NAVODILA ZA VODJE - HRM

Izobraževanje d.o.o.
NAVODILA ZA VODJE
NAČIN OCENJEVANJA
DELO S KOMENTARJI
1. Vnašanje komentarjev pri ocenjevanju z najvišjimi/najnižjimi ocenami
Kadar se boste pri ocenjevanju odločali za najnižjo in najvišjo oceno, ste dolžni navesti tudi datum dogodka in
natančen opis, torej kdaj se je zgodil, kaj se je zgodilo in kakšna je bila posledica, rezultat, korist ali škoda.
Najvišje ocene ne smete dodeliti za delo ki spadajo v okvir že predpisanih nalog, torej tistih, ki jih je oseba
tako ali tako dolžna kvalitetno opraviti! Dodeli se lahko samo za posebne dosežke, oziroma dodatno pomoč
ali sodelovanje, ki presega običajne delovne zadolžitve in hkrati predstavlja dodano vrednost poslovanju!
Nekaj praktičnih primerov ustreznih /neustreznih komentarjev imate v priloženi tabeli.
Pogojna ocena je zato, ker manjka natančen
opis za reševanje kakšne težave gre
Neprimerna zato, ker je navedena
posplošitev in ne konkreten dogodek.
Ocena »7« se spremeni v oceno »5«
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 2/19
Navedenih je nekaj primerov, ki prikazujejo kaj so primerni, pogojni in neprimerni komentarji zraven
najvišjih /najnižjih ocen. Komentar, pri katerem ni mogoče razpoznati dodatne vrednosti, ker zraven ni
dovolj natančnega opisa, je vodja dolžan zavrniti. V kolikor zraven najvišje /najnižje ocene ne boste
navedli ustreznega komentarja, bo vaša ocena spremenjena v višjo /nižjo vrednost. Tako bo ocena »7«
spremenjena v »5« povsod tam, kjer je sedaj oznaka ocene »Neprimerna«, za enako razliko pa se vam
bo znižal tudi procent vaše uspešnosti!
Za podelitev najvišje ali najnižje ocene morajo biti torej izpolnjeni trije pogoji:
1.
2.
3.
Da gre za KONKRETEN DOGODEK, opredeljen z DATUMOM in NATANČNIM OPISOM dogodka,
ter navedbo morebitnih IMEN.
Da pomoč oziroma OPRAVLJENO delo, NI bilo v OPISU DELOVNIH NALOG tega POSAMEZNIKA.
(Za delo, ki spada v opis delovnih nalog, lahko posameznik prejme največ oceno 5.)
Da je imel dogodek razpoznavno Pozitiven / Negativen UČINEK NA POSLOVANJE.
Glede na presojo administratorja, pa bo ocena spremenjena tudi povsod tam, kjer je oznaka »Pogojna«,
v kolikor bo seveda administrator presodil, da najvišja ocena ni upravičena glede na pomanjkljiv opis.
Kaj pomeni ustreznost ocene »POGOJNA«:
Da ni bilo podanega ustreznega komentarja, oziroma je bil komentar tako pomanjkljiv, da je moral
nadrejeni po nepotrebnem preverjati njegovo ustreznost, kar pomeni, da je oznaka »POGOJNA«
pravzaprav enaka NEUSTREZNI OCENI.
Od vsakega uporabnika se pričakuje, da bo upošteval navodila in v kolikor bo uporabil najvišjo /
najnižjo oceno, zraven podal tudi komentar z vsemi potrebnimi podatki.
2. Razčiščevanje dvoumnosti v komentarjih
Vaša naloga je čimprejšnje razčiščevanje vsakega dvoumnega komentarja, ki ste ga prejeli, ne glede od
koga prihaja, saj so taki komentarji lahko tudi posledica pomanjkljivih meril, neustreznih navodil ali
nedorečenega odnosa.
Ko boste s sodelavcem, ki vam je komentar namenil, natančno razjasnili njegovo vsebino, se dogovorite
še, kako bo vsak od vaju ravnal v prihodnje. V primeru da druga stran ne bo hotela sodelovati, javite
svojemu nadrejenemu, (ali više nadrejenemu, če je težava povezana z vašim vodjem), ter to zabeležite s
komentarjem ali zabeležko.
3. Odpravljanje nepravilnosti po prejetih negativnih komentarjih
V primeru da ste prejeli negativni komentar ste vsekakor dolžni zagotoviti, da se enaki komentarji ne bodo
več pojavljali, saj bi v takem primeru to pomenilo da, ali ne želite razčistiti težave, ali pa da kljub
opozorilom nadaljujete z neustreznimi dejanji, ali z neustreznim obnašanjem.
PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
Naloga vsakega zaposlenega je, da v vsakem mesecu / obdobju poda vsaj en pismen predlog za optimalizacijo
svojega delovnega mesta, racionalizacijo ali kakršnokoli možnost prihrankov. Predlog, ki naj poleg opisa
vsebuje tudi konkretne rešitve, oddajte po dogovoru. (Natančnejša navodila o pripravi vsebine in arhiviranju,
boste prejeli od vodstva.) V kolikor vodja vašega predloga ne bo prejel, vas je dolžan oceniti z oceno 0.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 3/19
VNAŠANJE ZABELEŽK
1. Vse pomembnejše dogodke si beležite sproti
Aplikacija je v prvi vrsti mišljena kot beležka, v katero naj bi vsakič sproti zabeležili različne pomembnejše
dogodke, povezane s katerokoli osebo v podjetju.
