Avtomatsko.
PREVIDNOST!
Pred vklopom se prepričajmo, da v neposredni bližini drobilnika ni
nepooblaščenih oseb in da v njem ni tujkov, ki bi ga lahko ovirali ali
poškodovali.
POMEMBNO:
Priporočamo, da v zalogovnik drobilnika ne vnašate materiala, dokler na
semaforju krmilne omarice ne gori zelena luč, ki pomeni pravilno delovanje
drobilnika. Vnos materiala pri nezadostnih vrtljajih rotorja ali celo
njegovem mirovanju zelo obremenjuje zagon drobilnika.
Postopek zagona:




Vklop GLAVNO STIKALO (A na sl. 9) v položaj 1
Izbirno stikalo s ključem VKLOP KRMILJENJE (C) v položaj 1
Pritisk tipke POTRDITEV VARNOSTNA VERIGA (D) (rdeča luč ugasne)
Zagon drobilnika s pritiskom na zeleno tipko PROGRAM START-STOP (E)
Po pritisku zelene tipke PROGRAM START-STOP (E na sl. 9) se vklopijo elementi drobilnika po
naslednjem vrstnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
hidravlični agregat
pritiskalo se vrne v začetni položaj (v kolikor še ni v tem položaju)
zažene se motor rotorja v vezavi zvezda
zažene se motor rotorja v vezavi trikot
pritiskalo prične s pomikom naprej po predhodno nastavljenem programu.
Drobilnik je v delovanju in pripravljen za drobljenje. Sedaj lahko pričnete z vnosom materiala,
vendar naj bo doziranje enakomerno in v tolikšni meri, da ne pride do preobremenitev drobilnika.
Stran 23 od 59
6.3
Prikazi na ekranu krmilnika ob avtomatskem načinu delovanja drobilnika
DVOVRSTIČNI
EKRAN
ŠTEVILČNA
TIPKOVNICA
FUNKCIJSKE IN
KRMILNE TIPKE
Slika 10
Po vklopu napajanja (GLAVNO STIKALO -A na sl.9 -v položaj 1) in krmiljenja (VKLOP KRMILJENJE –
C na sl.9- v položaj 1), se na dvovrstičnem ekranu krmilnika izpiše stanje drobilnika:
AUTO-MODE
VARN. VERIGA
I= 0A
OFF
AUTO-MODE prikazuje, da je drobilnik v načinu delovanja
avtomatsko, I=__A pa prikazuje trenutno porabo toka in se med
delovanjem spreminja. Na semaforju gori RDEČA luč.
Po potrditvi varnostne verige (POTRDITEV VARNOSTNA VERIGA -D na sl. 9- rdeča luč ugasne), se
na dvovrstičnem ekranu krmilnika izpiše stanje drobilnika:
AUTO-MODE
VARN. VERIGA
I= 0A
ON
Na semaforju gori RUMENA luč.
Po pritisku na zeleno tipko START ( PROGRAM START-STOP –E na sl. 9) se pričnejo vklapljati
elementi drobilnika po sledečem vrstnem redu:
Stran 24 od 59
AUTO-MODE
I= 0A
VKLOP HIDRAVLIKA
Vklopi se hidravlični agregat. Na semaforju gori RUMENA luč.
AUTO-MODE
I= 0A
PRITISKALO NAZAJ
Pritiskalo se pomakne v izhodiščni položaj (nazaj). V primeru, da je
pritiskalo že v izhodiščnem položaju, se ta korak preskoči.
AUTO-MODE
ZAGON ZVEZDA
I=xxA
Vklopi se motor rotorja v vezavi zvezda. V kolikor se rotor ne more
zagnati (zaradi motenj oz. zagozdenosti), bo prešel v kratek povratni
tek nazaj za cca 3 sek., da si očisti pot za zagon.
AUTO-MODE
ZAGON TRIKOT
I=xxA
Vklopi se motor rotorja v vezavi trikot. Na semaforju gori ZELENA luč.
AUTO-MODE
I=xxA
PRITISKALO NAPREJ
Pritiskalo prične s pomikom naprej po predhodno nastavljenem
programu.
Po končanem drobljenju oz. ko v drobilniku ni več materiala za drobljenje, se pritiskalo vrne v
izhodiščni položaj, drobilnik se ustavi.
AUTO-MODE
I=_0A
MIROVANJE STROJA
Izklop drobilnika. Na semaforju gori RUMENA luč.
7 Pregled in uporabniške nastavitve načina delovanja drobilnika
Drobilnik je tovarniško nastavljen na optimalno funkcijsko in varno delovanje.
Spreminjanje uporabniških nastavitev brez predhodnega posvetovanja in odobritve s strani
proizvajalca ni dovoljeno.
Za napake, okvare ali poškodbe, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil, proizvajalec ne
prevzema odgovornosti.
7.1
Pregled nastavljenih vrednosti
V stanju mirovanja ali med delovanjem drobilnika lahko kadarkoli pregledamo osnovne nastavitve, in
sicer:




