40th Anniversary book

Nagovor
6
Prva etapa
16
Rumene majice
36
Gorski cilji
52
Os pogona
72
V gibanju z ekipo
84
V gibanju z novomeškim kolesarskim klubom
40 let kolesarskega kluba
In Motion with Novo mesto Cycling Club
40 Years of Cycling Club
Introduction
6
The First Stage
16
Yellow Jerseys
36
King of the Mountain
52
Bottom Bracket
72
In Motion with the Team
84
LETO 2012
OPIS Nagovor Mojce Novak,
predsednice Kolesarskega kluba Adria Mobil
V letošnjem letu novomeški kolesarski klub praznuje svojo 40. obletnico delovanja. Z jasno vizijo
o pravem kolesarskem klubu so bili močni temelji postavljeni že leta 1972, z leti, ki so sledila
in mnogimi prevoženimi kilometri, pa je klub svoje delo, ideje in cilje še nadgrajeval in dobival
svojo današnjo podobo. Izjemnost kluba se kaže v treh področjih delovanja, ki poleg profesionalnega kolesarstva obsega še vzgojo mladih kolesarjev in organiziranje tako profesionalnih kot
rekreativnih kolesarskih prireditev.
V lokalnem okolju je bil klub s strani gospodarstva in občine že v začetnem obdobju prepoznan,
sprejet in podprt kot klub z močno identiteto, kvalitetnim delom in jasnimi cilji. Kar nekaj kolesarjev se je vtisnilo v naš spomin in zapisalo v naša srca, ko smo na dirkah vedno znova vzklikali
njihova imena in jim na ta način skušali dati nekaj dodatne moči v noge, da bi jih ponesle do
cilja in na zmagovalne stopničke.
6
Mojca Novak
The Novo mesto cycling club is celebrating its 40th anniversary this year. A strong foundation
was made as early as 1972 with a clear vision of a true cycling club. Over the following years and
many completed miles, the club continued to improve its work, ideas and goals and gradually
assumed the form it holds today. The club's uniqueness is reflected in three areas of activity; in
addition to professional cycling, the club is involved in training young cyclists and organizing
professional as well as recreational cycling events.
In its early days the club was already recognized, accepted and supported by the local enterprises
and municipal authorities as a club with a strong identity, quality work and clear goals. There
have been quite a few cyclists who won our hearts when we repeatedly shouted out their names
during races, trying to give their legs an extra boost in order to carry them over the finishing line
and onto the winner's podium.
YEAR 2012
DESCRIPTION Introductory words by Mojca Novak,
President of the Adria Mobil Cycling Team
Izpostaviti velja pravi organizacijski podvig, ki so se ga v klubu lotili leta
Klub in vsi, ki smo z njim povezani, je »prekolesaril« že dolgo pot, ki je včasih
1993, prve dirke Po Sloveniji, ki je lani slavila svojo polnoletnost, letos pa
vodila navzgor, včasih navzdol, a vedno le naprej. Hvala vsem, ki ste in še
se pripravljamo na njeno 19. izvedbo. Slednja bo pritegnila številne domače
vedno verjamete v nas. Izzivov in idej za prihodnost imamo veliko, zato
in tuje ekipe, kar nedvomno priča o kakovosti dirke in dobrem ugledu kluba
verjamemo, da bo naša pot še naprej pestra in uspešna.
tudi izven Slovenije.
”Izjemnost kluba se kaže v treh področjih delovanja, ki poleg profesionalnega
kolesarstva obsega še vzgojo mladih kolesarjev in organiziranje tako
profesionalnih kot rekreativnih kolesarskih prireditev.”
7
”The club's uniqueness is reflected in three areas of activity; in addition to
professional cycling, the club is involved in training young cyclists and
organizing professional as well as recreational cycling events.”
We should mention a real organizational feat that was achieved by the club
The club and all those connected with it have "cycled" a long way, have
in 1993 – the first Tour of Slovenia race, which celebrated its 18th anniver-
seen a few ups and downs along the road, but have always moved forward.
sary last year. We are already preparing for the 19th race, which will be held
I want to thank everyone who has believed in us all this time. There are still
this year. It is sure to attract numerous Slovenian and foreign teams, which
challenges that lie ahead. We are still full of ideas for the future; we there-
is a definite indicator of the quality of the race and the good reputation of
fore believe that our future path will be exciting and successful.
the club in Slovenia as well as internationally.
LETO 2012
OPIS Nagovor Sonje Gole,
generalne direktorice Adrie Mobil, d. o. o.
Vez med družbo Adria Mobil in istoimenskim kolesarskim klubom je nastala že pred več kot desetletjem in je iz začetnega dobrega sodelovanja prerasla v pravi partnerski odnos, kjer vzajemno
sodelovanje in obojestransko strokovno delo potrjujejo in dokazujejo tudi odlični rezultati.
Predvsem me veseli, da smo s predanim in timskim delom blagovno znamko Adria več kot
uspešno plasirali na mednarodno športno-kolesarsko sceno ter filozofijo aktivnega preživljanja
prostega časa z odličnim partnerjem približali velikemu številu ljudi.
8
Sonja Gole
"The bond between Adria Mobil and the Adria Mobil Cycling Club was forged more than ten
years ago, and has transformed from a close cooperation to a real partnership. This mutual
cooperation and professional team work is corroborated and demonstrated by excellent results.
I am particularly pleased that we have, through dedicated team work, successfully placed the
Adria trademark onto the international athletic-cycling scene thus presenting the active leisure
philosophy to a large number of people.
YEAR 2012
DESCRIPTION Introductory words by Sonja Gole,
Adria Mobil CEO
Zgodovina tako družbe kot kluba je izjemno bogata in barvita in četudi
zaradi zavedanja, kako zahtevna je pot do vsakega cilja, do slehernega
delujemo v zelo različnih panogah smo oboji uspeli dokazati, da so timsko
uspeha – tako poslovnega kot tudi športnega.
delo, vztrajnost, inovativnost in pripadnost prej ali slej nagrajeni tudi z uspehom. In 40-letni jubilej, tlakovan z mnogimi odličji in vrhunskimi rezultati
Vsem klubskim delavcem in članom kluba zato iskreno čestitam za vse
ter družbeno odgovornim delom, ni le mejnik, temveč uspeh sam po sebi.
dosežke in jim želimo veliko uspehov – s prepotrebnim kančkom športne
Želim in verjamem, da bomo s kolesarskimi ambasadorji blagovne znamke
sreče – tudi v prihodnje.
Adria skupaj doživeli še številne uspehe, ki bodo imeli vrednost in težo tudi
”Vez med družbo Adria Mobil in istoimenskim kolesarskim klubom je nastala že
pred več kot desetletjem in je iz začetnega dobrega sodelovanja prerasla v pravi
partnerski odnos.”
9
”The bond between Adria Mobil and the Adria Mobil Cycling Club was forged
more than ten years ago, and has transformed from a close cooperation
to a real partnership.”
