PUBLIKACIJA - vrtec Medo

VRTEC MEDO
PUBLIKACIJA
ŠOLSKO LETO 2014/2015
Spoštovani starši, dragi otroci!
Z novim šolski letom se naša vrata ponovno odpirajo. Z nekaterimi se že poznamo, za druge, ki v našo sredino
vstopate prvič, pa se bomo potrudili, da naš vrtec čim prej postane vaš drugi dom. Pred vami je publikacija, ki
prinaša informacije o življenju in delu našega vrtca za šolsko leto 2014/2015.
Zavedamo se, da je naša prva dolžnost zagotoviti strokovno delo ter varno in prijetno okolje. Hkrati bomo še
naprej sledili našemu cilju, to je omogočiti vsestranski razvoj vsakega posameznika ob pozitivnem vzgojnem
delovanju. Vsi skupaj si želimo, da bi vaše in naše otroke vzgajali v samostojne, prijazne in sočutne ljudi.
Ponudili bomo vsebine, ki otroka motivirajo in podpirajo procese učenja ter izvajali dejavnosti za pridobivanje
novih izkušenj. Po svojih najboljših močeh se bomo trudili, da se bodo vaši otroci pri nas dobro počutili in
skupaj z vami radi prihajali med nas. V novem šolskem letu vam želim, da skupaj z vašim otrokom in nami
preživite čim več lepih dni.
Ravnateljica
dr. Anja Podlesnik Fetih
»Kjer so otroci, je vse sveže
in naravno, polno barv,
topline in življenja.
Odrasli tega ne razumejo …
zato morajo imeti
otroci z odraslimi
veliko potrpljenja,«
pravi Mali princ.
(po Philu Bosmansu)
Otroštvo je čas brezskrbne igre, veselja, smeha, sproščenih in radovednih pogledov na naš pisan svet, ki se otroku v vsakodnevnih dogodivščinah odpira vedno na
drugačen način. Zaznamujejo ga poti, izzivi, srečanja z vrstniki in odraslimi, ki otroka krepijo in mu izoblikujejo osebnost.
Igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same. Spremeni odnos do realnosti in je notranje motivirana, svobodna in odprta ter otroku prijetna. Način in vsebino igre
narekuje otrok sam in okolje. V njej so prepoznavne različne stopnje otrokovega razvoja. Otrok se uči jezika, pojmov, števil, pridobiva spoznanja iz naravnega in
družbenega okolja, ustvarja in se izraža na različnih področjih umetnosti. Ob igri pridobiva izkušnje na področju gibalnega, čustvenega, moralnega razvoja,
socializacije in komunikacije.
Vrtec je kraj in prostor, kjer otroci pridobivajo veliko novih znanj, izkušenj in spretnosti, kjer se učijo medsebojnega sodelovanja in se srečujejo z raznovrstnimi
nalogami in izzivi. V igri se prepletajo in povežejo različna področja dejavnosti, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in
strokovno utemeljeno.
Vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, komunikacije in interakcije z otroki in med otroki, pravila, ki so dogovorjena skupaj z otroki in veljajo za vse, otroke in strokovne
delavce vrtca, so tiste prvine, ki spodbujajo demokratizacijo življenja v vrtcu. Bivanje temelji na spoštovanju otrokovih pravic in Kodeksu etičnega ravnanja v vrtcu.
Vsak otrok ima pravico do izbire in drugačnosti, zato se trudimo, da ponujamo takšne aktivnosti, kjer ima vsak otrok možnost izbire glede na želje, interese,
sposobnosti in razpoloženje.
Vljudnost in spoštovanje v komunikaciji tudi do otrok je načelo vseh zaposlenih v našem vrtcu. Trudimo se, da v naše delo vnašamo pomembne elemente
interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi.
Trudimo se za nenehno in kvalitetno sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo. Otrokom želimo približati različne kulturne ustanove v kraju in izven njega.
VREDNOTE VRTCA
Vrednota je nekaj, kar nas bogati in vodi v boljšo kvaliteto življenja, oblikuje našo osebnost. V vrtcu si prizadevamo vrednote posredovati z vzgledom,
medsebojnim spoštovanjem in razumevanjem.
Pomembne vrednote našega vrtca so:





PRIJAZNOST – je pogoj za dobre medčloveške odnose.
ODGOVORNOST – smo odgovorni ljudje do vseh, ki vstopajo v naš zavod.
POŠTENOST – kritično presojamo svoje in delo drugih.
ZANESLJIVOST – vsak se lahko obrne na nas, saj ve, da se bomo potrudili po svojih najboljših močeh.
USTVARJALNOST – vseskozi iščemo nove izzive, ustvarjalne rešitve za doseganje skupnih ciljev.
VZGOJA
Vzgoja je zahtevna in plemenita naloga, zato bomo v našem vrtcu

spoštovali vsakega otroka, njegovega starša ali skrbnika,

zadovoljili potrebe lokalne skupnosti ter potrebe delavcev v vrtcu,

zagotovili strokovno izvajanje KURIKULUMA ZA VRTCE.
PODATKI O VRTCU
Osnovne šole Janka Kersnika Brdo
Brdo 5
1225 Lukovica
VVE Medo
Cveta Rošer, dipl. vzg.
dr. Anja Podlesnik Fetih
pomočnica ravnateljice in vodja VVE
tel.: 01 723 68 70
e-pošta: [email protected]
VVE Medo Prevoje
VVE Medo Krašnja
ravnateljica
tel.: 01 723 50 20
Zaboršt 2
Prevoje pri Šentvidu
1225 Lukovica
tel.: 01 723 68 70
e-pošta: [email protected]
Simona Vrankar
poslovna sekretarka/računovodja
tel.: 01 723 68 72
Fax: 01 723 68 74
e-pošta: [email protected]
Krašnja 14a,
1225 Lukovica
tel.: 01 7234 056
GSM: 031 692 171
Barbara Knap
svetovalna služba
tel.: 01 723 68 73
e-pošta: [email protected]
VVE je enota javnega zavoda. Ustanovitelj je Občina Lukovica.
Urška Presečnik
organizatorka prehrane in zdravstveno
higienskega režima
tel.: 01 723 68 70
e-pošta: [email protected]
POSLOVNI ČAS
Vrtec je odprt od ponedeljka do petka, in sicer od 5.30 do 17.00. Sestavljen je iz 9-urnega vzgojno-izobraževalnega programa v oddelkih in dežurstva v jutranjem in
popoldanskem času. Poslovni čas se zaradi potreb staršev lahko prilagodi v soglasju z ustanoviteljico Občino Lukovica.
V času šolskih počitnic je zaradi zmanjšanega števila otrok in organizacije dela enota Krašnja zaprta.
ORGANIZIRANOST VRTCA
Vrtec Medo je odprt celo leto. V vseh skupinah se izvaja celodnevni program, ki zajema vzgojno-izobraževalne dejavnosti, prehrano, počitek in varstvo otrok.
Med šolskimi počitnicami bomo v vseh oddelkih starše povprašali, kakšne so njihove potrebe po varstvu otrok v omenjenem času. To velja tudi za poletne mesece.
Pozorno bomo načrtovali odsotnost delavcev, tako da bo v večini oddelkov prisotna vedno ena, otrokom znana oseba.
Otroci so razporejeni v 13 homogenih in 2 heterogena oddelka.
 I. starostno obdobje – otroci stari od enajstih mesecev do treh let,
 II. starostno obdobje – otroci od tretjega leta do vstopa v osnovno šolo.
V igri, ki je osnovna dejavnost otrok, se prepletajo raziskovanja in različne aktivnosti preko gibanja, matematike, umetnosti, narave, družbe in rabe jezika.
Dan se odvija v konceptu mirnih prehodov, brez hitenja. Dnevni red je naravnan na biološki ritem otrok. Urnik bivanja je okviren.
5.30–7.00
7.00–7.30
7.30–8.00
8.00
10.00
9.00–12.00
11.20
11.30
11.45
12.00
13.00
12.00–14.30
14.30
14.30–15.30
15.30–17.00
zbiranje otrok, igra ali željen počitek posameznikov
odhodi otrok v matične igralnice
igra, pogovor, priprava na zajtrk
zajtrk
malica
usmerjene dejavnosti v oddelku, bivanja zunaj, sprehodi (nega v 1. starostnem obdobju), priprava na kosilo
kosilo 2–3 letnih otrok