2. Za končno oceno pri ocenjevanju posameznikov, se odločite na podlagi zapisanih beležk
Najhitreje in najučinkoviteje boste ocenjevali tako, da boste ob ocenjevanju preleteli zabeležke, ki ste jih
namenili posameznikom, ter na podlagi teh formirali skupno oceno. V kolikor se boste odločili za najvišjo ali
najnižjo oceno, pripišite še komentar. Zabeležke preko celega meseca /obdobja vam bodo v tem primeru še
posebej v pomoč, saj se je ob koncu obdobja teže spomniti, kaj vse se je zgodilo na začetku.
3. Za pregled vpisanih beležk za posameznike uporabite ikono »Beležke« v ocenjevalnem vprašalniku
Za pregled vseh vaših vpisanih zabeležk v določenem mesecu /obdobju, imate na voljo ikono »Beležke«, ki se
nahaja v zgornjem delu vsakega vprašalnika in je razvidna za osebo, ki jo ocenjujete. S potrditvijo te ikone se
vam bodo odprle vse zabeležke, ki ste jih naredili za to osebo v zadnjem mesecu /obdobju.
Več podrobnosti boste našli v nadaljevanju.
DODATNA NAVODILA ZA VODJE
6. V meni »Beležke« vpisujte pomembnejše informacije takoj ko se zgodijo
Dolžnost vodij je tekoče beleženje najrazličnejših dogodkov povezanih z vašimi ljudmi, predvsem vsakega
pozitivnega prispevka in vsake ugotovljene nepravilnosti. Poleg teh dogodkov ste dolžni beležiti tudi povzetke
pomembnejših pogovorov ali dogovorov s podrejenimi, njihova zagotovila za izboljšanje lastnega ravnanja…
Poleg samega ocenjevanja, vodstvo od vsakega vodje pričakuje vsaj nekaj mesečnih vpisov v beležko!
7. Način ocenjevanja petega vprašanja »Predlogi za izboljšave«
V primeru, da vam oseba predlog poda samo ustno jo prosite, da predlog vpiše tudi v aplikacijo, saj ga drugače
ne boste mogli upoštevati. V kolikor do konca meseca od svojega podrejenega ne boste prejeli predloga za
izboljšave, ste osebo dolžni oceniti z 0!
Boljši in bolj razdelan kot bo predlog, z višjo oceno ga lahko ocenite. Za pozitivno oceno veljajo torej samo
vpisani prispevki, ki bodo shranjeni v aplikaciji!
8. Realnost pri načinu ocenjevanja
Aplikacija ima vgrajeno statistiko, ki mesečno izkazuje realnost vašega ocenjevanja!
Posebej vas naprošamo, da svoje podrejene ne ocenjuje samo z pozitivnimi ocenami, saj razen v izjemno
redkih primerih to pomeni, da ne ocenjujete realno. (Ali dopuščate odstopanja od dogovorjenih pravil, ali pa
resnično ne opazite pomanjkljivosti pri delu svojih podrejenih.) V obeh primerih vodstvene funkcije ne
opravljate v celoti v skladu s pričakovanju.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 4/19
PREDNOSTI, KI JIH PRINAŠA UVEDBA PROGRAMA
Ocenjevanje z aplikacijo HRM Review, vam bo omogočilo večje razumevanje medsebojnih razlik v
osebnostih, kvalitetnejše sodelovanje in vpogled, kdo se resnično trudi in kdo ne prispeva dovolj.
Posledično je to tudi najboljši način za zagotovitev višje produktivnosti, varnosti vašega delovnega mesta
ter možnosti, da si sčasoma povišate prihodke in pridobite dodatne nagrade in stimulacije.
Kaj boste pridobili:
• OMOGOČILI SI BOSTE NEPRISTRANSKOST OCENJEVANJA IN NAGRAJEVANJA
Ker poteka ocenjevanje v krogu 360º, vam bo to omogočalo najbolj korektno in nepristransko
nagrajevanje, kar pomeni da stimulativni del vašega dohodka ne bo več odvisen od dobrega
odnosa z vašim vodjem, temveč bodo nanj enakovredno vplivale ocene vseh, ki vas bodo
ocenjevali.
• IMELI BOSTE VPLIV NA VIŠINO LASTNEGA DOHODKA, (Po povezavi z obračunom dohodkov!)
S kvaliteto svojega dela, večjim sodelovanjem in pripravljenostjo za pomoč sodelavcem, boste
imeli sami možnost neposredno pridobivati boljše ocene in vplivati na višino lastnega dohodka.
• IMELI BOSTE MOŽNOST IZBOLJŠATI ODNOSE S SVOJIMI SODELAVCI
S svojimi komentarji boste opozorili posameznike na njihovo neustrezno obnašanje in jim dali
vedeti, kaj lahko oni spremenijo, da bi se odnos izboljšal.
Preko komentarjev, ki jih bodo sodelavci namenili vam, boste pridobili vpogled kako bi oni želeli
da vi ravnate z njimi in boste na ta način laže prilagodili /nadgradili svoj odnos do njih.
• LAHKO BOSTE OPOZORILI NA NEPRIMERNO OBNAŠANJE POSAMEZNIKOV DO VAS
Z ocenjevanjem, komentarji ali zabeležkami, boste lahko postopoma odpravili delovanje tistih
posameznikov, ki pogosteje negativno ali sugestivno vplivajo na vas.
V kolikor s tem ne boste dosegli spremembe, boste deležni pomoči iz strani vodstva.
• DIREKTORJA BOSTE LAHKO OPOZORILI NA MOREBITNE TEŽAVE V ODNOSU S SVOJIM VODJEM
(Težave zaradi občasnega neupoštevanja, pristranskosti, šikaniranja, mobinga….).