The history of both the company and the club is very rich and colourful.
will continue to see numerous accomplishments in the future, which will be
Even though our two organizations operate in two different areas, we have
appreciated in the awareness that reaching any goal takes hard work,
both proved that team work, persistence, innovativeness and loyalty will
whether you want to be successful in business or in sports.
eventually lead to success. This 40th anniversary, which has been paved
with many medals and excellent results as well as socially responsible work,
I extend my sincerest congratulations to all the Club staff for their
is more than just a milestone, it is also a success in itself. I hope and believe
achievements and wish them much success – and that necessary bit of luck
that together with the 'cycling ambassadors' of the Adria trademark, we
– in the future.
LETO 2012
OPIS Nagovor Jožeta Colariča,
predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto
Stara resnica nas uči, da se vsaka uspešna zgodba začne z majhnimi koraki, dobršno mero poguma in vztrajnostjo. To je zgodba Krke, ki je v skoraj 60-letni zgodovini postala eno od vodilnih
generičnih farmacevtskih podjetij v svetu, in je tudi zgodba Kolesarskega kluba Adria Mobil, ki
je v štirih desetletjih nanizal vrsto zavidljivih športnih dosežkov.
V Krki svoje poslanstvo živeti zdravo življenje tesno povezujemo s skrbjo za širšo družbeno skupnost. S sponzorskimi in donatorskimi sredstvi že desetletja podpiramo delovanje društev in organizacij ter posameznike. Posebno pozornost namenjamo športnim dejavnostim, saj se zavedamo
pomena športnega duha. Še več – v športu vidimo številne vzporednice. Partnerstvo, zaupanje,
hitrost in fleksibilnost so vrednote, ki so izrednega pomena tako v športu kot v poslovnem svetu.
10
Jože Colari
The plain and simple truth is that each success story starts with a small step and with considerable courage and perseverance. This is the story of Krka, which has, in its almost 60-year-long
history, become one of the leading generic pharmaceutical companies in the world; it is also the
story of the Adria Mobil Cycling Club, which has accomplished a number of remarkable sporting
achievements over the last four decades.
Krka's mission 'Living a healthy life' is closely associated with caring for the wider community.
The company has, for decades now, been providing sponsorships and making donations in order
to support various societies and organizations as well as individuals. Being aware of just how
important the spirit of sport is, we devote special attention to sporting activities. Furthermore,
we can draw certain parallels between sport and business. Partnership, trust, speed and flexibility
are values that are of great importance both in the world of sport and business.
YEAR 2012
DESCRIPTION Introductory words by Jože Colarič,
President of the Management Board and Chief Executive, Krka, d. d., Novo mesto
Kakovost v Kolesarskem klubu Adria Mobil nenehno potrjujete ne le v
V imenu Krke in v svojem imenu vam ob častitljivem jubileju čestitam in
tekmovalnem smislu, ampak tudi z organizacijo odmevnih in rezultatsko
želim, da bi Kolesarski klub Adria Mobil s sistematičnim in strokovnim delom
uspešnih kolesarskih dirk Po Sloveniji. Letošnjo, 19. po vrsti, bo poleg
tudi v prihodnje bogatil tukajšnji športni prostor. Naj bo uspešno izvedena
zvenečih imen cestnega kolesarstva nedvomno zaznamovalo dejstvo, da se
19. dirka Po Sloveniji uvod v novo desetletje športnih dosežkov.
bo odvila v 40., jubilejnem letu kluba.
”Partnerstvo, zaupanje, hitrost in fleksibilnost so vrednote,
ki so izrednega pomena tako v športu kot v poslovnem svetu.”
11
”Partnership, trust, speed and flexibility are values that are of
great importance both in the world of sport and business.”
The quality in the Adria Mobil Cycling Club is constantly confirmed, not
I would like to congratulate you on this special occasion on behalf of Krka
only when it comes to competitions, but also in terms of organizing the
and myself, and I hope that the Adria Mobil Cycling Club will continue to
high-profile and successful Tour of Slovenia bicycle races. This year's race,
enrich the local sport’s scene with their systematic and professional work.
which is the 19th in a row, will be marked not only by being participated
Let this successfully held 19th Tour of Slovenia be an introduction to a new
in by illustrious names in road cycling, but also by the fact that it is taking
decade of sporting achievements.
place in a year when the club is celebrating its 40th anniversary.
LETO 2012
OPIS Nagovor Alojza Muhiča,
Župana Mestne občine Novo mesto, Slovenija
Novo mesto je kolesarsko mesto, na kar smo izjemno ponosni. Kolesarstvo je namreč slovenska
nacionalna športna panoga, Novo mesto pa pomembno središče kolesarstva z dolgoletno in
uspešno tradicijo. Ta je seveda v zadnjih desetletjih povezana s Kolesarskim klubom Adria Mobil.
V omenjenem obdobju je namreč »kolesarstvomanija« zajela številne Novomeščane tudi zaradi
uspešnega dela Kolesarskega kluba Adria Mobil in izjemnih kolesarjev v tem klubu, ki so s svojim
odnosom do športa mnoge navduševali za profesionalno ali zgolj rekreativno vrtenje pedal.
Kdo bi si mislil konec 19. stoletja, ko se je na Dolenjskem začelo organizirano kolesarstvo, da bo
to kasneje ena od najpomembnejših športnih panog, v kateri bomo dosegali vrhunske rezultate
na slovenski, evropski in svetovni ravni. In prav to se je, še posebej v zadnjih 40 letih, dogajalo.
Mnogi posamezniki iz novomeškega kluba so namreč s svojim talentom, vztrajnostjo in trdim
delom ponesli ime Novega mesta izven naših meja. Kolesarstvo je tako postalo odlična promocija
in glasnik našega koščka dežele. Vanjo pa so prav organizatorji odmevnih tekmovanj in nastopov
privabili mnoge ugledne kolesarje od drugod in številne turiste ter kolesarske navdušence.
Alojz Muhič
12
Novo mesto is a cycling town; a fact which we are immensely proud of. Cycling is, after all, a
national sport in Slovenia, with Novo mesto being an important cycling centre with a long and
successful tradition. This tradition has, of course, been linked with the Adria Mobil Cycling Club
for the past few decades. During this time, "cycling mania" has hit many residents of Novo
mesto; partly because of the success of the Adria Mobil team and the exceptional cyclists in the
club who have, through their attitude towards sport, inspired many people to take up cycling
professionally or as a hobby.
