FR-D700, NAVODILA ZA NAMESTITEV

MITSUBISHI
ELECTRIC
FREKVENČNI PRETVORNIK
FR-D700
NAVODILA ZA NAMESTITEV
FR-D720S-008 do 100-EC
FR-D740-012 do 160-EC
Zahvaljujemo se vam za izbiro Mitsubishijevega frekvenčnega pretvornika FR-D700.
Prosimo vas, da pozorno preberete ta Navodila za uporabo ter navodila na priloženem CD-ROM-u, ker boste le
tako frekvenčni pretvornik lahko pravilno uporabljali.
Tega proizvoda ne uporabljajte, dokler niste dobro seznanjeni z opremo, varnostnimi informacijami in navodili.
Prosimo, da navodila in CD-ROM posredujte končnemu uporabniku.
VSEBINA
1
2
3
4
5
6
7
NAMESTITEV FREKVENČNEGA PRETVORNIKA IN NAVODILA ........................................1
SKICA Z ZUNANJIMI MERAMI ............................................................................................3
OŽIČENJE ............................................................................................................................4
VARNOSTNI NAPOTKI ZA UPORABO FREKVENČNEGA PRETVORNIKA........................10
VARNOSTNI MEHANIZEM ZA SISTEM, KI UPORABLJA FREKVENČNI PRETVORNIK ....12
PARAMETRI.......................................................................................................................13
ODPRAVLJANJE TEŽAV....................................................................................................18
700
Datum tiska
01/2008
pdp-gb
Števi lka navodi l
218016-A
05/2008
pdp-gb
218016-B
08/2010
akl
218016-C
Različica
Prva izdaja
Dodatki
앫FR-D720S-008 do 100
Opozorilo o varnosti proizvoda
Uporaba naprave za diferenčni tok (RCD)
Za največjo stopnjo varnosti
앫 Mitsubishijevi tranzistorski frekvenčni pretvorniki niso bili zasnovani in narejeni z namenom, da se uporabljajo v opremi ali
sistemih oziroma v okoliščinah, kjer lahko ogrožajo ali vplivajo na človeška življenja.
앫 V primeru, da želite uporabljati ta proizvod v posebne namene, kot so na primer, stroji ali sistemi, ki se uporabljajo v potniškem
prometu ali pa za medicinske, letalske, vesoljske, atomsko-energetske, električno-energetske ali podvodne namene, se prej
posvetujte z najbližjim Mitsubishijevim prodajnim zastopnikom.
앫 Kljub temu, da je bil proizvod narejen po strogih kakovostnih merilih, močno priporočamo namestitev varnostnih naprav, ki
preprečujejo resne poškodbe, v primeru da proizvod uporabljate v okoliščinah, kjer lahko okvare povzročijo resne nesreče.
앫 Ta proizvod lahko uporabljate le s trifaznimi indukcijskimi motorji.
앫 Po prevzetju frekvenčnega pretvornika najprej preverite, če uporabniška navodila, ki jih berete, ustrezajo frekvenčnemu
pretvorniku, ki ste ga prejeli. Specifikacije na ploščici z opisom zmogljivosti primerjajte s podatki, ki so navedeni v teh navodilih.
Naslednji razdelek je posebej posvečen varnosti
Frekvenčnega pretvornika ne poskušajte nameščati, uporabljati, vzdrževati ali pregledovati dokler v celoti in pozorno ne preberete Navodil za
namestitev in pripadajočih prilog, torej dokler niste usposobljeni za pravilno uporabo opreme. Frekvenčnega pretvornika ne uporabljajte, dokler
niste dobro seznanjeni z opremo, varnostnimi informacijami in navodili. V Navodilih za namestitev, so različne stopnje varnostnih napotkov
uvrščene v kategoriji "POZOR" in "PREVIDNO".
Pri tej stopnji se predpostavlja, da lahko nepravilno ravnanje z napravo pripelje do nevarnih okoliščin, ki lahko imajo za
POZOR
posledico smrt ali resne poškodbe.
Pri tej stopnji se predpostavlja, da lahko nepravilno ravnanje z napravo pripelje do nevarnih okoliščin, ki lahko imajo za
PREVIDNO posledico srednje ali lažje poškodbe oziroma zgolj fizične poškodbe.
PREVIDNO lahko v določenih okoliščinah pripelje do resnih posledic. Prosimo vas, da se strogo držite navodil, ne
Pomnite, da tudi stopnja
glede na stopnjo nevarnosti, saj so pomembna za vašo osebno varnost.
Varnost proizvoda
POZOR
Risba na strani 6 v angleški različici priročnika "Safety stop function instruction manual for FR-D700 Transistorized Inverter" (BCN-A211508-000-C)
(Navodila za uporabo funkcije varnostne zaustavitve tranzistorskega frekvenčnega pretvornika FR-D700) vsebuje napako, ki lahko povzroči nevarno
stanje pri uporabi funkcije "Safety stop torque". Tveganje obstaja pri vzporedni vezavi več frekvenčnih pretvornikov FR-D700 na varnostni rele.
Podrobna obrazložitev napake se nahaja v obvestilu o varnosti proizvoda (Ref. št.: PSN2009-0001b-DE), kjer lahko najdete tudi opis pravilne
konfiguracije.
Preprečevanje nevarnosti električnega šoka
POZOR
앫 Kadar je frekvenčni pretvornik vklopljen ali kadar je v teku, ne odpirajte prednjega pokrova ali pokrova ožičenja. V nasprotnem primeru lahko
pride do električnega šoka.
앫 Frekvenčnega pretvornika ne vklapljajte dokler prednji pokrov ni nameščen. Sicer se lahko pomotoma dotaknete izpostavljenih
visokonapetostnih priključkov ali pa delov vezij, ki so pod napetostjo, ob čemer boste izpostavljeni električnemu šoku.
앫 Četudi je naprava ugasnjena, prednjega pokrova ne odstranjujte, razen v primeru, ko je napravo potrebno ožičiti ali pri rednem pregledu.
Pomotoma se lahko dotaknete vezij, ki so pod napetostjo in vas strese električni tok.
앫 Pred pričetkom ožičenja ali pregleda se prepričajte, da je prikazovalnik delovne plošče izklopljen. Po izklopu počakajte vsaj 10 minut in se z
merilnikom napetosti prepričajte, da elementi v napravi niso več pod napetostjo. Kondenzator je še nekaj časa po izklopu pod visoko napetostjo
in je zato nevaren.
앫 Frekvenčni pretvornik mora biti ozemljen. Ozemljitev mora biti skladna z zahtevami nacionalnih in lokalnih varnostnih predpisov in električnih
standardov. (NEC razdelek 250, IEC 536 razred 1 in ostali ustrezni standardi)
앫 Vse osebe, ki sodelujejo pri ožičenju ali pregledu te opreme naj bodo ustrezno usposobljene za tovrstno delo.
앫 Pred ožičenjem najprej namestite frekvenčni pretvornik. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega šoka ali poškodb.
앫 Če vaša aplikacija po namestitvenem standardu za zaščito predvideva uporabo naprave za diferenčni tok (RCD), vas prosimo, da skladno z DIN VDE
0100-530 izberete, kot sledi:
Enofazni frekvenčni pretvornik tipa A ali B
Trifazni frekvenčni pretvornik, izključno tipa B
(Dodatna navodila glede uporabe naprave za diferenčni tok se nahajajo na strani 20.)
앫 Nastavitve in ključne operacije izvajajte s suhimi rokami, da ne pride do električnega šoka.
앫 Kablov ne praskajte, ščipajte, prekomerno zvijajte ali obremenjujte. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega šoka.
앫 Hladilnega ventilatorja ne zamenjujte ob vklopljeni napravi. V tem primeru je menjava ventilatorja namreč nevarna.
앫 Ne dotikajte se plošče s tiskanimi vezji z mokrimi rokami. Obstaja nevarnost električnega šoka.
앫 Pri merjenju kapacitete glavnega kondenzatorja upoštevajte, da poteka enosmerna napetost pri izklopu najprej v motor. Priključkov motorja se
zato takoj po izklopu naprave nikoli ne dotikajte in tako preprečite nevarnost električnega šoka.
Zaščita pred požarom
PREVIDNO
앫 Frekvenčni pretvornik namestite na negorljivo podlago. Frekvenčni pretvornik namestite na zid iz nevnetljivega materiala brez odprtin (tako da se
nihče ne more dotikati hladilnega telesa frekvenčnega pretvornika, ki je nameščeno na zadnji strani ipd.). V primeru, da ga namestite blizu ali celo
na vnetljivo podlago, lahko pride do požara.
앫 V primeru okvare frekvenčnega pretvornika, slednjega takoj izklopite. Zaradi neprekinjenega visokega električnega toka lahko namreč pride do
požara.
앫 V primeru, da uporabljate zavorni upor, vzpostavite postopek, ki bo v primeru alarmnega signala napravo izklopil. V nasprotnem primeru lahko na
zavornem uporu pride do pregrevanja zaradi okvare zavornega tranzistorja, kar lahko povzroči požar.
앫 Upora ne priključite neposredno na priključka + in - za enosmerni tok. To lahko zaneti požar in uniči frekvenčni pretvornik. Površinska temperatura
zavornih uporov lahko v krajših časovnih obdobjih močno preseže 100 °C. Poskrbite za ustrezno zaščito pred nehotenim stikom in poskrbite, da
bo naprava vedno na varni razdalji od drugih naprav in delov sistema.
Zaščita pred poškodbami
PREVIDNO
앫 Na vsakem priključku uporabljajte le napetosti, ki so navedene v navodilih za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije, poškodbe ipd.
앫 Prepričajte se, da so kabli priključeni na ustrezne priključke. V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije, poškodbe in podobnega.
앫 Vedno se prepričajte, da je polariteta pravilna, s čimer preprečite okvare, eksplozije in druge poškodbe.
앫 V času, ko je naprava vklopljena in tudi nekaj časa po tem, ko jo izklopite, se frekvenčnega pretvornika ne dotikajte, saj se lahko na njem opečete.
Dodatna navodi la
Upoštevajte tudi sledeče napotke za preprečevanje nezaželenih okvar, poškodb, električnega šoka ipd.
Transport in montaža
PREVIDNO
Pogoji za delovanje
앫 Proizvod prevažajte na način, ki ustreza teži proizvoda. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb.
앫 Embalažo s frekvenčnimi pretvorniki ne zlagajte više od priporočljivega števila.
앫 Prepričajte se, da lahko lokacija in podlaga, kamor boste namestili napravo, vzdržita težo frekvenčnega pretvornika. Nameščanje naj poteka
skladno z navodili iz pričujočega priročnika za uporabo.
앫 Frekvenčnega pretvornika ne nameščajte ali uporabljajte, če je poškodovan ali pa mu manjkajo komponente. V nasprotnem primeru lahko pride
do okvare.
앫 Med prenašanjem frekvenčnega pretvornika ne držite slednjega za prednji pokrov ali nastavitveni gumb, saj se lahko zlomi ali pokvari.
앫 Na proizvod ne polagajte ali naslanjajte težkih predmetov.
앫 Prepričajte se, da je namestitvena lega frekvenčnega pretvornika pravilna.
앫 Poskrbite, da prevodna telesa, kot so vijaki in kovinski deli ali pa gorljive snovi, kot je nafta, ne pridejo v notranjost frekvenčnega pretvornika.
앫 Frekvenčni pretvornik je občutljiva naprava, zato poskrbite, da vam ne pade ali utrpi udarcev.
앫 Frekvenčni pretvornik uporabljajte v naslednjih okoljskih pogojih. V nasprotnem primeru, se frekvenčni pretvornik lahko poškoduje.
햲
Temperatura okolja
Vlažnost v prostoru
Temperatura za hrambo
Ozračje
Višina
Vibracije
–10 °C do +50 °C (brez zmrzovanja)
90 % RV ali manj (brez kondenzacije)
–20 °C do +65 °C 햲
V prostoru (brez korozivnih in vnetljivih plinov, pršenja nafte, prahu in umazanije)
Največ 1.000 m nadmorske višine za običajno delovanje. Nad to višino odštejte 3 % za vsakih dodatnih
500 m, do višine 2.500 m (91 %)
5,9 m/s2 ali manj pri 10 do 55 Hz (smeri osi X, Y in Z )
Temperatura je dovoljena le za krajša časovna obdobja, na primer med prevozom.
Ožičenje
PREVIDNO
앫 Na izhodno stran frekvenčnega pretvornika ne nameščajte sklopov ali komponent (na primer kondenzatorjev za korekcijo faktorja moči), ki niso
odobreni s strani proizvajalca Mitsubishi.
앫 Smer vrtenja rotorja motorja ustreza smeri rotacijskih ukazov (STF/STR) le, če obdržimo fazno sekvenco (U, V, W).
Preizkusno delovanje in pri lagajanje
PREVIDNO
앫 Pred uporabo preverite vrednosti parametrov in jih po potrebi prilagodite. Če tega ne storite, lahko pri nekaterih napravah zaradi tega pride to
nepredvidenih premikov.
Delovanje
POZOR
앫 Po tem ko izberete funkcijo ponovnega zagona, se odmaknite od naprave, saj se bo le-ta po izklopu zaradi alarma nenadno samodejno vklopila.
앫 Ker je možno, da se s pritiskom na tipko
izhod ne zaustavi, kot je to določeno z nastavljeno funkcijo, napravo opremite z vezjem in ločenim
stikalom ter izvršite zasilno zaustavitev (izklop, delovanje mehanske zavore za zasilno zaustavitev itd.).
앫 Preden razveljavite alarm frekvenčnega pretvornika se prepričajte, da je signal za zagon izklopljen. V nasprotnem primeru se motor lahko
nepričakovano vklopi.
앫 Frekvenčni pretvornik lahko vklopimo in izklopimo s komunikacijsko povezavo prek serijskih vrat ali pa preko področnega vodila. Vendar
pomnite, da v odvisnosti od nastavitev komunikacijskih parametrov, zaustavitev naprave prek teh povezav morda ne bo mogoča, če pride do
okvare komunikacijskega sistema ali motenj na podatkovni liniji. Pri tovrstnih vzpostavitvah je zato bistvenega pomena, da vzpostavimo dodatno
varnostno opremo, ki omogoča zasilno zaustavitev sistema (na primer zaustavitev krmilnika s krmilnim signalom, kontaktor zunanjega motorja
itd.). Osebje, ki uporablja in vzdržuje naprave, mora biti s temi opozorili jasno in nedvoumno seznanjeno.
