Gradivo k točki 2 Zapisnik 24. seje Občinskega sveta

Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
Gradivo k točki 2
Zapisnik 24. seje Občinskega sveta Občine Pivka
Gradivo pripravila: Jana Lemut
________________________________________________________________________
2-1
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET
Štev.: 9000-__/2014
Dne: ___.2014
Občinski svet Občine Pivka je na svoji 25. seji dne_______sprejel
SKRAJŠANI ZAPIS
24. seje Občinskega sveta Občine Pivka,
ki je bila v četrtek 15.5.2014, ob 16.00 uri,
v sejni sobi Pivka perutninarstvo d.d.
PRISOTNI ČLANI:
Jadran Brožič, Siniša Čeligoj, Luka Kaluža, Ernest Margon, Boris Rebec,
Aleš Cantarutti, Andrej Sedmak, Alojz Šabec, Edvard Štavar, Danica
Štrukelj Stanonik, Andrej Godina, Stojan Sušelj, Janez Marinčič, Irena
Sušelj Šajn, Robert Sever, Julka Dekleva in Drago Štunf
OPRAVIČENO ODSOTEN: /
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj, Karmen Šabec, Jana Knafelc Strle, Erika Kovačič,
Jana Lemut, Emanuela Lenarčič, Kamen Valenčič
DRUGI PRISOTNI:
predsednica Nadzornega odbora Jožica Šuštaršič, Maja Burkeljca - V
prostoru d.o.o. ter Janez Rebec predsednik uprave Pivka Perutninarstvo
d.d. in Aleksander Debevec direktor Delamaris Kal d.d.
PRISOTNI NOVINARJI: Lori Ferko
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je svetnike, svetnice, občinsko upravo ter vse
ostale prisotne.
Besedo je predal Janezu Rebec predsedniku uprave Pivke Perutninarstvo d.d. ter Aleksandru
Debevec direktorju Delamaris Kal d.d., ki sta predstavila delovanje Pivke perutninarstva d.d. in
potek novogradnje objekta za predelavo rib investitorja Delamaris d.o.o. na Kalu. Vodila sta tudi
ogled novega objeta.
Po zaključku ogleda so svetniki nadaljevali sejo - ob 17.10 uri.
Po ugotovitvi, da je na seji prisotnih 17 članov občinskega sveta je župan začel sejo.
________________________________________________________________________
2-2
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
Ad 1.) Sprejem dnevnega reda
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se dnevni red dopolni s točko Sklep o dopolnitvi
Načrta pridobivanja s nepremičnim premoženjem Občine Pivka za leto 2014.
Svetnik Aleš Cantarutti je predlagal, da se dnevni red dopolni s točko Financiranje
kohezijskih projektov v občini Pivka.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog dnevnega reda na glasovanje, skupaj s predlaganima
dopolnitvama.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Zapisnik 23. seje Občinskega sveta Občine Pivka
3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za odvajanje in
čiščenje odpadnih voda za aglomeracijo Pivka in naselja Klenik, Selce in Trnje – druga
obravnava
4. Zaključni račun Občine Pivka za leto 2013
5. Odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera – druga obravnava
6. Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega
pomena v občini Pivka
8. Sklep o soglasju k sistemizaciji v Vrtcu Košana in odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu
Košana
9. Sklep o odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu Pivka
10. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter ukinitvi statusa
javnega dobra
12. Sklep o priznanju lastninske pravice
13. Soglasje k sklepu sveta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica – razporeditev
presežkov prihodkov nad odhodki
14. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice na stvarnem premoženju Občine Pivka
15. Sklep o dopolnitvi Načrta pridobivanja s nepremičnim premoženjem Občine Pivka za leto
2014
16. Financiranje kohezijskih projektov v Občini Pivka.
17. Pobude in vprašanja
18. Razno
Svetnik Boris Rebec ni bil prisoten na seji v času glasovanja.
________________________________________________________________________
2-3
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
Ad 2.) Zapisnik 23. seje občinskega sveta
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog zapisnika na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel skrajšan zapis 23. seje
Občinskega sveta.
Svetnik Boris Rebec ni bil prisoten na seji v času glasovanja.
