PRILOGA 1: POGOJI UPORABE STORITVE WEB POŠTAR

PRILOGA 1: POGOJI UPORABE STORITVE WEB POŠTAR
1. POGOJI UPORABE STORITVE WEB POŠTAR
1.1.
1.2.
1.3.
S pogoji uporabe storitve WEB poštar Telekom Slovenije (v nadaljevanju Pogoji WEB) določa pravice,
obveznosti in pogoje za uporabo storitve WEB poštar.
Storitev WEB poštar omogoča uporabnikom storitev mobilnega omrežja Telekoma Slovenije pošiljanje
kratkih sporočil SMS prek spletnega vmesnika.
Storitev je v enaki obliki omogočena tudi pravnim osebam (kamor po teh pogojih uporabe štejemo tudi
samostojne podjetnike posameznike), ki so uporabniki Telekomovega omrežja GSM/UMTS in ki v ta namen
s Telekomom Slovenije predhodno sklenejo pogodbo za uporabo storitve WEB poštar.
2. OPREDELITEV POJMOV
2.1.
V teh Pogojih WEB imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
»Telekom Slovenije« je operater javnih mobilnih telekomunikacijskih storitev, ki s svojimi tehnološkimi
rešitvami zagotavlja in izvaja varno posredovanje kratkih sporočil SMS preko spletnega vmesnika.
»Uporabnik« je oseba, ki razpolaga z ustreznim GSM-/UMTS-aparatom in ustrezno SIM-kartico in je
uporabnik Telekomovega sistema GSM/UMTS ter uporablja storitev WEB poštar.
»Naslovniki« so po teh Pogojih WEB osebe, ki razpolagajo z GSM-/UMTS-aparatom in ki jim
uporabnik prek storitve WEB poštar posreduje kratka sporočila SMS.
V primeru, da je uporabnik pravna oseba, mora zagotoviti predhodno osebno privolitev naslovnikov s
prejemanjem SMS-sporočil. Osebna privolitev naslovnikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.
»Omrežje GSM/UMTS« je digitalno telekomunikacijsko omrežje, ki omogoča radiokomunikacijske
povezave med uporabniki mobilnih telefonov znotraj GSM-/UMTS-omrežja in v drugih
telekomunikacijskih omrežjih.
»Kratko sporočilo SMS« (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča
izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek omrežja GSM.
3. PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE STORITVE WEB POŠTAR
3.1.
3.2.
Storitev WEB poštar lahko uporabljajo uporabniki mobilnega omrežja Telekom Slovenije.
Šteje se, da uporabnik s prvo prijavo prek spletnega obrazca storitve WEB poštar potrjuje, da je seznanjen s
temi Pogoji, Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d.,
in Posebnimi pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev in soglaša z njimi.
4. UPORABA STORITVE WEB POŠTAR
4.1.
Uporabniku se omogoči/onemogoči uporabo storitve WEB poštar v skladu s temi Pogoji WEB in Navodili za
uporabo storitve WEB poštar.
5. OBVEZNOSTI UPORABNIKA
5.1.
5.2.
Uporabnik se zavezuje, da bo upošteval te Pogoje WEB, Navodila za uporabo storitve WEB poštar, Splošne
pogoje uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., Posebne pogoje
uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev in veljavno zakonodajo.
Uporabnik storitve zagotavlja, da storitve ne bo uporabljal na način, s katerim bi kršil zakonodajo, ter se
zavezuje, da bo storitev uporabljal na naslednji način:
ne bo širil nemoralnih vsebin;
upošteval bo zasebnost naslovnikov in ne bo pošiljal nenaročenih, nadlegujočih, obrekovalnih ali
grozilnih sporočil;
ne bo uporabljal imen, dokumentov, slik ali drugih elementov družbe Telekom Slovenije, ki bi lahko dali
prejemniku sporočila vtis sodelovanja z družbo Telekom Slovenije ali povezave s storitvami, ki jih
ponuja, razen z izrecnim pisnim dovoljenjem družbe Telekom Slovenije;
ne bo poskušal reprogramirati in zlorabiti spletnih strani storitve ali same storitve WEB poštar;
upošteval bo veljavne predpise Republike Slovenije.
