NOVI MOST ČEZ LJUBLJANICO V PODPEČI

Gregor Gruden
(1)
NOVI MOST ČEZ LJUBLJANICO V PODPEČI
1
UVOD
V oktobru 2007 je bil zgrajen in predan prometu novi most čez Ljubljanico v Podpeči. Most
pomeni veliko pridobitev za prebivalce obeh bregov Ljubljanice, predvsem v občini Brezovica,
saj predstavlja edino cestno premostitev reke skoraj od njenega izvira pri Vrhniki do Ljubljane
pri Livadi.
2
OBSTOJEČI OBJEKT
Stari armiranobetonski most čez Ljubljanico v Podpeči je bil zgrajen tik pred drugo svetovno
vojno (leta 1937). V statičnem smislu je bil izveden kot ločni most z natezno vezjo in AB
vešalkami. Vozišče je bilo izvedeno kot rebričasta AB plošča med prečniki v oseh vešalk in
vzdolžnimi rebri. Dolžina objekta med dilatacijami je znašala 44.2m. Širina celotnega objekta je
znašala 6.20m, od tega pa svetla širina vozišča s hodniki 4.60m. Iz osnovnih podakov je
razvidno, da je bil objekt za današnje čase prometno neustrezen, saj je dopuščal le enosmerni
promet, poleg tega pa so bili hodniki popolnoma neuporabni, tako da so pešci morali hoditi
tudi po vozišču (slika 1).
SLIKA 1: STARI MOST V PODPEČI
(1)univ.dipl.inž.grad. - IMK Ljubljana, Mencingerjeva 7; odgovorni vodja projekta
Obstoječi objekt je bil v letu 2005 že v tako slabem stanju, da je bilo potrebno najprej drastično
zmanjšati dopustno obtežbo (na 1t), nedolgo zatem pa ga v celoti zapreti za promet, saj je
obstojala možnost, da se bo most celo zrušil. Table za omejitev nosilnosti so pri nas večinoma
le za okras, saj jih nekateri vozniki težkih vlačilcev ne upoštevajo in se vozijo preko objektov
tudi tam, kjer je nosilnost močno omejena. Zaradi pomembnosti povezave je bil, pred popolno
zaporo prometa, tik ob obstoječem mostu, postavljen začasni montažni most, ki je omogočil
varen prevoz tudi za težke tovornjake.
Ideje o sanaciji obstoječeg objekta, ki je bil zanimiv zaradi svojih tehničnih posebnosti, so bile
kmalu opuščene, saj bi bila sanacija nesorazmerno draga, poleg tega pa bi bil most zaradi svoje
širine še vedno prometno neustrezen.
3
ZASNOVA NOVEGA OBJEKTA
Razpon novega objekta znaša 43.2m med osmi ležišč (slika 2). Skupna širina objekta znaša od
12.7m v oseh dilatacij do 14.0m v sredini razpona (slika 3). Primarna prekladna konstrukcija
novega objekta je v celoti jeklena z AB sovprežnimi voziščnimi in hodniškimi ploščami. Ločni
nosilci nad ležišči v osnem razstoju 7.50m ter so nagnjeni navznoter. Prečni prerez ločnih
nosilcev je rombičen s horizontalnimi pasnicami in poševnimi stojinami. Višina lokov je
konstantna po celotnem razponu in znaša 400mm, širina lokov pa je spremenljiva od 800mm
(pri vpetju) do 400mm (v temenu). Ločni nosilci stabilizirani z vpetjem v jeklene grede nad
ležišči, kar je omogočilo oblikovalsko rešitev brez povezav med lokovi. Novi jekleni ločni
nosilci so bistveno vitkejši od starih betonskih, kljub povečanim obtežbam zaradi novih shem
vozil in širine objekta. Ojačilni nosilci, ki delujejo tudi kot natezna vez, so valjani nosilci
HEB700 z dodanimi ojačilnimi lamelami. Vešalke so razporejene pahljačasto in so razporejene
tako, da podpirajo vozišče v enakih razstojih po 3.60m. Nosilna konstrukcija vozišča je jeklena
branasta konstrukcija iz prečnikov in sekundarnih vzdolžnikov, preko katere je izvedena AB
voziščna plošča debeline 20cm. AB hodniške plošče so debeline 15cm. Za sovprežna sredstva
so bili uporabljeni privarjeni čepi z glavo. Temeljenje objekta je globoko s po 14 zabitimi AB
piloti 35/35cm za vsak obrežni opornik do globine cca. 42m. Oporniki so zaradi zmanjšanja
stalne teže delno votli. Objekt je opremljen z elastomernimi ležišči in vodotesnimi dilatacijami.