앫 Za obremenitev naprave uporabljajte le trifazne indukcijske motorje. Priklop kakršnekoli drugačne električne opreme na izhod frekvenčnega
pretvornika lahko poškoduje le-tega, kot tudi opremo.
앫 Opreme ne modificirajte.
앫 Ne odstranjujte komponent, za katere v tem priročniku ni podanih navodil za tovrstno početje. Neupoštevanje opozorila lahko privede do okvare
ali poškodbe frekvenčnega pretvornika.
PREVIDNO
앫 Funkcija elektronskega termičnega releja ne zagotavlja zaščite motorja pred pregrevanjem. Za zaščito pred pregrevanjem je priporočljivo
namestiti tako zunanji termični rele kot tudi PTC termistor.
앫 Ne uporabljajte magnetnega kontaktorja na vhodu frekvenčnega pretvornika za pogoste vklope in izklope slednjega. V nasprotnem primeru se
lahko življenjska doba frekvenčnega pretvornika skrajša.
앫 Učinek elektromagnetnih motenj je mogoče zmanjšati z uporabo EMC filtra proti motnjam, ob tem pa se držite sprejetih direktiv in postopkov
EMC za pravilno namestitev frekvenčnih pretvornikov. V nasprotnem primeru lahko ti vplivajo na naprave v bližini.
앫 Ustrezno ukrepajte glede harmonikov. V nasprotnem primeru lahko ti ogrozijo delovanje kompenzacijskih sistemov ali pa preobremenijo
generatorje.
앫 Pri pogonu motorja razreda 400 V prek frekvenčnega pretvornika, uporabite dodatno izoliran motor ali pa z ustreznimi ukrepi preprečite
prenapetost. Zaradi lastnosti ožičenja lahko pride do prenapetosti na priključkih motorja, ki slabijo izolacijo motorja.
앫 Po izbrisu vrednosti enega ali vseh parametrov, ponovno nastavite potrebne parametre pred ponovnim zagonom. Vsi parametri bodo nastavljeni
na začetne vrednosti.
앫 Frekvenčni pretvornik je mogoče preprosto nastaviti za hitro delovanje. Preden pa izvedete ustrezne spremembe, natančno preverite zmogljivost
motorja in naprave.
앫 Funkcija zaviranja frekvenčnega pretvornika z enosmernim tokom ni zasnovana za neprekinjeno obremenitev. V ta namen uporabite elektromehansko zavoro motorja.
앫 Pred zagonom frekvenčnega pretvornika, ki ni bil v uporabi dlje časa, slednjega preglejte in preizkusite njegovo delovanje.
앫 Poškodbe zaradi statične elektrike boste preprečili, če se boste dotaknili kovinskega predmeta v bližini, preden se dotaknete naprave. Tako boste
razelektrili vaše telo.
Zasi lna zaustavitev
PREVIDNO
앫 Poskrbite za dodatne varnostne ukrepe, kot je zasilna zavora, ki obvaruje napravo in opremo pred nevarnimi vplivi v primeru okvare frekvenčnega
pretvornika.
앫 V primeru, da se je sprožil odklopnik na glavni strani frekvenčnega pretvornika, preverite, da niso morda poškodovani kabli (kratek stik) ali notranji
deli frekvenčnega pretvornika itd. Ugotovite razlog sprožitve, odpravite napako ter nato ponovno vklopite odklopnik.
앫 Kadar je vključena varovalna funkcija (t.j. kadar se frekvenčni pretvornik izklopi in izpiše napako), ustrezno ukrepajte za odpravo napake, kot je to
opisano v navodilih, ponastavite frekvenčni pretvornik in nadaljujte z delom.
Vzdrževanje, pregled in menjava delov
PREVIDNO
앫 Ne opravljajte preizkusa upornosti izolacije na krmilnem vezju frekvenčnega pretvornika. Slednje bo povzročilo okvaro.
Odstranitev frekvenčnega pretvorni ka
PREVIDNO
앫 Napravo obravnavajte kot industrijski odpadek.
Splošna navodi la
Veliko shematskih prikazov in skic v navodilih za uporabo prikazuje frekvenčni pretvornik brez pokrova ali delno odprtega. Naprave nikoli ne
uporabljajte v takem stanju. Pokrov vedno namestite nazaj na svoje mesto in frekvenčni pretvornik uporabljajte skladno s pričujočimi navodili za
uporabo.
1
NAMESTITEV FREKVENČNEGA PRETVORNIKA IN
NAVODILA
Frekvenčni pretvornik vzemite iz embalaže, preverite ploščico z opisom zmogljivosti na prednjem pokrovu in nazivno ploščico na
stranski površini frekvenčnega pretvornika ter se prepričajte, da je proizvod skladen z vašim naročilom ter nepoškodovan.
1.1
Tip frekvenčnega pretvorni ka
036
Oznaka
Napetostni razred
Oznaka
Števi lka tipa
D720S
Enofazna, razred 200 V
D740
Trifazna, razred 400 V
008
do
160
trištevilčni
prikazovalnik
Primer nazivne plošče
Nazivna plošča
036
Tip frekvenčnega
pretvornika
Nazivna vhodna vrednost
Nazivna izhodna vrednost
Primer plošče z opisom zmogljivosti
Primer plošče z opisom zmogljivosti
Serijska številka
036
1.2
Tip frekvenčnega
pretvornika
Serijska številka
Namestitev frekvenčnega pretvorni ka
Namestitev na ograjeno površino
Za pritrditev frekvenčnega pretvornika na površino morate odstraniti prednji pokrov in pokrov ožičenja.
FR-D720S-008 do 042
FR-D720S-070 in 100, FR-D740-012 do 160
Prednji pokrov
Prednji pokrov
Pokrov ožičenja
Temperatura in vlažnost okolja
5 cm
navpično
10 cm ali več
1 cm
ali več *1
1 cm
ali več *1
Merilna točka
Pustite dovolj razmaka in
poskrbite za hlajenje.
ak
Razmak (spredaj)
Merilna točka
5 cm
Temperatura: −10 °C do +50 °C
Vlaga:
največ 90 % RV
Upoštev
ajte stra
nski razm
Razmak (ob strani)
1 cm
ali več*1
Frekvenčni
pretvornik
5 cm
Frekvenčni
pretvornik
Opomba
앫 Pri pritrjevanju več frekvenčnih
pretvornikov jih namestite vzporedno, med njimi pa pustite nekaj
prostora za ohlajevanje.
앫 Frekvenčni pretvornik namestite
navpično.
Pokrov ožičenja
10 cm ali več
*1 Pri uporabi več frekvenčnih
pretvornikov pri temperaturi
okolja 40 °C ali manj, lahko le-te
namestite enega poleg drugega
(0 cm razmaka).
Če temperatura okolja presega
40 °C, pa morajo biti frekvenčni
pretvorniki med seboj narazen
vsaj 1 cm (pri FR-D740-120 ali
višjih vsaj 5 cm).
*1 5 cm ali več za
FR-D740-120 ali višje
1
NAMESTITEV FREKVENČNEGA PRETVORNIKA IN NAVODILA
1.3
Splošni varnostni napotki
Čas razelektritve kondenzatorja vodila je 10 minut. Pred ožičenjem ali pregledom, napravo izklopite iz električnega napajanja,
počakajte vsaj 10 minut in z merilnikom napetosti preverite, ali med + in – polom še vedno poteka napetost ter tako preprečite
nevarnost električnega šoka.
1.4
Okolje
Pred namestitvijo preverite, da okolje ustreza naslednjim pogojem.
Temperatura okolja
Vlažnost v prostoru
Ozračje
Največja višina
Vi bracije
–10 °C do +50 °C (brez zmrzovanja)
90 % RV ali manj (brez kondenzacije)
Brez korozivnih in eksplozivnih plinov ter drobcev prahu in umazanije
Največ 1.000 m. Nad to višino odštejte 3 % za vsakih dodatnih 500 m, do višine 2.500 m (91 %)
5,9 m/s2 ali manj pri 10 do 55 Hz (smeri osi X, Y in Z )
PREVIDNO
앫
앫
앫
앫
2
Frekvenčni pretvornik pravilno, v navpični legi namestite na trdno podlago in ga privijte z vijaki.
Poskrbite za zadosten razmak in hlajenje.
Izogibajte se legam, kjer bi lahko bil frekvenčni pretvornik izpostavljen neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi in vlažnosti.
Frekvenčni pretvornik namestite na negorljivo podlago.
H
SKICA Z ZUNANJIMI MERAMI
H1
2
W1
W
D
(Enota: mm)
Tip frekvenčnega pretvorni ka
W
W1
68
56
FR-D720S-070
108
96
FR-D720S-100
140
128
H
H1
Razred 200 V
FR-D720S-008
FR-D720S-014
FR-D720S-025
80,5
128
118
FR-D720S-042
Razred 400 V
142,5
162,5
155,5
150
138
FR-D740-012
145
129,5
FR-D740-022
FR-D740-036
D
108
96
128
118
135,5
FR-D740-050
155,5
FR-D740-080
165,5
FR-D740-120
FR-D740-160
220
208
150
138
155
3
3
OŽIČENJE
3.1
Shematski pri kaz pri ključkov
Izvorna logika
Priključek glavnega vezja
Priključek krmilnega vezja
*1 DC dušilka (FR-HEL)
Pri priključitvi DC dušilke odstranite mostič
(jumper) iz P1 in +.
Enofazni napajalni vhod
Zavorna enota
(opcija)
Enofazno
izmenično
AC napajanje
*6 Zavorni tranzistor ni vgrajen pri modelih
FR-D720S-008 in 014.
*7 Zavorni upor (FR-ABR, MRS)
Namestite termični rele za preprečitev
pregrevanja in izgorevanja zavornega upora.
(Zavornega upora ni možno priklopiti na
FR-D720S-008 in 014.)
Ozemljitev
Mostič
Trifazno
izmenično
napajanje
M
3~
Motor
Glavno vezje
Ozemljitev
Krmi lno vezje
Ozemljitev
Standardni krmilni priključni blok
Krmilni vhodni signali (vhod napetosti ni dovoljen)
Funkcije priključkov se
spreminjajo glede na
dodelitev vhodnih priključkov.
(Pr. 178 do Pr. 182)
Relejni izhod
Naprej začetek rotacije
Relejni izhod
(Izhod alarma)
Nazaj začetek rotacije
Funkcije priključkov se
razlikujejo po Pr. 192 "Izbira
terminalske funkcije ABC".
Visoka hitrost
Večhitrostni izbor
*2 Pri uporabi priključkov PC-SD za
24 V DC napajanje, bodite
pozorni, da ne ustvarite kratkega
stika prek priključkov PC-SD.
Izhod odprtega kolektorja
Srednja hitrost
V teku
Nizka hitrost
Funkcije priključkov se spreminjajo
glede na dodelitev izhodnih
priključkov (Pr. 190).
Vhod priključkov skupni (Ponorni*)
Izhod odprtega kolektorja - skupni
Ponorni/izvorni - skupni
24 V DC napajanje / najv. 100 mA obremenitvenega
toka Vhod priključkov - skupni (Izvorni*)
*(Skupen za tranzistorje z zunanjim napajanjem)
Signal za nastavitev frekvence (analogni)
*3. Vhodne specifikacije priključkPotenciometer
ov je mogoče spreminjati z
analognim preklapljanjem vho- za nastavitev
frekvence
dnih specifikacij (Pr. 73) (tovarniške nastavitve v okvirju).
1 kΩ,1/2 W
*4 Vhodne specifikacije
priključkov je mogoče
spreminjati z analognim
preklapljanjem vhodnih
specifikacij (Pr. 267) (tovarniške
nastavitve v okvirju).
Priključek
Stikalo za vhod napetosti/toka
4 vhod
postavite v položaj "V" za izbor (Tokovni vhod)
vhodne napetosti (0–5 V/
0–10 V) in "I" (začetna
vrednost) za izbor vhodnega
toka (0/4–20 mA.)
*5 Kadar se signal frekvenčne nastavitve
pogosto spreminja, je priporočljivo
uporabljati 1 kΩ, 2 W potenciometer.
Izhod analognega signala
(0–10 V DC)
0–5 V DC
0–10 V DC
Skupni analogni
signal
priključek
PU
4–20 mA DC
0–5 V DC
0–10 V DC
Stikalo za vhod
napetosti/toka
PREVIDNO
앫 Napake zaradi motenj preprečite tako, da signalne kable napeljete vsaj 10 cm stran od električnih kablov.
앫 Ko končate z ožičenjem, poskrbite, da v frekvenčnem pretvorniku ne ostanejo odrezki kablov. Odrezki lahko sprožijo alarm ali povzročijo izpad
ali okvaro. Frekvenčni pretvornik naj bo vedno čist. Pri tem, ko v električno omarico vrtate luknje za montažo pazite, da drobci in ostali tujki ne
pridejo v frekvenčni pretvornik.
앫 Stikalo za vhod napetosti / toka postavite v pravilni položaj. Napačna nastavitev lahko povzroči napako, izpad ali okvaro.
4
OŽIČENJE
3.2
Specifi kacije pri ključkov glavnega vezja
3.2.1 Postavitev pri ključkov na glavnem vezju, napajanju in ožičenju motorja
Enofazna, razred 200 V
FR-D720S-008 do 042
FR-D720S-070 in 100
Mostič
Mostič
Velikost vijaka (M3,5)
Velikost vijaka (M4)
Velikost vijaka
(M3,5)
L1 N
Električno
napajanje
M
3~
L1 N
Električno
napajanje
Motor
Velikost
vijaka (M4)
M
3~
Motor
Trifazna, razred 400 V
FR-D740-012 do 080
FR-D740-120, 160
Mostič
Mostič
Velikost vijaka (M4)
Velikost vijaka (M4)
L1 L2 L3
Električno
napajanje
Velikost vijaka
(M4)
M
3~
Motor
L1 L2 L3
Električno
napajanje
M
3~
Velikost
vijaka (M4)
Motor
PREVIDNO
앫 Prepričajte se, da so napajalni kabli priklopljeni na R/L1, S/L2, T/L3 (trifazna, 400 V) oz. na L1, N (za enofazno, 200 V). Napajalnih kablov nikoli ne
priklapljajte na U, V, W priključke frekvenčnega pretvornika, sicer ga boste poškodovali. (Uskladiti morate fazno sekvenco.)
앫 Motor priklopite na priključke U, V, W. Ko boste sedaj vklopili stikalo za rotacijo naprej (signal), se bo motor pričel vrteti v smeri urinega kazalca
(gledano proti osi motorja).
5
OŽIČENJE
3.3
Dolžina kablov in ožičenja
3.3.1 Veli kost kabla
Uporabljajte priporočeno dolžino kabla, saj boste na ta način zagotovili izgubo napetosti za največ 2 %.