GD 3.0.3/140.1 (4. 8. 2011)
6. OBVEZNOSTI TELEKOMA SLOVENIJE
6.1.
6.2.
Telekom Slovenije bo skušal SMS-sporočila uporabnikov posredovati vsem naslovnikom v najkrajšem
možnem času.
Telekom Slovenije se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi tu navedenih pogojev uporabe
storitve WEB poštar na primeren način obvestil uporabnike.
7. VAROVANJE PODATKOV
7.1.
7.2.
Telekom Slovenije je zavezan, da vse podatke o uporabniku obravnava kot zaupne. Telekom Slovenije se
zavezuje, da bo omenjene podatke hranil izključno za potrebe korektne izvedbe storitve WEB poštar.
Vpogled v Osebni SMS-imenik ima samo posamezen uporabnik.
Podatki o poslovanju prek storitve WEB poštar so poslovna skrivnost operaterja in jih ta sporoča le na
zahtevo uporabnika in v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja. Telekom Slovenije ni pod nobenim
pogojem odškodninsko odgovoren za morebitno izgubo podatkov, ki jih uporabnik vnese in hrani v sklopu
storitve WEB poštar. Uporabnik ne bo imel zaradi tega do Telekoma Slovenije nobenih zahtev oz. terjatev.
8. ZARAČUNAVANJE STORITVE WEB POŠTAR
Stroške telekomunikacijskih storitev uporabniku zaračuna Telekom Slovenije na podlagi poslanih SMSsporočil, v skladu z veljavnim Cenikom za to storitev.
8.2. Cenik je na voljo na spletni strani http://www.m-vrata.com/pogoji-sodelovanja/cenik in v vseh prodajnosvetovalnih centrih Telekoma Slovenije.
8.3. Zaračuna se vsako poslano SMS-sporočilo. V primeru, da je vsebina sporočila poslana na listo naslovnikov,
se obračuna toliko SMS-sporočil, kolikor je naslovnikov na listi. En SMS zajema do 160 znakov. Daljši SMS-i
se razdelijo na dva oziroma več posameznih SMS-ov. Obračuna se vsak poslani SMS posebej.
8.4. Mobiuporabniki lahko pošiljajo SMS-sporočila, dokler je stanje na Mobiračunu pozitivno. Pred začetkom
pošiljanja so uporabniki dolžni preveriti stanje na Mobiračunu.
8.5. Poslana SMS-sporočila se uporabnikom, ki uporabljajo storitev WEB poštar kot pravne osebe, ne bodo
zaračunavala na telefonsko številko osebe, ki službeno pošilja SMS-sporočila, ampak neposredno pravni
osebi na poseben račun za storitev WEB poštar, ki temelji na sklenjeni pogodbi pravne osebe s Telekomom
Slovenije za to storitev.
8.6. Za uporabo storitve WEB poštar se pravnim osebam zaračuna mesečna naročnina, in sicer pod pogoji,
določenimi v Pogodbi in v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom.
8.7. V primerih, ko uporabnik opravi storitev, pa ima naslovnik izklopljen telefon ali je v območju, kjer ni GSM/UMTS-signala, ali ima poln predal za SMS-sporočila, se uporabniku storitev izvede. Telekom Slovenije v
tem primeru storitev zaračuna, hkrati pa se obveže, da bo poskušal SMS-sporočilo dostaviti naslovniku še
72 ur po prvem poskusu; če uporabnik za posamezno SMS-sporočilo nastavi krajšo časovno veljavnost,
takemu sporočilu veljavnost poteče prej in se naslovnikom po preteku nastavljenega roka sporočilo več ne
dostavlja. Po preteku tega roka Telekom Slovenije sporočilo zavrže.