Looking back to the end of the 19th century, when in Dolenjska region the cyclists started
to organize, who at that time would have imagined that cycling would later become one of
the most important sports disciplines. One in which we would achieve outstanding results in
Slovenia, Europe and the world. And that is exactly what has been happening over the last 40
years. Namely, many individual athletes from the Novo mesto Cycling Club have made their
YEAR 2012
DESCRIPTION Introductory words by Alojz Muhič,
Major of Novo mesto, Slovenia
Seveda pa so za ustanovitev in častitljivo obletnico novomeškega kluba
vse bolj prepoznavno dirko Po Sloveniji, ki je pridobila mednarodno veljavo
zaslužni ne le kolesarji, ampak tudi tisti, ki so ga v vseh teh letih uspešno
in jo novomeška občina vsako leto znatno podpre.
vodili in kakor koli pomagali. Mestna občina Novo mesto je vedno imela
posluh zanj in ga skupaj z dolenjskim gospodarstvom podpirala in vzpod-
Vsem nekdanjim in sedanjim članom, kolesarjem in tistim, ki so na kakršen
bujala.
koli način sodelovali pri pisanju zgodbe o 40-letnem uspehu Kolesarskega
kluba Adria Mobil, iskrene čestitke. Sedanjim tekmovalcem pa želim še ob-
Ponosni smo na prvo dirko, ki je bila na progi Gotna vas – Novo mesto pred
ilo uspešno prevoženih kilometrov, veliko zmag, predvsem pa uživanja ob
40 leti. Pa seveda tudi na vsa kasnejša tekmovanja; balkansko kolesarsko
vrtenju pedal. Srečno.
prvenstvo leta 1985, mladinsko svetovno prvenstvo leta 1996 in ugledno ter
”Kdo bi si mislil konec 19. stoletja, ko je bil na Dolenjskem ustanovljen prvi
kolesarski klub, da bo to kasneje ena od najpomembnejših športnih panog, v
kateri bomo dosegali vrhunske rezultate na slovenski, evropski in svetovni ravni.”
13
”Looking back to the end of the 19th century, when the first cycling club was
founded, who at that time would have imagined that cycling would later become
one of the most important sports disciplines.”
home town famous abroad with their talent, persistence and hard work.
We are proud of the first bicycle race on the Gotna vas-Novo mesto route
Cycling has thus become an excellent method of promoting our region. The
forty years ago, as well as all the subsequent competitions: the Balkan Road
organizers of noticeable competitions and events have attracted numerous
Cycling Championship in 1985, the World Junior Championship in 1996 and
prominent cyclists from abroad and many tourists and cycling buffs to our
the prominent Tour of Slovenia, which is continuing to gain recognition and
corner of the world.
has become internationally known. The Novo mesto municipality provides
considerable support for this event every year.
Obviously, the credit for the formation of the club, and for its milestone
anniversary, goes not only to the athletes, but also to those that have run
I extend my sincere congratulations to all past and present members, cyclists
it and supported it over the years. The Novo mesto municipality has always
and those that have in any way participated in the creation of the 40-year-
given assistance to the club when it was required, and has supported and
long success story of the Adria Mobil Cycling Club. And I wish all present
encouraged it as have the enterprises based in the region of Dolenjska.
competitors the very best in their future races, many victories, and above all,
lots of fun pushing those pedals. Good luck.
LETO 1978 - 1983
OPIS Kolesarski dres.
YEAR 1978 - 1983
DESCRIPTION Cycling jersey.
Prva etapa ° zgodba o začetkih
Vsak uspešen začetek nosi v sebi idejo z vizijo, ki presega okvire nekega časa in, kot se je pokazalo v primeru novomeškega kolesarskega kluba, odgovarja na željo po gibanju, rekreaciji,
dokazovanju in tudi samopotrjevanju. Leta 1972 je tako nekaj kolesarskih entuziastov ustanovilo
novomeški kolesarski klub, z namenom, da rekreativno kolesarstvo posameznih navdušencev z
dolenjskih gričev prenesejo v organizirano obliko, s ciljem postati prava kolesarska ekipa, ki bo
sposobna dosegati vrhunske športne rezultate tako doma kot v tujini.
Ideja je bila zastavljena pogumno in smelo, vendar so se vsi, ki so bili kakorkoli vpeti v delovanje
kluba, s svojim navdušenjem, energijo, požrtvovalnostjo in motiviranostjo, uspešno soočili z
začetnimi izzivi in klub je zaživel. Posamezniki so tako postali ekipa, ki je postavila dober temelj
za vsa nadaljnja leta delovanja kluba.
16
prva etapa
The First Stage ° the story of the beginnings
Every successful start carries along the idea of a vision that goes beyond specific time and, as
was demonstrated by the cycling club from Novo mesto, it responds to the need for exercise, recreation, proving oneself and self-affirmation. Thus in 1972 a few cycling enthusiasts founded
the Novo mesto cycling club in order to change the recreational cycling activities of individual
cycling buffs riding across the hillsides of Dolenjska into a more organized form. Their objective
was to become a proper cycling team capable of competing at the highest level at home and
abroad.
The idea was courageously and boldly put into action and all those who were in any way
connected to the activities of the club successfully faced the initial challenges through their
eagerness, energy, selflessness and motivation and so the club got off to an auspicious start.
The individual cyclists thus became a team that laid a good foundation for all the club's future
endeavours.
17
LETO 1972
OPIS Prvi zapisnik seje Upravnega
odbora Kolesarskega društva
Novo mesto.
18
YEAR 1972
DESCRIPTION The first minutes of the meeting
of the Novo mesto Cycling Club
Management Board.
1972 LETO
Člani Kolesarskega društva Novo mesto na Loki. OPIS
19
1972 YEAR
Members of the Novo mesto Cycling Club in Loka. DESCRIPTION
LETO 1973
OPIS ° Prijava tekmovalcev Kolesarskega društva Novo mesto na
Kolesarsko zvezo Slovenije.
° Prva stran izkaznice Kolesarskega društva Novo mesto.
YEAR 1973
DESCRIPTION ° Registering the competitors of the Novo mesto Cycling Club at the Slovenian Cycling Federation.
° The first page of the membership card of the
Novo mesto Cycling Club.
1978 LETO
Članek o Kolesarskem društvu Novoteks, ki je izšel v tovarniškem glasilu Novoteksa. OPIS
1978 YEAR
An article about the Novoteks Cycling Club, published in the Novoteks factory bulletin. DESCRIPTION
LETO 1986
OPIS Etapna zmaga Srečka Glivarja na dirki Po Jugoslaviji.
YEAR 1986
DESCRIPTION Stage win of Srečko Glivar in the Tour of Yugoslavia race.
1989 LETO
Na dirki Po Maroku. OPIS
1989 YEAR
Tour of Maroko race. DESCRIPTION
LETO 1986
OPIS Članska ekipa kolesarskega društva pred odhodom na dirko.
YEAR 1986
DESCRIPTION Cycling team members before the race.
1985 LETO
Članska ekipa kolesarskega društva Krka na dirki v Avstriji: Sandi Papež, Janez Božič, OPIS
Jure Robič, Darko Papež, Ivan Turk, Branko Novak, Jože Peterlin.
1985 YEAR
Krka Cycling team members at a race in Austria: Sandi Papež, Janez Božič, DESCRIPTION
Jure Robič, Darko Papež, Ivan Turk, Branko Novak, Jože Peterlin.
LETO 1984 ° 1983 ° 1976
OPIS ° Pred startom ciklokrosa na Drski v Novem mestu.
° Državno prvenstvo v Poreču v ciklokrosu, ml. mladinci (z leve proti desni): Janez Božič, Bojan Udovč, Srečko Glivar.
° Članek iz Dolenjskega lista.
YEAR 1984 ° 1983 ° 1976
DESCRIPTION ° At the start of the cyclo-cross race in Drska, Novo mesto.
° National cyclo-cross championship in Poreč, juniors (from left to right) Janez Božič, Bojan Udovč, Srečko Glivar.
° Article from the Dolenjski List (newspaper).
