JE SDS ZMOŽNA DOSEČi ABSOLUTNO

www.demokracija.si
\
Št. 3, leto XVI.
20. januar 2011, 2,70 EUR
POLITIKA
SLOVENIJA
JE SDS ZMOŽNA DOSEČi
ABSOLUTNO VEČiNO?
ALI DELUJE DRUŠTVO
INTEGRITETA KOT UDBA?
POLITIKA
Kosovo nevarno mreženje
Petra Janša, foto: Gregor Pohleven, Matic Štojs, arhiv Demokracije, integriteta.si
Poslanca Vinko Gorenak (SOS)in Miran Gyorek (SNS)sta pretekli teden zahtevala nujno sejo odbora za notranjo politiko
in razpravo o domnevnih nepravilnostih Komisije za preprečevanje korupcije v času, ko jo je vod!1 Drago Kos.
20
POLITIKA
------------------------------------------------------------~----------------------------------,~
imenovanju
novega
predsednika Komisije za
preprečevanje
korupcije,
nekdanjega državnega sekretarja
na ministrstvu za notranje zadeve (!) Gorana Klemenčiča, so
prišli na dan podatki, da je njegov
predhodnik Drago Kos (nekdanji
kriminalist!), znanec ii razvpitih
afer Depala vas, Vič-Holmec,
Rane, Patria), v omari pustil kar
P
O
ko prepričal kakšnega državljana, če se sam
ne bi šel »zelo umazane igre«; kot je to očital
največji stranki SDS. Medtem ko je opravljal
, funkcijo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, kjer je imel zakonit dostop
do raznovrstnih (tudi »občutljivih« informacij, je hkrati 4. novembra 2008 ustanovil
Društvo Integriteta - društvo za etičnost
javnega delovanja (http://www.integriteta.si/
index.php), ki se prav tako ukvarja z bojem
proti korupciji, imena, zbrana v Kosovem
društvu, pa so vse prej kot neznana.
1.400 nerešenih in neevidentiranih prijav korupcije, pri tem ravnal politično selektivno in
varoval interese leve politične opcije. Kos se
je zagovarjal, da so imele prednost samo zadeve, kjer je komisija še lahko preprečila nastanek škode, hkrati pa vzrok za svojo nesposobnost, za katero je bil plačan, spretno našel
v stranki SDS, češ da je ta v času prejšnje vlade z omejevanjem proračunskih sredstev in z
zniževanjem plače zaposlenim onemogočala
delo komisije. Kos bi z argumentom še lah-
Politično motiviran A vrnimo se k zahtevi
po nujni seji in razpravi o domnevnih nepravilnostih protikorupcijske komisije v' času,
ko jo je vodil Drago Kos. Poslanec SDS Vin- .
ko Gorenak je ob tem spomnil na komisijo
državnega zbora, ki je opravljala nadzor nad
njenim delom. »SDS je bila ves čas Kosovega ~
q-Večkot očitnoje, daje
pridobivanje
(in morebitna
zloraba)
informacij
sestavni del
tudi Društva
lnteqriteta,
ki ga je 4. novembra 2008
ustanovil
Drago Kos.
-,,""
••.•.••••v.,",,-"".o.IL\
~~~~~:~~~~
~::.-.---
1)9
...::?==-
··'e-
_
....... •..._-_ ...
_ .._~~~~
---:!(. ~-
-__~_uu_...-~..~~-..
-.
---.-~
Nekdanja
uradnica
Komisije za
preprečevanjekorupcijeSimona
Habičje prevzela vodenje
Društva
Integriteta ..
Podpredsednik društva
je nekdanji
varuh _
človekovih
pravic Matjaž
Hanžek.