8.8. Telekom Slovenije bo tako zaračunal uporabniku vsa posredovana SMS-sporočila, kar vključuje tudi
nedostavljena sporočila, ki jih Telekom Slovenije iz razlogov, navedenih v prejšnjem členu, naslovnikom ni
mogel dostaviti v 72 urah oziroma v roku, ki ga je za dostavo posameznega SMS-sporočila posebej določil
uporabnik.
8.9. Naslovnik SMS-sporočila, ki se mu to posreduje prek WEB poštarja, lahko zaradi napake Telekoma
Slovenije sporočila ne prejme oz. ga ne prejme takoj:
če je pošiljanje SMS-sporočila s strani uporabnika neuspešno, se zahtevana storitev ne izvede in se
uporabniku tudi ne zaračuna;
če je bilo pošiljanje SMS-sporočila s strani uporabnika izvedeno uspešno, vendar zaradi napake na
sistemu WEB poštar naslovnik SMS-sporočila ni takoj prejel, tega prejme ob ponovni vzpostavitvi
delovanja sistema. V tem primeru Telekom Slovenije storitev zaračuna.
8.10. Nepredvidene situacije, ki se nanašajo na delovanje storitve WEB poštar, rešuje Telekom Slovenije v skladu
s Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., Posebnimi
pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev in temi Pogoji WEB.
8.1.
9. REKLAMACIJE
9.1.
Telekom Slovenije bo reševal izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na neizveden prenos SMSsporočil, v skladu s Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom
Slovenije, d.d., Posebnimi pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev in temi Pogoji WEB.
GD 3.0.3/140.1 (4. 8. 2011)
10. USTAVITEV UPORABE STORITVE WEB POŠTAR
10.1. Telekom Slovenije lahko uporabniku onemogoči uporabo storitve WEB poštar v skladu s Splošnimi pogoji
uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., Posebnimi pogoji uporabe
mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev in temi Pogoji WEB ali na zahtevo uporabnika oz. nosilca
naročniškega razmerja.
10.2. Pravna oseba lahko pisno odpove uporabo storitve WEB poštar. V tem primeru mora z dnem oddaje
odpovedi to storitev prenehati uporabljati. Uporabnik se tudi obvezuje, da bo poravnal vse dotedanje
obveznosti iz naslova te storitve.
11. KONČNE DOLOČBE
11.1. Ti Pogoji WEB veljajo od 4. 9. 2011.
11.2. S tem datumom prenehajo veljati Pogoji za uporabo storitve WEB poštar z dne 1. 6. 2011.
11.3. Pogoji WEB se objavijo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, prodajnih mestih in v uradnem glasilu.
Ivica Kranjčević,
predsednik Uprave
GD 3.0.3/140.1 (4. 8. 2011)
PRILOGA 2: NAVODILA ZA STORITEV WEB POŠTAR
KAJ JE WEB POŠTAR?
Je storitev, ki uporabnikom storitev mobilnega omrežja Telekom Slovenije omogoča pošiljanje SMS-sporočil preko
spletnega vmesnika na katerokoli mobilno telefonsko številko. Uporabniki v ta namen potrebujejo dostop do
interneta in mobilni telefon. Storitev je namenjena tako fizičnim kot tudi pravnim osebam. Storitev je za fizične
uporabnike dostopna na spletni strani www.planet.si. Pravne osebe pa z Telekomom Slovenije predhodno sklenejo
pogodbo za uporabo storitve WEB poštar. Po podpisu pogodbe in dodelitvi uporabniškega imena je pravnim
osebam omogočena takojšnja uporaba. Pravne osebe do storitve dostopajo prek povezave: https://webpostar.mvrata.com .
PRIJAVA
Preko spletnega vmesnika na portalu Planet do storitve WEB poštar dostopate kot registriran prijavljeni uporabnik.
Uporabnik v okviru pravne osebe mora za prijavo vpisati uporabniško ime, mobilno številko, ter zahtevati geslo.