Ad 3.) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda za aglomeracijo Pivka in naselja Klenik, Selce
in Trnje – druga obravnava
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev so podali župan Robert Smrdelj, Karmen Valenčič in Maja Burkeljca.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti Siniša Čeligoj je povedal, da odbor predlog
odloka sprejel.
Predsednica Statutarne komisije Danica Štrukelj Stanonik je povedala, da je komisija
sprejela sklep, da se Občinskemu svetu Občine Pivka predlaga v sprejem predlog Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda za aglomeracijo Pivka in naselja Klenik, Selce in Trnje, v drugi obravnavi s tem, da se v
obrazložitvi Gradiva k 3. točki – pripravljenega Sklepa OS v njegovi preambuli doda manjkajoče
št. Uradnega lista RS Poslovnika Občinskega sveta in sicer št. 29/07, 7/11, 52/11 in 101/13.
Podpredsednica odbora za finance in proračun Irena Sušelj Šajn je povedala, da je odbor
sprejel sklep, da podaja soglasje k predlogu odloka.
V razpravi je sodeloval: Drago Štunf.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje, skupaj s predlaganimi dopolnitvami
statutarne komisije.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel predlog Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda za aglomeracijo Pivka in naselja Klenik, Selce in Trnje, v drugi obravnavi, skupaj s
predlaganimi dopolnitvami statutarne komisije.
Svetnik Boris Rebec ni bil prisoten na seji v času glasovanja.
________________________________________________________________________
2-4
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
Ad 4.) Zaključni račun Občine Pivka za leto 2013
Gradivo je bilo posredovano 2.4.2014.
Obrazložitev sta župan Robert Smrdelj in Karmen Šabec.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za finance in proračun Robert Sever je povedal, da je odbor sprejel
sklep, da predlaga Občinskemu svetu v sprejem Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto
2013 skupaj s prilogami in obrazložitvami, ter poročilom o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim
premoženjem za leto 2013.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti Siniša Čeligoj je povedal, da odbor sprejel
sklep, da predlaga Občinskemu svetu v sprejem Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto
2013 skupaj s prilogami in obrazložitvami, ter poročilom o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim
premoženjem za leto 2013.
Predsednik odbora za gospodarsko dejavnost Jadran Brožič je povedal, da je odbor podprl
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2013 skupaj z vsemi predloženimi prilogami.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor sprejel
sklep, da predlaga Občinskemu svetu v sprejem Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto
2013 skupaj z vsemi predloženimi prilogami.
Predsednik odbora za kmetijstvo Edvard Štavar je povedal, da je odpor sprejel sklep, da
predlaga Občinskemu svetu v sprejem Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2013
skupaj z vsemi predloženimi prilogami.
Predsednica nadzornega odbora Jožica Šuštaršič je povedala, da je odbor podal pozitivno
mnenje k Zaključnemu računu proračuna Občine Pivka za leto 2013 skupaj s prilogami in
obrazložitvami, ter poročilom o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem za leto
2013.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 16 svetnikov) sprejel naslednji Slep:
1.
Občinski svet Občine Pivka potrjuje Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2013,
skupaj s prilogami in obrazložitvami, ter poročilom o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim
premoženjem za leto 2013.
2.
Ta sklep velja takoj.
Svetnik Boris Rebec ni bil prisoten na seji v času glasovanja.
________________________________________________________________________
2-5
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
Ad 5.) Odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera – druga obravnava
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Erika Kovačič.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednica odbora za varstvo okolja Irena Sušelj Šajn je povedala, da je odbor sprejel
sklep, da podaja soglasje k predlogu odloka.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti Siniša Čeligoj je povedal, da je odbor sprejel
sklep, da soglaša s sprejemom predloga Odloka.
Predsednica Statutarne komisije Danica Štrukelj Stanonik je povedala, da je komisija
sprejela sklep, da soglaša s sprejemom predloga Odloka.
Predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Edvard Štavar
je povedal, da je odbor podal soglasje k predlogu Odloka.
V razpravi so sodelovali: Jadran Brožič, Robert Sever, Luka Kaluža, Aleš Cantarutti, Ernest
Margon, Boris Rebec, Andrej Sedmak, Edvard Štavar, Danica Štrukelj Stanonik, Stojan Sušelj
in Janez Marinčič.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je sprejel Odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera v drugi
obravnavi.