21
Kosovo nevarno mreženje
POLITIKA
• mandata javni kritik delovanja te
komisije. Kritike so se nanašale
predvsem na to, da smo imeli
vedno občutek, danes se to kaže
kot resnica, da je delo te komisije politično motivirano in da se
izdajajo načelna mnenja zlasti
v tistih zadevah, ki so v škodo
desne politične opcije, in da je
. leva politična opcija privilegirana v teh načelnih mnenjih«,
je razložil Gorenak. Opozoril
je še na problem, ki se je pokazal v začetku tega mandata, to
je, da državnozborska komisija
ne more izvajati nadzora nad
Kosovo komisijo, saj je bila, kot mo, da se nanašajo na tiste, ki so .
je dejal poslanec, največkrat kar nekako vezani na levo politično
na tiskovnih konferencah Ko- opcijo. Zadnji podatki, ki so jih
sove komisije seznanjena s tem, razkrili novinarji, kažejo, naj bi
kakšne primere obravnavajo, v bila organizirana cela mreža, v'
kateri fazi so ipd. »Kornisija DZ . glavnem policistov in krim ina je. s potrebno dvetretjinsko ve- listov. Nekateri med njimi naj bi
bili celo plačani po pogodbi za
čino spremenila svoj poslovnik
in naložila Kosovi komisiji, da svoje delo,« je opozoril Gorenak,
poroča o prispelih zadevah in ki od sedanjega predsednika komisije Gorana Klemenčiča želi v
fazah njene obravnave v okviru
Komisije za preprečevanje ko- roku enega meseca tudi temeljito
rupcije,« je razložil Gorenak, pri poročilo, načelno mnenje o ravnanju komisije v prejšnji sestavi
tem pa je prišlo tudi do ustavne
in poročilo o 1.400 založenih
presoje. Kos državnozborski
komisiji nikoli ni želel dati na primerih ter o teh pogodbenih
razpolago podatkov o številu za- sodelavcih v policiji. Mimogredev, ki jih je obravnava!. »Danes de, Klemenčič je Gorenakove
se kaže ravnanje koalicije, ki je navedbe že zanika!.
sprejela zakon o integriteti (I), kot
popolnoma nesprejemljivo. S tem Nevarno mreženje Na Društvo
zakonom je bila državnozborska
Integriteta - društvo za etičnost
komisija ukinjena in tako Ko- javnega delovanja smo postali
pozorni, ko smo pri Demokraciji
misija za preprečevanje korupcije nad sabo nima nikogar, ki razkrivali sporne medijske zakobi njeno delo nadzoroval,« je ne, katerih osnutke je napisal Jupojasnil Gorenak. V tem času rij Žurej, sedanji direktor Urada
za intelektualno lastnino (UIL),
pa so po Gorenakovih besedah
»prišli na dan nekateri izjemno
ki spada pod gospodarsko minihudi podatki«. »Kaže, da je Kle- strico Darjo Radič (Zares). Žureja smo minuli teden razkrili tudi
menčič po prevzemu funkcije
v zgodbi SAZAS - IPF. Ob tem
predsednika komisije v predalih našel 1.400 nerešenih spisov, spomnimo na kritične besede
tako vsaj poročajo mediji. Ti poslanca SDS Vinka Gorenaka
spisi pa niso bili niti evidentirani,« je dejal poslanec. »Mi želimo dobiti od Klemenčiča zelo
jasen odgovor, kaj zanje pomeni
1-400 nerešenih
in neevidentiranih spisov. Zanima nas tudi,
na koga se nanašajo. Domneva-
Vinko Gorenak (50S) in Miran Gyorek
(SNS)zahtevata nujno sejo odbora
za notranjo politiko in razpravo o
domnevnih nepravilnostih protikorupcijske komisije, ko jo je vodil Kos.
22
Predsednik računskega sodišča Igor
Šoltes se rokuje s Kosovim naslednikom
Goranom Klemenčičem in njegovim
namestnikom Rokom Praprotnikom na
eni od okroglih miz, ki jih je organiziralo
Društvo Integriteto.
kratov iz Radovljice; mimogrede, predsednik
radovljiškega
odbora SD je generalni sekretar
Pahorjevih Socialnih demokratov Uroš Iauševec .:
In že smo pri nadzornikih
društva. Prav nič nenavadnega
ni, da nadzorni odbor Kosovega
do poslancev Zaresa: »Vi imate društva vodi malo prej omenjedirektorja UIL Žureja, ki je član ni Jurij Žurej, direktor UIL in
ali simpatizer stranke Zares. Na eden glavnih avtorjev na nedavnasprotni strani je SAZAS, kjer nem referendumu katastrofalno propadlega zakona o RTV.
razpolagajo z velikim denarjem.