V primeru daljše razdalje med frekvenčnim pretvornikov in motorjem, bo padec napetosti v kablu glavnega vezja povzročil
zmanjšanje navora motorja, še posebej kadar je izhodna frekvenca nizka.
Naslednja tabela prikazuje primer uporabe kabla dolžine 20 m.
Enofazna, razred 200 V (pri vhodni napetosti 230 V)
Ustrezni tip frekvenčnega
pretvorni ka
FR-D720S-008 do 042
FR-D720S-070
FR-D720S-100
Veli kost vijaka na
Zarobljeni (krimp) pri ključek
L1, N
U, V, W
2-3,5
2-3,5
2-4
2-4
5,5-4
5,5-4
Navor privijanja [Nm]
pri ključku *4
M3,5
M4
M4
1,2
1,5
1,5
Veli kosti kabla
HIV [mm2] *1
Ustrezni tip frekvenčnega
pretvorni ka
FR-D720S-008 do 042
FR-D720S-070
FR-D720S-100
L1, N
U, V, W
2
2
3,5
2
2
2
AWG *2
Debelina
ozemljitvenega kabla
2
2
3,5
PVC [mm2] *3
L1, N
U, V, W
L1, N
U, V, W
14
14
12
14
14
14
2,5
2,5
4
2,5
2,5
2,5
Debelina
ozemljitvenega kabla
2,5
2,5
4
Trifazna, razred 400 V (pri vhodni napetosti 440 V)
Ustrezni tip frekvenčnega
pretvorni ka
FR-D740-012 do 080
FR-D740-120
FR-D740-160
Veli kost vijaka na
Zarobljeni (krimp) pri ključek
R/L1, S/L2, T/L3
U, V, W
2-4
2-4
2-4
2-4
5,5-4
5,5-4
Navor privijanja [Nm]
pri ključku *4
M4
M4
M4
1,5
1,5
1,5
Veli kosti kabla
Ustrezni tip frekvenčnega
pretvorni ka
FR-D740-012 do 080
FR-D740-120
FR-D740-160
HIV itd [mm2] *1
R/L1,
S/L2,
T/L3
2
3,5
3,5
U, V, W
2
2
3,5
Debelina
ozemljitvenega kabla
2
3,5
3,5
AWG *2
R/L1,
S/L2,
T/L3
14
12
12
PVC itd [mm2] *3
U, V, W
14
14
12
R/L1,
S/L2,
T/L3
2,5
4
4
U, V, W
2,5
2,5
4
Debelina
ozemljitvenega kabla
2,5
4
4
*1 Priporočena dolžina kabla ustreza kablu HIV (600 V kabel razreda 2 s PVC izolacijo) s stalno najvišjo dovoljeno temperaturo 75 °C. Ob predpostavki, da je
temperatura okolice največ 50 °C in razdalja ožičenja največ 20 m.
*2 Priporočena dolžina kabla ustreza kablu THHW s stalno najvišjo dovoljeno temperaturo 75 °C. Ob predpostavki, da je temperatura okolice največ 40 °C in
razdalja ožičenja največ 20 m.
(Primer izbire, ki se uporablja predvsem v ZDA.)
3
* Priporočena dolžina kabla ustreza kablu PVC s stalno najvišjo dovoljeno temperaturo 70 °C. Ob predpostavki, da je temperatura okolice največ 40 °C in
razdalja ožičenja največ 20 m.
(Primer izbire, ki se uporablja predvsem v evropskih državah.)
*4 Velikost priključnega vijaka označuje velikost priključka za R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, PR, +, –, P1 in vijaka za ozemljitev.
(Za enofazni napajalni vhod; velikost priključnega vijaka ponazarja velikost priključnega vijaka za L1, N, U, V, W in vijaka za ozemljitev).
OPOMBA
앫 Vijake na priključkih privijte do predpisanega navora. Premalo privit vijak lahko namreč povzroči kratek stik ali okvaro.
Premočno privit vijak pa lahko povzroči kratek stik ali okvaro zaradi poškodbe na ohišju naprave.
앫 Za ožičenje napajanja in motorja uporabite zarobljene (krimp) priključke z izolacijo.
Padec omrežne napetosti lahko izračunate s pomočjo naslednje formule:
3 × upor žice [ m Ω / m ] × dolžina ožičenja [m] × tok [A]
upad omrežne napetosti [V] = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1000
Pri večjih razdaljah, ali pa če želite zmanjšati upad napetosti (in s tem navora) v območju nizke hitrosti, uporabite kabel z večjim
premerom.
6
OŽIČENJE
3.3.2 Največja dovoljena dolžina ožičenja motorja
Največja dovoljena dolžina kablov motorja je odvisna od kapacitete frekvenčnega pretvornika in izbrane nosilne frekvence.
Dolžine, podane v naslednji tabeli, veljajo za nezaščitene kable. Pri uporabi zaščitenih kablov se podane vrednosti v tabeli delijo
z 2. Podane vrednosti se nanašajo na celotno dolžino ožičenja - pri vzporedni vezavi več motorjev je potrebno sešteti dolžine
posameznih kablov motorjev.
Razred 200 V
Nastavitev Pr. 72 Izbira frekvence PWM
(nosi lna frekvenca)
008
014
025
042
≥ 070
1 (1 kHz) ali manj
200 m
200 m
300 m
500 m
500 m
2 do 15 (2 kHz do 14,5 kHz)
30 m
100 m
200 m
300 m
500 m
Nastavitev Pr. 72 Izbira frekvence PWM
(nosi lna frekvenca)
012
022
036
050
≥ 080
1 (1 kHz) ali manj
200 m
200 m
300 m
500 m
500 m
2 do 15 (2 kHz do 14,5 kHz)
30 m
100 m
200 m
300 m
500 m
Razred 400 V
Skupna dolžina ožičenja (FR-D720S-070 ali več, FR-D740-080 ali več)
500 m ali manj
300 m
300 m
300 m + 300 m = 600 m
Pomnite, da so navitja motorjev in trifazni motorji na izmenični tok izpostavljeni precej večjim obremenitvam, ko jih upravljate
prek frekvenčnih pretvornikov, kot pa če so priključeni na običajno električno omrežje. Motor, ki ga nameravate uporabljati s
frekvenčnim pretvornikom, mora biti kot tak odobren s strani proizvajalca.
Pri frekvenčnih pretvornikih tipa PWM se na priključkih motorja, zaradi lastnosti žic ustvarjaja prenapetost. Pri motorjih razreda
400 V, lahko prenapetost celo uniči izolacijo. Kadar frekvenčni pretvornik poganja motorje razreda 400 V, upoštevajte naslednje:
앫 Uporabite motor razreda 400 V z izolacijo, ki ga poganja frekvenčni pretvornik ter frekvenco nastavite v Pr. 72 Izbira frekvence
PWM, glede na dolžino ožičenja.
Nosilna frekvenca
50 m
50–100 m
≥ 100 m
14,5 kHz
8 kHz
2 kHz
앫 Omejevanje hitrosti rasti napetosti pri izhodni napetosti frekvenčnega pretvornika (dU/dT):
V primeru, da motor potrebuje porast hitrosti do 500 V/μs, je potrebno na izhod frekvenčnega pretvornika namestiti filter. Za
podrobnosti se obrnite na vašega dobavitelja Mitsubishijevih proizvodov.
PREVIDNO
앫 Pri ožičenju dolgih razdalj (še posebej, kadar uporabljate zaščitene kable motorjev) se pogosto pojavlja, da je frekvenčni pretvornik pod
vplivom polnilnega toka, ki generira kapacitivnost ožičenja, kar lahko privede do okvare zaščitne funkcije pred prekomernim tokom, hitro
odzivne funkcije za omejitev toka in funkcije za preprečitev zastoja ali pa do izpada oz. okvare naprav, priključenih na frekvenčni pretvornik.
Če hitro odzivna funkcija za omejitev toka ne deluje pravilno, jo izklopite. Če funkcija za preprečitev zastoja ne deluje pravilno, povečajte
mejno raven zastoja. (Več o Pr. 22 Operativna raven za preprečitev zastojev in Pr. 156 Izbira operacije za preprečitev zastojev boste našli v Navodilih
za uporabo.)
앫 Več podrobnosti o Pr. 72 Izbira frekvence PWM boste našli v Navodilih za uporabo.
앫 Kadar uporabljate funkcijo samodejnega ponovnega vklopa po trenutnem izpadu elektrike z ožičenjem, ki presega spodaj podane dolžine,
izberite breziskanja frekvence (Pr. 162 = "1", "11"). (Za podrobnejše informacije si oglejte navodila za uporabo, Pr. 162).
Moč motorja
0.1 K
0.2 K
0.4 K
Dolžina ožičenja
20 m
50 m
100 m
7
OŽIČENJE
3.4
Specifi kacija krmi lnega vezja
3.4.1 Standardna razporeditev pri ključkov krmi lnega vezja
Priporočljiva velikost kabla:
0,3 mm2 do 0,75 mm2
10
2
5
4 AM
RUN SE SO S1 S2 SC SD
A
B
C
RL RM RH SD PC STF STR
3.4.2 Postopek ožičenja
Ožičenje
Za ožičenje krmilnega vezja uporabite vrstno sponko in kabel z oluščenim ovojem. Pri uporabi posamezne žice, slednjo oluščite
ter jo priključite neposredno. Sponko ali posamezno žico vstavite v ležišče priključka.
앫 Zaščitni ovoj oluščite približno do dolžine, ki je navedena spodaj. Če je dolžina oluščenega ovoja predolga, lahko to povzroči
kratek stik v povezavi s sosednjimi žicami. Če pa je dolžina prekratka, se žice lahko snamejo.
Oluščeno žico ukrivite, da se težje sname in jo namestite na priključek. Spajkanje ni potrebno.
10 mm
앫 Stisnite sponko ter vanjo vstavite žice.
Pri tem preverite, da žice gledajo izpod plašča za pribl. 0 do 0,5 mm.
Plašč
Kabel
Ohišje
0–
0, 5
mm
앫 Po stiskanju preverite stanje sponke. Ne uporabljajte nepravilno stisnjenih ali poškodovanih sponk.
Štrleča,
neprepletena žica
Žice niso vstavljene v ohišje
Poškodovana
Stisnjena konica
Predstavitev proizvodov (vrstnih sponk):
Veli kost žice [mm2]
Model vrstne sponke
Z izolacijskim plaščem
Brez izolacijskega plašča
0,3/0,5
AI 0.5-10WH
—
0,75
AI 0.75-10GY
A 0.75-10
1
AI 1-10RD
A 1-10
1,25/1,5
AI 1.5-10BK
A 1.5-10
0,75 (Za dva kabla)
AI-TWIN 2 × 0.75-10GY
—
Orodje za stiskanje vrstnih sponk: CRIMPFOX ZA3 (Phoenix Contact Co., Ltd.)
8
Proizvajalec
Phoenix Contact Co., Ltd.
OŽIČENJE
앫 Žico vstavite v ležišče.
Kadar uporabljate prepleteno žico brez sponke, pritisnite gumb za odpiranje/zapiranje s pomočjo ploskega izvijača ter vstavite
žico.
Gumb za odpiranje/zapiranje
Ploski izvijač
PREVIDNO
앫 Kadar uporabljate prepleteno žico brez sponke, mora biti ta ustrezno prepletena, da ne pride do kratkega stika s sosednjimi sponkami ali
žicami.
앫 Ploski izvijač postavite navpično na gumb za odpiranje/zapiranje. V primeru da konica izvijača zdrsne, lahko povzroči okvaro frekvenčnega
pretvornika ali poškodbo.
Odstranjevanje žice
앫 S ploskim izvijačem čvrsto pritisnite gumb za odpiranje/zapiranje in izvlecite žico.
Gumb za odpiranje/zapiranje
Ploski izvijač
PREVIDNO
앫 Uporabite ploski izvijač manjših dimenzij (debelina konice: 0,4 mm / širina konice: 2,5 mm). Če uporabljate ploski izvijač z ozko konico lahko
poškodujete priključni blok.
앫 Ploski izvijač postavite navpično na gumb za odpiranje/zapiranje. V primeru da konica izvijača zdrsne, lahko povzroči okvaro frekvenčnega
pretvornika ali poškodbo.
3.4.3 Navodi la za ožičenje
앫 Priključki PC, 5, in SE so običajni priključki (0 V) za I/O signale in so med seboj izolirani. Izogibajte se povezovanju priključkov PC
in 5 ter priključkov SE in 5 (ozemljitev). Priključek PC je običajen priključek za vhodne kontaktne priključke (STF, STR, RH, RM, RL).
앫 Za priključitev na krmilno vezje uporabite zaščitene ali sukane kable in jih napeljite stran od kablov glavnega in napajalnega
vezja (vključno z 230 V relejnim sekvenčnim vezjem).
앫 Pri uporabi stikal vhodnih signalov uporabite dva ali več
vzporednih stikal za mikro-signale ali dvojna stikala za
preprečitev napak v stiku, saj so vhodni signali krmilnega
vezja mikro-tokovi.
앫 Ne uporabljajte napetosti na priključkih za vhodna stikala
(npr. STF) krmilnega vezja.
Stikala za mikro-signale
Dvojna stikala
앫 Na izhodni priključek alarma vedno napeljite napetost (A, B,
C) prek elektromagneta, žarnice itd.
앫 Za povezavo s priključki krmilnega vezja priporočamo uporabo kablov debeline 0,3 mm2 do 0,75 mm2.
V primeru, da debelina uporabljenega kabla znaša 1,25 mm2 ali več, prednjega pokrova ni mogoče pravilno namestiti. Kable
napeljite na pravilen način, tako da boste lahko pravilno namestili prednji pokrov.
앫 Največja dovoljena dolžina ožičenja je 30 m.
앫 Raven krmilnih signalov lahko prestavljate med pozitivno (IZVORNO) in negativno (PONORNO) logiko. Vhodni signali so
tovarniško nastavljeni na izvorno logiko. Krmilno logiko lahko spremenite tako, da mostič (jumper) nad priključnim blokom
krmilnega vezja premaknete v drugi možni položaj.
9
4
VARNOSTNI NAPOTKI ZA UPORABO FREKVENČNEGA
PRETVORNIKA
Proizvod serije FR-D700 je zelo zanesljiv, vendar pa lahko nepravilna vezava perifernih vezij oziroma nepravilni postopek
delovanja/uporabe skrajša življenjsko dobo proizvoda, ali ga celo poškoduje.