Zgornjo mejo obremenitve rotorja
Spodnjo mejo obremenitve rotorja
Mejo zastoja drobljenja
Skupno število opravljenih delovnih ur
Stran 25 od 59
Slika 11
S pritiskom na tipko naprej (A na sl. 11) dobite na dvovrstičnem ekranu prikaz nastavljenih vrednosti:
TOKOVI:
I=xxA
OFF24 ON20 Z13 A
Prikaz OFFxx prikazuje nastavljen tok za izklop pomika pritiskala.
Prikaz ONxx prikazuje nastavljen tok za vklop pomika pritiskala.
Prikaz Zxx prikazuje nastavljen tok za izklop pomika pritiskala in
povratni tek rotorja.
S ponovnim pritiskom na tipko naprej (A na sl.11) dobite na dvovrstičnem ekranu prikaz skupnega
števila opravljenih delovnih ur:
DELOVNE URE:
xxh
Prikaz opravljenih ur delovanja drobilnika.
Za izhod iz pregleda nastavljenih vrednosti pritisnete tipko nazaj (E na sl.11).
S ponovnim pritiskom na tipko naprej (A na sl. 11) pa preidete v način za nastavitve parametrov
delovanja drobilnika.
Stran 26 od 59
7.2
Nastavitve parametrov delovanja drobilnika
Program delovanja je shranjen v krmilniku (SPC - Stored Program Control). Program omogoča
spremembo nastavitev delovanja in hkrati preprečuje spremembe, ki bi lahko poškodovale elemente
drobilnika. Omogočene so spremembe:
-
Časa za izklop drobilnika, v kolikor v njem ni materiala (priporočilo: od 1 do 3 min.)
-
Časa vračanja pritiskala nazaj po doseženi spodnji meji obremenitve rotorja (priporočilo: od 0,5
do 1 sek., krajši čas pomeni večjo učinkovitost, v kolikor s tem ne preobremenjujete rotorja)
-
Časa zadržanja obremenitve rotorja po doseženi zgornji, predhodno nastavljeni vrednosti
(priporočilo: te vrednosti ne spreminjajte, saj povečanje vrednosti lahko privede do okvare
motorja)
-
Časa, ki predstavlja zagozditev vloženega materiala (priporočilo: od 25 do 30 sek.)
-
Zgornje meje obremenitve rotorja (priporočilo: v odvisnosti od moči motorja od 20 do 26 A)
-
Spodnje meje obremenitve rotorja (priporočilo: v odvisnosti od moči motorja od 17 do 24 A)
-
Mejo obremenitve rotorja, ki se šteje kot zastoj (priporočilo: v odvisnosti od moči motorja od 13 do
18 A)
-
Število ponovitev razbremenitev rotorja (priporočilo: od 2 do 3)
-
Vrednost nazivnega toka vgrajenega motorja (priporočilo: te vrednosti ne spreminjajte, saj
povečanje vrednosti lahko privede do okvare motorja)
-
Časa dopustne preobremenitve rotorja (priporočilo: te vrednosti ne spreminjajte, saj povečanje
vrednosti lahko privede do okvare motorja)
-
Čas čiščenja rotorja (priporočilo: od 2 do 5 sek., daljši čas pomeni manjšo učinkovitost)
Vrednosti posameznih parametrov lahko spreminjate tudi med obratovanjem drobilnika, učinek
posamezne spremembe pa začne delovati takoj po potrditvi s tipko Enter (C na sl. 11).
POMEMBNO!
Pred vnosom sprememb si zabeležite vrednosti parametrov, da jih
kasneje lahko popravite. Prav tako si beležite učinek sprememb na
delovanje drobilnika, kar vam bo omogočalo max. optimiranje delovanja za
drobljenje različnih materialov.
Stran 27 od 59
OSTALE NASTAVITVE KRMILJENJA:
Program krmilnika vsebuje tudi vrsto ostalih parametrov, katerih uporabnik ne more spreminjati, zaradi
zagotavljanja varnosti osebja in zaradi varovanja komponent drobilnika. Dostop do teh nastavitev ima
le pooblaščena oseba proizvajalca opreme.
Za dostop do nastavitev krmiljenja pritiskate tipko naprej (A na sl. 11), dokler ne pridete v način
za spremembe parametrov SETTINGS MODE.
SETTINGS MODE:
Enter
ESC-↓
S pritiskom tipke Enter (C na sl. 11) vstopite v meni, s pritiskom tipke
–ESC-dol (B na sl. 11) se vrnete nazaj.
S pritiskom na tipko Enter (C na sl. 11) se pomaknete v naslednji prikaz:
VNOS GESLO
####
S pritiskom tipke Enter (C) vstopite v meni, s pritiskom tipke –ESCdol (B) pa se vrnete nazaj.
Preko številčne tipkovnice (D na sl. 11) vnesete geslo, katerega potrdite s pritiskom na tipko Enter (C).
nepravilen vnos gesla vas vrne v SETTINGS MODE, s pritiskom tipke Enter (C) pa lahko ponovite
vnos gesla. Geslo, ki uporabniku omogoča spreminjanje parametrov, boste prejeli ob prevzemu
drobilnika. Informacijo o geslu naj ima le z vaše strani določena strokovno kvalificirana oseba.
Po potrditvi pravilnega gesla se vam izpiše 3 sekundni prikaz:
VNOS GESLO xxxx
Pozor-spremembe
Pravilen vnos gesla omogoči vnos želenih sprememb:
Izklop drobilca
Po času T=_1 min
Čas neobremenjenosti rotorja (prazen drobilnik), drobilnik se zaustavi
in vrne v izhodiščni položaj, na semaforju gori rumena luč, izpiše se
obvestilo o mirovanju.
Če želite številčno vrednost spremeniti, to storite z vnosom preko številčne tipkovnice (D).
Vsak vnos morate potrditi s tipko Enter (C), potem lahko spremenite naslednjo vrednost.
Če vrednosti ne spreminjate, morate s tipko Enter (C) vseeno potrditi vrednosti pred nadaljevanjem.
Po potrditvi vrednosti (vrednost ne utripa), lahko nadaljujete v naslednji prikaz s pritiskom tipke naprej
(A).
S pritiskom na tipko naprej (A) se pomaknete v naslednji prikaz:
PRITISKALO NAZAJ
Za T=00.70 sec
Po doseženi zgornji vrednosti obremenitve rotorja se pritiskalo
zaustavi, dokler obremenitev rotorja ne doseže spodnje vrednosti. Po
doseženi spodnji vrednosti in poteku nastavljenega časa pritiskalo
ponovno prične s pomikom naprej.
Če želite številčno vrednost spremeniti, to storite z vnosom preko številčne tipkovnice (D).
Vsak vnos morate potrditi s tipko Enter (C), potem lahko spremenite naslednjo vrednost.
Če vrednosti ne spreminjate, morate s tipko Enter (C) vseeno potrditi vrednosti pred nadaljevanjem.
Po potrditvi vrednosti (vrednost ne utripa), lahko nadaljujete v naslednji prikaz s pritiskom tipke naprej
(A).
S pritiskom na tipko naprej (A) se pomaknete v naslednji prikaz:
Stran 28 od 59
STOP PRITISKALO NAPREJ
I>i of T=01.50 sec
Po doseženi zgornji vrednosti obremenitve rotorja se dopusti
delovanje pritiskala še določen čas, predno se izklopi pomik naprej.
Priporočilo: te vrednosti ne spreminjajte, saj povečanje
vrednosti lahko privede do okvare motorja.
Če želite številčno vrednost spremeniti, to storite z vnosom preko številčne tipkovnice (D).
Vsak vnos morate potrditi s tipko Enter (C), potem lahko spremenite naslednjo vrednost.
Če vrednosti ne spreminjate, morate s tipko Enter (C) vseeno potrditi vrednosti pred nadaljevanjem.
Po potrditvi vrednosti (vrednost ne utripa), lahko nadaljujete v naslednji prikaz s pritiskom tipke naprej
(A).
S pritiskom na tipko naprej (A) se pomaknete v naslednji prikaz:
ČAS ZAGOZDITVE
T=20.00 sec
Po preteku nastavljenega časa se pritiskalo pomakne nazaj, rotor se
zaustavi, preide v povratni tek ter ponovni zagon zvezda/trikot.
Pritiskalo ponovno prične s pomikom naprej.
Če želite številčno vrednost spremeniti, to storite z vnosom preko številčne tipkovnice (D).
Vsak vnos morate potrditi s tipko Enter (C), potem lahko spremenite naslednjo vrednost.
Če vrednosti ne spreminjate, morate s tipko Enter (C) vseeno potrditi vrednosti pred nadaljevanjem.
Po potrditvi vrednosti (vrednost ne utripa), lahko nadaljujete v naslednji prikaz s pritiskom tipke naprej
(A).
S pritiskom na tipko naprej (A) se pomaknete v naslednji prikaz:
PRITISKALO:
OF24A ON20 Z13A
Vrednost OFxxA določa izklop pomika pritiskala naprej.
Vrednost ONxxA določa ponoven vklop pomika pritiskala naprej.
Vrednost ZxxA določa mejo za povratni tek rotorja.
Če želite številčno vrednost spremeniti, to storite z vnosom preko številčne tipkovnice (D).
Vsak vnos morate potrditi s tipko Enter (C), potem lahko spremenite naslednjo vrednost.
Če vrednosti ne spreminjate, morate s tipko Enter (C) vseeno potrditi vrednosti pred nadaljevanjem.
Po potrditvi vrednosti (nobena vrednost ne utripa), lahko nadaljujete v naslednji prikaz s pritiskom tipke
naprej (A).
S pritiskom na tipko naprej (A) se pomaknete v naslednji prikaz:
Števec ciklusov
zagozditve _2
Število povratnih tekov rotorja oz. ponovnih zagonov zaradi
preobremenjenosti. Po opravljenih ponovitvah se drobilnik zaustavi,
izpiše se obvestilo o mirovanju.
Če želite številčno vrednost spremeniti, to storite z vnosom preko številčne tipkovnice (D).
Vsak vnos morate potrditi s tipko Enter (C), potem lahko spremenite naslednjo vrednost.
Če vrednosti ne spreminjate, morate s tipko Enter (C) vseeno potrditi vrednosti pred nadaljevanjem.
Po potrditvi vrednosti (nobena vrednost ne utripa), lahko nadaljujete v naslednji prikaz s pritiskom tipke
naprej (A).
Stran 29 od 59
S pritiskom na tipko naprej (A) se pomaknete v naslednji prikaz:
MOTOR:
Tok nazivni In=32A
Vnos vrednosti tovarniško določenega nazivnega toka vgrajenega
elektro motorja. Priporočilo: te vrednosti ne spreminjajte, saj
povečanje vrednosti lahko privede do okvare motorja.
Če želite številčno vrednost spremeniti, to storite z vnosom preko številčne tipkovnice (D).
Vsak vnos morate potrditi s tipko Enter (C), potem lahko spremenite naslednjo vrednost.
Če vrednosti ne spreminjate, morate s tipko Enter (C) vseeno potrditi vrednosti pred nadaljevanjem.
Po potrditvi vrednosti (vrednost ne utripa), lahko nadaljujete v naslednji prikaz s pritiskom tipke naprej
(A).
S pritiskom na tipko naprej (A) se pomaknete v naslednji prikaz:
PREOBREMENITVENI ČAS!
Tp=01,50 sek
-
Vnos dopustnega časa preobremenitve motorja. Po poteku
tega časa se pritiskalo zaustavi. Priporočilo: te vrednosti ne
spreminjajte, saj povečanje vrednosti lahko privede do
okvare motorja.
Če želite številčno vrednost spremeniti, to storite z vnosom preko številčne tipkovnice (D).
Vsak vnos morate potrditi s tipko Enter (C), potem lahko spremenite naslednjo vrednost.
Če vrednosti ne spreminjate, morate s tipko Enter (C) vseeno potrditi vrednosti pred nadaljevanjem.
Po potrditvi vrednosti (vrednost ne utripa), lahko nadaljujete v naslednji prikaz s pritiskom tipke naprej
(A).
S pritiskom na tipko naprej (A) se pomaknete v naslednji prikaz:
Čiščenje rotorja
T=03,50
Čas mirovanja pritiskala v doseženem končnem položaju pred
ponovnim vračanjem v izhodiščni položaj.
Če želite številčno vrednost spremeniti, to storite z vnosom preko številčne tipkovnice (D).
Vnos morate potrditi s tipko Enter (C). Če vrednosti ne spreminjate, morate s tipko Enter (C) vseeno
potrditi vrednosti pred nadaljevanjem.
Po potrditvi vrednosti (vrednost ne utripa), se s pritiskom na tipko dol (B na sl. 11) odjavite iz
SETTINGS MODE oz. se vrnete v izhodiščni prikaz.
Stran 30 od 59
7.3
Ročni način delovanja
PRIPOROČILO!
Drobilnik deluje popolnoma avtomatsko, ročni način je namenjen le
za potrebe nastavitev ali vzdrževanju. Ročni način lahko uporablja le
pooblaščena in usposobljena oseba
OPOZORILO!
Pri zagonu drobilnika se ne sme nihče nahajati v nevarnem območju
drobljenja. Preverite, da ni nikakršnih predmetov v drobilniku!
OPOZORILO!
Tudi v ročnem načinu delovanja mora biti potrjena varnostna veriga,
v nasprotnem delovanje ni omogočeno.
NEVARNOST!
Drobljenje v ročnem načinu ni dovoljeno, ker ni omejitev proti
preobremenitvam rotorja in pritiskala in bi lahko prišlo do resnih
poškodb drobilnika.
Ročni način delovanja omogoča:



Ročni vklop hidravličnega agregata
Ročni vklop rotorja naprej ali nazaj
Ročni vklop pomika pritiskala naprej ali nazaj
Slika 12
Stran 31 od 59
S pritiskom na tipko (i) (E na sl. 12) za min. 5 sek. se krmilnik postavi v ročni način delovanja –SERVIS
MODE. Na semaforju utripa ZELENA luč. Utripa tudi bela luč na stikalu START/STOP. Izbira ročnega
načina delovanja med obratovanjem drobilnika prekine avtomatski način delovanja in drobilnik se
zaustavi.
SERVIS MODE
Enter
ESC-↓
S pritiskom tipke Enter (C na sl. 12) vstopite v meni, s pritiskom tipke
–ESC-dol (B na sl. 11) se vrnete nazaj.
S pritiskom na tipko Enter (C na sl. 12) se pomaknete v naslednji prikaz:
AGREGAT
Enter
»0«
ESC-↓
S pritiskom tipke Enter (C) vstopite v meni AGREGAT ON/OFF, s
pritiskom tipke –ESC-dol (B) se vrnete nazaj. S pritiskom tipke 0 (F
na sl. 12) se pomaknete na naslednji nivo: PRITISKALO.
S pritiskom na tipko Enter (C) se pomaknete v naslednji prikaz:
AGREGAT ON/OFF
Enter
»0«
PRITISKALO
Enter
»0«
SMER POMIKA
<:NAZAJ
ESC-↓
S pritiskom tipke Enter (C) vklopite hidravlični agregat, s pritiskom
tipke –ESC-dol (B) pa agregat izklopite. Pritisk tipke 0 (F) vas vrne
nazaj na SERVIS MODE.
ESC-↓
S pritiskom tipke Enter (C) vstopimo v menu SMER POMIKA, s
pritiskom tipke –ESC-dol (B) se vrnemo nazaj. S pritiskom tipke 0 (F)
se pomaknemo na naslednji nivo: ROTOR.
NAPREJ:>
S pritiskom in zadrževanjem tipke Nazaj (G na sl. 11) vklopimo pomik
pritiskala nazaj, s pritiskom tipke Naprej (H na sl. 11) pa pomik
naprej. Pritisk tipke 0 (F na sl. 12) nas vrne nazaj na PRITISKALO.
Funkcija deluje le, če smo poprej vklopili hidravlični agregat.
V meniju PRITISKALO pritisnemo tipko 0 (F) in se postavimo v meni ROTOR:
ROTOR
Enter
»0«
ESC-↓
SMER VRTENJA
<:NAZAJ
NAPREJ:>
S pritiskom tipke Enter (C) vstopimo v meni SMER VRTENJA, s
pritiskom tipke –ESC-dol (B) se vrnemo nazaj. Pritisk tipke 0 (F) nas
vrne nazaj na PRITISKALO.
S pritiskom tipke Nazaj (G na sl. 12) vklopimo rotor v smeri nazaj oz.
povratni tek, s pritiskom tipke Naprej (H na sl. 12) pa v smeri naprej
oz. normalni tek. Po pritisku tipke se v obeh primerih izvede zagon
zvezda/trikot. Zaustavitev izvedemo s pritiskom RDEČE tipke
na stikalu PROGRAM START/STOP. Pritisk tipke 0 (F na sl. 12)
nas vrne nazaj na PRITISKALO.
Delovanje posamezne komponente lahko vedno prekinemo s pritiskom na rdečo varnostno
gobasto tipko.
Stran 32 od 59
8 Napake in odprava
NEVARNOST!
V času zaustavitve, povratnega teka in ponovnega zagona nikakor ni
dovoljeno kakršno koli poseganje v območje drobilnika, čeprav
drobilnik za kratek čas obmiruje. To ni napaka, pač pa normalno
delovanje drobilnika.
NEVARNOST!
Ugotavljanje in odpravljanje napak in nepravilnosti delovanja
drobilnika naj izvaja le kvalificirano osebje. Izjemno pozorni bodite
pri doslednem upoštevanju vseh varnostnih priporočil, navedenih v
teh navodilih. Neupoštevanje varnostnih zahtev, opozoril in
priporočil lahko povzroči težje poškodbe ali celo smrt osebja!
OPOZORILO!
Pri kontroli delovanja električnih napeljav in komponent uporabljajte
le visoko kvalitetne in preizkušene inštrumente.
PRIPOROČILO!
Ob menjavi poškodovanih električnih komponent priporočamo
kontrolo tudi ostalih komponent, ki so v povezavi z okvarjeno.
Vedno poiščite vzrok okvare, da odstranite ponavljanje okvar.
TEŽAVA
MOŽNI VZROKI
MOŽNE REŠITVE


Drobilnika ni možno
vklopiti

Napaka električnega
napajanja
Ni potrjena varnostna
veriga







Drobilnik blokira ali
se izklaplja









Premajhna varovalka
Napaka električnega
napajanja
Zaprašenost ali vlažnost
v krmilni omarici
Napačna nastavitev
izklopnega stikala
reduktorja
Preveč materiala v
drobilnem prostoru
Nezdrobljivi materiali v
drobilnem prostoru
Blokirano sito
Blokiran iztok materiala
Zdrs jermenov
Okvara reduktorja
Izrabljeni rezilni noži
Izrabljene rezilne letve
Prevelik rezilni razmik












Preverite pravilnost vezave dovoda
napajanja
Preverite ustrezno napetost za vsako fazo
posebej
Preverite elemente varnostne verige: obe
tipki STOP, magnetno varnostno stikalo,
izklopno stikalo reduktorja
Preverite varovalne elemente napajanja v
krmilni omarici
Zamenjajte varovalke z močnejšimi
Preverite ustrezno napetost za vsako fazo
posebej
Očistite krmilni omarico, zavarujte pred
vdorom prahu in vlage
Približajte izklopno stikalo reduktorja
Zmanjšajte doziranje
Preverite vnos in ustreznost vnesenega
materiala
Očistite sito ali ga zamenjajte z večjim
Očistite iztok zdrobljenega materiala
Pravilno pritegnite jermene
Zamenjajte reduktor
Obrnite ali zamenjajte rezilne nože in
rezilne letve
Ponastavite razmik med noži in rezilnimi
letvami
Stran 33 od 59