Ta denar vam je zdaj zadiša!.« Ju- Med člani nadzornega odbora
rij Žurejje namreč avtor osnutka
je tudi nekdanji hrvaški košarzakona o avtorskih in sorodnih ' kar Igor Ivaškovic, direktor hrpravicah (ZASP), ki ga je napi- vaške podružnice mednarodne
organizacije Helsinški monitor.
sal, še preden je postal direktor
UIL. Pisal ga je torej sebi, da ga Izvoljeni član pa je znani kirurg
bo lahko izvajal, potem ko ga je onkolog Erik Brecelj.
Po poročanju' spletnega porsedanja vlada imenovala na položaj direktorja UIL. Pri tem pa tala pozareport.si tudi med tako
ne smemo zanemariti nalog in imenovanimi navadnimi člani
pristojnosti, ki jih urad ima.
Kosovega društva najdemo izjeVeč kot očitno je, da je pridomno zanimiva imena. Denimo
bivanje (in morebitna zloraba)
Blaža Zgago, nekdanjega novinarja časnika Večer in enega od
informacij na legalen in transparenten način tudi sestavni del akterjev afere Patria, pa Jurija
Društva Integriteta, ki ga je 4. Giacomellija, predsednika uprave
novembra 2008 ustanovil Drago
časopisne hiše Delo, ki se je druKos, njegovo vodenje pa je, kot je štvu pridružil še pred prihodom
razvidno iz njegove uradne sple- na Delo. Član Kosovega društva
tne strani, prevzela Simona Ha- je Branko Dobnikar, nekdanji
bič, nekdanja uradnica Komisije državni sekretar na ministrstvu
za preprečevanje korupcije. Pod- za javno upravo, ne uspešni kanpredsednik društva je nekdanji
didat za župana Celja in vidni
varuh človekovih pravic Matjaž
politik Golobičeve stranke Zares.
V društvu sta tudi zvesta KosoHanžek, sekretar pa uslužbenec
generalne policijske uprave Ro- va sodelavca Bečir Kečanovič in
bert Šumi. Blagajničarka Koso- Zlatan Šušteršič - Šuco. Med člani
vega društva je Renata Jutriša,
Društva Integriteta so tudi direkfunkcionarka Socialnih demotor družbe Hit Lab, d.o.o., Urban
Malešič, samostojna piarovka
iz Celja Anita Ivačič, svetovalec
uprave družbe za varovanje G7
Gaber Kristan, ravnatelj Višje
policijske šole Ivo Holc in Janez
Karo, člana vodstva IPA (International Police Association) Štajerske. Prav pri teh imenih se zelo
dobro vidi, kako je Drago Kos
Društvo Integriteta odločilno
prepletel s policijskimi kadri.
Zanimivo pa je naslednje ime.
Med ustanovnimi člani društva
je namreč tudi predsednik račun-
DEMOKRACIJA' 3/xvI· 20.januar 2011
POLITIKA
skega sodišča Igor Šoltes, čeprav
je pred časom pisno in eksplicitno za omenjeni spletni portal
zatrjeval, da je član samo enega
društva, to je Društva pravnikov Slovenije. Igor Šoltes je bil do
leta 2003 tudi član in funkcionar
LDS. Generalni sekretar liberalnih demokratov Uroš Petohleb je
medijem pojasnil, da iz kartoteke
članstva Igorja Šoltesa v LDS ni
videti, da bi ga iz stranke izključili, kar pomeni, da je LDS zapustil
prostovoljno.