PRISOTNIH: 17 svetnikov
ZA:
13 svetnikov
PROTI:
0 svetnikov
Po zaključenem glasovanju je svetnik Luka Kaluža izrazil pomislek glede glasovanja o odloku,
ker pogreša pisno izjavo predstavnikov vaških skupnosti in občanov o soglasju k sprejemu
predloga odloka ter zapisnike sestankov z občani glede sprejema odloka, kar bi olajšalo
odločitev da glasuje »ZA odlok«.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je sprejem odloka za naše okolje res nekaj povsem
novega in v kolikor se bodo v praksi izkazale pomanjkljivosti, se bo zavzel za začetek postopka
spremembe ali dopolnitve Odloka.
Ad 6.) Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednica Statutarne komisije Danica Štrukelj Stanonik je povedala, da je komisija
sprejela sklep, da se Občinskemu svetu Občine Pivka predlaga v sprejem predlog Pravilnika o
________________________________________________________________________
2-6
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
povračilu stroškov prevoza s tem, da je v drugem in tretjem odstavku 3. člena besedo zakon
potrebno zapisati z majhno črko.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor sprejel
sklep, da soglaša s predlogom Pravilnika.
V razpravi so sodelovali: Boris Rebec, Andrej Godina, Stojan Sušelj in Ernest Margon.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje, skupaj s predlaganimi redakcijskimi
popravki.
Občinski svet je sprejel predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok skupaj z
redakcijski popravki.
PRISOTNIH: 16 svetnikov
ZA:
15 svetnikov
PROTI:
0 svetnikov
Svetnik Janez Marinčič ni bil prisoten na seji v času glasovanja.
Ad 7.) Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javnih športnih
objektov občinskega pomena v občini Pivka
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle. Povedala je, da sta pobudo za vključitev v sklep
podali Vaška skupnost Volče in Vaška skupnost Palčje. V besedilu sklepa pa je, v 14. točki pred
besedo Volče, potrebno dodati še tekst Vaška skupnost.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora za družbene dejavnosti.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da odbor soglaša s
predlogom sklepa, skupaj s predlagano dopolnitvijo.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje skupaj s predlagano dopolnitvijo.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o spremembah
in dopolnitvah sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v občini
Pivka
1.
Spremeni se 4. člen Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v občini
Pivka (Uradni list RS, št. 6/05, 19/09, 32/10 in 18/11) in sicer tako, da se dodata 13. in 14.
Točka:
13. Športno igrišče v Palčju, parc. št. 386/8 in 386/5, k.o. Palčje.
Upravljavec objekta z uveljavitvijo tega sklepa postane Vaška skupnost Palčje.
________________________________________________________________________
2-7
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
14. Športno igrišče v Volčah, parc. št. 2616/1/1 k.o. Volče.
Upravljavec objekta z uveljavitvijo tega sklepa postane Vaška skupnost Volče.
2.
Vpis v zemljiško knjigo bo občinska uprava izvedla v roku 6 mesecev od uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ad 8) Sklep o soglasju k sistemizaciji v Vrtcu Košana in odobritvi fleksibilnega
normativa v Vrtcu Košana
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora za družbene dejavnosti.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da odbor predlaga
sprejem sklepa in sprejem pooblastila županu.
Svetnica Danica Štrukelj Stanonik je predlagala, da se v preambuli sklepa navedbe objave
Statuta Občine Pivka dopolni z zadnjo objavo št.: 111/13.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel naslednji SKLEP o soglasju k
sistemizaciji v vrtcu Košana
1.
Ustanoviteljica Občina Pivka daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Košana za tri in
pol oddelke in sicer:
- 1,5 heterogenega oddelka prvega starostnega obdobja (1-3)
- 1 kombiniran oddelek prvega in drugega starostnega obdobja (1-6) in
- 1 heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja (4-6).