1983 LETO
Ekipa dečkov kolesarskega društva, v katerem je že potekala vzgoja mladih kolesarskih upov. OPIS
27
1983 YEAR
Early beginnings of education in the cycling club. DESCRIPTION
LETO 1972
OPIS Dirka v Tišini, ena prvih dirk, na kateri so nastopili tekmovalci
Kolesarskega društva Novo mesto.
YEAR 1972
DESCRIPTION Race in Tišina, one of the first races in which athletes of the
Cycling club Novo mesto took part.
1983 LETO
Mladinska vrsta kolesarskega društva: Branko Bojanc, Slavko OPIS
Črnič, Janez Jagodic, Jože Smole, Sandi Papež.
1983 YEAR
Juniors of the Cycling club: Branko Bojanc, Slavko DESCRIPTION
Črnič, Janez Jagodic, Jože Smole, Sandi Papež.
LETO 1984 ° 1975
OPIS ° Članek iz Dolenjskega lista.
° Članek iz Sportskih novosti.
YEAR 1984 ° 1975
DESCRIPTION ° Article from the Dolenjski List.
° Article from Sportske Novosti.
1986 LETO
Takratni direktor kluba, Jože Majes, je vedno imel drzno vizijo klubskega razvoja. OPIS
Z njegovimi besedami: »Vozil sem z dolgimi lučmi, ko so drugi imeli kratke.«
1986 YEAR
The current manager of the club, Jože Majes, always had a daring vision of the club's development DESCRIPTION
"I was driving with high beams on and the others were using their low beams," he said.
LETO 1986
OPIS Novinarska konferenca pred Veliko nagrado Krke.
YEAR 1986
DESCRIPTION Press conference prior to Krka Grand Prix.
1977 LETO
Ivan Turk, Franc Zrimšek in Stane Mijajlovič ob OPIS
osvojitvi naslova državnih prvakov.
1977 YEAR
Ivan Turk, Franc Zrimšek and Stane Mijajlovič DESCRIPTION
winning the National Championship title.
1983 LETO
Kolesarski dres. OPIS
1983 YEAR
Cycling jersey. DESCRIPTION
36
Rumene majice ° zgodba o dosežkih
Ko je kolesar vrhunsko fizično pripravljen, hkrati pa ga ženejo neskončna motivacija, energija in notranja moč, takrat
nastopi zmaga. Zmaga kot poplačilo za vse preteklo delo in motivacija za naprej. Kljub temu, da so zmagovalci
posamezniki, zna vsak izmed njih povedati, da medalja pripada slehernemu članu ekipe, ki se je boril z njim in zanj,
da lahko en kolesar na zmagovalnih stopničkah ponosno predstavlja barve svojega kluba, svoje ekipe.
V štirih desetletjih delovanja kluba je bilo zmag in ostalih odličnih uvrstitev zelo veliko. Klub se lahko pohvali z
medaljami in pokali z vseh največjih svetovnih in evropskih prireditev, kar nedvomno priča o kakovostnem in predanem delu vseh klubskih delavcev, ki so v klubu pustili svoj pečat.
Mlajše generacije kolesarjev, ki so v klubu nabirale svoje izkušnje, so se imele priložnost abecede kolesarstva učiti
tudi od svojih uspešnih starejših ekipnih kolegov. In tako je klub »vzgojil« kar nekaj mednarodno uveljavljenih in
zvenečih imen, ki se v domači klub in na že tolikokrat prevožene lokalne poti še vedno radi vračajo.
rumene majice
Yellow Jerseys ° the story of achievements
When a rider is in top physical condition, and is at the same time driven by endless motivation, energy and inner
strength, that is when they can expect to win. Victory comes as a form of payment for all the effort that had been
invested in the past, and as a future motivation. Despite the fact that the winners are individual riders, each one will
tell you that the medal belongs to every member of the team who fought with them and for them, so that one rider
can stand up there on the winner's podium and proudly show off the colours of his club and his team.
In the four decades that the club has been active, they have won many medals and achieved a number of good placings. The club prides itself on having won medals and trophies in all the major world and European events, which
undoubtedly attests to the quality of the work done by everyone working for the team and to their commitment.
They have all left their mark on the club.
The younger generations of cyclists, who gained valuable experience in the club, had an opportunity to learn the
basics from their older teammates. And so the club has "raised" quite a number of internationally acclaimed and
illustrious athletes, who still like to return to their home club and the all too familiar local roads.
37
Marko Kump 2009
Sredozemske igre, Pescara,
2. mesto na cestni dirki
Jure Zrimšeke 2002
Evropsko prvenstvo do 23 let,
Buttgen, 1. mesto v vožnji na točke
Sandi Papež 1989
Dirka Po Jugoslaviji, 1. mesto
Sandi Papež 1985
Balkansko kolesarsko prvenstvo v
Novem mestu, 1. mesto na cestni dirki
Sandi Papež in Jože Smole 1985
Balkansko kolesarsko prvenstvo v
Novem mestu, 2. mesto v ekipni vožnji
38
1985-2009 LETO
Največji doseški kluba. OPIS
Sandi Papež and Jože Smole 1985
The Balkan Cycling Championships
in Novo mesto, 2nd place in the
team race
Sandi Papež 1985
The Balkan Cycling Championships
in Novo mesto, 1st place in the
road race
Sandi Papež 1989
Tour of Yugoslavia, 1st place
Jani Brajkovič 2004
Svetovno prvenstvo do 23 let,
1. mesto v kronometru
Marko Kump 2009
The Mediterranean Games, Pescara, 2nd place in the road race
Bogdan Fink 1990
Svetovno mladinsko prvenstvo,
3. mesto na cestni dirki
Jure Zrimšek 2003
Evropsko prvenstvo do 23 let,
Atene, 2. mesto mesto v kronometru
Jure Zrimšek 2002
Evropsko prvenstvo do 23 let,
Bergamo, 3. mesto v kronometru
Jure Zrimšek 2002
European Championship for men
under 23, Buttgen, 1st place in the
points race
Jure Zrimšek 2002
European Championship for men
under 23, Bergamo, 3rd place in
the time trial
Jure Zrimšek 2003
European Championship for men
under 23, Athens, 2nd place in the
time trial
Bogdan Fink 1990
Junior World Championship, 3rd
place in the road race
Jure Zrimšek 2004
World Championship for men under 23, 1st place in the time trial
1985-2009 YEAR
Best achievements of the club. DESCRIPTION
LETO 1985 ° 1985 ° 1982
OPIS ° Uradni rezultati Balkanskega prvenstva v cestni vožnji.
° Sandi Papež v vodstvu na balkanskem prvenstvu v
kolesarstvu v Novem mestu.
° Članek iz Dolenjskega lista.
YEAR 1985 ° 1985 ° 1982
DESCRIPTION ° The official results of the Balkan Championship in road cycling.
° Sandi Papež in lead position during the Balkan
Cycling Championship in Novo mesto.
° Article from Dolenjski list.
1985 LETO
Sandi Papež na ramenih navijačev po zmagi na BAKOP-u. OPIS
41
1985 YEAR
Sandi Papež being carried on the shoulders of supporters DESCRIPTION
after winning the Balkan Cycling Championship.