Neuspele Kosovefunkcije Drago Kos je, potem ko ga je na vrhu
Komisije za preprečevanje korupcije nasledil Goran Klemenčič, začel iskati novo službo. Medijem
je sicer razlagal, da ima kopico
ponudb iz javnega in zasebnega
sektorja, v resnici pa ni imel niti
ene ponudbe, kar se je dokončno izkazalo 1. januarja 'letos, ko
se je bil prisiljen zaposliti v svojem podjetju RUR., podjetju za
poslovno svetovanje in raziskovanje, d.o.o., s sedežem v Domžalah, katerega direktorica je
njegova hčerka Tjaša Kos.
Spomnimo, da je Kos že prej
lobiral za številne funkcije. POtegoval se je za generalnega direktorja policije, direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada
(NPU), izbranim novinarjem je
celo namignil, da bi utegnil postati vodja posebne skupine tožilcev,
čeprav ne izpolnjuje formalnih
pogojev niti za službo navadnega
tožilca. Kosova kariera naj bi bila
že nekaj časa zapečatena. Zaradi
kopice afer je po mnenju nekaterih postal prenevaren celo za svoje najožje politične botre, poleg
tega mu je v vodo padla najbolj
razvpita afera Patria, čeprav naj
bi bil Kos nekaterim političnim
botrom obljubljal, da bo ta Janeza
Janšo dokončno izbrisala s političnega prizorišča.
Novembra in decembra, po
odstopu tedanjega predsednika
Nogometne zveze Slovenije Ivana Simiča, je Drago Kos napel
vse sile, da bi postal poklicni prvi
človek slovenskega nogometa.
Nekateri mediji, ki so blizu LDS
in Zaresu (Pop TV, Dnevnik in
Delo), so Kosu nemudoma pridali
status favorita, čeprav se je med
poznavalci nogometne scene zelo
dobro vedelo, da Kos nima prav
nobene možnosti. Štajerski nogometni funkcionarji so napovedali
vojno, če bi Kos samo vložil uradno kandidaturo, koprski župan
Boris Popovič pa je v ožjih krogih
dal vedeti, da bi v primeru izvolitve Draga Kosa za' predsednika
NZS lanski državni prvak NK
Luka Koper preprosto.nehal igrati v prvi ligi. Zato je moral Kos,
pred kamerami Pop TV kmalu
klavrno priznati, da je nad kandidaturo prisiljen obupati.
Kosu je medtem propadla še
služba v novoustanovljeni Mednarpdni protikorupcijski .akademiji (IACA) v avstrijskem Laxenburgu, kjer je med državami
ustanoviteljicami tudi Slovenija.
Pahorjeva vlada je za delovanje
IACA namenila sto tisoč evrov,
Drago Kos, ki je v imenu Slovenije kot države pristopnice lani
septembra na Dunaju podpisal
pogodbo, pa naj bi si na ta račun
obetal dobro plačano mednarodno funkcijo v Avstriji. To naj
bi bilo pozneje padlo vodo tudi
zaradi Gorana Klemenčiča, ki
naj bi bil spremenil strategijo
izobraževanja sodelavcev Komisije za preprečevanje korupcije.
Komisija menda ni več toliko
pripravljena financirati projektov, ki so bili očitno namenjeni
predvsem Kosovi osebni karieri,
so zapisali na spletnem portalu
V društvu je tudi Blaž Zgaga, nekdanji
novinar Večera, pobudnik novinarske
peticije in akter afere Patria.