• IMELI BOSTE VPLIV NA CELOTNO VZDUŠJE V KOLEKTIVU
Bolj kot kadarkoli doslej boste imeli z lastnim prispevkom možnost vplivati na pozitivno vzdušje
in kvalitetnejše odnose v celotnem kolektivu.
• ZARADI ARHIVIRANJA VAŠIH POZITIVNIH PRISPEVKOV SE BOSTE LAHKO POTEGOVALI ZA
POSEBNA PRIZNANJA (o teh izvedbah bo odločalo vodstvo)
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 5/19
VSEBINA
I. Vnos gesla in sprememba gesla
I. /1. Vnos gesla .................................................................................................................................................................7
I. /2. Sprememba gesla ...................................................................................................................................................7
I. /3. Odjava iz aplikacije .................................................................................................................................................7
II. Ocenjevanje
II. /1. Postopek ocenjevanja ..........................................................................................................................................8
II. /2. Opcija »IZPUSTI« ....................................................................................................................................................9
II. /3. Opcija »BELEŽKE« - Hitro dodajanje komentarjev brez ocenjevanja........................................................9
II. /4. Pregled nad preteklim ocenjevanjem ............................................................................................................ 10
III. Poročila
III. /1. Pregled ocen ....................................................................................................................................................... 10
III. /2. Pregled uspešnosti ............................................................................................................................................ 12
III. /3. Primerjava ocen ................................................................................................................................................. 12
III. /4. Pregled ciljev....................................................................................................................................................... 13
III. /5. Pregled s komentarji ....................................................................................................................................... 13
III. /6. Evidenca ............................................................................................................................................................... 13
III. /7. Moje beležke ...................................................................................................................................................... 14
III. /8. Poročilo o prejetih predlogih.......................................................................................................................... 14
III. /9. Izpis Analiz ........................................................................................................................................................... 14
IV. Administracija
IV. /1. Sprememba gesla .............................................................................................................................................. 15
IV. /2. Vpis in spreminjanje naslova elektronske pošte, namenjene obveščanju ......................................... 15
IV. /3. Določanje ciljev .................................................................................................................................................. 15
V. Predlogi za izboljšave
V. /1. Vstop v okno za vpis predlogov za izboljšave ................................................................................ 15
V. /2. Navodila za vpis ............................................................................................................................. 15
V. /3. Pregledovanje predlogov ............................................................................................................... 16
VI. Beležke
VI. /1. Iskanje osebe ................................................................................................................................ 17
VI. /2. Vpis novega komentarja in pregledovanje /spreminjanje že obstoječih ...................................... 18
VI. /3 Shranjevanje novega komentarja in morebitno pošiljanje dotični osebi.................................... 18
VI. /4 Pregledovanje in spreminjanje vsebine beležk ............................................................................ 18
VII. Sporočila
VII. /1. Prejemanje in predajanje obvestil ............................................................................................... 18
VIII. Pomoč
VIII. /1. Pomoč uporabnikom .................................................................................................................. 19
IX. Izpis Analiz
IX. /1. Izpis Skupne Analize ...................................................................................................................... 19
IX. /2. Pregled in razlaga rezultatov analize ............................................................................................ 19
IX. /3 Prikaz pomanjkljivih rezultatov, pogovori s podrejenimi in postavljanje ciljev ........................... 19
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 6/19
NAVODILA ZA VODJE
PRIJAVA V APLIKACIJO
I. Vnos gesla in sprememba gesla
I. /1. Vnos gesla
a. Odprite spletno stran: https://aplikacija.hrm-review.si
b. Odprlo se vam bo okno »Prijava«, v katerega boste vpisali svoje uporabniško ime in geslo.
Opomba: Pri vnosu gesla je pomembno, da ste natančni. Upoštevajte tudi male in velike črke.
c. Nato v oknu »Podjetje« izberite še podjetje v katerem ste zaposleni, (v kolikor ni že označeno)
Po vpisu imena, gesla in podjetja kliknite na ikono
.
I. /2. Sprememba gesla
Geslo lahko po lastni želji kadarkoli spremenite.
Kliknite na ikono
in iz prikazanega menija izberite
.
Prikazalo se vam bo okno za »Vpis zahtevanih podatkov«. Najprej vnesite trenutno geslo, nato novo
in nato novo geslo še enkrat vpišite v »Potrdi geslo«. Po vpisu kliknite na ikono
I. /3. Odjava iz aplikacije
Po 20 minutah nedelovanja se program sam odjavi, oziroma zahteva vaš ponoven vpis. V kolikor pa
bi se med samim delom s programom želeli prijaviti na novo, potem kliknite na ikono ODJAVI.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 7/19
II. Ocenjevanje
POMEMBNO: Natančno informacijo od kdaj do kdaj poteka ocenjevanje, boste dobili ob vstopu v
aplikacijo, praviloma pa se ocenjuje v zadnji tretjini vsakega posameznega ocenjevalnega obdobja.
Po pretečenem obdobju vnašanje ali popravljanje ocen ni več mogoče.
II. /1. Postopek ocenjevanja
Po vnosu gesla, se vam bo odprlo okno s prikazom vseh oseb, ki so vam dodeljene za ocenjevanje.
Ko boste pri izbranem posamezniku kliknili na ikono
, vam bo glede na status osebe, ki jo boste
ocenjevali, (Podrejeni/ Nadrejeni /Sodelavec), program avtomatsko ponudil ustrezni vprašalnik.
Opomba: Obstajata dva tipa vprašalnikov. Prvi je namenjen vodjem za ocenjevanje Podrejenih, drugi pa
je namenjen ocenjevanju Nadrejenega in Sodelavcev.
