preprečitev predstavnikom sindikata, da zastopajo

Sindikat vojske, obrambe in zaščite
Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
telefon:01/471 14 19, telefaks:01/471 27 01
Številka: KM-2014-03-27
Datum: 27.03.2014
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Roman Jakič - minister
Vojkova cesta 55
1000 LJUBLJANA
Zadeva:
Diskriminacija pripadnikov in zlorabe pri razporejanju pripadnikov Slovenske
vojske
V preteklem letu je Sindikat vojske, obrambe in zaščite (v nadaljevanju SVOZ) opozoril na kršitve in
zlorabe pri razporejanju pripadnikov Slovenske vojske (v nadaljevanju SV) ter od načelnika GŠSV
zahteval ustrezne ukrepe odgovornosti, ki mu jih nalaga Zakon o obrambi. Vse do danes načelnik
GŠSV ni izvedel nikakršnih ukrepov.
V mesecu juliju 2013 je SVOZ posredoval dopis ter ponovno opozoril na očitna nezakonita ravnanja in
težje kršitve vojaške discipline s strani poveljnika 20. pehotnega polka podpolkovnika Boštjan Močnika
(dopis SVOZ št. KM-2013-07/10 z dne 10.07.2013), v katerem so zaradi očitnega pomanjkanja kadra
v SV, preobsežnih formacij, množičnega odhoda pripadnikov iz SV bili prisiljeni zmanjšati strukturo
pehotnega polka in tako nezakonito ter brez ustreznih delovno pravnih aktov premeščali pripadnike
SV. Načelnik GŠSV kljub podani pobudi o težji kršitvi vojaške discipline s strani poveljnikov 20.
pehotnega polka ni izvedel postopkov disciplinske odgovornosti.
Podpolkovnik Boštjan Močnik nadaljuje s težjimi kršitvami vojaške discipline oziroma z zlorabami ter
ponovno ne glede na izključno pristojnost načelnika GŠSV, brez ustreznih delovno pravnih aktov
oziroma ukazov o razporeditvi premešča pripadnike 20. pehotnega polka. S premeščanjem
pripadnikov pa poveljnik podpolkovnik Boštjan Močnik skupaj z ostalimi poveljniki izvaja tudi
diskriminacijo pripadnikov 20. pehotnega polka.
Poveljniki (lahko jih naštejemo nekaj) so v petek dne 07.03.2014 postrojili pripadnike 20. pehotnega
polka ter jim prebrali brez ustreznih ukazov, kam se morajo zglasiti na novo delovno mesto dne
10.03.2014 in jim brez ustreznih ukazov določili tudi nove poveljnike. Imenovanje poveljnikov in
vzpostavitev linije vodenja in poveljevanja je ključni element delovanja SV ter izključna pristojnost
načelnika GŠSV. Takšna samovolja in zloraba predstavlja izredna nevarna ravnanja za obrambni
sistem.
Za prerazporeditev pripadnikov 20. pehotnega polka se je poveljnik odločil na podlagi nekakšnega
»semaforja«, s katerim poskuša poveljnik 20. pehotnega polka ter ostali lojalni poveljniki izvajati
pritiske nad pripadniki, ki se zaradi upravičenih razlogov odsotnosti niso mogli udeležiti vseh
usposabljanj. Z zeleno barvo je označil pripadnike, ki imajo končana vsa usposabljanja, ki jih je
opredelil poveljnik podpolkovnik Boštjan Močnik.
Skoraj nemogoče razmere dela v 20. pehotnem polku, se ustvarjajo tudi s tako imenovano »palico in
korenčkom«. Z zavajajočimi informacijami in celo z represalijami do pripadnikov vzdržuje podpolkovnik
Boštjan Močnik nekakšno »tampon cono«, ker se zaveda, da ne bo mogel izpolniti vseh svojih obljub,
ki jih je že v mesecu maju 2013 podal vsem pripadnikom. V 20. pehotnem polku obstajajo različne
oblike represalij, s katerimi poskuša poveljnik in njemu lojalni poveljniki ustvariti dosledno in
brezpogojno poslušnost, pri tem pa pripadnike prekomerno obremenjujejo z aktivnostmi, pri čemer so
poveljniki ustanovili tudi »črn fond« ur, ko so presegali s predpisi opredeljene omejitve.
Pri brezglavem in nezakonitem prerazporejanju pripadnikov, je podpolkovnik Boštjan Močnik skupaj s
svojo ekipo začel podčastnike (na primer vodnike) postavljati brez ustreznih delovno pravnih aktov na
delovno mesto vojaka. Višji štabni vodnik Ivan Šušnjara pri tem pripadnikom pojasnjuje, da je do tega
prišlo zaradi manjkajočih vodij skupin oziroma že zasedenih delovnih mestih poveljnikov oddelka.
Takšna ravnanja so nezakonita, hkrati pa dokaz izredno obsežnih posledic transformacije, ki je
ustvarila preobsežne formacije organizacijskih enot, katere sedaj ukinjajo oziroma zmanjšujejo. Ta
absurd se nato nadaljuje tudi na vojaških položajih s činom desetnika, ki ima vse pogoje za vodjo
skupine, pa to ne more biti, saj je namesto njega na takšno delovne mesto postavljen vodnik, ne glede
na sistematizacijo oziroma formacijo.