Pred pričetkom uporabe vedno ponovno preverite naslednje:
앫 Za ožičenje napajanja in motorja uporabite zarobljene priključke z izolacijo.
앫 Nikoli ne priklapljajte električnega napajanja na izhodne priključke (U, V, W) frekvenčnega pretvornika, ker ga boste tako
poškodovali.
앫 Ko frekvenčni pretvornik ožičite, poskrbite, da v njem ne ostanejo odrezki kablov.
Odrezki lahko sprožijo alarm ali povzročijo izpad oz. okvaro. Frekvenčni pretvornik naj bo vedno čist. Pri tem, ko v električno
omarico vrtate luknje za montažo pazite, da drobci in ostali tujki ne pridejo v frekvenčni pretvornik.
앫 Uporabljajte kable ustrezne velikosti, pri katerih bo padec napetosti največ 2 %.
Pri daljši razdalji med frekvenčnim pretvornikom in motorjem, bo padec napetosti v kablu glavnega vezja povzročil zmanjšanje
navora motorja, še posebej pri nizki izhodni frekvenci.
Glejte stran 6 za priporočene velikosti kablov.
앫 Največja skupna dovoljena dolžina ožičenja je 500 m.
Pri ožičenju na dolge razdalje je še posebej nevarno, da hitro odzivna funkcija za omejitev toka ne bo delovala enako učinkovito
ali pa bo na opremi, ki je priključena na izhodno stran frekvenčnega pretvornika, prišlo do okvare ali izpada zaradi vpliva
polnilnega toka, ki generira kapacitivnost ožičenja. Zato bodite pozorni na skupno dolžino ožičenja. (Glejte stran 7)
앫 Elektromagnetna združljivost
Delovanje frekvenčnega pretvornika lahko povzroča elektromagnetne motnje na vhodih in izhodih, ki se lahko prenašajo prek
kablov (prek električnega omrežja), prek brezžičnega sevanja na opremo v bližini (npr. radijske sprejemnike) ali pa prek
podatkovnih in signalnih omrežij. V primeru brezžičnih motenj namestite dodatni filter na vhodni strani frekvenčnega
pretvornika. Uporabite AC in DC dušilke za zmanjšanje motenj, ki se prenašajo prek omrežij (harmoniki). Za motor uporabite
zaščiteno napajalno omrežje, s čimer boste zmanjšali izhodne motnje.
앫 Ne nameščajte kondenzatorjev za korekcijo faktorja moči, varistorjev ali odvodnikov na izhod frekvenčnega pretvornika. To
lahko povzroči izklop frekvenčnega pretvornika ali pa okvaro kondenzatorja, varistorja ali odvodnika. V primeru, da imate
nameščeno katero od zgoraj naštetih naprav, jo nemudoma odstranite.
앫 Predno pričnete z ožičenjem ali drugimi opravili po tem, ko izklopite frekvenčni pretvornik, počakajte vsaj 10 minut in se nato z
merilnikom napetosti prepričajte, da elementi v napravi niso več pod napetostjo. Kondenzator je namreč še nekaj časa po
izklopu pod visoko napetostjo, zaradi česar je nevaren.
앫 Zaradi kratkega stika ali napake v ozemljitvi na izhodni strani frekvenčnega pretvornika lahko pride do poškodb modulov
frekvenčnega pretvornika.
– Pred uporabo frekvenčnega pretvornika dobro preverite upornost izolacije vezja, saj lahko zaradi ponavljajočih se kratkih
stikov (posledica napak na perifernih vezjih) oziroma napak pri ozemljitvi (posledica nepravilnega ožičenja ali zmanjšanja
upornosti izolacije na motorju), pride do poškodb na modulih frekvenčnega pretvornika.
– Pred vklopom dobro preverite izolacijo v smeri ozemljitve in pa medfazno izolacijo na izhodni strani frekvenčnega
pretvornika.
Še posebej dobro preverite upornost izolacije ipd. na starejših motorjih ali pri uporabi naprave v težkih pogojih.
앫 Za vklop in izklop frekvenčnega pretvornika nikoli ne uporabljajte magnetnega kontaktorja, nameščenega na vhodni strani letega.
Za vklop in izklop frekvenčnega pretvornika vedno uporabljajte zagonski signal (ON/OFF signalov STF in STR).
앫 Na priključka + in PR lahko priključite le zunanji regenerativni zavorni upor z razelektritvijo. Nanju ne priklapljajte mehanske
zavore.
Zavornega upora ni mogoče priključiti na FR-D720S-008 in 014. Priključka + in PR pustite odprta. Poleg tega priključka + in PR
ne smete nikoli neposredno povezati in s tem povzročiti kratkega stika.
10
VARNOSTNI NAPOTKI ZA UPORABO FREKVENČNEGA PRETVORNIKA
앫 Na I/O signalnih vezjih frekvenčnega pretvornika ne uporabljajte napetosti, ki je višja od dopustne vrednosti.
Zaradi uporabe višje napetosti na I/O signalnih vezjih frekvenčnega pretvornika ali pa zaradi nasprotne polaritete lahko pride
do okvar na I/O napravah. Še posebej natančno preverite ožičenje in se prepričajte, da potenciometer za nastavljanje hitrosti ni
napačno priključen, in sicer tako, da bi povzročal kratek stik na priključkih 10-5.
앫 Poskrbite za električne in mehanske spoje za MC1 in MC2, ki se
Spoj
Električno
uporabljata za izvajanje obhoda.
napajanje
V primeru nepravilnega ožičenja ali pri obhodu vezja, kot je prikazano
M
3~
spodaj, bo plazilni tok iz napajanja poškodoval frekvenčni pretvornik,
zaradi električnih oblokov, ki nastanejo ob preklopu oziroma zaradi
Neželeni tok
sekvenčne napake.
Frekvenčni pretvornik
앫 V primeru, da stroja ne smete ponovno zagnati, ko se vrne električna
energija po izpadu, namestite magnetni kontaktor na vhodno stran frekvenčnega pretvornika ter vzpostavite postopek, ki ne
bo vklopil zagonskega signala.
Če zagonski signal (vklopno stikalo) ostane po izpadu elektrike v vklopljenem položaju, se bo frekvenčni pretvornik samodejno
vklopil takoj po vrnitvi elektrike.
앫 Navodila za ravnanje v primeru preobremenitev
V primeru pogostega vklapljanja in izklapljanja frekvenčnega pretvornika, lahko na njegovem tranzistorskem elementu prihaja
do izmeničnega poviševanja in zniževanja temperature zaradi stalnih visokih električnih tokov, kar skrajšuje življenjsko dobo
tranzistorja zaradi termične utrujenosti. Ker je termična utrujenost odvisne od toka, je življenjsko dobo mogoče podaljšati z
znižanjem mejnega toka, zagonskega toka itd. Zmanjšanje toka lahko podaljša življenjsko dobo, vendar pa zniževanje toka
povzroči nezadosten navor in frekvenčni pretvornik se zaradi tega morda ne vklopi. V tem primeru morate povečati kapaciteto
frekvenčnega pretvornika, s čimer nadomestite zmanjšanje toka.
앫 Prepričajte se, da specifikacije in nazivne vrednosti ustrezajo sistemskim zahtevam.
앫 V primeru, da je hitrost motorja nestalna zaradi spreminjanja signala za nastavitev frekvence, ki je posledica elektromagnetnih
motenj iz frekvenčnega pretvornika, sledite sledečim postopkom, kadar hitrost motorja določate z analognim signalom.
– Signalnih in napajalnih kablov (I/O kabli frekvenčnega pretvornika) ne polagajte vzporedno in jih ne prepletajte.
– Signalni kabli naj bodo napeljani čim dlje od napajalnih kablov (I/O kabli frekvenčnega pretvornika).
– Za prenos signalov uporabljajte zaščitene kable.
– Na signalni kabel namestite feritno jedro (Primer: ZCAT3035-1330 TDK).
11
5
VARNOSTNI MEHANIZEM ZA SISTEM, KI UPORABLJA
FREKVENČNI PRETVORNIK
V primeru napake, frekvenčni pretvornik na izhodu sproži ustrezen signal. Vendar pa v primeru okvare vezja za zaznavo ali vezja za
sporočanje napake ipd. frekvenčnega pretvornika, le-ta na svojem izhodu morda ne bo oddal signala za napako, če je do te prišlo.
Mitsubishi sicer zagotavlja proizvode najvišje kakovosti, vendar je vseeno priporočljivo, da poleg spoja, ki za preprečevanje
poškodb na napravah v primeru kakršnegakoli izpada uporablja izhodne statusne signale frekvenčnega pretvornika, razmislite
tudi o konfiguraciji sistema z varnostnim mehanizmom, kateri deluje neodvisno od frekvenčnega pretvornika in v primeru
negovega izpada zaustavi proces.
Metoda spoja, ki uporablja izhodne statusne signale frekvenčnega pretvorni ka
S kombiniranjem izhodnih statusnih signalov frekvenčnega pretvornika v spoj, ki je prikazan spodaj, lahko zaznate alarm na
frekvenčni pretvorniku.
Metoda spoja
Metoda preverjanja
Uporabljeni signali
Delovanje zaščitne funkcije
frekvenčnega pretvornika
Preverjanje delovanja kontakta alarma
Zaznava napake na vezju z negativno
logiko
Izhodni signal za napako
(Signal ALM)
Preverjanje signala za delovno
pripravljenost
Signal za delovno pripravljenost
(Signal RY)
Logično preverjanje signala za zagon in
signala za delovanje
Signal za zagon
(Signal STF, signal STR)
Signal za delovanje (Signal RUN)
Logično preverjanje signala za zagon in
izhodnega toka
Signal za zagon
(Signal STF, signal STR)
Signal za zaznavo izhodnega toka
(Signal Y12)
Stanje delovanja
frekvenčnega pretvornika
Glejte stran
Glejte Poglavje Parametri v
Navodilih za uporabo
Varnostna metoda, neodvisna od frekvenčnega pretvorni ka
V primeru okvare na samem frekvenčnem pretvorniku je možno, da spoj, ki je odvisen od statusnega signala frekvenčnega
pretvornika, še ne zagotavlja zadostne varnosti.
Na primer; kljub nameščenemu spoju, ki upravlja z izhodnim signalom za napako frekvenčega pretvornika ter izhodnim signalom
za zagon in signalom RUN, se lahko pripeti, da ob dejanskem pojavu napake na frekvenčnem pretvorniku naprava ne odda
izhodnega signala za to napako temveč še kar naprej oddaja signal RUN.
Namestite detektor za zaznavo hitrosti motorja ter detektor toka, ki bo zazanaval prisotnosti toka na motorju. Razmislite tudi o
varnostnem sistemu, ki izvaja preverjanje na način, kot je prikazan spodnji skici in se odloča glede na raven pomembnosti znotraj
sistema. Preverjajte hitrost in tok motorja med tem, ko frekvenčni pretvornik prejema signal za zagon ter ga primerjajte s podatki
o hitrosti in toku motorja, ki jih pridobite iz ustreznih detektorjev. Pomnite, da je motor v teku, od trenutka, ko frekvenčni
pretvornik prične z upočasnjevanjem pa vse do zaustavitve motorja, in s tem podvržen električnemu toku, četudi se signal za
zagon med tem izklopi. Zato pri logičnemu preverjanju vzpostavite postopek, ki bo upošteval tudi zaviralni čas frekvenčnega
pretvornika. Poleg navedenega, pa je med uporabo detektorja toka priporočljivo preverjati tudi trifazni tok.
Krmilnik
Sistemska napaka
Frekvenčni
pretvornik
Tipalo
(hitrost, temperatura,
prostornina zraka itd.)
Na tipalo za zaznavo alarma
Preverite tudi, da ni razlik med dejansko hitrostjo in hitrostjo, ki je bila določena in sicer tako, da primerjate vrednost hitrosti, ki je
bila določena z dejansko izmerjeno hitrostjo.
12
6
PARAMETRI
Za preprosto delovanje frekvenčnega pretvornika pri različnih hitrostih, zadostuje uporaba tovarniško nastavljenih parametrov.
Nastavite ustrezne parametre, da bodo ti ustrezali obremenitvenim in delovnim specifikacijam. Parametre lahko nastavljate,
spreminjate ter preverjate njihove vrednosti prek delovne plošče. Več podrobnosti o parametrih boste našli v Navodilih za
uporabo.
Pri tovarniških nastavitvah se prikazujejo samo parametri za preprost način delovanja.
Po potrebi nastavite parameter Pr. 160 Izbira prikazovanja razširjenih funkcij.
Parametri
Začetna
vrednost
Ime
9999
Izbira pri kazovanja
razširjeni h funkcij
160
Razpon
Opombe
nastavitev
9999
0
Prikazujejo se lahko samo parametri za preprost način delovanja.
Prikazujejo se lahko parametri za preprost in razširjen način
delovanja.
Opombe
앫 Parametri, ki so označeni z , so parametri za preprosti način delovanja.
앫 Parametri, označeni z
v tabeli, pa omogočajo spreminjanje vrednosti v času delovanja, četudi je bila
nastavljena vrednost "0" (začetna vrednosti) v Pr. 77 Izbira zapisa parametrov.