Ne glede na to kateri vprašalnik boste izpolnjevali, je postopek enak:
V odprtem vprašalniku najprej potrdite ikono
pred vprašanjem, ki ga želite oceniti. (Slika 1.)
- Najnižja ocena
- Slabša ocena
- Zadostna ocena
- Dobra ocena
- Zelo dobra
- Izredna ocena
Slika 1.
Slika 2.
Slika 3.
Odprlo se vam bo okno z opisom, v kateri situaciji lahko uporabite katero oceno. Pazljivo preberite opisani
način ocenjevanja, odločite se s katero oceno boste to vprašanje ocenili in kliknite na ikono Ocena
(Slika 2.). Odprlo se vam bo okno z ocenami, ( 0, 2, 3, 4, 5, 7 ), (Slika 3.). Potrdite ustrezno oceno in v
sosedno polje »Komentar« vpišite komentar, v kolikor ga ocena zahteva, ali če ga želite napisati sami.
POMEMBNO: Preden se lotite ocenjevanja preglejte, ali ste morda ocenjevanemu v zadnjem obdobju
namenili kakšen komentar. Na zgornjem desnem robu odprtega vprašalnika potrdite ikono
in si oglejte kaj vse ste napisali. Na podlagi zapisov se potem odločite za vpis končne ocene in opombe.
POMEMBNO: V kolikor se boste odločili za najvišjo oceno ( 7 ), ali najnižjo ( 0 ), je komentar obvezen,
medtem ko obrazložitev pri ocenah ( 2, 3, 4 ali 5 ) ni nujna, je pa kljub temu zaželena.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 8/16
Komentar pri najvišji ali najnižji oceni mora opisovati dogodek (ne posplošenih navedb), ter vsebovati:
a. Datum dogodka. Iz prikazanega koledarja izberete dan v katerem se je dogodek zgodil, (Slika 4.).
b. Natančen opis dogodka, koristi ali škode, z jasno razvidnim + (pozitivnim ali - (negativnim
vplivom na poslovanje, (Slika 5.).
c. V primeru ocenitve s ( 7 ), opravljeno tudi ne sme spadati v opis delovnih nalog ocenjevanega!
POMEMBNO: Najvišje ocene ne smete dodeliti za opravljeno delo, ki spada v okvir predpisanih nalog
ocenjevanega, torej tistih, ki jih je tako ali tako dolžan kvalitetno opraviti! Najvišja ocena se lahko
dodeli samo za dodatno pomoč ali sodelovanje, ki presega običajne zadolžitve posameznika!
Slika 4.
Slika 5.
V kolikor komentar ne bo zadovoljeval vseh postavljenih kriterijev, se vam bo ocena avtomatsko
znižala, za enako razliko pa se vam bo znižal tudi procent vaše uspešnosti!
Opomba: Program vam ne bo omogočil zaključiti ocenjevanje v naslednjih primerih:
a. V kolikor za najvišjo ali najnižjo oceno ne boste vnesli datuma in komentarja.
b. V kolikor komentar ne bo ustrezal pogojem za vpis komentarja
c. V kolikor boste hoteli celoten vprašalnik oceniti z enakimi ocenami po vseh vprašanjih.
OPOZORILO: Pri ocenjevanju ne morete uporabiti več kot tri (3) ocene 5, na posamezni vprašalnik.
Osnovna ocena za solidno opravljeno delo ali korekten odnos je ocena 4. Ocena 5 se podeli samo v
primeru, da gre za zelo dobro opravljeno delo ali pomoč, ki pa ne predstavlja dogodka in zato tega
ne moremo oceniti z najvišjo oceno. Uporaba najvišje ocene 7 in drugih ocen ni omejena.
Potem ko boste osebo ocenili po vseh vprašanjih, ocenjevanje zaključite s klikom na ikono
II. /2. Opcija »IZPUSTI«
V kolikor z določeno osebo v ocenjevalnem obdobju niste imeli kontaktov, bodisi da je bila odsotna
ali premeščena, potem jo ne ocenjujete, temveč potrdite ikono
, poleg ikone »Oceni«.
POMEMBNO: Opcijo »Izpusti« za 1 ali 2 osebi, lahko uporabite izključno v primeru, če v tem obdobju z
ocenjevancem/cema niste imeli kontaktov! (Primer bolniške ali druge odsotnosti).
II. /3. Opcija »BELEŽKE« - Hitro dodajanje komentarjev brez ocenjevanja
V kolikor želite določeni osebi dodati samo komentar, ne da bi jo ocenili, lahko to storite s potrditvijo
, poleg ikone
. Za to osebo bo polje za vpis komentarja že pripravljeno.
Opomba:
Več o ravnanju z
beležkami si poglejte
v »V. Beležke«.
(Stran 17 )
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 9/19
II. /4. Pregled nad preteklim ocenjevanjem
V polju »Ocenjujete za obdobje«, sta na levi in desni strani dve ikoni,
in
omogočata pomik v preteklo obdobje in seveda nazaj na predhodno obdobje.
, ki vam
Opomba: Program dovoljuje samo ogled nad pretečenimi in zaključenimi obdobji in ne omogoča
popravkov, v kolikor je bilo posamezno obdobje že zaključeno.
III. Poročila
S klikom na »Poročila«, si boste omogočili vpoglede v različne izpise. Od vašega statusa, je odvisno,
koliko vpogledov boste imeli na voljo.
Slika 6.