LETO 1989
OPIS Dirka Po Jugoslaviji, zmagovalec Sandi Papež, na 2. mestu Srečko Glivar.
YEAR 1989
DESCRIPTION Tour of Yugoslavia race, winner Sandi Papež, Srečko Glivar came in second.
1990 LETO
Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Angliji osvoji Bogdan Fink 3. mesto in s tem prvo odličje v zgodovini kluba na svetovnih OPIS
prvenstvih. V ciljnem sprintu premaga Italijana Daniella Nardela, ki kasneje postane italijanski prvak.
1990 YEAR
At the world junior cycling championship in England Bogdan Fink achieves the 3rd place. This is the first medal the club has DESCRIPTION
won at the world championships. In the sprint finish he defeats Daniell Nardelo, who later becomes the Italian champion.
LETO 1998
OPIS Kolesarji Krke-Telekoma na dirki Po Sloveniji slavijo trojno zmago, z leve proti
desni: Gorazd Štangelj, Branko Filip, Pavel Šumanov.
YEAR 1998
DESCRIPTION Krka-Telekom cyclists are celebrating their triple victory at Tour of Slovenia,
from left to right Gorazd ŠTangelj, Branko Filip, Pavel Šumanov.
2002 LETO
Evropsko prvenstvo na velodromu, OPIS
Jure Zrimšek, 1. mesto.
45
2002 YEAR
The European Championship at the DESCRIPTION
velodrome, Jure Zrimšek, 1st place.
LETO 2000
OPIS ° 1. mesto Martina Derganca na Veliki nagradi Krke.
° Novomeški kolesarji na dirki Po Sloveniji ponovijo uspeh iz leta 1998 in slavijo drugo trojno zmago, z leve proti desni: Vladimir Miholjevič, Martin Derganc, Boris Premužič.
46
YEAR 2000
DESCRIPTION ° Martin Derganc won 1st place at the Krka Grand Prix.
° Cyclists repeat their success from 1998 and celebrate the 2nd triple victory at Tour of Slovenia,
from left to right Vladimir Miholjevič, Martin Derganc, Boris Premužič.
2004 LETO
° Svetovno prvenstvo do 23 let v Veroni, z leve proti desni:Thomas Dekker, Jani Brajkovič, Giovanni Visconti. OPIS
° Jani Brajkovič med vožnjo, s katero osvoji naslov svetovnega prvaka v kategoriji do 23 let.
47
2004 YEAR
° World Championship for men under 23, from left to right: Thomas Dekker, Jani Brajkovič, Giovanni Visconti. DESCRIPTION
° Jani Brajkovič during the race, with which he won the U23 world champion title.
LETO 2007
OPIS ° Dirka Po Sloveniji, zmagovalec Tomaž Nose na ramenih navijačev.
° Zmaga Tomaža Noseta je odmevala tudi v številnih medijih; na fotografiji naslovnica Nedela dan po zmagi.
48
YEAR 2007
DESCRIPTION ° Tour of Slovenia, the winner Tomaž Nose is being carried by his fans.
° The victory of Tomaž Nose achieved high media coverage; the photo is showing the front page of the newspaper Nedelo a day after the victory.
2009 ° 2010 LETO
Na
Mediteranskih
igrah
je
2.
mesto
osvojil
Marko
Kump. OPIS
°
° Trofeo ZSSDI, 1. mesto Marko Kump, 2. mesto Matej Gnezda.
° Marko Kump postane športnik leta Mestne občine Novo mesto.
2009 ° 2010 YEAR
At
the
Mediterranean
Games,
Marko
Kump
won
2nd place. DESCRIPTION
°
° Trofeo ZSŠDI, 1st place for Marko Kump, 2nd place for Matej Gnezda.
° Marko Kump becomes the sportsman of the year in Municipality of Novo mesto.
LETO 1984
OPIS Kolesarski dres kluba.
YEAR 1984
DISCRIPTION Cycling jersey.
Gorski cilji ° zgodba o ekipnem duhu
Znani rek pravi: »Vsi za enega, eden za vse.« V kolesarstvu to še kako drži in vsak posameznik ob vstopu v klub postane pomemben član in člen ekipe, ki se mora zavedati pomena ekipnega dela, ekipnega duha.
Naslov »Gorski cilji« simbolizira ekipni duh, saj je gorska zmaga praviloma zelo težko dosegljiva, zato morajo kolesarji takrat
še bolj »stisniti zobe« in pomagati drug drugemu. Hkrati pa najboljši izmed njih, tudi če je že na koncu s svojimi močmi, črpa
zadnje atome energije ravno iz zavedanja, da so vsi ob njem, da mu vsi pomagajo in da kljub nepredstavljivim naporom zmore
še tistih nekaj metrov do tako težko pričakovanega cilja.
V klubu se zavedajo, da močna ekipa, ki jo sestavljajo predani posamezniki, v profesionalnem pomenu doseže mnogo več, če
deluje usklajeno. Ekipa je lahko zmagovalna, v kolikor so vsi njeni čla(e)ni močni, in šibka, v kolikor le en sam pokaže svojo
šibkost. Da v klubu že od samih začetkov vlada ekipni duh, pričajo mnogi vrhunski dosežki, pa tudi tesne prijateljske vezi, ki so
ostale med kolesarji še dolgo po končani karieri.
52
gorski cilji
Kind of the Mountain ° the story of the team spirit
The world of cycling can be well summed up by the motto "All for one, and one for all". Each new member of the club immediately becomes an important part of the team and they have to be aware of how significant team work and team spirit are.
The title "Mountain goals" symbolizes the team spirit, since winning a mountain stage is typically hard to do, so the riders
have to "grit their teeth" even more than usual and help each other out. The best rider, even when he is completely exhausted,
draws the last ounces of strength out of the awareness that everyone is at his side, helping him out, and in spite of the extreme
exertion, he is able to overcome the last few metres and reach the eagerly awaited finishing line.
The club is well aware that a strong team consisting of committed individuals can achieve a great deal more, professionally
speaking, if it works in unison. The team can be successful if all the team members are strong, and unsuccessful if just one
member exposes his weakness. The fact that team spirit has been a feature of the club since the very beginning is attested to
by its many outstanding achievements as well as by the close-knit friendly ties between cyclists that remain strong long after
they have finished their careers.
53
LETO 1984 ° 1973
OPIS ° Članek iz časopisa Delo ob osvojitvi prvega naslova ekipnih državnih prvakov Jugoslavije.
° Franc Zrimšek, zmagovalec dirke Okoli Grma.
54
YEAR 1984 ° 1973
DESCRIPTION ° The article from the newspaper Delo published after the club had won their first Yugoslavian team championship.
° Franc Zrimšek, winner of the race 'Okoli Grma'.
1990 ° 1983 LETO
Državno
prvenstvo
v
Novem
Sadu,
z
leve
proti
desni:
Igor
Kranjec,
Gorazd
Štangelj,
Boštjan
Mervar. OPIS
°
° Dečki Kolesarskega društva Novo mesto.