Parametri Ime
0
1
2
3
Dvig navora
4
Nastavitev hitrosti
(visoka hitrost)
Nastavitev hitrosti
(srednja hitrost)
Nastavitev hitrosti
(nizka hitrost)
5
6
7
8
9
*3
0 do 30 %
6/4/3 % *1
Največja frekvenca
0 do 120 Hz
120 Hz
Najnižja frekvenca
0 do 120 Hz
0 Hz
Osnovna frekvenca
0 do 400 Hz
50 Hz
0 do 400 Hz
50 Hz
0 do 400 Hz
30 Hz
0 do 400 Hz
10 Hz
Čas pospeševanja
0 do 3600 s
5/10 s *2
Čas zaviranja
0 do 3600 s
5/10 s *2
0 do 500 A
Nazivni
izhodni tok
frekvenčnega
pretvornika
Elektronski termični
O/L rele
0 do 120 Hz
3 Hz
0 do 10 s
0,5 s
12
0 do 30 %
6/4 % *3
13
Začetna frekvenca
0 do 60 Hz
0,5 Hz
14
Izbira vzorca
obremenitve
0 do 3
15
Frekvenca Jog
0 do 400 Hz
5 Hz
16
Čas pospeševanja /
upočasnjevanja Jog
0 do 3600 s
0,5 s
11
*2
Začetna
vrednost
Delovna frekvenca DC
dinamične zavore
Delovni čas DC
dinamične zavore
Delovna napetost DC
dinamične zavore
10
*1
Razpon
nastavitev
Parametri Ime
17
Izbira vhoda MRS
18
Najvišja frekvenca pri
visoki hitrosti
Napetost pri osnovni
frekvenci
Referenčna frekvenca
pospeševanja /
upočasnjevanja
Delovna raven
preprečevanja zastojev
Faktor kompenzacije za
delovno raven
preprečevanja zastojev
pri dvojni hitrosti
19
20
22
23
24 do
27
29
30
0
Nastavitev hitrosti
hitrost 4 do hitrost 7
Izbira vzorca
pospeševanja /
upočasnjevanja
Izbira regenerativne
funkcije
Razpon
nastavitev
0, 2, 4
120 do 400 Hz
Začetna
vrednost
0
120 Hz
0 do 1000 V, 8888,
9999
8888
1 do 400 Hz
50 Hz
0 do 200 %
150 %
0 do 200 %, 9999
9999
0 do 400 Hz, 9999
9999
0, 1, 2
0
0, 1, 2
0
31
32
33
34
35
36
37
Frekvenčni preskok 1A
Pri kaz hitrosti
0; 0,01 do 9998
0
40
Izbira smeri rotacije tipka RUN
0, 1
0
41
Frekvenčna občutljivost 0 do 100 %
Frekvenčni preskok 1B
Frekvenčni preskok 2A
Frekvenčni preskok 2B
0 do 400 Hz, 9999
9999
Frekvenčni preskok 3A
Frekvenčni preskok 3B
10 %
Odvisna od kapacitet.
6 %: FR-D720S-042 ali manj, FR-D740-022 ali manj
4 %: FR-D720S-070 in 100, FR-D740-036 do 080
3 %: FR-D740-120 in 160
Odvisna od kapacitet.
5 s: FR-D720S-008 do 100, FR-D740-080 ali manj
10 s: FR-D740-120 in 160
Odvisna od kapacitet.
6 %: FR-D720S-008 in 014
4 %: FR-D720S-025 in 100, FR-D740-012 do 160
13
PARAMETRI
Parametri Ime
0 do 400 Hz
6 Hz
77
0 do 400 Hz, 9999
9999
78
51
52
Izbira podatkov za
glavni zaslon DU/PU
0, 5, 8 do 12, 14,
20, 23 do 25,
52 do 55, 61, 62,
64, 100
55
Referenčna točka za
nadzor frekvence
0 do 400 Hz
50 Hz
0 do 500 A
Nazivni
izhodni tok
frekvenčnega
pretvornika
43
44
45
46
47
48
0 do 3600 s
5/10 s
9999
0 do 30 %, 9999
9999
0 do 400 Hz, 9999
0 do 200 %, 9999
71
Uporabljen motor
0, 1, 3, 13, 23
40, 43, 50, 53
0
72
Izbira frekvence PWM
0 do 15
1
73
Izbira analognega
0, 1, 10, 11
vhoda
Časovna konstanta
0 do 8
vhodnega fi ltra
Izbira ponastavitve /
zaznave izklopljene PU / 0 do 3, 14 do 17
zaustavitve PU
66
67
68
69
74
75
Nazivna frekvenca
motorja
10 do 120 Hz
50 Hz
118
119
120
121
0, 1, 2, 3
0
122
0, 9
0
123
0 do 5
0
124
0 do 10,
101 do 110
0
0,1 do 600 s
1s
0
0 do 30 %
Odvisna od kapacitet.
5 s: FR-D720S-008 do 100, FR-D740-080 ali manj
10 s: FR-D740-120 in 160
Tovarniška vrednost se razlikuje glede na napetostni razred:
200 V/400 V
14
84
1s
50 Hz
0
 125
 126
127
0 do 50 Ω,
Konstanta motorja (R1) (0 do ****),
9999
Stanje nastavitve
samodejnega
0, 11, 21
uglaševanja
Števi lka
0 do 31
komuni kacijske postaje
(0 do 247)
PU
Hitrost komuni kacije
48, 96, 192, 384
PU
Dolžina končnega bita
0, 1, 10, 11
komuni kacije PU
Preverjanje paritete
0, 1, 2
komuni kacije PU
Števi lo ponovni h
poskusov komuni kacije 0 do 10, 9999
PU
Čas med preverjanji
0; 0,1 do 999,8 s,
komuni kacije PU
9999
Nastavitev čakalnega
0 do 150 ms, 9999
časa v komuni kaciji PU
Izbira prisotnosti/
odsotnosti CR/LF v
0, 1, 2
komuni kaciji PU
Ojačitvena frekvenca
nastavitve frekvence
0 do 400 Hz
pri ključka 2
Ojačitvena frekvenca
nastavitve frekvence
0 do 400 Hz
pri ključka 4
Frekvenca
samodejnega preklopa 0 do 400 Hz, 9999
regulacije PID
128
Izbor aktivnosti PID
0, 20, 21, 40 do 43
129
Proporcionalni kanal
PID
130
Integralni čas PID
1
131
Zgornja meja PID
1
132
Spodnja meja PID
133
Nastavitvena točka
aktivnosti PID
134
Diferenci alni čas PID
0,1 do 1000 %,
9999
0,1 do 3600 s,
9999
0 do 100 %,
9999
0 do 100 %,
9999
0 do 100 %,
9999
0,01 do 10,00 s,
9999
145
Izbira jezi ka na
pri kazovalni ku PU
0%
14
9999
200 V
400 V *2
0 do 60 s
0 do 400 Hz
9999
0 do 1000 V
117
70
65
0
Nazivna napetost
motorja
0
9999
0
83
96
0; 0,1 do 5 s; 9999
0, 1, 2
80
9999
Časovni zami k do
ponovnega vklopa
Časovni počitek pred
ponovni h vklopom
Izbira oddaljene
funkcije
Izbira nadzora energetskega varčevanja
Izbira ponovnega
poskusa
Redukcijska začetna
frekvenca funkcije za
preprečevanja zastoja
Števi lo ponovni h
poskusov ob pojavu
alarma
Čakalni čas pred
ponovnim poskusom
Brisanje pri kaza števi la
ponovni h poskusov
Posebno delovanje
regenerativne zavore
0
0,1 do 7,5 kW,
Zmogljivost motorja
9999
0 do 500 A
Indukcijski tok motorja (0 do ****),
9999
82
Začetna
vrednost
0, 1, 2
Izbira delovnega načina 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7
90
0 do 500 A, 9999
Izbira zapisa
parametrov
Izbira preprečitve
obratne rotacije
Razpon
nastavitev
 79
9999
57
60
Parametri Ime
9999
Referenčna točka za
nadzor toka
59
*1
0 do 3600 s, 9999
56
58
*2
Začetna
vrednost
Zaznava izhodne
frekvence
Zaznava izhodne
frekvence za obratno
rotacijo
2. nastavljivi čas
pospeševanja /
upočasnjevanja
2. nastavljivi čas
upočasnjevanja
2. nastavljivi dvig
navora
2. nastavljiva V/F
(osnovna frekvenca)
2. nastavljivi delovni
tok za preprečevanja
zastojev
2. nastavljivi elektronski termični O/L rele
42
*1
Razpon
nastavitev
0 do 7
9999
0
0
192
1
2
1
0
9999
1
50 Hz
50 Hz
9999
0
100 %
1s
9999
9999
9999
9999
1
PARAMETRI
Razpon
nastavitev
Parameter za tovarniško nastavitev.
Ne nastavljajte.
Raven zaznave
0 do 200 %
izhodnega toka
Časovni zami ka signala 0 do 10 s
zaznave izhodnega toka
Raven zaznave
0 do 200 %
ničelnega toka
Čas zaznave ničelnega
0 do 1 s
toka
Izbira funkcije za
0 do 31, 100, 101
preprečevanja zastoja
Izhodni časovni k
0 do 25 s, 9999
signala OL
1 do 3, 5, 8 do 12,
Izbira funkcije
14, 21, 24, 52, 53,
pri ključka AM
61, 62
Izbira pri kazovanja
0, 9999
razširjeni h funkcij
Izbira nastavitev
frekvence / zaklenitev 0, 1, 10, 11
tipk
Izbira samodejnega
ponovnega vklopa po
0, 1, 10, 11
trenutni h izpadi h
električne energije
Delovna raven
preprečevanja zastojev 0 do 200 %
pri ponovnem zagonu
Zadrževalni čas signala
za zaznavo izhodnega 0 do 10 s,
9999
toka
Izbira funkcije za
zaznavo izhodnega toka 0, 1
Parametri Ime
146
150
151
152
153
156
157
158
160
161
162
165
166
167
168
169
170
Začetna
vrednost
232 do Nastavitev hitrosti
239 (hitrosti od 8 do 15)
150 %
245
Nazivni slip
0 do 50 %, 9999
9999
0
246
0,01 do 10 s
0,5 s
0s
247
0, 9999
9999
1
249
Časovna konstanta
kompenzacije slipa
Izbira kompenzacije
slipa za območje s
konstantno močjo
Zaznava napake na
ozemljitvi ob zagonu
9999
250
Izbor zaustavitve
0
251
Izbira zaščite izgube
0, 1
izhodne faze
Pri kaz stanja alarma
(0 do 15)
življenjske dobe
Pri kaz življenjske dobe
vezja za omejevanje
(0 do 100 %)
vpadnega toka
Pri kaz življenjske dobe
kondenzatorja
(0 do 100 %)
krmi lnega vezja
Pri kaz življenjske dobe
kondenzatorja
(0 do 100 %)
glavnega vezja
Merjenje življenjske
dobe kondenzatorja
0, 1 (2, 3, 8, 9)
glavnega vezja
Frekvence PWM
0, 1
samodejnega preklopa
Izbira zaustavitve ob
0, 1, 2
izpadu elektri ke
Izbira vhodna za
0, 1, 2
pri ključek 4
Izbira decimalni h mest 0, 1, 9999
za nadzor
Parameter za tovarniško nastavitev.
Ne nastavljajte.
Veli kost spremembe
0, 0,01, 0,10, 1,00,
nastavitve frekvence
10,00
Stopnja zaklepanja
1 do 6, 101 do
z geslom
106, 9999
Zaklepanje/odklepanje 1000 do 9998
z geslom
(0 do 5, 9999)
Ojačitev iskanja
0 do 32767, 9999
frekvence
Izbira zaznave smeri
rotacije ob ponovnem 0, 1, 9999
zagonu
Vir ukaza za delovanje 0, 1
komuni kacije
1
0,1 s
258
0
259
0, 9999
9999
178
Izbira funkcije
pri ključka STF
181
182
190
Izbira funkcije
pri ključka RUN
192
Izbira funkcije
pri ključka ABC
260
261
267
60
268
61
269
295
0
1
2
0, 1, 3, 4, 7, 8, 11
do 16, 25, 26, 46,
47, 64, 70, 90, 91,
93, 95, 96, 98, 99,
100, 101, 103,
104, 107, 108, 111
do 116, 125, 126,
146, 147, 164,
170, 190, 191,
193, 195, 196,
198, 199, 9999
0, 1, 3, 4, 7, 8, 11
do 16, 25, 26, 46,
47, 64, 70, 90, 91,
95, 96, 98, 99, 100,
101, 103, 104,
107, 108, 111 do
116, 125, 126,
146, 147, 164,
170, 190, 191,
195, 196, 198,
199, 9999
255
257
Izbris števca delovni h
ur
0 do 5, 7, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 24, 25,
37, 62, 65 do 67,
9999
241
150 %
171
180
240
256
9999
Izbira funkcije
pri ključka RL
Izbira funkcije
pri ključka RM
Izbira funkcije
pri ključka RH
9999
0,5 s
5%
0, 10, 9999
Izbira funkcije
pri ključka STR
0 do 400 Hz, 9999
Začetna
vrednost
244
0s
Izbris števca Watt ur
179
Razpon
nastavitev
Izbira delovanja Soft0, 1
PWM
Preklop pri kazovalne
0, 1
enote na analogni vhod
Izbira delovnega načina
0, 1
hladi lnega venti latorja
Parameter za tovarniško nastavitev.
Ne nastavljajte.
0 do 5, 7, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 24, 25,
37, 60, 62, 65 do
67, 9999
0 do 5, 7, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 24, 25,
37, 61, 62, 65 do
67, 9999
Parametri Ime
296
297
298
299
0
338
0, 1
0 do 100 s,
1000 do 1100 s,
8888, 9999
1
0
1
0
9999
1
0
100 %
100 %
100 %
0
0
0
0
9999
0
9999
9999
9999
0
0
99
15
PARAMETRI
Parametri Ime
343
Vir ukaza za hitrost
komuni kacije
Izbira načina zagona
komuni kacije
Izbira zapisovanja na
komuni kacijski
EEPROM
Števec napak v
komuni kaciji
450
Drugi uporabljen motor 0, 1, 9999
495
Izbira oddaljenega
izhoda
Oddaljeni izhodni
podatek 1
Izbira načina
zaustavitve ob
komuni kacijski napaki
časovni k za
vzdrževanje
Nastavljeni čas izhoda
alarma časovni ka za
vzdrževanje
339
340
342
496
502
503
504
0
882
0 (1 do 9998)
0
883
Delovna raven
300 do 800 V
izogi banja regeneracije
597
—
0
611
9999
653
0 do 9998, 9999
9999
555
Povprečni čas toka
0,1 do 1 s
1s
564
571
Čakalni čas ob zagonu
575
Čas zaznave prekinitve
izhoda
Raven zaznave
prekinitve izhoda
Raven razveljavitve
prekinitve izhoda
Izbira funkcije
"Traverse"
Največja vrednost
amplitude
Vrednost kompenzacije
amplitude med
upočasnjevanjem
576
577
592
593
594
*3
0, 1, 2
596
0
9999
Stopnja zaščite PTC
termistorja
Podaljševanje časa
napajanja
Podaljševanje časa
delovanja
10 %
0
595
0, 1
2, 4, 9999
557
0 do 50 %
0 do 4095
0
551
Izhodni referenčni tok
nadzornega signala
povprečne vrednosti
toka
Začetna
vrednost
0
0, 1, 10
0, 1
Čas maske izhodni h
podatkov
Razpon
nastavitev
0, 1, 10, 11
0
Izbira vira ukaza za
delovni način PU
556
Parametri Ime
Vrednost kompenzacije
amplitude med
pospeševanjem
Čas pospeševanja
amplitude
Čas upočasnjevanja
amplitude
Čas pospeševanja ob
ponovnem zagonu
Regulacija izravnavanja
hitrosti
Ojačitev frekvence
izogi banja regeneracije
Izbira zaščite proti
izgubi vhodne faze
Izbira delovnega načina
izogi banja regeneracije
0, 1, 2
Izbira protokola
563
*2
Začetna
vrednost
549
561
*1
Razpon
nastavitev
0s
0 do 500 A
Nazivni tok
frekvenčnega
frekvenčni
pretvornika
0,5 do 30 Ω,
9999
9999
(0 do 65535)
0
(0 do 65535)
0
0,0 do 10,0 s,
9999
9999
0 do 400 Hz
900 do 1100 %
0, 1, 2
872 *1
885
0
0,0 do 20 s
0 do 3600 s, 9999
665
1s
0 Hz
1000 %
0
0 do 25 %
10 %
0 do 50 %
10 %
886
888
889
891
C1
(901) *3
C2
(902) *3
C3
(902) *3
125
(903) *3
C4
(903) *3
C5
(904) *3
C6
(904) *3
126
(905) *3
C7
(905) *3
0.1 do 3600 s
5s
0.1 do 3600 s
5s
0 do 3600 s,
9999
9999
0 do 200 %
0
0 do 200 %
100
0, 1
1
0, 1, 2
0
Mejna vrednost
kompenzacijske
0 do 10 Hz,
frekvence izogi banja
9999
regeneracije
Ojačitev napetosti
0 do 200 %
izogi banja regeneracije
400 V
780 V DC *2
6 Hz
100 %
Prosti parameter 1
0 do 9999
9999
Prosti parameter 2
0 do 9999
9999
Preklopni časi števi lk za
spremljanje
0 do 4, 9999
kumulativne moči
9999
Kali bracija pri ključka
AM
—
Bi as frekvence
nastavitve frekvence
pri ključka 2
0 do 400 Hz
0 Hz
Bi as nastavitve
frekvence pri ključka 2
0 do 300 %
0%
Ojačitev frekvence
nastavitve frekvence
pri ključka 2
0 do 400 Hz
50 Hz
Ojačitev nastavitve
frekvence pri ključka 2
0 do 300 %
100 %
Bi as frekvence
nastavitve frekvence
pri ključka 4
0 do 400 Hz
0 Hz
Bi as nastavitve
frekvence pri ključka 4
0 do 300 %
20 %
Ojačitev frekvence
nastavitve frekvence
pri ključka 4
0 do 400 Hz
50 Hz
Ojačitev nastavitve
frekvence pri ključka 4
0 do 300 %
100 %
—
Na razpolago samo za modele s trifaznim napajanjem.