kosilo 3–4 letnih otrok
kosilo 4–5 in 4–6 letnih otrok
kosilo 5–6 letnih otrok
kosilo 1–2 letnih otrok
počitek, umirjene dejavnosti, ki so nadaljevanje dopoldanskih aktivnosti
malica
umirjene dejavnosti, igra
združevanje otrok, igra, odhodi domov
SKUPINE IN STROKOVNE DELAVKE V ODDELKIH
PREVOJE
število
skupina
starost otrok
vzgojiteljica
otrok
I. starostno obdobje
Pikapolonice
1–2 leti
14
Brigita Gabrovec
Polhki
1–2 leti
14
Veronika Hribar
Polžki
2–3 leta
14
Barbara Prašnikar
Zajčki
2–3 leta
14
Alenka Avbelj
II. starostno obdobje
Metulji
3–4 leta
19
Monika Gorišek
Sovice
3–4 leta
19
Anka Juras
Lisičke
3–4 leta
19
Tina Osolnik
Miške
4–5 let
24
Jolanda Kreslin
Veveričke
4–5 let
24
Andreja Burja
Ježki
4–6 let
19
Špela Repič
Medvedki
5–6 let
22
Nataša Beganovič Jug
Palčki
5–6 let
24
Ksenija Capuder
KRAŠNJA
število
skupina
starost otrok
vzgojiteljica
otrok
I. starostno obdobje
2–3 let
14
Petra Capuder
Lunice
Il. starostno obdobje
Zvezdice
2–3 let
19
Meta Adamič Bahl
Sončki
4–6 let
21
Urška Pogačar
pom. vzgojiteljice
Barbara Močnik
Nataša Zalaznik
Tadeja Oražem
Tjaša Drenik
Tina Pogačar
Eva Stopar
Urška Zimic
Andreja Lavrič
Alenka Tartara
Damijana Seliškar
Špela Obreza
Janja Boršič
pom. vzgojiteljice
Anamarija Lanišek
Marjana Požun
Mojca Pustotnik
Za nemoteno delo in zagotavljanje sočasnosti skrbijo Vesna Prevolnik, Katja Mlakar ½ in Mateja Tušek ½.
TEHNIČNI DELAVCI VVE MEDO
ime in priimek
Cveta Rošer
Barbara Knap
Urška Presečnik
Simona Vrankar
Vinko Klopčič
Uroš Koblar
Bogdan Barle
Alenka Pustotnik
Marija Nakrst
Majda Kovačič
Barbara Rupar
Angelca Genc
Alojzija Bizjak
Tatjana Omahna
Urška Jemec Tekavec
Uršula Avbelj
delovno mesto
pomočnica ravnateljice in vodja VVE
svetovalna delavka – inkluzivna pedagoginja
vodja prehrane in ZHR ½
računovodja/poslovna sekretarka
hišnik – vzdrževalec ½
hišnik – vzdrževalec ½
kuhar – vodja kuhinje
kuharica
kuharica – kuharska pomočnica
perica ½
kuharska pomočnica
čistilka
čistilka
čistilka
kuharska pomočnica in perica ½ (Krašnja)
čistilka ½ (Krašnja)
STROKOVNOST
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Kurikulum predstavlja strokovno podlago za delo
vrtcev in je obvezen za vse vrtce.
Sam pojem kurikulum je širši od pojma program, saj zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. Otroka postavlja v ospredje, torej v središče dogajanja.
Program je prilagojen posamezniku in skupini. Dejavnosti in aktivnosti tako razvojne, kakor tudi individualne zmožnosti in posebnosti otrok, so opažene in sprejete
kot motivacija za načrt dela v oddelku in se prilagajajo posamezniku in njegovim potrebam. Otrok v oddelku sodeluje, njegova participacija je pomemben vidik
vzgojnega dela, česar se strokovni delavci še prav posebej zavedamo.
Kurikulum poudarja otrokove pravice, ki izhajajo iz Deklaracije o človekovih pravicah in Konvencije o otrokovih pravicah. Kodeks etičnega ravnanja, ki smo ga vsi
strokovni delavci spoznali, osvojili in privzeli kot edino sprejemljivo ravnanje, je del zagotavljanja otrokovih pravic.
Otrok ne oblikuje le dnevnega programa, njegova participacija se odraža tudi na prilagajanju in spreminjanju prostora, sredstev in oblik dela. Dejavnosti potekajo v