1990 ° 1983 YEAR
National
Championship
in
Novi
Sad,
from
left
to
right:
Igor
Kranjec,
Gorazd
Štangelj,
Boštjan
Mervar. DESCRIPTION
°
° Youths from the Novo mesto Cycling Club.
LETO 1985
OPIS Cilj ekipne vožnje balkanskega prvenstva se je odvil na današnji
Seidlovi cesti v Novem mestu.
58
YEAR 1985
DESCRIPTION The finish of the team time-trial of the Balkan championship
took place in Seidlova Street in Novo mesto.
1977 ° 1978 LETO
Članek
iz
Dolenjskega
lista
po
osvojitvi
naslova
mladinskih
državnih
prvakov. OPIS
°
° Članek iz Dolenjskega lista po zmagi Franca Zrimška na dirki
Okoli Grma v Novem mestu.
59
1977 ° 1978 YEAR
° The article from the newspaper Dolenjski list after winning DESCRIPTION
the national championship title for juniors.
° The article from the newspaper Dolenjski list after Franc
Zrimšek won the race Okoli Grma in Novo mesto.
60
1992 ° 1996 LETO
Ekipni
prvaki
Slovenije:
Bogdan
Ravbar,
Gorazd
Štangelj,
Sandi
Papež,
Boštjan
Mervar. OPIS
°
° Državno prvenstvo v Lenartu, Slovenija, z leve proti desni: Sandi Papež, Bogdan Ravbar, Boštjan Mervar.
61
1992 ° 1996 YEAR
Slovenian
Team
Champions:
Bogdan
Ravbar,
Gorazd
Štangelj,
Sandi
Papež,
Boštjan
Mervar. DESCRIPTION
°
° National Championship in Lenart, from left to right: Sandi Papež, Bogdan Ravbar, Boštjan Mervar.
LETO 1995
OPIS Državno prvenstvo na Ptuju, 1. mesto Gorazd Štangelj.
YEAR 1995
DESCRIPTION The National Championship in Ptuj, 1st place won by Gorazd Štangelj.
1998 LETO
Grand Prix Solidarnost, Poljska, zmagovalec OPIS
Uroš Murn, na 3. mestu Boštjan Mervar.
1998 YEAR
Grand Prix Solidarnost, Poland, winner Uroš DESCRIPTION
Murn, Boštjan Mervar came in 3rd.
LETO 2004
OPIS Grand Prix Palio dei Reccioto: 1. mesto Tomaž Nose,
2. mesto Jani Brajkovič, 3. mesto Domenico Pozzovivo.
YEAR 2004
DESCRIPTION Grand Prix Palio dei Reccioto: 1st place Tomaž Nose,
2nd place Jani Brajkovič, 3rd place Domenico Pozzovivo.
2006 LETO
Dirka Po Sloveniji, ekipno 1. mesto Adria Mobil, z leve proti desni: Miha Švab, Jure Žagar, Bruno OPIS
Bertolinni, Tomaž Nose, Zoran Klemenčič, Jože Senekovič, Robert Kišerlovski.
2006 YEAR
Tour of Slovenia, 1st place for the Adria Mobil team, from left to right: Miha Švab, Jure Žagar, DESCRIPTION
Bruno Bertolinni, Tomaž Nose, Zoran Klemenčič, Jože Senekovič, Robert Kišerlovski.
LETO 2009
OPIS Državno prvenstvo v Mirni Peči, prvo mesto Blaž Jarc.
YEAR 2009
DESCRIPTION National championship in Mirna Peč, 1st place Blaž Jarc.
2010 LETO
Prva slovenska zmaga na dirki Trofeo ZSŠDI, katero organizira Zveza slovenskih športnih OPIS
društev v Italiji, z leve proti desni: Matej Gnezda, Marko Kump, Marco Canola.
2010 YEAR
The first Slovenian victory ever at the Trofeo ZSŠDI, which is organized by the Union of DESCRIPTION
Slovenian Sport Clubs in Italy, from left to right: Matej Gnezda, Marko Kump, Marco Canola..
LETO 2006
OPIS Kolesarski klub Adria Mobil
prejme Grb Mestne občine
Novo mesto.
68
YEAR 2006
DESCRIPTION The Cycling Club Adria Mobil
receives an award from the Town
Municipality of Novo mesto.
2009 LETO
"Če ti v srcu ne gori močan ogenj, nima smisla poskušati." Dean Karnazes OPIS
Goreča želja po zmagi v očeh Davida Pera in Jona Božiča ob pogledu na zmagovalne trofeje.
2009 YEAR
»If the fire in your heart is not strong enough, there is no point in trying.« Dean Karnazes DESCRIPTION
A great desire to win reflected in the eyes of David Per and Jon Božič when looking at the winner's cup.
LETO 1985
OPIS Kolesarski dres.
YEAR 1985
DESCRIPTION Cycling jersey.
Os pogona ° zgodba družbene odgovornosti kolesarskega pool-a
Os pogona je osrednji del pogonskega sklopa vsakega »velocipeda«, ki prenaša kolesarjevo moč in omogoča vrtenje koles – v
dobesednem in prenesenem pomenu. Aktivno uresničevanje filozofije aktivnega življenjskega sloga je eden izmed zaščitnih
znakov kluba že od samih začetkov; od leta 1977, ko je bila sklenjena prva pogodba o sodelovanju med takratnim društvom
in družbo Novoteks, pa vse do danes je kolesarski klub s svojim strokovnim delom, predanostjo in odličnimi rezultati zanesljiv
partner številnim najuglednejšim slovenskim družbam. Združeni v okviru kolesarskega pool-a skupaj s klubom uresničujejo svojo
vizijo družbene odgovornosti, katere gradniki so vrednote dela, zdravega življenjskega sloga, spoštovanja in odgovornosti. Brez
sponzorjev se kolesje kluba ne bi vrtelo, zato so prav oni naša os pogona in zato je to poglavje namenjeno njim.
72
os pogona
Bottom Bracket ° the story of the social responsibility of the cycling pool
The bottom bracket is the central part of the drivetrain of any velocipede; it transmits the rider's power and enables the wheels
to spin – in the literal and figurative sense. The effective implementation of the active lifestyle philosophy has been one of
the trademarks of the club from the very beginning; from 1977, when the first agreement on cooperation was made between
the club at the time and the company Novoteks, until now, the cycling club has been a reliable partner to numerous respected
Slovenian companies by being professional, dedicated and by achieving excellent results. The individuals that are joined in the
cycling community are, together with the club, realizing their vision of social responsibility, which consists of the values of work,
a healthy lifestyle, respect and responsibility. The wheels of the club would not be able to spin without our sponsors; they are
our bottom bracket, so this chapter is dedicated to them.
73
74
1978 LETO
Pogodba o prevzemu generalnega sponzorstva med podjetjem OPIS
Novoteks, tekstilna tovarna in kolesarskim klubom.
75
1978 YEAR
General Sponsorship Agreement between the DESCRIPTION
Novoteks textile factory and the cycling club.
LETO 1985
OPIS ° Nov logotip Kolesarskega društva Krka Novo mesto in logotip Dolenjskega kolesarskega sklada.
° Članek iz Dolenjskega lista o podpisu pogodbe med Krko, tovarno zdravil in Kolesarskim klubom Novo mesto.