Tovarniška vrednost se razlikuje glede na napetostni razred.
200 V/400 V
Številka parametra v oklepajih je tista, ki se uporablja na delovni plošči (FR-PA02-02) za serijo FR-E500 ali parametrsko enoto (FR-PU04/FR-PU07).
16
PARAMETRI
Parametri Ime
Razpon
nastavitev
C22
(922) *1
C23
(922) *1 Parameter za tovarniško nastavitev.
C24 Ne nastavljajte.
(923) *1
C25
(923) *1
990 Regulacija zvonca PU 0, 1
1
Pri lagoditev
kontrasta PU
0 do 63
58
Pr.CL
ALLC
Izbris parametra
0, 1
0
Izbris vseh parametrov
0, 1
0
Er.CL
Izbris zgodovine
alarmov
Seznam spremenjeni h
začetni h vrednosti
0, 1
0
—
—
991
Pr.CH
*1
Začetna
vrednost
Številka parametra v oklepajih je tista, ki se uporablja na delovni plošči (FR-PA02-02) za serijo FR-E500 ali parametrsko enoto (FR-PU04/FR-PU07).
17
7
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Kadar pride na frekvenčnem pretvorniku do napake, se vklopi zaščitna funkcija, zaradi katere se frekvenčni pretvornik ustavi z
alarmom, na prikazovalniku PU pa se samodejno prikaže eden izmed naslednjih prikazov napak (alarmov).
Če vaši napaki ne ustreza nobena od navedenih napak ali pa imate kakršenkoli drugačen problem, se obrnite na vašega
prodajnega zastopnika.
앫 Ohranitev izhodnega signala napake...... Kadar je magnetni kontaktor (MC), ki se nahaja na vhodni strani frekvenčnega
pretvornika, ob aktivaciji zaščitne funkcije odprt, se bo električna energija
frekvenčnega pretvornika izgubila in izhodni zapis alarma se ne bo ohranil.
앫 Prikaz napake ali alarma............................... V primeru napake ali alarma, se prikazovalnik na delovni plošči samodejno preklopi v
prikaz napake ali alarma.
앫 Postopek ponastavitve.................................. Ob vklopu zaščitne funkcije frekvenčnega pretvornika, se izhodna moč frekvenčnega
pretvornika blokira (motor je v prostem teku). Frekvenčni pretvornik se ne more
ponovno zagnati, razen v primeru, da je nastavljen samodejni ponovni zagon, ali da
frekvenčni pretvornik ponastavite (reset). V primeru nastavitve samodejnega
ponovnega zagona ali izvršitve ponastavitve frekvenčnega pretvornika, si pozorno
preberite spodaj navedena opozorila.
앫 V primeru, da so vključene zaščitne funkcije (torej, če se je frekvenčni pretvornik izklopil zaradi napake), sledite navodilom za odpravo
napak, ki se nahajajo v priročniku. V primerih kratkega stika ali ozemljitvenih stikov na izhodu frekvenčnega pretvornika in
prekomerne napetosti v omrežju je še posebej pomembno, da pred ponovnim vklopom frekvenčnega pretvornika ugotovite razlog
za napako, saj lahko zaradi pogostega večkratnega pojavljanja tovrstnih napak pride do prehitre obrabe komponent ali celo do
popolne okvare naprave. Po tem, ko odkrijete razlog za napako in le-to odpravite, lahko frekvenčni pretvornik ponovno zaženete in
nadaljujete z delom.
Prikazi napak oziroma alarmov frekvenčnega pretvornika se v splošnem delijo na naslednje kategorije.
앫 Sporočilo o napaki
Na zaslonu delovne plošče ali parametrske enote (FR-PU04/FR-PU07) se prikaže sporočilo o delovni napaki ali o napaki v
nastavitvah. Frekvenčni pretvornik ne blokira izhoda.
앫 Opozorila
Frekvenčni pretvornik ne blokira izhoda, kljub temu, da se na zaslonu prikaže opozorilo. Napako odpravite z ustreznimi ukrepi,
sicer lahko pride do resne okvare.
앫 Alarm
Frekvenčni pretvornik ne blokira izhoda. Alarm lahko z ustrezno nastavitvijo parametrov pošljete tudi kot izhodni signal.
앫 Napaka
Ko se vklopi zaščitna funkcija, se izhod frekvenčnega pretvornika blokira in se na izhodu pojavi signal za napako.
7.1
Postopek ponastavitve zaščitne funkcije
Ponastavitev frekvenčnega pretvorni ka
Frekvenčni pretvornik lahko ponastavite na enega izmed načinov, ki so opisani v nadaljevanju. Upoštevajte pa dejstvo, da se ob
ponastavitvi frekvenčnega pretvornika izbrišeta interna termična vrednosti funkcije elektronskega termičnega releja ter število
ponovnih poskusov. Povrnitev je možna približno 1 sekundo po razveljavitvi ponastavljanja.
Za ponastavitev frekvenčnega pretvornika lahko uporabite tri različne načine.
앫 Na delovni plošči pritisnite gumb STOP/RESET za ponastavitev frekvenčnega pretvornika.
(To lahko storite le v primeru, ko je prišlo do napake.)
앫 Napravo izklopite in jo nato znova vklopite.
VKLOP
IZKLOP
앫 Vklopite signal za ponastavitev (RES) za več kot 0,1 s. (Če je signal RES vklopljen, se prikaže
utripajoč napis "Err.", ki sporoča, da je frekvenčni pretvornik v procesu ponastavitve.)
Frekvenčni pretvornik
RESET
RES
PC
18
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Seznam pri kazov alarmov
Sporočila o napakah
Pri kaz na delovni plošči
do
to
Opozorila
Pomen
Zgodovina napak
E.ILF*
Izguba vhodne faze
HOLD
Operaterski panel zaklenjen
E.OLT
Preprečevanje zastoja
Er1 do
Er4
Napaka pri zapisu parametra
E.BE
Zaznava alarma na zavornem
tranzistorju
E.GF
Zaščita prekomernega toka na
ozemljitvi na izhodni strani
E.LF
Izguba izhodne faze
Err.
Ponastavitev frekvenčnega
pretvornika
Geslo zaklenjeno
OL
Preprečevanje zastoja (prekomeren
tok)
oL
Preprečevanje zastoja (prekomerna
napetost)
RB
Predalarm regenerativne zavore
TH
Predalarm funkcije elektronskega
termičnega releja
PS
Zaustavitev PU
MT
Izhod signala za vzdrževanje
UV
Alarm
Pri kaz na delovni plošči
E---
LOCd
Napaka
Pomen
FN
Napaka
7.2
E.OHT
Delovanje zunanjega termičnega
releja
E.PTC*
Delovanje PTC termistorja
E.PE
E.PUE
Odklop PU
E.RET
Prekomerno število ponovnih
poskusov
E.CPU
Napaka na CPE
E.CDO*
Prekoračena vrednost zaznave
izhodnega toka
E.IOH*
Napaka na omejevalnem vezju za
vpadni tok
E.AIE*
Napaka analognega vhoda
Prenizka napetost
Alarm ventilatora
E.OC1
Izklop med pospeševanjem zaradi
prekomernega toka
E.OC2
Izklop pri nespremenljivi hitrosti
zaradi prekomernega toka
E.OC3
Izklop med zaviranjem ali
ustavljanjem zaradi prekomernega
toka
E.OV1
Izklop med pospeševanjem zaradi
regenerativne prekomerne napetosti
E.OV2
Izklop pri nespremenljivi hitrosti
zaradi regenerativne prekomerne
napetosti
E.OV3
Izklop med zaviranjem ali
ustavljanjem zaradi regenerativne
prekomerne napetosti
E.THT
Izklop zaradi preobremenitve
frekvenčnega pretvornika (funkcija
elektronskega termičnega releja)
E.THM
Izklop zaradi preobremenitve
motorja (funkcija elektronskega
termičnega releja)
E.FIN
Pregrevanje stabilizatorja
*
Napaka na napravi za shranjevanje
parametrov
V primeru napak E.ILF, E.PTC, E.CDO, E.IOH, ali E.AIE pri uporabi FR-PU04, se na FR-PU04
prikaže "Fault 14".
19
A DODATEK
A.1 Navodi la za skladnost z evropskimi direktivami
A.1.1 Direktiva EMC
앫 Naše stališče o tranzistorskih frekvenčnih pretvornikih glede na Direktivo EMC
Tranzistorski frekvenčni pretvornik je komponenta, ki je zasnovana za namestitev v zaščitno ogrado, njen namen pa je
krmiljenje druge opreme oz. naprav. Po našem razumevanju se tako direktiva EMC ne nanaša neposredno na tranzistorske
frekvenčne pretvornike. Zaradi tega slednjih ne označujemo oznake CE. (Frekvenčne pretvornike se označuje z oznako CE
skladno z Direktivo o nizkih napetostih.) CEMEP
앫 Skladnost
Po našem razumevanju direktiva EMC neposredno ne pokriva frekvenčnih pretvornikov za splošno uporabo. Vendar pa se
direktiva EMC nanaša na stroje oziroma opremo, v katero je bil vgrajen frekvenčni pretvornik, zato morajo ti stroji oziroma
oprema nositi oznako CE. Navodila za namestitev EMC - BCN-A21041-202
앫 Povzetek postopka namestitve
Frekvenčni pretvornik namestite po naslednjem postopku:
– Frekvenčni pretvornik uporabljajte s filtrom proti motnjam, ki je skladen z evropskimi standardi.
– Za ožičenje med frekvenčnim pretvornikom in motorjem uporabite zaščitene kable, katere napeljite po kovinskih ceveh, ter
jih ozemljite na straneh frekvenčnega pretvornika in motorja in sicer po najkrajši možni poti.
– Po potrebi v napajalna in krmilna omrežja vstavite filter proti motnjam na omrežju ter feritno jedro.
Več informacij, vključno s specifikacijami za filter proti motnjam, ki je skladen z evropskimi standardi, boste našli v tehničnem
delu "Navodil za nametitev EMC" (BCN-A21041-202). Prosimo, da se obrnete na svojega prodajnega zastopnika.
A.1.2 Direktiva o nizki h napetosti h
Ugotovili smo, da so naši frekvenčni pretvorniki skladni z Direktivo o nizkih napetostih (torej skladni s standardom EN 61800-5-1)
in to potrjujemo z oznako CE na frekvenčnih pretvornikih.
Povzetek navodil
앫 Če vaša aplikacija po namestitvenem standardu za zaščito predvideva uporabo naprave za diferenčni tok (RCD), vas prosimo, da
skladno z DIN VDE 0100-530 izberete, kot sledi:
Enofazni frekvenčni pretvornik tipa A ali B
Trifazni frekvenčni pretvornik, izključno tipa B
– Poleg tega je potrebno pri izbiri naprave za diferenčni tok (RCD) upoštevati uhajavi tok, ki ga povzroči filter za električno
omrežje, dolžino zaščitenega motornega kabla in nosilno frekvenco.
– Pri priključitvi izmeničnega toka z uporabo stikal brez stopničaste funkcije lahko kratke asimetrične obremenitve povzročijo
neželeno sprožitev naprave za diferenčni tok (RCD). Zato je priporočljiva uporaba naprave za diferenčni tok (RCD) tipa B z
zakasnelo aktivacijo ali simultani vklop vseh treh faz s pomočjo glavnega kontaktorja.
앫 Če ne uporabljate RCD naprave, zagotovite dvojno ali ojačano izolacijo med frekvenčnim pretvornikom in ostalo opremo ali pa
namestite transformator med glavnim električnim napajanjem in frekvenčnim pretvornikom.
앫 Ne uporabljajte RCD naprave kot zaščite pred električnim udarom, ne da bi opremo najprej ozemljili. Opremo varno ozemljite.
앫 Ozemljitveni priključek naj bo ožičen popolnoma ločeno. (Ne priklapljajte dveh ali več kablov na isti priključek.)
앫 Kable v velikostih, ki so navedene na strani 6, uporabljajte pod naslednjimi pogoji.
– Temperatura okolja: največ 40 °C
V primeru, da se pogoji razlikujejo od zgoraj navedenih, izberite ustrezno ožičenje, skladno z EN 60204, DODATEK C,
TABELA 5.
