De gamle er fortsatt eldst

Mai 2010
HiST
De gamle er fortsatt
eldst
Siemens AS avd. PTD har ønsket en teknisk og økonomisk vurdering av sine koblingsanleggskonsept.
En gruppe studenter fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har tatt saken, og her har blant annet
nykommeren DTC vist seg som et spennende alternativ. Men de gamle er fortsatt eldst.
Med en økende utbygging av vindSiemens har lang erfaring med konkraftverk i Norge er det behov for
septene AIS og GIS. Det var derfor
flere koblingsanlegg. Studentgruppen
spesielt interessant å vurdere Dead
ved HiST har utviklet en prosjektrapTank Compact (DTC), som er en
port som innebefatter en teknisk og
økonomisk vurdering av fire ulike
relativt ny løsning og som foreløpig
koblingsanlegg som alle er aktuelle i ikke er prosjektert av Siemens i
dagens marked. Ifølge oppgaveforNorge. Siemens ønsket at gruppen
muleringen skal koblingsanleggene
skulle redegjøre om DTC er en konha en nominell spenning på 132 kV
(med maksimalspenning på 145 kV) kurransedyktig løsning som bør innog knyttes opp mot en
fases i Norge. Siemens
vindmøllepark med en ytelhar også nylig innfaset
se på 100 MW. Målsetting”Målsettingen med konseptet DCB som
en med oppgaven var å
bistå Siemens med å avgjø- oppgaven var å bistå også var hensiktsmessig
re hvilket konsept de bør
Siemens med å avgjøre og vurdere opp mot de
anbefale til sine kunder, i
forskjellige anleggskontillegg til å gi dem et grovt hvilket konsept de bør
septene.
anbefale til sine
kostnadsoverslag på de
forskjellige konseptene.
kunder...”
Størrelsesavhengig
Siemens ønsket også at
Siden det skulle
vurderingen skulle ta for
prosjekteres innendørseg de kompakte anleggskonseptenes konkurransedyktig- sanlegg ville arealbehovet være en
het innendørs.
viktig faktor for investeringskostnaDe fire koblingsanleggene som skulle
den.
vurderes var følgende:
•
Konvensjonelt luftisolert
Byggpriser skulle vise seg å bli en
anlegg (AIS)
stor utfordring for studentgruppen,
•
Luftisolert anlegg med kombimed tanke på å finne riktige priser.
nert effekt- og skillebryter
Byggprisen er avhengig av både flate(DCB)
•
SF6-isolert Dead Tank,
areal og høyden på bygget. Dermed
integrert løsning (DTC)
var det å beregne riktige priser ved
•
Konvensjonelt SF6-isolert
forskjellige høyder på bygget vanskeanlegg (GIS)
Side 1
380 kV luftisolert koblingsanlegg, eng. Air
Insulated Switchgear (AIS). Redwitz, Tyskland.
Foto: Siemens AS
lig. Som et resultat av dette har gruppen gått ut ifra at byggprisen vil øke
proporsjonalt med flatearealet, selv
om denne prisøkningen ikke er helt
reell. Gjennom regnearket som prosjektgruppen utviklet, kunne gruppen
se at kostnadene for bygg var den
mest utslagsgivende faktoren for investeringen i koblingsanlegg. Det vil
derfor generelt være ønskelig å få et
så kompakt og plassbesparende koblingsanlegg som mulig.
I tillegg til investeringskostnader,
vurderte gruppen kostnadsfaktorer
som frakt, serviceintervaller, montasjetid, feilrate og reparasjonstid for
de forskjellige anleggskonseptene.
De gamle er fortsatt eldst
kr 16 000 000,00
kr 14 000 000,00
kr 12 000 000,00
kr 10 000 000,00
kr 8 000 000,00
kr 6 000 000,00
kr 4 000 000,00
kr 2 000 000,00
kr 0,00
Sammenligning
AIS
AIS
DCB
DTC
GIS
Tabellen over: Totalkostnad for alle anleggskonseptene med stålbygg og fraktdestinasjon fra Oslo til Nordkynn. AIS lengst til
venstre er utendørs for å belyse det billigste alternativet. Tabellen er hentet fra regnearket studentgruppen ved HiST har utviklet.
ene som gruppen hadde tilgang til fra GIS - den store vinneren
Konvensjonelt AIS er det klart mest
Cigrè var begrenset og at resultatet
plasskrevende konseptet og vil derkunne blitt annerledes dersom man
studerte dette nærmere. Resultatet ut med få den dyreste bygningen. SamInvesteringskostnader viktigst
ifra gruppens forutsetninger er at in- menligner man dette med et GIS vil
Med utgangspunkt i en rapport
byggvolumet bli redusert med ca. 94
vesteringskostnaden er den eneste
Cigré* har utarbeidet kunne det konk- faktoren som betyr noe for valg av
%. Et annet anleggskonsept som viste
luderes med at driftskostnadene var
betydelige fordeler hva gjelder plassanleggskonsept.
vanskelige å ta med i den økonomiske
besparelse, var DTC med 52 % beKabelmuffe og byggkostnader gir
betraktningen. Kostnadene rundt
sparelse på byggvolumet. DCB kan
størst utsalg
planlagt vedlikehold på koblingsan- Kabelmuffer gir store
rutte med en plassbesparelse på 22 %.
legget ble fra begynnelsen vurdert til kostnadsutslag, og utgjør
Selv om komponentkostå være neglisjerbar, da slikt vedlike- den største utgiften etter
naden på GIS er relativt
”Kabelmuffer gir
hold kan foretas når vindmølleparken byggkostnadene. Muffene store kostnadsutslag, stor er den tross alt den
er ute av drift. Ikke planlagt vedlike- fører til 300 ekstra monte- og utgjør den største mest kompakte løsningen
hold, eller feil på anlegget skulle eva- ringstimer dersom man
og vil få den rimeligste
utgiften etter
lueres, men falt bort fra den økonobyggkostnadene.” bygningen. GIS er dermå ha disse i et koblingsmiske vurderingen. Dette begrunnes anlegg. Alle innendørsmed vinneren både tekmed at de anleggskonseptene som har anleggene i dette prosjekt har kabel- nisk og økonomisk av de fire anminst feilrate også tar lengre tid å
løsning med kabelmuffer, så studen- leggskonseptene innendørs.
reparere hvis store feil oppstår. Vin- tens anbefaling er at dersom man velTakk til:
ningen går rett og slett opp i spinger innendørsanlegg bør man bygge
Siemens AS ved:
ningen. Dette var et oppsiktsvekken- gjennomføring gjennom veggen og
Jens Petter Hanssen
Terje Rønningen
de resultat. Det må presiseres at data- velge konvensjonell linjeløsning.
Store forskjeller i disse kostnadsfaktorene kunne potensielt ha betydning
for den totale lønnsomheten til anleggsløsningene.
*Visste du at…?
Cigré (International Council on Large Electric Systems ) er en nonprofitabel,
statsuavhengig internasjonal organisasjon med base i Frankrike. Cigré ble
grunnlagt i 1921 og fokuserer på å kartlegge kunnskap og erfaringer i høyspentbransjen. For mer informasjon se: http://www.cigre.org
Side 2
Øystein Bakke
Veileder fra HiST:
Oddbjørn Hansen
Øvrige:
Prøven Transport
Sweco AS
NTE AS