76
YEAR 1985
DESCRIPTION ° A new club logo of Krka Novo mesto Cycling Club and the logo
of the Cycling Fund of Dolenjska.
° An article from the Dolenjski List about the signing of the contract between the pharmaceutical company Krka and the Novo
mesto Cycling Club.
1984 LETO
Zapisnik seje ustanovnega OPIS
odbora Dolenjskega
kolesarskega sklada.
77
1984 YEAR
Minutes from the meeting of DESCRIPTION
the Cycling Fund of Dolenjska's
Founding Committee.
LETO 2005
OPIS ° Podpis pogodbe o prevzemu generalnega sponzorstva podjetja Adria Mobil nad novomeškim kolesarskim klubom, levo Sonja Gole,
generalna direktorica Adrie Mobil, desno Robert Skobe, predsednik kluba.
° Pismo o nameri o prevzemu generalnega sponzorstva podjetja Adria Mobil nad kolesarskim klubom Krka.
YEAR 2005
DESCRIPTION ° The signing of the General Sponsorship Agreement between the company Adria Mobil and the cycling club from Novo mesto,
the director of the company, Sonja Gole, on the left; the president of the club, Robert Skobe, on the right.
° The Letter of Intent about Adria Mobil providing general sponsorship for the Krka Cycling Club.
79
LETO 2012
OPIS Aktualni sponzorski pool Kolesarskega kluba Adria Mobil.
80
YEAR 2012
DESCRIPTION The current sponsorship pool of Cycling team Adria Mobil.
2008 LETO
Predstavitev članske ekipe v Ljubljani skupaj z generalno direktorico podjetja Adria Mobil Sonjo Gole, OPIS
direktorjem podjetja Avtotriglav Damijanom Vukom in podpredsednikom kluba Božidarjem Zupanom.
81
2008 YEAR
Presentation of the club team in Ljubljana together with the Managing Director of Adria Mobil, DESCRIPTION
Sonja Gole; Director of Avto Triglav, Damijan Vuk and Vice President of the club, Božidar Zupan.
LETO 1986 - 1996
OPIS Kolesarski dres kluba.
YEAR 1986 - 1996
DESCRIPTION Cycling jersey.
V gibanju z ekipo ° zgodba o poslanstvu in identiteti kolesarskega kluba
Zgodovina kolesarskega kluba ni le zgodovina vrhunskih športnih dosežkov; že bežen pogled na vsakoletni
delovni načrt namreč razkriva, da se klub že vrsto let sistematično ukvarja tudi z vzgojo mladih kolesarjev, ki
se v klubu učijo osnov kolesarskih veščin ter vedenja v prometu, kot tudi organizacijo rekreativnih kolesarskih
prireditev, ki so v zadnjem obdobju vse bolj priljubljene. S takšnim pristopom je klub postal partner vsem, ki
jim zdrav življenjski slog pomeni način življenja, ki s kolesom uresničujejo svoje sanje – bodisi tekmovalne,
rekreativne ali avanturistične. Kolesarski klub tudi danes gradi svojo identiteto s profesionalno, rekreativno in
vzgojno dejavnostjo, vse pa povezuje neizčrpno prijateljstvo in strast do športa; od tod tudi klubsko poslanstvo,
ki se glasi: »S strastjo do športa, ki presega trenutke zmag in porazov, ustvarjati zdrav, aktiven in odgovoren
življenjski slog.«
84
v gibanju z ekipo
In Motion with the Team ° the story of the mission and identity of the cycling club
The history of the club is more than just the history of top sporting achievements; a quick glance at the annual
work plan reveals that the club has for many years now been involved in the education and training of young
cyclists, who are taught basic cycling skills and behaviour in traffic. The club also organizes recreational cycling
events that are becoming increasingly popular. With this approach, the club has become a partner to anyone
who has chosen a healthy lifestyle as a way of life and who rides a bicycle to make their dreams come true,
whether it is about competition, recreation or adventure. The club's identity continues to be built through its
professional, recreational and educational activities that are all connected by lasting friendship and a passion
for sport. Therefore the club's mission is: "To create a healthy, active and responsible lifestyle with a passion for
sport that transcends the moments of victories and defeats."
85
LETO 1986
OPIS Srečko Glivar na dirki Po Avstriji.
YEAR 1986
DESCRIPTION Srečko Glivar at the Tour of Austria.
1985 LETO
Balkansko mladinsko prvenstvo v Metliki, v ospredju Janez Božič. OPIS
1985 YEAR
The Balkan Championship in Metlika, Janez Božič in the foreground. DESCRIPTION
LETO 1973
OPIS Božo Mijajlovič v dresu podjetja
Pionir, dolgoletnega velikega
podpornika kolesarskega kluba.
88
YEAR 1973
DESCRIPTION Božo Mijajlovič in a jersey with
the logo of the company Pionir,
a long time supporter of the
cycling club.
1973 LETO
Start druge dirke Okoli Grma, ki jo je OPIS
organiziral kolesarski klub.
1973 YEAR
The start of the second race Okoli Grma, which DESCRIPTION
was organized by cycling club.
LETO 1992
OPIS Članska ekipa Kolesarskega kluba Krka, stojijo: Bogdan Fink, Gorazd Štangelj, Gregor Puš, Igor Turk,
Sandi Papež, sedijo: Bogdan Ravbar, Milan Eržen, Srečko Glivar, Boštjan Mervar, Roman Judež.
YEAR 1992
DESCRIPTION The Krka Cycling Club team, standing up: Bogdan Fink, Gorazd Štangelj, Gregor Puš, Igor Turk, Sandi
Papež, sitting down: Bogdan Ravbar, Milan Eržen, Srečko Glivar, Boštjan Mervar, Roman Judež.
1988 LETO
Članska ekipa: Marko Kruljac, Jože Smole, Janez Božič, OPIS
Jure Robič, Sandi Papež, Srečko Glivar.
1988 YEAR
Team: Marko Kruljac, Jože Smole, Janez Božič, Jure DESCRIPTION
Robič, Sandi Papež, Srečko Glivar.
LETO 1996
OPIS druga vrsta – Mirko Fifolt - direktor, Miro Balažič - doktor, Uroš Murn, Vladimir Miholjevič, Andrej Gimpelj,
Martin Derganc, Igor Turk – mehanik, Branko Bojanc – maser, Srečko Glivar – trener,
prva vrsta – Sandi Papež, Branko Filip, Milan Eržen, Bogdan Ravbar, Boštjan Mervar, Bogdan Fink
YEAR 1996
DESCRIPTION second line – Mirko Fifolt - director, Miro Balažič - doctor, Uroš Murn, Vladimir Miholjevič, Andrej Gimpelj,
Martin Derganc, Igor Turk – mechanic, Branko Bojanc – masseur, Srečko Glivar – coach,
first line – Sandi Papež, Branko Filip, Milan Eržen, Bogdan Ravbar, Boštjan Mervar, Bogdan Fink
1997 LETO
Prva slovenska profesionalna kolesarska ekipa Krka Telekom: Vladimir Miholjevič, Miran Štih, Milan Eržen, Uroš Murn, Branko Filip, Bogdan Fink, Boštjan OPIS
Mervar, Andrea Zatti, Sandi Papaž, Michelle Bedin, Bogdan Ravbar, Pavel Šumanov, Gorazd Štangelj, Igor Turk, Brane Bojanc in Srečko Glivar - trener.