Delovno mesto
delež delovnega mesta
Vodja enote vrtca
Vzgojitelj
Pomočnik vzgojitelja
Svetovalni delavec
Organizator prehrane
Organizator zdravstveno higienskega režima
Računovodja, Administrator
Perica
Čistilka
Hišnik
Kuharica
0,385
4
3,28
0,115
0,06
0,06
0,50
0,39
0,415
0,195
1,05
________________________________________________________________________
2-8
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
Za zagotavljanje sočasnosti se v polovičnem oddelku zagotovi sredstva za delo študenta. Pri
oblikovanju in organizaciji dela se pri heterogenih oddelkih uporabi povišan normativ.
2.
Staršem katerih otroci niso dobili prostega mesta v Vrtcu Pivka se povrnejo potni stroški za
prevoz v Vrtec Košana. Potni stroški se povrnejo za dve relaciji (prihod v vrtec in odhod domov).
3.
Občinski svet Občine Pivka pooblašča župana občine, da Vrtcu Košana odobri spremembo
sistemizacije, tako da se lahko oblikujejo štirje oddelki.
4.
Ta sklep velja takoj.
Ad 9) Sklep o odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu Pivka
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podala Jana Knafelc Strle.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku odbora za družbene dejavnosti.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je odbor sprejel
sklep, da predlaga Občinskemu svetu sprejem predloga sklepa z sprejemom predloga
pooblastila županu.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o odobritvi
fleksibilnega normativa v Vrtcu Pivka:
1.
Občina Pivka kot ustanoviteljica daje soglasje Osnovni šole Pivka – Enota Vrtec, da pri
oblikovanju in organizaciji oddelkov od 01.09.2014 dalje uporabi povišan normativ v sledečih
oddelkih:
- homogeni oddelek prvega starostnega obdobja (1-2) 12+2 otroka
- homogeni oddelek prvega starostnega obdobja (2-3) 12+2 otroka
- heterogeni oddelek prvega starostnega obdobja (1-3) 10+2 otroka
- kombinirani oddelek prvega in drugega starostnega obdobja (2-4) 17+2 otroka,
- homogeni oddelek drugega starostnega obdobja (3-4) 17+2 otroka
- homogeni oddelek drugega starostnega obdobja (4-5) 22+2 otroka
- homogeni oddelek drugega starostnega obdobja (5-6) 22+2 otroka
- heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja (4-6) 19+2
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 10) Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič.
________________________________________________________________________
2-9
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti Siniša Čeligoj je povedal, da je odbor podal
soglasje k sprejemu sklepa.
Svetnica Danica Štrukelj Stanonik je predlagala, da se št. ID znaka na koncu dopolni z »-0«.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog, na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o pridobitvi
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1.
S tem sklepom se ustanovi grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Pivka na
sledeči nepremičnini:
- občinska cesta z ID znakom 2501-4200/19-0.
2.
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
v lasti Občine Pivka z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba javnega dobra v
zemljiški knjigi.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ad 11) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter
ukinitvi statusa javnega dobra
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti Siniša Čeligoj je povedal, da je odbor podal
soglasje k sprejemu sklepa.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog, na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel naslednji Sklep:
1.
S tem sklepom se ukine grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Pivka na
sledečih nepremičninah:
- 4235/1 in 4251/3 obe katastrske občine 2501 Petelinje.
________________________________________________________________________
2-10
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
2.
S tem sklepom se ukine javno dobro na nepremičninah s parc.št.:
- 2597/2 katastrske občine 2493 Volče
- 3650/5 in 3650/8 katastrske občine 2498 Narin.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za
nepremičnini 3650/5 in 3650/8 k.o. Narin pa se začne uporabljati z dnem dokončnosti odločbe o
parcelaciji.
Ad 12) Sklep o priznanju lastninske pravice
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednica Statutarne komisije Danica Štrukelj Stanonik je povedala, da je komisija
soglasno sprejela sklep, da predlaga Občinskemu svetu Občine Pivka v sprejem Sklep o
priznanju lastninske pravice.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel naslednji Sklep:
1.
Občinski svet Občine Pivka soglaša s priznanjem lastninske pravice na nepremičninah z ID
znaki: 2494-4971/2-0, 2494-4970/2-0, 2498-2047/27-0, 2498-1942/5-0, 2498-1942/8-0, 24993113/2-0, v korist Republike Slovenije. V ta namen nadalje soglaša s sklenitvijo Pogodbe o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo za
vknjižbo lastninske pravice v korist: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
matična št. 5854814000, do celote (do 1/1).