Sistem v obliki SMS sporočila uporabniku vrne štirimestno geslo. Na strani pravne osebe lahko storitev uporabljajo
le uporabniki, ki so pooblaščeni za uporabo.
POŠILJANJE SMS SPOROČIL
Pred pošiljanjem preverite, ali ima naslovnik ustrezen telefonski aparat, ki podpira možnost sprejemanja SMS
sporočil. Po uspešni prijavi v storitev WEB poštar, se prikaže okno za enostavno pošiljanje SMS sporočil (vpiše se
le besedilo in številke naslovnikov). S klikom na povezavo Napredno pošiljanje, preidete na postopek pošiljanja in
ostale možnosti, kot so opisane v nadaljevanju.
Postopek pošiljanja je urejen po korakih v obliki čarovnika (wizard), po katerem se lahko premikate z gumboma
Naprej in Nazaj:
1. Priprava sporočila – vpišete vsebino sporočila (poleg okenca za vpis besedila se sproti prikazuje (odšteva)
število znakov, ki so še na voljo). Znak predstavljajo tudi ločila in presledki. Če boste v besedilu sporočila
uporabljali šumnike, bodo le-ti na večini telefonskih aparatov prikazani brez strešic.
Ko napišete sporočilo izberite gumb Naprej.
2. Naslovniki – SMS-sporočilo lahko najlažje pošiljate z izbiro (obkljukanjem) naslovnikov oz. skupin naslovnikov, ki
ste jih pred tem vnesli v imenik WEB poštarja (v nadaljevanju imenik). V njem lahko naslovnike poljubno
razporejate v skupine, kar pošiljanje SMS-sporočil še dodatno olajša. Naslovnike, ki jih nimate oz. jih ne želite imeti
v imeniku lahko izberete tudi z neposrednim vpisovanjem njihovih telefonskih številk v okno na vrhu imenika.
Ko določite naslovnike oz. skupine naslovnikov, ki jim želite poslati SMS-sporočilo, izberite gumb Naprej.
3. Pošiljanje– SMS-sporočilo lahko pošljete takoj ali označite kasnejši datum in čas pošiljanja. Nastavite lahko čas
veljavnosti SMS-sporočil, ki je opisan v nadaljevanju. Pravne osebe lahko izberete tudi tel. številko, s katere se
pošlje sporočilo. V predpregledu preverite vsebino sporočila in naslovnike, ki jim boste to SMS-sporočilo poslali in
izberite gumb Pošlji.
STARA SPOROČILA
SMS-sporočila lahko ustvarite tudi iz starih t. j. že poslanih sporočil. Slednje izberete v Arhivu sporočil, kjer pri
želenem že poslanem sporočilu, s klikom na povezavo Znova uporabi označeno sporočilo, pričnete s pripravo
novega sporočila. Tako se vam bodo v novem sporočilu ohranili vsebina in naslovniki iz starega sporočila. Poslana
sporočila se hranijo tri mesece. Po tem obdobju bodo sporočila avtomatično izbrisana.
Pravne osebe sporočila lahko izbrišejo najmanj 40 dni po preteku meseca, v katerem je bilo le-to poslano.
(Primer: sporočilo poslano 1. ali 31. januarja ni možno izbrisati pred 10. marcem).
IMENIK
Naslovnike lahko v imenik najbolj preprosto vnašate prek menija Imenik in gumba Uvozi, kjer v okno, ki se vam v ta
namen odpre, vnesete ali iz različnih urejevalnikov (excel, word, TXT-datoteke ipd.) s kopiranjem uvozite podatke
in telefonske številke več naslovnikov hkrati, v obliki »Ime Priimek 0XX123456« ali »Ime Priimek +386XX123456«
GD 3.0.3/140.1 (4. 8. 2011)
(XX pomeni omrežno številko operaterja), in sicer vsakega naslovnika v svojo vrstico. Pred tem lahko zgoraj
izberemo še obstoječo skupino, v katero naj bodo ti naslovniki uvrščeni.
