program - Občina Pivka

Spoštovane občanke in občani
Ob zaključku mandata in odločitvi za ponovno
kandidaturo mi dovolite, da se z nekaj stavki obrnem
na Vas.
Skupaj smo prehodili lepo obdobje razvoja naše
lokalne skupnosti in za dano priložnost se Vam iskreno
zahvaljujem. Opravljanje funkcije župana v naši občini
mi še vedno predstavlja velik izziv in čutim, da lahko s
svojimi večletnimi izkušnjami, znanjem in poznanstvi,
še veliko postorim za izboljšanje bivalnega standarda
ter uresničitev razvojnih projektov, ki so že zastavljeni
ali pa so še v povojih.
Sproščen in urejen življenjski prostor s primerno
infrastrukturo ter dobrimi pogoji za podjetništvo in
gospodarstvo, v pristnem sodelovanju z občinskim
svetom in vaškimi skupnostmi, je na kratko definirano
dosedanje vodilo dela ter smer za naprej. Zastavljeno
in želeno je v veliki meri odvisno od sredstev, s katerimi
razpolagamo in ki jih uspemo dodatno pridobiti – ali
iz državnega proračuna ali pa iz razpisov EU – tukaj
je moja pomembna dosedanja in bodoča prioriteta.
Lahko omenim, da sem zelo vesel pridobitve koncesnine
Postojnske jame, ki jo dobita Občini Pivka in Postojna,
pri čemer sta resnično ključno vlogo takrat odigrala
ministra SLS Janez Podobnik (MOP) in Ivan Žagar
(SVLR). Koncesnine za Pivko je oziroma bo, na letni
ravni, približno pol milijona evrov, kar omogoča, da
skupaj z evropskimi sredstvi zgradimo vse potrebne
čistilne naprave ter kanalizacije in prenovimo obstoječi
dotrajan azbestni vodovod. Poleg vseh zastavljenih
projektov - od vrtca, rekonstrukcije šol, izgradnje doma
za ostarele, skupnega investiranja pri državnih cestah,
izgradnji ostale infrastrukture, pa po svoji velikosti
in finančnem zalogaju odstopa čistilna naprava s
kanalizacijo v Pivki, ki je tik pred realizacijo - pri čemer
bomo lahko od EU pridobili nekaj čez 6 milijonov
evrov. Ta investicija bo bistveno doprinesla k našemu
prijaznejšemu odnosu do okolja. Naš odnos do okolja
se je pokazal tudi s skupno udeležbo na akciji Očistimo
Slovenijo v enem dnevu, ki je bila aprila letos in katere se
je udeležila več kot tretjina vseh občanov - to predstavlja
najvišji odstotek med vsemi slovenskimi občinami – na
to smo lahko resnično ponosni. Našo prepoznavnost
nam lepo krepi tudi lanskoletno priznanje Turistične
zveze Slovenije za Najlepše manjše mesto, ki ga je
dobila Pivka.
Naši občini priznavajo smel razvoj, kar nam marsikdo
zavida, vendar imamo, kljub marsikateremu polenu
pod nogami, lepe razvojne možnosti, predvsem z našim
znanim prodornim, sproščenim in vztrajnim nastopom
ter včasih tudi pivško trmo. Nekateri bi si radi nabirali
politične točke z vznemirjanjem o finančnih problemih
občine – da bo šla občina v stečaj, da smo močno
prezadolženi itd. Ti očitki se pojavijo pred vsakimi
volitvami, vendar nadzorni mehanizmi – od računskega
sodišča do davčnih inšpekcij – tega enostavno ne
potrjujejo.
Želim si, da Občina Pivka ostane stabilna, prodorna in
prijazna lokalna skupnost, kjer smo občani gospodar
na svojem.
Volitve, ki so pred nami čez nekaj dni, so zopet
priložnost, da si vsi skupaj začrtamo bližnjo prihodnost
v naši lokalni skupnosti. Ne ostajajte doma ter nikar ne
prepuščajte odločitve drugim – izkoristite priložnost, saj
so volitve praznik demokracije.
Robert Smrdelj
Vabljeni na ...
KONCERT Ansambla Toneta Rusa
v petek, 8. oktobra ob 19. uri v Krpanovem domu v Pivki.
Vstop prost!
Igra Martin Krpan 2. del
v izvedbi SPD Borovlje z Avstrijske Koroške
v soboto, 16. oktobra ob 19. uri v Krpanovem domu v Pivki.
Vstop prost!
