Viri za uspešno upravljanje s tveganji v korporativnem smislu

ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Viri za uspešno upravljanje s tveganji v
korporativnem smislu
Robert Brumnik
ICS - CIS Center za informacijsko varnost
Gea College
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Vsebina
• Korporacije – Podjetja
• Okolje korporativnega tveganja
• Viri za obvladovanje tveganj
• Standardi kot orodja za obvladovanje tveganj
• Informacijska orodja za obvladovanje tveganj
• Človeški viri in obvladovanje tveganj
• Razvoj sistema za upravljanje tveganj
• Obvladovanje tveganj kot investicija
• Magistrski program – Management
korporativne varnosti (GEA College)
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Zakaj podjetja propadejo?
(Študija Why business fails? - Jessie Hagen, U.S. Bank)
• SLABO FINANČNO NAČRTOVANJE
• 82% - slabo poznavanje ali nepoznavanje
denarnega toka
• SLABO POSLOVNO NAČRTOVANJE
• 78% - Ni poslovnega načrta
• SLABO UPRAVLJANJE
• 70% - Ne prepoznajo (ali ignorirajo), kaj ne delajo
dobro in ne iščejo pomoči od tistih, ki to delajo
dobro.
• 63% - Premalo pomembnih in uporabnih poslovnih
izkušenj
• SLABO TRŽENJE
• 55% - Ne razumejo, kdo so tekmeci, ali celo
ignoriranje tekmecev
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Zavedajte se, da:
• 20% najvišjih managerjev verjame, da njihove
organizacije delujejo na nivoju svetovnega
razreda (v resnici jih manj kot 1%)
• Nadaljnje raziskave kažejo, da v povprečju
porabimo več kot 60% svojega časa za
popravljanje napak
John Smith, Director, British Quality foundation, UK
“Striving for Continuous Improvements”
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Corporation vs. Enterprise
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Okolje korporativnega tveganja
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Cikel obvladovanja tveganj
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Sistemski standardi kot orodja za
obvladovanje tveganj
Obstaja veliko sistemskih standardov in včasih se je
težko odločiti, kateri (če sploh kakšen) je
življenjsko pomemben za organizacijo.
• Sistemski standard obvladovanja tveganj je ISO31000.
• Sistemski standardi NISO sistemi upravljanja, je
pomembno, da razvijemo svoj sistem upravljanja na
osnovi tega, kako izvajamo in nadzorujemo posel in ne
glede na nek publiciran sistemski standard.
• Vsaka organizacija ima en sam sistem upravljanja (ne
glede na to ali je prepoznan, dokumentiran in celo
certificiran po katerem od mednarodnih standardov),
vendar nekateri faktorji, kot npr. viri in odjemalci,
zahtevajo, da obravnavamo del sistema za določenega
deležnika.
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Predstavitev informacijskih
tveganj poslovodstvu
Stroški vlaganja v rešitve informacijske varnosti
Kako se je v preteklosti vlagalo v informacijsko
varnost?
• Vpeljava varnostnih rešitev je temeljila na dobrih
praksah standardov (ISO/IEC 27001)
• Analiza tveganja razvrsti
varnostne ukrepe po
pomembnosti glede na
tveganje, ki ga odpravljajo.
www.ics-institut.si
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Dejavniki tveganja
organizacijskega okolja
Pogoji, ki so prisotni v sistemu pred nezgodo
povzročijo dogodek s sprožilnimi dejavniki
(International Civil Aviation Organization, 2009).
www.ics-institut.si
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
ČLOVEK = najšibkejši člen pri zagotavljanju korporativne varnosti
Pravilo 80:20 predpostavlja, da približno 80
odstotkov nesreč povzročijo zgolj tvegana
vedenja ali ravnanja, preostalih 20 odstotkov
pa je povzročenih s strani nevarnih okoliščin
in tehnologije (Cooper, 2001).
ČLOVEK KOT POŽARNI SISTEM IK SISTEMA
se oblikuje v okviru
KORPORACIJSKE VARNOSTNE KULTURE
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Razvoj sistema upravljanja
tveganj
Vsaka organizacija je posebna in četudi ima
organizacija nek sistem upravljanja tveganj, ki
ga sestavljajo elementi, si niti dva sistema nista
enaka.
Zato:
• Mora vsaka organizacija razviti svoj lastni sistem
upravljanja tveganj, ki ga lahko uporablja in izboljšuje
• Sistem upravljanja tveganj ni mogoče kupiti ali ga
dobiti od svetovalcev, temveč ga mora organizacija
ustvariti sama (seveda lahko tudi s pomočjo
svetovalca)
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Donosnost investicije vs. Pričakovana
izguba zaradi incidenta
Kako izračunati, ali je investicija v
informacijsko varnost upravičena?