majhnih skupinah, ki jih vodita obe strokovni delavki načrtovano in s poglobljeno refleksijo. Tako delo daje smernice za naprej. V evalviranje vsakodnevnega dela
vključujemo tudi otroke. Na tak način je njihov doprinos k načrtovanju in izvedbi dejavnosti resnično usmerjen v zadovoljevanje njihovih potreb in želja po
odkrivanju in spoznavanju novega.
Med najpomembnejše cilje kurikuluma prištevamo omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire ter večje spoštovanje zasebnosti in intimnosti otroka. Poskrbeli
smo za kotičke, kjer se ima otrok občutek miru in zasebnosti.
Radi rečemo, da je vrtec drugi dom otroku. Želimo, da bi to resnično tudi postal. Dom, v katerega se radi vračamo vsi, otroci in odrasli.
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:
 demokratičnosti,
 pluralizma,
 avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
 enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
 pravice do izbire in drugačnosti in
 ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
 spodbujanja telesnega in gibalnega razvoja in razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so:
 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev ter spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja.
PROJEKT TEGA ŠOLSKEGA LETA
Naslov letnega projekta Vrtca MEDO v tem šolskem letu je
POJMO, PLEŠIMO, PRISLUHNIMO IN PRIPOVEDUJMO.
Povezoval bo vse skupine skozi celo leto v različna druženja, ustvarjanja in aktivnosti.
Z medgeneracijskim sodelovanjem bomo skušali približati otrokom tiste prvine kulturne dediščine iz okolja, ki so otrokom blizu, ki jih otroci lahko vidijo, slišijo,
tipajo, raziskujejo, poustvarjajo in doživljajo. Vzpostavljali bomo stike s kulturnimi institucijami in posamezniki iz okolja za popestritev življenja in dela v vrtcu.
Spodbujali bomo medsebojno komunikacijo za ustvarjanje dobre klime v odnosu do otrok, staršev, okolja in sodelavcev.
Cilji, ki jim bomo sledili na vseh področjih otrokovega razvoja in na vseh področjih dejavnosti, so:
 spodbujati medsebojno komunikacijo za ustvarjanje dobre klime v odnosu do sodelavcev, otrok, staršev in okolja;
 vzpostavljati stike s kulturnimi institucijami in posamezniki iz okolja za popestritev življenja in dela v vrtcu in poskrbeti za promocijo dela v javnosti;
 poskrbeti za več neposrednih stikov med vzgojiteljico, pomočnico in starši;
 vse elemente dnevnega reda obravnavati enakovredno, saj se predšolski otrok razvija in izobražuje ob vsakem stiku z družbenim in naravnim okoljem;
 v vzgojno-izobraževalno delo vnašati čim več aktivnih oblik dela in ustrezne miselne izzive;
 upoštevati individualne razlike ter zagotavljati možnost izbire v okviru enakovredno ponujenih dejavnosti;
 otroku omogočiti spoznanja, da se ljudje in okolje, družba in kultura spreminjajo;
 spodbujati razvoj otrokove lastne identitete in spoznavanje lastne kulture z iskanjem različnih oblik izražanja, ki so otroku blizu;
 ob negovanju kulturne dediščine spoznavati tudi življenje dedkov in babic.
Z medsebojnim sodelovanjem, zanimivo vsebinsko in programsko ponudbo bomo razvijali kulturo in klimo v vrtcu in skrbeli za nenehni razvoj in rast vrtca.