Letošnji
LS
S
r
Tabo
ki
v
i
vP
Na Taboru SLS je maševal duhovnik Robert Friškovec
Odprtje prenovljene pisarne občinskega odbora SLS
Pivka in Nove Generacije Pivka
Degustacija pivškega pršuta z županjo Borovelj na
Avstrijskem Koroškem
Pivka je od TZS lani
prejela laskavi
naslov kot
najlepše manjše
mesto
Ilustrator Igor Ribič na predstavitvi slikanice
Martin Krpan I. in II. del
Otvoritev objekta Komande v Parku vojaške
zgodovine s takratnim ministrom za obrambo
Karlom Erjavcem
Obisk ministra dr. Henrika Gjerkeša pri županu
Ob podpisu koncesijske pogodbe za
Postojnsko jamo
Slovesnosti ob 140. obletnici tabora na Kalcu se je
udeležil tudi predsednik dr. Danilo Türk s soprogo
Pivčani smo se udeležili akcije Očistimo Slovenijo v
enem dnevu! v največjem odstotku v državi
Obisk predsednika države in
ministrice za obrambo
Podpis dogovora o nadgradnji v Parku vojaške
zgodovine z ministrico za obrambo dr. Ljubico
Jelušič in ministrico za kulturo Majdo Širca
Predsednik Združenja občin Slovenije Robert
Smrdelj ob podpisu sporazuma o plačilni disciplini
Občin na Ministrstvu za gospodarstvo
Ob podpisu Partnerstva za razvoj Občine Pivka
Na povabilo SLS Pivka je Vida Petrovčič delila
svoje izkušnje o zdravi prehrani
Slavnostni nagovor predsednika SLS
mag. Radovana Žerjava
Prvi množični tabor v Pivki po slavnem taboru na
Kalcu leta 1869
Spoštovane občanke in občani Občine Pivka.
V Slovenski ljudski stranki smo ponosni na Vaše dosedanje
zaupanje ter dano možnost vodilne vloge v naši lokalni
skupnosti. Verjamemo, da smo z umirjeno in večstransko
pozornostjo uspeli upravičiti večino pričakovanj ter ustvarili
zaupanje za podporo k prodornim načrtom v prihodnje.
V SLS se bomo tudi v bodoče zavzemali za sproščeno
in urejeno življenjsko okolje s primernim standardom
infrastrukture ter socialno skrbjo za sočloveka.
Pomembna prioriteta je racionalna raba sredstev in iskanje
dodatnih zunanjih virov tako v državnem proračunu kot na
razpisih skladov EU. Na kratko in konkretno:
OKOLJE IN UREJENOST
Kanalizacije in čistilne naprave, kjer je potrebno – v Pivki začetek
realizacije v roku pol leta; doseči stabilnost ravnanja z odpadki;
sanacija divjih odlagališč in ureditev legalnih odlagališč za gradbeni
material; vzpostavitev polnilnih mest za električna vozila
(razpis za sofinanciranje); pobuda za akcije »Očistimo naše okolje
smeti ter uredimo si okolico«; vzpostavitev reda tudi za podjetja –
prah na Enerlesu d.o.o. ter zavarovanje podtalnice pri
Sodobna cesta s pločniki povezuje
Neverke in Dolnjo Košano ter se
nadaljuje proti Gornji Košani
Nova cesta proti Nadanjem selu
Odpadu d.o.o.; ureditev razpadajočih objektov v občini; zamenjava
javne razsvetljave z varčno; spodbujanje uporabe obnovljivih virov
energije - predvsem biomase; zavzemanje za ureditev stanja na
področju dimnikarstva v občini…
INFRASTRUKTURA
Zamenjava dotrajanega in salonitnega vodovoda; ureditev cest;
izgradnja manjkajočih mrliških vežic; širokopasovno omrežje (optika)
za sodoben internet po celi občini; vzpostavitev kmečke tržnice …
PROMETNA VARNOST
TURIZEM
Javna turistična infrastruktura - vzpostavitev oskrbnih parkirišč za
avtodome, ureditev parkirišč na pohodniških izhodiščih
(Sv. Trojica, Vremščica, Kršičevec, Primož, Osojnica, Šilentabor,…);
izvedba natečaja za avtokamp v občini; urejanje izgleda naselij;
priprava projekta Ravne do faze za sovlaganja z investitorji, skupaj z
ureditvijo okolju prijaznega golfskega igrišča in hotela; Park vojaške
zgodovine – iskanje zunanjih virov za vlaganja ter prost vstop za
vse občane …
KMETIJSTVO IN PODEŽELJE
Izgradnja ceste s pločniki ter kolesarskimi potmi ob državnih cestah
(Petelinje – Pivka – Parje, Kal); izgradnja obvoznice Pivka…
Spodbujanje uporabe pašnikov za boj proti zaraščanju; urejanje
poljskih poti; pomoč pri pripravi projektov za dopolnilne dejavnosti
ter za kandidiranje na EU sredstva; kmečke tržnice …
GOSPODARSTVO
SOCIALNA OBČINA IN HUMANITARNOST
Usposobitev občinskega LPCja za izvajanje storitev inkubatorja;
dogovor z lastniki zemljišč, glede na nov občinski prostorski načrt
za širitev industrijske cone; priprava idejnih zasnov za logistično