Več naslovnikov hkrati lahko na isti strani (v navedenem formatu) uvozite tudi neposredno iz datoteke tipa TXT, ki
pa ne sme biti večja kot 20 KB.
Posamično dodajanje naslovnikov izvedete v imeniku z gumbom Dodaj osebo, kjer na novi strani naslovnika
vnesete njegove podatke in izberete skupino.
Naslovnikom v imeniku dodajate oz. spreminjate podatke ter pripadnost skupinam s klikom na povezavo popravi, ki
se nahaja ob vsakem naslovniku. S tem se odpre stran z vsemi naslovnikovimi trenutnimi podatki. Te lahko
spreminjate in spremembe potrdite z gumbom Potrdi oz. prekličete z gumbom Opusti. Na ta način lahko naslovniku
poleg imena, priimka in telefonske številke spreminjate oz. dodajate tudi skupine. V primeru, da naslovniku ne
določite skupine, je ta uvrščen le v imenik.
Več obstoječih naslovnikov hkrati lahko dodajamo skupini ali izbrišemo iz nje s klikom na povezavo popravi, ki se
nahaja ob vsaki skupini. S tem se odpre stran z vsemi podatki o skupini. Te lahko spreminjate in spremembe
potrdite z gumbom Potrdi oz. prekličete z gumbom Opusti. Na ta način lahko skupini spreminjate ime ter pripadnost
naslovnikov tej skupini.
Brisanje več naslovnikov hkrati iz imenika izvedemo tako, da želene naslovnike v imeniku izberemo (z
obkljukanjem) ter jih z gumbom Briši označene, izbrišemo iz imenika. S tem se ti naslovniki trajno izbrišejo iz
celotnega imenika, kar pomeni, da smo jih s tem avtomatično izbrisali tudi iz vseh skupin, katerim so pripadali.
Za razčlenjen prikaz imenika, ki omogoča podrobni pregled vseh skupin s pripadajočimi naslovniki, kakor tudi
naslovnikov, ki niso uvrščeni v nobeno skupino, kliknete na povezavo +/- , ki se nahaja v imeniku na levi strani.
Prikaz vsebine imenika lahko sortirate po imenu, priimku ali telefonu, in sicer s klikom na te povezave, ki se
nahajajo na vrhu imenika.
NASTAVLJANJE ČASA VELJAVNOSTI SMS-SPOROČILA
Ta funkcija vam omogoča, da pri pošiljanju SMS-sporočila naslovnikom posebej določite, v kolikšnem času po
prvem poskusu pošiljanja naj sistem še poskuša izvesti dostavo sporočila. Telekom Slovenije namreč v primeru, da
sporočilo naslovnika ne doseže takoj (naslovnik ima izklopljen telefon ali je v območju, kjer ni GSM-signala, ali ima
poln pomnilnik za SMS-sporočila), poskuša sporočilo dostaviti naslovniku še 72 ur po prvem poskusu pošiljanja. Če
pa uporabnik za posamezno SMS-sporočilo nastavi krajšo časovno veljavnost, takemu sporočilu veljavnost poteče
prej in se naslovnikom po preteku nastavljenega roka sporočilo več ne dostavlja. Telekom Slovenije takšno
sporočilo zavrže, uporabniku pa ga zaračuna.
PRIKAZ ŠTEVILKE POŠILJATELJA
Fizične osebe: Naslovnik prejme SMS sporočilo s tel. številke uporabnika/pošiljatelja. Tako ima naslovnik možnost
odgovora na prejeto sporočilo. Sporočilo se vedno začne z besedilom: "WEBPOSTAR:"
Pravne osebe: Uporabnik/pošiljatelj ima možnost izbire tel. številke, s katere je bilo sporočilo poslano. Izbere lahko
kratko št. 1919 ali tel. številko, s katero je trenutno prijavljen v storitev WEB poštar. Ob izbiri slednje, mu naslovniki
lahko neposredno odgovorijo na njegovo sporočilo. Sporočilo se vedno začne s kratkim imenom podjetja, kot ga
pravna oseba določi v pogodbi.