2.
Župana Roberta Smrdelja se pooblasti za podpis pogodbe, navedene v prvi točki tega sklepa.
3.
Vse stroške v zvezi s pogodbo o priznanju lastninske pravice ter overitev podpisa župana pri
notarju, krije Republika Slovenija.
4.
Ta sklep začne veljati takoj.
Ad 13) Soglasje k sklepu sveta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica –
razporeditev presežkov prihodkov nad odhodki
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sejo ter na seji.
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Jana Knafelc Strle.
________________________________________________________________________
2-11
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
Župan Robert Smrdelj je povedal, da so svetniki, na podlagi vloge JZ Kraške Lekarne Ilirska
Bistrica, z vabilom za sejo prejeli predlog sklepa, da Občinski svet Občine Pivka soglaša s
sklepom sveta zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, sprejetim na seji dne 03.04.2014, da se
presežek prihodkov nad odhodki nameni za izvedbo predlaganih investicij.
Glede na to, da je JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica dne 14.5.2014 podal občinam
ustanoviteljicam novo vlogo za izdajo soglasja k sklepu sveta zavoda, sprejetega na 4.
korespondenčni seji dne 13.5.2014, pa so svetniki danes na seji, v obravnavo in sprejem prejeli
nov spremenjen predlog sklepa in sicer:
1.
Občinski svet Občine Pivka soglaša s sklepoma sveta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska
Bistrica, sprejetima na korespondenčni seji dne 13.05.2014 in sicer, da se za izvedbo investicij
v letu 2014 nameni sredstva v višini 473.390,00 EUR ter, da se del presežka prihodkov nad
odhodki iz naslova tržne dejavnosti v višini 200.000,00 EUR nameni občinam ustanoviteljicam.
2.
Ta sklep velja takoj.
V razpravi je sodeloval: Ernest Margon.
Župan Robert Smrdelj je dal na seji predložen predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 17 svetnikov) sprejel predlog sklepa.
Ad 14) Sklep o ustanovitvi stavbne pravice na stvarnem premoženju Občine Pivka
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podala Emanuela Lenarčič.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Ernest Margon je povedal, da je podal soglasje
k predlogu sklepa.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti Siniša Čeligoj
predlagal sprejem predloga sklepa.
je povedal, da je odbor
Predsednik odbora za finance in proračun Robert Sever je povedal, da je odbor sprejel
sklep, da se ustanovi stavbna pravica na nepremičnem premoženju v lasti Občine Pivka za
potrebe izgradnje prizidka k zdravstveni postaji v Pivki.
V razpravi je sodelovala: Danica Štrukelj Stanonik.
Svetnika Luka Kaluža in Stojan Sušelj sta sejo zapustila ob 19.53 uri.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog, na glasovanje.
________________________________________________________________________
2-12
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
Občinski svet je sprejel naslednji Sklep:
1.
Občinski svet Občine Pivka soglaša z ustanovitvijo stavbne pravice na nepremičninah 4235/1,
4248/1 in 4251/3 katastrske občine 2501 Petelinje za potrebe izgradnje prizidka k stavbi
Kolodvorska cesta 24 ter izgradnje dostopne klančine na nepremičninah 4248/1 in 4251/3
katastrske občine 2501 Petelinje.
Stavbna pravica se ustanovi v korist Kraških Lekarn Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, Ilirska
Bistrica, za obdobje 99 let.
2.
Ustanovitev stavbne pravice se izvede v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) ter Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14).
3.
Ta sklep velja takoj.
PRISOTNIH: 15 svetnikov
ZA:
14 svetnikov
PROTI:
1 svetnica
Svetnica Danica Štrukelj Stanonik je sejo zapustila ob 19.55 uri.
Ad 15.) Sklep o dopolnitvi Načrta pridobivanja s nepremičnim
premoženjem Občine Pivka za leto 2014
Gradivo je bilo posredovano na seji.