Analiza stroškov in koristi (Su,
2006):
Koristi informacijske varnosti
(NIST, 1970) so prihranki
letnih izgub zaradi znižanja
verjetnosti ali posledic
incidentov:
Pričakovane letne izgube
zaradi varnostnega
incidenta ALE:
Pričakovana izguba zaradi incidenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izgube zaradi incidenta:

Pogostost v določenem
obdobju je odvisna od:
Stroški nabave strojne in/ali
programske opreme
Stroški ponovne vzpostavitve
stanja
Izguba prihodkov podjetja
Izguba produktivnosti podjetja
Kazni zaradi kršitve zakonodaje
in/ali pogodbenih obveznosti
Izguba ugleda
Statistike varnostnih incidentov v
zgodovini
Vrednosti informacijskih sredstev
Motivacije napadalca
www.ics-institut.si
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Identifikacija tveganj
• sistematična, obsežna ter kakovostna
izvedba
• identificiramo čim več tveganj, kritičnih točk
oz. segmentov,
• ustrezna opredelitev in beleženje tveganj, ne
glede na to ali so določena tveganja že
znana oziroma ustrezno nadzorovana,
• dobro poznavanje organizacije in njenega
notranjega ter zunanjega okolja,
• sodelovanje strokovnjakov iz različnih
poslovnih področij so zelo pomembni
dejavniki, pozitivno vplivajo na izvajanje
www.ics-institut.si
procesa identifikacije tveganj.
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Analiziranje tveganj
• doseči razumevanje identificiranih tveganj, tudi vrste
ter stopnje tveganj, pripomore k odločitvi kako identificirana
tveganja obravnavati,
• zajeti natančno analizo izvora, vzroka tveganj,
opredelitev posledic tveganj, opredelitev verjetnosti
posameznih tveganj ter posledic in kriterijev, ki so povezani s
tveganji, opredelitev oziroma iskanje že obstoječih kontrol
oziroma procesov, ki omogočajo znižanje negativnih posledic
opredeljenih tveganj,
• opredelitev stopnje tveganja; razne statistične analize,
izračuni v kombinaciji z vplivi in verjetnostmi posameznih
tveganj; bistvena je njihova skladnost s kriteriji, ki so opredeljeni
v okviru strategije za management tveganj,
• v pomoč; pretekle izkušnje, zgodovinski podatki in poročila,
standardi, analize, prototipne rešitve in eksperimenti, različni
www.ics-institut.si
modeli, specialistična in ekspertna znanja oziroma
nasveti,
itd.
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Vrednotenje tveganj
• kvalitativno, kvantitativno
• opredelimo tveganja, ki jih je oziroma jih ni
potrebno ustrezno obravnavati glede na
prioriteto tveganj,
• pri vrednotenju tveganj je poleg stopnje
tveganja potrebno upoštevati tudi druge
dejavnike kot so posledice, verjetnost
dogodkov, vpliv posameznih tveganj in
superpozicije tveganj, itd.
www.ics-institut.si
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
GEA College Group consist of
 GEA
College – Business Education Center
 GEA
College – Center of Higher Vocational
Schools
 GEA
 GEA
College – Faculty of Entrepreneurship
College – Master program (Corporate
Risk Manager)
ERM konferenca, GZS, 25.10.2013
Hvala za pozornost
Vprašanja in odgovori