III. /1. Poročilo Pregled ocen omogoča vpogled v rezultate ocenjevanja za izbrano osebo in obdobje.
S klikom na meni »Pregled ocen«, se vam bo odprlo okno za vpis podatkov:
1. Izbira »Uporabnika« V oknu »Uporabnik«, ( Slika 6.) bo že vpisano vaše ime. V kolikor želite pregledati
poročilo za sebe, nadaljujete z izbiro obdobja v spodnjem oknu »Obdobje«. V kolikor pa bi želeli dobiti
poročilo za drugega uporabnika, kliknite gumb ob imenu. Odprl se vam bo iskalnik imen. ( Slika 7.)
Osebo lahko iščete na tri načine;
Slika 7.
a. Da ime ali del imena osebe vpišete v polje »Išči po uporabniku«, ( 1. ) in potrdite ikono
b. Da v oknu (2.), v seznamu vseh oseb z drsnikom poiščete ustrezno ime in kliknete nanj,
c. Da ime osebe najdete preko oddelka. V polje »Išči po oddelku«, ( 3. ) vpišite ime oddelka in
potrdite ikono
. Po potrditvi se vam bo v levem oknu pokazal seznam vseh uporabnikov
v tem oddelku. Iz seznama potem izberite želeno osebo.
POMEMBNO: Glede na vam določene pravice do vpogleda je odvisno, ali vam program omogoča
pogled samo v svoja poročila in ocene, ali tudi v poročila in ocene ostalih sodelavcev.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 10/19
2. Izbira »Obdobja«. Ko ste izbrali uporabnika, v spodnjem oknu izberite še »Obdobje« za katerega
želite imeti pregled (v oknu bo že vpisano zadnje aktualno obdobje, seveda pa ga lahko
spremenite, s pritiskom na puščico ob oknu s prikazanim datumom. ( Slika 6.).
Po izboru vseh opcij potrdite še ikono
3. Pregled vsebine prikazanega poročila »Pregled ocen«
a. »Uravnoteženo povprečje uspešnosti (po vseh kategorijah ocenjevanja)«
Prikazuje dosežen procent po vseh kategorijah ocenjevanja:
• po prejetih ocenah,
• po številu področij, kjer oseba dosega rezultate izpod, iznad ali v skladu s pričakovanji
• po številu dodanih vrednosti, (kolikšen trud je bil vložen v posamezna področja dela)
• po uvrstitvi glede na ostale sodelavce.
b. »Uravnoteženo povprečje uspešnosti (po prejetih ocenah)«
Prikazuje dosežen procent na podlagi prejetih ocen iz strani vodje in sodelavcev.
c. »Doseženo mesto med vsemi (po vseh kategorijah ocenjevanja)« Prikazuje kako se je
posameznik uvrstil med vsemi ostalimi uporabniki, (po vseh kategorijah ocenjevanja).
d. »Doseženo mesto med vsemi (samo po kategoriji ocenjevanja)« Prikazuje kako se je
posameznik uvrstil med vsemi ostalimi uporabniki, (izključno po prejetih ocenah).
Opomba: V poročilu bodo prikazani samo tisti podatki, za katere imate nastavljene ustrezne pravice.
4. Opcija urejanja izpisov
Opomba:
Prikaz se nanaša na
brskalnik Internet Explorer.
V kolikor uporabljate
katerega od drugih
brskalnikov, se prikazane
opcije lahko razlikujejo.
Po prikazu podatkov, lahko v orodni vrstici urejate naslednje:
1. Prehod na naslednjo stran, na želeno stran z vpisom številke, ali na zadnjo stran in nazaj. ( 1 )
2. Določitev velikosti vizualnega prikaza strani, (Zoom). ( 2 )
3. Z iskalnikom poiščete želena imena, besede, črke ali posamezne znake v vsebini poročila. ( 3 )
WORD obliki. ( 4 )
4. Poročila lahko shranite v
,
ali
5. Odprto stran lahko osvežite. ( 5 )
6. Poročilo lahko natisnete. ( 6 )
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 11/19
III. /2. Poročilo Pregled uspešnosti (vpogled v rezultate za več izbranih obdobij)
S klikom na meni »Pregled uspešnosti«, se vam bo
odprlo okno v katerega enako, kot pri »Pregledu ocen«,
vnesete ime osebe in obdobje, ter od kdaj do kdaj želite
imeti vpogled. Izbor potrdite s opcijo
Opomba: Izbrati morate najmanj tri obdobja! (Za krajše
obdobje vam bo izpis poročila zavrnilo.)
Dobili boste vpogled v:
a. Grafični prikaz uspešnosti osebe
za izbrano število obdobij;
• Po delovni uspešnosti,
(zelena črta)
• Po uspešnosti v medsebojnih
odnosih, (rdeča črta)
b. Izračun povprečne uspešnosti te
osebe za izbrano obdobje.
Podrobnejši pregled po posameznih vprašanjih je omogočen po potrditvi pavice do vpogleda.
III. /3. Primerjava ocen (vpogled v uspešnost dveh izbranih oseb), vpogled imajo samo vodje!
S klikom na ikono »Primerjava ocen«, se vam bo odprlo
okno, v katerega boste enako, kot pri prejšnjih
vpogledih, vnesli imeni obeh oseb, izbrali obdobje, za
katerega želite imeti vpogled in obliko izpisa, ter svoj
izbor potrdili s
Dobili boste vpogled v grafični prikaz
uspešnosti obeh oseb za izbrano število
obdobij. Vsaka oseba je označena z
drugo barvo.
Kateri osebi pripada katera barva lahko
razberete v kvadratku, desno od grafa.