앫 Pri privijanju vijakov bodite pozorni, da ne poškodujete navojev.
앫 S proizvodi, ki so skladni z Direktivo o nizkih napetostih, uporabljajte PVC kable, katerih velikost je navedena na strani 6.
앫 Uporabljajte odklopnike MCCB in magnetne kontaktorje, ki so skladni s standardi EN ali IEC.
앫 Frekvenčni pretvornik uporabljajte skladno s pogoji za prekomerno napetost iz kategorije II (uporabno ne glede na ozemljitev
napajanja) in pogoji za prekomerno napetost iz kategorije III (uporabno z ozemljenim napajanjem, vendar le za razred 400 V), ki
so opisani v IEC664.
앫 Frekvenčni pretvornik lahko uporabljate v pogojih stopnje onesnaževanja 3, če ga namestite v ogrado, ki ustreza zaščitnemu
standardu IP54 ali višjemu.
20
DODATEK
앫 Frekvenčni pretvornik (IP20) lahko uporabljate izven zaščitne ograde v okolju stopnje onesnaževanja 2, če z ustreznimi vijaki na
napravo pritrdite pokrov z ventilatorjem.
FR-D720S-070 in 100, FR-D740-080 ali manj
FR-D740-120 ali več
Vijaki za pritrditev
pokrova z ventilatorjem
Vijaki za pritrditev
pokrova z ventilatorjem
Pokrov z ventilatorjem
Pokrov z ventilatorjem
Priključek
ventilatorja
Ventilator
Ventilator
Priključek
ventilatorja
Primer za FR-D740-036
Primer za FR-D740-160
앫 Na vhodu in izhodu frekvenčnega pretvornika uporabite kable vrste in velikosti, ki so navedene v EN 60204, Dodatek C.
앫 Delovna kapaciteta relejnih izhodov (oznake priključkov A, B, C) naj bo 30 V DC, 0,3 A. (Relejni izhodi so načeloma izolirani od
notranjega vezja frekvenčnega pretvornika.)
앫 Priključki krmilnega vezja na strani 4 so varno izolirani od glavnega vezja.
Okolje
Med delovanjem
Pri skladiščenju
Med transportom
Temperatura okolja
–10 °C do +50 °C (brez zmrzali)
–20 °C do +65 °C
–20 °C do +65 °C
Vlažnost v prostoru
90 % RV ali manj
90 % RV ali manj
90 % RV ali manj
1000 m
1000 m
10000 m
Največja višina
Zaščita ožičenja
Poskrbite za ustrezne varovalke tipa T, ki so na seznamu UL in cUL in, katere so primerne za zaščito razvejanih vezij, skladno s
spodnjo tabelo.
FR-D720S-†††-EC (C)
008
014
Nazivna napetost [V]
Brez dušilke za izboljšanje
Največja dovoljena faktorja moči
obremenitev
Z dušilko za
varovalke [A] *
izboljšanje faktorja moči
FR-D740-†††-EC (C)
025
070
100
15
20
20
30
40
60
15
20
20
20
30
50
012
022
036
050
080
120
160
Nazivna napetost [V]
Največja
dovoljena
obremenitev
varovalke [A] *
042
240 V ali več
480 V ali več
Brez dušilke za izboljšanje
faktorja moči
6
10
15
20
30
40
70
Z dušilko za
izboljšanje faktorja moči
6
10
10
15
25
35
60
* Največja dovoljena obremenitev po US National Electrical Code. Pri vsaki namestitvi morate izbrati natančno velikost.
21
DODATEK
Zaščita motorja pred preobremenitvijo
V primeru, da uporabljate elektronski termični rele za zaščito motorja proti preobremenitvam, nastavite nazivni tok motorja na
Pr. 9 Elektronski termični O/L rele.
Karakteristike funkcije elektronskega termičnega releja
čas delovanja [min]
ali več *3
Pr. 9 = 100 % nastavitve dovoljene
vrednosti za frekvenčni pretvornik *2
ali več *3
앫 Delovno območje
Območje desno od
karakteristične krivulje
앫 Nedelovno območje
Območje levo od karakteristične krivulje
Karakteristike, kadar je funkcija
elektronskega termičnega releja
za zaščito motorja IZKLOPLJENA
(Pr. 9 = 0 (A))
čas delovanja [s]
[s] prikaz enote v tem
območju
[min] prikaz enote
v tem območju
Pr. 9 = 50 % nastavitve dovoljene
vrednosti za frekvenčni pretvornik *1, 2
Ta funkcija zaznava preobremenitev (pregrevanje)
motorja, ustavi delovanje izhodnega tranzistorja frekvenčnega pretvornika in blokira izhod.
Pri uporabi Mitsubishijevega motorja s stalnim navorom,
nastavite "1" ali pa katerokoli vrednost med "13", "50", "53"
v Pr. 71. S tem zagotovite 100 % nespremenljivo karakteristiko navora v območju nizkih hitrosti. Nazivni tok motorja
nastavite v Pr. 9.
*1
*2
*3
Območje za
zaščito
tranzistorja
Kadar je v Pr. 9 nastavljena 50 % vrednost nazivnega izhodnega
toka (vrednost toka) frekvenčnega pretvornika.
Vrednost v % izraža odstotek nazivnega izhodnega toka
frekvenčnega pretvornika. Ne predstavlja odstotek nazivnega toka
motorja.
Kadar nastavite funkcijo elektronskega termičnega releja, ki je
zasnovana za Mitsubishijeve motorje s stalnim navorom, se pri
delovanju pri 6 Hz ali več uporablja ta karakteristična krivulja.
Izhodni tok frekvenčnega pretvornika (%)
(% glede na nazivni vhodni tok)
PREVIDNO
앫 Zaščitna funkcija funkcije elektronskega termičnega releja se ponastavi, če izklopimo frekvenčni pretvornik ali ponastavimo vhod signala.
Zaradi tega se izogibajte nepotrebnim ponastavitvam in izklopom.
앫 Kadar en sam frekvenčni pretvornik upravlja več motorjev, funkcija elektronskega termičnega releja ne more več nuditi ustrezne zaščite. Na
vsak motor morate namestiti zunanji termični rele.
앫 Kadar obstaja velika razlika med zmogljivostjo frekvenčnega pretvornika in motorja, nastavitev pa je majhna, se zaščitne karakteristike
funkcije elektronskega termičnega releja poslabšajo. V takih primerih uporabite raje zunanji termični rele.
앫 Funkcija elektronskega termičnega releja ne more ščititi posebnih motorjev. V takih primerih uporabite zunanji termični rele.
앫 Elektronski termični rele ne deluje, ko je 5% ali manj nazivnega toka frekvenčnega pretvornika nastavljenega na nastavitve elektronskega
termičnega releja.
A.1.3 Vrednosti kratkostičnega toka
앫 Razred 200 V
Primerno za uporabo v vezjih, ki prepuščajo tokove do največ 5 kA rms simetričnega toka, pri največ 264 V.
앫 Razred 400 V
Primerno za uporabo v vezjih, ki prepuščajo tokove do največ 5 kA rms simetričnega toka, pri največ 528 V.
22
DODATEK
A.2 Navodi la za UL in cUL
(UL 508C, CSA C22.2 Št.14)
A.2.1 Splošni varnostni napotki
Čas razelektritve kondenzatorja vodila je 10 minut. Pred ožičenjem ali pregledom, napravo izklopite iz električnega napajanja, počakajte
vsaj 10 minut in na terminalih + in – z merilnikom napetosti preverite, če sta še vedno pod napetostjo, ter se tako izognite nevarnosti
električnega šoka.
A.2.2 Namestitev
Spodaj našteti tipi frekvenčnih pretvornikov so odobreni za uporabo v zaščitni ogradi, preizkusi pa so bili izvedeni pod sledečimi pogoji.
Ogrado zasnujte tako, da bodo temperatura okolja, vlažnost in ozračje ustrezali specifikacijam. (Glejte stran 2.)
Zaščita ožičenja
Za namestitev v Združenih državah mora biti zagotovljena zaščita razvejanih vezij, ki je skladna s predpisom "National Electrical
Code" in ostalimi regionalnimi predpisi.
Za namestitev v Kanadi mora biti zagotovljena zaščita razvejanih vezij, skladna s predpisom "Canada Electrical Code" in ostalimi
regionalnimi predpisi.
Skladno s specifikacijami uporabljajte izključno varovalke tipa T s certifikatom UL ali hitrejše varovalke ustrezne jakosti.
FR-D720S-†††-EC (C)
008
014
Nazivna napetost [V]
Brez dušilke za izboljšanje
Največja dovoljena faktorja moči
obremenitev
Z dušilko za
varovalke [A] *
izboljšanje faktorja moči
FR-D740-†††-EC (C)
025
070
100
240 V ali več
15
20
20
30
40
60
15
20
20
20
30
50
012
022
036
050
080
120
160
Nazivna napetost [V]
Brez dušilke za izboljšanje
Največja dovoljena faktorja moči
obremenitev
Z dušilko za
varovalke [A] *
izboljšanje faktorja moči
042
480 V ali več
6
10
15
20
30
40
70
6
10
10
15
25
35
60
* Največja dovoljena obremenitev po US National Electrical Code. Pri vsaki namestitvi morate izbrati natančno velikost.
A.2.3 Vrednosti kratkostičnega toka
앫 Razred 200 V
Primerno za uporabo v vezjih, ki prepuščajo tokove do največ 100 kA rms simetričnega toka, pri največ 264 V.
앫 Razred 400 V
Primerno za uporabo v vezjih, ki prepuščajo tokove do največ 100 kA rms simetričnega toka, pri največ 528 V.
A.2.4 Ožičenje
앫 Uporabljajte bakrene kable za 75 °C.
앫 Vijake na priključkih privijte do navedenih navorov.
Če vijak privijete premalo, lahko kabel povzroči kratek stik ali pa okvaro.
Če vijak privijete preveč, pa lahko pride do poškodbe vijaka ali naprave, kar ima lahko za posledico kratek stik ali okvaro.
앫 Uporabljajte okrogle zarobljene priključke, ki so skladni s priporočili UL. Priključke zarobite z ustreznim orodjem, ki ga priporoča
proizvajalec priključkov.
23
DODATEK
A.2.5 Zaščita motorja pred preobremenitvijo
V primeru, da uporabljate elektronski termični rele za zaščito motorja proti preobremenitvam, nastavite nazivni tok motorja na
Pr. 9 Elektronski termični O/L rele.
Karakteristike funkcije elektronskega termičnega releja
čas delovanja [min]
ali več *3
Pr. 9 = 100 % nastavitve dovoljene
vrednosti za frekvenčni pretvornik *2
ali več *3
앫 Delovno območje
Območje desno od
karakteristične krivulje
앫 Nedelovno območje
Območje levo od karakteristične krivulje
Karakteristike, kadar je funkcija
elektronskega termičnega releja
za zaščito motorja IZKLOPLJENA
(Pr. 9 = 0 (A))
čas delovanja [s]
[s] prikaz enote v tem
območju
[min] prikaz enote
v tem območju
Pr. 9 = 50 % nastavitve dovoljene
vrednosti za frekvenčni pretvornik *1, 2
Ta funkcija zaznava preobremenitev (pregrevanje)
motorja, ustavi delovanje izhodnega tranzistorja frekvenčnega pretvornika in blokira izhod.
Pri uporabi Mitsubishijevega motorja s stalnim navorom,
nastavite "1" ali pa katerokoli vrednost med "13", "50", "53"
v Pr. 71. S tem zagotovite 100 % nespremenljivo karakteristiko navora v območju nizkih hitrosti. Nazivni tok motorja
nastavite v Pr. 9.
*1
*2
*3
Območje za
zaščito
tranzistorja
Kadar je v Pr. 9 nastavljena 50 % vrednost nazivnega izhodnega
toka (vrednost toka) frekvenčnega pretvornika.
Vrednost v % izraža odstotek nazivnega izhodnega toka
frekvenčnega pretvornika. Ne predstavlja odstotek nazivnega toka
motorja.
Kadar nastavite funkcijo elektronskega termičnega releja, ki je
zasnovana za Mitsubishijeve motorje s stalnim navorom, se pri
delovanju pri 6 Hz ali več uporablja ta karakteristična krivulja.
Izhodni tok frekvenčnega pretvornika (%)
(% glede na nazivni vhodni tok)
PREVIDNO
앫 Zaščitna funkcija funkcije elektronskega termičnega releja se ponastavi, če izklopimo frekvenčni pretvornik ali ponastavimo vhod signala.
Zaradi tega se izogibajte nepotrebnim ponastavitvam in izklopom.
앫 Kadar en sam frekvenčni pretvornik upravlja več motorjev, funkcija elektronskega termičnega releja ne more več nuditi ustrezne zaščite. Na
vsak motor morate namestiti zunanji termični rele.
앫 Kadar obstaja velika razlika med zmogljivostjo frekvenčnega pretvornika in motorja, nastavitev pa je majhna, se zaščitne karakteristike
funkcije elektronskega termičnega releja poslabšajo. V takih primerih uporabite raje zunanji termični rele.
앫 Funkcija elektronskega termičnega releja ne more ščititi posebnih motorjev. V takih primerih uporabite zunanji termični rele.
앫 Elektronski termični rele ne deluje, ko je 5% ali manj nazivnega toka frekvenčnega pretvornika nastavljenega na nastavitve elektronskega
termičnega releja.
24
O CD-ROM-u
앫
앫
앫
앫
앫
Avtorske in druge pravice priloženega CD ROM-a pripadajo podjetju Mitsubishi Electric Corporation.
Nobenega dela tega CD ROM-a ni dovoljeno kopirati ali reproducirati brez dovoljenja podjetja Mitsubishi Electric Corporation.
Pridržujemo si pravico do sprememb karakteristik tega CD ROM-a brez predhodnega obvestila.
Ne odgovarjamo za nobeno škodo ali izpad prihodkov ipd., ki bi bila posledica uporabe tega CD ROM-a.
Microsoft, Windows, Microsoft Windows NT so registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Adobe in Acrobat sta
registrirani blagovni znamki podjetja Adobe Systems Incorporated. Pentium je registrirana blagovna znamka podjetja Intel Corporation z ZDA in/ali drugih državah.
Mac Os je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Computer, Inc., U.S.A. PowerPC je registrirana blagovna znamka podjetja International Buisiness Machines
Corporation. Ostala podjetja in imena proizvodov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetij, v katerih lasti so.
앫 Garancija
- Za napake na tem CD ROM-u in relevantne dokumentacije ne nudimo nobene garancije.
- Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe tega proizvoda.