Obrazložitev je podal župan Robert Smrdelj.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog, na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 12 svetnikov) sprejel naslednji Sklep o dopolnitvi
Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014 ter brezplačni pridobitvi
stvarnega premoženja:
1.
Občinski svet Občine Pivka soglaša, da se Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za
leto 2014 dopolni in sicer se dopolni v tč. 2.5.1. BREZPLAČNI PRENOS PREMOŽENJA IZ
DRŽAVE NA OBČINO z naslednjimi stanovanji:
par. št.
1
. 1025/2
2
. 1025/2
3
. 1025/2
k.o.
Petelinj
e
Petelinj
e
Petelinj
e
naslov
Postojnska cesta 9,
Pivka
Postojnska cesta 9,
Pivka
Postojnska cesta 9,
Pivka
ID znak
št. nepremičnin površina
sta.
e
v m2
vred. po
GURS
3
2501-404-3
55,27
42.074
4
2501-404-4
55,27
42.074
5
2501-404-5
65,69
48.266
________________________________________________________________________
2-13
Občina Pivka
4
.
5
.
6
.
7
.
1025/2
1025/2
1025/2
4235/1
1
25. seja občinskega sveta
Petelinj
e
Petelinj
e
Petelinj
e
Petelinj
e
Postojnska cesta 9,
Pivka
Postojnska cesta 9,
Pivka
Postojnska cesta 9,
Pivka
Kolodvorska cesta 22b,
Pivka
9
2501-404-9
55,27
48.385
13
2501-404-13
25,85
22.588
14
2501-404-14
25,41
22.137
25
2501-614-25
68,33
53.918
279.442
2.
Občinski svet soglaša z brezplačno pridobitvijo nepremičnega stvarnega premoženja iz 1. člena
tega sklepa v korist Občine Pivka.
3.
Ta sklep začne veljati takoj.
Svetnika Ernest Margona in Andrej Sedmak nista bila prisotna na seji v času glasovanja.
Ad 16.) Financiranje kohezijskih projektov v Občini Pivka.
Na pobudo svetnika Aleša Cantaruttija je župan Robert Smrdelj predstavil trenutno stanje
financiranja kohezijskih projektov v občini Pivka in Sloveniji ter možne negativne posledice
nepravočasnega ukrepanja v zadevi s strani pristojnih.
Ad 17.) Pobude in vprašanja
Svetnika Robert Sever in Janez Marinčič sta sejo zapustila ob 20.25 uri.
Svetnika Aleš Cantarutti in Siniša Čeligoj sta sejo zapustila ob 20.30 uri.
I.
Svetnik NSi Ernest Margon je podal naslednje pobude in vprašanja (tudi v pisni obliki):
1.
PROBLEMATIKA IZVOZA S PARKIRIŠČA ZA POSLOVNO – STANOVANJSKO STAVBO
KOLODVORSKA 14 V PIVKI
- Posredujem pobudo za ureditev izvoza s parkirišča za
poslovno stavbo, na katerem parkirajo vozila stanovalci stavbe, s parkirišča je tudi dovoz do
stanovanjske hiše. Ker zaradi omejenega prostora stanovalci parkirajo vozila na označena
parkirna mesta in tudi bočno ob zidu, lahko s parkirišča vozijo velikokrat le vzvratno na Ulico Pot
na Orlek, kar je zelo nevarno in ogroža varnost prometa. Na koncu parkirišča je nižji robnik, ki
ovira vožnjo in varnejšo vključitev v promet na Kolodvorsko cesto in s tem na glavno cesto. Ali
je kakšna možnost boljše ureditve prometa z odstranitvijo robnika in omogočanje vključitve v
promet na Kolodvorsko cesto. Menim, da bi bilo pametno omogočiti na Kolodvorsko cest le
izvoz s parkirišča, ne pa uvoz iz te smeri.
2.
PREHOD ZA PEŠCE PRI TRGOVINI AJDA V PIVKI - Snežniška cesta je v veliki meri
opremljena s pločnikom, eno redkih območij brez pločnika je pri trgovini AJDA. Predlagam
________________________________________________________________________
2-14
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
proučitev ureditve prehoda za pešce, saj se tu konča pločnik, ki poteka od križišča pri Kavarni,
prav tako do tu poteka pločnik z druge smeri. Nujno je v sodelovanju z Direkcijo za ceste najti
rešitev tudi za ta del našega občinskega središča.