Spoznavali bomo običaje in kulturno dediščino, ki je vezana na določeno dejavnost (oblačila, opravila, ljudski plesi, igre, pesmi, bajke in povesti).

Skupaj z otroki bomo raziskovali in spoznavali naš kraj in okolico, predvsem tiste predele kraja in dejavnosti, ki jih lahko sami obiščemo (čebelarski muzej,
kmetije, folklorna skupina …).

Spoznavali bomo značilnosti tradicionalnih jedi (močnik, kruh, med …) in jih vključevali v naše jedilnike.

Razvijali in spodbujali bomo samostojnost otrok.

Spodbujali bomo otroke in sodelavce pri pridobivanju samozavesti in razvijanju strpnosti do drugih.
Globalne vsebine iz različnih področij (intelektualno, umetnostno in gibalno) bomo spoznavali in predstavili otrokom in staršem s pomočjo okolja, v katerem
bivamo. Poudarek bo na spoznavanju:



praznikov preko celega leta,
praznovanj, ki se bodo odvijala v tem okolju,
kulturne dediščine, ki je značilna za ta prostor.
OBOGOTATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU
Pripravili smo pestro in raznovrstno ponudbo različnih dejavnosti. To so dejavnosti, ki so se v preteklosti izkazale kot dobro sprejete s strani otrok in staršev.
Obogatitvene dejavnosti izvajajo strokovne delavke. Predstavljajo nadgradnjo dejavnosti, ki se odvijajo v svojem oddelku v dopoldanskem času.
Prvo starostno obdobje – oddelki otrok (od 1. do 3. leta)
Aktivnosti, ki jih strokovne delavke izvajajo v teh oddelkih:
 pikapolonica pleše in igra
 medvedkov nahrbtnik prepeva
 pikapolonica vrtnari
 medved Jaka na obisku
 medvedkov vrt
 pravljična culica babice Albine
 mali modri sonček
 predstave strokovnih delavk za otroke v enoti
 predstava dijakinj gimnazije in srednje šole R. Maistra Kamnik
 mali sonček
 varno s soncem
 dnevno taborjenje v vrtcu in ob njem
Obogatitveni projekti, ki so naravnani na vseslovenski nivo in imajo humanitarno noto:
 podajmo si roke (Nivea)
 medvedkov tek - tek podnebne solidarnosti (Karitas)
Obogatitveni projekti, ki se bodo izvajali s pomočjo plačila staršev:
 gledališko-lutkovni abonma – Mini teater Ljubljana
Drugo













starostno obdobje – oddelki otrok (od 3. leta do 6. leta)
pravljični palček
veverica bralka
medvedkova nočitev
predstave strokovnih delavk za otroke v enoti
predstava dijakinj gimnazije in srednje šole R. Maistra Kamnik
dnevno taborjenje v vrtcu in ob njem
cicihribci
mali sonček
pojoči medvedki
cici vesela šola
različni likovni natečaji (posamezni otroci)
varno s soncem
zdravi zobki
Obogatitveni projekti, ki so naravnani na vseslovenski nivo in imajo humanitarno noto:
 podajmo si roke (Nivea)
 medvedkov tek - tek podnebne solidarnosti (Karitas)
Obogatitveni projekti, ki se bodo izvedli s pomočjo plačila staršev:
 gledališko-lutkovni abonma Mini teatra Ljubljana
 Plesna šola MIKI
 angleščina za najmlajše
 rolanje
Obogatitvene dejavnosti posameznih skupin, ki niso vezane na LDN Vrtca Medo
in se izvajajo v posameznih oddelkih:
 pravljična torba metuljčka Matička
 Pravljična škatla
 športna veverica
 cici vesela šola
 vitezi, kralji in princese
 pogled v nočno nebo