Pregrevanje
drobljenega
materiala
Pregrevanje ležajev









Pregrevanje
reduktorja






Povečana obraba
nožev
Preveč prahu v
drobljencu










Neobičajne vibracije




Varnostne verige ni
moč vklopiti


Preveč materiala v
drobilnem prostoru
Nezdrobljivi materiali v
drobilnem prostoru
Blokirano sito
Blokiran iztok materiala
Izrabljeni rezilni noži
Izrabljene rezilne letve
Prevelik rezilni razmik
Preveč ali premalo masti
Napačna izbira masti
Izraba ali poškodba
ležajev
Jermeni preveč
pritegnjeni
Preveč ali premalo olja
Napačna izbira olja
Izraba ali poškodba
reduktorja
Jermeni preveč
pritegnjeni
Drobljenje izredno
abrazivih materialov
Obrabljeni ali
poškodovani ležaji
Brušeni noži
Nenatančna montaža
nožev in rezilnih letev
Brušene rezilne letve
Obrabljeni noži
Obrabljene rezilne letve
Premajhno sito
Obrabljeno sito
Prevelika vlažnost
materiala
Obrabljeni ali
poškodovani ležaji rotorja
Obraba ali okvara
reduktorja
Okvara elektromotorja
Poškodba rotorja
Poškodba blažilcev
tresljajev
Eden od elementov
varnostne verige je
izklopljen
Pokrovi niso pravilno
nameščeni
Okvara elementov
varnostne verige






Zmanjšajte doziranje
Preverite vnos in ustreznost vnesenega
materiala
Očistite sito ali ga zamenjajte z večjim
Očistite iztok zdrobljenega materiala
Obrnite ali zamenjajte rezilne nože in
rezilne letve
Ponastavite razmik med noži in rezilnimi
letvami



Zamenjajte mast
Zamenjajte ležaje
Pravilno napnite jermene



Zamenjajte olje
Zamenjajte reduktor
Pravilno napnite jermene




Zamenjajte nože
Zamenjate ležaje
Ne brusite nožev, geometrija in rezilnost
se drastično spremenita
Natančno vgradite rezilne elemente



Obrnite ali zamenjate nože in letve
Zamenjajte sito
Vlagajte ustrezen material





Zamenjajte ležaje
Zamenjajte reduktor
Zamenjajte motor
Popravite ali zamenjajte rotor
Zamenjajte poškodovane blažilce

Preverite zaprtost vrat sita, pokrova
pogonskega sklopa, kontrolnih vrat na
vstopnem lijaku (v kolikor so del opreme)
Preverite sprostitev varnostne gobaste
tipke STOP na krmilni omarici in na
drobilniku (izvlecite tipko)
Preverite varnostno stikalo motorja (pod
pokrovom pogonskega sklopa, normalno
je vklopljeno)


Stran 34 od 59

Motor hidravličnega
agregata ne deluje
Črpalka
hidravličnega
agregata ne deluje
Črpalka proizvaja
neobičajen zvok
Delovni tlaki niso
pravilni
Delovanje
hidravličnega
agregata je
nepravilno
Previsoka
temperatura olja




Motor ne deluje
Blokada črpalke agregata



Zamašen filter
Hidravlično olje pregosto
Nekvalitetno hidravlično
olje
Premalo olja
Črpalka je v okvari
Cevi spuščajo
Okvara črpalke
Zamašenost ventilov in/ali
dušilk
Spuščanje cevi
Premalo olja
Napačne nastavitve

















Zamenjajte oljni filter
Zamenjajte olje
Preverite nivo olja v oljnem rezervoarju
Zamenjajte črpalko
Pritegnite spoje ali zamenjajte cevi






Zamenjajte črpalko
Očistite ali zamenjajte ventile
Zamenjajte tesnila
Pritegnite spoje ali zamenjajte cevi
Preverite nivo olja v oljnem rezervoarju
Popravite delovne nastavitve



Napačne nastavitve
Okvara elektro magnetnih
ventilov


Popravite delovne nastavitve
Zamenjajte električne komponente




Tlak je previsok
Dušilke so preveč priprte
Napačno olje
Zagozdenost zaradi
materiala
Izrabljenost ali
poškodovanost vodil in
tesnil
Nepravilno delovanje
hidravličnega agregata
Netesnost ali
poškodovanost cilindra
Netesnost ali
poškodovanost cevi
Poškodovanost vpetja
cilindra



Znižajte delovni tlak
Nastavite dušilke
Zamenjajte olje

Preverite in odpravite zagozdenost
pritiskala
Nastavite vodila pritiskala ali jih
zamenjajte
Zamenjajte tesnila pritiskala
Preverite delovanje hidravličnega
agregata
Preverite nivo olja v rezervoarju
hidravličnega agregata
Preverite tesnjenje cilindra in cevi
Preverite vpetje cilindra

Pritiskalo se ne
pomika ali se
pomika neustrezno
Nepravilno napajanje z
električnim tokom
Okvara motorja agregata
Preverite dovod napajanja z električnim
tokom, preverite ustrezno napetost za
vsako fazo posebej
Preverite varovalne elemente napajanja v
krmilni omarici
Zamenjajte elektro motor
Zamenjajte elektro motor
Zamenjajte hidravlično črpalko
Zamenjajte oljni filter










Stran 35 od 59
Redni pregledi in vzdrževanje komponent drobilnika
9
NEVARNOST!
9.1
Pri pregledih, vzdrževanju, čiščenju in servisiranju drobilnika le-tega
izklopite in zavarujte pred nenadzorovanim vklopom! Navedena
opravila naj izvaja le kvalificirano osebje. Izjemno pozorni bodite pri
doslednem upoštevanju vseh varnostnih priporočil, navedenih v teh
navodilih. Neupoštevanje varnostnih zahtev, opozoril in priporočil
lahko povzroči težje poškodbe ali celo smrt.
Pred vsakokratnim zagonom drobilnika je potrebno:




9.2
Odstraniti iz drobilnika vse tujke, ki bi ga med obratovanjem lahko poškodovali.
Preveriti prost dostop do varnostnih elementov drobilnika.
Preveriti prosto pot za izstop zdrobljenega materiala.
Preveriti prost in nemoten dostop za vnos materiala.
Po prvih 10 (desetih) urah obratovanja je potrebno:










Preveriti delovanje vseh varnostnih elementov
Preveriti vijačne zveze na ohišju drobilnika.
Preveriti vijake na rotorju in rezilni letvi drobilnika.
Preveriti pritrditev jermenic in elektro motorja.
Preveriti in po potrebi pritegniti pogonske jermene.
Preveriti pritrditev sita.
Preveriti nivo olja v hidravličnem agregatu.
Preveriti zatesnjenost hidravlični cevi.
Preveriti nivo olja v reduktorju.
Preveriti električne spoje.
OPOMBA:
 Rezilne nože, rezilne letve, nastavljive lomilne letve sita in sito je potrebno zamenjati skladno z
obrabo, ki je odvisna od vrste in količine drobljenega materiala. Prav tako je potrebno zamenjati
tesnilne in vodilne letve pritiskala, skladno z obrabo.
Stran 36 od 59
9.3
Vzdrževanje in menjava glavnih ležajev drobilnika
Glavni ležaji drobilnika so zasnovani tako, da je njihova predčasna menjava potrebna le v izjemnih
primerih. Demontažo in montažo ležajev naj izvaja le usposobljeno osebje, po navodilih proizvajalca
ležajev ali dobavitelja drobilnika, pri tem naj uporablja le namensko orodje.
Slika 13
9.4
Demontaža glavnih ležajev
1. Odstranite zaščitne pokrove.
2. Popustite vijake, s katerimi je pritrjen motor in popustite napetost klinastih jermenov.
3. Odstranite klinaste jermene.
4. Odstranite vijak in tlačne vzmeti reduktorja.
5. Odstranite varovalno podložko, s katero je reduktor pritrjen na gred rotorja.
6. Snemite reduktor z gredi.
7. Odstranite pokrov ležaja.
8. Odvijte matico ležaja.
9. Odstranite varovalno podložko ležaja.
10. Z ustreznim obročem iz brona ali druge mehke kovine in rahlimi udarci potisnite konus ležaja
proti notranjosti.
11. Odvijte vijake ohišja ležaja.
12. Snemite ohišje skupaj z ležajem z gredi rotorja.
13. Ponovite postopek na drugem ležaju.
Stran 37 od 59
Slika 14
Montaža glavnih ležajev
9.5
Dobro očistite in rahlo namažite gred rotorja z oljem.
Očistite in z oljem rahlo namažite distančni obroč in ležaj.
Pritrdite ohišje ležaja na drobilnik.
V ohišje ležaja vstavite distančni obroč (velja za ležaj na pogonski strani).
Vstavite konusni obroč (sl.13) na gred rotorja.
Vstavite ležaj v ohišje, pri tem ne uporabljajte sile. Ležaj potisnite do distančnega obroča.
Enako storite tudi na odgonski strani.
Z matico ročno pritrdite ležaj na konusu, najprej na pogonski strani.
Zelo pomembno je, da ob tem ostane rotor natančno v sredini ohišja drobilnika. V pomoč naj
vam bo kontrola položaja rezilnih nožev glede na položaj rezilnih letev in oddaljenost stranskih
čistilnih nožev od stranic drobilnika.
10. Odvijte matico na pogonski stani, vstavite zobato varovalno podložko, privijte matico in jo
dokončno pritrdite s ključem in rahlimi udarci tako, da jo obrnete še za kot 1500.
11. Pritrdite matico tudi na odgonski strani.
12. Preverite prosto vrtenje rotorja v celoti.
13. Zavarujte matico ležaja proti odvitju s pomočjo zavihka enega od zob zobate varovalne
podložke.
14. Pritrdite pokrove ležajev.
15. Napolnite ležaje z ustrezno mastjo do 1/3 volumna (max. ½), 400 g.
16. Zmontirajte reduktor.
17. Zmontirajte klinaste jermene.
18. Zaprite zaščitne pokrove.
19. Preverite delovanje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stran 38 od 59
Mazanje glavnih ležajev
9.6
Pravilno mazanje ležajev je izjemnega pomena za kvalitetno delovanje drobilnika in za dolgo
življenjsko dobo ležajev.
PRIPOROČILO!
Pomanjkanje masti, presežek masti, neustrezna ali izrabljena mast
ter tujki v masti vodijo v povečano pregrevanje in posledično
izjemno povečujejo obrabo ležajev in s tem skrajšujejo življenjsko
dobo ležajev.
Priporočamo mesečno kontrolo podmazanosti ležajev, popolno menjavo pa v naslednjih
intervalih:



Ob enoizmenskem obratovanju
Ob dvoizmenskem obratovanju
Ob triizmenskem obratovanju
vsakih 12 mesecev
vsakih 6 mesecev
vsake 3 mesece
Vedno uporabljajte isto vrsto masti. Tovarniško so ležaji napolnjeni s 400 g masti LAGERMEISTER
3000 PLUS. Dopolnitev masti naj ne presega 100 g.
Priporočamo uporabo nekaterih alternativnih vrst masti:
ARAL
AGIP
CASTROL
FUCHS
FAG
Aralub HL3
AGIP Grease 33 FD
SPHEEROL AP 3
Fuchs Grease 1200
FAG L 71
Stran 39 od 59
Vzdrževanje in menjava reduktorja
9.7
Reduktor drobilnika je zasnovan tako, da je njegova predčasna menjava potrebna le v izjemnih
primerih. Demontažo in montažo reduktorja naj izvaja le usposobljeno osebje, po navodilih proizvajalca
reduktorja ali dobavitelja drobilnika, pri tem naj uporablja le namensko orodje.
Slika 15
Demontaža reduktorja
9.8
Odstranite zaščitne pokrove.
Popustite vijake, s katerimi je pritrjen motor in popustite napetost klinastih jermenov.
Odstranite klinaste jermene.
Odstranite vijak in tlačne vzmeti reduktorja (1 na sl. 15). Pomembno je, da si zabeležite število
in položaj vzmeti za kasnejšo pravilno montažo.
5. Odstranite varovalno podložko (2), s katero je reduktor pritrjen na gred rotorja.
6. Snemite reduktor z gredi.
1.
2.
3.
4.
Montaža reduktorja
9.9
Dobro očistite in rahlo namažite gred rotorja z oljem.
Očistite in naoljite tudi pušo reduktorja.
Previdno zmontirajte reduktor.
Reduktor pritrdite na gred z varovalno podložko (2), vijak zavarujte proti odvitju z lepilom.
Zmontirajte vijak in tlačne vzmeti reduktorja (1). Vijak pritegnite toliko, da je zgornji paket vzmeti
stisnjen na 75% ne-stisnjene dolžine.
6. S kontra matico zavarujte vijak vzmeti proti odvitju.
7. Preverite soosnost in poravnanost jermenic. Odstopanje poravnanosti jermenic naj ne bo večje
od 2 mm.
8. Jermenice na gredeh reduktorja in motorja nastavite na način, da odvijete vijaka (3 na sl. 15), v
pripravljeno odprtino (4 na sl. 15) vstavite enega od vijakov in ga privijate, dokler konusna puša
jermenice ne popusti oprijema. Pušo po gredi vzdolžno pomaknete v želen položaj, vstavite in
pritegnete oba vijaka (3 na sl. 15).
1.
2.
3.
4.
5.
Stran 40 od 59
9. Zmontirajte klinaste jermene in jih z vzdolžnim pomikom motorja napnite.
10. Napetost posameznega jermena naj ustreza sili 35 do 50 N (F na sl. 16) pri 14 mm povesa
(b na sl. 16) jermena.
11. Zaprite zaščitne pokrove.
12. Preverite delovanje.
Slika 16
PRIPOROČILO!
Pomanjkanje olja, presežek olja, neustrezno ali izrabljeno olje ter
tujki v olju vodijo v povečano pregrevanje in posledično izjemno
povečujejo obrabo ležajev, zobnikov in tesnil reduktorja ter s tem
skrajšujejo življenjsko dobo reduktorja.
Priporočamo mesečno kontrolo nivoja olja v reduktorju, popolno menjavo pa v naslednjih
intervalih:



Ob enoizmenskem obratovanju
Ob dvoizmenskem obratovanju
Ob triizmenskem obratovanju
vsakih 12 mesecev
vsakih 6 mesecev
vsake 3 mesece
Vedno uporabljajte isto vrsto olja. Tovarniško je reduktor napolnjen s 7 l reduktorskega olja
RENOLIN CLP 220. Dopolnitev olja naj ne presega višino kontrolnega okenca na strani
reduktorja.
Stran 41 od 59
9.10 Vzdrževanje hidravlike
Hidravlični agregat je samostojna enota, ki je zasnovana tako, da zadosti potrebam drobilnika. poleg
pravilnih nastavitev je za dolgo življenjsko dobo najpomembnejša skrb za kvaliteto hidravličnega olja.
Priporočljiva delovna temperatura olja je med 40 in 50 0C.
Slika 17
Priporočamo mesečno kontrolo nivoja hidravličnega olja, popolno menjavo pa v naslednjih intervalih:


Prvo menjavo izvršite po 500 obratovalnih urah
Naslednje menjave izvršite vsakih 1000 obratovalnih ur
Ob vsaki menjavi priporočamo tudi menjavo sesalnega filtra hidravličnega olja, ki se nahaja v
rezervoarju.
Vedno uporabljajte isto vrsto olja. Tovarniško je hidravlični agregat napolnjen z 20 l olja
INAHIDRAOL HD.
Izrabljeno olje odstranite skozi izpustni vijak (C na sl. 17), pri tem ne pozabite na varovanje okolja.
Olje nalijte skozi odprtino ( A na sl. 17) na zgornji strani rezervoarja in naj ne presega zgornje
oznake na kontrolnem okencu na rezervoarju (B na sl. 17)
Ob zamenjavi olja priporočamo uporabo olj, ki imajo kinematično viskoznost med 22 in 46 mm2/s. V
primerih ekstremnih temperaturnih razlik priporočamo uporabo letno-zimskih olj.
PRIPOROČILO!
V kolikor se hidravlični agregat uporablja v okolju, kjer se nahaja
povečana količina finih abrazivih delcev, je potrebno olje in filter
menjavati pogosteje.
PRIPOROČILO!
Ob vzdrževanju, čiščenju, servisiranju in menjavah olj ali masti
vedno poskrbite za varovanje okolja. Spoštujte lokalne predpise o
varovanju okolja.
Stran 42 od 59
10 Servisni in vzdrževalni posegi obrabljivih elementov
NEVARNOST!
Pri pregledih, vzdrževanju, čiščenju in servisiranju drobilnika le-tega
izklopite in zavarujte pred nenadzorovanim vklopom! Navedena
opravila naj izvaja le kvalificirano osebje. Izjemno pozorni bodite pri
doslednem upoštevanju vseh varnostnih priporočil, navedenih v teh
navodilih. Neupoštevanje varnostnih zahtev, opozoril in priporočil
lahko povzroči težje poškodbe ali celo smrt .
Slika 18
10.1 Menjava ali obračanje rezilnih nožev
Rezilne nože (A na sl. 18) lahko še 3x obrnete, potem je potrebna zamenjava.
Dostop do rezilnih nožev je najlažji s strani sita.
Poskrbite za varnost- izklop napajanja, pritisnjena tipka STOP, odstranjen ključ!
Odstranite vrata sita (varnostno stikalo je s tem izklopljeno).
Odstranite sito.
Očistite glave vijakov (B) rezilnih nožev (rotor obračajte s pomočjo jermenice-pazite na
nevarnost stisnjenja prstov).
7. Vijake odvijte z rahlimi udarci (vijaki so zalepljeni z lepilom proti odvitju)
8. Odstranite rezilne nože, jih temeljito očistite, prav tako tudi ležišča nožev.
9. Obrnite rezilne nože ali vstavite nove in jih privijte, pri tem uporabite lepilo za vijake (npr. Loctite
ali Kemiskol ali podobno). Privijte s silo 142 Nm.
10. Pred dokončnim privitjem zagotovite, da so robovi rezilnih nožev popolnoma vzporedni z robovi
rezilnih letev oz. da je razmik povsem enakomeren in čim manjši. Priporočamo zračnost med
noži in rezilnimi letvami med 0,3 in 1 mm.
11. Z obračanjem rotorja preverite neoviran prehod vseh rezilnih nožev skozi rezilne letve.
12. Ko so rezilni noži izrabljeni, pravočasno naročite nove pri dobavitelju drobilnika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PRIPOROČILO!
Ob menjavi rezilnih nožev uporabljajte le originalne nadomestne
dele, skupaj s pripadajočimi vijaki. Uporaba neoriginalnih
nadomestnih delov proizvajalca ne obvezuje k izpolnitvi zahtevkov
iz naslova garancije.
Stran 43 od 59
10.2 Menjava ali obračanje čistilnih nožev
Čistilne nože (C na sl.18) lahko še 3x obrnete, potem je potrebna zamenjava.
Dostop do čistilnih nožev je najlažji s strani sita.
Poskrbite za varnost- izklop napajanja, pritisnjena tipka STOP, odstranjen ključ!
Odstranite vrata sita (varnostno stikalo je s tem izklopljeno).
Odstranite sito.
Očistite glave vijakov (C) čistilnih nožev (rotor obračajte s pomočjo jermenice-pazite na
nevarnost stisnjenja prstov)
7. Vijake odvijte z rahlimi udarci (vijaki so zalepljeni z lepilom proti odvitju)
8. Izvlecite čistilne nože, jih temeljito očistite, prav tako tudi ležišča nožev.
9. Obrnite čistilne nože ali vstavite nove in jih privijte, pri tem uporabite lepilo za vijake (npr. Loctite
ali Kemiskol ali podobno). Privijte s silo 40 Nm.
10. Z obračanjem rotorja preverite neoviran prehod čistilnih nožev mimo rezilnih letev in ob ohišju.
11. Ko so čistilni noži izrabljeni, pravočasno naročite nove pri dobavitelju drobilnika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PRIPOROČILO!
Ob menjavi čistilnih nožev uporabljajte le originalne nadomestne
dele, skupaj s pripadajočimi vijaki. Uporaba neoriginalnih
nadomestnih delov proizvajalca ne obvezuje k izpolnitvi zahtevkov
iz naslova garancije.
10.3 Menjava ali obračanje rezilnih letev
Rezilne letve lahko še 1x obrnete, potem je potrebna menjava.
Menjavo izvedete v drobilnem prostoru.
Poskrbite za varnost- izklop napajanja, pritisnjena tipka STOP, odstranjen ključ!
Temeljito očistite glave vijakov zaščitne plošče nad rezilno letvijo (D na sl. 18) in jo odstranite.
Očistite glave vijakov (F) varovalnih ploščic (G) in jih odvijte. Odstranite varovalne ploščice.
Očistite glave vijakov (E) rezilnih letev (D) in jih odvijte. Odstranite rezilne letve in centrirni
vložek (H).
7. Temeljito očistite vse naležne površine in vstavite nove rezilne letve ali jih obrnite.
8. Vstavite centrirni vložek in vijake.
9. Nastavite enakomeren razmik med rezilnimi noži in rezilnima letvama, ki naj bo čim manjši.
Priporočamo zračnost med noži in rezilnimi letvami med 0,3 in 1 mm.
10. Vijake rezilnih letev privijte s silo 320 Nm, pri tem uporabite lepilo za vijake (npr. Loctite ali
Kemiskol ali podobno).
11. Vstavite varovalne ploščice in jih privijte s silo 30 Nm.
12. Vstavite zaščitno ploščo nad rezilno letvijo in jo privijte s silo 30 Nm, pri tem uporabite lepilo za
vijake (npr. Loctite ali Kemiskol ali podobno).
13. Z obračanjem rotorja preverite neoviran prehod nožev mimo rezilnih letev.
14. Ko so rezilne letve izrabljene, pravočasno naročite nove pri dobavitelju drobilnika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PRIPOROČILO!
Ob menjavi rezilnih letev uporabljajte le originalne nadomestne
dele, skupaj s pripadajočimi vijaki. Uporaba neoriginalnih
nadomestnih delov proizvajalca ne obvezuje k izpolnitvi zahtevkov
iz naslova garancije.
Stran 44 od 59
10.4 Menjava ali obračanje sekundarnih rezilnih letev
Slika 19
Sekundarni rezilni letvi (A na sl. 19) lahko še 1x obrnete, potem je potrebna menjava.
Za menjavo je potrebno predhodno odstraniti sito.
Poskrbite za varnost- izklop napajanja, pritisnjena tipka STOP, odstranjen ključ!
Odstranite vrata sita in sito.
Po odstranitvi sita očistite in odvijte vijake (B na sl. 19) sekundarnih rezilnih letev.
Temeljito očistite vse naležne površine in obrnite ali vstavite nove sekundarne rezilne letve.
Nastavite enakomeren razmik med rezilnimi noži in sekundarnima rezilnima letvama, ki naj bo
čim manjši. Priporočamo zračnost med noži in rezilnimi letvami med 0,5 in 1,5 mm.
8. Sekundarni rezilni letvi (A) privijte z vijaki s silo 320 Nm.
9. Z obračanjem rotorja preverite neoviran prehod nožev mimo sekundarnih rezilnih letev.
10. Ko so sekundarne rezilne letve izrabljene, pravočasno naročite nove pri dobavitelju drobilnika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PRIPOROČILO!
Ob menjavi sekundarnih rezilnih letev, skupaj s pritrdilnimi vijaki,
uporabljajte le originalne nadomestne dele. Uporaba neoriginalnih
nadomestnih delov proizvajalca ne obvezuje k izpolnitvi zahtevkov
iz naslova garancije.
Stran 45 od 59
10.5 Menjava sita
B
C
D
A
E
Slika 20
Poskrbite za varnost- izklop napajanja, pritisnjena tipka STOP, odstranjen ključ!
Odstranite vrata sita (varnostno stikalo je tako izklopljeno).
Odstranite sito (A na sl. 20) z odvitjem vijakov (B) in (C) na zgornji in spodnji strani sita.
Dobro očistite vse naležne površine.
Vstavite novo sito.
Razmik med sitom in rezilnimi noži naj bo enakomeren in naj znaša med 2 do 4 mm.
Pritegnite vijake (B) in nastavite enakomeren razmik na obeh straneh med sitom in steno
drobilnika.
8. Pritegnite vijake (C).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.6 Sprememba položaja nastavljivih letev sita
1.
2.
3.
4.
Nastavljive letve sita (E na sl.20) so pritrjene na sito z vijaki, katere delno odvijte.
Letve sita rahlo prestavite v položaj, ki bo ugodno vplival na dolžino izhodne granulacije.
Letve sita privijte.
Po potrebi ponovite postopek, dokler ne dosežete želenih rezultatov.
Stran 46 od 59
10.7 Pregled Novilon tesnil pritiskala
Tesnjenje pritiskala je konstantno in prilagodljivo. Nastavitve niso potrebne, ob izrabljenosti Novilon
tesnil pa je jih je potrebno zamenjati z novimi. Obraba je odvisna od abrazivosti drobljenega materiala.
Tesnila je potrebno zamenjati, ko se obrabijo za max. 5 mm (osnovna debelina novih tesnil je 20 mm).
Sklop tesnil pritiskala sestavljajo:



Spodnje prečno horizontalno tesnilo (B na sl. 22), vgrajeno na pritiskalu.
Stransko levo in desno vertikalno tesnilo (A na sl. 22), vgrajeni na pritiskalu.
Zgornje prečno horizontalno tesnilo (C na sl. 23), vgrajeno na ohišju drobilnika.
Vse posege lahko opravlja le za to usposobljena strokovna oseba!
Slika 21
Pregled tesnil se izvede na sledeči način:
1. Vklopite drobilnik v avtomatskem načinu dela.
2. Zaustavite delovanje, ko je pritiskalo skoraj v zadnjem položaju (cca 10 cm od konca), proč od
rotorja.
3. Poskrbite za varnost- izklop napajanja, pritisnjena tipka STOP, odstranjen ključ!
4. Odstranite zobato letev pritiskala (5 na sl. 21), če je vgrajena kot dodatna oprema.
5. Odstranite sprednjo potisno ploščo pritiskala (6 na sl. 21).
6. Preglejte stanje spodnjega prečnega tesnila (B na sl. 22) in obeh stranskih tesnil (A na sl. 22).
7. Pregled zgornjega prečnega horizontalnega tesnila (C na sl. 23) je možen po predhodno
odstranjenem pokrovu pritiskala (7 na sl. 21) in vezne letve (D na sl. 23).
Stran 47 od 59
8. Preglejte stanje vzmeti na oseh tesnil.
Slika 22
10.8 Zamenjava Novilon tesnil pritiskala
Zamenjava tesnil in vzmeti je potrebna, če so vidne poškodbe ali izrabljenost. Novilon tesnilo je
izrabljeno, ko doseže debelino min.15 mm. Večja obraba bi povzročila netesnost in s tem nepravilno
delovanje ali celo poškodbe drobilnika.
Vse posege lahko opravlja le za to usposobljena strokovna oseba!
Slika 23
Stran 48 od 59
Zamenjava tesnil se izvede na sledeči način:
1. Poskrbite za varnost- izklop napajanja, pritisnjena tipka STOP, odstranjen ključ!
2. Popustite vse vijake (F na sl. 24) stranskih tesnil (A na sl. 22) in spodnjega tesnila (B na sl. 22),
s katerimi so napete vzmeti tesnil.
3. Odstranite vse vijake (G na sl. 24) stranskih tesnil (A na sl. 22) in spodnjega tesnila (B na sl.
22), s katerimi so nosilci tesnil pritrjeni na pritiskalo.
4. Odstranite levo in desno vertikalno tesnilo skupaj s spodnjim tesnilom.
5. Odstranite vezno letev (D na sl. 23).
6. Popustite vse vijake (H na sl. 25) zgornjega horizontalnega prečnega tesnila (C na sl. 23).
7. Odstranite zgornje horizontalno tesnilo skupaj z nosilcem.
8. Zamenjajte tesnila z novimi, zamenjajte tudi vzmeti. Osi vzmeti predhodno rahlo namažite z
mastjo (npr. litijeva, aluminijeva ali grafitna).
9. Montažo izvršite v obratnem vrstnem redu.
10. Preverite delovanje pritiskala in tesnjenja.
11. Zmontirajte sprednjo ploščo pritiskala in zobato letev pritiskala (če je vgrajena kot dodatna
oprema).
Slika 24
Slika 25
Stran 49 od 59
10.9 Pregled in nastavitev stranskih vzdolžnih Novilon vodil pritiskala
Pritiskalo je v vzdolžni smeri vodeno s stranskimi vzdolžnimi Novilon vodili. Za pravilno delovanje
pritiskala je potrebno, da se ta vodila vseskozi tesno prilegajo robu zgornje plošče pritiskala.
Ob izrabljenosti vodil jih je potrebno zamenjati z novimi. Obraba je odvisna od abrazivosti drobljenega
materiala. Vodila je potrebno zamenjati, ko se obrabijo za max. 3 mm (osnovna debelina novih tesnil
je 20 mm). Spodnja stranska vzdolžna vodila se lahko tudi podložijo z letvami debeline 1, 2 ali 3 mm.
Vse posege lahko opravlja le za to usposobljena strokovna oseba!
Stranska vzdolžna Novilon vodila nastavite na sledeči način:
Slika 26
Vklopite drobilnik v avtomatskem načinu dela.
Zaustavite delovanje, ko je pritiskalo (A na sl. 26) v povsem sprednjem položaju, ob rotorju.
Izklopite drobilnik.
Poskrbite za varnost- izklop napajanja, pritisnjena tipka STOP, odstranjen ključ!
Odstranite oba stranska vzdolžna pokrova (1 in 2 na sl.21).
Z vijaki M8 (B na sl. 26) zmerno nastavite zgornjo stransko vzdolžno Novilon vodilo (D na sl.
26), da se tesno prilega na zgornji rob pritiskala. Pritegnite samo vijake, pod katerimi je
pritiskalo, na levi in na desni strani drobilnika. Preostalih vijakov ne pritegujte.
7. Vklopite drobilnik v avtomatskem načinu dela.
8. POZOR! Poskrbite za varnost, predvsem prstov rok, ker so zaščitni pokrovi vodil
odstranjeni!
9. Zaustavite delovanje, ko je pritiskalo v povsem zadnjem položaju, proč od rotorja.
10. Poskrbite za varnost- izklop napajanja, pritisnjena tipka STOP, odstranjen ključ!
11. Z vijaki M8 (H na sl. 26) zmerno nastavite zgornjo stransko vzdolžno Novilon vodilo (D na sl.
26), da se tesno prilega na zgornji rob pritiskala. Pritegnite samo vijake, pod katerimi je
pritiskalo, na levi in na desni strani drobilnika. Preostalih vijakov ne pritegujte.
12. Preverite pravilnost delovanja.
13. Oba stranska vzdolžna pokrova privijte.
14. Nastavitev vodil je potrebna tudi ob vsakokratni menjavi vodil. Obrabljena vodila odstranite in
nato vstavite nova z zadnje strani drobilnika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stran 50 od 59
10.10 Zamenjava stranskih vzdolžnih Novilon vodil pritiskala
Zamenjava vodil je potrebna, če so vidne poškodbe ali izrabljenost. Vodilo je izrabljeno, ko doseže
debelino min.17 mm. Večja obraba bi povzročila nepravilno vodenje pritiskala ali celo poškodbe
drobilnika.
Vse posege lahko opravlja le za to usposobljena strokovna oseba!
Zamenjava vodil se izvede na sledeči način:
Poskrbite za varnost- izklop napajanja, pritisnjena tipka STOP, odstranjen ključ!
Odstranite obe stranski plošči (G na sl. 26) na zadnjem delu drobilnika.
Odstranite sprednje omejilce vzdolžnih vodil (C na sl. 26).
Popustite vijake (B in H na sl. 26), ki potiskajo zgornje vzdolžno horizontalno vodilo (D na sl. 26)
na rob pritiskala (A).
5. Izvlecite podložne letve (E) in zgornje (D) ter spodnje (F) Novilon vodilo.
6. Vstavite nova vodila in letve.
7. Privijte sprednje omejilce vzdolžnih vodil (C) ter obe stranski plošči (G).
8. Z vijaki M8 (B in H) zmerno nastavite zgornjo stransko vzdolžno Novilon vodilo, da se tesno
prilega na zgornji rob pritiskala.
9. Nastavitev vodil naredite skladno z zgornjimi navodili (poglavje 10.9) za nastavitev stranskih
vzdolžnih Novilon vodil.
10. Vklopite drobilnik in preverite nastavitve po nekaj minutnem obratovanju.
1.
2.
3.
4.
11 Seznam obrabnih in rezervnih delov
Pri naročanju obrabnih in rezervnih delov navedite tip naprave, tovarniško številko in leto izdelave (ti
podatki so na tovarniški tablici).
Slika 27
Stran 51 od 59
Slika 28
Slika 29
Stran 52 od 59
Slika 30
Slika 31
Stran 53 od 59
Slika 32
Slika 33
Stran 54 od 59
POZ
KODA ZA NAROČILO
OPIS
POTREBNA
KOLIČINA
SD 09
SD 06
SD 09
SD 06
1
402.30.000.0
401.30.000.0
Rezilni nož
28 kos
38 kos
2
402.33.000.0
401.33.000.0
Čistilni nož
4 kos
4 kos
3
402.31.001.0
401.31.001.0
Rezilna letev
2 kos
2 kos
4
402.31.002.0
401.31.002.0
Vez rezilnih letev
1 kos
1 kos
5
402.32.001.0
401.32.001.0
Sekundarna rezilna letev
2 kos
2 kos
6
402.41.000.0
401.41.000.0
Sito 50
1 kpl
1 kpl
6
402.42.000.0
401.42.000.0
Sito 40
1 kpl
1 kpl
6
402.43.000.0
401.43.000.0
Sito 30
1 kpl
1 kpl
6
402.44.000.0
401.44.000.0
Sito 30 20
1 kpl
1 kpl
6
402.45.000.0
401.45.000.0
Sito 20 15
1 kpl
1 kpl
6
402.46.000.0
401.46.000.0
Sito 16 12
1 kpl
1 kpl
6
402.47.000.0
401.47.000.0
Sito 12
1 kpl
1 kpl
6
402.48.000.0
401.48.000.0
Sito 10
1 kpl
1 kpl
7
402.41.200.0
401.41.200.0
Nastavljiva letev sita 50
2 kos
2 kos
7
402.42.200.0
401.42.200.0
Nastavljiva letev sita 40
2 kos
2 kos
7
402.43.200.0
401.43.200.0
Nastavljiva letev sita 30
2 kos
2 kos
8
402.14.100.0
401.14.100.0
Novilon vodilo vzdolžno spodnje
2 kos
2 kos
9
402.14.200.0
401.14.200.0
Novilon vodilo vzdolžno zgor. desno
1 kos
1 kos
10
402.14.300.0
401.14.300.0
Novilon vodilo vzdolžno zgor. levo
1 kos
1 kos
11
402.15.400.0
401.15.400.0
Novilon tesnilo prečno zgornje
1 kos
1 kos
12
402.52.400.0
401.52.400.0
Novilon tesnilo prečno spodnje
1 kos
1 kos
13
402.53.400.0
401.53.400.0
Novilon tesnilo stransko
2 kos
2 kos
14
402.58.000.0
401.58.000.0
Zobata letev pritiskala
1 kpl
1 kpl
15
0000510057
0000510057
Ležaj 222 18 K C3 - SKF
2 kpl
2 kpl
16
0070111062
0070111062
Ohišje ležaja 722518 A
1 kos
1 kos
17
0000503052
0000503052
Ohišje ležaja 722518 B
1 kos
1 kos
18
0000010987
0000010987
Klinasti jermen SPB 2240
3-5 kos
3-5 kos
0000560266
0000560266
Olje prenosnika RENOLIN CLP 220
20 l
20 l
E60403020
E60403020
Filter hidravličnega olja
1 kos
1 kos
Mast LAGERMEISTER 3000 PLUS
2x0,4kg
2x0,4kg
Hidravlično olje INAHIDRAOL HD
30 l
30 l
Servisne storitve in potrebne nadomestne dele ter dodatno opremo za proizvod zagotavljamo vsaj še
za obdobje petih (5) let od zaključka serijske proizvodnje le-tega.
Prav tako je pri proizvajalcu, po predhodnem dogovoru, mogoče naročiti servis in posamezne
komponente drobilnika.
Stran 55 od 59
12 Odstranitev drobilnika
Ob prenehanju uporabe drobilnika poskrbite za njegovo ustrezno odstranitev. Pri tem upoštevajte
okoljevarstvene direktive in predpise, predvsem pri odstranjevanju odpadnih olj in masti, plastičnih in
gumenih komponent ter električnih in elektronskih elementov.
Ohranite zdravo in čisto okolje!
13 Dokumentacija