INFORMACIJE O DOSTAVI
V Arhivu sporočil lahko s klikom na povezavo Podrobnosti pri posameznem sporočilu, vidite vse atribute le-tega
(kdaj ste poslali SMS sporočilo, kolikim naslovnikom, s kakšno vsebino ….). Za vsa SMS-sporočila, ki ste jih
poslali, lahko na ta način spremljate njihov status dostave posameznim naslovnikom (dostavljeno, v pošiljanju,
nedostavljeno).
ARHIVIRANJE SPOROČIL
Vsako poslano sporočilo, ki ga pošljete se avtomatsko shrani v Arhivu. Zabeleži se čas pošiljanja, vsebina, število
kolikim naslovnikom je bilo sporočilo poslano in status dostave. Če ne želite, da se vsebina sporočila shrani v
arhivu, potem v polju »shrani sporočilo v arhiv« odstranite znak √. V Arhivu pa se zabeležijo vsi ostali podatki
sporočila.
GD 3.0.3/140.1 (4. 8. 2011)
NAČIN ZARAČUNAVANJA
Zaračuna se vsako poslano sporočilo. V primeru, da je vsebina sporočila poslana na listo naslovnikov, se obračuna
toliko SMS-sporočil, kolikor je naslovnikov na listi.
SMS-sporočila se uporabnikom, ki so fizične osebe, zaračunavajo po veljavnem ceniku za pošiljanje SMS-sporočil
(Cenik za naročnike storitev Telekom Slovenije, Cenik predplačniških uporabnikov). Stroški so prikazani na
mesečnem računu za mobilne storitve Telekoma Slovenije pod postavko »Storitve informativne in zabavne
narave«. Mobiuporabniki lahko pošiljate SMS-sporočila, dokler je stanje na Mobiračunu pozitivno. Priporočamo, da
pred začetkom pošiljanja preverite, ali je stanje na Mobiračunu dovolj visoko.
Poslana SMS-sporočila se uporabnikom storitve WEB poštar, ki to storitev uporabljajo v okviru pravne osebe, ne
bodo zaračunavali na telefonsko številko osebe, ki službeno pošilja SMS-sporočila, ampak neposredno pravni
osebi na poseben račun, ki temelji na predhodno sklenjeni pogodbi pravne osebe z Telekomom Slovenije za
storitev WEB poštar. Pri uporabnikih v okviru pravne osebe ni pomembno ali je naročniško razmerje sklenjeno na
podjetje ali na posameznika.
ODJAVA
Fizične osebe: Ko se odjavite s portala Planet, ste istočasno odjavljeni tudi od storitve WEB poštar.
Pravne osebe: Po končani uporabi storitve WEB poštar se vedno odjavite. Na ta način preprečimo morebitne
zlorabe, ko bi tretje osebe v vašem imenu pošiljale SMS-sporočila v okviru vaše nekončane seje. V primeru zlorab
s strani tretjih oseb, ki bi izvirale iz ne-odjave uporabnika, je za stroške, kakor tudi za vso morebitno ostalo škodo,
ki bi izhajala iz tega (t. i. spam, nadlegovanje naslovnikov, kršenje avtorskih pravic itd.) v celoti odgovoren
uporabnik.
Seja storitve WEB poštar (kot tudi portala Planet, pri fizičnih uporabnikih) je časovno omejena. Po preteku
določenega časa, ko uporabnik storitve ne uporablja, se seja avtomatično prekine. Za nadaljnje pošiljanje se mora
uporabnik vnovič prijaviti.
ADMINISTRACIJA IN UPORABA POOBLAŠČENIH UPORABNIKOV V OKVIRU PRAVNE OSEBE
Uporabnik, ki je na strani pravne osebe s svojo telefonsko številko pogodbeno določen kot administrator, lahko za
uporabo storitve WEB poštar pooblasti tudi sodelavce oz. osebe, ki se jim zaupa uporaba te storitve. Pooblasti jih z
vnosom njihove telefonske številke in opcijsko imena in priimka v meniju Administracija.