Prvi nadzornik Integritete je direktor
Urada za intelektualno lastnino Jurij
Žurej, pisec spornih medijskih zakonov.
povsem jasno opredeljenem in
znova vzpostavljenem sistemu
nadzora, ki ga je imela Komunistična partija Slovenije pod botr-'
stvom jugoslovanske partije nad
Slovenci in celotno Slovenijo. Ko
je sistem deloval v imenu partije, je svojo nadvlado poimenoval
»pluralizern interesov«. Danes se
skriva za figovim listom demokracije in ima popolnoma' iste
cilje kot v času socialistične diktature, to je vzpostaviti popoln
nadzor nad vsem družbenim
življenjem, premoženjem in nad
sodišča je bil imenovan človek, ki
je bil nedvomno vpleten v sodne
postopke, ki so eklatantno kršili
človekove pravice in svoboščine; sedaj je človek enakega kova
praktično edini kandidat za vrhovnega državnega tožilca. Prav
tako si glede na brezumno pogromaštvo partijskega aparata težko
predstavljamo, da bo kaj drugače
pri imenovanju novega šefa kriminalistične policije. O ustavnem
sodišču ni treba zgubljati besed;
pravosodni minister ne skriva
tesne povezanosti z ministrico za
notranje zadeve, svoj glas je znova povzdignil tudi zadnji sekretar Zveze komunistov Slovenije
Milan Kučan. Težko je verjeti,
da v takem stanju opozicija lahko stori kar koli, zato je na mestu
premislek, ali parlament sploh še
lahko igra svojo vlogo ali pa je le
figov list sistemu, ki se je v dobrih
dveh letih vladanja sprevrgel iz
demokracije v povampirjeno ropanje in strahovlado, ki pri svojih
neustavljivih apetitih ne izbira
sredstev, vključno z montiranimi
policijskimi in sodnimi pregoni
predstavnikov opozicije. Ali se
tega opozicija sploh zaveda?Včasih
imamo občutek, da jo vsakodnevno spopadanje z množico drobnjakarskih zadev pa tudi sklepanje
nerazumnih kompromisov za to,
da se nekateri njeni segmenti doko-
Državi, v kateri ima ena sama politična opcija v rokah vse
vodilne vzvode represivnih, sodnih in političnih organov,
bi težko rekli demokratična.
pozareport.si. 100 tisoč evrov za
delovaje IACA pa gre iz blagajne
ministrstva za javno upravo.
Drago Kos je nato novinarjem
sporočil, da se bo v prihodnje
posvetil poslom svojega podjetja, saj naj bi imel že številna
naročila. Kaj točno naj bi počel,
Kos spet noče povedati. Podjetje
RUR, d.o.o., je po zadnjih dostopnih bilancah (leta 2009) imelo 264 evrov prihodkov (prav ste
prebrali) in 373 evrov izgube!
V razmislek
Omrežje, ki ga neformalno vodi nekdanji predsednik protikorupcijske komisije
Drago Kos, pa je le majhen podsistem v zapletenern, a ideološko
vsakim državljanom
posebej.
Državi, v kateri ima ena politična
opcija v rokah vse vodilne vzvode
represivnih, sodnih in političnih
organov, bi težko rekli demokratična. Posebej to velja za Slovenijo,
kjer je vladajoča koalicija volilni
izid izkoristila za vračanje diktature, ki smo jo že poznali. Ob
vodenju vlade in vseh ministrstev,
ob predsedniku republike, ki prav
nič ne skriva, da ima tudi drugorazredne državljane, in nagrajuje
predstavnike represivnih organov
iz obdobja diktature se v zadnjem
času odvijajo postopki imenovanj
nekaterih najvišjih funkcionarjev na način, ki resnično vzbuja
strah: za predsednika vrhovnega
DEMOKRACIJA' 3/XVI· 20.januar 20l!
pijejo do absurdno nepomembnih
drobtinic, slepi do te mere, da se ne
zmore soočiti z resnostjo položaja na načelni in splošni ravni. Če
vlada ni sposobna doseči niti minimalnega soglasja z opozicijo pri
tako pomembnih imenovanjih,
kot so predsednik vrhovnega
sodišča, vrhovni državni tožilec,
šef kriminalistične policije in šef
protikorupcijske komisije, je na
mestu premislek o smislu nadaljnjega vztrajanja opozicije vparlamentu, ki to več ni. Demokracija
niso samo volitve, demokracija
je nenehen proces iskanja družbenega soglasja. Tega se derivati
slovenske socialistične diktature
seveda ne zavedajo. lil
23