svet dinozavrov
praznovanje letnih časov
ustvarjalnice z blagom
igrajmo se po angleško
medvedkova nočitev v vrtcu
Nekateri obogatitveni projekti so povezani z dodatnim plačilom staršev in se izvajajo izven prostorov vrtca:
 plavalni tečaji v Atlantisu
 tabor
 živalski vrt Horjul
 pastirski dan na Vačah
 Kekčeva dežela
 Narodna galerija Ljubljana
 potepanje z vlakom
POMEMBNI DOGODKI IN PRAZNOVANJA
V okviru letnega projekta Vrtca Medo POJMO, PLEŠIMO, PRISLUHNIMO IN PRIPOVEDUJMO bomo:
DOGODKI
v prvem starostnem obdobju – oddelki otrok (od 1. do 3. leta):
Skozi načrtovane dejavnosti in izvedbo bomo otrokom
 privzgajali in pridobivali odnos do preteklost in sedanjosti – vez med generacijami.
 približali otrokom kulturno dediščino s pomočjo gostov, ki jih povabimo v vrtec;
 spoznavali, da je sožitje med odraslimi in otroci pomembno in prijetno;
 spodbujali in omogočali gibalno aktivnost otrok preko različnih dejavnosti;
 poskrbeli za dobro počutje otrok v vrtcu.
Cilje bomo zasledovali in dosegali z dejavnostmi:
 babice in dedki z nami in med nami
 pohod za krof okoli vrtca
 čebelarji med nami
 veseli december
 112 – oglejmo si gasilca
v drugem starostnem obdobju – oddelki otrok (od 3. do 6. leta):
 spoznavali kulturno izročilo, običaje in značilnosti bližnjega okolja (oblačila, igre, pesmi in plesi naših babic in dedkov);
 vizualizirali kulturno dediščino s pomočjo gostov (folklorne skupine, ljudski pevci, glasbeniki ...);
 spoznavali ljudske igre, plese, glasbo in se v vse aktivno vključevali;
 krepili medgeneracijske vezi in medsebojno sodelovanje (starši, babice in dedki);
 spoznavali domači kraj in se seznanjali s tem, kako so ljudje tod živeli in delovali v prejšnjih časih;
 otrokom skušali predstaviti pomen sodelovanja med generacijami ter jim tako privzgojili odnos do preteklosti in sedanjosti.
Cilje bodo zasledovali in dosegali z naslednjimi aktivnostmi:





babice in dedki z nami in med nami
pohod za krof
medeni zajtrk
veseli december
gasilec, prometnik na obisku
PRAZNOVANJA
Prazniki osrečujejo majhne in velike. Drobne radosti, prešernost in druženje sta naš moto v tem letu. Kako so se veselili praznikov in kako so jih praznovali naši
predniki, bomo poizkušali posnemati tudi mi. Načini bodo drugačni, morda s pomočjo dedkov in babic še bolj zanimivi in hkrati varčni. Vseeno bomo pozorni na
varčevalne ukrepe, trudili se bomo za pridobivanje sponzorskih sredstev in vlagali lastno delo in znanje. V tem letu bomo praznovali:





rojstne dneve otrok
teden otroka
slovenski kulturni praznik
pust
gregorjevo
SODELOVANJE S STARŠI
Stalno sodelovanje in povezovanje za dobrobit otroka je ključna naloga staršev in strokovnih delavcev.
Načrtovano vzgojno delo oddelka je predstavljeno staršem na prvem roditeljskem sestanku. Starši imajo možnost dopolniti načrt s svojimi predlogi.
Od septembra do junija povabimo starše na:
 tri roditeljske sestanke (informativni sestanek, razvojne značilnosti otrok in evalvacija dela, zaključni sestanek),
 individualne govorilne ure vsak tretji torek v mesecu od 16.00 do 18.00,
 skupno jesensko igralno druženje,
 nočni pohod na Krtinski hrib z lučkami,
 medvedkovo olimpiado.
Srečanje za starše novo sprejetih otrok bo v vrtcu potekalo predvidoma v mesecu juniju, s pomočnico ravnateljice in svetovalno delavko. Na srečanju se starši
seznanijo z organizacijo vrtca, dejavnostmi in s programom vrtca. Starši na tem srečanju dobijo vse odgovore na vprašanja, ki se jim pojavljajo pred vstopom otroka
v vrtec, seznanijo se s postopnim uvajanjem otroka, z razvojnimi značilnostmi in možnimi reakcijami otrok. To je pogoj za kvalitetno nadaljnje sodelovanje in
komunikacijo med starši in ustanovo.
Sodelovanje s starši je za naše delo ključnega pomena, zato se bomo trudili, da bomo take oblike dela še naprej negovali in ohranjali. V svoje načrte bomo vnašali
predloge, pobude in odpravljali pomanjkljivosti, na katere nas bodo starši opozarjali. Predstavniki staršev, ki zastopajo interese staršev cele skupine, so bili izbrani na
prvem roditeljskem sestanku oddelka.
PREHRANA
Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je pomembna v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Zato pri
načrtovanju prehrane upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano otrok, ki smo jih prevzeli po evropskih priporočilih (Referenčne
vrednosti za vnos hranil). Pri načrtovanju prehrane se ravnamo po prehranskih smernicah v vrtcu in šoli, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje s sodelovanjem
Ministrstva za zdravstvo v letu 2005 (Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah). Z obroki v vrtcu bomo pokrivali 70 % otrokovih
dnevnih energetskih in bioloških potreb. Obroki bodo mikrobiološko varni in zdravstveno neoporečni. Zagotavljali bomo mešano in čim bolj raznoliko prehrano.
Za vse otroke pripravljamo štiri obroke dnevno (zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico). Prizadevamo si, da otroci preko dneva uživajo zadostno
količino manj sladkih tekočin, naravnih sokov in vode. Trudimo se povečati uporabo lokalne in ekološko pridelane hrane.
Posebno pozornost namenjamo tudi kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranskih navad (umirjeno prehranjevanje, sodelovanje otrok pri pripravi
pogrinjkov, delitvi hrane).
SVETOVALNA SLUŽBA
Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom.
Svetovalna delavka želi v sodelovanju s starši, z vzgojiteljicami, s pomočnicami vzgojiteljic in z vodstvom ustvarjati optimalne pogoje, v katerih se bodo otroci čim
bolje razvijali.
Pri svojem delu se ravna po načelu skupnega dogovora ter zaupnosti podatkov v dobro otroka in njegove družine. Prizadeva si, da bi otroke bolje razumeli in se na
njihove potrebe primerno in takoj odzvali.
S starši se srečuje na osebnih svetovanjih in posvetovanjih (pogovorne ure), na predavanjih in pedagoških delavnicah.
Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih in organizacijskih vprašanj v vrtcu preko treh med seboj povezanih ter
prepletenih osnovnih dejavnosti:
- dejavnost pomoči: priprava in vključitev otroka v vrtec, v šolo, posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo sorojenca, razveza ali ločitev, selitev,
smrt v družini, odvisnost …);
- razvojne in preventivne dejavnosti: svetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju, pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk
(težave hranjenja, močenja, blatenja, spanja, nemirnost, agresivno vedenje), pomoč pri težavah in motnjah razvoja, spodbujanje nadarjenega otroka;
- dejavnost načrtovanja in evalvacije.
S temi dejavnostmi svetovalna delavka pomaga vsem udeležencem v vrtcu (vzgojiteljem, otrokom, staršem, vodstvu vrtca) ter z njimi sodeluje na različnih področjih
vsakodnevnega življenja in dela.
SKLAD VRTCA MEDO
Sklad je namenjen izboljšanju kvalitete bivanja otrok v vrtcu (nakup igral, različnih didaktičnih pripomočkov) in pomoči socialno ogroženim otrokom (tabori,
abonmaji). Sredstva, namenjena skladu vrtca, pridobivamo na več načinov:
 z donatorstvom in sponzorstvom,
 finančnimi prispevki staršev,
 materialnimi prispevki staršev.
OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA










Starši uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov.
Redno izpolnjujejo finančne obveznosti do vrtca.
Upoštevajo poslovni čas vrtca.
Zagotavljajo spremstvo ob prihodu in odhodu iz vrtca. Otroka lahko iz vrtca odpeljejo le starši, druge polnoletne osebe pa le v izjemnih primerih s pisnim
pooblastilom staršev.
Ob vstopu v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, opozarjajo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje.
Skrbijo za zdravje otrok. V vrtec ne pripeljejo bolnega otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ogroža sebe in druge. Odgovorne osebe v vrtcu seznanjajo o
nalezljivih otroških boleznih.
Vzgojitelja/ico sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu.
Spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah in spletni strani vrtca (http://www.vrtec-medo.si).
Od staršev pričakujemo sodelovanje in zanimanje za otrokovo vzgojo in razvoj ter vključevanje v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem.
Izpis otroka je potrebno pisno najaviti najmanj 30 dni pred datumom izpisa.
Radi rečemo, da je vrtec drugi dom otroku.
Želimo, da bi to resnično tudi postal. Dom, v katerega se radi vračamo vsi, otroci in odrasli.
OŠ Janka Kersnika Brdo, Lukovica