Slovensko združenje za intenzivno medicino (SZIM) Zaloška 7, 1525

Slovensko združenje za intenzivno medicino (SZIM)
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Poročilo predsednika SZIM o delu izvršilnega odbora
na redni letni skupščini združenja 27.3.2014
za obdobje od 28.3.2013 do 27.3.2014
28. marca 2013 je bil na skupščini SZIM izvoljen nov izvršilni odbor (IO) v sestavi: Matjaž
Jereb (predsednik), Suada Fileković Ribarić (podpredsednik), Barbara Kosmina Štefančič
(tajnica), Gorazd Kalan (blagajnik), Dušan Štajer, Primož Gradišek, Martin Marinšek in Nives
Matkovič Lonzarič.
Na prvi seji v novi sestavi 9. aprila 2013 je IO potrdil Romana Parežnika za predsednika
strokovnega odbora (SO) in Petra Radšla za predsednika organizacijskega odbora (OO)
združenja.
Potrjeni so tudi predsedniki delovnih skupin SZIM:
-
Igor Muzlovič, delovna skupina za sepso
-
Ognjen Cerović, delovna skupina za sedacijo in analgezijo
-
Gorazd Kalan, delovna skupina za intenzivno terapijo otroka
-
Rafael Kapš, delovna skupina za informatiko
-
Primož Gradišek, delovna skupina za hude poškodbe glave
IO SZIM je imel redne sestanke v UKC Ljubljana enkrat mesečno (razen v juliju in avgustu)
praviloma prvi torek v mesecu. Na sestankih smo obravnavali poročila o delu SO in OO
odbora, delovnih skupin, finančno poslovanje ter tekočo problematiko.
V obdobju od prejšnje skupščine smo na Bledu v času od 3. do 4. junija 2013 organizirali 22.
mednarodni simpozij intenzivne medicine in 19. seminar intenzivne medicine za medicinske
sestre in zdravstvene tehnike. Obravnavali smo izbrane teme s področja poškodb in prehrane
intenzivnega bolnika. Simpozij je bil po organizacijski in strokovni plati uspešno izpeljan, od
tujih predavateljev sta v rednem delu sodelovala Pichard in Molnar. Prijavljen je bil 101
udeleženec, brez vabljenih predavateljev in članov odborov SZIM.
V soorganizaciji SZIM in Oddelka za intenzivno terapijo – CIT KO za anesteziologijo UKC
Ljubljana je bila 27. 9. 2013 uspešno izpeljana Učna delavnica mehanske ventilacije.
Kotizacije tokrat ni bilo in število predvidenih udeležencev je bilo zapolnjeno.
18.-19.10.2013 v Vodnjanu na Hrvaškem je bilo že tradicionalno strokovno in družabno
srečanje slovenskih in hrvaških intenzivistov. Strokovnih prispevkov je bilo s slovenske strani
pet. Žal je bila udeležba tako slovenskih kot hrvaških intenzivistov slaba.
Organizirali smo Šolo intenzivne medicine Novem mestu, ki je potekala od 28. do 30.
novembra. Pričeli smo ponovno s prvim letnikom in obravnavali področje mehanske
ventilacije in hemodinamike. Udeležencev je bilo 70. Prvič so bila predavanja zbrana in
izdana v obliki učbenik. Bistvenih sprememb v socialnem delu šole, ki je bil ob strokovnem
delu odlično sprejet, nismo uvajali. SO je izpeljal anketo med udeleženci, ki so ocenjevali
kvaliteto predavanj. Vsak predavatelj je bil seznanjen z lastno oceno in s povprečno oceno
posameznega modula.
V organizaciji SZIM je bil v UKC Ljubljana uspešno izpeljan prvi teoretični del Šole
ultrazvočna preiskava pri kritično bolnih, ki je potekala od 25.-26.11.2013. Prijavljenih je bilo
30 udeležencev. Žal načrtovanega praktičnega dela v marcu 2014 zaradi premajhnega števila
prijavljenih, nismo izpeljali. Smo pa sprejeli sklep, da se praktični del UZ šole pri kritično
bolnih organizira v povezavi s šolo v Novem mestu.
6. februarja 2014 je SZIM v soorganizaciji z Združenjem za infektologijo v Ljubljani
organiziralo mednarodno izobraževanje Okužbe pri kritično bolnih. Od tujih predavateljev so
sodelovali Bassetti, Rello in Baršič. Bilo je 93 udeležencev.
22. marca 2014 je bil na Medicinski fakulteti v Ljubljani organiziran sestanek Alergološke
sekcije na katerem so bile obravnavane smernice ukrepanja in obvladovanja anafilaksije.
SZIM je bilo povabljeno k sodelovanju, pogled intenzivista na problem anafilaksije je
predstavil Mežnar. Vsem članom SZIM bomo razposlali sprejete smernice in obravnavane
novosti.
V letu 2014 načrtujemo še organizacijo 23. Mednarodnega simpozija iz intenzivne medicine
in 20. seminarja intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki bo od 30.
do 31 maja. Od tujih predavateljev je udeležbo potrdil Molnar. Obravnavali bomo tekočinsko
zdravljenje kritično bolnega, bolezni in poškodbe možganov in učenje v intenzivni medicini.
Predvidene so tudi proste teme in satelitski simpoziji.
Združenje bo tudi soorganizator jubilejne 10. delavnice intenzivne medicine na temo
hemodinamski nadzor kritično bolnih, ki bo potekala v Celju 4. aprila 2014, v novembru bo v
Novem mestu 2. letnik šole intenzivne medicine in proti koncu leta načrtujemo organizacijo
Slovensko hrvaškega srečanja intenzivistov, natančen datum in kraj še nista določena.
Na sestanku IO v dec. 2013 je bil ponovno izpostavljen problem podelitve naziva specialist
intenzivne medicine iz dela zdravnikom iz nekaterih regijskih bolnišnic, ki niso zadostili vsem
pogojem za pridobitev specializacije iz dela. IO je sprejel sklep, da RSK za intenzivno
medicino ponovno preveri kategorizacijo intenzivnih oddelkov v Sloveniji.
V programu specializacije za intenzivno medicino so obvezni plačljivi seminarji in tečaji
katerih plačilo ni urejeno. Sredstva posameznih specializantov ne zadoščajo. IO SZIM je
sprejel sklep, da strokovna skupina za področje specializacije iz intenzivne medicine ponovno
preveri obvezna oz. priporočljiva izobraževanja in pripravi končni sklep.
Združenje je podprlo projekt smernic o prenehanju zdravljenja ob koncu življenja, ki jih je
pripravila delovna skupina pod vodstvom Štefana Groska.
Primož Gradišek je bil izvoljen za predstavnika Združenja za intenzivno medicino iz
Slovenije v evropskem združenju ESICM. SZIM je podaljšalo tudi članstvo v svetovni
federaciji združenj za intenzivno medicino.
Ena od pomembnih nalog se bliža koncu. Nadaljujejo se aktivnosti v zvezi z izdajo knjige
Intenzivne medicine, izdajo načrtujemo v letošnjem letu.
V Ljubljani, 27.3.2013
Predsednik SZIM
Doc. Dr. Matjaž Jereb, dr. med.