Pooblaščeni Uporabniki imajo možnost pregledovanja le tistih SMS-sporočil, ki so jih poslali sami, medtem ko ima
administrator pregled nad vsemi poslanimi SMS-sporočili. Enako velja za brisanje sporočil, kjer vsak uporabnik
lahko briše le svoja sporočila, medtem ko le administrator lahko briše vsa.
Vsi skupaj uporabljajo isti imenik, kjer lahko vsi dodajajo, spreminjajo ali brišejo naslovnike in skupine.
PODPRTI BRSKALNIKI
Podprte so predzadnje in zadnje verzije naslednjih brskalnikov: Internet Explorer, Mozilla, Netscape Navigator,
Opera in FireFox.
POGOJI UPORABE
Pri uporabi storitve se upoštevajo Pogoji uporabe storitve WEB poštar in Splošni pogoji poslovanja za uporabo
storitev mobilnega omrežja družbe Telekom Slovenije, d. d.
POŠILJANJE SMS SPOROČIL SKUPINAM IZ IMENIKA STORITVE WEB POŠTAR PREK MOBILNEGA
TELEFONA
Uporabniki imajo poleg zgoraj opisanih načinov pošiljanja SMS-sporočil prek spletne aplikacije storitve WEB poštar
tudi dodatno možnost proženja pošiljanja SMS sporočil skupinam naslovnikov, ki so jih pred tem kreirali v imeniku
storitve WEB poštar. Opisan način izvedejo z mobilnega telefona z SMS sporočilom z uporabo ključne besede
POSTAR. Ta način je priročen predvsem, ko se uporabnik nahaja na terenu in nima dostopa do interneta.
Zaračunavanje storitve se pri tem načinu uporabe razlikuje od spletne uporabe storitve WEB poštar le v tem, da se
vsem uporabnikom (pravnim in fizičnim osebam) dodatno zaračunajo še poslana SMS-sporočila v okviru
komunikacije za proženje pošiljanja sporočil skupinam oz. posredovanje tozadevnih ukazov.
GD 3.0.3/140.1 (4. 8. 2011)
V nadaljevanju sledi prikaz delovanja, kjer pomeni A – poslani SMS uporabnika in B – SMS, ki ga uporabnik kot
odgovor vedno prejme nazaj.
1. Korak
Sejo za proženje SMS-sporočil vzpostavite s ključno besedo POSTAR, ki jo skupaj z imenom skupine in pri pravnih
osebah še z uporabniškim imenom pošljemo na številko 1919.
->A1: POSTAR ime_skupine [uporabniško_ime za pravno osebo]
(Če je od zadnjega presledka naprej uporabniško ime, se izvede pošiljanje za pravno osebo. Zato naj
zadnji del imen skupin pri uporabniku, ki je fizična oseba, ne bo enako uporabniškemu imenu za pravno
osebo istega uporabnika, če uporabnik uporablja storitev WEB poštar kot fizična in pravna oseba hkrati.)
<-B1: Sporočilo bo poslano skupini [ime_skupine], [število naslovnikov] naslovnikom.
Primer:
Sporočilo bo poslano skupini NAVIJACI, 123 naslovnikom. Kot odgovor na ta SMS pošljite vsebino
sporočila, ki ga želite poslati, dolžine največ do 592 znakov.
2. Korak
Kot odgovor na prejeti SMS pošljite vsebino sporočila, ki ga želite sedaj poslati naslovnikom. Dolžina sporočila bo
zmanjšana za dolžino telefonske številke oziroma pri pravnih osebah za ime pošiljatelja – pravne osebe (fizične
osebe vključno s presledki do 612 znakov, pravne osebe od 592 do 605 znakov – če ima pošiljatelj mobilnik, ki mu
omogoča pošiljanje dolgih SMS-sporočil. Sicer pa je dolžina sporočila pri fizičnih osebah do 143 znakov, pri
pravnih osebah pa do 140 oz. 143 znakov).