1997 YEAR
First slovenian professional cycling team Krka Telekom: Vladimir Miholjevič, Miran Štih, Milan Eržen, Uroš Murn, Branko Filip, Bogdan Fink, Boštjan Mervar, DESCRIPTION
Andrea Zatti, Sandi Papaž, Michelle Bedin, Bogdan Ravbar, Pavel Šumanov, Gorazd Štangelj, Igor Turk, Brane Bojanc in Srečko Glivar - coach.
LETO 1997
OPIS Državno prvenstvo v gorski vožnji na Bazo 20,
v ospredju Gorazd Štangelj.
YEAR 1997
DESCRIPTION The National Championship in Mountain Cycling, a climb to Baza 20;
Gorazd Štangelj in the foreground.
2005 LETO
Članska ekipa: Robert Kišerlovski, Vid Ogris, Sašo Barantin, Jure Bregar, OPIS
Jani Brajkovič, Matej Zorko, Primož Šegina, Simon Špilak, Miha Švab.
2005 YEAR
The club team: Robert Kišerlovski, Vid Ogris, Sašo Barantin, Jure Bregar, DESCRIPTION
Jani Brajkovič, Matej Zorko, Primož Šegina, Simon Špilak, Miha Švab.
LETO 2006
OPIS Dečki Kolesarskega kluba Adria Mobil s
trenerjem Sandijem Papežem.
YEAR 2006
DESCRIPTION Youths of the Cycling Team Adria Mobil
with their coach Sandi Papež.
2009 LETO
Mladinci in dečki s trenerji Janezom Jagodicem, OPIS
Brankom Filipom in Sandijem Papežem.
2009 YEAR
Juniors and youths with their coaches Janez DESCRIPTION
Jagodic, Branko Filip and Sandi Papež.
LETO 2006
OPIS Simon Špilak na svetovnem prvenstvu v Salzburgu.
98
YEAR 2006
DESCRIPTION Simon Špilak at the World Championship in Salzburg.
2006 LETO
Dirka Po Sloveniji, v ospredju Miha Švab in Tomaž Nose. OPIS
99
2006 YEAR
Tour of Slovenia, Miha Švab and Tomaž Nose in the foreground. DESCRIPTION
2009 LETO
° Dirka Po Sloveniji, OPIS
zmagovalec zadnje etape
v Novem mestu Marko Kump.
° Poreč Trophy, Uroš Murn.
101
2009 YEAR
° Tour of Slovenia, DESCRIPTION
Marko Kump, the winner of the
last stage in Novo mesto.
° Poreč Trophy, Uroš Murn.
LETO 2011
OPIS Del poslanstva kluba je organizacija profesionalnih in rekreativnih kolesarskih prireditev. Na fotografiji je dirka Po Sloveniji
(zaključni sprint etape v Novi Gorici), ki jo klub organizira od leta 1993, in je v 2011 doživela že svojo 18. ponovitev.
YEAR 2011
DESCRIPTION Organizing professional and recreational cycling events is also a part of a club's mission. The photo is showing Tour of Slovenia
(the final sprint of the stage in Nova Gorica), which has been organized by the cycling club from 1993 and reached its 18th edition in 2011.
2011 LETO
Kolesarska dirka po Sloveniji. OPIS
2011 YEAR
Cycling tour of Slovenia. DESCRIPTION
LETO 2009
OPIS Vsakoletna dirka Zagreb-Ljubljana, ki jo Kolesarski klub
Adria Mobil organizira od leta 2008.
YEAR 2009
DESCRIPTION Cycling team Adria Mobil has been organizing the race
Zagreb-Ljubljana from 2008.
2008 ° 2011 LETO
Velika
nagrada
Kranja,
zmagovalec
Grega Bole. OPIS
°
° Po Sloveniji, Blaž Jarc.
2008 ° 2011 YEAR
The
Kranj
Grand
Prix,
winner
Grega Bole. DESCRIPTION
°
° Tour of Slovenia, Blaž Jarc.
LETO 2010
OPIS Uroš Beg na velodromu.
YEAR 2010
DESCRIPTION Uroš Beg at the velodrome.
2008 LETO
Z vzgojo mladih kolesarjev klub širi popularnost in predanost temu zanimivemu športu, hkrati pa bodoče profe- OPIS
sionalce pripravlja na članske vrste in zahtevna tekmovanja. Na fotografiji Denis Kebelj med treningom.
2008 YEAR
With education of young cyclists the club is spreading popularity and dedication to this interesting sport. At the same time the club is DESCRIPTION
upbringing future professionals for challenging and demanding races. The photo is showing Denis Kebelj during the training.
LETO 2011
OPIS Po Sloveniji, Jure Žagar prejema okrepčilo iz klubskega avtomobila.
YEAR 2011
DESCRIPTION Tour of Slovenia, Jure Žagar receiving refreshments from the team car.
2010 LETO
Taktične priprave pred začetkom dirke. OPIS
2010 YEAR
Instructing tactics before the race. DESCRIPTION
2010 LETO
Članska ekipa: Aljaž Hočevar, Tomaž Nose, Kristjan Fajt, Uroš Murn, Matej Gnezda, Blaž Jarc, OPIS
Jure Žagar, Mitja Mahorič, Simone Pallandri, Marko Kump, Jani Mušič, Pavel Gorenc.
2010 YEAR
The club team: Aljaž Hočevar, Tomaž Nose, Kristjan Fajt, Uroš Murn, Matej Gnezda, Blaž Jarc, DESCRIPTION
Jure Žagar, Mitja Mahorič, Simone Pallandri, Marko Kump, Jani Mušič, Pavel Gorenc.
LETO 2011
OPIS Dirka Po Sloveniji, prolog v Ljubljani, Blaž Furdi.
112
YEAR 2011
DESCRIPTION Tour of Slovenia, prologue in Ljubljana, Blaž Furdi.
113
LETO 2012
OPIS Članska ekipa: Kristjan Fajt, Tomaž Nose, Kristjan
Ðurasek, Radoslav Rogina, Matej Mugerli, Simon
Pavlin, Marko Kump, Matej Gnezda, Pavel Gorenc,
Aljaž Hočevar.
114
YEAR 2012
DESCRIPTION The club team: Kristjan Fajt, Tomaž Nose, Kristjan
Ðurasek, Radoslav Rogina, Matej Mugerli, Simon Pavlin,
Marko Kump, Matej Gnezda, Pavel Gorenc, Aljaž Hočevar.
LETO 1997 - 2002
OPIS Kolesarski dres kluba.
116
YEAR 1997 - 2002
DISCRIPTION Cycling jersey.
117
LETO 2002
OPIS Jure Zrimšek.
118
Biti v dobri ekipi
je nekaj povsem
drugega kot biti volk
samotar.
YEAR 2002
DESCRIPTION Jure Zrimšek.
Being a member of a good team is something completely different from being a solitary wolf.