rampo pri železnici ob silosih; pomoč pri vzpostavitvi Inovacijskega
centra; vzpostavitev pogojev za postavitev fotovoltaične
elektrarne pri industrijski coni; avtocesta čim prej – ker predstavlja
pomembno konkurenčno prednost …
Novo križišče v Šmihelu z avtobusnim
postajališčem in cesto proti Veliki Pristavi
Stara vaška jedra dobivajo urejeno podobo
Na Suhorju imajo nov vodovod in cesto
Varnejša cesta skozi Drskovče
Predlog, da se Center za socialno delo (CSD) približa našim
občanom z odprtjem izpostave v Pivki; spodbujanje dela in krepitev
sodelovanja s Karitas, Rdečim križem in CSD ter vzpostavitev
skupne stalne socialne koordinacije; spodbuditev gradnje doma
za ostarele; krepitev pomoči na domu; podpora projektu Starejši
za starejše; Karitas in Rdečemu križu materialno stati ob strani;
sanacija Zdravstvenega doma Pivka …
Krožišče z urejeno Prečno ulico
Balinarska dvorana v Pivki za uspešne
pivške balinarje
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Nov vrtec – izgradnja I. faze do konca 2011 ter II. faze do konca
mandata; predlog in pomoč pri uvedbi podjetniškega tečaja v
osnovnih šolah; postopne izboljšave in obnove v podružničnih in
matičnih šolah …
SODELOVANJE Z DRŽAVO
ŠPORT IN REKREACIJA
Ureditev garderobno-sanitarnega vozla v Krpanovem domu
za potrebe kegljišča in stadiona; priprava projekta za športno
restavracijo nad stadionom, za potencialne zasebne investitorje;
športnim društvom zagotavljati materialne pogoje dela…
GASILSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA
KULTURA
Vzpostavitev projekta za mrežo kulturnih domov v občini, s
sanacijo starih osnovnih šol; pomoč pri obnovi kulturne in
sakralne dediščine; spodbuditev vzpostavitve dramskega krožka;
vzpostavitev medgeneracijskega centra in galerije ter razširitev
knjižnice v Krpanovem domu…
Postopno kompletiranje vse predpisane opreme, status
prostovoljcev je potrebno, skupaj z državo, opredeliti in dati na
častno mesto…
PROGRAMI IN INFRASTRUKTURA
ZA MLADE
Aktivno sodelovanje na akciji Očistimo SVET v enem dnevu, ki bo
v letu 2012; s strani občine vzpostavitev svetovalnice za gradnjo,
tako za podjetnike, kot za individualno gradnjo; usklajevanje ter
dopolnjevanje sprejetega Občinskega prostorskega načrta…
Igrišča in igrala po naseljih; ureditev skate-parka in igrišča za
odbojko na mivki; razpis oz. pomoč pri izvedbi tradicionalnih
vaških plesov; formiranje Mladinskega sveta Občine Pivka;
zagotovitev skupnega družabnega prostora; spodbujanje mladih
za vključevanje v različne dejavnosti – šport, kultura, humanitarne
akcije, gasilstvo …
PRIJAZNA OBČINA DO OBČANOV IN
PODJETIJ TER SKRB ZA UGLED OBČINE
Umestitev avtoceste v prostor na način, ki bo za občino sprejemljiv;
na podlagi interesa sadjarjev bomo zahtevali zaključitev
hladilniške zgodbe; aktivna pozornost pri sprejemanju Državnega
prostorskega načrta za poligona Poček in Bač, kjer ne bomo
popuščali pri dodatnih obremenitvah našega prostora…
RAZVOJNA MEDOBČINSKA VIZIJA
EKOREGIJE ŽE RASTE V
KONKRETNE PROJEKTE
Znamka Zeleni kras daje podlago za večjo prepoznavnost našega
prostora, v turizmu pa nastajajo zametki Evropskega parka krasa, ki
ima lahko zanimivo prihodnost…
MEDNARODNO SODELOVANJE
Sodelovanje s Slovenskimi zamejci ter pobratenimi občinami;
sodelovanje za skupne čezmejne projekte pri črpanju EU sredstev…
Tudi vaših predlogov in idej bomo veseli.
[email protected]
Novo igrišče za najmlajše v Pivki…
Tudi turistična infrastruktura v naši občini se
nadgrajuje
Na Šilentabru smo v cerkvi Sv. Martina financirali
restavriranje fresk, obnavljali pivške kamnite križe
in kapelice
Gasilci PGD Pivka in PGD Košana so dobili nova
gasilska vozila in drugo potrebno opremo
Novo pokopališče v Pivki
… na Jurščah ter tudi v Hrastju in Veliki Pristavi
V OŠ Košana smo uredili prostore za nove oddelke
vrtca ter energetsko sanirali celotno zgradbo,
prenovili prostore v OŠ Pivka ter zamenjali okna v
podružnici Šmihel
Kamniti podporni zid ob cerkvi na Kalu
Po dolgotrajnem postopku je bil med prvimi v
Sloveniji sprejet Občinski prostorski načrt
Težko pričakovana mrliška vežica v Trnju