Pripadnike 20. pehotnega polka so razdelili po barvah in sicer na zelene (pripadnik izpolnjuje vse
standarde), na rumene ali oranžne (pripadnik deloma izpolnjuje standarde) in na rdeče (pripadnik ne
izpolnjuje vseh standardov). Podpolkovnik Boštjan Močnik tukaj zelo spretno uporablja tako
imenovano obliko prisile »palica in korenček«. S to prisilo lahko mirno deluje nad pripadniki 20.
pehotnega polka, saj jim obljublja nekaj in hkrati jemlje. Preprosto mu morajo pripadniki slediti saj, če
nasprotujejo so deležni nekakšnih »tihih« ukrepov, ki jih močno občutijo. Za »tihe« ukrepe še najbolje
poskrbi višji štabni vodnik Ivan Šušnjara, ki preko poveljnikov enot in njihovih podrejenih vodij izvaja z
različnimi metodami in na različne načine anomalije, na katere sindikat SVOZ že dalj časa opozarja.
Sedanjo, novo formacijo je v petek, 07.03.2014 prebral na sestanku kolektiva 20. pehotnega polka
podpolkovnik Boštjan Močnik. S tem je videti, da izraža prepričanje, da dela vse v skladu z veljavno
zakonodajo. V strahu pred nepodaljševanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pa vojaki dejansko
nimajo nikakršnih možnosti uveljavljati svojih pravic, saj so vsakodnevno deležni groženj o
nepodaljševanju pogodbe o zaposlitvi, na kar je SVOZ že večkrat opozarjal številne institucije
Republike Slovenije. Pogodbe o zaposlitvi so ves čas bile namenjene izključno metodam maščevanja
s strani poveljnikov, kateri so ves čas zaradi očitne nesposobnosti in nestrokovnosti prisiljeni prikrivati
številna kazniva ravnanja svojih lojalnih poveljnikov oziroma »klanov«.
Po zagotovilu podpolkovnika Boštjana Močnika poveljnika 20. pehotnega polka, bodo pisni ukazi
vročeni vsem premeščenim najkasneje do 1. junija 2014.
Skupek tega je nezadovoljstvo in nemotiviranost, ki ga pa še dodatno podžigajo poveljniki, če jim kdo
ni všeč, se z njim ravna kar po domače. Vojaki ne vedo več komu ali čemu bi še verjeli. Vojaki v tej
državi ne morejo nikomur več zaupati, še najmanj različnim institucijam v Republiki Sloveniji, od
katerih vsakdo pričakuje ustrezno obliko nadzora.
Izbrani in lojalni poveljniki pa lepo napredujejo tako v činu kot v plačilnem razredu, ne da bi pri tem
odgovarjali za svoja ravnanja, kljub intenzivnemu varčevanju v javnem sektorju. Kljub načelni enakosti
vseh ljudi pred zakonom, je v praksi nekaterim dovoljeno mnogo več kot drugim in to omogoča
oblikovanje klanov. Nekoga, ki je vpliven in je del oblikovanega klana, je veliko teže preganjati zaradi
prepovedanega dejanja, kot navadnega pripadnika, ki mu enostavno ti isti poveljniki ne podaljšajo
pogodbe o zaposlitvi. Ob enakem dejanju bosta kazni različni, tako kot njuna izvršitev, vendar zoper
podpolkovnika Boštjana Močnika in njegovi ekipi do pregona dejansko ne bo prišlo. Mu bo pa
omogočena bliskovita karierna pot.
Pristojnost razporejanja in imenovanja pripadnikov SV na vojaške dolžnosti je izključna pristojnost
načelnika GŠSV, kar opredeljuje 45. člen Zakona o obrambi. Ker gre za očitno zlorabo, SVOZ podaja
tudi pobudo za uvedbo disciplinskih postopkov zoper odgovorne poveljnike 20. pehotnega polka.
Ravnanja poveljnikov v pehotnem polku kažejo na dejstvo, da poveljniki niso ustrezno strokovno
usposobljeni ter tako niso primerni za opravljanje vojaških dolžnosti oziroma predstavljajo nevarnost
za obrambni sistem Republike Slovenije. Poveljniki bi morali nezakonita ravnanja preprečiti in jih ne
izvrševati, saj 43. člen Zakona o obrambi posebej opredeljuje prepoved izvrševanja ukazov, s katerimi
bi pripadniki storili kaznivo dejanje.
Tovrstna ravnanja poveljnika podpolkovnika Boštjana Močnika predstavlja samovoljo, brezglavo
hitenje, preprečitev ustreznega nadzora, izvajanje osebnih interesov, zlorabo uradnega položaja, itd.
Vsa ravnanja so pregonljiva po uradni dolžnosti in tako dolžnost načelnika GŠSV po odločnem
ukrepanju zoper odgovorne.
Na podlagi navedenega zahtevamo od pristojnih institucij ukrepe za vzpostavitev kazenske in
disciplinske odgovornosti, kar nalaga Zakon o obrambi, prav tako pričakujemo od pristojnih institucij
Republike Slovenije mnenje, ali je zdajšnji načelnik glede na dosedanje anomalije, kršitve in zlorabe,
še primeren za vodenje tako pomembne institucije za Republiko Slovenijo, kakor je SV. Zoper
podpolkovnika Boštjana Močnika in njegovi ekipi smo že podali prijave o kaznivih ravnanjih, pri čemer
načelnik GŠSV ni sprejel nikakršnih ukrepov, s čimer bi zagotovil neodvisno preiskavo, zato
pričakujemo to od pristojnih institucij Republike Slovenije.
S spoštovanjem!
Mileva Štukelj
Predsednica Sveta SVOZ
Prejmejo (po elektronski pošti):
 naslovnik,
 Predsednik RS,
 Parlamentarni odbor za obrambo,
 Predsednica Vlade RS,
 Varuhinja človekovih pravic,
 Inšpektorat za obrambo,
 Konfederacija sindikatov 90,
 zbirka dokumentarnega gradiva SVOZ
Priloge:
- Dopis številka KM-2013-07/10, z dne 10.07.2013