Vozišče je asfaltno, hodniki so v metličenem betonu.
SLIKA 2: VZDOLŽNI PREREZ NOVEGA OBJEKTA
SLIKA 3: PREČNI PREREZ NOVEGA OBJEKTA
4
IZVEDBA NOVEGA OBJEKTA
Relativno strogi projektni pogoji, zaradi zaščitenosti struge Ljubljanice, so narekovali, da je
bilo v projektu predvideno rušenje obstoječega objekta s pomočjo posebnega začasnega
montažnega odra, ki bi kasneje omogočal tudi postavitev nove konstrukcije. V dogovoru z
izvajalcem smo obdelali tudi varianto predhodne postavitve nove jeklene konstrukcije mosta, ki
bi služila tudi kot pomožna konstrukcija za rušitev starega objekta. Neugodna stran te rešitve
pa je bila, da je bilo potrebno temeljenje izvajati v dveh fazah: prva faza za postavitev jeklene
konstrukcije, druga faza po porušitvi starega mosta. Zaradi kolizije stare in nove konstrukcije
bi bilo potrebno obstoječi most dvigniti za cca. 70cm.
Pilotiranje novega objekta je bilo dokaj zahtevno, ker je bilo potrebno pred zabijanjem vsakega
pilota predhodno prevrtati temeljno blazino starega objekta iz pustega betona v globini med
cca. -7m in -9m v debelini cca. 2m. Po izvedbi prve faze pilotiranja so bile izvedene temeljne
grede objekta in krilne stene z ležišči za novo jekleno konstrukcijo.
Jeklena konstrukcija je bila izdelana v delavnici v varjenih kosih dolžine do 14m. Lokovi so bili
izdelani iz po štirih segmentov, ojačilni nosilci iz po treh segmentov. Lokovi in ojačilni nosilci
so bili montažno zvarjeni na prostoru ob gradbišču. Vešalke iz okroglih cevi so bile privijačene
s prednapetimi vijačnimi spoji.
Pri dvigu obstoječega objekta teže cca. 550t je na AB lokovih prišlo do znatnih razpok. Zaradi
nevarnosti, ki bi lahko nastopila pri nadaljnjem dviganju, je bila skupaj z odgovornimi za
varovanje struge Ljubljanice sprejeta odločitev, da se izjemoma dopusti razstrelitev
obstoječega objekta. Po skrbnih pripravah je bila razstrelitev starega objekta uspešna in
spektakularna (slika 4).
SLIKA 6: STARI MOST PO MINIRANJU
Po odstranitvi obstoječega objekta je bila najprej izvdena druga faza temeljenja v celoti do AB
ležiščnih gred. Montaža jeklene konstrukcije je bila izvedena s pomočjo avtodvigala nosilnosti
400t, ki je celotno stranico ločne konstrukcije teže 43t postavil na svoje mesto. Po privaritvi
lokov na jeklene grede nad ležišči je bila dosežena stabilizacija obeh ločnih nosilcev (slika 5).
SLIKA 5: PRIMARNA JEKLENA KONSTRUKCIJA PO MONTAŽI
Vsi ostali elementi vozišča in hodnikov so bili izvedeni in montirani v vijačni izvedbi, kar je
dokaj pospešilo montažo. Opaž voziščne in hodniških plošč je bil podprt na jekleni konstruciji.
Po armiranju in betoniranju AB plošč je bilo izvedeno zaključno opremljanje objekta ter
dokončna zaščita proti koroziji.
Po uspešno opravljeni obremenilni preskušnji in tehničnem pregledu je bil objekt svečano
predan prometu v oktobru 2007.
SLIKA 6: DOKONČAN OBJEKTI