3.
PREDLOG ZA UREDITEV PROMETA POD ŽELEZNIŠKIM NADVOZOM V HRASTJU –
Predlog dajem na podlagi pobude krajanov Hrastja, ki opažajo, da semafor v Hrastju ni najbolj
»umno« sprogramiran. Namreč na strani iz smeri Kala je na semaforju senzor, ki zazna
čakajoče vozilo, če se to približa na ustrezno razdaljo. Na tej strani se pogosto vozniki
kamionov ustavijo pred točko, na kateri jih senzor zazna, ker si puščajo vozišče za speljevanje
navkreber. In zato večkrat kolona vozil čaka, dokler voznik ne pogrunta tega, ali ga na to ne
spomni kdo od domačinov, ki potrka po šipi in mu reče, naj spelje naprej. Seveda pa
speljevanje v klancu povzroča pri težkih kamionih tresljaje in vibracije. Umnejša bi bila ureditev,
da je senzor na pivški strani podvoza in bi kamioni bolj tekoče speljevali navzdol, manj bi bilo
tresljajev in vibracij. Menim, da je nujno prisluhniti pobudi in z Direkcijo za ceste ustrezno urediti
delovanje tega semaforja.
4.
Pobuda za prehod za pešce pred trgovino PIVKA d.d na Kalu - Na 20. seji OS sem prejel
odgovor, da bo pobuda, ki sem jo podal za večjo varnost pešcev in umiritev prometa na tem
območju, posredovana odgovornim za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste
skozi Kal. Ali je bil predlog upoštevan in potrjen s strani recenzentov?
II.
5.
Svetnik Alojz Šabec je podal pobudo, da se odpravi posledice podrtega bora ob pešpoti, ki
vodi ob železniški progi do pokopališča, ker je zelo nevarno. Drevo naj se odstrani ter zasuje
luknjo, ki je nastala.
6.
Svetnik Alojz Šabec je podal pobudo, da bi se nosilce lesenih panojev, ki so nameščeni po
Pivki prebarvalo, ker so zbledeli.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da barvanje ni predvideno zato se jih ne bo
prebarvalo.
III.
7.
Svetnik Edvard Štavar ponovno podal pobudo, da je zaradi nevarnega območja pri izviru
reke Pivke (neoznačen in nezaščiten ter nevaren dostop) potrebno z vidika varnosti le tega
ustrezno zavarovati.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo določilo osebo občinske uprave, ki bo
pristojna za rešitev nastale situacije in bo s pobudnikom opravila ogled na terenu.
IV.
________________________________________________________________________
2-15
Občina Pivka
25. seja občinskega sveta
8.
Svetnica Julka Dekleva je podala pobudo, da se uredi javno razsvetljavo na začetku naselja
Petelinje, na Radohovski poti, in na dostopni poti proti cerkvi v Pivki.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da je nedelovanje javne razsvetljave deloma
posledica žleda ter, da je javno naročilo za popravilo le te že potrjeno.
V.
9.
Svetnik Andrej Sedmak je podal pobudo, da Občina pri pristojnih institucijah preveri ali je
strelišče na Taborskem polju nad Narinom legalno. Predlagal je, da se na upravni enoti preveri
ali je to strelsko društvo vložilo vlogo za strelski poligon oz. če je bila društvu izdana odločbo, ki
mu dovoljuje opravljanje te dejavnosti na tem območju. Predlagal je, da se poizvedbo poda tudi
na PP Postojna.
10.
Svetnik Andrej Sedmak je svetnike povabil na otvoritev nove mrliške vežice na Jurščah. V
imenu vaščanov se županu, občinski upravi in svetnikom zahvalil za podporo pri izvedbi
projekta.
VI.
11.
Svetnik Boris Rebec je izrazil čestitko svetniku Dragu Štunfu za doseženo tretje mesto na
državnem tekmovanje v balinanju.
Ad 17.) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Zapisala:
Jana Lemut
ŽUPAN
Robert Smrdelj l.r.
________________________________________________________________________
2-16