Poleg njenega ime na je izračunana tudi
njena uspešnost v tem obdobju.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 12/19
III. /4. Pregled ciljev
S klikom na meni »Pregled ciljev«, se vam bo odprlo
okno v katerem imate vsak trenutek pregled nad cilji, ki
sta jih določila z vašim vodjem in postavljenimi kriteriji
za izvršitev, seveda v kolikor ste se z vodjem o tem
dogovorili in sta cilje tudi zabeležila.
Opomba: V tem pregledu sami nimate možnosti
popravljanja ali dodajanja novih ciljev. Za vpise je
odgovoren vaš vodja, ki ima tudi dostop do
administriranja vaših ciljev.
III. /5. Pregled s komentarji (vpogled v statistiko ocenjevanja in pregled nad komentarji)
S klikom na ikono »Pregled s komentarji«, se vam
bo odprlo okno v katerega boste enako, kot pri
prejšnjih vpogledih, vnesli imena oseb, ter izbrali
obdobje, za katerega želite imeti vpogled
V področju izbire imate tudi polje »Območje ocen«,
ki vam omogoča da izberete prikaz samo določenih
podatkov, s tem da lahko zožite izbor vpogleda in
vam program v poročilu prikaže samo tiste ocene, ki
so nad ali pod vrednostjo, ki jo boste vnesli.
Opomba: V kolikor bi nastavili vrednost na 50 – 100, bi imeli za izbrano obdobje vpogled samo v
tiste ocene in komentarje, ki ne presegajo te procentualne vrednosti.
V kolikor ne boste nastavili ničesar, boste za izbrano obdobje dobili izpis vseh ocene in komentarjev.
Izpis lahko prikažete tudi po »Tipu vprašanj«, kjer izbirate, da vam prikaže samo podatke o delovni
učinkovitosti, samo podatke po medsebojnih odnosih ali oboje skupaj.
III. /6. Evidenca (vpogled v pozitivne, negativne komentarje in beležke za izbrano osebo)
S klikom na meni »Evidenca«, se vam bo odprlo okno v
katerega enako, kot pri prejšnjih vpogledih, vnesete ime
osebe, ter izberete obliko izpisa.
Dobili boste vpogled:
a. V vse pozitivne komentarje, ki so bili zabeleženi
za izbrano osebo
b. V vse negativne komentarje
c. V vse pripombe in pripise
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
13/19
Stran9/12
11/14
Stran
III. /7. Moje beležke
S klikom na meni »Moje beležke«, boste dobili pregled
nad vsemi beležkami, ki ste jih vpisovali zase, kot svoj
opomnik, oziroma ste jih namenili drugim
uporabnikom).
Opomba:
Več o ravnanju z beležkami si poglejte v poglavju
VI. »Beležke«. (Stran 17 )
III. /8. Poročilo o prejetih predlogih
Omogoča pregled predlogov, ki so jih poslali vaši podrejeni,
oziroma ste obveščeni o oddanih predlogih v skladu z
dogovorom. V primeru, da boste prejeli predlog na
vpogled, se vam bo ob vstopu v aplikacijo prikazalo
obvestilo:
.
S klikom na ikono »Prejeti predlogi «, se vam bo odprlo
okno v katerem boste izbrali obdobje, za katerega želite
imeti vpogled.
Več lahko preberete v poglavju V. Predlogi za izboljšave,
stran 15.
III. /9. Izpis Analiz
Omogoča pregled nad SA, Skupno Analizo za vaš
oddelek, v katerem imate skupni prikaz uspešnosti po
vseh kategorijah ocenjevanja za celotno skupino.
Prav tako ob izdelavi analize prejmete tudi individualno
razdelitev SA za vsakega vašega podrejenega, s katero se
lahko z vsakim od posameznikov pogovarjate samo o
njegovih rezultatih, postavite cilje za izboljšavo in
dosežete nadgradnjo njegovih rezultatov.
.
Več lahko preberete v poglavju »IX. Izpis Analiz«,
stran.19, oziroma v Power Point predstavitvi, »Vodenje
pogovorov s podrejenimi«, ki je priloga navodilom.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 14/19
IV. Administracija
V meniju »Administracija« imate možnost:
IV. /1. Spreminjanje gesla
Za spreminjanje gesla imate navodila v poglavju » I. Vnos gesla in sprememba gesla«.
IV. /2. Vpis in spreminjanje naslova elektronske pošte, namenjene obveščanju
V polje vpišite naslov svoje elektronske pošte, oziroma naslov prepišite v primeru spremembe.
IV. /3. Določanje ciljev
Za določanje ciljev je pripravljena posebna Power Point predstavitev, ki je priloga navodilom.
V. Predlogi za izboljšave
Predvideno je, da bi vsak uporabnik podal vsaj en predlog za izboljšave na mesec, ki naj bi se
nanašal na možnosti racionalizacije lastnega delovnega mesta, na poenostavljenja ali združevanja
postopkov dela, ali na kakršnokoli drugo idejo, ki bi lahko
znižala stroške in pripomogla k uspešnosti poslovanja.
V. /1. Vstop v okno za vpis predlogov za izboljšave
Obstajata dva načina za vstop v obrazec, za vpisovanja
predlogov za izboljšave:
1. Prva ikona za vstop se nahaja v meniju
»Administracija /Vpis predlogov«.
2. Druga ikona za vstop se nahaja v II. vprašalniku
za ocenjevanje, po katerem mesečno ocenjujete svojega vodjo, po medsebojnih odnosih.