v prilogi
Vezalni načrt električnih komponent
Navodila za hidravlični agregat
Navodila za elektro motor
Navodila za reduktor
Stran 56 od 59
14 Izjava o skladnosti
EC - Izjava o skladnosti
v skladu z EC-smernico 2006/42/EC in
Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. list RS, št. 75/08),
smernico 73/23/EEC in Pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena za
uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Ur. list RS, št.27/04),
proizvajalec:
ROBUST d.o.o.
Arja vas 104, 3301 PETROVČE, SLOVENIJA
Oseba za sestavljanje tehnične dokumentacije:
Marjan VOLPE, inž., direktor, ROBUST d.o.o.,
Arja vas 104, 3301 PETROVČE, SLOVENIJA
Opis naprave - stroja:
Univerzalni drobilnik ROBUST SD 06/SD 09
S to izjavo s polno odgovornostjo zagotavljamo, da navedeni stroj
Univerzalni drobilnik ROBUST SD 06/SD 09
izpolnjuje osnovne varnostne in zdravstvene zahteve EC-smernice 2006/42/EC in Pravilnika o
varnosti strojev (Ur. list RS, št. 75/08) ter smernice 73/23/EEC in Pravilnika o električni opremi, ki
je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Ur.list RS, št 27/04)
Za ustrezno uveljavitev imenovanih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz EC–smernic so bili
uporabljeni naslednji standardi in/ali tehnični predpisi:
•
•
•
•
•
•
SIST EN ISO 12100:2011; Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja- Ocena tveganja
SIST EN ISO 13857:2008 - Varnost strojev - Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih
območij z zgornjimi in spodnjimi udi (ISO 13857:2008)
SIST EN 349:1997+A1:2008; Varnost strojev - Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na
delih človeškega telesa
SIST EN 953:2000+A1:2009;Varnost strojev - Varovala - Splošne zahteve za načrtovanje in
konstruiranje pritrjenih in premičnih varoval
SIST EN ISO 4413:2011 - Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve
za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010)
SIST EN 60204-1/2006 /A1/2009; Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne
zahteve (IEC 60204-1:2005/A1:2008)
Datum:
Petrovče, November 2014
podpis odgovorne osebe:
Marjan Volpe, inž.
Stran 57 od 59
15 Garancijska izjava
Garancija velja 12 mesecev od datuma nakupa oz. opravljenih 1500 delovnih ur obratovanja, kar
nastopi prej. V primeru okvare drobilnika v njegovi garancijski dobi se proizvajalec ROBUST d.o.o.
zavezuje, da okvaro odpravi v zakonsko določenem roku. Popravilo bo opravljeno strokovno.
Uporabljeni bodo originalni nadomestni deli.
Proizvajalec ne priznava garancije za poškodbe drobilnika ali napake, ki jih je zagrešil uporabnik.
Stroški dela in materiala, ki nastanejo v garancijski dobi, so strošek podjetja ROBUST d.o.o.
V SLEDEČIH PRIMERIH PROIZVAJALEC NE PRIZNA GARANCIJE:







Kakršnekoli konstrukcijske spremembe ali dograjevanja, ki jih proizvajalec ne odobri.
Vgradnja elementov in rezervnih delov, ki niso originalni ali so na kakršen koli način predelani.
Uporaba pri neizpolnjevanju pogojev, ki jih zahtevajo tehnična navodila.
Nestrokovna uporaba drobilnika zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.
Neupoštevanje osnovnih navodil za varno delo s drobilnikom.
Slabo ali neredno vzdrževanje drobilnika in pomanjkljivo pregledovanje ključnih vitalnih delov.
Če drobilnik uporablja nepoučena ali mladoletna oseba ali oseba z nezadostnimi psihofizičnimi
sposobnostmi.
GARANCIJSKI LIST
GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev oz. opravljenih 1500 delovnih ur, kar nastopi prej
Dajalec garancije jamči za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z
izročitvijo izdelka potrošniku. Garancija velja na območju Slovenije. Vzdrževanje in nadomestne
dele zagotavljamo še 5 (pet) let po preteku garancijskega roka.
Firma, sedež in servis proizvajalca ter dajalca garancije:
ROBUST d.o.o., Arja vas 104, 3301 Petrovče
Tel.: 03 703 8796, Fax: 03 703 88 07, E-pošta: [email protected]
IZDELEK: UNIVERZALNI DROBILNIK ROBUST
TIP:
___
Žig prodajalca:
____
SERIJSKA ŠT: ______
Podpis:
_______________
Datum prodaje:
Stran 58 od 59
ROBUST d.o.o.
Arja vas 104
3301 Petrovče
Slovenija
T:
+386 (0)3 703 88 23
F:
+386 (0)3 703 88 07
www.robust.si
[email protected]
© Avtorske pravice ROBUST d.o.o. januar 2014.
Stran 59 od 59