앫 Acrobat Reader
Za uporabo programa Acrobat Reader, ki se nahaja na tem CD ROM-u, se držite pogojev, ki jih določa podjetje Adobe System Incorporated.
POZOR
앫 Ta CD ROM je namenjen uporabi z osebnim računalnikom. Ne poskušajte ga predvajati na običajnih napravah za predvajanje zvoka. Glasno predvajanje lahko
poškoduje sluh in zvočnike.
Predvajanje CD ROM-a v operacijskem sistemu Windows
Za branje uporabniških navodil, ki jih vsebuje CD ROM, mora vaš računalnik ustrezati sledečim zahtevam:
Komponenta
Specifi kacije
Operacijski sistem
Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 Second Edition, Windows Millenium Edition, Windows NT 4.0 s Service Pack 6,
Windows 2000 s Service Pack 2, Windows XP Professinal ali Home Edition, Windows XP Tablet PC Edition
CPE
Procesor Intel Pentium
Pomnilnik
64 MB RAM
Trdi disk
24 MB prostega prostora na trdem disku
Pogon CD ROM
Dvojna hitrost ali več (priporočljiva je vsaj štirikratna hitrost)
Zaslon
800 × 600 pik ali več
Acrobat Reader 4.05 ali novejši (Ta CD ROM vsebuje Acrobat Reader 5.0. Namestite Acrobat Reader, ki ga vsebuje CD ROM,
ali pa si program Acrobat Reader prenesite z Interneta)
Program
Postopek uporabe tega CD ROM-a:
앫 Postopek za namestitev Acrobat Reader 5.0
햲 Zaženite Windows in vstavite CD ROM v pogon CD ROM.
햳 Če Acrobat Reader še ni nameščen na vašem računalniku, se samodejno prikaže namestitveno okno za Acrobat Reader.
햴 Za namestitev sledite navodilom v namestitvenem oknu programa Acrobat Reader.
Ročna namestitev
햲 Zaženite Windows in vstavite CD ROM v pogon CD ROM.
햳 Izberite pogon CD ROM (primer: pogon D) v "Moj računalnik" in kliknite nanj z desnim gumbom miške. Nato kliknite "odpri" v sobesedilnem meniju.
햴 Odprite mapo "WINDOWS" v mapi "ACROBAT" in tam zaženite program AR505ENU.EXE.
햵 Za namestitev sledite navodilom v namestitvenem oknu programa Acrobat Reader.
앫 Navodila za branje priročnika
햲 Zaženite Windows in vstavite CD ROM v pogon CD ROM.
햳 Datoteka PDF z imenom "700 series documentation" se odpre samodejno.
햴 Izberite ime datoteke PDF priročnika, ki ga želite prebrati v seznamu "UPORABNIŠKI PRIROČNIK".
햵 Priročnik PDF, ki ga kliknete, se samodejno odpre.
Ročno odpiranje tega CD ROM-a
햲 Zaženite Windows in vstavite CD ROM v pogon CD ROM.
햳 Izberite pogon CD ROM (primer: pogon D) v "Moj računalnik" in kliknite nanj z desnim gumbom miške. Nato kliknite "odpri" v sobesedilnem meniju.
햴 V odprti mapi odprite "INDEX.PDF".
햵 Odpre se dokument PDF z imenom "700 series documentation". Nadaljujte po korakih, ki sledijo koraku 햴 v razdelku "Navodila za branje priročnika".
Predvajanje tega CD ROM-a v okolju Macintosh OS
Komponenta
Operacijski sistem
CPE
Pomnilnik
Trdi disk
Pogon CD ROM
Zaslon
Program
Specifi kacije
Mac OS 8.6, 9.0.4, 9.1, ali Mac OS X* (* Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo.)
Procesor PowerPC
64 MB RAM
24 MB prostega prostora na trdem disku
Dvojna hitrost ali več (priporočljiva je vsaj štirikratna hitrost)
800 × 600 pik ali več
Acrobat Reader 4.05 ali novejši (Ta CD ROM vsebuje Acrobat Reader 5.0. Namestite Acrobat Reader, ki ga vsebuje CD ROM, ali
pa si program Acrobat Reader prenesite z Interneta)
앫 Metoda uporabe tega CD ROM-a
햲 Zaženite Macintosh in vstavite CD ROM v pogon CD ROM.
햳 Dvakrat kliknite na ikono CD ROM na svojem namizju, s čimer odprete CD ROM.
햴 Odprite mapo "MacOS" v mapi "ACROBAT" in tam zaženite namestitveni program Acrobat Reader Installer.
햵 Za namestitev sledite navodilom v namestitvenem oknu programa Acrobat Reader.
앫 Navodila za branje priročnika
햲 Zaženite Macintosh in vstavite CD ROM v pogon CD ROM.
햳 Dvakrat kliknite na ikono CD ROM na svojem namizju, s čimer odprete CD ROM.
햴 V odprti mapi odprite "INDEX.PDF".
햵 Odpre se dokument PDF z imenom "700 series documentation".
햶 Izberite ime datoteke PDF priročnika, ki ga želite prebrati v seznamu "UPORABNIŠKI PRIROČNIK".
햷 Priročfrekvenčnega frekvenčnega frekvenčni pretvornikanik PDF, ki ga kliknete, se samodejno odpre.
MITSUBISHI ELECTRIC
HEADQUARTERS
EUROPEAN REPRESENTATIVES
EUROPEAN REPRESENTATIVES
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
EUROPE
German Branch
Gothaer Straße 8
D-40880 Ratingen
Phone: +49 (0)2102 / 486-0
Fax: +49 (0)2102 / 486-1120
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. CZECH REPUBLIC
Czech Branch
Avenir Business Park, Radlická 714/113a
CZ-158 00 Praha 5
Phone: +420 - 251 551 470
Fax: +420 - 251-551-471
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
FRANCE
French Branch
25, Boulevard des Bouvets
F-92741 Nanterre Cedex
Phone: +33 (0)1 / 55 68 55 68
Fax: +33 (0)1 / 55 68 57 57
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
IRELAND
Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount
IRL-Dublin 24
Phone: +353 (0)1 4198800
Fax: +353 (0)1 4198890
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
ITALY
Italian Branch
Viale Colleoni 7
I-20041 Agrate Brianza (MB)
Phone: +39 039 / 60 53 1
Fax: +39 039 / 60 53 312
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
POLAND
Poland Branch
Krakowska 50
PL-32-083 Balice
Phone: +48 (0)12 / 630 47 00
Fax: +48 (0)12 / 630 47 01
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
SPAIN
Spanish Branch
Carretera de Rubí 76-80
E-08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Phone: 902 131121 // +34 935653131
Fax: +34 935891579
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
UK
UK Branch
Travellers Lane
UK-Hatfield, Herts. AL10 8XB
Phone: +44 (0)1707 / 27 61 00
Fax: +44 (0)1707 / 27 86 95
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
JAPAN
Office Tower “Z” 14 F
8-12,1 chome, Harumi Chuo-Ku
Tokyo 104-6212
Phone: +81 3 622 160 60
Fax: +81 3 622 160 75
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, Inc.
USA
500 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
Phone: +1 847 478 21 00
Fax: +1 847 478 22 53
GEVA
AUSTRIA
Wiener Straße 89
AT-2500 Baden
Phone: +43 (0)2252 / 85 55 20
Fax: +43 (0)2252 / 488 60
TEHNIKON
BELARUS
Oktyabrskaya 16/5, Off. 703-711
BY-220030 Minsk
Phone: +375 (0)17 / 210 46 26
Fax: +375 (0)17 / 210 46 26
ESCO DRIVES & AUTOMATION
BELGIUM
Culliganlaan 3
BE-1831 Diegem
Phone: +32 (0)2 / 717 64 30
Fax: +32 (0)2 / 717 64 31
Koning & Hartman b.v.
BELGIUM
Woluwelaan 31
BE-1800 Vilvoorde
Phone: +32 (0)2 / 257 02 40
Fax: +32 (0)2 / 257 02 49
INEA BH d.o.o.
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Aleja Lipa 56
BA-71000 Sarajevo
Phone: +387 (0)33 / 921 164
Fax: +387 (0)33 / 524 539
AKHNATON
BULGARIA
4 Andrej Ljapchev Blvd. Pb 21
BG-1756 Sofia
Phone: +359 (0)2 / 817 6004
Fax: +359 (0)2 / 97 44 06 1
INEA CR d.o.o.
CROATIA
Losinjska 4 a
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 (0)1 / 36 940 - 01/ -02/ -03
Fax: +385 (0)1 / 36 940 - 03
AutoCont C.S. s.r.o.
CZECH REPUBLIC
Technologická 374/6
CZ-708 00 Ostrava-Pustkovec
Phone: +420 595 691 150
Fax: +420 595 691 199
B:ELECTRIC, s.r.o.
CZECH REPUBLIC
Mladoboleslavská 812
CZ-197 00 Praha 19 - Kbely
Phone: +420 286 850 848, +420 724 317 975
Fax: +420 286 850 850
Beijer Electronics A/S
DENMARK
Lykkegårdsvej 17
DK-4000 Roskilde
Phone: +45 (0)46/ 75 76 66
Fax: +45 (0)46 / 75 56 26
Beijer Electronics Eesti OÜ
ESTONIA
Pärnu mnt.160i
EE-11317 Tallinn
Phone: +372 (0)6 / 51 81 40
Fax: +372 (0)6 / 51 81 49
Beijer Electronics OY
FINLAND
Peltoie 37
FIN-28400 Ulvila
Phone: +358 (0)207 / 463 540
Fax: +358 (0)207 / 463 541
UTECO A.B.E.E.
GREECE
5, Mavrogenous Str.
GR-18542 Piraeus
Phone: +30 211 / 1206 900
Fax: +30 211 / 1206 999
MELTRADE Ltd.
HUNGARY
Fertő utca 14.
HU-1107 Budapest
Phone: +36 (0)1 / 431-9726
Fax: +36 (0)1 / 431-9727
Beijer Electronics SIA
LATVIA
Ritausmas iela 23
LV-1058 Riga
Phone: +371 (0)784 / 2280
Fax: +371 (0)784 / 2281
Beijer Electronics UAB
LITHUANIA
Savanoriu Pr. 187
LT-02300 Vilnius
Phone: +370 (0)5 / 232 3101
Fax: +370 (0)5 / 232 2980
ALFATRADE Ltd.
MALTA
99, Paola Hill
Malta- Paola PLA 1702
Phone: +356 (0)21 / 697 816
Fax: +356 (0)21 / 697 817
INTEHSIS srl
MOLDOVA
bld. Traian 23/1
MD-2060 Kishinev
Phone: +373 (0)22 / 66 4242
Fax: +373 (0)22 / 66 4280
HIFLEX AUTOM.TECHNIEK B.V.
NETHERLANDS
Wolweverstraat 22
NL-2984 CD Ridderkerk
Phone: +31 (0)180 – 46 60 04
Fax: +31 (0)180 – 44 23 55
Koning & Hartman b.v.
NETHERLANDS
Haarlerbergweg 21-23
NL-1101 CH Amsterdam
Phone: +31 (0)20 / 587 76 00
Fax: +31 (0)20 / 587 76 05
Beijer Electronics AS
NORWAY
Postboks 487
NO-3002 Drammen
Phone: +47 (0)32 / 24 30 00
Fax: +47 (0)32 / 84 85 77
Sirius Trading & Services srl
ROMANIA
Aleea Lacul Morii Nr. 3
RO-060841 Bucuresti, Sector 6
Phone: +40 (0)21 / 430 40 06
Fax: +40 (0)21 / 430 40 02
Craft Con. & Engineering d.o.o.
SERBIA
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86
SER-18106 Nis
Phone: +381 (0)18 / 292-24-4/5
Fax: +381 (0)18 / 292-24-4/5
INEA SR d.o.o.
SERBIA
Izletnicka 10
SER-113000 Smederevo
Phone: +381 (0)26 / 617 163
Fax: +381 (0)26 / 617 163
AutoCont Control s.r.o.
SLOVAKIA
Radlinského 47
SK-02601 Dolny Kubin
Phone: +421 (0)43 / 5868210
Fax: +421 (0)43 / 5868210
CS MTrade Slovensko, s.r.o.
SLOVAKIA
Vajanskeho 58
SK-92101 Piestany
Phone: +421 (0)33 / 7742 760
Fax: +421 (0)33 / 7735 144
INEA d.o.o.
SLOVENIA
Stegne 11
SI-1000 Ljubljana
Phone: +386 (0)1 / 513 8100
Fax: +386 (0)1 / 513 8170
Beijer Electronics AB
SWEDEN
Box 426
SE-20124 Malmö
Phone: +46 (0)40 / 35 86 00
Fax: +46 (0)40 / 93 23 01
Omni Ray AG
SWITZERLAND
Im Schörli 5
CH-8600 Dübendorf
Phone: +41 (0)44 / 802 28 80
Fax: +41 (0)44 / 802 28 28
GTS
TURKEY
Bayraktar Bulvari Nutuk Sok. No:5
TR-34775 Yukarı Dudullu-Ümraniye-İSTANBUL
Phone: +90 (0)216 526 39 90
Fax: +90 (0)216 526 3995
CSC Automation Ltd.
UKRAINE
4-B, M. Raskovoyi St.
UA-02660 Kiev
Phone: +380 (0)44 / 494 33 55
Fax: +380 (0)44 / 494-33-66
MITSUBISHI
ELECTRIC
FACTORY AUTOMATION
EURASIAN REPRESENTATIVES
Kazpromautomatics Ltd.
Mustafina Str. 7/2
KAZ-470046 Karaganda
Phone: +7 7212 / 50 11 50
Fax: +7 7212 / 50 11 50
KAZAKHSTAN
MIDDLE EAST REPRESENTATIVE
SHERF Motion Techn. Ltd.
ISRAEL
Rehov Hamerkava 19
IL-58851 Holon
Phone: +972 (0)3 / 559 54 62
Fax: +972 (0)3 / 556 01 82
CEG INTERNATIONAL
LEBANON
Cebaco Center/Block A Autostrade DORA
Lebanon - Beirut
Phone: +961 (0)1 / 240 430
Fax: +961 (0)1 / 240 438
AFRICAN REPRESENTATIVE
CBI Ltd.
Private Bag 2016
ZA-1600 Isando
Phone: + 27 (0)11 / 977 0770
Fax: + 27 (0)11 / 977 0761
SOUTH AFRICA
Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Straße 8 /// D-40880 Ratingen /// Germany
Tel.: +49(0)2102-4860 /// Fax: +49(0)2102-4861120 /// [email protected] /// www.mitsubishi-automation.com