V. /2. Navodila za vpis
Okno vsebuje štiri področja
a. Prejemnik predloga. V tem oknu, (1.), so navedena imena vseh, ki bodo osnutek predloga
prejeli na vpogled. Praviloma sta to direktno nadrejeni vodja in izvršni direktor.
b. Predlog želim poslati na vpogled tudi v oddelek
Preden predlog pošljete, vas prosimo da razmislite, ali bi predlog lahko koristil kateremu od
oddelkov v podjetju. V kolikor bi se vam to zdelo smiselno, lahko v zgornjem desnem oknu,
št (2.) »Predlog želim poslati na vpogled tudi v oddelek«, izberete željen oddelek.
Kliknite na puščico na desni strani v okencu, s čimer se vam bodo prikazali vsi oddelki v
podjetju. Potem kliknite na izbran oddelek. Predlog bo v tem primeru prejel tudi vodja tega
oddelka.
c. Področje za vpis predloga. Področje predvideva naslednje vrste vpisov:
• Opis predloga inovacije, št (3a.) V to polje vpišete osnovno idejo
• Kako bi idejo lahko realizirali v praksi, št (3b.) vpišite eno ali več idej, na kakšen način bi
po vašem mnenju predlog najlaže izvedli.
• Kakšne finančne ali druge učinke bi imela ideja za poslovanje, št (3c.) Vpišete dodano
uporabno vrednost za poslovanje in prihranke, v kolikor jih predvidevate.
d. Arhiv predlogov, št (4.) V tem oknu imate pregled nad že shranjenimi ali poslanimi
predlogi, ter opcijo Uredi.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 15/19
Predlog ali osnutek lahko tudi samo shranite z ikono Shrani, kar pomeni da ga pred
pošiljanjem, z odpiranjem opcije Uredi, lahko še dopolnjujete in popravljate.
Ko boste enkrat z urejanjem zaključili, pa ga pošljete z ikono Pošlji.
e. Preklic že vpisanega predloga
V kolikor bi želeli preklicati že vpisan predlog še preden ste ga poslali, ga lahko stornirate z
ikono »Prekliči«.
OPOMBA: Ko boste predlog poslali, bodo ob prijavi v aplikacijo avtomatsko prejeli obvestilo o
vašem novem predlogu vsi, ki so upravičeni do pregleda.
Vsebina poslanega predloga pa se bo ob ocenjevanju vašega nadrejenega, prikazala tudi v
vprašalniku s katerim vas ocenjuje.
V. /3. Pregledovanje predlogov
a. Obveščanje o novih prejetih predlogih
V kolikor bo določeni predlog poslan vam, boste ob vstopu v aplikacijo prejeli naslednje obvestilo:
Za ogled predloga lahko dvakrat kliknete na napis, s čimer se vam bo odprlo poročilo z njegovo
vsebino.
OPOMBA: V kolikor vam je predlog poslal direktno podrejeni, se vam bo vsebina predloga hkrati
prikazala tudi v prvem vprašalniku, s katerim boste to osebo ocenjevali. Pri ocenjevanju boste
potem v vprašalniku, samo vnesli ustrezno oceno poleg okna z vpisom predloga. V kolikor želite
pa lahko dodatno pripišete še svoj komentar.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 16/19
14/16
b. Pregled nad vsemi prejetimi predlogi
Poročilo o vseh prejetih predlogih se nahaja v meniju
»Poročila/Prejeti predlogi«,
Ko se vam odpre okno, izberite ustrezno obdobje in
potrdite izpis.
OPOMBA: V poročilu bodo novi, še nepregledani
predlogi označeno z rdečim ozadjem.
VI. Beležke
Po potrditvi menija »Beležke«, se vam bo odprlo okno v katerem boste lahko zapisovali vse vrste
komentarjev in pripomb. Beležka vam omogoča enostavno dodajanje komentarjev komurkoli v
podjetju, ne samo tistim, ki so z vami povezani v ocenjevanje.
VI. /1 Iskanje osebe
Iskanju ustrezne osebe sta namenjena zgornja dva vpisna okna:
a. Levo okno je namenjeno direktnemu iskanju osebe z vpisom imena.
Po vpisu imena (Slika 8), ( 1. ) in potrditvi, se vam bo v spodnjem oknu pokazalo izbrano ime,
(Slika 8), ( 1.a. ).
b. Desno okno je namenjeno iskanju oseb preko oddelkov:
• Vpišite ime oddelka v okno ( 2. ). Po vpisu imena in potrditvi se vam bo v spodnjem oknu
pokazalo izbrano ime. Ko boste kliknili na želen oddelek v levem oknu ( 2.a. ), se vam bodo
v desnem oknu razvrstile vse osebe, ki so vpisane v tem oddelku.
• Lahko pa v spodnjem oknu enostavno kliknite na oddelek, ( 2.a. ), v kolikor je seveda
oddelek v vidnem polju.
Nato v seznamu izberite želeno osebo.
Slika 8.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
Stran 17/19
VI. /2 Vpis novega komentarja in pregledovanje /spreminjanje že obstoječih komentarjev
Ko boste želeno ime potrdili, boste s tem aktivirali spodnja dva okna:
a. Levo spodnje okno ( 3. ), je namenjeno vpisu vašega komentarja za izbrano osebo
b. Desno spodnje okno ( 4. ), je namenjeno pregledovanju in morebitnemu popravljanju že
vpisanih komentarjev.
b.
VI. /3 Shranjevanje novega komentarja
Besedilo beležke vpišete v okno ( 3. ). Ko boste besedilo dokončali, zaključite vpis z:
a. Označitvijo Tipa beležke. Izberite oznako komentarja glede na njegovo vsebino. Izbirate med
možnostmi
. ( 5. ).