->A2: Pošljemo poljubno vsebino sporočila.
<-B2: Vaše sporočilo je bilo poslano [število dejansko poslanih sporočil] od [število vseh naslovnikov v skupini]
naslovnikov. V roku [nastavljiv čas – max 10] minut boste prejeli poročilo o trenutnem stanju dostave.
Kot številka pošiljatelja se naslovnikom izpiše vaša GSM-številka (ne več 1919).
3. Korak
Po določenem času, dobite SMS-sporočilo, v katerem je seznam nedostavljenih naslovnikov. Dobimo največ 4
SMS-e. Če je seznam nedostavljenih daljši, se ga odreže.
<-B3: Poročilo o dostavi: [datum dd.mm.yy] [čas] [ime_skupine – do 15 znakov] [število dejansko dostavljenih
sporočil]/[število vseh naslovnikov v skupini] [začetna vsebina sporočila – 25 znakov]… Nedostavljeno: [seznam
naslovnikov, ki jim sporočilo ni bilo dostavljeno - največ 83 znakov]
Primer:
1. SMS: Poročilo o dostavi: 04.05.03 12:45 NAVIJACI 5/8 , Pozdravljeni v torek bo… Nedostavljeno: Peter, Ana,
Janez
2. SMS: Nedostavljeno: [Preostali seznam naslovnikov, ki jim sporočilo ni bilo dostavljeno - največ 145 znakov]
DODATNI UKAZI (pošljemo jih na številko 1919):
POSTAR SKUPINE [uporabniško_ime] – seznam skupin, ki se nahajajo v imeniku storitve WEB poštar
POSTAR POMOC ali POSTAR– seznam možnosti s kratkimi opisi
POSTAR DOSTAVA [uporabniško_ime] – pomeni poročilo o dostavi za zadnje poslano sporočilo. (V primeru več
kot 160 znakov se bodo uporabniku posredovala največ 4 SMS-sporočila)
Variante ukaza POSTAR DOSTAVA
- POSTAR DOSTAVA [uporabniško_ime] ali
- POSTAR DOSTAVA [uporabniško_ime] 1
Primer 1:
1. SMS: Poročilo o dostavi: 04.05.03 12:45 NAVIJACI 5/8 , Pozdravljeni v torek bo … Nedostavljeno:
[seznam naslovnikov, ki jim sporočilo ni bilo dostavljeno - največ 63 znakov]
2. SMS: Nedostavljeno: [Preostali seznam naslovnikov, ki jim sporočilo ni bilo dostavljeno - največ 145 znakov]
GD 3.0.3/140.1 (4. 8. 2011)
- POSTAR DOSTAVA [uporabniško_ime] [2 ali 3] - pomeni poročilo o dostavi za zadnji 2 ali zadnja 3 poslana SMSsporočila.
Odgovor je oblike: [Datum pošiljanja] [čas pošiljanja] [ime skupine – 6 znakov] [število dostavljenih]/[število vseh
naslovnikov], [vsebina sporočila – prvih 20 znakov]
Primer 2:
Dostava:
04.05.03 12:45 ime456 99/99, Pozdravljeni, v torek;
04.05.03 12:48 ime456 99/99, Pozdravljeni, v sredo;
04.05.03 12:49 ime456 99/99, Pozdravljeni, v petek
- POSTAR DOSTAVA [uporabniško_ime] [4 ali 5 ali več] - pomeni poročilo o dostavi za 5 zadnjih poslanih
paketov.
Odgovor je oblike: [Datum pošiljanja] [čas pošiljanja] [ime skupine – 6 znakov] [število dostavljenih]/[število vseh
naslovnikov]
Primer3:
Dostava:
04.05.03 12:45 ime456 99/99;
04.05.03 12:48 ime456 99/99;
04.05.03 12:49 ime456 99/99;
04.05.03 12:58 ime456 99/99;
04.05.03 13:49 ime456 99/99
GD 3.0.3/140.1 (4. 8. 2011)