, ( 6. ), v kolikor želite svojo beležko poslati tej dotični
b. Potrditvijo ikone
osebi. V nasprotnem primeru bo beležka ostala vpisana samo za vašo interno uporabo.
c. Shranjevanjem novega komentarja. Ko ste vpisali komentar, izbrali Tip komentarja in
ne/označili pošiljanje dotični osebi, zaključite z gumbom
Pošiljanje komentarja dotični osebi
Po označitvi tipa beležke se odločite, ali boste beležko poslali dotični osebi, ali jo želite zadržati za
lastno evidenco:
a. V kolikor beležke ne boste poslali, potem v okencu
ne označite
ničesar in zaključite z gumbom
b. V nasprotnem primeru pa kliknete na okence, da se prikaže puščica in zaključite s
VI. /4 Pregledovanje in spreminjanje vsebine beležk
Iz prikazanega seznama vseh do tedaj vpisanih beležk v oknu ( 4. ) in s potrditvijo znaka
( 4.a. ), lahko izberete katerokoli beležko, jo pregledujete ali popravljate njeno vsebino.
Morebitno spremembo posamezne beležke shranite z gumbom
,
Opomba: Mišljeno je, da svoje zabeležke vpisujete preko celega meseca /ocenjevalnega obdobja,
saj boste tako pri izpolnjevanju vprašalnika, na podlagi pregleda vseh zapiskov, tudi tistih ki ste jih
vnesli že v začetku in sredini ocenjevalnega obdobja:
a. Laže formirali zaključno oceno.
b. Laže vpisali ali iz beležke kar kopirali najustreznejši komentar, če bo seveda potreben.
POMEMBNO: Dolžnost vas kot vodje je tekoče beleženje najrazličnejših dogodkov povezanih z
vašimi ljudmi, predvsem vsakega pozitivnega prispevka in vsake ugotovljene nepravilnosti. Poleg
teh dogodkov ste dolžni beležiti tudi povzetke pomembnejših pogovorov ali dogovorov s
podrejenimi, njihova zagotovila za izboljšanje lastnega ravnanja, itd…
POMEMBNO: Poleg samega ocenjevanja, vodstvo od vsakega vodje pričakuje še vsaj nekaj
dodatnih vpisov mesečno!
VII. Sporočila
Po potrditvi menija »Sporočila«, se vam bo odprlo okno v katerem boste lahko prebirali različne
informacije, ki so namenjene vam in celotnemu kolektivu. Prav tako boste lahko:
a. Napisali novo obvestilo za vse druge uporabnike, (V kolikor imate ustrezne pravice)
b. Skrbnika programa obvestili o napaki ali mu posredovali svoje predloge in pripombe
Obveščamo vas, da smo spremenili način ocenjevanja
iz 4 ocen na 6 ocen. Prosimo vas, da si podrobno
preberete nova navodila za ocenjevanje.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Opomba: Ko boste vi ali
administrator vnesli novo
sporočilo, se bo to sporočilo
prikazalo vsakemu uporabniku,
ob vstopu v program.
Email: [email protected]
Stran 18/19
VIII. Pomoč
IX. Izpis Analiz
V meniju »Analize«, si boste omogočili vpogled v:
1. SA, Skupno Analizo v kateri se nahajajo vsi doseženi
rezultati tako za vaš celoten oddelek, kakor tudi za
posameznike znotraj oddelka.
2. IA, Individualne analize, v katerih se nahajajo individualni
rezultati za vsakega od vaših podrejenih
Ta analiza vam omogoča takojšnje odkrivanje šibkejših
področij izbrane osebe in hkrati osnovo za vodenje
individualnih pogovorov, postavitev ciljev, ter učinkovito
nadgradnjo njegovega prihodnjega delovanja
IX. /1 Izpis Skupne Analize in Individualnih analiz
Meni za izpis se nahaja v opciji »Poročila/Analize«
Ko se vam odpre okno, izberite ustrezno obdobje
in potrdite izpis. Izdelavo potrdite s
OPOMBA: Nastavite samo datum Od - Do, ostalih
nastavitev ne spreminjajte!
OPOMBA: Analiza se izdeluje ca 5 min.
Ko bo analiza gotova, se bo pojavil gumb
(1.).
OPOMBA: Aplikacija bo analize izdelala v zgoščeni obliki,
v ZIP ali RAR datoteki, ter jih po vaši potrditvi pretvorila
v navaden exel dokument z možnostjo urejanja
podatkov.
IX. /2 Pregled in razlaga rezultatov analize
OPOMBA: Pojasnila podatkov v analizah so v drugem zvezku Skupne Analize v exelu, z imenom
»OsebnaUčinkovitostPosameznikov«. V individualnih analizah za posameznike, pa so poleg pojasnil
podatkov, priložena tudi navodila za vodenje pogovorov s posamezniki in v nadaljevanju tudi prostor,
kamor vodja lahko vpiše dogovore in postavljene cilje, ki jih ne dorekel s podrejenim.
IX. /3 Prikaz pomanjkljivih rezultatov, pogovori s podrejenimi in postavljanje ciljev
Poenostavljen pregled nad vsemi najšibkejšimi področji se nahaja v meniju Administracija
/Pogovori s podrejenimi. Na tem mestu boste lahko vodili pogovore z vsakim posameznikom, za
vsako zaznano šibkejše področje, ter postavljali cilje.
Vse podrobnosti za izvedbo pogovorov s podrejenimi in postavljanjem ciljev so pojasnjene, v Power
Point navodilih, ki so priloga teh navodil.
Copyright © 2008, Aleksander Schmidt R – 052/08
Email: [email protected]
19/19
Stran 12/14
13/14
Stran